Floristiske fund fra Det Fynske Ørige 2021

Sump-hullæbe, Hudvad Kæret. Foto: Per Rasmussen

Ved DBF Fynskredsen (Henrik Tranberg (ansv. red.) & Per Rasmussen)

Her præsenteres et udpluk af interessante fynske plantefund – især fra 2021. Oplysningerne er registreret i Lokalitetsregisteret under Dansk Botanisk Forening (DBF), Fynskredsen, og vil blive anvendt ved den botaniske værdisætning af naturlokaliteter i den fynske udkantsregion – fra år 16 efter Fyns Amt. FYNSK NATUR er nu i sin 35. årgang, hvoraf de sidste 16 år udelukkende på internettet.

Der indgår især fund fra Dansk Botanisk Forenings registreringer – herunder naturbeskyttelsessager, Orkidégruppen Orchidania og Projekt Eventyrlig Flora (PEF). Hertil oplysninger fra Naturbasen (Nb), Arter (art) (incl. iNaturalist (iN)) og DBF’s offentlige facebookside (fb). Det er lykkedes at supplere med data fra de offentlige bastioner – herunder fund fra klummeskriverens 33 ekspeditioner med 260 §3-lokaliteter i Fåborg-Midtfyn Kommune. Hvis ikke andet nævnes, er fundene fra 2021. 

Atlas Flora Danica (AFD), DBF’s nye kortlægning af Danmarks flora, blev publiceret den 10. december 2015 på Geologisk Museum i København. Med biodiversitetens aktuelle vilkår i Det Fynske Ørige synes der dog ingen grund til at hvile på laurbærrene: I Fynskredsen tager vi handsken op og følger op med PEF, et statusprojekt for sjældnere arter af karplanter (dvs. med forekomst på højst omtrent 100 lokaliteter) i Det Fynske Ørige – med samtidig udarbejdelse af en hårdt tiltrængt fynsk rødliste (en sidste chance for utallige arter!?). Med fund i AFD-ruder menes overvejende referenceruder (121 i Det Fynske Ørige), men enkelte grå ruder (104 i Det Fynske Ørige) kan indgå! I de op til 121 AFD-ruder indgår op til 4 AFD-ruder, som også dækker jysk territorium (117+4 vil således sige alle AFD-ruder i Det Fynske Ørige). 

Rækkefølgen af artsnavne følger AFD-værket, som ligeledes er grundlaget for taxonlisten. Efter artsnavnene er anført kategori efter IUCN’s rødlistesystem, der er anvendt ved udarbejdelsen af Den Danske Rødliste 2019 – RE: regionalt uddød, CR: kritisk truet, EN: truet, VU: sårbar, NT: næsten truet, LC: livskraftig, NA: ikke relevant og NE: ikke vurderet. For nogle arter er det angivet, om de var på Rødliste 2010 (kategorier tilsvarende ovenstående), Rød- og Gulliste 1997 eller Rødliste 1990 (Ex: forsvundet, E: akut truet, V: sårbar, R: sjælden, X: opmærksomhedskrævende, og A: national ansvarsart). “*” foran artsnavnet betyder, at det pågældende taxon iflg. AFD-værket ikke er oprindeligt hjemmehørende i den fynske udkantsregion. Ved ”(*)” forstås arter, der af Buchwald et al. i Flora & Fauna 118:3-4 (app. 3-5) (2013) måske bør opfattes som hjemmehørende i Danmark (når vi ikke i disse tilfælde slår til med det samme, skyldes det, at de stadig opføres som NA på Rødlisten, ligesom de ikke nødvendigvis betegnes som hjemmehørende i AFD-værket – Per Hartvig mener, at Erik Buchwald sommetider gik for langt). AFD-værkets og vor opfattelse kan være en anden end i Århus Universitets seneste netbaserede rødlistevurdering (2019, på basis af arbejde foretaget i årene 2014-2019 – publiceret i januar 2020). Nye *-taxa skrives automatisk som NA, nye hybrider og småarter som NE. Tallene 28 til 34 dækker i det følgende de topografisk-botaniske undersøgelsesdistrikter (TBU), der udgør Det Fynske Ørige: 28 Vestfyn, 29 Nord– og Midtfyn (i teksten dog kaldt Nordfyn), 30 Nordøstfyn (med Hindsholm), 31 Østfyn, 32 Sydfyn (med det meste af Øhavet), 33 Ærø samt 34 Langeland. Manglende danske plantenavne er konstrueret til lejligheden og publiceres her! En summarisk gennemgang af omstående fund er meddelt prosaisk i URT 2022:1. Kaos hersker i de danske naturdatabaser, så der tages forbehold for fejl.

En liste over alle meddeleres initialer bringes nedenstående. Historiske oplysninger stammer især fra Dansk Herbarium under Statens Naturhistoriske Museum i København (incl. TBU-arkivet, i sin tid ved Henrik Ærenlund Pedersen) og Naturhistorisk Forening for Fyns arkiv (NF’s arkiv) over fynske plantefund. En særlig tak til Henry Nielsen for oplysninger om især Langelands flora, samt tak til alle øvrige plantebestemmere. Er dine fund ikke med her, bedes du maile/ringe/snegleposte dem til undertegnede. Størst interesse har naturligvis nye fynboer, distriktsnye fund samt nye fund eller genfund af sjældne arter – herunder optællinger af disse. Usædvanlige bestande og pludselige lokale masseforekomster af hyppigere arter kan også have interesse. Hemmelighedskræmmeri accepteres naturligvis i særlige tilfælde.

Meddelere (i parenteser: ingen obs. fra 2021 nævnt her – kom så ud i naturen ligesom alle de andre danskere!): ABC Allan Bornø Clausen, AJo Ard Jongsma, AKN Aske Keiser-Nielsen, ALT Allan Lind-Thomsen, AM Annemarie Mogensen, AmB Annemette Bargum, AMTA Anne Mette Thomsen Andersen, AnR Anne Rasmussen, ASE Asger Skov Eriksen, ATL Anton Thøger Larsen, BAL1 Birte Ambrosius Larsen, BAL2 Bodil Anelle Larsen, BB Boj Bro, (BBR Bettina Britt Rasmussen,) BeM Bent Mogensen, BiP Birte Pedersen, BiV Birthe Vesterlund, BjA Bjarne Andresen, BKl Bjarne Klausen, BKS Bo Krusborg Stephensen, BLa Bente Lambertsen, BLe Bo Levesen, BSv Bent Svensson, BTh Birte Thomsen, BVP Bent Vestergård Petersen, CCl Cartsten Clausen, CD Claus Dalskov, CHE Casper Herløv Eskildsen, CHu Carsten Hunding, CJP Carsten Johan Pedersen, ClB Claus Bach, CSk Charlotte Skov, CSø Christian Sørensen, DHW Dan Hua Wang, DSc Dan Schou, EBe Elsebeth Bevtoft, EE Erik Ehmsen, EEE Erhardt E. Ecklon, EGC Erika Grøntved Christiansen, EgK Egon Krogsgård, EHa Elsebeth Hauge, EKJ Evy Kia Jensen, EKr Emil Kristensen, ElN Elsebeth Nielsen, ENR Ena Nielsen-Refs, EV Erik Vinther, (EWe Erik Wessberg,) FHP Freddy Have Petersen, FFLH Fie Frandsen Lundgård Hvass, FjJ Fjord Josephsen, FlP Flemming Petersen, FrC Frank Christensen, FS Finn Skovgård, FØA Frede Østergård Andersen, GBe Grethe Bergholdt, GBM Grethe Berndt Madsen, GJe Gorm Jensen, GKn Gunnar Knudsen, GML G.M. Laursen, GVo Guy Voetss, HaB Hanne Bjørnhart, HAn Heino Andreassen, HBH Henrik Bjørn Holck, HBå Benrik Bårk, HFo Helle Foged, HGC Hans Guldager Christiansen, HHB Hans Henrik Bruun, HN Henry Nielsen, HSt Henrik Stenholt, HT Henrik Tranberg, (HÆP Henrik Ærenlund Pedersen,) IBDJ Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen, if ”ifoldager”, IGo Irina Goldberg, IH Ian Heilmann, il ”illordrolli”, JAm Janne Amdisen, JBa Jesper Balslev, JBJ John Bang Jørgensen, JBr Jørgen Brøndum, (JCS Jens Christian Schou,) JFr Jørgen Frandsen, JH Jonas Hansen, JHB Jens Henrik Bendtsen, JHJ Jakob Harrekilde Jensen, JHo John Holst, JIQ Jørn Ivar Qvonje, JJø Jette Jørgensen, JLs Jakob Lausen, JNF Johannes Nørregård Frandsen, JRa Jesper Ratjen, JRS Jette Rål Stockholm, JSA Jes Sig Andersen, JSt Jørgen Stoltz, JSø Jan Sørensen, (JT John Thode,) JøHJ Jørgen Hjorth Jensen, Ka Karen, ka kabomo, KBN Klaus Bek Nielsen, KDJ Kurt Due Johansen, KGH Kurt G. Holm, KiR Kirsten Rasmussen, KjH Kjeld Hansen, KmS Karenmarie Simonsen, KMø Klaus Møller, KN Knud Nielsen, KNF Knud N. Flensted, (KrG Kristian Graubæk,) KrH Kristoffer Hansen, KSH Kjeld Sandby Hansen, KSk Kasper Skjærlund, KSP Keld Skytte Petersen, (LAn Lars Andersen,) LBo Lars Borch, LEd Lene Edis, LeN Lene Nielsen, LHS Leif H. Sørensen, LKS Lars Kildahl Sønderby, LKT Linda Kjær-Thomsen, LLC Lars Lindskrog Christiansen, LMJ Lene Munk Jensen, LoS Lotte Sørensen, LSn Lone Sønnichsen, LSø Lilly Sørensen, LTh Lars Thomas, M03 MAX3003, MaS Marianne Stefansen, MeJ Merete Johansen, MELT Marie Elisabet Lind-Thomsen, (MFa Margrethe Falkenberg,) MFM Morten Fischer Mortensen, MGr Marie Grønlykke, MiL Mikael Landt, MKr Marta Kristensen, MKS Martin Køhl Søholm, (MLJ Mogens Lind Jørgensen,) MLo Marie Lodberg, MOJ Mads Ole Jensen, MRP Mogens Ribo Pedersen, MSA Mogens Skov Andersen, MTh Mogens Thornberg, MUC Marianne U. Christensen, MVa Mette Vad, MVS Mia Vedel Sørensen, NaR Nanna Rask, NBJ Niels Bomholt Jensen, NBo Nanna Bolvinkel, NGC Nikolaj Gervig Correll, NIR Niels Iuel Reventlow, NJe Niels Jeurink, NKJ Niels Keiser Jacobsen, NKP Nina Kjær Pedersen, NTE Niels Thomas Eriksen, OB Otto Buhl, OBL Ole Birger Lyshede, OLe Ole Lejbach, OSt Ole Stauning, PBR Poul ”Brugs” Rasmussen, PCC Peter Cilius Christensen, PEH Poul Evald Hansen, PeR Per Rasmussen, PHa Per Hauge, PHd Peter Hagdrup, PHl Per Havlit, (PL Peter Leth, PoR Poul Rafner,) PrN Preben Nielsen, PRv Peer Ravn, PSt Peder Størup, PTP Per Taudal Poulsen, PVe Poul Vestensgård, PVJ Paul Verner Jørgensen, PVR Poul Vestergård Rasmussen, PW Peter Wind, RBj Ranja Bjerring, RFF Rasmus Fuglsang Frederiksen, RuE Rune Engelbreth, SBe Sara Berg, SGC Søren Grøntved Christiansen, SLL Stinne Lundgård Lande, SMA Steen Malling Andersen, (SNi Sigrid Nielsen,) SPP Søren Peter Pinnerup, SuM Susanne Moss, SuN Susanne Nielsen, SÅL Svend Åge Linderstrøm, TB Torkil Bruun, TE Torben Ebbensgård, THB Tino Hjorth Bjerregård, TKi Thomas Kirk, TMa Tove Madsen, (TMP Thomas M. Petersen,) TRM Tage Robert Mogensen, TRN Toni Reese Næsborg, TV Thomas Vikstrøm, UBj Ulf Bjerre, UfN Uffe Nygård, UFr Ulla Friborg, (VDA Vibeke Duun Andersen,) WE Westy Esbensen, og WPo Willy Poulsen. Endvidere ekskursioner (med angivelse af leder(e)/finder(e)) og/eller registreringer (med angivelse af inventør(er)) foretaget af ASK Assens Kommune, (Bdk Banedanmark,) DBF Dansk Botanisk Forening (incl. AFD & PEF), DN Danmarks Naturfredningsforening (incl. Bioblitz på Skovsgård 12.-13. juni), DOF Dansk Ornitologisk Forening, FMSK Fåborg-Midtfyn Kommune, (Mst Miljøstyrelsen,) NKN Nationalpark Kongernes Nordsjælland, NNF Nordvestsjællands Naturhistoriske Forening, NSF Naturstyrelsen Fyn, OSK Odense Kommune (incl. Det Grønne Råd), Pah Pahati, TKS Thomas Kingo Sogn, VBD De Vilde Blomsters Dag i Norden, ÆSK Ærø Kommune og ÆSk Æ Skurrehat. Oplysninger indsamlet gennem ”Gamle Per” (Margit Bloch-Petersens betegnelse for alle inventører i det hedengangne Fyns Amt!) benævnes stadig FA, mens det lige så hedengangne Miljøcenter Odense betegnes MCO. S’et i midten af de fynske kommunale forkortelser er for storkommune. Af interesse for vore oversøiske frænder gengives endvidere nogle enkelte fund fra URT 2022:1 (artiklerne om årets jyske fund ved Bent Vestergård Petersen og de østdanske do. ved Peter Lindberg Jannerup (begge URT med finderinitialer)). Tak for transportstøtte fra DBF Fynskredsen til besøg i ”Vejstrup Ådal”.

Stednavne følger Geodætisk Instituts 4 cm-kort (udgave 1986-2001, der kan studeres på historiskatlas.dk) – navne, der ikke nævnes på disse kort, er anført i gåseøjne. Dette gælder dog ikke ældre lokalitetsnavne. Moderne genfund vil sige, at den pågældende art også har været set på den angivne lokalitet i 2000 

eller årene derefter. Leg. betyder legit, latin for fundet af, mens det. betyder determinavit, latin for bestemt af, og conf. betyder confirmavit, latin for godkendt af. Et taxon (flertal: taxa) er en systematisk enhed – her inden for karplanter. Finderlisten er igen ganske lang (men med udskiftning) og afspejler det andet coronaplagede år, hvor dansken virkelig kom ud i naturen.

Du, kære læser, får nu en enestående chance til at øge din botaniske aktivitet: DBF Fynskredsen søsatte i 2017 Projekt Eventyrlig Flora som afløser for AFD i Det Fynske Ørige og Fyns Amts kortlægning af karplanter – med en nødvendig kobling til pleje og naturpolitik. Mange sjældne planter har et forsvindende antal lokaliteter, og opmærksomheden bør omgående rettes mod passende pleje af samtlige tilbageværende lokaliteter. Årets Danske Urt 2021 var Strand-Mandstro, mens Knoldet Mjødurt bliver Årets Danske Urt 2022. Knoldet Mjødurt er signalart for Ukraine og for gode overdrevslokaliteter i PEF. Mere om årsurten kan læses i Fynskredsens nyhedsblad for 2022 ved Carsten Hunding og Helle Hjorth – såvel som i URT 2022:1. PEF hæmmes p.t. af mindst 2 konkurrerende nationale artsportaler – tag Jer nu sammen til rigets fælles bedste, så det hele ikke ender i rigsretssager eller uduelige rapporter om biodiversitet. 

Lotte Sander og Per Sønnichsen gik i 2021 til de evige jagtmarker. En nekrolog over Per, der var med til at stifte Fynskredsen i 1984, kan læses på fynsk-natur.dk. Lotte var ligesom Per lærer og mangeårigt bestyrelsesmedlem i Fynskredsen, hvor hun ofte medvirkede som leder på VBD. Hun så i sin tid Tidsel-Gyvelkvæler i Torup Krat med faderen Martin Rasmussen og Alfred Hansen.

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen

Henrik Tranberg, Bülowsvej 4, 5230 Odense M,

tlf. 66132541/24437821, fugleroeveren@sol.dk

Per Rasmussen, vandmoellen@gmail.com

Floristiske fund fra Det Fynske Ørige 2021

Ved DBF Fynskredsen (Henrik Tranberg (ansv. red.) & Per Rasmussen)

Padderokfamilien (Equisetaceae)

Skavgræs (Equisetum hyemale) (LC) (20+2)

Stadig spredt i den ydre ”Vejstrup Ådal”, hvor den allerede blev noteret af Rostrup, der dog noterede den som forsvundet i 1879: Sparsomme bestande NV f. Ågård (31) og NØ f. gården S f. åen (32) mod V (31) (HT). Den førstnævnte bestand er sandsynligvis den af Rostrup i årsskriftet for Skårup Seminarium som forsvundet omtalte (s. 22: ” … den til Polering ogsaa her anvendte Vinter-Padderokke, som fandtes paa et enkelt Sted henimod Udløbet for en Snes Aar siden …”). Moderne genfund med store bestande ikke mindst omkring Odense: Stenløse Skov (29) (HT; VBD/HT), skoven Glisholm ved Hollufgård (30) (HT) og Kohave ved Blangstedgård (30) (HT; Nb/JH). I Glisholm udgør Tempus Equisetum et naturens eget kunstværk. Også talrig i Præsteskov ved Nordenhuse (31) (HT; Nb/AKN), ligesom den også er set i Karlsskov på Røjleskov-halvøen (28) (HT). Skavgræs savnes stadig fra Hindsholm (30).

Strand-Padderok (Equisetum xlitorale) (2)

Fåtallig i ”Påø Enge” ved Skovsgård (34) (DN/OBL) – angives som hist og her på Langeland (HN). I AFD er der 2 fund af Strand-Padderok på Nordfyn (begge 29), men hybriden er underrapporteret.

Skov-Padderok (Equisetum sylvaticum) (LC) (28+3)

Lokalt talrig i en grøftet ellesump V f. Ørbækvej i Præsteskov ved Herbæk Huse NØ f. Gislev (lok. 121/560) (31) (FMSK/HT). På Arter er kortlagt et AFD-fund fra en bøge-lærkeskov med Ahorn i det samme område, men Ø f. Ørbækvej (31) (PoR 2006). Sløringen af AFD-fund er nu fuldstændig overflødig, idet ingen inventører kan sættes i spjældet for hypotetisk ulovlig færdsel så mange år efter. Netop denne inventør var ovenikøbet altid omhyggelig med at spørge om lov.

Elfenbens-Padderok (Equisetum telmateia) (LC) (10+2)

Moderne genfund: Røjle Klint (28) (HT) og Hestehave på Tåsinge (32) (HT). Den sidstnævnte skov ejes af Valdemars Slot: Med det tilstundende salg bliver der næppe noget ud af lensbaronens våde drøm om at sælge kildevand på flasker. Skoven er i øvrigt afspærret fra den 1. januar til den 30. august pga. en havørnerede. Vestenbælts er set en stor bestand af Elfenbens-Padderok i en løvskov ved Grejs Å nær Vejle (HT).

Slangetungefamilien (Ophioglossaceae)

Slangetunge (Ophioglossum vulgatum) (LC) (11)

Stadig ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) med 50 ex. optalt den 10. maj (Nb/JH) og 25 ex. skyndsomt optalt på det gamle strandvoldssystem den 14. maj (HT; også art/MVS; CSk & HT).

Kongebregnefamilien (Osmundaceae)

Kongebregne (Osmunda regalis) (LC, 1997: R) (8)

Plantet i Skovhaven aka Den Japanske Have ved Hollufgård (30) (HT) (TKS/JNF & OLe, leg. HT). Eva Tøjner Gøtkes sidste tur med sine gamle sognebørn, en biskop i bare ben. I mere forvildet tilstand også på voldene ved entréen mod Ø nær vandmøllen. Ikke overraskende savnes den i Danmark fhv. rødlistede bregne med det majestætiske navn fra Ærø (33).

Kærbregnefamilien (Thelypteridaceae)

Kær-Mangeløv (Thelypteris palustris) (LC) (38)

Ny for Bjørnø (32) med en lille klynge (10 skud) i en vældpude (med fx Sphagnum squarrosum) omkring en birkelund i området SV f. Havrebjerg (lok. 240/058M) med meget Smalbladet Mangeløv og Kær-Dueurt i den her lyse tagrørsump (FMSK/HT). Ny vil her sige i forhold til Erik Wessbergs ø-flora nr. 55 fra 1994. Heri noteres: ”Et par steder med hængesæk har været svært tilgængelige”. Der er også 3 andre nye fund (alle 32): I en udtørrende birkesump i Skerninge SSV f. Vantinge (lok. 158/520) med et tæppe på 250 m2 (FMSK/HT), i en elle-/pilesump i SV-delen af Allerup Have (lok. 182/167) med mindst 1000 skud (FMSK/HT) og i en pilesump V f. SV-delen af Allerup Have (Assens Kommune) med mindst 200 skud (HT). Hertil i N-delen af Fåborg-Midtfyn Kommune også Findinge Skov (32) (FMSK/nn 2019) 1½ km Ø f. Skerninge-lokaliteten. Et spændende genfund af Kær-Mangeløv er der i Kirkelung N f. Hillerslev (lok. 169/696) (32) med næppe under 10.000 skud (især mellem de 2 centrale søer) (FMSK/HT) – lokaliteten er nævnt i Anton Mikkelsens oversigt over fund af fynske karsporeplanter i Flora og Fauna 1928 (fundet af forfatteren). Moderne genfund i Gluemose ved Ringe (lok. 111/489) (31) med mange skud ud for huset i NØ-kanten (FMSK/HT), ligesom Kær-Mangeløv stadig er talrig omkring friluftsfolkets bræddesti i ellesumpen i den vestlige del af Bredholt ved Arreskov Sø (32) (DOF/LSø & NBJ, leg. HT). Den karakteristiske bregneart er i det hele taget udbredt i det indre Vestfyn (28) og det indre Sydfyn (32).

Radeløvfamilien (Aspleniaceae)

Murrude (Asplenium ruta-muraria) (NT) (1, ej referencerude)

Nyt fund på Æbelholt Kloster nær Helsinge på Djævleøen (fb/JL). Os bekendt sidst set i 2012 i Assens (28), hvor den blev fundet på en gammel mur ved Kalkbrænderivej i Assens som ny for Det Fynske Ørige og Vestfyn (28) i 2005 (JT) – i 2012 med mange små nye murruder omkring sig (TRN).

Mangeløvfamilien (Dryopteridaceae)

Guldskæl-Mangeløv (Dryopteris affinis) (NE, 1997: R) (0+1)

Nu igen 3 ex. i Batteriplantage på Hindsgavl-halvøen (28) (Nb/LLC) – ligesom i 2016 (Nb/LLC). I 2018 var der en hel håndfuld ex. sammesteds (Nb/LLC).

Butfinnet Mangeløv (Dryopteris cristata) (LC) (9)

Moderne genfund: Få ex. med Sideskærm og Sphagnum squarrosum i Sadelmagermose på Hindsholm (30) (DBF/MKS & NIR).

Pilefamilien (Salicaceae)

Krybende Pil (Salix repens ssp. repens var. repens) (LC) (23)

Moderne genfund (HT): Inden for Teglgård Næs ved Arreskov Sø (32), men en vigende art i Det Fynske Ørige.

Birkefamilien (Betulaceae)

Rød El (Alnus glutinosa) (LC) (108+4)

Fascinerende lille ellesump af mangestammede elletræer NV f. Dyreborg på Horneland (lok. 230/352) (32) med mange frugtlegemer af Plettet Flammehat på de halvmeterbrede trunter (FMSK/HT). Til herlighedsværdierne også den lille ellesump mellem Pandebakke og Synebjerg ved Lærkedal (32) (lok. 35/118) (FMSK/HT). 

Dun-Birk (Betula pubescens) (LC) (105+4)

Nyt fund på Lille Svelmø (32) med et lille træ i krattet (HT). Ny vil her sige i forhold til Erik Wessbergs ø-flora nr. 59 fra 1994. Wessberg havde Vorte-Birk (EWe 1993/1994).

Nældefamilien (Urticaceae)

(*)Liden Nælde (Urtica urens) (NA)

Ny for Egholm ved Bågø i Lillebælt (28) med hunplanter mod NV med Alm. Katost (HT), idet holmen nu er vokset sammen med øen. Ny vil her sige i forhold til Alfred Hansens liste fra den 28. juli 1971. Også på det nyopståede ruderat ved Platanvej i Odense (29) som fåtallig mod NV i fordums skovjord (HT). Liden Nælde er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

Sandelfamilien (Santalaceae)

Mistelten (Viscum album) (LC, 1997: E) (5)

Flere nye fund af denne fordums sjældne art, som spredes helt vildt med fugle: Krogsbøllevej 25 (ud for Bårdesøvej mellem Gundstrup og Skelsbæk Huse) (29) med 5 ex. på nok popler (BKS). Niels Bohrs Allé i Odense 29) med 7 ex. i samme træ, 3 andre træer med et-3 ex. (fb/FlP). Moderne genfund: I et træ ved Rødegårdsvej/Munkedam (29) (fb/FlP) (smlg. ”Munkedammen” ved Munkebjergvej i Odense (29) med flere ex. i birke (BKS 2020), Møllebanke Ø f. Tårup på Hindsholm (30) med et ex. på Poppel (BKS; Nb/JH), Slipshavnvej ved Burger King på Østerø-halvøen ved Nyborg (31) med 3 ex. i nok Poppel (HT, vel også Lars Hansen, ikke BKS) og ved Fåborgvej (32) i høje træer (HT). Hertil på Tåsinge (32) stadig i popler ved Noret med mange ex. mod N, 14 + 1 ex. ved Sdr. Vornæsvej og 2 ex. nær p-plads til fugleskjulet (alle HT) (også fb/DSc). Ikke genfundet i betulariet i Skolebotanisk Have i Odense (29) (HT) – stjålet af en af de utallige besøgende fra især Vollsmose? Den vintergrønne art synes at trives med nutidens milde vintre (klummeskriverens første erfaring med arten var dog fra en skilift i Østrig!). Mikael Landt udbredte sig i årets løb sandsynligvis fejlagtigt på DBF fjæsbog om formodet primært udsåning i Danmark. På Tåsinge ligger således Gartneri Vornæs, der producerer Mistelten på æbletræer. Fugle spreder uden megen tvivl arten fra gartneriet ud i de levende hegn, idet gartneriet i 2015 på 3½ ha havde 8000 æbletræer hver med 10-12 Mistelten. Op mod jul høstes 10.000 bundter med 2-3 grene i hver (CHu). Mistelten bør måske udgå af PEF – på den anden side fremgår dens spredning ikke af AFD.

Syrefamilien (Polygonaceae) 

Snerle-Pileurt (Fallopia convolvulus) (LC) (115+3)

Ny for Egholm ved Bågø i Lillebælt (28) som temmelig sjælden (HT), idet holmen nu er vokset sammen med øen. Ny vil her sige i forhold til Alfred Hansens liste fra den 28. juli 1971.

Knudet Pileurt (Persicaria lapathifolium ssp. lapathifolium) (LC) (4)

Nye fund: Blomstrende klynge til 105 cm på det nyopståede ruderat ved Platanvej i Odense (29) i fordums skovjord (BKS & HT; HT: frø checket den 30. september). Hertil på en brakmark nær halmballer ved Sandbjerg SSV f. Vittinge (32) (HT) – også her med frø med afrundet basis. Angivet fra Odense (29) af Anton Andersen i 1889 og fra Hågerup (32) af Svend Andersen i 1941 – dengang som art (Polygonum nodosum). Vi har før AFD kørt den som antropokor, men AFD-værket siger en hjemmehørende arkæofyt, idet makrofossilfund fra flere steder i landet dateres til Yngre Lindetid (taxonet er ikke med i Buchwalds bilag). De nye fund er dog den 3. i AFD-værket nævnte type – nemlig en kraftig opret form med store nødder, der er fundet som ukrudt i agre, på brakmarker, i vildtagre og på anden bar kulturjord. Denne type er udbredt over hele landet og underrapporteret. Den formodede indigenitet skyldes vel mest strandtypen fra bl.a. Læsø. I Det Fynske Ørige er Knudet Pileurt i AFD kun verificeret i distrikterne 30 (Fyns Hoved), 33 og 34.

Bleg Pileurt (Persicaria lapathifolium ssp. pallida) (LC) (113+4)

Ny for Egholm ved Bågø i Lillebælt (28) som sjælden (kun set mod Ø) (HT), idet holmen nu er vokset sammen med øen. Ny vil her sige i forhold til Alfred Hansens liste fra den 28. juli 1971. I 2010 var den ny for AFD-rude 3127 Bågø Nord i Vestermose – tidligere fundet nogle år forinden lige S f. grænsen til AFD-rude 3126 Bågø Syd som ny for lillebæltsøen (begge 28) (begge TRN). Skidt spreder sig med skidt, for Egholm er en (fhv.) fugleø.

Fersken-Pileurt (Persicaria maculosa) (LC) (115+4)

Ny for Egholm ved Bågø i Lillebælt (28) som temmelig sjælden (HT), idet holmen nu er vokset sammen med øen. Ny vil her sige i forhold til Alfred Hansens liste fra den 28. juli 1971.

Liden Pileurt (Persicaria minor) (LC) (24+1)

2 nye fund af denne sikkert oversete art: Svinekrog S f. Skåstrup (29) som talrigt blomstrende den 22. september (Nb/KiR) hhv. i en ferskeng nær Gelskovs hovedbygning lige S f. Sallinge Å (lok. 195/808FS) (32) med et blomstrende tæppe (FMSK/HT). Liden Pileurt er langt hyppigere på Sydfyn (32) end på Nordfyn (29).

Arten var i 2010 ny for Langeland (34) i en vejgrøft i Åsø Skov (TB) og dermed kendt fra alle distrikter i Det Fynske Ørige.

Strand-Skræppe (Rumex maritimus) (LC) (48)

Øen i ”Søen” ved Valdemarsslot på Tåsinge (32) med mange frugtende ex. efter pleje (HT i teleskop).

Sump-Skræppe (Rumex palustris) (NT) (5)

Pæn bestand i en græsset sumpbred nær stien ved Salmenor (34) (Nb/HN) – 50 m fra det nye interaktive fugleskjul, men S om stien (TV 2020 N om stien nærmere fugleskjulet). Sump-Skræppe er ikke kendt fra Nordøstfyn (30).

Sump-Skræppe, Salme Nor. Foto: Per Rasmussen

Amarantfamilien (Amaranthaceae) (incl. Salturtfamilien (Chenopodiaceae))

Tykbladet Mælde (Atriplex glabriuscula) (LC) (21)

Ny for Egholm ved Bågø i Lillebælt (28) med et ex. yderst (+ et ex. Ø f. skiltet ved roden) (HT), idet holmen nu er vokset sammen med øen. Ny vil her sige i forhold til Alfred Hansens liste fra den 28. juli 1971. I det mindste også på VNV-kysten af ”hovedøen”, dvs. på selve Bågø (28) (HT). Også ny for Bjørnø (32) på SV-kystens strandvold (HT). Ny vil her sige i forhold til Erik Wessbergs ø-flora nr. 55 fra 1994.

Stilket Kilebæger (Atriplex pedunculata) (NT) (12)

Et frugtende ex. ved Vestermose og 4 do. ved Sommerodde på Bågø i Lillebælt (begge 28) den 10. september (begge HT). Med fra begge lokaliteter i Fyns Amts strandengsregistrering, ligesom den her var med fra Noret på den samme ø (28). Sidstnævnte lokalitet desværre lemfældigt inventeret i 2021 pga. silende regn (HT).

Spyd-Mælde (Atriplex prostrata s.lat.) (LC) (94+4)

Ny for den svelmøske Græsholm (32) som dominant på en strandvold med eve (lok. 222/568V) incl. med lyserøde blomster (FMSK/HT). Ny vil her sige i forhold til Erik Wessbergs ø-flora nr. 59 fra 1994.

Tangurt (Bassia hirsuta) (LC, 1997: R (A)) (24)

Under DBF’s ekskursion til Maden på Helnæs (28) set med 6 ex. i SV-delen sammen med Strandgåsefod og Kveller (DBF/HT, leg. JHJ) – første gang set på lokaliteten i 2019 (om end helt mod SV i det åbne areal under Helnæs Fyr (JHJ)). I 2019 også 5 ex. i tangvolde under ”Klinteskoven” på Helnæs (28) (HT). Arten var således ny for den fhv. ø Helnæs i 2019, idet der findes et ældre, ubekræftet fund fra Helnæs (Laurids Krings angivelse fra en “strandeng ved nordvestenden af Helnæs” i 1951 – lokaliteten er overstreget i NF’s arkiv). Mere eller mindre moderne genfund: Egholm ved Bågø i Lillebælt (28) med anslået 10.000 ex. i saltpander (de fleste langs bredden af den store sø) (HT), idet holmen nu er vokset sammen med øen. Den blev første gang set Egholm i 1983 (FA/EV) – siden også set på ”Exholm” af fx salig Lars Hansen. Bøstende på Bågø (28) med 500 ex. omkring søen mod NØ (HT). Strandengen på Odden Ø f. Bjørnø Fyr (32) med 600 frugtende ex. (HT) – her første gang set i 1985 (FA/EV). Wessberg så ikke arten (EWe 1990-1993) og bragte ikke Vinthers vel nok senere ”hemmelige” fund (tilskrevet på strandengsskemaet (”enkelte ex.”), år 2000 iflg. Arter) i ø-flora nr. 55. Ligesom i 2020 (Nb/MSA) også set på den svelmøske Græsholm i en lille saltpande i en strandrørsump (lok. 222/568V) (32) med 40 frugtende ex. (FMSK/HT) foruden mindst 2500 ex. i en større saltpande V f. krattet (HT) – den sidstnævnte delbestand i sin tid fundet af Wessberg (EWe 1993/1994). Endelig ”Thurø Rev” (32) som talrig (Nb/LLC) og Monnet på Tåsinge (32) som lokalt talrig (DBF/BLa, CHu & PVR).

Tangurt. Kelds Nor. Foto: Per Rasmussen

Strand-Bede (Beta vulgaris ssp. maritima) (LC) (52+1)

Ny for Egholm ved Bågø i Lillebælt (28) med 2 klynger (den ene ved roden) (HT), idet holmen nu er vokset sammen med øen. Ny vil her sige i forhold til Alfred Hansens liste fra den 28. juli 1971. Wessberg havde 2 klynger på stranden ved den nærliggende Sommerodde på NV-Bågø som ny for Bågø (EWe 1989/1992). Også set på ”Søby Vesterstrand” (33) som hist og her vegeterende den 5. marts (Nb/AKN).

”Netskulptureret Gåsefod” (Chenopodium album var. reticulatum) (LC) (NA)

4 ex. incl. med netskulpturerede frø ved en fuglefoderplads på Hov (34) som nyt fund (Nb/HN) – i virkeligheden nok et amerikansk taxon. Et langelandsk fund i AFD 1997 på et ruderat ved en gård på Gulstav (34) (HT 1997) er nævnt i Flora Nordica ligesom et fund i en vejkant ved en mark nær Ålborg i 1993. AFD har også Hasseris et fund på et ruderat på et strandareal i 1992 (Christian Roesdahl, Ålborg). Varieteten er navngivet af den finske (det havde ingen gættet) botaniker Pertti Uotila (oprindeligt som art!). Uotila var med på den nordiske plantegeografiske ekspedition til N-Grækenland i 1986 og blev tilfældigvis indkvarteret på et skummelt værelse i Saloniki med klummeskriveren.

(*)Stolthenriks Gåsefod (Chenopodium bonus-henricus) (NA)

Moderne genfund på bakken S f. ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) med kun 2 ex. (HT), frugtende den 19. juni (CSk & HT). Der var 7 ex. i 2020 (HT; også BKS). Stolthenriks Gåsefod er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3). AFD-værket siger imidlertid en forvildet bofast arkæofyt, der er aftaget overalt i Danmark siden TBU. Tidligere dyrket som spinaterstatning og til medicin.

Drue-Gåsefod (Chenopodium chenopodioides) (LC, 1990: R) (30)

200 spinkle ex. i strandengen på Odden Ø f. Bjørnø Fyr (32) (HT) – her første gang set i 1985 (FA/EV). Wessberg så den ved Digerne i den modsatte spids af øen (EWe 1990-1993). Moderne genfund på Monnet på Tåsinge (32) (DBF/BLa, CHu & PVR).

Drue-Gåsefod medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for strandeng.

Drue-gåsefod. Kelds Nor. Foto: Per Rasmussen

*Figenbladet Gåsefod (Chenopodium ficifolium) (NA)

Nyt fund i en markkant ved ”Seden Skov” (30) (BKS). Samme finder har i Jylland set arten på et ruderat ved den fhv. Ringkøbing Genbrugsplads (URT/BKS).

Blågrøn Gåsefod (Chenopodium glaucum) (LC) (51)

Nyt fund med 2 små ex. i paddeskrab i ”Seden Skydebane” (30) fx med Fliget Vejbred (OK/KDJ & RMo, leg. HT) og med mange ex. i en ralkant i svinget S f. den (måske) kommende station ved ”Odense Sporvej” S f. Campus (29) (HT). Desuden genfundet på Egholm ved Bågø i Lillebælt (28) med et ex. på N-kysten (HT), idet holmen nu er vokset sammen med øen. Den blev også set på Egholm af amanuensis Alfred Hansen den 28. juli 1971. På selve Bågø sjælden ved Vestermose (28) (HT) – set på øen i 1983 (FA/EV), men ikke af Wessberg (EWe 1989/1992).

(*)Hjertebladet Gåsefod (Chenopodium hybridum) (NA)

Nyt fund med mægtig bestand på det nye ruderat ved Platanvej i Odense (29), opstået efter fjernelse af en barak ved specialbørnehaven Platanhaven og afdrivning af den gamle bøgelund (excl. 3 træer med plasticbånd om). De mindst 200 ex. af denne art er spiret i den fhv. skovjord, den 5. juli med galder på løvet (HT). Også nye fund nær en markvej ved ”Seden Skov” (30) (BKS), med en lille plante som ukrudt ved p-pladsen ved Medicinhaverne NØ f. Tranekær (34) (Nb/HN) (arten dyrkes ikke i haverne) og med 5 ex. i en vejkant SV f. Longelse Bondegårdsskov (34) (Nb/HN & JHo). Der foreligger dog flere belæg fra Odense (29) i Dansk Herbarium – det første fra 1847. Her er arten også herbariseret fra Tranekær (34) i 1985 af Unge Nielsen. Hjertebladet Gåsefod er spontan iflg. Buchwald et al. (app. 3). 

*Stilkblomstret Gåsefod (Chenopodium pedunculare) (NA)

Ny for Bjørnø (32) i et jorddige mellem marker SØ f. Milebjerg (HT). Ny vil her sige i forhold til Erik Wessbergs ø-flora nr. 55 fra 1994. Spredt forekommende på Hov (34) (Nb/HN).

*Quinoa (Chenopodium quinoa) (NA)

Sigtet i kikkert fra automobil på en banevold NV f. Lammehave N f. Ringe (31) (HT) – bør dog nok checkes live. Mangler som forvildet tilsyneladende fra Vestfyn (28) og Sydfyn (32). Fundet som bundplante i vildtplantning ved Årup (28) (BKS, FS & HT 1999, foto i URT 2000:1) talte således ikke. Et i Dansk Herbarium belagt fund fra godset Ravnholt (31) fra 1998 er medtaget i AFD-værket uden helt at kunne konkretisere ruden. Nordens Flora skriver heldigvis også Quinoa, idet AFD mener Kvinoa – der sætter vi Peru-farere grænsen. Anvendt til forsøgsproduktion til konsum i 1980’erne, senere udsået som vildtfoder og anvendt netop til konsum. Meget tæt blomsterstand for at kunne holde varmen i Andesbjergene?

Alm. Sodaurt (Salsola kali) (LC) (57+3)

Ny for Egholm ved Bågø i Lillebælt (28) som spredt forekommende (HT), idet holmen nu er vokset sammen med øen. Ny vil her sige i forhold til Alfred Hansens liste fra den 28. juli 1971.

Vandarvefamilien (Montiaceae)

*Spiselig Vinterportulak (Claytonia perfoliata) (NA)

Nye fund (alle HT): 1/3 m2 i græsplæne omkring et cedertræ med Vår-Jordbæger på Fredens Kirkegård i Odense (29), flere pæne ex. under Lind ved Finsens Allé nr. 15 i Odense og mindst 3000 blomstrende ex. den 30. april i kanten af markvejen (incl. på diget med syrenhegn langs markvejen) ud for Odensevej km 16,9 N f. Nørre Broby (32) (HT). Moderne genfund: På en vejskrænt ved Assensvej tæt ved Bregnemose (28) (BKS), under en mindst 200 år gammmel, vedbendklædt Eg ved et skur i havebrynet ved Langelinie nær den fhv. bane 11 ved Tennis Club Odenses anlæg i Odense (29) (HT, endnu før blomstring den 19. april) og som talrig ved Skåstrup Strand (29) (Nb/KiR, aftagende blomstrende den 2. juni). Hertil i den øvre strandvold på strandoverdrevet ud for Sinebjerg Skov på Horneland (32) – i AFD her stor bestand her i kant af kystnær markvej den 6. maj 2001 (HT). I Jylland set på Skjern Kirkegård (URT/BKS). I rigets (endnu) østlige udkant nærmere putinomanen set i mængde langs stierne omkring kolonihaverne på Christiansø i Østersøen (URT/CCl).

Liden Vandarve (Montia minor) (EN) (23)

Stadig på spidsen af Fønsskov-halvøen (28) med et ex. den 16. maj (Nb/LLC) og 

”Føns Strand” (28) som talrig den 16. maj (Nb/LLC). Sidst Mst/nn 27/5-2005 hhv. FA/nn 14/8-1997 (næppe HT trods samme dag Eng-Klaseskærm på Vestfyn incl. Føns Vang). Det er vanvittigt uhensigtsmæssigt ikke at angive findernavne i naturdatabaser. Grønne prikker på Naturbasens udbredelseskort lader sig heller ikke længere checke efter den fordummende opdatering omkring nytår 2022, hvor Fugle og Natur blev endeligt begravet. Moderne genfund: ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) den 10. maj (Nb/JH, først som Stor Vandarve), den 14. maj 100 frugtende ex. i det udtørrede kreaturvandingshul foruden 900 ex. i andre lavninger og vekslen (HT), ingen spor den 19. juni (CSk & HT). Hertil Sadelmagermose på Hindsholms modsatte kyst (30) den 15. maj (BKS). På begge hindsholmske lokaliteter også sammen med Musehale. Liden Vandarve er i Jylland set ved et brønddæksel på Lærkedalen 48 i Hovvig nær Ringkøbing (URT/BKS), mens den på Bornholm er set S f. Salomons Kapel (URT/CCl).

*Vild Portulak (Portulaca oleracea ssp. oleracea) (NA)

333 knoppende ex. lig talrige småplanter mellem brosten på det store torv i Rudkøbing (34) (Nb/HN). Set i H.C. Ørsteds fødeby Rudkøbing (34) under vejledning af den oprindelige finder Henry Nielsen under DBF’s højsommerekskursion til Sydhavsøerne i 2018 (DBF/HN, PW & SNi). Mangler endnu på Vestfyn (28), Østfyn (31) og Ærø (33).

Nellikefamilien (Caryophyllaceae)

(*)Klinte (Agrostemma githago) (NA)

”Græsk Klinte” er set i en vejkant ved Odense St. (29) (fb/KNF) – måske en practical joke fra denne højt estimerede ornitolog? Nordens Flora har også Sommer-Klinte (A. gracile).

(*)Spæd Markarve (Arenaria leptoclados) (NA)

Nu talrig i en nyplantet skov på Hov (34), aftagende blomstrende den 30. maj (Nb/HN). Allerede udbredt omkring Lohals i 2011 (HN). Spæd Markarve er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3), hvilket AFD-værket underkender ved at kalde den en indslæbt bofast neofyt – iflg. Flora Nordica første gang i Danmark i 1858. På AFD-kortet savnes Spæd Markarve helt fra Vestfyn (28) og Ærø (33).

Klæbrig Hønsetarm (Cerastium glutinosum) (LC) (10)

Et frugtende ex. i havneterræn i Marstal (33) den 3. juli (Nb/HN) – finderen ledte ikke længe. AFD-kortet har den på Ærø kun i rude 3817 Vindeballe, hvor den er godkendt med et belæg fra Vodrup Klint (33) (HT den 27. april 2008 på en SV-exp. overdrevsskrænt. På den østligere sydhavsø stedvis i klynger på Ristinge Klint (34) med aftagende blomstring den 11. maj, oprette og gullige ved sammenligning med den hyppigere Femhannet Hønsetarm – nogle individer kunne være hybriden (Nb/HN). Også set her den 1. juni 2010 (Mst/HT) (”tørt overdrev på kalkholdigt sand”, dvs. postnummer 6120). Klæbrig Hønsetarm er også set fåtalligt blomstrende på festivalpladsen S f. Rudkøbing (34) den 10. maj (Nb/HN), men der blev kun søgt i kort tid, mg her. Også Ristinge Klint (34) (NVNF/HN). I det hele taget har arten sin storfynske hovedudbredelse i Det Sydfynske Øhav (32. 33, 34). På AFD-kortet savnes Nordfyn (29), men her var den da ny på diger omkring det store inddæmmede areal N f. Gyldensten (29) i 2002 (PoR) (men ikke med på AFD-kortet)? Arter har den på en kystklint på Æbelø (29) den 12. maj 2011 (Mst/nn). Klæbrig Hønsetarm har en smallere hindekant på dækbladene end Femhannet Hønsetarm. For flere år siden også set i Dragør Havn (HN). 

(*)Storblomstret Hønsetarm (Cerastium arvense) (NA)

Kun set på 3 overdrev i N-delen af Fåborg-Midtfyn Kommune (alle (FMSK/HT): I en gammel grusgrav med en artsrig V-exp. skrænt SØ f. Lumby (lok. 16/019) (30) (højt hævet over den lokale Grundlovsfest i bunden af grusgraven), i den gamle grusgrav ved Lærkedal (lok. 36/782) (32) – sidst 16. oktober 2000 (FA/HT) og senere – samt i råstofgraven mod S ved Flægskov (lok. 38/776N) (32) – sidst 22. juli 1996 (FA/nn). Storblomstret Hønsetarm er spontan iflg. Buchwald et al. (app. 4).

Strand-Nellike (Dianthus superbus) (NT) (7)

Det sædvanlige moderne genfund er der incl. endnu mindst 50 blomstrende skud ved p-pladsen ved Slipshavn på Østerø-halvøen (31), hvortil mindst 300 blomstrende ex. på det græssede strandoverdrev den 16. oktober (HT; også fb/LBo: masser; CHu; NJe)). Stadig også i et skovbryn nær golfbanen ligeledes poå Østerø-halvøen (31) med næppe under 200 frugtende ex. (incl. 10 blomstrende skud) ud til en hestegræsset strandeng med Stor Priksvamp (HT). Østenbælts er Strand-Nellike fx set fåtalligt blomstrende i Hyllekrog på Lolland (Nb/NKP & OBL).

Alm. Brudurt (Herniaria glabra) (LC) (14)

Nyt fund med 3 blomstrende ex. i en bålplads i en græsplæne mellem Søen og Birkelund SV f. Nørre Broby (32) (lok. 50/785) (FMSK/HT). Kort briefing fra p-pladsen over for Hotel Knudsens Gård i Odense (29), dvs. mellem den nu flyttede Danske Bank og Meny (det fhv. Favør) (alle HT): Den 29. april fjernet (luget væk?, næppe kemi!) ud for Meny, men 250 ex. ud for Danske Bank, den 17. juni endnu grønne ex. på reposen ud for Danske Bank, den 11. juli og den 4. august ”genopvækst”, men stadig klart flest ex. ud for Danske Bank, set endnu den 19. december ud for Meny. Ej genfundet på strandoverdrevet ud for Sinebjerg Skov på Horneland (32) den 7. oktober – for tilgroet (HT). AFD-kortet har den ikke fra Ærø (33), selv om den kendes fra flere ældre fund – den må kunne genfindes.

Skærmarve (Holosteum umbellatum) (EN) (1+1)

Ikke længere ved Assens St. (28) (HT), hvor den blev fundet som ny for Vestfyn i 2001 (BKS) (foto herfra i URT 2002:1 (HT)). Granden bør genopstøve dette uskyldige taxon i Odense (29, 30), idet denne herre sidst har set den ved Egevænget 4 i Munkebo (30) (BKS). Savnes stadig fra Østfyn (31) og Sydhavsøerne (33, 34). På Sjælland er Skærmarve ny for sporarealet ved Sydhavn St. (URT/FS).

Trævlekrone (Lychnis flos-cuculi) (LC) (82+3)

Fjorårets danske årsurt er i alt fundet i 17 enge/kær i N-delen af Fåborg-Midtfyn Kommune (30, 31, 32) (alle FMSK/HT) – hertil findes den trods tilgroning stadig i ”Fællesmosen” på Bjørnø (lok. 242/357) (FMSK/HT). Et glimrende rigkær findes i flækken Søsted SØ f. Nørre Lyndelse (lok. 19/727) (30) med over 1000 blomstrende ex. den 8. juni (FMSK/HT) incl. 3 hvidblomstrede ex. Hertil spredt blomstrende i engen i S-delen af Kildemose ved Vejle (32) (lok. 33/328) også incl. hvidblomstrede ex. (FMSK/HT). Vi erindrer endnu engang om, at Årets Danske Urt er det eneste feltprojekt, der på landsbasis kører i Dansk Botanisk Forening (der trods alt bør være andet end ørkesløse diskussioner på de endeløse bestyrelsesmøder).

Strand-Firling (Sagina maritima) (LC) (24+1)

Lokaliteter med moderne genfund: Maden på Helnæs (28) med mange frugtende ex. mod SV (DBF/HT; HT) og Monnet på Tåsinge (32) ligeledes i tuer (DBF/BLa, CHu & PVR).

Nordlig Knude-Firling (Sagina nodosa ssp. borealis) (NT) (12)

Moderne genfund i Sudden ved Wedellsborg (28) som hist og her ud for Lystskov (Nb/LLC) – finderen har kendt den herfra i flere år, idet den ikke blev fundet her i AFD (HT). Hertil Feddet ved Å (28) som talrig (Nb/LLC).

Flerårig Knavel (Scleranthus perennis) (LC) (4+1)

Moderne genfund: Springbakke ved Føns (28) (HT). Iflg. AFD-værket er Flerårig Knavel i Det Fynske Ørige kun registreret i en håndfuld ruder (28, 32), men den er kendt fra alle distrikter.

(*)Nat-Limurt (Silene noctiflora) (NA)

Nyt fund med få standere i en ralkant i svinget S f. den (måske) kommende station ved ”Odense Sporvej” S f. Campus (29) (HT). Nat-Limurt er spontan iflg. Buchwald et al. (app. 3).

Nikkende Limurt (Silene nutans) (LC) (18+2)

Moderne genfund: Talrig på Elmebjerg i Bobakker på Helnæs (28) (DBF/HT; HT), udbredt på det hindsholmske Langø Hoved (30) (HT), på strandoverdrevet ved Måle Strand ud for Sadelmagermose på Hindsholm (30) (DBF/MKS & NIR; Nb/JH: talrig), ved Slipshavn på Østerø-halvøen (31) (HT; Nb/JH: talrig), i den lille råstofgrav Ø f. ”Lille Stege” N f. Noret ved Dyreborg (32) (HT), lokalt dominerende på den S-exp. kystskrænt (lok. 238/988) på Bjørnø (32) (FMSK/HT) (her fx med det spinkle bladmos Barbula unguiculata) og med standere på ”Hesselbjerg Strand” (34) den 26. november (HT). Nikkende Limurt er dukket op på den store grusbelagte p-plads V f. den røde øjebæ S f. Niels Bohrs Allé (29) (FØA) – måske indslæbt via frø i gruset? Den stod tilfældigt, så næppe udsåning. Udsået synes den derimod ved ”Elmelund Skov” (Nb/ClB: et ex.) og ved Odinsbroen (BKS) – Odense Kommune træner til et verdensmesterskab i udsåning og en sidsteplads i naturkonkurrencer. Udsået er den uden megen tvivl også ved det nye vandhul ved Teglværkskov (31) som blomstrende den 1. juni (art/MKS).

Klæbrig Limurt (Silene viscosa) (LC) (2)

Ny for Mejlø (30) i form af 2 ex. med frugtstandere på en sandet strandvold på V-kysten af N-øen (Nb/JH). Moderne genfund: Stadig i strandengen SØ f. Fællesstrand på Fyns Hoved (30) med standere den 12. februar (fb/FØA), med mindst 200 ex. på det hindsholmske Langø Hoved (30) (HT) samt på strandoverdrevet ved Pugesø på Indrehovedet af Fyns Hoved (30) med 10 unge ex. den 16. maj (Nb/FFLH; også den 15. maj (fb/FFLH)) – også fotograferet her den 3. juni (fb/SMA). Frugtstande af Klæbrig Limurt er set ved Brunddragene på Lolland den 21. august (Nb/NKP).

Sump-Fladstjerne (Stellaria alsine) (LC) (53+3)

I alt fundet i 12 enge og kær i N-delen af Fåborg-Midtfyn Kommune (30, 31, 32) (alle FMSK/HT). Iflg. AFD-værket er Sump-Fladstjerne en hjemmehørende arkæofyt, der på Øerne er tilknyttet skovområderne. Savnes således på AFD-kortet fra Ærø (33).

Skov-Fuglegræs (Stellaria neglecta) (LC) (33+3)

Den 24. maj set i stor mængde ud mod markvejen i Nyskov ved Elsehoved (31)

(CHu).

Kær-Fladstjerne (Stellaria palustris) (LC) (38)

Tilsyneladende 8 nye fund i N-delen af Fåborg-Midtfyn Kommune (alle 32) (alle FMSK/HT): Med 6 blomstrende ex. i Mose-Bunke-tuer i en moseagtig tilgroende eng i S-delen af Lunghave NNV f. Vejle (lok. 26/532), med en lille klynge incl. blomstrende ex. i mosekanten NV f. Palleshave (lok. 46/437) den 22. juni, med en pæn blomstrende klynge i et tilgroet rigkær i Avekrogsholm N f. Nørre Broby (lok. 57/593), med en lille blomstrende klynge i et artsrigt, men tilgroende rigkær i en ”eng” i NØ-delen af Lindholm SV f. Allested (lok. 68/442M) den 2. juli, med en vegeterende klynge i Lyse-Siv i ferskengen Søeng i ”Odense Ådal” nedstrøms Brobyværk (lok. 206/371), med et blomstrende ex. i et oprodet kær ved Sallinge Å S f. Vantinge (lok. 154/687) og med en vegeterende klynge ved et vandhul i den tilgroende Ellemose V f. Lyndelse (lok. 214/094N) – de kun vegeterende bestande bør checkes. Hertil endelig i mosen SV f. Rynkebygård (lok. 42/442) (32) i fordums endnu rigere høj eng med en blomstrende klynge med Seline (FMSK/HT) – tilsyneladende også ny. Et moderne genfund er der ved stien gennem Storelung ved Nørre Broby (32) med blomstrende ex. den 28. juni (HT) herfra figurerer den første gang på Arter i Fyns Amts samleliste løbende fra den 25. april 1993 – dagen for DBF’s ekskursion under ledelse af Gert Sten Mogensen (forstå det, hvo som kan). Kær-Fladstjerne ses efterhånden sjældent – nu med i Projekt Eventyrlig Flora som signalart for artsrige kær, idet den trods alt er fundet i 38 AFD-ruder i Det Fynske Ørige? 

(*)Konellike (Vaccaria hispanica) (NA)

Tidsskriftet Glimt 2021: Zoologen Hans Jacob Hansen, født som husmandssøn i Bellinge i 1855, fandt i midten af 1870’erne den SØ-europæiske art Konellike som indslæbt til en hørmark ved Bellinge (Botanisk Tidsskrift 10). Hans Jacob blev student fra Odense Katedralskole i 1875 og dr. phil. ved Københavns Universitet i 1883. Han var først gift med skadedyrsforskeren Sofie Jacobsen, der senere blev gift med botanikeren Ove Rostrup (søn af Emil Rostrup). Med dette fund gjorde H.J. Hansen det første botaniske fund i Bellinge Sogn, men blev senere mere kendt som fanatisk dansk nationalist (jf. hans antisemitiske artikler i Jyllands-Posten). Allerede i 1998 kendt fra alle distrikter i Det Fynske Ørige, hvilket Stephensen naturligvis burde have noteret i den gule bog.

Tjærenellike (Viscaria vulgaris) (LC) (16)

Moderne genfund: Jøv på Indrehovedet af Fyns Hoved med 99 ex. i den N-exp. skrænt (30) (Nb/JH) foruden med 5 klynger, hvoraf de 4 knoppende, på Storeknøs på den hindsholmske Langø (30) den 14. maj (HT). Dukket op på den store grusbelagte p-plads V f. den røde øjebæ S f. Niels Bohrs Allé (29) (FØA), indslæbt via frø i gruset? Udsået er den ved det nye vandhul ved Teglværkskov (31), blomstrende den 4. og 2. juni (art/MKS) – ny her i 2020 (FS & HT; HT; MKS). Tjærenellike er langt hyppigere i Jylland – fx med udbredte blomstrende tæpper i et netop §3-registreret overdrev 12 år efter markbrug ved Skellerupvej 59 (DBF/PSt).

Hornbladfamilien (Ceratophyllaceae)

Tornfrøet Hornblad (Ceratophyllum demersum) (LC) (28+1)

Nye fund (begge 32) (begge FMSK/HT) i søen N f. Søbanker VSV f. Allerup (ved lok. 189/163) (FMSK/HT) og som dominerende art i søen i kulturengen SØ f. Agershus N f. Eskemose Have. Moderne genfund: Som udbredt i Phønix-søen i Tarup-Davinde Grusgrave (30) (HT) og som fåtalligt vegeterende ved Skovsgård (34) (DN/OBL). Østenbælts i en stor sø med viber på Næstved Øvelsesplads (HT).

Tornløs Hornblad (Ceratophyllum submersum) (LC) (42)

I mængde i et lille vandhul ved bebyggelsen Lille Eng ved Svendborg (32) med fine vingede frugter (CHu). Der er ingen fund af arten på Svendborg-egnen på AFD-kortet og de 2 primære naturdatabasers kort. Ny for Bjørnø (32) i ”Haletudsesøen” mellem Robbersbanke og Milebjerg (omgivet af lok. 237/561) (HT), som dominerende art i sø mod N i ”Fællesmosen” (lok. 242/357) (FMSK/HT), ligesom den er taget i en sø i Digerne mod NV på øen (HT). Ny vil her sige i forhold til Erik Wessbergs ø-flora nr. 55 fra 1994. Endelig er der nye fund i en sø i Hjallese Hestehave (29) (HT) og i en sø i mosen ved Sallinge Å ud for Madebjerggård SSØ f. Vittinge (lok. 165/971) (32) (FMSK/HT).

Ranunkelfamilien (Ranunculaceae)

Sort Druemunke (Actaea spicata) (LC) (34+1)

Moderne genfund: Kajbjerg Skov (31) nær p-pladsen (NJe). I hele Kajbjerg Skov er 

132½ ha udlagt til biodiversitetsformål, 11,18 ha til urørt skov og 385 træer til livstræer (skilt set den 22. april (HT)). Arten savnes stadig fra Ærø (33). Sort Druemunke medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for løvskov.

Gul Anemone (Anemone ranunculoides) (LC) (56+2)

Endnu i stævningsskov nr. 194 NØ f. den nedrevne gård Skovlund (30) med Fladkravet Kodriver (BKS; HT), ligesom den også ses i stævningsskov nr. 193 (V f. Skovlund) og bondeskoven SV f. denne (begge 30) (begge HT). Tro det eller ej: Odense Kommunes ellers overvejende inkompetente naturafdeling har fornyet fokus på at bevare disse småskove efter et tip fra den kendte ornitolog og samfundsdebattør Kurt Due Johansen. Hist og her blomstrende i Rugbjerg Skov NV f. Kværndrup (32) den 23. april (Nb/JSø).

Svovlgul Anemone (Anemone xsulphurea) (NE) (6+1)

Stadig spredt i den ydre del af ”Vejstrup Ådal” (32) (HT). Svovlgul Anemone medtages i PEF som en sjælden spontan hybrid.

Krybende Kabbeleje (Caltha palustris ssp. radicans) (LC) (30+3)

Stadig ved grøften i kanten af ”Kratluskerengen” NV f. Kluset Bro (29) (Nb/SuN) – ny her i 2019 (DN/HT). Dette taxon med de rodslående skud savnes åbenbart stadig fra Nordøstfyn (30), Ærø (33) og Langeland (34), som vi allerede skrev i 2002. Krybende Kabbeleje medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for mose. Fedt navn iflg. journalist Jesper Stæhr Frantzen, redaktør af Glimt, tidsskrift for Bellinge Lokalhistoriske Forening. I Bellinge og Brændekilde Sogne et ganske udbredt taxon (se Glimt 2021 hhv. 2019, hvor sognenes flora behandles (begge HT).

*Hyacint-Ridderspore (Consolida orientalis) (NA)

Blomstrende ex. i en grusvejkant i V-kanten af Vejrup Å ved Bullerup (30) (Nb/LMJ). Næppe tidligere noteret som forvildet i Det Fynske Ørige.

(*)Korn-Ridderspore (Consolida regalis) (NA)

Ikke genfundet på SV-kysten af Bjørnø (HT) (sidst HT 27. juli 1989). På stedet forefindes nu Foder-Lucerne i markkanten (HT).

*Stinkende Julerose (Helleborus foetidus) (NA)

Munkebo (30) (fb/GBe), men under hvilke omstændigheder mon? Kendes i de senere år fra Nordøstfyn (begge 30) fx på vejskrænten nær Årslev Fyldplads (BKS; HT)

og Borgbanke ved Dalby (BKS) – i hvilken sidstnævnte landsby GeBe tilfældigvis bor.

*Grøn Julerose (Helleborus viridis) (NA)

2 blade ved Skiften mellem Stigtehaverne (34), velsagtens den eneste plante i hele Langelands natur (Nb/HN) – har været her en snes år. Slægtsnavnet Nyserod anvendes ofte, fordi roden i gamle dawe blev tørret og anvendt som nysepulver. Dengang troede man nemlig, at et godt og kraftigt nys havde en positiv effekt på helbredet.

Blå Anemone (Hepatica nobilis) (LC) (17+1)

Enkelte moderne genfund: Et blomstrende ex. i Helnæs Stubhave (lig ”Klinteskoven”) på Helnæs (28) den 6. april (fb/GBM) (2 blomstrende ex. set sammesteds af den spøjse mand med familie i Norge på ekskursionen til Trelde Østerskov. Også set ved Holckenhavn (31) (mange blomstrende ex., yngre mand under den samme ekskursion). Hertil i det lille grønne område på N-siden af Niels Bohrs Allé/Ø f. Brobygårdsvej i Odense (29) med fint blomstrende ex. den 6. april – DBF’s bomærkeart breder sig her (FØA). Ikke set den 8. april i kystbrynet af Bjørnemose Skov (32) (HT) – men målet med skoven var Hylster-Guldstjerne, hvilket lykkedes. Om den kendte rewilding-kritiker Bent Vad Odgård med rive for at pleje Blå Anemone tænkte den selvudnævnte gamle kamel Rasmus Ejrnæs på følgende guldkorn fra den amerikanske biolog Paul A. Keddy: ”Det er altid så sjovt at komme på besøg i Europa. Det eneste kontinent i verden, hvor naturen er en have.” (fb den 5. april). 4 blomstrende ex. i buksbomhækken i kanten af bed 9 i Klosterhaven i Odense (29) (HT). Dalby på Hindsholm (30) som knoppende den 6. december (fb/GBe) er ligeledes en haveforekomst af Blå Anemone.

Ungarsk Anemone (Hepatica transsilvanica) (NA)

Også i 2021 på Jøv på Indrehovedet af Fyns Hoved (30) ved stien oven for det tidligere hotel (FØA) – blomstrende her ligeledes i 2019 og 2020 (begge FØA). Vel også set her af ”Dronningen af Hindsholm” (GBe). Claus Dalby gjorde den i 2010 populær i et blogindslag.

Musehale (Myosurus minimus) (LC) (43+3)

Lokaliteter med nye fund: Ved roden af Fønsskov-halvøen ud for ”Fønsvang Sø” (28) med 10 ex. i en hestefold med bare flader den 1. maj (Nb/LLC), ”Føns Strand” (28) som talrig i jorden over kloakledningen til spejderlejren sammen med Liden Vandarve (Nb/LLC), ved Vejlebæk S f. Kerteminde Fjord (30) med 50 ex. (Nb/BKS), ”Seden Strand” i bunden af Odense Fjord (30) blomstrende den 20. maj (art/LKS) og i kanten af engen N f. Vindinge Å NØ f. Hudevad (lok. 4/342) (30) med en snes frugtende ex. i en kreaturveksel (FMSK/HT). Nær Hudevad er den også set i en fugtig lavning i en brakmark (PeR 1996, medtaget i AFD). Moderne genfund: ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) den 28. april (fb/GBe), den 10. maj talrig (Nb/JH), den 14. maj 800 frugtende incl. mange små ex. i det udtørrede kreaturvandingshul foruden 200 ex. i andre lavninger og en kreaturveksel (HT), ingen spor af den enårige art den 19. juni (CSk & HT). AFD-værket holder Musehale som formentlig overset og underrapporteret. Sammenlign med den nu angiveligt truede Liden Vandarve, der vokser på lignende biotoper – fx ved de 2 angivne strande. Musehale medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for ferskeng. I Jylland optrådte Musehale i stor mængde i Barmer Enge ved Nibe – en kendt bestand, men en af ”halerne” var inficeret med svampen Peronospora myosuri, som er ny for Danmark (URT/PTP, det. Thomas Læssøe).

Nikkende Kobjælde (Pulsatilla pratensis) (LC, 1997: A) (6)

Stadig på Bjerghammer-halvøen ved Faldsled (32) med 20 ex. (Nb/LeN) – sidst BKS & HT 2005, også 29. juli 1997 (FA/nn), først Jørn Munk Andersen ca. 1975. Dengang stavedes lokaliteten Bjergkammer-halvøen som på de anvendte 4 cm-kort, hvilket vi også foretrækker, modsat finderen. Bedre kendte moderne genfund: Også talrig på Flyvesandet (29) som talrigt blomstrende den 28. april (hhv. få den 18. april) (begge Nb/SuN) og i ”Jordløse Bakker” (fb/LeN, aka LBS i 2020). Forgæves eftersøgt på Sønderby Klint (28) under mosekskursionen den 25. april (DBF/IGo & LLC) – sidst 2001 (JH, ”med få individer i overgroningsfare”, Fynskredsen 2007). Blandt de foruroligende mange fejl på Arter findes denne art angiveligt på Egholm ved Bågø (28) og Vresen (31) (reelt fra Røsnæs!).

Opret Kobjælde (Pulsatilla vulgaris) (LC, 1997: A) (2)

Moderne genfund: Strandoverdrevet ved Højbjerg på Langø (30) i form af en flot klynge med 80 frugtende stilke den 14. maj (HT). Ved Langagervej i ”Tarup-Davinde Grusgrave” (30) incl. næsten rødblomstrede ex. den 16. april (fb/FØA). Lig Nb/MSA med 10 blomstrende ex. den 20. maj. De oprindelige fynske bestande går det knap så godt med: Springbakke ved Føns (28) blev således afsøgt forgæves den 31. marts (HT) – synes sidst set i form af et ex. med 6 stilke (incl. et blomstrende skud) den 6. juni 2015 (BBR & HT), idet den har været kendt herfra siden 1911 (”mellem Ørslev og Føns”, mælkebøttespecialisten og supernazisten M.P. Christiansen). Intet nyt fra de minimale overdrevspartier ved Søby Sø (28), hvor den sidst blev set i 2002 (HT).

Strand-Vandranunkel (Ranunculus peltatus ssp. baudotii) (LC) (20)

Set i et lille vandhul på Monnet på Tåsinge (32) (DBF/BLa, CHu & PVR, leg. HT).

Storblomstret Vandranunkel (Ranunculus peltatus ssp. peltatus) (LC) (17) 

Moderne genfund: I den tidvis udtørrede sø N f. og i søen S f. bakken nær p-pladsen på Jøv på ”Indrehovedet” af Fyns Hoved (begge 30) (begge HT).

Nyrebladet Ranunkel (Ranunculus auricomus coll.) (LC) (80+3)

Kun set på en enkelt lokalitet i N-delen af Fåborg-Midtfyn Kommune: En eng ved Lumbyholm (lok. 15/924) (30) (FMSK/HT).

Langbladet Ranunkel (Ranunculus lingua) (LC) (41+1)

Nye fund (alle FMSK/HT): 3 vegeterende ex. i en mosekant i den skændede Sortelung ØNØ f. Nørre Lyndelse (lok. 18/645) (30), blomstrende tæpper den 22. juni et par steder i hængesæk i mosekanten NV f. Palleshave (32) (lok. 46/437), mindst 100 blomstrende i et artsrigt, men tilgroende rigkær i en ”eng” i NØ-delen af Lindholm SV f. Allested (32) (lok. 68/442M), flere 100 blomstrende ex.  i en artsrig rørsump i V-delen af Lindholm SV f. Allested (32) (lok. 77/443M), over 100 blomstrende ex. i en lille hængesæk i Kildemose ved Amerikanergårde (lok. 91/145) (32), lokal i den store mose Holmene N f. Brobyværk (alle 32) som  spredt blomstrende i et kalkkær (lok. 103/055), som fåtallig (lok. 106/566) og med mange blomstrende ex. i en længe ugræsset kæragtig eng (lok. 107/565) samt endelig mindst 200 blomstrende ex. S f. søen mod V i den østlige kæmpeeng i lavningen S f. Gislev (lok. 125/850) (31). Moderne genfund af Langbladet Ranunkel er der i det delvist bundløse væld i SØ-delen af ”Fællesmosen” på Bjørnø (lok. 242/357) (32) med mange florale ex. over 20 m2 (FMSK/HT), ”lumsk grund” hos Wessberg. Sammesteds DBF 1966, HT 1989, EWe 1990-1993 (Erik Wessbergs ø-flora nr. 55 fra 1994). Hertil talrigt blomstrende ved Gesinge Gadekær på Tåsinge (32) (Nb/HN & JHo).

Gul Frøstjerne (Thalictrum flavum) (LC) (24)

3 nye fund (alle 32) (alle FMSK/HT): Ved Sallinge Å S f. Vantinge (lok. 154/687) med 50 incl. 40 frugtende ex. (NV-bredden) og 250 incl. 200 ex. (SØ-bredden) på jordvolde af opkastet søbund i en nu ruderalt præget mose efter udgravning af en sø (HT). Hertil med 500 blomstrende den 2. juli i støvregn i en groft drænet mose i NV-delen af Lindholm SV f. Allested (lok. 72/132) og med en mindst 2 m2 klynge i en lysning i en pilesump med gamle elle V f. Lyndelse (lok. 215/188). I Lindholm (32) ligeledes set på V-bredden af hovedgrøften den 10. juni 2009 på en grøfteskrænt (AFD/HT), men SØ f. den nye lokalitet. Også 3 moderne genfund i det samme område (N-delen af Fåborg-Midtfyn Kommune) (alle 32) (alle FMSK/HT): Med tusinder af blomstrende ex. i NV-hjørnet af Kildemose ved Vejle (lok. 30/126), med 1000 blomstrende ex. i en artsrig rørsump i V-delen af Lindholm SV f. Allested (lok. 77/443M) (her noteret som fåtallig incl. enkelte blomstrende ex. den 7. august 2008 (AFD/HT) og med mindst 235 blomstrende/frugtende ud over mange vegeterende ex. som spredt i den tilgroende Ellemose V f. Lyndelse (lok. 214/094N). Set på den sidstnævnte lokalitet af samme finder den 28. oktober 1993, da mosen stadig kunne betegnes rigkær (FA/HT). Gul Frøstjerne er S f. Odense især udbredt langs Odense Å (29, 32) – spredningen vel udgående fra V-bredden af Arreskov Sø, hvor arten også findes. Der er også et moderne genfund på Østfyn (31): I Skovhaverne SSØ f. Nordenhuse endnu med 5 frugtende ex. op til 110 cm (60 florale skud i 2020 (HT)) trods særdeles uheldig ”naturpleje” eller rettere mangel på samme (HT). Hertil vel Hindsholm (30) (fb/GBe), men hvor mon? GeBe må præcisere sine fund – andet er mod reglerne.

Engblomme (Trollius europaeus) (NT) (16+1)

2 klynger med 15 vel af rådyr (et dyr set luske væk) afbidte skud i Serup Mose (29) (HT) – lokaliteten er stærkt tilgroende, og Kæmpe-Bjørneklo nærmer sig (en stor klynge findes lige Ø f. bestanden, men der er allerede juvenile skud med engblommen, øv. N f. bækken i ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (30) med et blomstrende ex. den 1. juni (HT) og 5 blomstrende ex. før den 10. juni (FMSK/JÅK). Ikke set S f. bækken (FMSK/JÅK; HT), sidst her 2020 (FMSK/JÅK). Første år helt uden besøg on location: Vibesholm Enge S maskinslættet, grenbunke V om lokaliteten for Engblomme (HT, set fra motorvejen den 22. marts. Engblomme kunne ikke ses den 1. juni i skærengen NØ f. Hudevad (30) (HT) (sidst HT 2015), ligesom den er forsvundet fra en eng ved Lumbyholm (lok. 15/524) (30) (FMSK/HT) (sidst FA/PeR 1990). Desværre ligeledes i den nu tilgroende Ellemose V f. Lyndelse (lok. 214/094N) (32) (sidst FA/EV 1985). Dog sent inventeret den 6. september (FMSK/HT), men også forgæves den 28. maj 2015. Ved Königssee i Tyskland er Trollblume eneste lokale blomsterplante med lukkede blomster, jf. WDR 2021 med optagelser af Engblommeflue. Dyret nipper til bælgkapslerne, idet det samtidig bestøver planten. I 2019 set i tusindvis i svensk Lapland – også med sin bestøver Engblommeflue (TRN).

Valmuefamilien (Papaveraceae) (incl. Jordrøgfamilien (Fumariaceae))

Hulrodet Lærkespore (Corydalis cava) (LC) (65+2)

Hist og her blomstrende i Rugbjerg Skov NV f. Kværndrup (32) den 23. april (Nb/JSø). De hvide er hestene, de røde køerne (fb/MUC) – fænomenet undersøgt i en videnskabelig artikel vedr. forskelle mht. besøg af bestøvere.

Finger-Lærkespore (Corydalis pumila) (NT, 1997: A) (5)

Nyt fund i ”Bogensø Skov” (skoven ved Bogensøgård) V f. Egensøvej på Hindsholm (30) som blomstrende allerede den 30. marts (fb/GBe). Set 3 steder ved netop Bogensø (alle 30) i 2005 med i alt godt 200 ex. (alle BKS). Moderne genfund: Jøv på ”Indrehovedet” af Fyns Hoved (30) med 200 incl. et frugtende ex. den 14. maj (HT) og Præsteskov ved Nordenhuse (31) med 2 blomstrende ex. den 8. april i kanten af strandoverdrevet mod S nær vejen (dvs. ikke i skoven) (Nb/AKN). Heller ikke set i brynet af Præsteskov den 22. marts (HT)).

*Guldvalmue (Eschscholzia californica) (NA)

Ny for Bjørnø (32) med enkelte forvildede klynger på strandvolden i et område VNV f. Bjørnø By, hvor arten dyrkes (HT). Ny vil her sige i forhold til Erik Wessbergs ø-flora nr. 55 fra 1994. Uforsigtigt plantet i en have i Jordløse (32) – breder sig dog ikke mere (TRN).

*Mur-Jordrøg (Fumaria muralis) (NA)

Nyt fund på en genbrugsplads ved Energivej i det sydlige Odense (29) (BKS). Den var ikke ny for Nordøstfyn (30) i Kerteminde i 2020, da der kendes ikke færre end 3 fund herfra – endog af den samme finder, der åbenbart har det lidt svært med hukommelsen: I forkanten af haven ved Hindsholmvej 30 i Kerteminde og på en jordbunke på den vestlige del af fyldpladsen V f. Rolfsted (begge BKS 2006) samt som haveukrudt ved Rønningevej 22 i Langeskov (30) (BKS 2008) – de 2 sidstnævnte fund er endog medtaget i AFD. Derimod synes Mur-Jordrøg endnu ikke at være fundet på Hindsholm (30) – kan man nu stole på det? Hindsholmvej i Kerteminde By er dog på vejen. Bo K. Stephensen undskylder fejlen mange gange.

*Skov-Valmue (Papaver cambricum) (NA)

Ved Tingskovhave i V-brynet af Espe Tingskov (32) med et frugtende ex. i en skovvejkant (HT). Vestenbælts set med mange ex. op ad et hønsehus ved Guldager Naturskole nær Esbjerg (HT).

*Opium-Valmue (Papaver somniferum ssp. somniferum) (NA)

Talrig på det nyopståede ruderat ved Platanvej i Odense (29), mest i fordums skovjord (HT). Spirer også i de gamle løvskove i Århus (Nb/ENR) – en plante for borgmester Bundsgård.

Korsblomstfamilien (Brassicaceae)

Rank Vinterkarse (Barbarea stricta) (LC, 1990: R) (10)

Dukker op hist og her på p-pladserne ved SDU (29) – fx 4 blomstrende ex. på rebslagervolden ved Krogene (HT).

(*)Kløvplade (Berteroa incana) (NA)

Mægtig klynge med blomstrende/frugtende skud op til 120 cm ved køresporet til den store sø i Nydam S f. Brobyværk (lok. 200/423Ø) (32) (FMSK/HT). Artens østgrænse i den i skrivende stund knap så hedengangne union af sovjetrepublikker angives i 1958 at forløbe ved Bajkalsøen (kunne Putin ikke hældes i søen?).

Tandrod (Cardamine bulbifera) (LC) (9+2)

Nyt fund i Nørreskov på Tåsinge (32) (FHP; art/M03), blomstrende den 24. maj. Ikke med herfra i AFD, men angivet fra Bregninge Skov (32) i TBU-arkivet, idet Nørreskov ligger sydligere end Bregninge Skov. Flot bestand med 200 knoppende ex. i S-delen af Præsteskov NV f. Gudbjerg Skov (31) den 6. maj (Nb/PeR) – også set her i elleskov på vældpræget tørvesmuld i AFD (PoR 2000). Breder sig på vejskrænten langs vej 329 gennem ”Damsbo Skov” (32) (TRN), første gang her i AFD (TRN 1998). Ligeledes set i Smuttehaver, en del af ”Damsbo Skov” (HHB) (+ Nb/LeN 50 blomstrende ex. den 14. maj) – også set her i AFD (TRN 1996-1997). Endnu et moderne genfund i Gulstav Østerskov (34) som hist og her den 21. april (Nb/AKN), valideret af Ole B. Lyshede. Hertil Skovkrogen ved Mullerød (28) centralt ved kysten som hist og her blomstrende den 16. maj (Nb/ElL) og Gulstav Vesterskov (34) med 10 blomstrende ex. den 17. maj (Nb/ATL). Tandrod savnes i Det Fynske Ørige endnu fra Nordøstfyn (30) og Ærø (33). Lokal under Bøg N f. p-pladsen i Trelde Østerskov (DBF/LLC), den coronabrydende ekskursion. 

*Salatsennep (Eruca sativa) (NA)

Nyt fund med et ex. ved Nyborgvej i Ø-delen af Ejbykrydset i Odense (29) (BKS). Denne glatte korsblomstrede fra Middelhavsområdet (fx på Cypern (HT 2006)) savnes i den fynske udkantsregion kun fra Ærø (33).

(*)Gyldenlak-Hjørneklap (Erysimum cheiranthoides) (NA) (24+1)

Nyt fund på et brakareal med Kløvplade ved siden af Fangel Hede (29) (BKS).

(*)Farve-Vajd (Isatis tinctoria) (NA, LC: Bornholm, 1990: R) (0)

Et blomstrende ex. på Stige Ø (29) (Nb/KrH). Set sammesteds i 2002 på Odense gl. losseplads på Stige Ø (29) (BKS & HT) som ny for Nord-/Midtfyn. Findes næppe vildt i Det Fynske Ørige endnu? Arter har et anonymt fund fra et kalkoverdrev SØ f. Fåborg (32) i 1997 (FA/nn). Hvad stiller vi op med alle disse anonyme fund?

(*)Hjertebladet Pengeurt (Microthlaspi perfoliatum) (NA)

Nye fund med en massiv bestand i hovedvejkanten over for Odensevej 81 Ø f. ”Vejruplund”, SØ-delen af Marslev. Øst (30) (BKS) og i bivejkanten ved grusgraven i Vittinge (32) med 10 frugtende ex. den 14. juni (HT). Arten savnes stadig fra Vestfyn (28) og Sydhavsøerne (33, 34), men på AFD-kortet mangler Hjertebladet Pengeurt desværre helt fra Det Fynske Ørige – ligesom på Naturbasen og Arter. Arten er sandsynligvis spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 5), men en indslæbt bofast neofyt iflg. AFD-værket.

*Radis (Raphanus sativus) (NA)

Ny for Store Svelmø (32) på kronen af den S-exp. kystskrænt (lok. 223/886) i kanten af Rynket Rose (FMSK/HT). Ny vil her sige i forhold til Erik Wessbergs ø-flora nr. 59 fra 1994.

Vandpeberrod (Rorippa amphibia) (LC) (47)

Set på 3 lokaliteter i N-delen af Fåborg-Midtfyn Kommune (alle FMSK/HT): Engen Ø f. Åløkkestedet ved Hudevad (lok. 8/328) (30), blomstrende den 22. juni i hængesæk i mosekanten NV f. Palleshave (lok. 46/437) (32) og med 10 frugtende ex. den 6. juli i højstaudesump i Kildemose N f. Ryslinge (lok. 84/554) (32). 

De 2 sidstnævnte fund er nye. Kendt fra alle distrikter i Det Fynske Ørige.

(*)Vej-Guldkarse (Rorippa sylvestris) (NA)

På det nyopståede ruderat ved Platanvej i Odense (29) i fordums skovjord (BKS & HT; HT). Iflg. AFD-værket er Vej-Guldkarse en indslæbt bofast neofyt eller hjemmehørende. AFD-kortet har den ikke fra Ærø (33), hvorfra der dog i Dansk Herbarium foreligger 8 belæg fra mellem 1966 og 1985.

*Ungarsk Vejsennep (Sisymbrium altissimum) (NA)

3 pæne ex. på det nyopståede ruderat ved Platanvej i Odense (29) i fordums skovjord, et ex. stadig blomstrende den 14. august (HT). AFD-kortet har den ikke fra Sydhavsøerne (33, 34), idet der dog foreligger et belæg i Dansk Herbarium fra Øren ved Hou i 1981 (HN). ”Ret alm. på Vestfyn … i øvrigt mest sj.” i AFD-værket er misvisende. Ungarsk Vejsennep er ikke belagt i herbariet fra Nordøstfyn (30) og Ærø (33).

*Stivhåret Vejsennep (Sisymbrium loeselii) (NA)

Nyt fund nær snebærhækken ved vejkrydset langs Thomas B. Thrigesvej/Østre Stationsvej i den gamle industriby Odense (29) (BKS) – fældet af kommunens biodiversitetsbevidste personale, før klummeskriveren kunne fotografere den (den 14. juli). Plantens basis blev dog reddet af granden til fotografering. Samme fhv. botaniker har set den ved den nu utilgængelige Lindø-terminal (30) og i Nyborg Havn (31) i 1990’erne (begge BKS).

Tårnurt (Turritis glabra) (LC) (53+1)

Nye fund i en gammel grusgrav med en artsrig V-exp. skrænt SØ f. Lumby (lok. 16/019) (30) (FMSK/HT), højt hævet over den lokale Grundlovsfest i bunden af grusgraven. Hertil en klynge på 10 ex. til 125 cm i grusgraven ved Flægskov (lok. 39/025) og fåtallig sammesteds (lok. 37/776S) (begge 32) (begge FSMK/HT) samt med et frugtende ex. i en overdrevsbræmme Ø f. Søen N f. Nørre Broby (32) (lok. 50/785) (FMSK/HT) og 3 standere op til 140 cm på ”Sallinge Ås” i Sallinge Lunde (lok. 168/911) (32) (FMSK/HT). Endelig ”Millinge Klint” SSØ f. Faldsled (32) med et blomstrende ex. den 3. juni (Nb/AKN). Moderne genfund: Ved sti-Y’et ved græsmarken under ”Søparken” ved Stenløse (29) med 4 knoppende ex. i bagkanten af stikanten den 22. maj (HT), den 20. juni med et ex. i svinget og 5 ex. ved folden (= græsmarken) til 150 cm (VBD/HT), hvortil 25 ex. i stikanten nær Vellugtende Agermåne, den 6. august med 4 pæne frugtstandere (en med 6 standere, en med 4 do., de 2 sidste med single standere til 120 cm). Endelig er Tårnurt atter set på jættestuen Hesthøj på Hindsholm (30) med 3 frugtende ex. den 19. juni (CSk & HT), ligesom den i 2020 blev set på nabogravhøjen mod N Mårhøj (30) med 10 frugtende ex. op til 120 cm den 29. juni (CSk & HT). Tårnurt havde et kanonår i Mols Bjerge i Jylland med mange fund langs vejene (URT/PW).

Soldugfamilien (Droseraceae)

Rundbladet Soldug (Drosera rotundifolia) (LC) (7)

Moderne genfund: I fattigkæret i Snarup Mose (32) (fb/en af de utallige Poul Rasmussen, den 19. juni) og i samme biotop i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) med 2 pæne klynger med standere (HT; også fb/AnR den 3. juli).

Stenurtfamilien (Crassulaceae)

(*)”Mos-Korsarve” (HT) (Crassula tillaea) (NA) (0)

Ny for Langeland på Ristinge Campingplads (34) (fb/LKT; OBL) som den 3. lokalitet i Det Fynske Ørige, ud over Fyns Hoved (30, FØA 2014) og Flyvesandet (29, HT 2019). 6. lokalitet i Danmark incl. Tunø og 2 x Bornholm (se dog nedenfor). Moderne genfund i Fyns Hoved-området (alle 30): Ud for Fynshovedvej nr. 800 med mindst 1000 røde ex. den 14. maj (HT) – Kyed og Suhr var ikke hjemme. Senere på sæsonen (den 10. juli) en grøn klynge ved campingpladsens minigolfkiosk (Nb/DHW). Mos-Korsarve medtages i PEF som en sjælden antropokor art, der måske er hjemmehørende. Nærmere Sverige 10.000 røde ex. på N-Bornholm den 8. maj (Nb/KNF, lig DBF/PW & THB iflg. SGC). Identisk med det 2. fund på Solskinsøen, ligesom 5 yderligere bornholmske fund er gjort på campingpladsen SSØ f. Melsted (URT/OBL) foruden på do. i Svaneke, i vejkanter ved Snogebæk samt 2 steder ved Balka (alle URT/TV). Tunø ud for Jyllands fagre kyst er nu den nordligste lokalitet i Danmark med 10000 ex. på campingpladsen angivet den 14. maj (Nb/ABC).

Stenbrækfamilien (Saxifragaceae)

Småbladet Milturt (Chrysosplenium oppositifolium) (LC) (21+2)

Nyt fund med i alt 5 m2 i Brændholt (28, 29) (HT). Moderne genfund (begge 29) (begge HT): Talrig i bækdalen N om stien Ø f. ”Skovsøen” i Hesbjerg Skov, lokalt dominerende i grøfteskrænter f. fordums Kratholm i Odense Ådal. Fint kildevæld med en tusindtallig bestand ØNØ f. Svanninge i Svanninge Bakker, der lige var sprunget ud den 16. april (Nb/EV). Et flot syn for pensionisten. Småbladet Milturt savnes stadig helt fra Nordøstfyn (30) og Sydhavsøerne (33, 34).

Kornet Stenbræk (Saxifraga granulata) (LC) (94+3)

10 grønne ex. i skygge på Iholm i Svendborgsund (32) som ny for øen (Nb/EEE).

Nye, mere kulturprægede fund er der i græsplænen under Lottes lejlighed i Fænøsund Park i Middelfart (28) som blomstrende den 27. maj (CSk) og i græsplænen på Assistens Kirkegård i Odense (29) som knoppende den 26. april med flere tæpper og løv af Håret Høgeurt (HT). Landskabsarkitekt Casper Vett ang. Assistens Kirkegård: ”Der skal også plantes vilde blomster til gavn for biodiversiteten.”: 1300 m2 med 26.000 planter. En fornuftig politik afløses dermed af en totalt hysterisk, skrig. Moderne genfund af spontane bestande fx med 45 knoppende ex. på Flyvesandet (29) den 18. april (Nb/SuN) og med masser af blomstrende ex. i kanten af p-pladsen ved Møllevej i ”Jordløse Bakker” (32) sammen med Smalbladet Vikke (de klædte hinanden) (TRN). I alt 8 fund i §3-lokaliteter i N-delen af Fåborg-Midtfyn Kommune (alle 32??) (alle FMSK/HT). Kornet Stenbræk kan ligesom sin nedenstående fætter optræde på baneterræn – fx 50 ex. ved Hee St. i Jylland (URT/BKS).

Trekløft-Stenbræk (Saxifraga tridactylites) (LC) (20+1)

Et nyt fund i vejkanten ved Egebjergvej ved Saltofte nær Ebberup (28) ved jernbaneoverskæringen mod N med 100 incl. få udsprungne ex. den 25. april (HT). Moderne genfund kronologisk: Banespor ved Holte nær Glamsbjerg (28) med 1000 knoppende ex. den 17. april (HT), Sønderby Klint (28) (DBF/IGo & LLC) med 25 endnu mest knoppende ex. den 25. april, Odense St. (29) med 250 flere knoppende end blomstrende ex. den 28. april (HT) og Holmstrup St. (29) den 6. maj (BKS). Sønderby Klint synes dog sidst noteret i 1997 (TRN), så dermed ikke et moderne genfund. På Bjerget ved Kullerup er den eftersøgt forgæves i 2020 (BKS) og 2021 (HT, i forbindelse med den aflyste VBD den 20. juni) – set her efter 1980, men før 2000 (FS). Nye fund i Jylland ved Skjern St. (URT/BKS) og i mængde på sandede arealer ved Horsens Havn (URT/BVP).

Rosenfamilien (Rosaceae) 

(incl. Stenfrugtfamilien (Amygdalaceae) & Kærnefrugtfamilien (Malaceae))

Vellugtende Agermåne (Agrimonia procera) (LC) (13+1)

Nyt fund med en imponerende bestand på ikke under 1000 florale ex. den 10. juli i S-delen af ”Sødinge Mose” NV f. Sødinge (lok. 94/973) (31) (FMSK/HT), især op til hegn, men også i det egentlige overdrev V f. solcelleparken på Birkebjerg

Mod N 10 ex. i bryn mod solcelleparken, i Ø-kanten af Breddam V f. overdrevet 50 ex. i højtvoksende ”skoveng” (lok. 95/973) (FMSK/HT). Endvidere set i et buskads i V-kanten af Holluf Pile (30) (art/KrH), første gang her i 2019 (Nb/KrH), og stadig en flot bestand på vejskrænten ved Sollerup (32) (HT). Også moderne genfund 2 steder, hvor den jævnligt kigges til: Stadig ved en sti i Stenløse Skov (29) med 6 brune standere den 30. januar (også den 23. februar), 3 rosetter den 22. maj, få undertrykte planter den 20. juni (+VBD/HT), 9 knoppende til frugtende ex. den 6. august til 120 cm + 4 ex. i kratbrynet til 140 cm + min. et ex. i krattet (endnu højt, men næsten aborteret), den 4. september generelt god frugtsætning, i kratbrynet 4 pæne stilke til 140 cm + et nyt sted i S-kanten af stien 2 frugtende ex. med 3 skud til 70 cm, den 20. november et lavt blomstrende ex. (fejlslagen frugtsætning) + 1 vegeterende ex. i vejkanten (alle HT). Hertil nu 3 klynger ved adgangsvejen til fugletårnet mellem Firtalsstrand og ”Mellemstykket” ved Odense Fjord (29): Ikke set den 4. januar, men den 26. august 18 frugtende ex. med god frugtsætning, S-klyngen med 9 til 1 m, N-klyngen med 7 til 120 cm med 4 stilke, den nye klynge mod N med 2 til 105 cm (begge HT). Vestenbælts opfører den sig på Skibakken (Skanderborg Skiklubs gamle alpinbakke) oven for Gl. Laven nærmest som en del af Det Beskidte Dusin og medvirker i tilgroningen (HT). Typiske ex. i Klosterhaven i Odense (29) er skiltet som Alm. Agermåne. Et fund af Agermåne i en vejkant mellem Årslev fyldplads og Hudevad (30) viste sig ved et check i januar 2022 at være Alm. Agermåne (MKr).

Håret Løvefod (Alchemilla filicaulis var. vestita) (NT) (18)

Enkelte set i engen i S-delen af Kildemose ved Vejle (32) (lok. 33/328) (FMSK/HT). Som vegeterende ex. bør de reelt checkes.

Glat Løvefod (Alchemilla glabra) (LC) (24+3)

Antagelig et nyt fund i bivejkanten ved Brændeskovvej lige NV om Brændeskov (31) (Nb/JRS). Moderne genfund er der S f. bækken i ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (30) som blomstrende den 1. juni (HT) og i den brede lavning S f. Gislev i naturengen N f. kulturengen (lok. 126/849) (31) med en fin blomstrende klynge den 23. juli (HT). Hertil i samme område (begge 31) (begge (FMSK/HT) incl. 2 cirkulære tæpper med en diameter på 3 m på overdrev i Sandager (lok. 133/547O/134/865) og i en ikke udpeget ferskeng i Bromade (NØ f. søen mod Ø) (lok. 135/092). Glat Løvefod medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for ferskeng. Vestenbælts på det hestegræssede overdrev (især mod S) i dalen oven for Gl. Laven og trods stærk tilgroning endnu på Skanderborg Skiklubs gamle alpinbakke oven for Gl. Laven (HT).

Gulgrøn Løvefod (Alchemilla xanthochlora) (LC) (43+2)

Nye fund: Eng i Dømmestrup Kohave (30) (lok. 11/922) med 10 blomstrende ex. (FMSK/HT) – herfra dog også ”Håret Løvefod” den 3. juni 1991 (FA/nn) (der kan sagtens have været 2 småarter samme sted). Vel også Gulgrøn Løvefod i bivejkanten Ø f. Nymark Skov (30) (HT). Gulgrøn Løvefod medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for ferskeng. Vestenbælts ses den trods stærk tilgroning endnu på Skanderborg Skiklubs gamle alpinbakke oven for Gl. Laven (HT).

Kragefod (Comarum palustre) (LC) (37)

Stadig hist og pist i moser eller moselignende engpartier i N-delen af Fåborg-Midtfyn Kommune (alle FMSK/HT), de fleste vel genfund: Eng ved Lumbyholm (lok. 15/924) (30) med en lille bestand i et tæppe af Blære-Star, i en mosekant i den skændede Sortelung ØNØ f. Nørre Lyndelse (lok. 18/645) (30) med 3 vegeterende ex., i det glimrende rigkær i flækken Søsted SØ f. Nørre Lyndelse (lok. 19/727) (30) som udbredt, i en moseagtig tilgroende eng i S-delen af Lunghave NNV f. Vejle (lok. 26/532) (32) med et pænt vegeterende tæppe ved pilebuske, i Ø-delen af Kildemose ved Vejle (lok. 31/436) (32) med et tæppe, centralt i engen i S-delen af Kildemose ved Vejle (lok. 33/328) (32) med et blomstrende tæppe, i en hængesæk i mosekanten NV f. Palleshave (lok. 46/437) (32) med et blomstrende tæppe den 22. juni, i et artsrigt, men tilgroende rigkær i en ”eng” i NØ-delen af Lindholm SV f. Allested (lok. 68/442M) (32) som talrig incl. blomstrende ex. den 2. juli, i en artsrig rørsump i V-delen af Lindholm SV f. Allested  (lok. 77/443M) (32), i et fhv. rigkær sammesteds (lok. 79/134) (32), i en hængesæk i mosen 1 km VSV f. Sønder Højrup (lok. 82/512) (31) incl. 2 m2 med en del frugtende ex. i Bukkeblad, i en lille hængesæk i Kildemose ved Amerikanergårde (lok. 91/145) (32) med et tæppe på 10 m2, lokal i den store mose Holmene N f. Brobyværk (alle 32) med få frugtende ex. i kalkkæret (lok. 103/055), 400 m2 i ”Kragefodkæret” V f. en skovsump (lok. 106/566) og mange i en længe ugræsset mose (lok. 107/565), i en hængesæk med tørvemos i Gluemose ved Ringe (lok. 111/489) (31) som udbredt, i en pilesump lige V f. jernbanen i Kellerup Mark S f. Ringe (lok. 140/454) (31) med store vegeterende tæpper i en hængesæk, i Kirkelung N f. Hillerslev (lok. 169/696) (32) samt kun et sted og kun med vegeterende ex. i Gammellung VSV f. Allerup (lok. 187/162) (32). Moderne genfund af Kragefod er der som udbredt i Maden på Helnæs (28) (HT), i Storelung (32) (HT), med en flot bestand, men uden blomstrende ex. i den nu ret tilgroede sø ved den lille p-plads i Svanninge Bakker (32) (HT) og i fattigkæret i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) (HT). Også set i et vådområde ved Rantzausminde (32) (fb/DSc) – hvor er det mon?

Knoldet Mjødurt (Filipendula vulgaris) (LC) (27)

Genfundet med 50 ex. ved Strandskov nær Ærøskøbing på Ø-kysten af Urehoved-halvøen (33) med fx Smalbladet Klokke (Nb/JH) – kendt herfra siden Johs. Gröntved (Ærøs Vegetation og Flora 1952). Moderne genfund (begge 33) som talrig i Tranderup Dal (Nb/MVa) og som blomstrende i tusindvis på Vodrup Klint (33) (KN; også Nb/GVo), idet arten dog her har et problem med Naturstyrelsens græsslåning. I 2020 var bestanden på klinten ganske nedbidt af et stort kreaturhold af kødkvæg (HT). På AFD-kortet fra Ærø (33) kun ruden med Vodrup Klint (HT), men ruden med Urehoved-bestanden var ikke referencerude (Tranderup Dal en 3. rude!). Andre lokaliteter med moderne genfund: Skæreklint (28) som nedbidt, men udbredt (HT), Sønderby Klint (28) (DBF/IGo & LLC), Tornen på Fyns Hoved (30) med 50 ex. den 22. januar sammen med 100 ex. af Bredbladet Timian (Nb/JH), jættestuen Hesthøj på Hindsholm (30) med 3 endnu blomstrende klynger den 19. juni (CSk & HT), Monnet på Tåsinge (32) (HT), ”Påø Enge” ved Skovsgård (34) som fåtalligt blomstrende (DN/OBL), Lammebjerg (34) endnu den 26. november (HT), gravhøjen Stejlebjerg (34) som talrigt blomstrende (HN; også HT efter pleje (TB)) og ”Lille Galtebjerg” (34) som talrigt blomstrende den 17. juni (art/MKS). Endelig set under NOVANA-registrering den 12. august på ”Alantoverdrevet” i ”Vibesholm Enge” SØ f. Ullerslev (31) (Mst/nn). Knoldet Mjødurt medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev. Den bliver Årets Danske Urt 2022 med en venlig hilsen til dens hjemland i Ukraines skovsteppe.

Bakke-Jordbær (Fragaria viridis) (NT) (7)

Moderne genfund: Sydøen af Mejlø (30) (art/MKS) og Vodrup Klint (33) (Nb/GVo). Her blev den i 2020 som den ovenstående art kun set i ly for det talrige kødkvæg ved trappen (HT).

Feber-Nellikerod (Geum urbanum) (LC) (116+4)

Nyt fund på Lille Svelmø (32) med flere frugtende ex. i krattet (HT). Ny vil her sige i forhold til Erik Wessbergs ø-flora nr. 59 fra 1994.

Skov-Æble (Malus sylvestris) (LC) (35+1)

2 nye fund på langelandske fortidsminder (begge 34) (begge Nb/HN): 3 vinterstandere (= gamle træer) på langdyssen mellem kysten og Pæregård Skov hhv.

fåtalligt frugtende på en stendysse i et levende hegn i Kædeby. Et træ er set i stævningsskov nr. 77 i Sinebjerg Skov på Horneland (32) (HT). Østenbælts er set 2 gamle træer i en lysning i ”Strødam-reservatet” NV f. Hillerød (NKN/HT & NKP).

Liggende Potentil (Potentilla anglica) (LC) (5+1)

Udbredt med sine 3-fingrede blade i Maden på Helnæs (28) som blomstrende den 24. (HT) og den 25. juli (DBF/HT). Fra Ærø (begge 33) eksisterer kun 2 usikre angivelser (fra Søby (Svend Andersen, udateret, med ”?”), og Næbbet ved Skjoldnæs (H.C. Hansen 1948)) – bør absolut afprøves.

Alm. Sølv-Potentil (Potentilla argentea var. argentea) (LC) (26)

Langs stien på kronen af den S-exp. kystskrænt (lok. 238/988) på Bjørnø (32) (FMSK/HT), sidst noteret fra øen i 1966 (DBF’s højsommerekskursion den 2. juli under ledelse af Alfred Hansen). Kun 2 fund på overdrev i Fåborg-Midtfyn Kommune (begge FSMK/HT) (begge 32): I grusgraven ved Flægskov (lok. 37/776S) og på et mest kulturpræget kalkoverdrev i Dyreborg (lok. 231/882). 

Tormentil (Potentilla erecta) (LC) (56+3)

Af fund 3 steder i Kirkelung N f. Hillerslev (lok. 169/696) (32) (FMSK/HT). 

Af moderne genfund Vestermose (= ”Hasmarkmosen”) (29) som talrig (Nb/JH).

*Rank Potentil (Potentilla recta) (NA)

4 knoppende ex. på Hov Nordstrand (34) den 20. juni (Nb/HN) kendt herfra af Unge Nielsen siden 1980’erne. Med fundet fra Ærø (33) i 2014 (UFr) er Rank Potentil kendt fra alle distrikter i Det Fynske Ørige.

Jordbær-Potentil (Potentilla sterilis) (NT) (14+3)

Fåtalligt vegeterende ved Skovsgård (34) (DN/OBL). HN tror (ligesom HT?) ikke på den, men arten er dog samlet til Dansk Herbarium ved netop Skovsgård i 1991. Unge Nielsen har kun set den mod S på den lange ø, så belægget synes ikke fra ham. Jordbær-Potentil savnes på AFD-kortet fra Vestfyn (28) og Ærø (33). Der er dog ældre angivelser fra Skovs Højrup (28) (A. Munch hos Anton Andersen (1910)), Frøbjerg Bavnehøj (28) (H.C. Hansen 1957 i NF’s arkiv) og Søbygård Voldsted (33) (Magnus Petersen 1906 i TBU-arkivet). Iflg. AFD-værket ligger Danmark på N-grænsen af Jordbær-Potentils udbredelse i Europa. 

*Vingefrøet Bibernelle (Poterium sanguisorba ssp. balearicum) (NA)

4 store og 60 små skud S f. en lille dam ved kollegiet på Ryttervej 67 i Svendborg (32) (CHu). Bestanden kan være udsået?

(*)Blodstillende Bibernelle (Poterium sanguisorba ssp. sanguisorba

(LC, 1997: R) (0)

Moderne genfund: Sønderby Klint (28) (DBF/IGo & LLC). Blodstillende Bibernelle medtages i PEF som en sjælden antropokor art, der måske er hjemmehørende. Den ser i det mindste meget hjemmehørende ud på Sønderby Klint.

*Kræge (Prunus domestica ssp. insititia) (NA)

Typiske ex. i et kratbryn i Bjørnø By (32) (HT) – også set her af Wessberg (EWe 1990-1993). Frugt 2 cm, fin smag, hårede bladstilke. Fåtallig i et levende hegn i ”Almindingen” ved Frellesvig Huse (34) den 15. juni (Nb/HN). På AFD-kortet savnes Kræge i Det Fynske Ørige fra Ærø (33) og måske Nordøstfyn (30). Fra Ærø (begge 33) skulle der i Dansk Herbarium dog foreligge belæg fra både Kragnæs (1944) og Leby (1946).

*Laurbærkirsebær (Prunus laurocerasus) (NA)

Breder sig med fugle som selvsået: Skoven Westerslund ved Kragsbjerg i Odense (29) (HT), Ø-fligen af Hesbjerg Skov i Brændekilde Sogn (29) (HT) (løv som Hou (34), HN 2018) og ”Vejstrup Ådal” (31) med få selvsåede ex. den 26. februar (HT). I Den Store Nordiske Flora Laurbær-Kirsebær som i notesbøger! Nu vel Alm. Laurbærkirsebær, når Thornbajer har fundet Portugisisk L. (P. lusitanicus).

Alm. Hæg (Prunus padus) (LC) (88+3)

Godt år for artens spindemøl: Blandt markante fund kan nævnes et meget ombejlet træ i Odense Ådal 80 m nedstrøms broen ud for OB’s første plasticbane (29). Den 3. juli nu med adulte spindemøl, c første dato. Herefter fotos fra den 5. juli og den 26. juli (stadig med spind excl. i bunden af træet) (alle HT).

Håret Hunde-Rose (Rosa canina ssp. dumetorum) (LC) (50+2)

Ny for den svelmøske Græsholm (32) med en frugtende busk i ældre land på strandoverdrevet (HT). Ny vil her sige i forhold til Erik Wessbergs ø-flora nr. 59 fra 1994. Wessberg havde Glat Hunde-Rose (EWe 1993/1994).

Blød Filt-Rose (Rosa mollis) (LC) (15)

Nyt fund med en blomstrende busk i den artsrige høje eng i SØ-kanten af Sølung N f. Nørre Broby (lok. 60/102) (32) (FMSK/HT). Ikke med fra Langeland (34) på AFD-kortet, men en af filt-roserne er for nyligt set på Hov (HN): Det er et stort krat af Blød Filt-Rose, idet det meste af krattet var nedskåret den 22. august (Nb/HN). Svend Andersen angav dog netop denne art fra Ristinge Klint (34) – også her på højsommerekskursionen i 2018 (DBF/HN, PW & SNi). Iflg. Unge Nielsen sker der tilbagekrydsning? Vestenbælts stadig mange ex. af Blød Filt-Rose i bivejkanten mellem dalen og skibakken ved Gl. Laven (HT).

Ærteblomstfamilien (Fabaceae)

Dansk Astragel (Astragalus danicus) (LC, 1990: R) (2)

Nyt fund med et pænt blomstrende ex. nær nåleplantagen ved Dalby Bugt (30) (fb/GBe), senere forgæves opsøgt (GBe & MKS). Kan dog omfattes af Svend Andersens ”Bogensø – Langø t.alm.” fra 1911 (Naturhistorisk Forenings arkiv), ligesom mere teoretisk C. Jensens belæg i Dansk Herbarium fra 1875 (”Bogensø p. Hindsholm”). Enkelte moderne genfund: Yderhovedet af Fyns Hoved (30) 10 vegeterende ex. ved den røde låge på Rakkenhald den 23. oktober (HT), sammesteds fotograferet (fb/GBe) den 24. oktober (VBD/HT) samt strandoverdrevet ved Højbjerg på Langø (30) med et knoppende og en snes vegeterende ex. den 14. maj (HT). Bør aldrig plukkes – et flot blomstrende ex. blev plukket på Yderhovedet af Fyns Hoved (fb/EBe): Fy skamme dig, korrekt påtalt af FHP som ”dårlig adfærd”. Sidste: Forargelsen kender nu ingen grænser – en ansat ved Odense Kommune har ligeledes plukket et pænt blomstrende ex. på Bæsbanke på Yderhovedet (30) (art/LKS) (jf. billede lagt op på Arter) – det er simpelthen en skandale, der burde medføre fyring af denne såkaldte biolog, der er lidt for jaloux på andres viden. Fyringer trænges måske også på AAU, hvor rødlistestatus for mange arter er en joke. Et blomstrende ex. er set på Melby Overdrev på Djævleøen (URT/TV).

*Læge-Stregbælg (Galega officinalis) (NA)

Ny for Østfyn ved Broholm (31) med et blomstrende ex. den 25. juni (Nb/PBR) – nu er den vel forvildet? Denne art er sjældnere i Det Fynske Ørige end sin fætter Blå Stregbælg (Galega orientalis). Læge-Stregbælg savnes endnu fra Sydhavsøerne (33, 34).

Farve-Visse (Genista tinctoria ssp. tinctoria) (LC) (1+1)

Ikke set i skovbrynet ud til hovedvejen ved Spedsbjerg (29) pga. for meget græs? (HT) I Det Fynske Ørige kendes arten i øvrigt kun med en pæn bestand på Fænø (28) (sidst BBR & HT pr. kajak 2014). Vestenbælts trods stærk tilgroning endnu på Skanderborg Skiklubs gamle alpinbakke oven for Gl. Laven med spredt knoppende tæpper (HT), ligesom den findes på Guldbjerg Høje (i en bygmark ved vej 409) med knoppende bestande ligeledes den 16. juni på de 2 gravhøje nærmest vejen (begge HT).

Strand-Fladbælg (Lathyrus japonicus ssp. maritimus var. maritimus) (LC) (12)

Stadig på halvøen Hals som fåtallig nær det smalleste sted af Enebærodde (29) den 11. juli (Nb/AM & TRM). Sammesteds også i mere anonymiseret form den 22. juni med pæne blomstrende ex. (iN/GML). Ikke på AFD-kortet fra N-Fyn, men Ole B. Lyshede angav den fra Enebærodde (29) i 1975. Strand-Fladbælg er dermed fundet i alle TBU-distrikter i Det Fynske Ørige, fastslås det hermed med syvtommersøm.

Arten slår dog næppe an alle steder: Åbenbart borteroderet fra stranden under Nordenhuse Klint (31) (HT, efter en kæntring i Storebælts lumske brænding i kajak) – her blev den nyfundet med 2 spinkle vegeterende ex. i 2017 (HT).

Krat-Fladbælg (Lathyrus linifolius var. montanus) (LC) (3+3)

Moderne genfund: Karlsskov på Røjleskov-halvøen (28) med 3 standere i ydre mosskrænt (Thuidium tamariscinum) med Alm. Pigsvamp den 15. oktober (HT). Vigende i Det Fynske Ørige, hvor den dog ingensinde er fundet på Østfyn (31), Sydfyn (32) og Ærø (33). Vestenbælts er Krat-Fladbælg set 3 steder (men endnu ikke på Størups fhv. marker) den 16. juni på vej til Peder Størups jubelekskursion (alle HT): Skanderborg Skiklubs gamle alpinbakke oven for Gl. Laven, den nærliggende  nu hestegræssede dal og med en flot blomstrende bestand på gravhøjen nærmest vejen (Ø-højen af Guldbjerg Høje i bygmarken ved vej 409). Østenbælts fåtallig i V-brynet af ”Strødam-reservatet” NV f. Hillerød (NKN/HT & NKP).

(*)Knold-Fladbælg (Lathyrus tuberosus) (NA)

Et mystisk fund Lohals (34) (fb/MiL, nok den!), ukendt for den ”lokale” botaniker Unge Nielsen. Arkiverne siger kornmark ved landsby (Lille Rise) (33)

kun den 30. august 2007 (eneste fund i Det Fynske Ørige i AFD), ligesom 

Svend Andersen havde den i Svendborg Havn (32) i 1933.

Smalbladet Kællingetand (Lotus tenuis) (LC) (52+2)

Flere blomstrende ex. ved Vestermose og Sommerodde på Bågø i Lillebælt (28) den 10. september (HT). Ikke med fra øen i Fyns Amts strandengsregistrering, men dog ikke ny for øen.

Liden Sneglebælg (Medicago minima) (EN) (0)

Moderne genfund er der på en slags baneterræn ved Jarlsberggade nær Odense St. (29) på en vold ved den brostensklædte rampe (BKS; HT igen forgæves).

Der kendes ingen angivelser af Liden Sneglebælg fra Sydfyn (32) og Ærø (33).

I naturen fx fåtallig på Gisseløre, den fredede og naturplejede krumodde ud for Kalundborg (URT/CCl & HGC).

*Krog-Sneglebælg (Medicago polymorpha) (NA)

Atter set på ”Rue Mark” S f. Rudkøbing, Langelandsfestivalens plads (34) med 40 aftagende blomstrende den 23. juli (Nb/HN & JHo).

Strand-Stenkløver (Melilotus dentatus) (LC, 1990: R) (12)

Glædeligvis stadig fine bestande på Bjørnø (32): Talrig i strandengsområdet Digerne på NV-kysten især i og omkring slåede spor samt ud for Club Alcatraz i Bjørnø By med 40 blomstrende/frugtende ex. den 22. september til 2 m (HT). Høj Stenkløver er dog hyppigere på øen.

Strand-Krageklo (Ononis spinosa ssp. spinosa) (LC) (16)

Lokaliteter med moderne genfund: Elmebjerg i Bobakker på Helnæs (28) med Svalerod (DBF/HT; HT), Maden på Helnæs (28) fx med mange blomstrende ex. i det tørre parti lige S f. dæmningen den 24. juli (HT), ”Thurø Rev” (32) som talrig (Nb/JH; også HT), Monnet på Tåsinge (32) (DBF/BLa, CHu & PVR i august), senere mange standere (HT), strandeng V f. Kragnæs (33) (Nb/UFr) samt fra Langeland (alle 34) den 26. november ”Store Galtebjerg”, Lammebjerg (fåtallig) foruden den lille og store hatbakke ved Salmenor (alle HT). I Maden findes den også med Strand-Mandstro på det kystnære strandoverdrev (HT).

Liden Fugleklo (Ornithopus perpusillus) (LC) (42+2)

Knoppende ex. på Brændholt Bjerg (28) den 1. januar (HT). Savnes fra Ærø (33) iflg. AFD-kortet (og ligeså kortet på F&N) – Gröntved havde den dog fra Dybsø-området (33). Kun set på et enkelt overdrev i N-delen af Fåborg-Midtfyn Kommune, nemlig med et nyt fund i råstofgraven mod N ved Flægskov (lok. 39/025) (32) (FMSK/HT). Af AFD-kortet fremgår det, at der er klar overvægt af Liden Fugleklo i sandjordsområdet på V- og SV-Fyn (her dele af 28, 29, 32) i Det Fynske Ørige. 

Hare-Kløver (Trifolium arvense) (LC) (107+3)

Langs stien på kronen af den S-exp. kystskrænt (lok. 238/988) på Bjørnø (32) (FMSK/HT), sidst noteret fra øen i 1966 (DBF’s højsommerekskursion den 2. juli under ledelse af Alfred Hansen.

Spæd Kløver (Trifolium micranthum) (EN) (6+1)

Moderne genfund på spidsen af Fønsskov-halvøen (28) som hist og her den 16. maj (Nb/LLC) – sammesteds med et blomstrende ex. i 2020 ved den samme finder. Vestenbælts har Il Duce igen i 2021 været på erobringstogt og fundet 2 ex. af denne spinkle art i strandengen V f. Skærbæk (Nb/LLC).

Tornblad (Ulex europaeus) (LC) (5+1)

Stadig ved den gennemgående vej Åsø Skov (34) (Nb/CD). Også set her efter grøftegravning i 2007 af Henrik Staun (også før 2007). På AFD-kortet savnes Tornblad fra Nordøstfyn (30), Østfyn (31) og Ærø (33), men der er belagte ældre fund i Dansk Herbarium fra de 2 sidste distrikter. Tornblad er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3), hvilket AFD-værket og Århus Universitet (med en rødlistevurdering til følge) bakker op.

Krat-Vikke (Vicia dumetorum) (VU) (2)

Den 13. juli cyklede Bo K. Stephensen gennem skovene ved Hyldshuse (31) og opdagede Fyns største bestand af denne sjældne art langs Hylshusevej og Grønnegyden, optalt til 100 blomstrende/frugtende og mindst et dusin vegeterende ex. den 27. juli, i levende hegn SØ f. skoven Landerne op til 225 cm (HT).

Moderne genfund: I brynet af skoven med gravhøjene ved Sulkendrup Mølle (31) med 9 pæne stilke under den uvejrshærgede Vilde Blomsters Dag (HT). 2 ignoranter, der var gået forgæves til VBD, gad ikke at se planten …. Hertil endnu med 2 lige nøjagtigt frugtsættende og 2 vegeterende ex. i Højskov ved Østrupgård (29), men nu de sidste krampetrækninger under helt uantagelige forhold ved en tilgroende gammel skovvej med naboer i form af en jordskokmark, en fældet løvskov og en ung nåleplantage (HT) – uacceptabel skovdrift uden naturhensyn. I skovene ved Lykkesholm (31) er den sidst set med få planter ved foden af et stengærde ved godset i 2002 (PoR). Krat-Vikke savnes stadig helt fra Sydfyn (32) og Sydhavsøerne (33, 34).

Krat-vikke. Lykkesholm 2022. Foto: Per Rasmussen

*Hestebønne (Vicia faba) (NA)

Ny for Nordøstfyn (30) som næppe tilsigtet frøspildt stribe i forkanten af bivejkanter mellem Sibirien (30) og Skellerup (31) (BKS). Savnes i forvildet tilstand iflg. TBU-arkivet fra Ærø (33). Kun fundet i 20 AFD-ruder.

*Foder-Vikke (Vicia sativa ssp. sativa) (NA)

Belagt fra pladsen ved ruinen efter Skovagergård ØNØ f. Gislev (31) (HT). Belæg af de i manuskriptet til 2005-udgaven omtalte nye fund i ”Vibesholm Enge” (31) (HT) og på Svendborg fyldplads (32) (BKS) synes ikke godkendt i AFD. 

Langklaset Vikke (Vicia tenuifolia) (NT) (11)

Genfund med 10 ex. på en kystskrænt ved Stavre på Hindsholm (30) (Nb/JH) hhv. et blomstrende ex. i en vejkant i SV-kanten af Kerteminde (30) (Nb/BKS) (”Lille Viby”). Sandsynligvis lig Carlo Hansens kratbevoksede strandskrænt ved Hverringe den 6. juli 1965 (foruden DBF 1915 og 1944 sammesteds) hhv. borgmester Hansen = lærer H.C. Hansens Kerteminde 1904 i Naturhistorisk Forenings arkiv. Moderne genfund med 20 ex. på en bivejskrænt ved Måle på Hindsholm (30) (Nb/JH). Langklaset Vikke savnes endnu fra Ærø (33).

Tadder-Vikke (Vicia tetrasperma) (LC) (62+2)

Ny for Bjørnø (32) i området SV f. Havrebjerg i såvel det klassiske væld (lok. 239/058S) og udbredt (sammen med Tofrøet Vikke) i overdrevet med myretuer (lok. 241/990) (begge FMSK/HT). Ny vil her sige i forhold til Erik Wessbergs ø-flora nr. 55 fra 1994. Antageligt også nye fund på obskure lokaliteter i vejkanten S f. Stat-Enevej SØ f. Odense (30) (HT), som talrig i brakmarken med Fløjlsgræs over den såkaldte mose i Ravnshøjgyden SSØ f. Sønder Højrup (lok. 83/464) (31) (FMSK/HT), med mange blomstrende ex. i ferskengen ved overdrevet S f. Sødinge (lok. 110/003) (31) (FMSK/HT) og i kulturoverdrevet V f. den mandshøje tagrørsump S f. Tørringe (lok. 203/177) (32) (HT). Moderne genfund er der som lokalt talrig incl. imponerende bestande på Hov (34) (Nb/HN), ligesom den på den lange sydhavsø også er set fåtalligt blomstrende ved Skovsgård (34) (DN/OBL).

*Glat Vikke (Vicia villosa ssp. varia) (NA)

Var i 2020 ny for Langeland som nyindvandret til en nyplantet skov på fhv. agerland ved Houvej på Hov (34) – den 29. maj 5 vegeterende ex. sammesteds som sidste år (Nb/HN). Sammesteds i juli (fb/HN & JHo, meddelt den 14. august). Dette taxon med synonymet ssp. dasycarpa er også belagt fra d. 29, 31, 32 og 33. Glat Vikke mangler derfor endnu fra Vestfyn (28) og Nordøstfyn (30). Hvor Sand-Vikke har uldhårede stængler og blade, er disse hos Glat Vikke glatte eller næsten glatte. Glat Vikke minder dog mere om Muse-Vikke. Iflg. Per Hartvig skal der kigges efter Glat Vikke på udyrkede steder, i hegn, på ruderater og lignende steder. Alfred Hansens stencilerede rapport om floristiske bidrag fra Ærø (Botanisk Museum 1981) nævner forfatterens fund ved en mødding i Tranderup (33) i 1977.

*Sand-Vikke (Vicia villosa ssp. villosa) (NA)

Nye fund ved cykelstien bag Odense Marcipan i Odense (29) (BKS) og med et tæppe i græs nær en af søerne i Active Living-området nær SDU i Odense (29) (HT). Kendt fra alle TBU-distrikter i Det Fynske Ørige, idet den på AFD-kortet savnes fra Vestfyn (28) og Østfyn (31).

Surkløverfamilien (Oxalidaceae)

*Rank Surkløver (Oxalis stricta) (NA)

17 ex. med aftagende blomstring på Hov (34) den 9. august (Nb/HN). I forsommeren blev talt 4 vegeterende ex. den 2. juni, idet et ex. blev set i 1980’erne (begge HN).

Storkenæbfamilien (Geraniaceae)

*Bølgekronet Storkenæb (Geranium phaeum) (NA)

Nyt fund: Bivejkanten ved grusgraven i Vittinge (32) med en lille blomstrende bestand den 14. juni (HT). Årets gang for artens forekomst ved p-pladsen i Søparken i Stenløse (29), hvor den blev nyfundet i 2019 (alle HT): Den 30. januar med vintergrønt løv, den 3. april med 2 rosetter, den 22. maj med 2 klynger med 14 og 3 blomstrende stilke, den 6. august med få standere, der overvokses af fx frugtende Alm. Benved, den 4. september med 3 delvist tilgroede klynger (som i 2020 (HT)). Bølgekronet Storkenæb savnes iflg. TBU-arkivet fra Nordøstfyn (30).

(*)Eng-Storkenæb (Geranium pratense) (NA)

Tusindtallig i vejkanten under Præsteskov ved Herbæk Huse NØ f. Gislev (31) (HT). Vel gammelkendt, om ikke i arkiver?

Liden Storkenæb (Geranium pusillum) (LC) (113+4)

Ny for Egholm ved Bågø i Lillebælt (28) som temmelig sjælden (HT), idet holmen nu er vokset sammen med øen. Ny vil her sige i forhold til Alfred Hansens liste fra den 28. juli 1971. Liden Storkenæb er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

Strand-Storkenæb (Geranium robertianum var. rubricaule) (LC) (6)

Moderne genfund: I indtryksfuld mængde på strandvolden ved Pugesø på Indrehovedet af Fyns Hoved (30) (CSk & HT).

Blodrød Storkenæb (Geranium sanguineum) (LC) (20)

Forvildet til en brolagt gårdsplads ved Elmelund (29) med et blomstrende ex. (Nb/ClB). Under mere naturlige omstændigheder hist og her aftagende blomstrende på Flyvesandet (29) den 21. juli (Nb/SuN). En berygtet landskabskreatør har forhåbentlig ikke fået flere ”gode” idéer på Dalby Høj ved Munkebo (30) (art/LKS), hvor den vel er forvildet fra haver.

Hørfamilien (Linaceae)

Vild Hør (Linum catharticum) (LC) (42)

Moderne genfund: Sønderby Klint (28) (DBF/IGo & LLC), som udbredt i Bobakker på Helnæs (28) (DBF/HT; HT), i Urup Dam (30) (Nb/MTh & PCC) og som endnu blomstrende den 26. november på den store hatbakke ved Salmenor (34) (HT). Vild Hør medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev.

Tusindfrø (Radiola linoides) (NT) (2)

Heldigvis endnu i vandhullet ved Horseklint på Fyns Hoved (30) med 100 ex. den 22. januar (Nb/JH). Ikke kendt fra Ærø (33) – angivelsen herfra i NF’s arkiv med henvisning til TBU må være en lapsus. Iflg. AFD-kortet er Tusindfrø kun set i 2 fynske ruder, så selv om den kan være noget overset i AFD, er den iflg. AFD-værket utvivlsomt gået stærkt tilbage.

Vortemælkfamilien (Euphorbiaceae)

(*)Cypres-Vortemælk (Euphorbia cyparissias) (NA)

Stadig hist og her ved Skåstrup Strand (29) (Nb/KiR). Cypres-Vortemælk er spontan iflg. Buchwald et al. (app. 3).

(*)Langbladet Vortemælk (Euphorbia esula ssp. esula) (NA)

Moderne genfund: Kystskrænten NØ f. Kerteminde (30) med 100 ex. (Nb/JH; også fb/GBe som blomstrende den 15. september). Iflg. grande Stephensen ikke samme lokalitet som nær Kerteminde Kommunes fyldplads ved Hindsholmvej, idet begge skal være kendt tilbage til borgmester Hansen.

*Kors-Vortemælk (Euphorbia lathyris) (NA)

Nye fund: Fåtallig (mindst 2 ex.) på det nyopståede ruderat ved Platanvej i Odense (29) i fordums skovjord (BKS & HT; HT) og 4 ex. i privat have op til Assistens Kirkegård i Svendborg (32) (HT).

Mælkeurtfamilien (Polygalaceae)

Alm. Mælkeurt (Polygala vulgaris) (LC) (24+2)

Nyt fund på kystskrænten V f. Mølleskov V f. Svendborg (32) med 100 ex. sammen med fx Blågrøn Star (Nb/JH) – iflg. Arter ikke kendt fra hele kyststrækningen mellem Fåborg og Svendborg. Dansk Herbarium har et belagt fund fra Sebjerg ved Fåborg (32) (J. Hansen, 7. juni 1891). Palle Gravesens lokalitet nr. 32/149 ”Lehnskov Klint” havde for over 100 år siden Blågrøn Star og bladmosset Stiv Seglmos (Drepanocladus sendtneri) (P.M. Pedersen oa.). Moderne genfund af Alm. Mælkeurt: Djævlebakke i Bobakker på Helnæs (28) med få blåblomstrede ex. (DBF/HT; HT), Storeknøs på den hindsholmske Langø (30) med 50 spinkle blomstrende ex. (HT), Løkkekærs Banke (”Casanovabakkerne”) på Tåsinge (32) med blåviolette blomster (fb/DSc; HT), Sandbjerg i ”Jordløse Bakker” (32) blomstrende blåviolet endnu den 3. november (HT), Store Stege N f. Noret ved Dyreborg (32) incl. flere klynger med blåviolette blomster endnu den 20. september (HT) og Vodrup Klint (33) med blå og blåviolet blomstrende ex. (KN). Vestenbælts på overdrevet Grejs Bakke (mere kendt for vokshatte) og trods stærk tilgroning på Skanderborg Skiklubs gamle alpinbakke oven for Gl. Laven med blåviolette ex. (HT). Alm. Mælkeurt medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev. Stiv Seglmos er iflg. Arter mest en sjællandsk art (ingen fynske fund), men Naturbasen flasher en forekomst på Helnæs (28) fra før 2012.

Sæbetræfamilien (Sapindaceae) 

(incl. Lønfamilien (Aceraceae) & Hestekastanjefamilien (Hippocastanaceae))

Navr (Acer campestre) (LC) (101+4)

Ny for Store Svelmø (32) på kronen af den S-exp. kystskrænt (lok. 223/886) med i det mindste opvækst i et muligvis plantet krat (FMSK/HT). Ny vil her sige i forhold til Erik Wessbergs ø-flora nr. 59 fra 1994. Arten har stadig sin spontane N-grænse gennem Danmark. Eric Wahlsteen fra herbariet ved Lunds Universitet samlede i sommeren 2020 prøver af Navr fra hele Europa (kom der mon materiale fra Danmark?). Sigtet er populationsgenetisk for bedre at forstå udbredelsen af naturligt forekommende og introducerede typer af arten. En artikel om emnet er publiceret i Nordic Journal of Botany 39 (2) fra 2021, hvor de 36 hjemmehørende ex. af Navr i S-Sverige holdes op mod indtrængerne.

Benvedfamilien (Celastraceae) (incl. Leverurtfamilien (Parnassiaceae))

Leverurt (Parnassia palustris) (NT) (12)

Stadig i kalkkæret i Enemærket ved Brunshuse (28) med 8 blomstrende ex. set i et endnu lavtvoksende smørhul den 24. juli (HT). Moderne genfund: ”Teglgård Næs” ved Arreskov Sø (32) som talrigt blomstrende og stadig med få blomstrende ex. den 20. september (begge IH). Arten omtales på informationsskiltet (Spor i landskabet) ved den store mose Holmene N f. Brobyværk (32) (i kanten af lok. 103/055). Iflg. Jens Åmand Kristensen en kendt forekomst, men ikke med på Arter (der derimod har en lokalitet NV. f Brobyværk (FA/nn 1990). Skiltet nævner også Maj-Gøgeurt, Kødfarvet Gøgeurt, Butblomstret Siv, Sump-Hullæbe, Engblomme, Eng-Troldurt og Vibefedt (den sidstnævnte næppe konkret herfra (JÅK)). Af disse omtales – ud over Leverurt – Maj-Gøgeurt og Vibefedt også i brochuren fra Spor i Landskabet. Vestenbælts har Il Duce været på erobringstogt og fundet få ex. af Leverurt i kalkkæret V f. Skærbæk (Nb/LLC). Østenbælts er set 10 blomstrende ex. af denne karismatiske art i ”Thomas Park” i Allindelille Fredskov (DBF/JL) med fx Kalk-Øjentrøst.

Vrietornfamilien (Rhamnaceae)

Vrietorn (Rhamnus cathartica) (LC) (52)

Nye fund (alle FMSK/HT): Ellesumpen NV f. Gammellung (N f. Røjle Skov) (lok. 47/668) som lidt opvækst, i det tørre NV-bryn af moseområdet Søen N f. Nørre Broby (32) (lok. 51/103) med en pæn busk, i en drænet skovsump i N-delen af Lindholm SV f. Allested (32) (lok. 70/131) som fåtallig med fx Tørst og i en elle-/pilesump i SV-delen af Allerup Have (lok. 182/167) (32) som lidt opvækst.

En frugtende i levende hegn nær entréen til Monnet (Nb/HN & JHo) – ikke med på Arter, måske på Naturbasen. Moderne genfund som talrig på Elmebjerg i Bobakker på Helnæs (28) (DBF/HT; HT). Vrietorn medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for skov. 

Katostfamilien (Malvaceae) (incl. Lindefamilien (Tiliaceae))

*Kinajute (Abutilon theophrasti) (NA)

Nyt fund med 5 ex. ved Nymarkshuse ved Kølstrup (30) (Nb/BKS). Et blomstrende ex. ved fuglefoderplads på Hov (34) ligeledes som nyt fund (Nb/HN). Den taveholdige art fra Stor-Kina, der har været dyrket til sækkefremstilling, er kendt fra alle distrikter i Det Fynske Ørige. 

Læge-Stokrose (Althaea officinalis) (NT, 2010: VU) (4)

Moderne genfund i Flægen ved Tybrind (28) med 6 ex. lige V f. vejdæmningen (Nb/LLC). Tilsyneladende ikke genfundet ved Søby Monnet på Tåsinge (32) (CHu)? Savnes samlet set (incl. ruderale fund) endnu fra Østfyn (31). Ligesom mange andre benyttede Odense Håndbolds karismatiske målvogterske Althea Reinhardt (opkaldt efter denne plante) julen (aka supersprederbegivenheden) til hygge i familiens skød – hvilket kostede en infektion med corona ligesom næsten lige så mange andre.

Rosen-Katost (Malva alcea) (LC) (16+1)

Stadig på Lille Svelmø (32) med en klynge med 4 frugtende stilke (HT) – også set her af klummeskriveren (HT 1989) og Wessberg (EWe 1993/1994). Moderne genfund: ”Per Stidsens Strandvold” på den hindsholmske Langø Hoved (30) (HT), fåtallig på Langø Hoved (30) (HT), strandoverdrevet ud for Strandmose SSØ f. Nordenhuse (31) med 25 blomstrende ex. (HT) og i vejkanter ved Skovballe på Tåsinge (32) (Nb/HN & JHo). Rosen-Katost vil have tillandingskyster og ikke erosionskyster som på Langeland – og savnes derfor som hjemmehørende art iflg. Henry Nielsen fra Langeland (34), ligesom den savnes helt fra Ærø (33). Ruderalt er den dog set på fx Lejbølle fyldplads (34) (BKS 2006).

*Moskus-Katost (Malva moschata) (NA)

Udbredt på det hestegræssede overdrev N f. åen i ”Vejstrup Ådal” (31) (HT), endnu med blomstrende ex. den 1. november. Moskus-Katost er sandsynligvis spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 5), men en forvildet bofast arkæofyt iflg. AFD-værket.

(*)Rundbladet Katost (Malva neglecta) (NA)

Moderne genfund: Lodshuse på den hindsholmske Midskov-halvø (30) med 10 ex. (Nb/BKS).

Dafnefamilien (Thymelaeceae)

*Laurbær-Dafne (Daphne laureola) (NA)

Nye fund af denne fuglespredte art: Skoven Westerslund ved Kragsbjerg i Odense (29) med et blomstrende ex. den 29. marts (HT), Bederslev Daleskov (29) med 5 ex. den 14. april (Nb/JBa) og ellesumpen N f. Hudevad (lok. 2/608) (30) den 1. juni (FMSK/HT). I selvsået tilstand mangler arten i den fynske udkantsregion kun fra Vestfyn (28) og Ærø (33).

Sølvbladfamilien (Elaeagnaceae)

*Alm. Sølvblad (Elaeagnus commutata) (NA)

”Sallinge Ås” i Sallinge Lunde (lok. 168/911) (32) udbredt selvsået (FMSK/HT). Ny som forvildet på Sydfyn (32) og mangler herefter som sådan fra Nordøstfyn (30), Østfyn (31) og Ærø (33) i Det Fynske Ørige. Bladene er sølvskinnende på begge sider.

Perikonfamilien (Hypericaceae)

Lådden Perikon (Hypericum hirsutum) (LC) (46+3)

Af lokaliteter med moderne genfund kan nævnes Tolsbjerg Skov (34) i form af en smukt blomstrende klynge med 8 skud den 3. juli (Nb/OSt).

Bjerg-Perikon (Hypericum montanum) (NT) (6)

Stadig på Elmebjerg i Bobakker på Helnæs (28) med 3 frugtende ex. (DBF/HT; HT). Et enkelt ex. er set på Dysbjerg ved Horsens Fjord (URT/BeM) – ikke registreret her i AFD. Rødlistningen af denne vigende art er korrekt set fra Fyn.

Smuk Perikon (Hypericum pulchrum) (LC) (6+2)

Stadig på Hjortebjerg i ”Jordløse Bakker” (32) med 2 juvenile ex. den 9. april (fb/AKN).

Vinget Perikon (Hypericum tetrapterum) (LC) (60+1)

I alt fundet i kun 5 enge/kær i N-delen af Fåborg-Midtfyn Kommune (alle 32) (alle FMSK/HT). Hertil stadig i den tilgroende ”Fællesmosen” på Bjørnø (lok. 242/357) (FMSK/HT).

Violfamilien (Violaceae)

Hunde-Viol (Viola canina) (LC) (44)

Moderne genfund: Den 14. maj 2 blomstrende ex. på Storeknøs på den hindsholmske Langø (30) (HT) og 6 blomstrende ex. i det gamle strandvoldssystem på ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) (HT). Hunde-Viol medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev, hvis vi ellers kan finde ud af den (ingen belægstvang i AFD!). Et pænt blomstrende ex. i et spor i en nåleplantage i et netop §3-registreret overdrev 12 år efter markbrug ved Skellerupvej 59 (DBF/Peder Størup).

Håret Viol (Viola hirta) (LC) (19+1)

Moderne genfund: Sønderby Klint (28) blomstrende den 25. april (DBF/IGo & LLC), Mejlø (30) på sydøen (art/MKS), Vodrup Klint (33) (Nb/GVo), Fakkebjerg (34) hist og her blomstrende (Nb/AKN). Kun et blomstrende ex. på gravhøjen Stejlebjerg (34) den 11. maj (Nb/HN). Østenbælts set på et kalkrigt tørt areal i en ådal S f. Roskilde af TV-stjernen (NKP).

Eng-Viol (Viola palustris) (LC) (30+2)

Moderne genfund: Fattigkæret i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) som blomstrende den 27. april (HT). Derimod ikke set i den nu ret tilgroede sø ved den lille p-plads i Svanninge Bakker (32) den 18. september (HT). Eng-Viol medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for især fattigkær.

Græskarfamilien (Cucurbitaceae)

*Enbo Galdebær (Bryonia alba) (NA)

I et levende hegn ved Møllevænget 19 i Kerteminde (30) (BKS) – 150 m fra en hæk med et tidligere fund. Sidst set af klummeskriveren i Agersø By i 2 ligusterhække mod S (HT 2017). I 2002 var den – som det eneste manglende distrikt i Det Fynske Ørige – ny for Østfyn (31) ligeledes i en ligusterhæk ved en gård på Regstrupvej 32 i Regstrup (BKS).

Kattehalefamilien (Lythraceae)

Vandportulak (Lythrum portula) (VU) (4)

Søgt forgæves i et af artens vandhuller i Maden på Helnæs (28) (HT). Vestenbælts i tusindvis i et vandhul ud for Poulspold S f. Mellemsø (Ny Filsø) (HT).

Kattehale (Lythrum salicaria) (LC) (98+4)

Flot klynge med skud op til 175 cm i en grøft i en brakpudset natureng S f. Tørringe (lok. 204/459) (32) (FMSK/HT).

Natlysfamilien (Onagraceae)

*Hvid Dueurt (Epilobium ciliatum) (NA)

Nyt fund af denne nordamerikanske aggressor (knap så psykopatisk som Putin) med en blomstrende klynge på det nyopståede ruderat ved Platanvej i Odense (29) i fordums skovjord N om de 3 (indtil videre) bevarede bøge (BKS & HT; HT). Ligner Kirtel-Dueurt (og bærer dennes fhv. latinske artsnavn!), men har altid hvide blomster og tydeligt opadrettede grene.

Rank Dueurt (Epilobium lamyi) (LC) (86+1)

Ny for Bjørnø (32) i en tilgroende kultureng mellem Robbersbanke og Milebjerg (lok. 237/561) (FMSK/HT). Ny vil her sige i forhold til Erik Wessbergs ø-flora nr. 55 fra 1994.

*Rødfrugtet Natlys (Oenothera muricata) (NA)

Nyt fund: ”Elmelund Plantage” ved Odense (29) med et blomstrende/frugtende ex. (Nb/ClB).

Tusindbladfamilien (Halogaraceae)

Aks-Tusindblad (Myriophyllum spicatum) (LC) (22)

Udbredt i ”Fredes Vandreservoir” ved Moseskov Øst ved Syddansk Universitet i Odense (29) (HT). Også ny i en sø N f. Søbanker VSV f. Allerup (ved lok. 189/163) (32) (FMSK/HT).

Krans-Tusindblad (Myriophyllum verticillatum) (LC, X) (9)

Moderne genfund i Vestermose (= ”Hasmarkmosen”) (29) som talrig (Nb/JH). Sammesteds den 10. juli 2001 i en oprenset vandfyldt tørvegrav (AFD/HN). AFD-værket nævner blandt artens hovedudbredelsesområder i Danmark N-Fyn (her dele af 28, 29) og den jyske V-kyst. AFD-kortet har hverken fund på Nordøstfyn (30), Sydfyn (32) eller Ærø (33). I modsætning til Aks-Tusindblad ses Krans-Tusindblad sjældent i markvandhuller. 

Kornelfamilien (Cornaceae)

*Kirsebær-Kornel (Cornus mas) (NA)

Selvsået ved Søhus (29) som blomstrende den 5. april (Nb/SuN).

Vedbendfamilien (Araliaceae) (incl. Vandnavlefamilien (Hydrocotylaceae))

Vandnavle (Hydrocotyle vulgaris) (LC) (69+4)

Sjælden i N-delen af Fåborg-Midtfyn Kommune (begge 32) (begge FMSK/HT): Endnu en lille klynge i en tue af Stiv Star i den desværre tilgroende Ellemose V f. Lyndelse (lok. 214/094N) og sikkert ny i en hængesæk i mosekanten NV f. Palleshave (32) (lok. 46/437). Længere sydpå endnu spredt i det lille kalkkær i Eskemose Have (32) (HT).

Skærmplantefamilien (Apiaceae)

*Kongekommen (Ammi majus) (NA)

Et blomstrende ex. som forurening i bælgplanter på Hov (34) (Nb/HN). Nabomarker en 2. års kløvermark. Taget i Lohals (34) i 1984! Følgende fund i Det Fynske Ørige er belagt i Dansk Herbarium: Odense havn (29) (1956), Sadolinsgade (på fynsk med tryk på ”lins”!) i Odense (29) (1963), Hindevad pr. Gamby (29) (1965), Rudme (32) (1970) og Lohals (34) (1984). Også set af 2 ruderattosser på Silkeborg losseplads i 2005 (BKS & HT).

Kvan (Angelica archangelica) (LC) (52+4)

Genfund for Store Svelmø (32) med 2 vegeterende ex. i kystzonen under den V-exp. skrænt (FMSK/HT) – sidst noteret fra øen i 1965 af det kendte makkerpar Alfred Hansen og Anfred Pedersen. Kun set helt mod N i N-delen af Fåborg-Midtfyn Kommune (begge 30) (begge FMSK/HT): Engen ved Hudevad (lok. 1/924) og engen Ø f. Åløkkestedet ved Hudevad (lok. 8/328). I §3-opdateringen dog også set 3 steder på Horneland (alle 32) (alle FMSK/HT). Iflg. AFD-værket findes både Strand-Kvan (ssp. littoralis) og Fjeld-Kvan (ssp. archangelica) formentlig udbredt i Danmark incl. Det Fynske Ørige (ss. Lars Fröberg (2010) i Flora Nordica 6). De 2 underarter er i vidt omfang imidlertid forbundet ved mellemformer. På Ærø (33) er Kvan slet ikke set i AFD – og heller ikke i TBU.

(*)Gærde-Kørvel (Anthriscus caucalis) (NA)

Vegetationen på Vresen i Storebælt (31) domineres af denne art foruden fx Alm. Katost, Strandkål og Bidende Stenurt (DOF/LBL). Gærde-Kørvel er tæppedannende på store arealer, der græsses af gæs – arten elsker fugleøer. Ny også iflg. Arter, så næppe set med Poul Henrik Harritz under optælling af Edderfugl på den samme ø den 21. maj 1992 (FA/HT). 50 knoppende ex. ved roden af den yderste odde på Langø Hoved (30) (HT). Tilsyneladende et nyt fund S f. Nørreskov på Tåsinge (32), idet den optræder i bagstranden ved skovens S-hjørne med få vegeterende ex. (Nb/HN).

Smalbladet Hareøre (Bupleurum tenuissimum) (NT) (16)

Genfundet i Maden på Helnæs (28) med mindst 50 spinkle incl. blomstrende ex. i myretuer i SV-delen (DBF/HT, leg. BLa). Sidst FA/nn den 14. august 1993, men ikke noteret af HT, så må være EV’s fund fra 1983 i Maden i ø-flora nr. 54 TBU (her også ”Helnæs” angivelse i TBU-arkivet, vel jf. Wiinstedt 1917 i Flora & Fauna). Moderne genfund: Sudden ved Wedellsborg (28) som talrig (2 steder ud for Lystskov) (Nb/LLC) – også set her i AFD den 20. august 2002 (HT, pauserende fra vegetationsanalyse for FA). Hertil Feddet ved Å (28) som fåtallig (Nb/LLC), Mejlø i Lillestrand (30) som talrig (Nb/JH; også centraløen (art/MKS)), ”Thurø Rev” (32) som talrig (Nb/LLC) og endelig Monnet på Tåsinge (32) som fåtallig (BLa), senere lokalt mange i flader (men ikke på tuerne) (DBF/BLa, CHu & PVR) – hertil 20 knoppende ex. den 23. juli (Nb/HN & JHo). Smalbladet Hareøre er igen søgt forgæves langs sporet N f. Noret ved Dyreborg (under Store Stege) (32) (HT). Østenbælts fåtallig på Gisseløre, den fredede og naturplejede krumodde ud for Kalundborg (URT/CCl & HGC).

Smalbaldet Hareøre. Monnet, Tåsinge. Foto: Per Rasmussen

(*)Knoldet Hulsvøb (Chaerophyllum bulbosum) (NA)

Atter undersøgt langs Odense Å (= ”sideåen”) i Eventyrhaven i Odense (29), nu med 12 blomstrende skud til 2 m + et fældet ex. den 4. august (HT). Bestanden har et fint løv uden gulerodsduft. Knoldet Hulsvøb er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 5).

Gifttyde (Cicuta virosa) (LC) (24)

Lokalt udbredt i Fåborg-Midtfyn Kommune – følger ligesom Gul Frøstjerne (& Vand-Brunrod) Odense Å: Iflg. kortet i Arter ny med få vegeterende ex. i en tagrørsump i den lille mose mellem Sølung og Avekrogsholm N f. Nørre Broby (lok. 55/595) (32) (FMSK/HT). Hertil lokaliteter med moderne genfund: En våd uslået natureng i Nydam S f. Brobyværk (lok. 199/423V) (32) med mindst 50 blomstrende/frugtende og do. vegeterende ex. (FMSK/HT) (også FMSK/nn den 1. august 2018). Dens giftighed ser ud til at hindre græsning i ”Odense Ådal” opstrøms Brobyværk: 2 steder i den udstrakte højstaudesump på Ø-bredden (lok. 205/736N & 206/371, hvor der ellers for nyligt er hegnet) (begge 32) med mindst 110 hhv. 50 vegeterende ex. (begge FMSK/HT) (også FA/nn den 30. september 1993 i et rigkær). Hertil med få ex. ved øen i søen Ø om en fin gammel ellesump nu på V-bredden af Odense Å opstrøms Brobyværk (lok. 205/736N) (32) (FMSK/HT) foruden med få ex. ved broen ud til fugletårnet ved Dallund Sø (29) (DN/KDJ & KGH, leg. HT).

Strand-Mandstro (Eryngium maritimum) (LC) (33+3)

Det første grønne billede på Naturbasen af Årets Danske Urt blev taget ud for Nørre Vorupør ved Thisted den 25. april med et spædt vegeterende ex. (Nb/KmS).

Arten blev gennem hele vækstsæsonen fulgt tæt på ”Bogensø Strand” på Hindsholm (fb/GBe): Unge ex. den 6. maj, blomstrende den 7. juli, collage af begivenhederne fra maj til juli på facebook den 13. juli, et frisk blomstrende ex. den 18. september, stadig blomstrende den 20. september, sakset før den 28. september. Sammesteds 50 unge ex. og 20 vinterstandere den 14. maj (HT), 25 knoppende og få vegeterende ex. den 19. juni (CSk & HT), 20 standere den 23. oktober (HT), også set den 11. juli (fb/AnR). 

  Alle lokaliteter med forekomst af Strand-Mandstro i Det Fynske Ørige sorteret efter TBU-distrikter, i alt 36 (35 nåede med i URT): Vestfyn (28) med 10 lokaliteter (Bågø tæller 2): Vejlby Fed (28) incl. knoppende ex. (art/KMø). Bågø i Lillebælt (begge 28) med kun et vegeterende ex. på den sandede strandvold S f. Ferskesø (Ø f. Bågø Havn) hhv. med et vegeterende ex. på det sandede strandoverdrev mellem Årømandshavn og Bågø Fyr (dvs. lige V f. Bågø Havn) (begge HT). Odden ud for Skæreklint (28) som talrig (Nb/LLC). Øret ved Emtekær Nor (28) med et ex. (Nb/JSA) (ny lokalitet). ”Assens Strand” ved Næsvej (28) (BAL1, fint foto). Drejet ved Torøhuse (28) (fb/GBM, foto af flot klynge), hertil også Torø (28) knap så mange i år (KDJ) og Torø (28) med et ex. (Nb/HBå) samt Torø (28) incl. blomstrende ex. (art(ka). Feddet ved Å (28) som talrig (Nb/LLC) hhv. fåtallig (Nb/BLe), hertil Feddet ved Å (28) som sidste års standere i januar (art/IBDJ). Ved strandengen på V-kysten af Helnæs ud for Bobakker (28) incl. blomstrende ex. (art/HAn) (ny lokalitet). Maden på Helnæs (28) med mindst 171 blomstrende ex. den 24. juli, besøgt af Græsrandøje og en lys stor humlebi (ingen ex. S f. strandvejen Overdrevet) (HT), mindst 200 ex. medio oktober incl. flyvere (DOF/LSø & NBJ), hertil også med 150 ex. den 29. maj (det første fynske fund på Naturbasen) (Nb/MOJ), med 15 frugtende ex. den 28. august (Nb/KjH) samt incl. blomstrende ex. (art/Ka). Nordfyn (29) med 4 lokaliteter: Æbelø (29) som hist og her afblomstret (Nb/SLL). Flyvesandet (29) med 400 ex. (incl. mange, hvor der er harvet) den 3. juli samt 633 afblomstrede ex. (283 mod Ø og 350 mod V) den 14. september (incl. oversete lommer, incl. oprevne (ved harvning), endnu ikke skeletterede ex.) (begge Nb/SuN) hhv. som fåtallig (Nb/EHa & PHa) – Naturstyrelsens hærgen (harvningen) giver pote, men med en høj pris, hertil Flyvesandet (29) incl. blomstrende ex. (art/EKr). Nørreby Hals (29) med 2 afblomstrede ex. (Nb/KiR). Tørresø Strand (29) incl. blomstrende ex. (art/CSø) (ny lokalitet). Nordøstfyn (30) med 7 lokaliteter: Tornen på Fyns Hoved (30) med 8 blomstrende ex. (Nb/NTE). Ø-kysten af Hindsholm ud for Horseklint (30) (art/NGC) (KTh 2019 ”Horseklint” på Naturbasen antages her at være Tornen). V-kysten af Hindsholm over for Mejløs N-spids på (30) incl. blomstrende ex. (art/PrN) (lig BKS 1999). Ø-kysten af Hindsholm over for Mejløs N-spids (30) incl. blomstrende ex. (art/PrN). V-kysten af ”selve” Langø (30) (KSH, for sent meddelt til at indgå i tallet i URT). ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) (CSk & HT; fb/GBe; fb/AnR; HT) (se også introduktionen til årsurten ovenstående), hertil også ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) med 100 ex. (Nb/JH; også Nb/AnR: 5). ”Måle Strand” ud for Løkkegårdshuse på Hindsholm (30) med et ex. (Nb/JH). Østfyn (31) med en enkelt lokalitet: Ud for Nyborg Strandcamping på Østerø-halvøen (31) med 7 ex. (senere 2 ex., tidligere 1 ex.) (Nb/SÅL), hertil Østerø-halvøen ud for Nyborg Strandcamping (31) incl. vegeterende ex. den 29. maj (art/if). Sydfyn (32) med 7 lokaliteter: Ved Bøjden Nor (32) 4 ex. (EE) (ikke set i teleskop den 6. oktober (HT). Knoldsand-odden, Knolden ved Dyreborg (32) med 14 frugtende ex. den 20. september, incl. ¾ m x ½ m klynge med 10 skud, hvor stænglerne bliver violette under skærmen (HT). Revet på Lyø (32) med 1133 mest blomstrende ex. (DOF/LSø & NBJ). Nordkysten ved Lyø Havn (32) med 20 ex. (Nb/RuE). Lyø Sand (32) med 15 ex. (Nb/RuE). Avernak (32) med 62 ex. på stranden SV f. færgelejet under optælling af ynglefugle den 19. maj hhv. 64 ex. ved stranden og 278 i indhegningen, nu større planter, den 30. juni (begge DOF/LSø & NBJ). ”Thurø Rev” (32) med 25 ex. (DOF/HRy), hertil også ”Thurø Rev” (32) med 6 frugtende ex. (Nb/UBj). Ærø (33) med 5 lokaliteter: Næbbet ved Skjoldnæs (33) (art/ÆSK/nn, også kendt herfra af KN – lidt usikkert om 2021). Urehoved (33) incl. blomstrende ex. (art/il). Sjoen (33) med 10 ex. (Nb/JH). Erikshale ved Marstal (33) (KN; også NNF/HN). Store Egholm (33) (DOF/PVR). Langeland (34) med 2 lokaliteter: ”Hesselbjerg Strand” ved sommerhuset (34) med en stander den 26. november (HT), hertil ”Hesselbjerg Strand” ved Tryggelev Nor (34) med et vegeterende ex. (Nb/JSø). Kysten ved Hellenor (34) med et blomstrende ex. (Nb/LHS) hhv. senere et afblomstret ex. ved Hellenor (34) (Nb/JSø).

  Eksempler på lokaliteter uden fund af Strand-Mandstro: Bastholm (28) (DOF/LSø & NBJ). Småholmene (28) (DOF/LSø & NBJ). Brandsø (28) (DOF/LSø & NBJ). Egholm ved Bågø (28) (DOF/LSø & NBJ; HT). Bøstende på Bågø (28) (HT). Strandvold ved Slipshavn på Østerø-halvøen (31) (HT). Vresen i Storebælt (31) (DOF/LBL). Revtrille på Korshavn (32) (DOF/LSø & NBJ). Lyø ud over Revet (32) (DOF/LSø & NBJ). Svelmø (32) (HT). Storeholm ud for Ristinge Hale (34) (NSF/JHJ). Vestenbælts er Strand-Mandstro udbredt i de vestjyske klitter, fx Gammelgab Strand som spredt i stabiliseret klit incl. 30 frugtende ex. ab 500 m fra p-plads mod N (ÆSk/FjJ, leg. HT) og Bjerregård Strand som talrig (EE). Blandt nye fund i det jyske område kan nævnes Tunø (URT/MeJ (art)). Østenbælts fx ved Enø talrig som sidste år, trods plukket i sække af blomsterhandler (JBJ). I alt er Årets Danske Urt set på godt 200 lokaliteter rundt omkring i Danmark (URT/BVP, HT & PLJ).

(*)Seglblad (Falcaria vulgaris) (NA)

Moderne genfund: Hverringe under Mølleskov (30) (fb/GBe). Oprindeligt BLø iflg. BKS? Status quo ved Bregninge Gl. Teglværk på Ærø (33) (KN). Seglblad er spontan iflg. Buchwald et al. (app. 3).

Seglblad, Hverringe. Foto: Per Rasmussen

Svømmende Sumpskærm (Helosciadium inundatum) (VU) (6)

2 blomstrende ex. og et vegeterende tæppe i et af artens vandhuller på Maden på Helnæs (28) (HT). Endnu i det centrale vandhul i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) den 13. oktober (HT). 

Billebo-Klaseskærm (Oenanthe aquatica) (LC) (76)

Mægtige bestande (begge 32) (begge FMSK/HT) i en sø mod NØ i skovsumpen Ø f. Hedengård (lok. 113/479) med mindst 400 blomstrende ex. i 400 m2 sø og i en vandtrukket ellesump ved den smalle bivej Bjerget S f. Tørringe Have med 1000 blomstrende/frugtende ex. (lok. 180/174). Andre mest nye fund i N-delen af Fåborg-Midtfyn Kommune (alle FMSK/HT): I en grøft i mosen N f. Dømmestrup (lok. 10/633) (30), ved en sø i SØ-kanten af den skændede Sortelung ØNØ f. Nørre Lyndelse (lok. 18/645) (30), som talrig i en sø i skovsumpen NV f. Gammellung (N f. Røjle Skov) (lok. 47/668), med få vegeterende ex. i en ellesump i den lille mose mellem Gestelev og Vantinge (lok. 65/493) (32), i en lille udgået mose = en sø N f. Heden (lok. 81/532) (32), i den store mose Holmene N f. Brobyværk (32) i kanten af søen ved lok. 109/052, med 25 blomstrende ex. i den centrale lysning i en højstaudesump i Præsteskov ved Herbæk Huse NØ f. Gislev (lok. 122/559) (31), som fåtallig 2 steder i Kirkelung N f. Hillerslev (lok. 169/696) (32), med over 100 blomstrende/frugtende ex. helt mod N i den samme mose (egentlig medtaget under lok. 170/975, som er et tilgroet kalkoverdrev med myretuer), med 15 blomstrende/mest frugtende ex. i et udtørret vandhul i den tilgroende Ellemose V f. Lyndelse (lok. 214/094N) (32), med 4 blomstrende og få vegeterende ex. i højstaudesumpen i S-delen af den samme mose (lok. 213/094S) samt med et vegeterende ex. i en lysning i en pilesump med gamle elle V f. Lyndelse (lok. 215/188) (32). Billebo-Klaseskærm er atter set i og ved ”Lyngsøen” i Casanovabakkerne på Tåsinge (32) den 19. november (HT).

Vand-Klaseskærm (Oenanthe fistulosa) (NT) (52+1)

Nyt fund i en våd uslået natureng i Nydam S f. Brobyværk (lok. 199/423V) (32) med 10 frugtende og 100 vegeterende ex. (FMSK/HT). I samme område i ”Odense Ådal” i fordums Broby Kommune (begge 32) (begge FMSK/HT): I ferskengen Søeng på N-bredden af åen nedstrøms Brobyværk (lok. 206/371) med 10 vegeterende ex. og i en uslået forsumpende natureng på V-bredden af åen opstrøms Brobyværk (lok. 212/457) med mindst 25 frugtende ex. På den førstnævnte lokalitet sidst set i et kildevæld den 16. august 2017 (Mst/nn), på den andennævnte lokalitet sidst set den 10. august 2010 (Mst/HT) hhv. den 21. juni 2004 (FA/HT), alle 3 i NOVANA. Den sidste bestand er også inventeret den 18. juni 2008 i AFD (HT). HT mig her og der, men anonym på Arter som næsten alle andre. Moderne genfund er der endvidere i ”Ottetalssøen” på Yderhovedet af Fyns Hoved (30) (HT), ved ”Bogensø Strand” (30) (fb/GBe), med få ex. i Sadelmagermose ligeledes på Hindsholm (30) (DBF/MKS & NIR, leg. CHu) og i ”Påø Enge” ved Skovsgård (34) (DN/MKP). Set fra Fyn virker rødlistningen af Vand-Klaseskærm en anelse overstadig – arten kan dukke spontant op i nygravede vandhuller. AFD-værket nævner dog, at tilbagegang ikke ses i Det Fynske Ørige.

Eng-Klaseskærm (Oenanthe lachenalii) (LC, 1990: R) (11+1)

Flot blomstrende bestand langs Brunshusevej i Ø-delen af Feddet ved Å (28) med mindst 300 blomstrende ex. til 140 cm den 24. juli (HT). Derimod igen forgæves eftersøgt V f. Stenbækgård S f. Salmenor på Langeland (lig ”den lille strandsump N f. gravhøjen Stejlebjerg S f. Tryggelev Nor”) (34) – for sent den 26. november (HT)? Aristokratens spredning mod N i Danmark synes bremset?

*Småskærmet Pastinak (Pastinaca sativa ssp. urens) (NA)

Stadig på baneterræn ved Jarlsberggade nær Odense St. (29) med mindst 200 flotte knoppende ex. til 225 cm især langs det nye spor (HT). På Sjælland ny for sporarealet ved Glostrup St. (URT/FS).

Seline (Selinum carvifolia) (NT) (20+1)

Moderne genfund i mosen SV f. Rynkebygård (lok. 42/442) (32) med 2 knoppende og 200 vegeterende ex. den 22. juni (FMSK/HT) – sidst den 19. juli 2004 i AFD (PoR) og først den 5. juli 1993 (FA/HT). Dengang var det en endnu rigere høj eng, af Rafner i 2004 kaldt englignende staudesamfund. Endnu også i kalkkæret Enemærket ved Brunshuse (28) med 10 blomstrende ex. (HT), ligesom den er set under NOVANA-registrering den 12. august på ”Alantoverdrevet” i ”Vibesholm Ene” SØ f. Ullerslev (31) (Mst/nn). Kriminalpolitiet undersøgte den 3. januar 2022 et mistænkeligt dødsfald på Selinevej ved Amagermotorvejen – bivejen opkaldt efter Amagers store bestand af arten. TRN anbefaler (ej aktuelt fund) brynet af skoven ved ”Damsbo Strand” med fx Strand-Kvan, Strand-Loppeurt og Kær-Svinemælk – besøgt på Botanisk Feltkursus (HHB), men uden stor succes. Seline er endnu i de senere år set i et fåregræsset parti i de meget forsømte hindsholmske indlandsmoser Tavlund Moser (30) (BKS).

Hjorterod (Seseli libanotis) (LC, 1990: R) (5)

Moderne genfund: 260 unge ex. på ”Per Stidsens Strandvold” på den hindsholmske Langø (30) den 14. maj, 15 do. på Storeknøs og udbredt, lokalt tusindvis, på Langø Hoved (30), med unge skud til 30 cm (alle HT). Hertil ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) med mange små og få store knoppende ex. den 19. juni, trængt af Rynket Rose (CSk & HT). Sammesteds er det bemærket, at den ”blomstrer tidligt eller sent” (fb/GBe, den 8. september). Endelig talrig på ”Måle Strand” ud for Løkkegårdshuse på Hindsholm (30) (Nb/JH; også fb/GBe).

Bredbladet Mærke (Sium latifolium) (LC) (48)

Nye fund (alle FMSK/HT): Et spinkelt ex. i mosen 1 km VSV f. Sønder Højrup (lok. 82/512) (31), i en forstyrret højstaudesump ved Sallinge Å ved Præstebro S f. Vantinge (lok. 154/687) (32) og som spredt i den tilgroende Ellemose V f. Lyndelse (lok. 214/094N) (32) med mindst 74 frugtende ex. set. Også genset i en artsrig rørsump i V-delen af Lindholm SV f. Allested (32) (lok. 77/443M) den 2. juli (FMSK/HT). Ganske udbredt på Langeland (34) i AFD, jf. årsrapporten 2008!

Hvas Randfrø (Torilis japonica) (LC) (116+3)

Ny for Egholm ved Bågø i Lillebælt (28) 2 steder mod NV (HT), idet holmen nu er vokset sammen med øen. Ny vil her sige i forhold til Alfred Hansens liste fra den 28. juli 1971.

Lyngfamilien (Ericaceae) (incl. Revlingfamilien (Empetraceae),

Snylterodfamilien (Monotropaceae) & Vintergrønfamilien (Pyrolaceae))

Hedelyng (Calluna vulgaris) (LC) (48+3)

Nyt fund som udbredt langs spor i skoven Ravnsmose S f. Ryslinge (31) (HT). Moderne genfund: Hist og her blomstrende på Flyvesandet (29) den 9. september (Nb/SuN). Lokalt talrig på Dyred Banke (29) (DN/KDJ & SuN; HT). ”Måle Strand” (30) på Hindsholm (fb/GBe) – første gang for Dronningen af Hindsholm netop på Hindsholm. Endelig 4 mindre ”holme” (af lyng) på ”Seden Skydebane” (30) (art/LKS) – en genial beskrivelse af denne berygtede landskabskreatør.

Klokkelyng (Erica tetralix) (LC) (7)

Moderne genfund: Højmosefladen i Storelung ved Nørre Broby (32) (HT). Stadig i en naturlomme i sommerhusområdet ved Piledyb (34) (HMP) – ny her i 2005 (HMP). Savnes helt fra Ærø (33).

Snylterod (Monotropa hypopitys) (LC) (9)

Moderne genfund: 5 ex. i Karlsskov på Røjleskov-halvøen (28) (Nb/LLC) – sidst med herfra i 2017 med et blomstrende ex. (LLC). Atter eftersøgt forgæves Ø f. ”Skovsøen” i Hesbjerg Skov (29) (HT), hvor den sidst blev set i midten af 1980’erne (HT). Fra Ærø (33) mangler Snylterod ikke overraskende helt. 

Liden Vintergrøn (Pyrola minor) (LC) (5+1)

Kun et ex. set i Karlsskov på Røjleskov-halvøen (28) (Nb/LLC) – finderen har kendt den herfra i flere år, men den har været i rivende tilbagegang. Liden Vintergrøn savnes helt fra Ærø (33).

Alm. Tranebær (Vaccinium oxycoccus) (LC) (7)

Moderne genfund: Højmosefladen i Storelung ved Nørre Broby (32) incl. blomstrende ex. den 28. juni (HT). Savnes fra den ericacéfattige Ærø (33).

Kodriverfamilien (Primulaceae)

Skovstjerne (Lysimachia europaea) (LC) (5+1)

Stadig i sommerhusområdet ved Piledyb (34) (HMP). Vestenbælts hyppigere, fx ved stier i Klitplantage Ø f. Gammelgab Strand (ÆSk/FjJ, leg. HT) – her også fx Gul Skægtrøffel.

Dusk-Fredløs (Lysimachia thyrsiflora) (LC) (12)

Moderne genfund ved Nørresø ved Brahetrolleborg (32) (fb/DSc). Også S f. søen den 22. juli 2008 (Mst/nn) og vel den 16. juni 2004 i AFD. Gammelkendt lokalitet, idet Svend Andersen angav den herfra i 1912. Dusk-Fredløs savnes helt fra Ærø (33).

Fladkravet x Storblomstret Kodriver (Primula elatior x vulgaris) (NE) (6)

Moderne genfund: Spredt i Sinebjerg Skov på Horneland (32) den 18. maj (HT). Fladkravet x Storblomstret Kodriver medtages i PEF som en sjælden spontan hybrid.

Hulkravet x Storblomstret Kodriver (Primula veris x vulgaris) (NE) (17)

Moderne genfund: Gulstav Vesterskov (34) med et blomstrende ex. den 8. maj (Nb/AKN). Ej fundet på Ærø (33). Hulkravet x Storblomstret Kodriver medtages i PEF som en sjælden spontan hybrid.

Storblomstret Kodriver (Primula vulgaris) (LC) (38+3)

Blomstrende den 12. december i Mølleskov ved Hverringe på Hindsholm (30) (BKS), mere normalt den 27. april i Teglværkskov (31) (art/MKS).

Samel (Samolus valerandi) (LC) (29+1)

Moderne genfund: Maden på Helnæs (28) incl. 50 blomstrende/frugtende ex. den 24. juli lige S f. dæmningen (HT). ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) (CSk & HT; fb/GBe). Strandengen i Eskemose Have (32) (HT) Ø f. hovedgrøften incl. 2 blomstrende ex. den 14. september.

Hindebægerfamilien (Plumbaginaceae)

Lav Hindebæger (Limonium humile) (NT, 1997: A) (6)

Moderne genfund: Drejet ved Fællesstrand (30) (fb/GBe), ”Fyns Hoved”, flere gange ud for Nordskov på Hindsholm (30) (fb/GBe, collage den 15. august), Mejlø (30) på sydøen (art/MKS), Monnet på Tåsinge (32) (DBF/BLa, CHu & PVR). Arten er aldrig fundet med sikkerhed på Østfyn (31) og på Sydhavsøerne (33, 34).

Iflg. Unge Nielsen er hybriden mellem de 2 danske Hindebæger-arter lokalt udbredt fx ved Kattegat og på Lolland (samt måske i Klisenor (34)?

Tætblomstret Hindebæger (Limonium vulgare) (LC) (8)

Moderne genfund: Monnet på Tåsinge (32) (HT; Nb/MSA). Tætblomstret Hindebæger kendes ikke fra Nordøstfyn (30) og Østfyn (31).

Olivenfamilien (Oleaceae)

(*)Alm. Liguster (Ligustrum vulgare) (NA)

Ny for Store Svelmø (32) på den S-exp. kystskrænt (lok. 223/886) (FMSK/HT). Ny vil her sige i forhold til Erik Wessbergs ø-flora nr. 59 fra 1994. Ligeledes med en art af Birk og en art af Kirsebær, men hvilke arter?

Ensianfamilien (Gentianaceae)

Mark-Tusindgylden (Centaurium erythraea var. erythraea) (LC, 1997: X) (58+1)

3 nye fund: Med en blomstrende klynge i en langhåret græsmark (slået en gang i flere år, nu kreaturgræsset) i ”Frøbjerg Bakker” (28) (Nb/BKl), med 3 blomstrende ex. i fyldjord ved en vindmølle 1 km N f. Heden (32) (HT) og incl. med Biblomst ved en rundkørsel SV f. Sønder Højrup (31) (HT). Moderne genfund: Sønderby Klint (28) (DBF/IGo & LLC), Djævlebakke i Bobakker på Helnæs (28) (HT), udbredt i Bobakker på Helnæs (28) (DBF/HT; HT), med flest endnu knoppende (incl. hvidblomstrede ex.) den 19. juni på bakken nær p-pladsen på Jøv på ”Indrehovedet” af Fyns Hoved (30) (CSk & HT; HT), også incl. hvidblomstrede ex. i det græssede parti af Jøv (30) (fb/AnR; fb/GBe) foruden med en lille klynge før blomstring den 14. juni i den gamle grusgrav ved Lærkedal (lok. 36/782) (32) (FMSK/HT) – her også med standere den 28. oktober (HT). Endelig med et vegeterende ex. den 25. juni på kystskrænten ud for Pæregård Skov (34) (Nb/HN) – lokaliteten kendt i 1980’erne, i AFD set på en delvist stabiliseret kystskrænt den 3. juli 2010 (TB), i overdrev den 17. juli 1999 (FA/nn). Mark-Tusindgylden medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev. Det danske slægtsnavn efter tysk Tausendgülden (1484), fri oversættelse af Centaurium (JFr; Lange).

Strand-Tusindgylden (Centaurium littorale var. littorale) (NT) (10 (11?))

2 nye fund (begge 28) (begge Nb/LLC): Sudden ved Wedellsborg som fåtalligt blomstrende ud for Lystskov og Feddet ved Å med et blomstrende ex. Efter mange år genfundet centralt Ø f. kratodden på ”Thurø Rev” (32) med 2 blomstrende ex. (Nb/LLC) (ø-flora nr. 67 Thurø: vel på Revet 1898-1910 (P.M. Pedersen), 1945 (H.C. Hansen), ikke set (EWe)). Moderne genfund (begge HT): Strandengen ud for kiosken ved ”Føns Strand” (28) og ved Slipshavn på Østerø-halvøen (31). Vestenbælts har Il Duce været på erobringstogt og fundet 10 ex. af denne karismatiske art i strandengen Ø f. Nederskov ved Snaptun (Nb/LLC).

Liden Tusindgylden (Centaurium pulchellum) (LC) (29)

2 nye fund (begge 28) (begge Nb/LLC): Odden ud for Bredningen S f. Sønder Åby som fåtalligt blomstrende og Sudden ved Wedellsborg som hist og her blomstrende ud for Lystskov. Moderne genfund: ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) (fb/GBe), og i markvejen langs kysten V f. p-pladsen for enden af Søby Strandvej på Tåsinge (32) med godt 25 små ex. (CHu). Liden Tusindgylden medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for strandeng.

Eng-Ensian (Gentianella uliginosa) (EN, 1997: A) (7)

Godt år ved flyvepladsen i Gråsten Nor (33) med 175 blomstrende ex. (KN), idet kommunen har taget ved lære og slår græsset uden brug af tunge maskiner. Helsides illustration på side 122 i Michaels Larsens Ærøs Natur fra 2014. Et enetagers og 2 toetagers blomstrende ex. er set ved ”Teglgård Næs” ved Arreskov Sø (32) den 20. september (IH). Maden på Helnæs (28) igen negativ den 5. november (HT; LLC ligeledes forgæves igenigen). Den spinkle, oftest enårige art savnes stadig helt fra Østfyn (31).

Bukkebladfamilien (Menyanthaceae)

Bukkeblad (Menyanthes trifoliata) (LC) (43+2)

Nye fund (alle 32) (alle FMSK/HT) med vegeterende tæpper et par steder i hængesækken i mosekanten NV f. Palleshave (lok. 46/437) og i en pilesump med en rest af hængesæk ved Lavemosegård på Horneland (lok. 255/342) foruden 2 steder i den store mose Holmene N f. Brobyværk med et tæppe i et kalkkær (lok. 103/055) og med 10 + 5 m2 tæpper i et længe ugræsset ugræsset parti mod NV (lok. 107/565). Genfund i N-delen af Fåborg-Midtfyn Kommune (alle FMSK/HT): Ø-delen af Kildemose ved Vejle (lok. 31/436) (32) med et pænt tæppe incl. blomstrende/frugtende ex. den 11. juni, sidst den 30. juli 1990 (FA/nn), i en ung stævnet ellesump i Søen N f. Nørre Broby med et vegeterende tæppe (lok. 51/103) (32), sidst 26. maj 2009 (Mst/nn), talrig om end mest vegeterende i et artsrigt, men tilgroende rigkær i en ”eng” i NØ-delen af Lindholm SV f. Allested (lok. 68/442M) (32) den 2. juli, sidst den 1. juli 1990 (FA/nn), om end nok andetsteds i dette store mosekompleks, og endelig med 25 m2 tæppe incl. frugtende ex. i en hængesæk i mosen 1 km VSV f. Sønder Højrup (lok. 82/512) (31), sidst den 5. juli 1993 (FA/HT). Moderne genfund: ”Præsteengen” ved Stenløse (29) (HT; VBD/HT), N f. bækken i ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (30) med mange blomstrende ex. den 1. juni (HT), tørvegrave i Storelung ved Nørre Broby (32) (HT), fattigkæret i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) (HT), endnu i kalkkæret Enemærket ved Brunshuse (28) med et par klynger (HT) og i ”Påø Enge” ved Skovsgård (34) (DN/MKP).

Singrønfamilien (Apocynaceae) (incl. Svalerodfamilien (Asclepiadaceae))

Svalerod (Vincetoxicum hirundinaria) (LC) (6)

Udbredt på Elmebjerg i Bobakker på Helnæs (28) (DBF/HT; HT). 20 forgæves kast efter voksne båndfluer den 24. juli, ej heller med EE den 25. juli, men stort set alle kapsler inficerede af larven. Arten ses i Bobakker også i vejkanten ved p-pladsen (28) – her heller ikke i 2021 nogle inficerede kapsler (HT). Moderne genfund også ved Dyrehave Mølle S f. Nyborg (31) med kun 100 angivne ex. den 17. juni (Nb/JH).

Krapfamilien (Rubiaceae)

Trenervet Snerre (Galium boreale) (LC) (9)

Moderne genfund i mosen SV f. Rynkebygård (lok. 42/442) (32) med et 10 m2 blomstrende tæppe (FMSK/HT) – sidst den 19. juli 2004 i AFD (PoR) og først den 5. juli 1993 (FA/HT). Dengang var det en endnu rigere høj eng, af Rafner i 2004 kaldt englignende staudesamfund. Moderne genfund også i Vestermose (= ”Hasmarkmosen”) (29) med 100 blomstrende ex. (Nb/JH) – 5 prikker i det store mosekompleks på kortet i Arter.

(*)Grønblomstret Snerre (Galium spurium ssp. vaillantii) (NA)

Få små klynger på det nyopståede ruderat ved Platanvej i Odense (29) i grus (BKS & HT; HT). Bør checkes (ikke skovjord!). Med fundet på Køstrup fyldplads (28) (BKS 2005) var den daværende Uægte Burre-Snerre ny for Vestfyn og dermed fundet i alle TBU-distrikter i Det Fynske Ørige lige inden amtets lukketid.

Sump-Snerre (Galium uliginosum) (LC) (61+1)

Nyt fund i kærrest i ”Odense Ådal” NØ f. Allerup nedstrøms Brobyværk (lok. 178/412M) (32) sammen med fx Trævlekrone incl. enkelte blomstrende ex. den 18. august (FMSK/HT). 5 andre fund i N-delen af Fåborg-Midtfyn Kommune (alle 32) (alle FMSK/HT).

Blåstjerne (Sherardia arvensis) (LC) (85+2)

Antaget nye fund (alle HT): Mellem kantsten ved p-pladsen over for Netto ved SDU (29) (HT), med få blomstrende ex. i en hvedemark i Hjallese Hestehave med masser af Stor Væselhale (29) (HT) og i en hvedemark V f. jernbanen i Kellerup Mark S f. Ringe (31). Det farlige fund blev fejret af Svendborg-togets horn. Snarere moderne genfund på Sydhavsøerne: Vesterskov NV f. Ommel (33) som hist og her blomstrende den 7. juni (Nb/UFr), fåtallig blomstrende på Hov (34) (Nb/HN), 5 blomstrende ex. ved Skovsgård Mølle (34) (DN/LKT) og fåtalligt blomstrende ved Skovsgård (34) (DN/OBL). På Lohals-egnen (= Hov) angives den som hist og her (HN).

Snerlefamilien (Convolvulaceae) (incl. Silkefamilien (Cuscutaceae))

(*)Ager-Snerle (Convolvulus arvensis) (NA)

Ny for Egholm ved Bågø i Lillebælt (28) som temmelig sjælden (HT), idet holmen nu er vokset sammen med øen. Ny vil her sige i forhold til Alfred Hansens liste fra den 28. juli 1971. Typiske individer af den udpræget rød-hvide var. henriksenii er set i kanten af det nyopståede ruderat ved Platanvej i Odense (29), så ikke noget for Pia Kjærsgård. Varieteten er opkaldt efter Dansk Folkepartis nationalistiske værdi- og udlændingeordfører Martin Henriksen i forbindelse med et fund af højrøde ex. med hvidt omkring folderne ved Vestergård på Birkholm (32) (HT 2018). Ager-Snerle er spontan iflg. Buchwald et al. (app. 3), hvilket måske bestyrker varietetsnavnet Henriksens Ager-Snerle.

Nælde-Silke (Cuscuta europaea) (NT) (14)

Moderne genfund (begge HT): V-bredden af Odense Å i kanten af ”Operaengen” 200 m S f. Restaurant Skoven (29) med gamle ex. den 8. marts hhv. atter set i vejkanten ved Birkende (30) på Bukketorn den 28. marts.

Rubladfamilien (Boraginaceae) (incl. Honningurtfamilien (Hydrophyllaceae))

(*)River (Asperugo procumbens) (LC (NA)) (10)

Moderne genfund ”det klassiske sted” med 22 aftagende blomstrende ex. ved Korsebølle (34) den 15. juni (Nb/HN). Hertil 77 knoppende ex. på Ristinge Hale (34) den 11. maj (Nb/HN). River medtages i PEF som en sjælden antropokor art, der måske er hjemmehørende.

Læge-Stenfrø (Lithospermum officinale) (LC) (8)

Mejlø i Lillestrand (30) som fåtalligt frugtende i august (art/MKS; Nb/JH). & frugtende ex. set på nordøen i 2020 (HT). Vestenbælts har Il Duce været på erobringstogt og fundet 100 ex. af Læge-Stenfrø i strandengen Ø f. Nederskov ved Snaptun (Nb/LLC). Østenbælts er denne skovbrynsart ny ved en skovvej i Allindelille Fredskov (DBF/JL), ligesom den følges tæt ved Ballerupstien i Vestskoven ved Albertslund (URT/PEH).

Eng-Forglemmigej (Myosotis scorpioides) (LC) (94+3)

Endnu ivrigt blomstrende den 7. oktober i et rigkærsparti i ferskengen i NV-kanten af Duereds Vænge på Horneland (lok. 258/554) (32) (FMSK/HT).

*Femtunge (Pentaglottis sempervirens) (NA)

Særdeles talrig på det nyopståede ruderat ved Platanvej i Odense (29) såvel i fordums skovjord som i gruset efter barakken (HT). I det hele taget overalt forvildet i det snobbede Hunderupkvarter i Odense (29) – fx med over 100 blomstrende ex. i en afgravet vold S f. Kastanjevejsbroen (HT). Også med 100 blomstrende ex. på Ristinge Hale (34) (Nb/ATL).

*Honningurt (Phacelia tanacetifolia) (NA)

Ny for Bågø i Lillebælt (28) i et spor mod SV (HT). Foreviget til klummeskriverens mail (SuM).

*Rød Lungeurt (Pulmonaria rubra) (NA)

Moderne genfund: Urup Dam (30), men langt mere udbredt end hidtil antaget i birkesumpen ved jagthytten incl. 2 m2 tæppe med 5 udsprungne skud den 5. marts (HT). Den 14. marts i alt 55 florale (blomstrende/afblomstrede/aborterede) skud.

*Storbladet Lungeurt (Pulmonaria saccharata) (NA)

Fåtalligt som afblomstrede ex. den 9. maj i NV-hjørnet af Vester Stigtehave (34) – findes vist ikke andre steder i Stigtehaverne (34) (Nb/HN). Artens status er udredet af Henrik Ærenlund Pedersen (”Floristiske meddelelser fra Dansk Herbarium, VII, Noter om Krat-Ranunkel, Storbladet Lungeurt og Bakkegøgeurt” i URT 2008:1).

*Ru Kulsukker (Symphytum asperum) (NA)

11 aftagende blomstrende ex. i ”Almindingen” ved Frellesvig Huse (34) den 15. juni (Nb/HN): En tæt blok ved en hestefælled – nyt fund, men flere steder i omegnen. På den lange ø også i en vejkant SV f. Ravnebjerg Skov (34) med 5 blomstrende ex. (Nb/HN & JHo).

Læbeblomstfamilien (Lamiaceae)

Voldtimian (Clinopodium acinos) (LC) (6+1)

Moderne genfund den 14. juni i den gamle grusgrav ved Lærkedal (lok. 36/782) (32) med en flot bestand på 500 blomstrende ex. (FMSK/HT), også den 28. oktober (HT). Sidst set her den 19. august 2013 (Mst/nn), først den 16. oktober 2000 (FA/HT). Hertil Sandbjerg SSV f. Vantinge (lok. 160/914) (32) med 100 blomstrende/frugtende foruden vegeterende ex. (FMSK/HT). Sidst set her den 23. juli 2018 (FMSK/nn), først den 20. juni 1996 (AFD/nn, idet rude 3826 ikke var en referencerude). Også 3 fund på Arter på den markante bakke lidt mod SØ (alle 32). Trods lidt for arbejdsliderligt banepersonel set inden solnedgang på rangerterrænet ved Nyborg St. (31) incl. enkelte endnu blomstrende den 2. august (HT). Den 8. juni 2018 set ved Ullerslev St. (31) med Liden Torskemund og Kugle-Museurt (Bdk/FS & LAn) – et kønt par med papirerne i orden. Voldtimian udeblev derimod atter ved Phønix i Tarup-Davinde Grusgrave (30) den 12. juli (HT).

Kransbørste (Clinopodium vulgare) (LC) (56)

Nye fund på en bivejskrænt i Kellerup Mark S f. Ringe (31) med en pænt blomstrende klynge med fx Alm. Agermåne og Alm. Knopurt (HT) samt i en bivejkant ved Brændeskov Møllevej lige ØNØ f. Brændeskov (31) (Nb/JRS). Moderne genfund: Elmebjerg i Bobakker på Helnæs (28) med Svalerod (DBF/HT; HT), Jøv (30),

Mejlø (30) (art/MKS) (kendt siden Otto Møller 1890) og Smuttebjerg på Hindsholm (30) med 3 ex. (Nb/BKS). Måske skal den med i Projekt Eventyrlig Flora trods de hele 56 AFD-ruder i Det Fynske Ørige?

(*)Alm. Hjertespand (Leonurus cardiaca ssp. cardiaca) (NA) (22)

Nyt fund på et ”ruderat” i ”Seden Skov” = ”Enggårdskoven” (30) med en frugtende klynge (Nb/JBr) – i 1986 set i den nærliggende køkkenhave ved Seden Præstegård (JBr). Med kratrydning atter i vigør ved det af Naturstyrelsen opgivne lokum ved p-pladsen ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) med 25 juvenile ex. den 14. maj (HT), over 100 knoppende ex. til 120 cm den 19. juni (CSk & HT; fb/GBe samme dag)) og med flere standere den 23. oktober (HT). Andre moderne genfund: Helnæs By ved Hegnedskov (28) med et pænt blomstrende ex. (HT) samt Mejlø (30) på sydøen og Esø (begge art/MKS). Hertil atter set ved ”p-pladsen” ved Bøjden Nor (32) med 6 standere til 140 cm (HT) – ikke set her i 2020 (HT). Alm. Hjertespand er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3). 

Merian (Origanum vulgare) (LC) (71+1)

Set i mængde (ofte sammen med fx en art af Øjentrøst) på overdrev på Næstved Øvelsesplads (OSK/PRv & PHd) – ekskursion arrangeret af de alternative begavelser i Odense Kommune, men med meget kompetent ledelse😉. Frø leveres iflg. PHd til udsåningsmareridtet på Knudskov Odde! Stadig hist og pist på i Det Fynske Ørige.

*Chia-Salvie (Salvia hispanica) (NA)

Ny for Fyn nogle steder i Odense (alle 29): Ved Kochsgade 31 i Odense samt ved busstoppested og fortovskant ud for Lindegård Poulsen Møbler på Nyborgvej (begge BKS), hvortil kommer hjørnet af Bülowsvej og Læssøegade ved vejskiltet med et pænt ex. den 18. september (HT) – set her siden august frem til den 30. december, hvor den var blevet skuffet væk af den ihærdige skuffer på Læssøegade 56. Flere fund i Københavnsområdet (fb & Nb/DHW o.a.) af denne modeplante fra C- og S-Mexico samt Guatemala, hvis frø har et højt indhold af omega 3-fedtsyrer og derfor bruges mod kredsløbssygdomme. Planten med de olieholdige chiafrø hedder på nahuatl (aztekernes sprog) tzotzolxochitl – så blev vi så kloge.

(*)Småblomstret Salvie (Salvia nemorosa) (NA)

Ny for Nordøstfyn (30) som talrig incl. flot blomstrende tæpper inden for  töltbanen ved Phønix i Tarup-Davinde Grusgrave med besøg af Agerhumle den 12. juli (HT). Dermed kendt som forvildet i alle TBU-distrikter i Det Fynske Ørige. Også et nyt fund på dæmningen (skrænten mod ”Kystlagunen”) til Eriksholm N f. Gyldensten (29) med et aftagende blomstrende ex. den 2. juli (Nb/KiR). Belagt i Dansk Herbarium fra Otterup (29) i 1896. På Hov (34) findes den eneste storfynske grønne rude på AFD-kortet. savnes Småblomstret Salvie dog kun fra Nordøstfyn (30).

 (*)Ager-Galtetand (Stachys arvensis) (NA)

Græsrabat ved den gamle landejendom Thorslund SV f. Sandhøj (32) med 3 blomstrende ex. (Nb/BSv). Ager-Galtetand er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

Løgurt (Teucrium scordium) (NT) (1)

Den næsten truede Løgurt (Teucrium scordium) havde sine sidste bestande i Det Fynske Ørige i 2 moser på den lange sydhavsø. Stoense Mose er nu et naturnedbrudt jagtparadis, mens Botofte Mose er et naturgenoprettet fugleparadis. Nu kan man således se en 4WD med vredt indhold mellem andedammene hhv. en sjælden fugl. Løgurt er sidst set i 1999 hhv. 1995 og synes dermed forsvundet fra Det Fynske Ørige. ”Vi kan ikke leve af, at der har været sjældne planter”.

Bredbladet Timian (Thymus pulegioides) (LC) (74+2)

Bjerget ved Kullerup (31) især i den gamle grusgrav mod NØ (HT 20/6 81 arter; non VBD/SNL – SNL 70 arter 19/6), med besøg af Pimpinellekøllesværmer. På Bjerget blev noteret 70 arter den 19. juni (SNL) og 81 arter den 20. juni (HT) – efter aflysningen af VBD-turen med netop Signe Nepper Larsen. Udbredt i Norden VSV f. Ditlevsholm (32) incl. blomstrende ex. den 21. november. Kun set på 6 lokaliteter i Fåborg-Midtfyn Kommune (alle FMSK/HT) (lok. 16/019 (30)) samt lok. 148/915, 160/914, 196/951, 238/988 og 243/127 (alle 32).

Smalbladet Timian (Thymus serpyllum ssp. serpyllum) (LC) (3+1)

Moderne genfund: Sønderby Klint (28) fx i en stejl klint med det spinkle bladmos Microbryum curvicollum (DBF/IGo & LLC). På Sandbjerg i ”Jordløse Bakker” (32) blomstrende endnu den 3. november (HT). Vestenbælts er Smalbladet Timian lokalt hyppig, fx på Gammelgab Strand som spredt i stabiliseret klit og besøgt af Mørk Jordhumle (ÆSk/FjJ, leg. HT). Alle eksisterende prikker på Naturbasens udbredelseskort for Smalbladet Timian er formentlig forkerte: ”Flyvesandet” (29) (Trine Rysz, 11/8-2020, 20 ex.). ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30) (Eva Olsen, 25/9-2016, hist og her). ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30) (Martin Reimers, 16/8-2009, hist og her). Romsø (30) (Jon Feilberg, 11/8-2012, hist og her*). Romsø (30) (Eva Olsen & Martin Reimers, 23/8-2009, hist og her). Skjoldnæs-halvøen (33) (Aske Keiser-Nielsen, 8/4-2017, et vegeterende ex.). Vodrup Klint (33) (Randi Mønster Skinner, 2/3-2007, hist og her*). Ristinge Klint (34) (Anni & Peter Nielsen, 24/9-2008, hist og her). *: Fundet er ”anholdt” af klummeskriveren i 2021, men min efter omstændighederne venlige henvendelse er ikke besvaret. Aske har accepteret, at der er tale om Bredbladet Timian (i en anden tråd!). Eva har besvaret henvendelsen vedr. 2009-fundet på Romsø, men prikken for den ”rodslående og tæppedannende” forekomst er der endnu. Følgende nyere fund på Naturbasen er – efter mellemkomst af klummeskriveren – korrigeret fra Smalbladet til Bredbladet Timian: Gyldensten (29) (KiR), Ristinge (34) (JSø) og Fakkebjerg (34) (ALT & MELT 2021). Også de fleste prikker for Smalbladet Timian på Arter er tvivlsomme – dog især undtaget en række fund grupperet omkring Sønderby Klint (28) hhv. ”Jordløse Bakker” (32), som antydet øverst. 

Natskyggefamilien (Solanaceae)

p641Galnebær (Atropa bella-donna) (LC (NA)) (4)

4 juvenile skud den 27. maj N om caféen under Taks op til Klosterhaven (29) (HT), 2 den 4. august (HT). Østenbælts leverer Nordhavnstippen i København denne art blandt mange andre ruderatplanter (URT/MTh) – mere spændende for meddeleren end de dødkedelige fynske arter nævnt i URT!

*Alm. Pigæble (Datura stramonium)

Torø i Lillebælt (28) nær p-pladsen ved forsamlingshus med mange ex. fra haveaffald (fb/SMA). Også i en vejkant ved Rismarksvej V f. brokrydset i Næsby (29) i form af et frugtende ex. med Tornet Salat (Nb/SuN).

*Hvid Pigæble (Datura stramonium var. stramonium) (NA)

Ny for Bjørnø (32) med 2 pæne blomstrende/frugtende ex. på en affaldsplads i Bjørnø Havn (HT). Ny vil her sige i forhold til Erik Wessbergs ø-flora nr. 55 fra 1994.

*Blå Pigæble (Datura stramonium var. tatula) (NA)

2 blomstrende ex. på Lejbølle Fyldplads (Nb/HN & JHo). Desværre uden AFD-kort pga. fund i kun 35 ruder. Iflg. årskrøniken for 1997 savnes den fra Ærø (33).

På Naturbasen, der opdaterer på svinske tidspunkter, kaldt Violet Pigæble. 

(*)Alm. Bulmeurt (Hyoscyamus niger) (NA)

Nyt fund med 2 ex. på en frisk jordvold ved Rynkebyvej 143 i Skovhuse (30) (BKS). Volden blev senere fjernet, hvilket er ruderatets destination/skæbne.

Også et blomstrende ex. ved Skovsgård (34) (DN/OBL).

*Skopolaminurt (Scopolia carniolica) (NA)

Stadig i Sejerskov i Odense (29) (FHP).

Sort Natskygge (Solanum nigrum ssp. nigrum) (LC) (115+4)

Har dræbt en ged på ”Mågeøen” i Arreskov Sø (32) (EE).

*Kirtel-Natskygge (Solanum nigrum ssp. schultesii) (NA)

Tyveknap (32) (Nb/WPo). I Det Fynske Ørige hidtil kun registreret fra TBU-d. 29, hvilket vi allerede skrev i 2013!?

Maskeblomstfamilien (Scrophulariaceae) 

(incl. Sommerfuglebuskefamilien (Buddlejaceae))

Knoldet Brunrod (Scrophularia nodosa) (LC) (103+3)

I en draphavremark SØ f. Bjørnø By og under en gammel Ask i SØ-kanten af ”Fællesmosen” på Bjørnø (begge 32) (begge HT), sidst noteret fra øen i 1966 (DBF’s højsommerekskursion den 2. juli under ledelse af Alfred Hansen).

(Skarptakket) Vand-Brunrod (Scrophularia umbrosa var. umbrosa) (LC) (37)

Nyt fund med mindst 400 frugtende ex. i vældpuder i en forsumpende natureng N f. Sallinge Å i Sallinge Lunde (lok. 167/828) (32) (FMSK/HT). Hertil på 2 nye dellokaliteter (begge FMSK/HT) med mindst 5 blomstrende og en snes vegeterende ex. i en ikke medtaget mose N f. ferskengen Søeng i ”Odense Ådal” nedstrøms Brobyværk (lok. 206/371) (32) samt med 2 x 25 m2 frugtende klynger i en ellesump med lysninger på V-bredden af Odense Å opstrøms Brobyværk (lok. 211/168V) (32). Moderne genfund er der i en ellesump i Åmose ved Allerup (lok. 89/150) (32) med fx Plagiomnium undulatum (FMSK/HT) (sidst her Mst/nn 23. august 2018 og 16. august 2017), i en vældpræget ”ferskeng” lige N f. Gelskovs hovedbygning (lok. 194/808FN) (32) med en snes frugtende ex. (FMSK/HT), (10/8-10 Mst/HT) i forårsslået rigkær ud for Onsebakke i ”Odense Ådal” nedstrøms Brobyværk (lok. 209/168Ø) (32) 10 F + 40 V (FMSK/HT) (sidst her Mst/HT 10. august 2010). Den 11. september blev set 2 pæne frugtende ex. (115 hhv. 125 cm) ved Odense Å lige nedstrøms Tietgenbroen (29) (HT) – her stadig standere den 1. december (HT). Endelig blev der under skrænten ved Dyrup Gårde S f. Odense (29) set 3 x 2 blomstrende ex. til 2 m (HT). Et lille skud under bænken på pontonen i Arreskov Sø (32) (HT) er en pudsighed. Den skarptakkede varietet af Vand-Brunrod medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for mose.

*Vår-Brunrod (Scrophularia vernalis) (NA)

En kæmpemæssig bestand er set i bivejkanten ved Ravnebjerg V f. Hverringe på Hindsholm (30) (BKS). Moderne genfund er der ligeledes på Hindsholm også på kystskrænten N f. Smedeskov ved Hverringe (30) med 10 ex. ved en stenbunke i et pilekrat (Nb/JH). Atter ved Ringvejen i Odense (29) (HT ex BKS) – længe siden sidst.

Uldbladet Kongelys (Verbascum densiflorum) (NA, LC: storebæltskyster) (41+1)

”Elmelund Plantage” ved Odense (29) (Nb/ClB) og med et lavt blomstrende ex. den 7. oktober på strandoverdrevet ud for Sinebjerg Skov på Horneland (32) (HT).

Et blomstrende ex. på Hov (34) var overlevende plante fra 2020 med bladrosetter midt på stænglen (Nb/HN). Omkring unge Nielsens hus, indført af moderen fra Nygård.

Filtbladet Kongelys (Verbascum thapsus) (LC) (66+2)

Nær sommerhusene ved strandengen på Odden Ø f. Bjørnø Fyr (32) (HT), sidst noteret fra øen i 1966 (DBF’s højsommerekskursion den 2. juli under ledelse af Alfred Hansen). 25 blomstrende ex. Sjælden på Langeland (34), hvor den fx findes ved Skræddervænget (Nb/HN & JHo).

Vejbredfamilien (Plantaginaceae) (incl. Vandstjernefamilien (Callitrichaceae), Vandspirfamilien (Hippuridaceae) & Maskeblomstfamilien (Scrophulariaceae p.p.))

*Vedbend-Torskemund (Cymbalaria muralis) (NA)

Pudsigt fund i Maden på Helnæs (28) pæn blomstrende klynge i lille opfyldning i SV-delen (DBF/HT, leg. CHu) – langt fra den fhv. losseplads mod NV.

(*)Spydbladet Torskemund (Kickxia elatine) (NA) (25+1)

Nyt fund i hestehegningen ved Dovnsklint (34) i et lille felt med åben jord sikkert som en følge af Exmoorponyernes skraben (NSF/JHJ). Forsvundet fra ud for SV-hjørnet af Fællesskov ved Syddansk Universitet i Odense (29) (HT).

Fliget Vejbred (Plantago coronopus) (LC) (39+2)

En del i midterrabatten af Niels Bohrs Allé ud for H.C. Ørsted-kollegiet i Odense (29) (FØA), skyldes vel saltning.

Dunet Vejbred (Plantago media) (LC) (10)

Nyt fund yderst på kystklinten af ”Flyvesandet” (29) med 25 incl. mindst 3 blomstrende ex., (Nb/SuN, med vellignende foto). Moderne genfund: Jøv på ”Indrehovedet” af Fyns Hoved (30) i det græssede areal (fb/GBe) og sydøen af Mejlø i Lillestrand (30) (art/MKS). Udsået på dæmningen til Eriksholm N f. Gyldensten (29) som hist og her incl. blomstrende ex. (Nb/KiR) hhv. ved det nye vandhul ved Teglværkskov (31) som blomstrende den 29. maj (art/MKS).

Vedbend-Ærenpris (Veronica hederifolia ssp. hederifolia) (LC) (81+1)

Set den 18. maj i en N-exp. vejskrænt ved Sollerupvej (lokaliteten med Vellugtende Agermåne) (32) og den 23. maj i marken ved fugleobservationsposten over Lindkær ved Ravnholt (31) (her også Krat-Ærenpris) (begge HT).

(*)Blank Ærenpris (Veronica polita) (NA)

Fåtalligt blomstrende den 25. juni i agerkanten oven for kystskrænten ud for Pæregård Skov (34) (Nb/HN). Snarest et genfund, da også den 31. juli 1997 i en fræset stribe mellem en hundegræsmark og klinten (AFD/TB). Iflg. Unge Nielsen hist og her på Langeland. Blank Ærenpris er spontan iflg. Buchwald et al. (app. 5).

(Glat) Smalbladet Ærenpris (Veronica scutellata var. scutellata) (LC) (34)

Nye fund (alle FMSK/HT): Ø-delen af Kildemose ved Vejle (lok. 31/436) (32) med et juvenilt ex. den 11. juni, i kærbræmmen S f. søen i pilesumpen lige V f. jernbanen i Kellerup Mark S f. Ringe (lok. 140/454) (31) med et blomstrende ex., i en grøft i brakpudset natureng S f. Tørringe (lok. 204/459) (32) med 8 blomstrende ex. og i en uslået forsumpende natureng på V-bredden af Odense Å opstrøms Brobyværk (lok. 212/457) (32) med mindst 100 frugtende ex. Nær den sidstnævnte lokalitet blev den dog set på Ø-bredden den 10. august 2010 (Mst/HT i DEVANO-delen af NOVANA). Også nyfundet som lokal i den store mose Holmene N f. Brobyværk (begge 32) – spredt blomstrende i et græsset kalkkær (lok. 103/055) og med et blomstrende ex. i en græsset kalkeng (lok. 104/091F) (begge FMSK/HT). Et tilbagevendende moderne genfund er der i Maden på Helnæs (28) (HT). Den glatte varietet af Smalbladet Ærenpris medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for mose. Den hårede varietet (var. villosa) er også med i projektet, men det kniber med Fynske fund. Derimod er set flere ex. på bredden af et vandhul i et netop §3-registreret overdrev 12 år efter markbrug ved Skellerupvej 59 (DBF/PSt, leg. HT).

Aks-Ærenpris (Veronica spicata) (NT) (0)

Maden på Helnæs (28) den 24. juli med ca. 200 knoppende/blomstrende/frugtende, noget tørkeskadede ex. (HT), også set dagen efter (DBF/HT) og den 5. november (HT). Den nye udgave af Kraks Blå Bog under Maria Grønlykkes hædersbevisninger: ”Har gjort årets floristiske fund på det fynske ørige 2020”. Var i 2000 ny for Sydfyn (32), om end kun i forvildet tilstand, på den nu hedengangne Svanninge komposteringsplads (DBF/FS). I Jylland er Aks-Ærenpris opdaget blomstrende i mængde på kirkediget i Vester Thorup (URT/PTP). Spontaniteten af dette fund betvivles dog af grande Stephensen. Østenbælts atter set på Hestebjerg ved Gl. Lejre, hvor den lille bestand trives i bedste velgående (URT/SPP). Arten følges også på Gisseløre, den fredede og naturplejede krumodde ud for Kalundborg (URT/CCl & HGC).

Gyvelkvælerfamilien (Orobanchaceae) 

(incl. Maskeblomstfamilien (Scrophulariaceae p.p))

Spids Øjentrøst (Euphrasia stricta var. stricta) (LC) (5)

Talrigt blomstrende på Flyvesandet (29) den 9. september (Nb/SuN), nærfoto uden kirtler. Samlearten (”Læge-Øjentrøst”) er også set som hist og her ved roden af Enebærodde (29) (Nb/AM & TRM) hhv. ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) (fb/GbE).

Skælrod (Lathraea squamaria) (LC, 1997: X) (31)

Nyt fund med 103 blomstrende ex. 5 steder (1+4+9+21+68) i Rugbjerg Skov NV f. Kværndrup (32) under Hassel den 23. april (Nb/JSø) – sjælden på denne egn. Også et nyt fund i Folehave V f. Lykkesholm (31) med 2 små blomstrende ex. i en sti (Nb/MFM). Moderne genfund kronologisk: Longelse Bondegårdsskov (34) i form af en ny delbestand for finderen med 12 blomstrende ex. den 16. april under en stor Grå Poppel i SV-hjørnet (HT), 2 dage senere 8 knoppende ex. andetsteds i skoven (Nb/ALT & MELT). Hakkehave ved Davinde (30) med 50 blomstrende ex. den 21. april (Nb/AJo). Lunden (34) med et blomstrende ex. den 24. april (Nb/ALT & MELT). Ø-brynet af Højby Skov (30) med 70 blomstrende ex. den 5. maj (fb/PeR; Nb/PeR). Dyrehave ved Søby Søgård (30) med 7 blomstrende ex. den 5. maj (Nb/PeR, kendt af PeR), Hakkehave ved Langeskov (30) med 6 blomstrende ex. den 24. april (Nb/PeR), i kanten af en eng i ”Vejstrup Ådal” på S-bredden af Vejstrup Å (32) med 15 blomstrende ex. den 8. maj (HT), Vester Stigtehave (34) med 66 aftagende blomstrende ex. den 9. maj i (Nb/HN). Hertil den spøjse naturhistoriker 3 steder i og Ø f. Måle på Hindsholm (alle 30) den 2. maj (alle BKS): 2 blomstrende ex. i stævningsskoven S f. vejen (Fyns Amts stævningsskov nr. 215), 10 do. i den gamle lund på marken Ø f. stævningsskoven og 2 do. i Måle By. Ligeledes – ihukommende de vanvittige planer om anlæg i forbindelse med ”Active Living” – stadig i skovene ved Syddansk Universitet i Odense (alle 29) (alle HT): Moseskov Vest med 120 ex. under fx Grå Poppel den 24. april, 550 begyndende afblomstrende ex. incl. i grøften mod Ø også under Poppel den 7. maj, hvidlige til blegbrune ex. den 29. maj, ingen spor 19. juli. Ikke fundet på Aske Keiser-Nielsens lokalitet i Moseskov Vest mod SØ. Moseskov Øst med 6 ex. den 24. april, 10 begyndende afblomstrende ex. den 7. maj. Ikke set i hverken Fællesskov Vest (sidste år for tørt, nu oversvømmet pga. anlægsarbejder) eller Fællesskov Central – skoven har ellers med nød og næppe undgået at blive begravet under letbaneterrænet. Årets første registrering i Moseskov (29) var dog den 5. april (fb/FØA), men hvor mon? Den klorofylløse art er stadig ikke fundet på Ærø (33). Skælrod medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for løvskov.

(*)Ager-Kohvede (Melampyrum arvense) (NT) (5)

Moderne genfund: Toppen på Helnæs (28) incl. hvidblomstrede ex. (Nb/AmB). Området ved Bogensø på Hindsholm (30) (fb/GBe), incl. blomstrende endnu den 14. september, i området med den fhv. råstofgrav også 20 (Nb/JH), også ved Marehalmvej (art/LKS). Ristinge Klint (34) (fb/BjA; Nb/KSP: 500; NNF/HN på ekskursion til Langeland og Ærø 1.-4. juni). Ager-Kohvede medtages i PEF som en sjælden antropokor art, der måske er hjemmehørende (spontan iflg. Buchwald et al. (app. 3)). Plantøren på Helnæs Jørn Munk Andersen er gået til de evige jagtmarker – et måske mere varigt minde er Håstrup Bakker (32).

Alm. Kohvede (Melampyrum pratense) (LC) (14+1)

33 blomstrende ex. i Stengade Skov (34) morbund nær skansen (Nb/HN), ny for finderen. Også den 28. juni 1997 i AFD i kanten af et spor i yngre egeskov (TB), Unge Nielsens fund er det eneste fra Langeland (34) på Naturbasen, mens der er 3 præsensruder i AFD. M.T. Lange anførte den som temmelig almindelig på Langeland omkring 1860, men der er kun 2 belæg fra Langeland i Dansk Herbarium: Fredeskov 1892 og Søby Tykke 1983 (vel Unge Nielsen), hertil Botofte Skov 1948 ved H.C. Hansen i NF’s arkiv. Der er et nyt fynsk fund af Alm. Kohvede som udbredt langs spor i skoven Ravnsmose S f. Ryslinge (31) med fx Ørnebregne, Klatrende Lærkespore, Tørst og Hedelyng (HT). Moderne genfund: Talrig i kratbrynet mellem strandoverdrevet og Sinebjerg Skov på Horneland (32) (HT) – belagt herfra i Dansk Herbarium i 1991. Også talrig i kystbrynet af Bjørnemose Skov (32) (HT), 

*Gul Gyvelkvæler (Orobanche flava) (NA)

Atter mejet ned i vejkanten ved indkørslen til Enghave Skov nær godset Nordskov V f. Ringe (32) (fb/PeR). Konstateret slået den 9. juli for 2. gang i 2021, og igen den 16. august). Slås tilsyneladende af den lokale landmand – ikke kommunen. Muligvis pga. værtsplanten, den invasive Rød Hestehov? Gul Gyvelkvæler blev fundet her som ny for Det Fynske Ørige i 2017 (PeR).

*Vedbend-Gyvelkvæler (Orobanche hederae) (NA)

I forældrenes have i Tarup (30) (fb/PeR). Nye fund i Odense (begge 29) ved en sti nær Odense Å tæt ved træbroen over for legepladsen i Albanihaven (BKS) og med 5 standere i et bed med Kæmpestenbræk ved Bloomit på Hjallesevej (HT). Endvidere som oftest flere moderne genfund i Odense (alle 29) (alle HT): 200 standere N om caféen under Taks op til Klosterhaven, endvidere 10 i kratkanten ud for Taks, 100 standere ved biåen, 60 standere ved ”Fiskemuren” nær selve Odense Å, over restaurant 1000 incl. enkelte blomstrende ex. den 4. august. Hertil ved Helgavej ligeledes i Odense 250 standere ved nr. 33, 3 standere ved nr. 37 (Møller & Grøntved) i Okseøje ved Aeonium-busk, ikke set ved nr. 24 (tilgroning). Det hele vel på ”Irsk” Vedbend. Derimod forgæves eftersøgt i Klostergården ved Odense Domkirke pga. hårdhændet kultivering af et bed med netop ”Irsk” Vedbend (HT), under Lars Høghs begravelse den 14. december.

Vedbend-gyvelkvæler. Tarup. Foto: Per Rasmussen

Eng-Troldurt (Pedicularis palustris ssp. palustris) (NT) (5)

S f. bækken i ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (30) med begyndende blomstring den 1. juni (HT).

Stor Skjaller (Rhinanthus angustifolius coll.) (NT) (30)

Nyt fund af denne lige knap næsten truede art (bortset fra i rødvinsrusen på AAU): 10 blomstrende ex. i den artsrige høje eng i SØ-kanten af Sølung N f. Nørre Broby (lok. 60/102) (32) (FMSK/HT). Moderne genfund: Under skrænten ved Dyrup Gårde S f. Odense (29) som talrig (HT), i den nærliggende ”Præsteengen” ved Stenløse (29) (HT; VBD/HT), ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) med mange blomstrende ved p-pladsen den 19. juni (CSk & HT), genblomstrende her den 8. august efter 200 mm regn på 6 uger (fb/GBe), Urup Dam (30) (Nb/MTh & PCC), overdrevet langs markvejen N f. bækken (lok. 9/956) i tusindvis blomstrende ligesom andetsteds i kæret ved Hudevad radiatorfabrik (30) (FMSK/HT), N-bredden af Holckenhavn Fjord (31) (Nb/LoS), enge i Kildemose ved Vejle (alle 32) som udbredt (lok. 30/126, 31/127 og 33/328, også kæmpeengen mod N) (alle FMSK/HT), adgangsvejen til Storelung ved Nørre Broby (32) (HT), i et Toradet Star-domineret kær Ø f. en lille hængesæk i Kildemose ved Amerikanergårde (lok. 91/145) (32) med 100 blomstrende ex. (FMSK/HT), sidst FA/nn den 18. september 2007 (også FA før 1990), i den store mose Holmene N f. Brobyværk (32) som udbredt (lok. 102/091M), spredt (lok. 103/055, incl. få ex. ved et vandhul V f. lok.), udbredt (lok. 104/091F) og i et S-bryn (lok. 105/747, egentlig også lok. 104/091F) (alle FMSK/HT), V f. Ommel (33) med 200 blomstrende ex. den 14. juni (Nb/UFr) og ligeledes på Ærø (33) Gråsten Nor som blomstrende den 6. juni (Nb/AMTA). Som antydet ovenfor lidt hidsig rødlistning set fra Fyn, men Stor Skjaller medtages dog i PEF som en relativt sjælden signalart for ferskeng.

Blærerodfamilien (Lentibulariaceae)

Vibefedt (Pinguicula vulgaris) (NT) (12)

Moderne genfund: Stadig i kalkkæret Enemærket ved Brunshuse (28) med 5 vegeterende ex. set i et endnu lavtvoksende smørhul den 24. juli (HT).

15 blomstrende ex. i Urup Dam (30) den 5. juni (Nb/AnS, ”Borresholm”). S f. bækken i ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (30) i form af en klynge med 6 blomstrende ex. den 1. juni (HT). Vestenbælts er Vibefedt set med 50 ex. i ”Præstegårdskæret” mellem Kløvbakke & Henne Stationsby den 9. august (HT), østenbælts med et ex. i sommervejr den 29. oktober på Egernæs i Isefjorden (EGC, HT & SGC).

Desmerurtfamilien (Adoxaceae) (incl. Gedebladfamilien (Caprifoliaceae p.p.))

Alm. Hyld (Sambucus nigra) (LC) (117+4)

Ny for den svelmøske Græsholm (32) i et krat mellem den nye lokalitet (lok. 222/568V) og den ældre del af øen (HT). Ny vil her sige i forhold til Erik Wessbergs ø-flora nr. 59 fra 1994.

Gedebladfamilien (Caprifoliaceae) 

(incl. Diervillafamilien (Diervillaceae), Kartebollefamilien (Dipsacaceae), Linnæafamilien (Linnaeaceae) & Baldrianfamilien (Valerianaceae))

*Rød Sporebaldrian (Centranthus ruber) (NA)

Ny som forvildet langs Finsens Allé (mod Ø) i Odense (29) incl. et hvidblomstret ex. i kantstenen (HT). Denne mediterrane art er med på AFD-kortet fra Vestfyn (28) og dermed kendt som forvildet fra alle distrikter i Det Fynske Ørige.

(*)Fliget Kartebolle (Dipsacus laciniatus) (NA)

Stadig i Kerteminde (30) (fb/GBe) med stor tak til granden. På Djævleøen fx i Sydhavnen, hvor den er fundet af en kendt socialist (BiP).

Håret Kartebolle (Dipsacus pilosus) (LC, 1997: R) (7)

Moderne genfund: Hindemae Skov (31) (BKS). Årets gang i Lidenlund – endnu et år er gået i krattet ved OB’s klubhus i Odense Ådal (29) (alle HT): 5. januar: 10 2. årsrosetter. 27. februar: 7 friske rosetter incl. en ret stor med 8 blade. 21. april: 9 rosetter, den ene i gruskant, resten i det ydre hjørne af krattet – skam jer i Odense Kommune. 24. maj: 2 pæne rosetter i live. 6. juni: 4 pæne ex., hvoraf 2 i SØ-hjørnet af cykelstativet. 12. juni: De 2 store ex. fældet af somalisk gartner (set af BKS den 10. juni). 15. juni: Et ex. vredet – dette 7-bladede ex. dog endnu på rod, 2 mindre, men pæne ex. beskyttet af Rød Kornel. 3. juli: 4 knoppende ex. i Rød Kornel, det højeste mod Ø (95 cm), det retablerede ex. har skudt godt op. 26. juli: 4 blomstrende ex., hvoraf nr. 1 og 2 med udsprunget midterblomst, nr. 1 110 cm med Agerhumle = overleveren, nr. 2 100 cm = den knækkede, nr. 3 og 4 lavere. 16. august: 4 blomstrende/frugtende ex., de 2 største mod Ø 120 cm, 21 hoveder, den knækkede stadig 100 cm. 11. september: Et ex. tilbage efter kommunens vanvittige gerninger, med 23 frugtende hoveder. 16. september: Overleveren nu i frugt. 2. oktober (efter OB-Vejle 6-0), 27. oktober og 14. november: En uskadt stander på 120 cm, 21 hoveder. 12. december og 18. december do., 17 hoveder. Den afdøde målmand Lars Høgh så denne bestand her i 1998, under klummeskriverens fotografering. Håret Kartebolle blev ikke set i Kalvehave ved Rønninge (30) (BKS; fb/GBe & LEd). Arten savnes i Det Fynske Ørige endnu fra Ærø (33) og mere overraskende stadig fra Vestfyn (28). Se nærmere i artiklen i URT 2005:1 (s. 26-36, ved Niels Faurholdt & HT): Håret Kartebolle (Dipsacus pilosus L.) – en sydøstdansk skovplante.

*Pindsvin-Kartebolle (Dipsacus strigosus) (NA)

Ved Bogensø på Hindsholm (30) (fb/GBe; BKS: ved gård). Ligesom ved den ovenstående art kan den (næsten) altid flinke og imødekommende grande Stephensen ikke takkes nok her.

Due-Skabiose (Scabiosa columbaria) (NT) (1)

Stadig i brynet af Teglværkskov N f. Nyborg (31) som blomstrende den 28. juli (art/MKS).

Djævelsbid (Succisa pratensis) (LC) (40+2)

Flot bestand med mindst 300 blomstrende ex. på et fint overdrev i NØ-hjørnet af strandengen ved roden af ebbevejen til Svelmø (lok. 220/083) med ligeledes mange Tormentil, Nyse-Røllike og Smalbladet Høgeurt (denne også på lok. 253/885 Alnenor), også færre Alm. Knopurt. Også den 6. august 2001 i en fugtig plet i en slået strandeng (AFD/VDA). Andre moderne genfund: Røjle Klint (28) som  nedbidt den 15. oktober, da afgræsset i år (HT), kalkkæret Enemærket ved Brunshuse (28) med mindst 25 incl. knoppende ex. set i et endnu lavtvoksende smørhul den 24. juli (HT), Vestermose (= ”Hasmarkmosen”) (29) med 100 ex. (Nb/JH), S f. bækken i ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (30) længe før blomstring den 1. juni (HT), ved Slipshavn på Østerø-halvøen (31) ud for skovbrynet af Slipshavn Skov med Ørnebregne (HT), Sandbjerg i ”Jordløse Bakker” (32) som blomstrende endnu den 3. november (HT), ”Teglgård Næs” (32) (HT) samt Monnet på Tåsinge (32) som spredt på knolden incl. blomstrende ex. den 21. august (DBF/BLa, CHu & PVR) og som blomstrende endnu den 19. november (HT). Djævelsbid medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev. Og rigkær.

Vestenbælts er arten endnu ofte udbredt – således i kalkkæret Vrøgum Kær (i tusmørke kl. 20) i form af mange blomstrende ex. med fx Mose-Troldurt (HT). Også på et nyere overdrev ved Fredericia som dominerende art med fx Tormentil og Krat-Fladbælg – her er vokshatte også undervejs (JÅK).

Tvebo Baldrian (Valeriana dioica) (LC) (29)

Moderne genfund (også i AFD den 29. april 2007 i mose med Birk og Pil (PoR)): Gluemose ved Ringe (lok. 111/489) (31) med et vegeterende tæppe i birkesumpen i SV-kanten med Climacium dendroides (FMSK/HT). Hertil Lindholm SV f. Allested (lok. 79/134) (32), men vel kun vegeterende i fhv. rigkær (FMSK/HT). Endvidere Vestermose (= ”Hasmarkmosen”) (29) med 50 ex. (Nb/JH), ”Præsteengen” ved Stenløse (29) (HT; VBD/HT), Sadelmagermose på Hindsholm (30) med en pænt blomstrende bestand den 30. maj (DBF/MKS & NIR) og S f. bækken i ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (30) med et flot blomstrende tæppe den 1. juni (HT). Østenbælts er Tvebo Baldrian set på Egernæs i Isefjorden (EGC, HT & SGC). Arten i PEF som en relativt sjælden signalart for rigkær.

Læge-Baldrian (Valeriana officinalis s.str.) (LC) (17)

Fåtalligt blomstrende i ”Påø Enge” ved Skovsgård (34) (DN/OBL).

Klokkefamilien (Campanulaceae) (incl. Lobeliefamilien (Lobeliaceae))

Smalbladet Klokke (Campanula persicifolia) (NT) (8)

Moderne genfund: 5 ex. på Ø-kysten af Urehoved-halvøen (33) med fx Knoldet Mjødurt (Nb/JH). Angivet som ”relikt” i Kohave ved Blangstedgård (30) iflg. en kendt landskabskreatør (OSK/LKS). Chancen herfor er ultramikroskopisk. Som spontan er Smalbladet Klokke stort set forsvundet fra Fyn med øer, hvorfor rødlistningen set herfra er korrekt.

(*)Ensidig Klokke (Campanula rapunculoides) (NA)

Havepest med besøg af Saksebi er set i Middelfart (28) (CSk).

*Kant-Lobelie (Lobelia erinus) (NA)

Lille blomstrende klynge på det nyopståede ruderat ved Platanvej i Odense (29) i grus med Håret Firling og Mark-Ærenpris (HT). Kendt som forvildet i alle storfynske TBU-distrikter.

Aks-Rapunsel (Phyteuma spicatum ssp. spicatum) (LC) (24+2)

Moderne genfund i Tykhave S f. Rynkebygård (32) med 100 blomstrende ex. (HT) – kendt fra Tykhave i AFD den 19. juli 2004 (PoR). Hertil som 20 standere på vejskrænten i ”Radby Skov” (29) og som lokal i den ydre del af ”Vejstrup Ådal” (31) (HT). I Det Fynske Ørige er dette taxon aldrig fundet på Sydhavsøerne (33, 34), ligesom den mangler på Hindsholm (30). Aks-Rapunsel medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for løvskov.

Kurvblomstfamilien (Asteraceae)

Alm. Røllike (Achillea millefolium) (LC) (117+4)

Ny for den svelmøske Græsholm (32) på en strandvold (lok. 222/568V) incl. med lyserøde blomster (FMSK/HT). Ny vil her sige i forhold til Erik Wessbergs ø-flora nr. 59 fra 1994. Udbredt med lyserøde blomster i år, fx på Stige Ø ved Odense (29) (JJø). Ligeledes på strandoverdrevet helt mod SØ på Bjørnø (32) (HT). Åbenbart ikke den ”rigtige” røde varietet jf. en ekspert på Naturbasen.

*Bynke-Ambrosie (Ambrosia artemisiifolia) (NA)

Nye fund på en byggeplads efter et nedbrændt hus i NV-delen af Seden (30) med 25 blomstrende ex. den 6. september (Nb/JBr) og med en bestand på tomten ved Nyborg Heldagsskole i Skellerup (31) med fx Alm. Hirse (BKS). Moderne genfund: 17 blomstrende ex. ved en fuglefoderplads på Hov (34) (Nb/HN).

(*)Stinkende Gåseurt (Anthemis cotula) (NA)

Nyt fund med 55 blomstrende ex. i kanten af en kornmark ved Lille Rise (33) (Nb/HN). AFD-kortet afslører dette taxon som udpræget sydligt i Danmark – i Det Fynske Ørige kun fundet i en rude på Ærø (33) hhv. Langeland (34). I TBU-arkivet savnes kartotekskort fra Vestfyn (28) og Nordøstfyn (30), ligesom der savnes belæg fra Østfyn (31) og Ærø (33). Dansk Feltflora har dog arten fra alle distrikter i Det Fynske Ørige. Stinkende Gåseurt er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3). Rostrup kaldte det ildelugtende taxon for ”Hundeurt”.

Guldblomme (Arnica montana) (NT) (1)

Ingen spor af denne art i Fyns Amts 9 x 5 m-felt i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) den 27. april endsige den 13. oktober (begge HT). Dog set på lokaliteten på den N-exp. skrænt S f. den centrale sø med en klynge med en stander foruden på den egentlige N-exp. skrænt (længst mod N) med enkelte vegeterende ex. højt mod V (begge HT i oktober). ”Knap så mange” den 29. juni (fb/PeR) – set i forhold til meddelerens sidste besøg for mange år siden: Her er groet meget til. Guldblomme er også noteret Også set i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) den 3. juli (fb/AnR) og med 5 blomstrende ex. den 8. juli (Nb/MSA). I Klosterhaven i Odense (29) var 8 elskelige ældre kvinder i gang med skovl og spade den 29. juni. I NØ-hjørnet ses angiveligt Arnica americana.

Mark-Bynke (Artemisia campestris) (LC) (44+2)

Et markant ex. er set på det sandede strandoverdrev mellem Årømandshavn og Bågø Fyr på Bågø i Lillebælt (28) med fx Strand-Mandstro lige før færgens afgang (HT). På dagturen omkring hele øen kun set ved Højeklint lige N f. fyret (HT).

Af øvrige moderne genfund: Springbakke ved Føns (28) (HT), S f. p-pladsen i Bobakker på Helnæs (28) (Nb/AKN), ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) (HT) incl. genvoksende tuer på strandvolden den 23. oktober (HT), ved Slipshavn på Østerø-halvøen (31) med et ex. i strandvolden (HT) og i ”Påø Enge” ved Skovsgård (34) som fåtalligt vegeterende (DN/OBL). På det unge overdrev på Knolden (pkt. 22) (lok. 235/776) (32) ses 3 klynger, hvoraf de 2 i dokumentationsfeltet med fx Knold-Ranunkel, Håret Høgeurt og Homalothecium lutescens (FMSK/HT).

Strand-Malurt (Artemisia maritima) (LC) (59+3)

Ny for den svelmøske Græsholm (32) på en strandvold (lok. 222/568V) (FMSK/HT). Ny vil her sige i forhold til Erik Wessbergs ø-flora nr. 59 fra 1994. Slægtsnavnet Seriphidium synes opgivet – måske fordi autoren Poljakov er russer?

Nikkende Brøndsel (Bidens cernua) (LC) (42+1)

Ny som angivet for Bjørnø (32) i den store sø mellem Robbersbanke og Milebjerg (V f. lok. 237/561) (HT). Ny vil her sige i forhold til Erik Wessbergs ø-flora nr. 55 fra 1994. Faktisk også set her den 27. juli 1989 (HT) – klummeskriverens fund er ikke med i ø-floraen.

Alm. Bakketidsel (Carlina vulgaris ssp. vulgaris) (NT) (37)

Fåtallig den 25. juni på kystskrænten ud for Pæregård Skov (34) (Nb/HN). Lokaliteten dog kendt af Unge Nielsen i 1980’erne, ligesom den i samme område er set på et overdrev den 17. juli 1999 (FA/nn) og på en ustabil kystskrænt den 3. juli 2010 (AFD/TB). Andre moderne genfund af denne langs kysterne vidt udbredte art: Skæreklint (28) med en snes standere den 12. november (HT), Sønderby Klint (28) (DBF/IGo & LLC), som udbredt i Bobakker på Helnæs incl. Djævlebakke (28) (DBF/HT; HT), ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30) (fb/GBe), Jøv på Fyns Hoved (30) (fb/AnR; fb/GBe; HT), bakken nær p-pladsen på Jøv på ”Indrehovedet” af Fyns Hoved (30) (CSk & HT; HT), sydøen af Mejlø (30) (art/MKS), Store Stege N f. Noret ved Dyreborg (32) (HT), Løkkekærs Banke (”Casanovabakkerne”) på Tåsinge (32) (HT), den S-exp. kystskrænt S f. Kimesbjerggård V om Sinebjerg Skov på Horneland (32) med 25 standere den 7. oktober (HT) og den store hatbakke ved Salmenor (34) (HT). Set fra Det Fynske Ørige ser det lidt slingret ud, at man rødlister Bakketidsel (man mener vel Alm. Bakketidsel!) som næsten truet samtidigt med, at den meget sjældnere Langbladet Bakketidsel (ikke med sikkerhed fundet på Fyn) rødlistes truet. Rødlistningen sikrer dog, at kommende kystsikring ofte skal VVM-vurderes (NKP). Alm. Bakketidsel medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev. Østenbælts i ”Lynge Grusgrav”, måske den langbladede underart (NKP)? I grusgraven skal der køres cykelcross i 2022: Vagt i gevær!

Fjer-Knopurt (Centaurea phrygia ssp. pseudophrygia) (LC, 1997: A) (5+2)

3 af de 6 eksisterende fynske bestande er overvåget: Skydebjerg lig Havrebjerggyden VNV f. Orte, der fører til Skydebjerg (28) med en klynge med 8 frugtende skud mod V den 9. oktober (HT), Lindeskov (31) med 8 klynger den 28. maj og Danmarks østligste bestand knoppende den 22. juni (begge HT), Palleshave (32) ikke set den 22. juni (HT), men set den 9. juli (fb/PeR). Katrinebjerg lig Boltsvej på Røjleskov-halvøen (28) var igen negativ – vel ikke mindst pga. tilgroning med Korbær (HT; LLC). Vestenbælts er Fjer-Knopurt set fåtalligt blomstrende nær Solkær Enge (Nb/PVJ).

Fjer-knopurt. Lindeskov. Foto: Per Rasmussen

(*)Cikorie (Cichorium intybus) (NA)

Et hvidblomstret ex. i kanten af vejsvinget under Præsteskov ved Herbæk Huse NØ f. Gislev (31) (HT). Ligeledes med hvidblomstrede ex. langs markvejen på strandoverdrevet ”Feddet” S f. Nordenhuse (31) (HT 2014). Cikorie er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

Lav Tidsel (Cirsium acaule) (LC) (28)

Moderne genfund: Skæreklint (28) med få ex. (HT), Sønderby Klint (28) (DBF/IGo & LLC), ”Helnæs Ås” i Bobakker på Helnæs (28) med få blomstrende ex. (DBF/HT; HT),

Yderhovedet af Fyns Hoved (30) (HT), Mejlø (30) (art/MKS), strandoverdrevet ved Måle Strand ud for Sadelmagermose på Hindsholm (30) som talrig (BKS), ved Slipshavn på Østerø-halvøen (31), ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) (HT) og Monnet på Tåsinge (32) som udbredt på vokshatteknolden (DBF/BLa, CHu & PVR) hhv. senere med en del standere sammesteds (HT). Lav Tidsel medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev. Østenbælts er Lav Tidsel set på Egernæs i Isefjorden og på overdrevet i Ryegård Dyrehave (begge EGC, HT & SGC).

*Klaseurt (Euphrosyne xanthifolia) (NA)

Ny for Langeland (34) ved en fuglefoderplads på Hov med 3 blomstrende ex. den 5. oktober (Nb/HN), 2 i knop den 22. august, forurening i solsikkefrø. I Det Fynske Ørige er denne aromatiske prærieart, der ligesom Bynke-Ambrosie kan fremkalde høfeber, kendt fra Nordfyn (29) (BKS 2006), Nordøstfyn (30) (BKS 2004 & 2013) og Svendborg på Sydfyn (32) (anonym 1906, belæg i Dansk Herbarium). Den var ny for Nordøstfyn med 5 ex. i den nedlagte mergelgrav ved Rågelund (30) som urenhed i en udsået vildtfoderblanding (BKS). Finderen mente, at den skal med som fx en Korn-Ridderspore eller en Klinte i en kornmark. Iflg. AFD-værket en indslæbt, ikke bofast neofyt med oprindelse i N-Amerika. 16 fund i Danmark indtil 1960, indslæbes i dag med fuglefrø. Fundet i 8 AFD-ruder i Ø-Jylland (især Århus) og N-Sjælland. Det første fund var fra Kløvermarken på lorteøen Amager i 1894 (belæg).

Gul Evighedsblomst (Helichrysum arenarium) (NT) (3)

5 blomstrende ex. på Flyvesandet (29) den 9. september (Nb/SuN). Heller ikke i 2021 set på Yderhovedet af Fyns Hoved (30) (HT). Derimod angivet fra Fyns Hoved (30) (fb/GBe), men Dronningen af Hindsholm må præcisere sine fund. Østenbælts er Gul Evighedsblomst set med en lille bestand på Hestebjerg ved Gl. Lejre (URT/SPP).

*Vingekurv (Helminthotheca echioides) (NA)

2 vegeterende ex. i en mislykket lucerneplæne på Hov (34) (Nb/HN). Her var den i 2020 ny for Langeland (34) med 7 blomstrende ex. (Nb/HN).

(784Småarter af Rank Høgeurt (Hieracium sect. Tridentata) (NE) (4))

Et blomstrende ex. er set i NV-hjørnet af Langø Plantage ved Gyldensten (29) (Nb/KiR) og bør undersøges nærmere.

Hieracium auriglandulum (NE) (2)

Agernæs (29(Nb/SuN), mail med foto den 6. juli. Ny mail den 23. september om manglende svar fra J.C. Schou til Sus. Vel den samme lokalitet som i AFD for netop denne småart?

Plettet Kongepen (Hypochoeris maculata) (NT, 2010: VU) (1)

Moderne genfund: Sønderby Klint (28) (DBF/IGo & LLC). Forgæves eftersøgt ved Stat-Enevej nær Fraugde SØ f. Odense (30) (BKS & HT) – sidst her i 2013, hvor den også blev set af moderen (TRN). Plettet Kongepen er aldrig fundet på Langeland (34).

Soløje-Alant (Inula britannica) (LC) (12)

Monnet på Tåsinge (32) med mange vegeterende og få blomstrende ex. (DBF/BLa, CHu & PVR; også Nb/MSA). Også et moderne genfund i Klisenor ved Bagenkop (34) (Nb/ALT & MELT).

Trekløft-Alant (Inula conyzae) (NT, 1997: V) (2)

Moderne genfund: På bakken nær p-pladsen på Jøv på ”Indrehovedet” af Fyns Hoved (30) før blomstring den 19. juni (CSk & HT; HT) og i muren i gården bag det fhv. jægerhotel også på ”Indrehovedet” af Fyns Hoved (30) med 4 standere den 23. oktober (HT). Hertil Mejlø i Lillestrand (30) med 20 ex. den 11. august (Nb/JH). Samme dag også noteret på en konkurrerende database fra Mejlø (30) (art/MKS), så her havde 2 offentlige institutioner tilsyneladende rottet sig sammen.

*Læge-Alant (Inula helenium) (NA)

Moderne genfund: Torø i Lillebælt (28) (fb/SMA). Hertil genfundet i brynet af Vårø Skov på Tåsinge (32) med mindst en snes standere (HT; også Nb/MSA; Nb/HN & JHo med 25 blomstrende ex. den 23. juli). Det eneste fynske distrikt, hvorfra arten ikke er belagt i Dansk Herbarium, er Vestfyn (28) – men her blev den set ved en bæk på Røjle Klint (28) (LLC 1987 – dog ikke set siden). Enkelte blomstrende ex. i vejkanten i Maden på Helnæs (28) (HT) – ikke med fra den fhv. ø i ø-flora nr. 54 (EWe).

Pile-Alant (Inula salicina) (LC) (6)

Set under NOVANA-registrering den 12. august på ”Alantoverdrevet” i ”Vibesholm Enge” SØ f. Ullerslev (31) (Mst/nn). 

Vand-Brandbæger (Jacobaea aquatica ssp. aquatica) (LC) (26+1)

I N-delen af Fåborg-Midtfyn Kommune kun set i en tilgroende eng i Åmose ved Allerup (lok. 88/447) (32) (FMSK/HT).

Smalfliget Brandbæger (Jacobaea erucifolia) (EN) (3)

Endnu på strandoverdrevet S f. Gulstav Vesterskov (34) (VBD/CD & TB).

Smalfliget Brandbæger. Gulstav. Foto: Per Rasmussen

Eng-Brandbæger (Jacobaea vulgaris) (LC) (106+4)

Nyt fund på Lille Svelmø (32) med et flot blomstrende ex. ved vejen (HT). Ny vil her sige i forhold til Erik Wessbergs ø-flora nr. 59 fra 1994. Kanonår i sommertørken, hvor den fortrænger Rejnfan – ikke mindst på bare arealer ved motorveje.

*Kæmpe-Turt (Lactuca macrophylla) (NA)

Moderne genfund: Torø i Lillebælt (28) (fb/SMA).

(*)Strand-Salat (Lactuca tatarica) (LC, 2010: LC (NA)) (13+3)

Nu særdeles udbredt rundt om Bågø i Lillebælt (28) (dog ikke på den fhv. ø Egholm, der nu er vokset sammen med Bågø) (HT) – i Fyns Amts strandengsrapport kun ved Bågø Fyr mod SV og Bøstende mod NØ. Hans Øllgård noterede den dog allerede i 1987 som almindelig på øen. Andre moderne genfund: I og under Sønderby Klint (28) (DBF/IGo & LLC) og på Feddet ved Å (28) med 25 ex. (Nb/EgK). 

Strand-Salat mangler endnu på Nordøstfyn (30) og Langeland (34), hvilket nok ikke får lov til at stå ret længe endnu. Buchwald et al. 2013 (app. 3) betegner Strand-Salat som spontan – vi holder med Buchwald og medtager den i PEF som en sjælden antropokor art, der måske er hjemmehørende.

Stivhåret Borst (Leontodon hispidus) (LC) (4+1)

Vestenbælts på overdrevet Grejs Bakke (mere kendt for vokshatte) ret fåtalligt blomstrende den 16. juni (HT), sammesteds med ”Miss Piggy” (CSk for Rosenrød Vokshat) i efteråret 2020 (HT & WE, kun her). Stivhåret Borst ses nu kun sjældent i Det Fynske Ørige, hvor den helt savnes fra Ærø (33).

Hundesalat (Leontodon saxatilis) (LC, 1990: R) (15)

Genfund på overdrevet Ernebjerg (lok. 186/949) (32) med mindst 500 blomstrende/frugtende ex. i SØ-hjørnet (FMSK/HT) incl. endnu blomstrende ex. den 28. oktober (HT), sidst den 20. oktober 1993 (FA/HT). Genfund også på en artsrig S-exp. skrænt på toppen af Sandhøj SV f. Broby Skov (lok. 196/951) med 12 frugtende ex. den 24. august med fx en flot bestand af Bredbladet Timian (32) (FMSK/HT), sidst den 11. oktober 1993 (FA/HT). Moderne genfund er der på ”Teglgård Næs” (32) incl. endnu blomstrende ex. den 21. november (HT),

Store Stege N f. Noret ved Dyreborg (32) incl. endnu blomstrende ex. den 20. september (HT), odden mod N (incl. lok. 233/551NV) på Knolden ved Dyreborg (FMSK/HT), ”Thurø Rev” (32) uden blomstrende ex. den 4. december (HT) og ved flyvepladsen i Gråsten Nor (33) med 350 blomstrende ex. (KN). Ved flyvepladsen breder arten sig til ved siden af landingsbanen (KN).

(*)Æselfoder (Onopordum acanthium) (NA)

På det nyopståede ruderat ved Platanvej i Odense (29) med 12 rosetter den 5. juli i fordums skovjord og med en roset ved entréen den 28. juli (HT). Også et knoppende ex. i Baronskov ved Skovsgård (34) (DN/LKT). Derimod udeblev Æselfoder på strandoverdrevet ud for Strandmose SSØ f. Nordenhuse (31) (HT) – overgroet af Kæmpe-Bjørneklo. Endnu den 29. maj 2020 blev det sidstnævnte sted set 7 spinkle knoppende ex. (HT). Æselfoder er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

Hvid Hestehov (Petasites albus) (LC) (20)

Vel spontan i Kasmose Skov ved Kiksted på Røjle Klint (28) (Nb/BB). Moderne genfund i mere antropokor tilstand: Kratholm ved Bellinge (29) med meterhøje vegeterende ex. den 13. november (HT; også fb/CJP), Kohave ved Blangstedgård (30) (Nb/NBo; Nb/PVe) og skoven Glisholm ved Hollufgård (30) (HT; Nb/KrH) – kendt herfra siden ca. 1880 (Lange & Mortensen 1884-85). Et vegeterende ex. er set i Tvedeskov på Tåsinge (32) (Nb/HN & JHo).

*Japansk Hestehov (Petasites japonicus) (NA)

Ny for Vestfyn fund med 4 m2 i en vejkant S f. Nørre Åby (28) (Nb/HSt). Også et nyt fund med 60 m2 ved en sø i en drænet skovsump i N-delen af Lindholm SV f. Allested (32) (lok. 70/131) (FMSK/HT). Moderne genfund: Ved sideåen i Eventyrhaven i Odense (29) (HT; Nb/RBj).

Filtet Hestehov (Petasites spurius) (LC) (5)

Et afblomstrende ex. er set den 1. maj på Stengade Strand (34) (Nb/ALT & MELT).

Var i 2005 ny for Ærø (33) i klitterne ved Sjoen i Dunkær Mark (33) med fx Gul Evighedsblomst (FA/MLJ), men spredes åbenbart ikke yderligere.

Ru Bittermælk (Picris hieracioides) (LC) (39)

Nyt fund på Langeland (34), hvor arten angives som sjælden (HN): Hist og her knoppende den 25. juni på kystskrænten ud for Pæregård Skov (34) (Nb/HN). Lokaliteten var kendt af Unge Nielsen i 1980’erne, ligesom den blev set den 15. august 1993 i en rabat mellem skoven og vejen (AFD/TB). Også et antaget nyt fund med 4 blomstrende/frugtende ex. i en kratkant i et såkaldt overdrev i en råstofgrav VNV f. Dyreborg på Horneland (lok. 228/881) (32) (FMSK/HT), men også set her den 13. juni 2003 i AFD af den samme finder (HT). Andre moderne genfund: 3 ex. på Naturstyrelsens areal ”Lergravene” lige S f. Vissenbjerg (29) (NSF/JHJ), også her 3 steder på overdrev den 25. juni 2006 (alle ASK/nn). Hertil fortfarende udbredt i Bobakker på Helnæs (28) (DBF/HT; HT; ved p-pladsen også Nb/KSk (& art/KSk!), bestemt af en frivillig biolog som Ager-Svinemælk. Endelig på bakken nær p-pladsen på Jøv på ”Indrehovedet” af Fyns Hoved (30) før blomstring den 19. juni (CSk & HT; også HT) og på den S-exp. kystskrænt S f. Kimesbjerggård V om Sinebjerg Skov på Horneland (32) med et blomstrende ex. den 7. oktober (HT).

(*)Pomerans-Høgeurt (Pilosella aurantiaca ssp. aurantiaca) (NA)

Fyns måske største bestand i en græsmark langs Brobyvej ved Næsbyhoved-Broby (29) (BKS). Flere andre nye fund, hvoraf kan nævnes ved markvejen op mod jættestuen Hesthøj på Hindsholm (30) med et lille blomstrende ex. (CSk & HT).

Et blomstrende ex. ved indkørslen til p-pladsen ved Frøbjerg Bavnehøj (28) (HT 2020) er nu blevet til mindst 30 blomstrende ex. sammesteds (HT), ligesom den under Bioblitz er set i ”Påø Enge” ved Skovsgård (34) (DN/MKP).

*Blød Kvast-Høgeurt (Pilosella cymosa ssp. cymosa var. pubescens) (NA)

Moderne genfund på baneterrænet ved Jarlsberggade nær Odense St. (29) med 2 standere på rampen den 14. juli (HT).

Strand-Loppeurt (Pulicaria dysenterica) (LC, 1997: X) (14)

Moderne genfunde: Mindst 100 standere ved Bispeeng i Odense (29) (HT & SuN), 25 standere og 25 vegeterende ex. den 7. oktober på den S-exp. kystskrænt S f. Kimesbjerggård V om Sinebjerg Skov på Horneland (32) (HT), i grøften ved vejen i Sjoen (33) (KN), 100 blomstrende ex. ved fugleområdet mod S på Siø (34) (Nb/HN & JHo; også 2 blomstrende ex. (Nb/JSø)), blomstrende/frugtende den 23. september i Gulstav Mose (34) (Nb/UfN) foruden på strandoverdrevet S f. Gulstav Vesterskov (34) (VBD/CD & TB). Derimod ikke set i vejkanten ved Mullerup (31), der slås hårdt af en privat lodsejer, så vor art må strække gevær (BKS). Grande Stephensen har et stort ansvar her med at få bestanden (hvis den findes endnu?) bedre beskyttet. Strand-Loppeurt er ny for Fanø i Vadehavet ved Søren Jessens Sand (Nb/HaB) – faktisk det første fund langs den jyske vestkyst. Også ny i en fugtig eng ved Maribo Sø. En del af et Vild med vilje-projekt, men et selvsået blomstrende ex. (Nb/KBN) – kendt fra Løjet Mose lidt mod N i 1990’erne (Faurholdt & Tranberg i URT).

Strand-loppeurt. Kelds nor. Foto: Per Rasmussen

*Have-Skorsoner (Scorzonera hispanica) (NA)

Flere steder langs Svendborg-motorvejen (alle 31) den 22. juni (alle HT): Km 13.5-16.0 N f. Ringe og km 19.4 mellem Ringe afkørsler N & C. Hertil den 20. juni ved tilkørslen fra Svendborg-motorvejen til E45 (30) (HT). Moderne genfund den 19. juni langs Fynshovedvej ud for Mårhøj på Hindsholm (30) (CSk & HT). Savnes på AFD-kortet fra Sydhavsøerne (33, 34), men den er dog belagt fra Ærøskøbing (33) i 1994, ligesom ”Unge Nielsen” omkring 1980 så den på en græsrig vejskrænt nær en mark ved Lejbølle (34) (i den tro, at det var ”den rigtige Gedeskæg”).

Høst-Borst (Scorzoneroides autumnalis) (LC) (117+4)

Ny for Egholm ved Bågø i Lillebælt (28) med en lille klynge mod NV (HT), idet holmen nu er vokset sammen med øen. Ny vil her sige i forhold til Alfred Hansens liste fra den 28. juli 1971.

*Smalbladet Brandbæger (Senecio inaequidens) (NA)

Nyt fund med et ex. langs grusvejen ned til ”Martofte Strand” (30) (BKS). Breder sig eksplosivt i den gamle industriby Odense, selv om sporvognen ikke kører endnu: Hidtil unoterede lokaliteter (alle 29) er der i en vejkant med trådhegn ved Danmarks Jernbanemuseum N f. Odense St., ved vejkrydset langs Thomas B. Thrigesvej/Østre Stationsvej Ø f. do. med få blomstrende ex. og på et

Ruderat ved Netto ved Syddansk Universitet med et blomstrende ex. V f. Cortex Park St. (alle HT).

Eng-Skær (Serratula tinctoria) (EN) (2)

Kunne ikke ses den 1. juni i skærengen NØ f. Hudevad (30) (HT), men vel senere. Heller ikke set under NOVANA-registrering den 12. august på ”Alantoverdrevet” i ”Vibesholm Enge” SØ f. Ullerslev (31) (Mst/nn) – forhåbentlig en overraskende lapsus. Østenbælts er arten ny for Fællesfolden NØ f. Reersø (URT/CCl & HGC) – sjældent med nye fund. 

*Marietidsel (Silybum marianum) (NA)

Nyt fund på det nyopståede ruderat ved Platanvej i Odense (29) med et blomstrende ex. i fordums skovjord (HT). Fra Djævleøen meldt med et blomstrende ex. i en tilgroet svinefold ved Rabarbergården i Holløse ved Vejby (URT/TV).

*Strand-Svinemælk (Sonchus arvensis ssp. maritimus) (NA)

Tilsyneladende på strandvolden på Maden på Helnæs (28) med et blomstrende og 5 vegeterende ex. (BeM; HT).

Alm. Svinemælk (Sonchus oleraceus) (LC) (116+4)

Ny for Egholm ved Bågø i Lillebælt (28) som sjælden (HT), idet holmen nu er vokset sammen med øen. Ny vil her sige i forhold til Alfred Hansens liste fra den 28. juli 1971.

Kær-Svinemælk (Sonchus palustris) (LC) (78+4)

Nyt fund på Lille Svelmø (32) med 100 blomstrende/frugtende ex. i Tagrør langs vejen (HT). Ny vil her sige i forhold til Erik Wessbergs ø-flora nr. 59 fra 1994.

Rejnfan (Tanacetum vulgare) (LC) (117+4)

Ny for den svelmøske Græsholm (32) i ældre land på strandoverdrevet (HT). Ny vil her sige i forhold til Erik Wessbergs ø-flora nr. 59 fra 1994.

(Sand-Mælkebøtte (Taraxacum sect. Erythrosperma) (NE) (52+2))

Til nærmere foranstaltning (alle HT): Odense St. (29), Odense ved Vejrup Å (30) og langs stien til ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30).

(Dværg-Mælkebøtte (Taraxacum sect. Obliqua) (NE) (29+2))

Taraxacum platyglossum (29+2)

Moderne genfund (alle HT): Storeknøs på den hindsholmske Langø (30), langs stien til ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) og i græsplænen ved DSB’s kursuscenter på Østerø-halvøen ved Nyborg (31) især under Eg mod Ø. Hertil fåtalligt frugtende i ”Påø Enge” ved Skovsgård (34) (DN/OBL, ”T. obliquum”). Taraxacum platyglossum medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev.

*Havrerod (Tragopogon porrifolius) (NA)

Nyt fund ved Ladbyvej VNV f. Ladby (30) (Nb/ASE), checket samme dag (3. juli) (BKS) – formentlig dyrkningsrest, men dog forvildet. Angivet fra Over Kærby Mark ved Kerteminde (30) af borgmester Hansen i år 1900. Mangler tilsyneladende fra Nordfyn (29) og Ærø (33).

(*)Storkronet Eng-Gedeskæg (Tragopogon pratensis ssp. pratensis) (NA)

Tved Byhaver (32) (Nb/NBo) – bør nok checkes. (Storkronet) Eng-Gedeskæg er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

Følfod (Tussilago farfara) (LC) (116+4)

Nåede at blive set blomstrende i Odense (29) af Per Sønnichsen (LSn).

*Skræppe-Brodfrø (Xanthium strumarium ssp. strumarium) (NA)

Ny for Østfyn (31) med et ex. på tomten ved Nyborg Heldagsskole i Skellerup (BKS). Ligeledes et ex. ved en fuglefoderplads på Hov (34) som nyt fund (Nb/HN). Skræppe-Brodfrø, der således indslæbes med fuglefrø, savnes endnu fra Ærø (33).

Araceae (Arumfamilien) (incl. Andemadfamilien (Lemnaceae))

Stor Andemad (Spirodela polyrhiza) (LC) (31+1)

Udbredt i Fåborg-Midtfyn Kommune (alle FMSK/HT): I en våd pilesump i mosen N f. Vejrmøllehøj NNV f. Nørre Broby (lok. 58/679) (32), i den store mose Holmene N f. Brobyværk (32) som talrig i søen ved lok. 109/052 (32), i en grøft i den håbløst skændede Surmose N f. Brobyværk (lok. 115/061) (32), i søen i N-kanten af den tarvelige mose SV f. Rosenstand Bro ud for SV-hjørnet af Ryslinge (lok. 138/155) (31), som dominerende art i en sø i en tarvelig pilesump i Kellerup Mark S f. Ringe (lok. 139/453) (31), i åbent vand i en mindst lige så tarvelig pilesump V f. Groven Sø (lok. 142/822F) (31), i selve Groven Sø SØ f. Ringe (31) (HT), i Kirkelung N f. Hillerslev (lok. 169/696) (32) og som dominerende art i søen mod S ved den genudrettede Odense Å langs den vandtrukne natureng Søeng i ”Odense Ådal” nedstrøms Brobyværk (lok. 207/458) (32). Hertil stadig i det lille NOVANA-vandhul i Svanninge Bakker (32) med flere ex. end sin lidne fætter (HT).

I 2020 et nyt fund i en grøft med fx Aks-Tusindblad omkring Årupvej N f. Orte (28) (HT). Tilbage til nutiden: Østenbælts i ”Ottetalssøen” i ”Strødam-reservatet” NV f. Hillerød (NKN/HT & NKP).

Skebladfamilien (Alismataceae)

Alm. Søpryd (Baldellia ranunculoides) (EN) (4)

100 frugtende ex. i et artens vandhuller i Maden på Helnæs (28) (HT).

Alm. Pilblad (Sagittaria sagittifolia) (LC) (3)

Nyt fund med et vegeterende ex. nedstrøms Tietgenbroen i Odense (29) sammen med nogle få Brudelys (HT). I Odense Å også stadig ved Brobyværk Kro 10 med m2 (32) (HT). Lorenzen havde den i Odense Å fra ud for Flægskov ved Vittinge (32) til ud for Kratholm ved Bellinge (29) i 1947. Vestenbælts er Alm. Pilblad set ved SØ-bredden af Mellemsø og ud for Langoddetårnet S f. den samme sø aka Ny Filsø (begge HT). I Filsø-området også set med over 10 m2ved slusen i Hennemølleå (HT).

Brudelysfamilien (Butomaceae) (tidligere i Skebladfamilien)

Brudelys (Butomus umbellatus) (LC) (21+1)

Næppe tidligere set lige nedstrøms Tietgenbroen i Odense (29), hvor der blev set mindst 10 klynger incl. blomstrende skud den 19. august hhv. endnu en stander den 2. oktober (begge HT). Moderne genfund: I Odense Å (alle 29) under skrænten ved Dyrup Gårde S f. Odense med mindst 100 blomstrende/frugtende ex. langs begge bredder, ved vadestedet ud for ”Søparksøen” med 20 blomstrende/frugtende ex. på V-bredden og nedstrøms Klaregadebroen i Odense med 100 blomstrende skud (alle HT). Dernæst med 50 blomstrende ex. i en klynge + 4 løse skud ved øen i ”Nordsøen” i Tarup-Davinde Grusgrave (30) (HT). Vandhul i N-delen af Nyborg (31) (art/MKS). Mange blomstrende ex. i ”Odense Ådal” S f. Skallebanke (32) (HT).

Sallinge Å mellem 2 store ferskenge ved Gelskov (lok. 194/808FN og 195/808FS) (32) med kun 5 blomstrende/frugtende ex. (FMSK/HT). Et blomstrende kun ½ meter højt ex. i ferskengen Søeng i ”Odense Ådal” nedstrøms Brobyværk (lok. 206/371) (32), også et frugtende ex. ved åen her (FMSK/HT). Lokalt rigt blomstrende i ”Odense Ådal” umiddelbart nedstrøms Brobyværk incl. ved sidebækken mellem møllerne (32) (HT). Gesinge Gadekær på Tåsinge (32) som hist og her blomstrende (Nb/HN & JHo). Heller ikke i 2021 set i Avnslev Overbys gadekær (31) (HT). Nok for udbredt til PEF.

Frøbidfamilien (Hydrocharitaceae) (incl. Najadefamilien (Najadaceae))

Krebseklo (Stratiotes aloides) (LC) (5)

I en nygravet sø i Nydam S f. Brobyværk (lok. 199/423V) (32) med 5 m2 (HT), men frygtes udsat.

Trehagefamilien (Juncaginaceae)

Kær-Trehage (Triglochin palustris) (LC) (60+2)

Stadig fåtalligt i det klassiske væld (lok. 239/058S) SV f. Havrebjerg på Bjørnø (32) (FMSK/HT). Vældet har desværre mistet mange sjældnere arter pga. tilgroning efter græsningsophør (fx Vinget Perikon, Smalbladet Kæruld og Alm. Hjertegræs). Læs mere i ø-flora nr. 55 (findes på botaniskforening.dk). I N-delen af Fåborg-Midtfyn kun set i det fantastiske rigkær i flækken Søsted SØ f. Nørre Lyndelse (lok. 19/727), og (194/808FN) samt i naturengen N f. kulturengen (lok. 126/849) (31) (HT).

Vandaksfamilien (Potamogetonaceae) (incl. Vandkransfamilien (Zannichelliaceae))

Spidsbladet Vandaks (Potamogeton acutifolius) (NT) (1)

Moderne genfund (alle HT): Ilanddrevet og fastvoksende ved pontonbroen i Groven Sø SØ f. Ringe (31) den 30. juli og som udbredt i ”Lyngsøen” i Casanovabakkerne (32) den 21. august, ilanddrevet den 19. november. Også set i Groven Sø af den kendte ornitolog Knud Neergård Flensted. Kunne ikke undersøges i Hjallese Hestehave (29) (HT), idet de kommunale ”genier” har placeret søen i en terrorsikret dyrefold, vist nok med dådyr og høns! Set her i 2007 (AFD/HT).

Rust-Vandaks (Potamogeton alpinus) (NT) (1)

Forgæves eftersøgt i søer i og i brynet af ”Strødam-reservatet” NV f. Hillerød (NKN/HT & NKP). På Fyn ser det endnu værre ud – belagt fra en klarvandet fiskesø i agerland på Krogsbølle-egnen (29) (AFD/HN). De næstsidste konkrete fynske fund er fra en lille vandfyldt tørvegrav i Flægmose 1 km N f. Vittinge (32) (PWL 1981, på Arter fra ”rigkær” med datoen 5. september 1990, også Alm. Blærerod) hhv. ligeledes fra ”rigkær” i Freltofte Mose (30) med datoen 19. juni 1991. De 2 angivne datoer er vel daterede ”samlelister” fra de 2 lokaliteter, idet den også i Freltofte Mose vides set af den ovenstående 1981-finder!

Liden Vandaks (Potamogeton berchtoldii) (LC) (35+1)

Nye fund: I ”Fredes vandreservoir” ved Moseskov Øst ved Syddansk Universitet i Odense (29) (HT), i søen i den tilgroede mose i S-delen af Kildemose ved Vejle (32) (lok. 32/112) (FMSK/HT), i den store mose Holmene N f. Brobyværk talrigt blomstrende i søen ved lok. 109/052 (32) (FMSK/HT, fjernobs), i Sallinge Å ved Præstebro S f. Vantinge (32) med 6 klynger under venten på Falck (HT) og i en  sø i mosen ved Sallinge Å ud for Madebjerggård SSØ f. Vittinge (lok. 165/971) (32) (FMSK/HT). Moderne genfund som udbredt i ”Nordsøen” i Tarup-Davinde Grusgrave (30) (HT, fjernobs). Liden Vandaks savnes kun fra Ærø (33) i moderne tid – den bør være på øen. Østenbælts set i en stor sø med viber på Næstved Øvelsesplads (HT)

Vejbred-Vandaks (Potamogeton coloratus) (EN) (5)

Moderne genfund: Urup Dam (30) som talrig (Nb/JH). Vejbred-Vandaks savnes stadig fra Vestfyn (28) og Ærø (33).

Hjertebladet Vandaks (Potamogeton perfoliatus) (LC) (2)

I Odense Å (alle 29) atter set ud for Kratholm, nedstrøms den røde bro under slagteren i Skt. Klemens og under skrænten ved Dyrup Gårde S f. Odense (alle HT). 

Aflangbladet Vandaks (Potamogeton polygonifolius) (LC) (2)

Nyt fund i en hængesæk i Norden ØNØ f. Fåborg (32) (FMSK/JÅK). Flg. lokaliteter findes på Arter: Maden på Helnæs (28) den 14. august 1993 (FA/HT, men ej i AFD, vel et tidligere fund (EV); også noteret herfra den 10. maj 2017 (Nb/PL)). Storelung (32) den 30. maj 2017 (Mst/nn). Fiskerup Skov (SV f. Snarup Mose) (= Vævermose/Stenhave Mose) (32) den 14. juni 1991 (FA/nn). Snarup Mose (32) den 1. juni 1991 (FA/nn). Strandhuse SØ f. Nakkebølle Inddæmning (32) i en våd bred af en sø i en strandeng, med belæg (AFD/VDA). ”Skovholmmosen” (32) den 22. august 1997 (Mst/nn), tuet sphagnummose i skov den 30. august 2000 i (AFD/VDA; også noteret herfra den 20. juni 2012 (Nb/KrG)). Desværre er der også med Aflangbladet Vandaks en sandsynlig fejl på Arter: NV f. Vejlby den 7. august 2019 i et regnvandsbassin til afvanding (VVM-undersøgelse ved COWI/nn) – der er tale om en næringsrig sø med samtidig forekomst af den sikkert ligeledes forkerte Trindstænglet Star. Et fund N f. strandengen Maden på Romsø i Storebælt (30) (Mst/nn den 5. september 2017 (NOVANA), med Svømmende Sumpskærm) bør undersøges nærmere. Iflg. AFD-værket muligvis noget underrapporteret ved forveksling med Svømmende Vandaks, men 2 ruder på Sydfyn (begge 32) er også alt i Det Fynske Ørige. Den fåtallige bestand i vandhullet mod SØ i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) (tilsyneladende sidst HT 2016) repræsenterer ligesom ”Skovholmmosen” ruden mod NØ. Aflangbladet Vandaks er ukendt fra Sydhavsøerne (33, 34), mens der fra Nordøstfyn (30) kun foreligger en ubelagt og upræcis angivelse fra Hindsholm (Caroline Rosenberg, der dog er pålidelig). Vestenbælts er arten udbredt ved De Blå Søer ved Houstrup Strand med fx Sand-Siv (HT).

Liljefamilien (Liliaceae) 

Liden Guldstjerne (Gagea minima) (LC) (8)

Kun 2 moderne genfund kronologisk: Skoven Westerslund ved Kragsbjerg i Odense (29) med kun vegeterende ex. den 29. marts (HT) (først BKS 2020). ”Balslev Mindelund” (28) med 2 knoppende med 1 hhv. 2 blomster og vegeterende ex. den 31. marts (HT) (BKS & HT 2005). Der kendes p.t. 31 lokaliteter i Det Fynske Ørige, idet den aldrig er fundet på Ærø (33). I Sverige findes Liden Guldstjerne ofte på kirkegårde (TRN).

Eng-Guldstjerne (Gagea pratensis) (LC, 1997: R) (10)

Findes lykkeligvis stadig på Bogø i Lillestrand (30) (MRP, mail fra MKS den 14. maj) – et lys i mørket, med foto. Nyt fund med 100 blomstrende ex. på kirkediget ved Krogsbølle Kirke (29), i højflor den 20. april. Hertil i græsplænen omkring et cedertræ med 50 blomstrende (op til 3 blomster pr. plante) og 50 vegeterende ex. (HT efter overflødigt møde med Odense Kommunes ”biodiversitetseksperter”).

4 moderne genfund kronologisk: På kirkegården ved Føns Kirke (28) med 10 knoppende og vegeterende ex. den 1. marts (HT) samt med 6 knoppende ex. ved foden af en Lind den 31. marts (HT) (først BKS & HT 2005). Sønderby Klint (28) med 20 blomstrende ex. oven for selve klinten den 25. april (DBF/IGo & LLC) (først den 5. maj 1987 (HT, Per Sønnichsen & PeR i Feltbotanisk Klubs overdrevsregister, sidst LLC 1992). Vejkant ved Egebjergvej ved Saltofte nær Ebberup (28) med 82 blomstrende ex. (op til 5 blomster pr. plante, en af de 12 ved markvej = sidevej = ny delbestand) den 25. april (HT) (først nok SA 1913, med sikkerhed HT 2006). Bogensø fra Bogensøvej 410 til Langøvej i vejkanterne med 100 blomstrende ex. den 18. april (Nb/BKS) (først set her af samme finder, så uinteressant). Negativ på gravhøjen Stejlebjerg (34) den 11. maj (Nb/HN), visnet? Med det ene nye fund kendes p.t. 47 lokaliteter for Eng-Guldstjerne i Det Fynske Ørige, idet den aldrig er fundet på Ærø (33). Ved Kastellet i Rønne blev set 5 afblomstrede ex. den 13. maj (Nb/KNF, lig DBF/PW & THB iflg. SGC), mens der i marts fandtes en lille bestand på SV-siden af jættestuen Grønsalen ved Fanefjord på Møn (URT/TV).

Hylster-Guldstjerne (Gagea spathacea) (LC) (43+2)

Der kendes p.t. 200 lokaliteter i Det Fynske Ørige. 12 nye fund kronologisk: Under Bøg i SØ-hjørnet af Lunden ved Skovsgård (34) med 100 vegeterende ex. (hvide sideløg set) den 16. april (HT 189), under stor Poppel på Ellebjerg (Svendsbanke på Naturbasen, Fyns Amts stævningsskov nr. 48, eneste fynske fund af arten på Naturbasen fra 2021) (28) med 4 knoppende (op til 3 blomster) og 40 vegeterende ex. den 17. april (HT 190), under Bøg i skoven ved ”Goe Bakke” (Godebanke ved Lombjerg) V f. motorvejen SØ om Ringe (31) den 23. april (BKS 191), under Eg i Troldeskov ved Svendborg (32) med 10 blomstrende ex. (op til 2 blomster) den 27. april (HT 192), under Bøg i Tyveskov ved Svendborg (32) med 25 blomstrende ex. (op til 3 blomster) og 1250 vegeterende ex. den 27. april (HT 193), under Bøg i bondeskoven Ø f. ”Bays Bondeskov” på marken NØ f. ”Gamle Rødme Svinehaver” med 40 blomstrende (op til 3 blomster, nogle med dobbelte blomster) og 40 vegeterende ex. den 27. april (HT 194), under Bøg og Eg i skovbrynet over engen i Brændholt (29) med 13 spinkle (pga. kørsel) blomstrende og 100 vegeterende ex. den 30. april (HT 195), under Bøg i skovbrynet af skoven Græsholmene ved Svendborg (32) med 2 blomstrende (op til 2 blomster) og 50 vegeterende ex. den 8. maj (HT 196), under Bøg i skoven S f. Gl. Hestehave i Svendborg (lige N f. broen til Thurø) (32) med 75 vegeterende ex. (røde sideløg set, incl. i jordoverfladen) den 8. maj (HT 197), under Bøg i Halling Skov (32) med mindst 200 vegeterende ex. (røde sideløg set, incl. i jordoverfladen) (incl. få ex. på et mosklædt jorddige mod N i skoven) den 8. maj (HT 198), i en gammel grav i brynet af Bjørnemose Skov (32) med 8 blomstrende (op til 2 blomster) og 100 vegeterende ex. den 8. maj (HT 199) og endelig under fx en gammel Bøg i stævningsskov nr. 124 i ”Vejstrup Ådal” på S-bredden af Vejstrup Å (32) med 30 blomstrende (op til 3 blomster) og flere vegeterende ex. den 8. maj (HT 200). Skovene Ø om Svendborg synes hidtil at have været ganske stedmoderligt undersøgte om foråret! I Margretelund ved Svendborg (32), der desværre er under hidsig konvertering fra løv- til nåleskov, er under gamle ege set 10 blomstrende ex. (med op til 3 blomster) og 250 vegeterende ex. den 8. maj (HT) – sidst noteret herfra i 1989 af en i Fynsk Natur anonymiseret finder.

  11 moderne genfund af Hylster-Guldstjerne kronologisk: Skoven Westerslund ved Kragsbjerg i Odense (29) med kun vegeterende ex. den 29. marts (80% af den største forekomst dækket af en hule) (HT) (først BKS 2007), Konabbe Skov ved Skovsgård (34) med 100 vegeterende ex. den 16. april (HT) (TB 2001), under Bøg i Knudshøje Skov ved Ringe Statsfængsel (31) den 23. april (BKS) (PoR 2004), skovenklaven N f. ”Gamle Rødme Svinehaver” (”Bays Bondeskov”) (32) med 25 blomstrende (op til 3 blomster) og 50 vegeterende ex. den 27. april (HT), ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) med knap 50 blomstrende (op til 3 blomster) og over 400 vegeterende ex. (incl. i den ”stævnede” N-skrænt) den 27. april (HT), 70 blomstrende (op til 3 blomster) og over 250 vegeterende ex. i Hvidhave ved Broholm den 30. april (HT), under Bøg ved p-pladsen i NV-kanten af skoven S f. Gl. Hestehave i Svendborg (lige N f. broen til Thurø) (32) med 12 blomstrende (op til 2 blomster) og 150 vegeterende ex. (HT), i ”Vejstrup Ådal” med en vegeterende klynge på N-bredden af Vejstrup Å (31) den 8. maj (HT) foruden på S-bredden af Vejstrup Å (32) med over 550 blomstrende (op til 5 blomster) og mindst 125 vegeterende ex. incl. 400 blomstrende ex. i et N-exp. overdrev med kratbryn den 8. maj (HT), under Ask i ”Vejstrup Ådal” på N-bredden af Vejstrup Å (32) med 100 vegeterende ex. i 2 tæpper den 8. maj (HT). Skoven lige V f. Sollerup (lig N-delen af skoven Knagelbjerg) (32) 30 vegeterende ex. endnu den 18. maj (HT). Ved SV-bredden af Nørresø ved Brahetrolleborg (32) et frugtende og 25 vegeterende skud den 20. maj (HT). Som kuriosum: 30 knoppende ex. med højst 3 blomster pr. plante den 8. april i det velkendte tæppe i hasselalléen i Skolebotanisk Have i Odense (29) (HT). Hylster-Guldstjerne medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for løvskov. Aldrig fundet på Ærø (33). Men flere andre huller – savnes fx helt i AFD-rude 3524 Jordløse (32) (TRN). Vestenbælts set flere steder i Trelde Østerskov (DBF/LLC), den coronabrydende ekskursion. Iflg. Tanja Pfeiffer et al. (2012) er arten seksuelt steril – dvs. har sterile frø. Den udgør en enkelt klon i hele verden (et monoklonalt taxon), der spreder sig med sine underjordiske bulbiller. Oprindeligt hjemmehørende i N-Tyskland og S-Skandinavien, nu også spredte forekomster i det øvrige Europa incl. Kaukasus. På Bornholm i Svartingedalen på Bornholm med fx Kølet Løg (URT/CCl). Spredt voksende i snart sagt alle Kattrups skove S f. Jyderup på Sjælland (URT/CCl & HGC).

*Krans-Lilje (Lilium martagon) (NA)

9 skud før blomstring den 28. maj under Hassel i alléen N f. containerpladsen i Ryslinge Nørremark (31) (HT), fundet her i 2016 (HT).

*Vild Tulipan (Tulipa sylvestris) (NA)

Over 200 aftagende blomstrende ex. naturaliseret på gammel jordvold langs en vejkant ved Lille Snøde (34) den 12. maj (Nb/HN), kendt herfra i mange år. 48 blomstrende ex. i flot klynge ved Blandebjerg (34) (Nb/JSø), med dagens bedste billede.

Gøgeurtfamilien (Orchidaceae)

Salepgøgeurt (Anacamptis morio) (NT) (1)

Et blomstrende ex. på strandoverdrevet ved Måle Strand ud for Sadelmagermose på Hindsholm (30) blev ombejlet på Fynskredsens ekskursion (DBF/MKS & NIR, leg. HT & LLC), trods lidt over zenit – som Fyns eneste nuværende plante af denne art med den naragtige fremtoning. Sidst stort set samme sted i 2006 (BKS). Oprindeligt fundet omkring 1966 af Erling Jensen, der viste den til Mads Tange før 1976 – klummeskriveren fik den forevist af Per Rasmussen i 1987.

Horndrager (Anacamptis pyramidalis) (VU) (0)

Kivsmosevej 18 V f. Tommerup (28 eller 29) (Nb/BTh). I 2020 blev set et blomstrende ex., i 2021 ingen. Set i en del af en have, af uvis oprindelse.

Kødfarvet Gøgeurt (Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata var. incarnata) (LC) (27)

Nye fund i en stor græsset eng i V-delen af Lunghave NNV f. Vejle (lok. 25/450) (32) med 3 blomstrende til frugtende ex. den 11. juni (FMSK/HT) og i ”Påø Enge” ved Skovsgård (34) under Bioblitz den 12. juni (DN/MKP; iN/NGC (foto med 3 blomstrende ex.); Nb/LTh (hist og her)). I Kildemose ved Illebølle Skov 2½ km N f. ”Påø Enge” sidst set i en lille tidligere græsset eng i mosen den 3. juni 2001 (AFD/TB) – også set i mosen den 24. juli 1991 og 19. maj 1988 (begge FA/nn). Genfundet i Ø-delen af Kildemose ved Vejle (lok. 31/436) (32) med 50 blomstrende ex. i fuldt flor den 11. juni (FMSK/HT) – her et fund fra før 2000 (FA). Moderne genfund: Ved et vandhul i N-delen af Nyborg (31) med halvvejs fuld blomstring den 1. juni med fx Trævlekrone (art/MKS) – i 2020 blev set 5 blomstrende ex. (Nb/MKS). Hertil 2 blomstrende ex. i hegning S i ”Præsteengen” ved Stenløse (29) den 20. juni (HT; VBD/HT) og Fjordmarken ved Hofmansgave (30) (Nb/AnR), vel blomstrende den 3. juni. I Maden på Helnæs (28) nu også mod Ø (ASK/nn) den 14. juni, mod NV med 6 blomstrende ex. den 22. juni (BLe). Inden for Teglgård Næs ved Arreskov Sø (32) med 138 blomstrende ex. (EE) – efter rekordåret i 2020 med 194 blomstrende ex. (EE). Forgæves søgt under skrænten ved Dyrup Gårde S f. Odense (29) den 7. august (HT) – ej besøgt i 2021 pga. nu overstået helvedesild (PHl). Hertil ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) den 19. juni (CSk & HT). Kødfarvet Gøgeurt medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for rigkær. 

Skov-Gøgeurt (Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii) (LC) (9)

Moderne genfund: Gulstav Vesterskov (34) både på strandoverdrevet S f. skoven og i spor i skoven (VBD/CD & TB). Igen glædelig fremgang i ”Hulgårds Skov” nær Søbo ved Arreskov Sø (32) til 33 blomstrende ex. fra 23 blomstrende ex. i 2020 og 6 do. i 2019 – i 2018 var her dog 53 blomstrende ex. og i 2005 endog 736 do. (alle EE).

Plettet Gøgeurt (Dactylorhiza maculata ssp. maculata) (LC) (4)

Kunne ikke ses den 1. juni i blåtopengen NØ f. Hudevad (30) (HT) – engen har ellers rettet sig fint, idet her stadig findes fx Tormentil & Hirse-Star. Orkidéen blev sidst set her i 2005 med 16 blomstrende ex. på resterne af blåtopengen Ø f. den tilgroende eng med Eng-Skær ved Rolfsted (30) (HT), men i 2006 (midlertidigt?) udryddet ved et usædvanligt groft overgreb (oppløjning af engen) (BKS; HT). Findes dog recent i nærheden N f. bækken i ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (30) (HT). Endnu et moderne genfund er der lediglich i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) (HT) med 5 standere den 13. oktober (også fb/DSc som blomstrende den 28. juni; fb/PeR med pænt mange ex. den 29. juni og fb/AnR med mange ex. den 3. juli). Plettet Gøgeuert er stadig hyppigere vestenbælts – fx i en rest af en hedemose i Guldager Plantage nær Esbjerg med fx Benbræk (HT). Plantagen blev anlagt af Hedeselskabet i 1908 efter forkastelig dræning af mosen – i dag helt utænkeligt, men Hedeselskabet huserer stadig i div. forklædninger: 3 x øv.

Priklæbet Gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. integrata var. integrata

(LC, 2010: EN) (1)

Ny for Sydfyn (32) med mindst 50 op til halvmeterhøje knoppende til begyndende afblomstrende ex. i et endnu græsset rigkær i en eng i V-delen af Lindholm SV f. Allested (32) (lok. 74/444 NNØ f. Nygård) den 2. juli (FMSK/HT). Også et nyt fund i Lindkær ud for Bøgeskov ved Ravnholt (31) med et til 2 blomstrende ex. den 23. juni (Nb/NKJ, obs. slettet senere!), ej set den 6. juli (lok. 86/NNØ f. 599) (FMSK/HT). Moderne genfund: S f. ”Nordsøen” i Tarup-Davinde Grusgrave (30) (HT) med 1000 blomstrende ex. op til 66 cm i mest begyndende afblomstring den 12. juli, kun 2 plukket trods tæt på et velbesøgt lokum, sammesteds flere og flere (art/PeR), som Kødfarvet Gøgeurt (Nb/JøHJ), uha (rettet af HT). Ved Ringe Sø (31) en stander med 10 kapsler den 4. januar, 8 spinkle ex. i det klippede græs den 28. maj (alle HT), 2 pæne ex. den 28. juni, med 15 hhv. 20 blomster, halv fuld blomstring (FMSK/HT) (lok. 61/761). Ved den nye sø Ø f. Ringe Sø (lok. 112, ved 761) (31) den 17. juli 50 blomstrende til frugtende ex. til 55 cm, hvortil 2 vegeterende ex. i den tilgrænsende græsplæne (FMSK/HT – ex Nb/MSA den 12. juli med 10 blomstrende ex.). Iflg. JÅK et vandreservoir. Den ganske homogene varietet mangler stadig på Sydhavsøerne (33, 34). På Sjælland er optalt 445 blomstrende ex. i Insulinmosen, hvorfra den synes at have spredt sig med en i august pæn frugtende bestand til Nymose i Vangede (begge URT/TV).

Ringplettet Gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. integrata var. junialis) (VU) (0) 

Udeblev igen ved ”Nordsøen” i Tarup-Davinde Grusgrave (30) (HT). I Det Fynske Ørige i øvrigt kun registreret på Vestfyn (28), Nordfyn (29) og Nordøstfyn (30).

Maj-Gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. majalis) (LC) (62+1)

Et glimrende rigkær findes i flækken Søsted SØ f. Nørre Lyndelse (lok. 19/727) (30) med 850 blomstrende ex. den 8. juni (FMSK/HT). Det nærliggende entreprenørfirma (Laurits) Egelund værner om lokaliteten og har fx stået for en fremvisning til Haveselskabet. Også registreret her den 18. juni 1994 (FA/nn).

Et glimrende rigkær findes ligeledes i Ø-delen af Kildemose ved Vejle (lok. 31/436) (32) med 100 blomstrende ex. til 65 cm (aks til 18 cm), over fuld blomstring den 11. juni (FMSK/HT). Arten er velkendt fra dette store moseområde som helhed. Der er nye fund med 25 frugtende op til halvmeterhøje ex. i et artsrigt, men tilgroende rigkær i en ”eng” i NØ-delen af Lindholm SV f. Allested (lok. 68/442M) (32) den 2. juli (FMSK/HT, også med 50 frugtende ex. i den egentlige eng mod Ø (lok. 69/442F)) og på Sandbjerg Ø f. Ballen Havn (32) med et blomstrende ex. den 27. maj (Nb/HFo). Hertil ved et vandhul i N-delen af Nyborg (31) med halvvejs fuld blomstring den 23. maj (art/MKS). Genfund er der i en eng i Dømmestrup Kohave (lok. 11/922) (30) med 3 blomstrende ex. i en hegnskant den 5. juni (FMSK/HT) – sidst set her den 3. juni 1991 med fx Engblomme, Håret Løvefod, Tvebo Baldrian og Kødfarvet Gøgeurt (FA/nn, vel PeR ligesom Søsted-lokaliteten). Ligeledes et genfund – trods motorvejens gennembrud – i en engkant lige V f. motorvejen Ø f. flækken Søsted SØ f. Nørre Lyndelse (lok. 20/648) (30) med 100 blomstrende ex. den 8. juni (FMSK/HT) – sidst den 22. juli 1989 (FA/nn). 

Ny for klummeskriveren (men mange prikker i området på Arter) i engene V og Ø f. Åløkkestedet ved Hudevad (lok. 7/126 og 8/328) (begge 30) med 50 hhv. 14 blomstrende ex. den 1. juni (begge FMSK/HT). 

  Omkring Arreskov Sø (32) blev i 2021 optalt 14.911 blomstrende ex. af Maj-Gøgeurt mod 13.379 do. i 2020 (begge EE). I 2019 var der 14.086 blomstrende ex., i 2018 endog 23.255 do. (begge EE). Andre moderne genfund kronologisk: 50 blomstrende ex. i NØ-hjørnet af p-pladsen ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) (HT), også et knoppende ex. i Ø-vejkanten den 14. maj, også 2 vegeterende ex. på fugtig bund ved det udtørrede kreaturvandingshul (HT; GBe også den 14. maj), Fjordmarken ved Hofmansgave (29) blomstrende den 17. maj og 411 blomstrende ex. den 3. juni (begge Nb/AnR), ret få begyndende blomstrende ex. i det græssede kær ved den offentlige bræddesti V f. Arreskov Sø (32) den 18. maj (DOF/LSø & NBJ), Engene/Skånemose (32) incl. ”afvigende” ex. den 19. maj og igen (som Tyndakset Gøgeurt, men rettet af HT) den 27. maj (Nb/GJe), i ”Præsteengen” ved Stenløse (29) endnu få udsprungne i hegning S den 22. maj (HT), få afblomstrede ex. i hegning N og 500 do i hegning S den 20. juni (VBD/HT), kun 5 blomstrende med Engblomme i Serup Mose den 27. maj (HT) (ingen i det øvre væld), Sadelmagermose på Hindsholm (30) den 30. maj (DBF/MKS & NIR), 170 blomstrende og enkelte vegeterende ex. i blåtopengen NØ f. Hudevad (30) (HT), engen lige SV f. Åløkkestedet ved Hudevad (lok. 6/330) (30) med 300 blomstrende ex. den 1. juni (FMSK/HT), N f. bækken i ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (30) med 3000 blomstrende ex. + 500 do. S f. bækken (incl. en helt hvid) den 1. juni (begge HT), hertil ”overdrevet” langs markvejen N f. bækken med 300 blomstrende ex. (lok. 9/956), samme lokalitet S f. bækken med 225 blomstrende ex. (FMSK/HT), Vejlen ved Vornæs på Tåsinge (32) med 2 blomstrende ex. den 4. juni (Nb/AMTA), i en moseagtig eng SV f. Lindeskovhus (lok. 13/955) (30) med 7 blomstrende ex. den 5. juni, talrigt blomstrende i ”Kratluskerengen” NV f. Kluset Bro (29) den 6. juni (Nb/SuN), i ”Biskorup Enge” i ”Odense Ådal” Ø f. Vollsmose i Odense (29/30) som blomstrende den 7. juni og samme dag i ”Lindved Ådal” SV f. Åsum (begge 29/30) (begge art/LKS), lig et blomstrende ex. ved Bullerup som Tyndakset Gøgeurt (Nb/MLo), stor græsset eng i V-delen af Lunghave NNV f. Vejle (lok. 25/450) (32) med 10 blomstrende ex. (i fuld blomstring den 11. juni) (FMSK/HT), sidst FMSK/nn den 21. juli 2015, 100 blomstrende ex. i Påø Enge ved Skovsgård (34) den 12. juni (DN/LKT), fåtalligt blomstrende i ”Påø Enge” ved Skovsgård (34) den 12. juni (DN/OBL), 50 frugtende ex. ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) den 19. juni (CSk & HT; også LKS: hul stængel og hul biolog), mindst 100 frugtende ex. i kalkkæret ud for Enemærket ved Brunshuse (28) den 24. juli (HT), Maden på Helnæs (28) med frugtende ex. og standere den 24. juli (HT), med et frugtende ex. (med plettede blade) i et endnu græsset rigkær i en eng i V-delen af Lindholm SV f. Allested (32) (lok. 74/444 NNØ f. Nygård) sammen med den priklæbede fætter den 2. juli (FMSK/HT), et vegeterende ex. i en mostue i en natureng med jagtspor i Kildemose ved Amerikanergårde (lok. 91/145) (32) den 8. juli (FMSK/HT), sidst FA/nn den 18. september 2007 (også FA før 1990), spredt i den store mose Holmene N f. Brobyværk (32), få frugtende og vegeterende ex. i et kalkkær (lok. 103/055) få do. i en eng (lok. 104/091F), også få frugtende ex. V f. lok. 105/747 (FMSK/HT) (underrecorded i Holmene den 13. juli) og endelig på en ferskeng i ”Odense Ådal” umiddelbart nedstrøms Brobyværk (lok. 175/411SØ) (32) med 25 standere den 18. august (FMSK/HT). På Ærø (alle 33) er set godt 1000 blomstrende ex. på en lokalitet 750 m fra lokaliteten for Eng-Ensian, andetsteds flere individer incl. hvidblomstrede ex. i Gråsten Nor. Også set i Sjoen, hvor der sommetider græsser en enlig hest (alle KN). 

  I Storelung ved Nørre Broby (32) angives arten kommet med kalkmørtel i en tørvevej med byggeaffald (FMSK/JÅK). Maj-Gøgeurt medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for rigkær. Vestenbælts er set 6 blomstrende ex. nær et krat i et netop §3-registreret overdrev 12 år efter markbrug ved Skellerupvej 59 (DBF/PSt).

Skov-Hullæbe (Epipactis helleborine ssp. helleborine) (LC) (96+3)

Med omfattende fotodokumentation omkring Middelfart (alle 28) den 26. juli (alle CSk): Blandt rubi i Fænøsund Park, som udbredt i Øksenrade Skov (også den 25. juli) og ved Brovejen med sorte-vingede bladlus – det kan være hårdt at være Orkideernes Solsort i Danmark. Hidtil ej meldte fund er der fx ved adgangsvejen til fugletårnet mellem Ølundgård og Lammesø ved Odense Fjord (29) med 6 frugtende ex. (pæn frugtsætning, til 55 cm) (HT), i hundeskoven i ”Kirkendrup Skov” (29) i for af 3 ex. med Bøg og over 25 ex. med Avnbøg (Pah/BAL2, leg. HT), på Assistens Kirkegård i Odense (29) med 5 blomstrende ex. (HT) samt på kirkegården ved Brændekilde Kirke (29) med 5 standere den 14. januar (de 3 90 cm høje) (HT) – tidligere set her ”uden år” (BKS). Hertil adskillige nye fund/(moderne) genfund i Fåborg-Midtfyn Kommune (alle FMSK/HT eller HT): I den maltrakterede mose S f. Mosegård i SV-kanten af Årslev (lok. 21/649) (30) med et ex. i pilesump, 2 steder i bøgeskov i Nymark Skov (30), i grusgraven ved Flægskov (lok. 37/776S) (32), i skoven Volden ved Lærkedal (32), 4 steder i grusgravene ved Flægskov (32), SØ-brynet af Tykhave S f. Rynkebygård (30), Røjle Skov (29), overdrev med ege mellem Søen og Birkelund (32), i en såkaldt mose i Ravnshøjgyden SSØ f. Sønder Højrup (lok. 83/464) (32) med et knoppende ex. i ferskeng, i plantagen V f. Fuglehave SV f. Allested (32), 2 steder i brynet af stævningsskov nr. 58 i den store mose Holmene N f. Brobyværk (32), mellem haven og mosen Ø f. Gl. Fjellerup (lok. 117/558) (31), i lavningen S f. Gislev i flis ved mosen ud for SØ-hjørnet af byen (lok. 124/719) (31), i kanten af en elendig pilesump lige V f. Gislev (lok. 131/923) (31), skoven Landerne S f. Ryslinge (31), i en jordopklapning V f. Groven Sø (lok. 142/822F) (31), langs den offentlige sti i ”Espe Skov” (32) med mindst 75 florale ex., langs stien over natureng (lok. 153/966) ved Sallinge Å S f. Vantinge (32) med 17 ex. under Grå Pil og Skov-Elm incl. 12 frugtende ex. til 80 cm, i den udtørrende birkesump i Skerninge SSV f. Vantinge (lok. 158/520) (32), i en grøftet ellesump ved Sallinge Å ud for Madebjerggård SSØ f. Vittinge (lok. 165/971) (32), på ”Sallinge Ås” i Sallinge Lunde (lok. 168/911) (32)), i Kirkelung N f. Hillerslev (lok. 169/696) (32), i skovbrynet i N-kanten af Allerup Have (32) (HT) og i brynet af en egeplantage SØ f. Tørringe (32) (HT). På Ærø (begge 33) ”Egehovedskoven” ved Marstal med knap 50 ex. (moderne genfund) og i en privat have i Skovby (vel nyt fund) (begge KN) – arten er stadig sjælden på sydhavsøen.

Moderne genfund i Odense-området (begge HT) er der fx også i skoven Glisholm ved Hollufgård (30) med et flot ex. på 90 cm med 32 blomster den 15. juli (af nogle opfattet som en del af naturens kunstværk Tempus Equisetum) og ved TCO’s entré i ”Odense Ådal” (29) med et sundt ex. på 55 cm med 23 veludviklede frugter den 11. september. Nyt om artens strategier i er der i Mark Wilsons artikel om Drunken Pollinators & Chemical Trickery. Kort refereret er en af grundene til Skov-Hullæbes succes i menneskeland, at den har mange forskellige svampepartnere.

Sump-Hullæbe (Epipactis palustris) (NT) (9)

Stadig i kalkkæret Enemærket ved Brunshuse (28) med 22 frugtende og et vegeterende ex. i et endnu lavtvoksende smørhul den 24. juli (HT). Moderne genfund også i Maden på Helnæs (28) med 150 næsten afblomstrede til frugtende ex. nær ruinen den 24. juli (HT), Urup Dam (30) med de nedre blomster udsprunget den 2. juli (art/MKS) og ”Teglgård Næs” ved Arreskov Sø (32) som talrigt frugtende (IH). Desværre er arten ikke set på Sydhavsøerne (33, 34) i moderne tid. En grundig oversigt over de recente fynske lokaliteter findes i årskrøniken for 2007. Set fra Fyn er rødlistningen af Sump-Hullæbe desværre meget relevant. 

Glat Hullæbe (Epipactis phyllanthes) (LC, 1997: A) (8+1)

3+2 ex. i svinget ned mod Fænøbådens færgeleje i Øksenrade Skov (28) (CSk) – i hele skoven er optalt 42 ex. (LLC; Nb/LLC dog 41 ex. (1+22+18) den 20. juli, 11 ex. (1+10, tilsvarende 1+18) den 27. juni) – kun 2 ex. set i hele skoven i 2020 (LLC). I 2019 3 frugtende ex. set på den førstnævnte dellokalitet (CSk; CSk & HT). Tidligere optalt i større mængde i Øksenrade Skov af Gudmund Fajstrup, således 103 ex. i 2000. Forgæves søgt langs junglestien i ”Afgrunden” ved Vissenbjerg (29) den 28. januar og senere i sæsonen (begge HT). Bør stadig eftersøges i skoven Høgsholt S f. Tommerup St.by (29) jf. Svend Andersens noter (før 1952). Glat Hullæbe savnes på AFD-kortet helt fra Nordøstfyn (30) og Ærø (33), hvilket kun er reelt for Ærø – synes på Nordøstfyn (30) sidst set i Kohave ved Landkildegård i 1988 (TMP). Rødlistet LC som Nikkende Hullæbe.

Nikkende Hullæbe ( Glat Hullæbe ), Øksenrade skov. Foto: Per Rasmussen

Tætblomstret Hullæbe (Epipactis purpurata) (LC, 1997: R) (2+1)

18 ex. i Karlsskov på Røjleskov-halvøen (28) (Nb/LLC) mod ingen i 2020 (LLC).

Sammesteds 4 standere til 65 cm endnu den 15. oktober (HT). I 2018 taltes dog 29 blomstrende ex. i Karlsskov (28) – flere end i mange år, idet sneglene ikke trivedes med den tørre sommer (Nb/LLC). I Det Fynske Ørige i øvrigt kun kendt fra Sydfyn (32) – nemlig i 1972 i Dyreborg Skov (32). I Århus vader AGF’s største anti-fan i arten i Havrebjerg Skov, der ligger i vejen for en ny Ceres Park (Nb/ENR).

Knælæbe (Epipogium aphyllum) (CR) (0)

Godt år i Allindelille Fredskov i en kridtflage på Djævleøen med fund af ca. 25 blomstrende planter – først fundet den 29. juli af Jørn Wegener 2-3 m fra 2006-planten (fundet den 27. juli (HÆP), set af Niels Faurholdt, klummeskriveren og mange andre den 30. juli). Fynskredsens Ian Heilmann var på pletten ligesom adskillige andre den 30. juli 2021 – den 31. juli blev planten indhegnet på foranledning af Knud N. Flensted. Den 28. august blev set en stander med 5 kapsler og en aborteret ”blomst”, idet halvdelen af de 25 ex. nu var forsvundet (DBF/JL). Årets succes tiltænkes regn omkring den 1. juli. I Holland vides det, at pollinarierne tiltrækker humlebier, men i Danmark sker der nok selvbestøvning? På Ivö i Sverige er set 5 incl. et knækket ex. (fx HÆP).

Mygblomst (Liparis loeselii) (EN) (2)

Maden på Helnæs ud for Holmegård (28) med blomstrende ex. den 7. juli (art/CHE). Lokaliteten anført uden dikkedarer på Arter – kritisk. Så har den irriterende sløring af AFD-materialet slet ingen berettigelse. Ikke set i Urup Dam (30) den 3. juli (fb/AnR), heller ikke den 9. juli af 2 berygtede djævle (Nb/MTh & PCC). Fornemmelsen siger, at der højst er få ex. tilbage i Urup Dam (30) – tilsyneladende aner ingen noget om de faktiske kendsgerninger, fordi offentlig overvågning åbenbart er ophørt.

Rederod (Neottia nidus-avis) (LC) (20+1)

77 ex. i Karlsskov på Røjleskov-halvøen (28) den 24. maj (Nb/LLC), endnu 5 ex. set den 3. august (Nb/LLC). En vinterstander i Gulstav Vesterskov (34) (Nb/CD). Rederod er aldrig set på Ærø (33). Østenbælts er set en stander af Rederod på Bøgebjerg i Allindelille Fredskov (DBF/JL).

Ægbladet Fliglæbe (Neottia ovata) (LC) (78+1)

Holder stand på grøftekanten i Vornæs Skov på Tåsinge (32) med 6 blomstrende og et inden blomstring guffet ex. – 2 grupper (4+3), den med 4 ret hårdt snegleramt (NaR). Andre moderne genfund i kronologisk rækkefølge: Bøllevænge (31) med 3 knoppende og 4 vegeterende ex. den 22. april (HT). Ved Rørbæk (31) den 24. april (fb/GBe & LEd). Ved Revninge (30) den 13. maj (fb/GBe). Over det røde hus i Sinebjerg Skov på Horneland (32) med 10 blomstrende og 8 vegeterende ex. på et areal med afdrevet Ask den 18. maj (HT). I bondeskoven NNØ f. gården Åbylund mellem Øster Hæsinge og Højrup (32) med 17 knoppende og 8 vegeterende ex. (sikkert mange flere) den 20. maj (HT). I bækdalen ØNØ f. Rønninge blomstrende med fx Firblad den 1. juni (art/MKS). Nyborg Vold (31) som blomstrende på voldgraven den 4. juni (art/MKS). I Konabbe Skov ved Skovsgård (34) den 13. juni (DN/MKP). Dalby Høj ved Munkebo (30) den 15. juni (art/LKS). Endelig genset i en bondeskov Ø f. Hudevad (V f. engen (lok. 1/924)) (30) med mindst 7 knoppende og 3 vegeterende ex. den 1. juni (HT). Der er 3 fund i AFD her – sidste gang den 24. april 2003 i askeskov (HT). Hertil den 28. maj 1996 i stævningsskov og den 24. juni 1996 i askeskov (begge vel PeR). Trods sporvognsprojektets hærgen (massive træfældninger) stadig også ved Syddansk Universitet i Odense (29) med i alt 84 ex. (alle HT): Fællesskov Central med 2 blomstrende og 3 vegeterende ex. i Ø-bestanden af Tyndakset Gøgeurt den 10. juni. Fællesskov Øst med 26 blomstrende ex. og 43 vegeterende ex. den 10. juni. Moseskov Øst med 1 knoppende og 9 vegeterende ex. den 7. maj. Den 10. juni var der fuld blomstring i Fællesskov. Ej længere den nu desværre helt afdrevne bondeskov i marken S f. Bøllevænge (31) (HT) – skam jer, jægere! Ægbladet Fliglæbe medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for løvskov.

Biblomst (Ophrys apifera) (VU) (0)

Ny for Østfyn (31) ved en rundkørsel SV f. Sønder Højrup (EE, under jagt på båndfluer). Lokaliteten langs cykelrute 430 (5 km fra Ringe) med 14 blomstrende ex. til 36 cm i næsten fuldt flor den 26. juni (HT) og de samme ex. med næsten fuld blomstring til næsten fuld frugt den 6. juli (HT). Den 14. august også 4 frugtende ex. langs bivejen 500 m mod NV (PeR, under jagt på Hvepseedderkop) – 4. og 5. fund i Det Fynske Ørige. Bestanden på Fyns Hoved nu med 531 blomstrende ex. (incl. 2 knækkede) op til 43 cm med 12 blomster i akset, knoppende til frugtende den 19. juni, ingen vegeterende set (CSk & HT). Den 14. maj med +/- gulnede blade efter apriltørken (HT), den 16. juni blev anslået 50-100 blomstrende ex. (fb/PeR, ”Fyn”). Første gang meldt som blomstrende den 14. juni (fb/FØA), senere også besøgt af endnu et bestyrelsesmedlem i Fynskredsen (IH). Jordbunken i Fåborg (32) talte 19 blomstrende ex. (EE), mens der intet nyt er fra Tåsinge (IH, ”vel set”). I mergelgraven ved Horsens, hvor Biblomst fandtes første gang i Danmark i 2004, er optalt 23 blomstrende ex. og 8 vegeterende rosetter (URT/AM, BVP, JRa & TRM) efter fjorårets nedslående tal (7 blomstrende ex. (URT/BVP)). Orkidéen har bredt sig ind i en nabohave, hvor 11 rosetter kunne tælles i det tidlige forår (URT/FrC). Der er et nyt fund (mindst et dusin i Danmark nu) på Djævleøen i flis ved rådhuset i Høje Tåstrup med et blomstrende ex. sammen med en snes hullæber (Nb/JAm). Den selvbestøvende Biblomsts nyspredning i Danmark er vel begunstiget af et varmere klima.

Biblomst. Sdr. Højrup. Foto: Per Rasmussen.

Tyndakset Gøgeurt (Orchis mascula) (LC) (57+2)

2 nye fund tæt på hinanden: I bondeskoven NØ f. gården Åbylund mellem Øster Hæsinge og Højrup (32) med 57 blomstrende og 22 vegeterende ex. mest under Ask med Elm eller Hassel den 20. maj (HT). Dernæst i den nærliggende bondeskov NNØ f. gården Åbylund mellem Øster Hæsinge og Højrup (32) (lige N f. den ovenstående bondeskov) med 171 blomstrende og 29 vegeterende ex. i den mere kuperede skov samme dag (HT). En af de få tilbageværende bondeskove i Skovkrogen ved Mullerød (SV f. Nældemose) (28) havde 100 blomstrende ex. incl. enkelte hvidblomstrede den 17. maj (Nb/MGr, som Skov-Gøgeurt) – ikke noteret herfra i AFD. Den standhaftige bonde går iflg. den kendte forfatterinde mod skovdyrkerne. Moderne genfund i kronologisk rækkefølge: ”Dalby Skov” på Hindsholm (30) som knoppende den 30. marts, tæt på at skride 27. april, skredet 30. april (alle fb/GBe). Ved Ø-bredden af Nørresø ved Brahetrolleborg (32) med en roset den 2. april (Nb/SBe), ved Rørbæk (31) den 9. april (fb/GBe), i Bønderhaver ved Damsbo (32) med en snes ex. i et sumpet område med Vandrøllike, kun 2 ved Damsbo-egen (TRN), i Longelse Bondegårdsskov (34) med 26 incl. 19 knoppende ex. den 16. april (HT), sammesteds 12 blomstrende ex. den 3. maj (Nb/JLs), Kalvehave ved Davinde (30) som knoppende den 18. april (fb/PeR) og Lindeskov V f. Lindelse (34) med 3 ex. (incl. mindst et knoppende) den 25. april (Nb/JSø) – også i AFD den 20. april 2003 (TB), ikke med i AHO-Berichte (artikel om Langelands Orkidéer i tysk orkidétidsskrift). Så nåede vi maj: Stævningsskoven (N f. nr. 218) på marken ved Ladby fhv. mejeri (30) med 275 ex. den 1. maj (BKS), spredt i den ydre del af ”Vejstrup Ådal” den 8. maj (begge HT) med 8 blomstrende ex. mod V (31) foruden 18 knoppende og mindst 25 vegeterende ex. under Ask og Hassel i stævningsskov nr. 124 på S-bredden af Vejstrup Å (32), hertil centralt på N-bredden (31) den 23. maj (art/RFF), udsprunget den 13. maj i postnummer 5540 (30/31) (fb/GBe, ulovlig lokalitetsangivelse), 30 blomstrende ex. i Tjærehaver ved Faldsled (32) den 14. maj (Nb/LeN), 67 blomstrende og 5 vegeterende ex. 2 steder under Ask i Sinebjerg Skov på Horneland (32) den 18. maj (HT), Kohave ved Blangstedgård (30) iflg. en berygtet landskabskreatør incl. hvidblomstrede den 19. maj (OSK/LKS), 75 vel B 25. maj (Nb/TE), Bovballe Skov et blomstrende ex. den 23. maj (meldt den 22. juli!) (Nb/HMP) – ikke på Arter, men med i AHO-Berichte. Endelig er vi nået ind i juni: I bækdalen ØNØ f. Rønninge incl. blomstrende ex. den 1. juni med fx Firblad (art/MKS). Uden dato er et moderne genfund i stævningsskov nr. 185 ved Daugstrup ved Nordfrim med 50 vel blomstrende ex. (Nb/TMa). 

  I de naturnære skove ved Syddansk Universitet i Odense (alle 29) er det gået Tyndakset Gøgeurt som følger i det svundne år (alle HT): Fællesskov Central – 10. juni med 63 blomstrende ex. og 21 vegeterende ex. mod Ø, 11 blomstrende ex. samt 10 vegeterende ex. mod V. Fællesskov Øst – 34 blomstrende ex. og 17 vegeterende ex. den 10. juni. I de 2 dele af Fællesskov var de øvre blomster endnu røde under optællingen. Moseskov Øst – 13 blomstrende ex. og 40 vegeterende ex. den 7. maj. I alt er således set 156 ex. i uniskovene.  I Moseskov Ø blev set et noppende og et vegeterende ex den 24. april, ligesom der i Fællesskov Central mod V blev set en stander ved grøften den 12. september. I Moseskov Øst er der sket træfældning i bredt bælte mod SDU’s hovedindgang (FØA; HT) – how come? Mange Tyndakset Gøgeurt meddeles på Naturbasen som Maj-Gøgeurt – fx Gelsted Skov V f. Gelsted (28): Lidt suspekt fund, men vel en have i kanten af skoven og reelt et nyt fund (Nb/EKJ, det. HT). Hertil ved Grøndal i Øksenrade Skov (= ved kysten mod V) (28) med 5 knoppende ex. den 25. april (Nb/TKi, det. HT). Tyndakset Gøgeurt er derimod ikke genfundet i Præsteskov ved Nordenhuse (31) den 22. marts (HT) hhv. i skoven for enden af Holevang (30) den 1. maj (BKS) (tidligere BKS & HT ved deres skæbnesvangre første møde). Stævningsskov nr. 214 ved Måle (30), ”et af Hindsholms 7 underværker”, er ødelagt af industriel stævning – Det Beskidte Dusin har taget over, så her er næppe orkidéer længere (HT). Kunne heller ikke ses den 1. juni i skærengen NØ f. Hudevad (30) (HT). Tyndakset Gøgeurt medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for løvskov. Næppe mere på fynske overdrev? På Sjælland er Tyndakset Gøgeurt derimod set på den højtliggende bronzealdergravhøj bag Bjørnstrup på Røsnæs med en fin overdrevsflora (URT/CCl & HGC).

Stor Gøgeurt (Orchis purpurea) (NT) (0+1)

9 incl. få blomstrende ex. i Karlsskov på Røjleskov-halvøen (28) (Nb/LLC) – trods det lave antal flere end de senere år: Således kun 3 vegeterende ex. i 2020 og 5 vegeterende ex. i 2019 (begge LLC). Ingen imponerende totalbestand i Det Fynske Ørige, idet denne lokalitet formodes at være den eneste. Eller hvad siger den skrappe gymnasielærerinde Charlotte Skov?

Bakke-Gøgelilje (Platanthera bifolia ssp. bifolia) (NT) (2)

Moderne genfund: På Rødme-egnen (alle 32) med et kræmmerhus på den i 2020 nyopdagede (JHJ) lokalitet N f. ”Gamle Rødme Svinehaver” den 27. april (HT), ligeledes et kræmmerhus i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) den samme dag (HT). Senere set i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) den 29. juni med et blomstrende ex. (fb/PeR) og den 3. juli et ex. (fb/AnR, ingen set i 2020). Vibjerg (28) er stadig pænt afgræsset …?

Skov-Gøgelilje (Platanthera chlorantha) (NT) (30+1)

I Bønderhaver ved Damsbo (32) er 5 ex. set et nyt sted – plejer at være længere mod V (TRN). Moderne genfund: På Rødme-egnen (alle 32) et kræmmerhus ved Bakkelundgård Ø f. ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) den 27. april (HT). I selve ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) 5-6 ex. den 29. juni (fb/PeR) og en del den 3. juli (fb/AnR). Hertil Kerteminde (30) den 8. juni (fb/GBe, damen med den brede pensel), Hakkehave ved Langeskov (30) den 24. april (PeR), med 3 knoppende og 13 vegeterende ex. (sikkert mange flere) i bondeskoven NNØ f. gården Åbylund mellem Øster Hæsinge og Højrup (32) den 20. maj (HT), skoven V f. Skovsgård (34) den 13. juni (DN/MKP) samt på strandoverdrevet S f. Gulstav Vesterskov (34) (VBD/CD & TB). Atter søgt forgæves på den store gravhøj i Sinebjerg Skov på Horneland (32) den 18. maj (HT). Vestenbælts ny for finderen med et pænt blomstrende ex. trods stærk tilgroning på Skibakken (Skanderborg Skiklubs gl. alpinbakke) oven for Gl. Laven i den endnu ret åbne VNV-exp. skrænt den 16. juni (HT).

Irisfamilien (Iridaceae)

*Høst-Krokus (Crocus speciosus) (NA)

Nyt fund på Hov Nordstrand (34) med over 200 blomstrende ex. (Nb/HN) som frøspredning på et slået strandoverdrev nær et sommerhus. Flere lignende arter, hvoraf en findes som ukrudt på Tullebølle Kirkegård (34) (HN 2017, som Elsa Kock Nielsen). Iflg. AFD-værket er Høst-Krokus en forvildet, ikke bofast neofyt med oprindelse i SV-Asien og Kaukasus. Dyrket i Danmark før 1900, men ingen kendte tidligere forvildede fund før et i AFD: Vejkant i Tårnby ved København (HN 2003). Hertil fundet med 20 blomstrende ex. i Jonstrup Vang ligeledes ved danernes hovedstad (F&N/JIQ 2009). Flere nyere fund især fra N-Sjælland.

*Gul Krokus (Crocus xstellaris) (NE)

Bestemte fund (begge HT): Et blomstrende ex. i Rosticceria-smøgen i Odense (29) og fåtalligt blomstrende på en vejskrænt ved det fhv. ruderat i Bynkel (31). Hertil vel ved p-pladsen i Søparken i Stenløse (29) (HT, confertus (nok den)).

*Sne-Krokus (Crocus tommasinianus) (NA)

Bestemte fund (begge 29) (begge HT), også via Tylers nye nøgle: 10 blomstrende ex. i græs/græskant ved ”Langelinjekrattet” ved TCO i ”Odense Ådal” samt 2 blomstrende og et vegeterende ex. i Ø-fligen af Hesbjerg Skov i Brændekilde Sogn – men visnede, bør vel checkes. Som dyrket er den udbredt på fx Fredens Kirkegård i Odense (29) (HT den 6. april i tætte bestande). Sne-Krokus, der er uden dansk navn i AFD, frøspredes i Københavnsområdet (HN).

*Vår-Krokus (Crocus vernus)

Den mest udbredte art som forvildet i Danmark. Således (begge 34) (begge Nb/HN)

40 blomstrende ex. på Hov den 30. marts – det sædvanlige sted i ”Vråskoven”, dvs. naturaliseret i en gammel stubhave, den ene plante storblomstret, og den 25. marts med 11 blomstrende ex. af vildformen under naturlig spredning i en nu nedlagt frugthave (forekomsten næsten ødelagt i 2020 (mindst 50 ex.), bevares nu (HN)). Begge bestande anses af Unge Nielsen for at være naturaliserede.

*Sibirisk Iris (Iris sibirica) (NA)

Nyt fund: Forvildet blomstrende klynge i (moseagtig) eng i Dømmestrup Kohave (30) (lok. 11/922) (FMSK/HT). I 2020 i mosen foran fordums Strandhøj (31), hvor der også er Kæmpe-Star (MKS, med foto). I 2019 også omkring træbroen ved regnvandsbassinet N f. Moseskov ved Syddansk Universitet i Odense (29) sammen med høje ex. af nok udsåede Trævlekrone (FØA) samt i strandengen ved Bøjden Nor (32) (FHP, med foto). Sibirisk Iris er dog en arbejdstitel, idet der skal gøres noget mere ved Torbjörn Tylers Iris-nøgle udarbejdet til Flora Nordica. Denne er anvendt til et fund i en grusgrav ved Lynge på Sjælland, som er bestemt til Viol-Iris (Iris sanguinea) med farvede højblade (NKP 2020).

Amaryllisfamilien (Amaryllidaceae) (incl. Løgfamilien (Alliaceae))

Kølet Løg (Allium carinatum) (NT) (4)

Var ny for Langeland (34) på ”Hesselbjerg Strand” i 2020 med 9 ex. (Nb/MFa, foto). Nu er den fundet ved Salmenor (34) med et blomstrende ex. (Nb/ALT & MELT). Moderne genfund: Yderhovedet af Fyns Hoved (30) med 2 m2 den 26. juli (fb/AnR), sammesteds Ø f. Bæsbanke med Vild Løg med i alt 100 ex. (Nb/MaS) – angiveligt set af klummeskriveren sammesteds (ikke nævnt i 2020 eller 2017).

Hertil 5 ex. ved ”Bøgebjerg Strand” ligeledes på Hindsholm (30) (fb/GBe) – tidligere set her bl.a. på en DBF-ekskursion med Finn Skovgård. Kølet Løg medtages i PEF som en sjælden antropokor art, der måske er hjemmehørende (spontan iflg. Buchwald et al. (app. 2)). Savnes vel endnu fra Vestfyn (28), Sydfyn (32) og Ærø (33). Et fund ved Næsholm Borgruin i Odsherred (fb/KNF) forklares med ny tørv (JSt).

Kølet Løg. Bøgebjerg strand. Foto: Per Rasmussen

Vild Løg (Allium oleraceum) (LC) (106+3)

På den S-exp. kystskrænt (lok. 238/988) på Bjørnø (32) (FMSK/HT), sidst noteret fra øen i 1966 (DBF’s højsommerekskursion den 2. juli under ledelse af Alfred Hansen).

*Spøjs Løg (Allium paradoxum) (NA)

Moderne genfund ved lokummeret ved Dovnsklint (34) med 100 blomstrende ex. den 7. maj (Nb/AKN).

(Alm.) Sand-Løg (Allium vineale var. vineale) (LC) (46+1)

Nyt fund med 2 ex. i et tilgroende SSV-exp. overdrev NV f. Dyreborg på Horneland (lok. 229/428) (32) (FMSK/HT). Endnu fåtallig ved roden af Enebærodde (29) (Nb/AM & TRM).

Aspargesfamilien (Asparagaceae) 

(incl. Edderkopurtfamilien (Anthericaceae), Hyacintfamilien (Hyacinthaceae), Konvalfamilien (Convallariaceae) & Bladliljefamilien (Hostaceae))

*Italiensk Klokkeskilla (Hyacinthoides italica) (NA)

Dukket op på strandoverdrevet ud for Præsteskov i Nordenhuse (31) efter forsøg på udryddelse af Rynket Rose (JHB & SuM). Italiensk Skilla i AFD er fejlagtigt, erkendt af Naturbasen!

*Art af Palmelilje (Yucca flaccida) (NA)

Set på toppen af diget nær Ølund/Lammesø (29) (LSt), det. Benny M. Jensen (måske hybrid?). En art af Yucca er set på knolden mod N på Stige Ø (29), hvor ornitologerne glor på havørne (HT) – her også i 2000’erne som Trævlet Palmelilje (Yucca filamentosa) (BKS).

Dunhammerfamilien (Typhaceae) (incl. Pindsvineknopfamilien (Sparganiaceae))

Ten-Pindsvineknop (Sparganium erectum ssp. neglectum) (LC) (19)

Denne let genkendelige underart af Grenet Pindsvineknop er set i den store sø mellem Robbersbanke og Milebjerg (V f. lok. 237/561) på Bjørnø (32) (HT). Wessberg havde underarten fra kær S f. Robbersbanke (EWe 1990-1993).

Spæd Pindsvineknop (Sparganium natans) (LC) (3)

Moderne genfund: Fattigkæret i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) som et tæppe med få frugtende ex. (HT). Derimod ikke set i den nu ret tilgroede sø ved den lille p-plads i Svanninge Bakker (32) den 18. september (HT).

Sivfamilien (Juncaceae)

Harril (Juncus gerardii) (LC) (70+3)

Ny for den svelmøske Græsholm (32) i ældre land ved den store saltpande V f. krattet (HT). Ny vil her sige i forhold til Erik Wessbergs ø-flora nr. 59 fra 1994.

Blågrå Siv (Juncus inflexus) (LC) (54+1)

Nyt fund i slået kystnær natureng V f. Ny Dyreborg på Horneland (lok. 232/560) (32) i form af et tæppe med 200 skud incl. få frugtende ex. (FMSK/HT).

Strand-Siv (Juncus maritimus) (LC) (14)

Småsommerfuglen Coleophora maritimella lever i et tomt frø i artens frugtstand. Mange dyrearter vælter i disse tider ind over Østersøen – de første fund af arten V f. Storebælt er således gjort i de senere år: Monnet på Tåsinge (32) og ”Slipshavn Enge” (31) (2020) samt Odden på Bjørnø (her også med enkelte rør!) og en lille holm i Alne Nor (begge 2021) (alle HT, det. OB). Sikkert også på Lille Svelmø (32) (HT), men for spinkelt materiale (OB). Strand-Siv selv er set med mindst 200 frugtende og 100 vegeterende ex. (enkelte med rør) i strandengen på Odden Ø f. Bjørnø Fyr (32) (HT) – her første gang set i 1966 (DBF’s højsommerekskursion den 2. juli under ledelse af Alfred Hansen). Også set sammesteds i 1985 (FA/EV) og i 1990-1993 (EWe). Stadig på Lille Svelmø (32) med 10 tuer og 5 m2 (HT) – også set her af Wessberg (EWe 1993/1994) samt af offentlige instanser den 16. september 1986 og den 15. juli 1987 (begge FA/nn) foruden den 27. september 2010 (FMSK/nn). Andre moderne genfund af Strand-Siv er der i følgende strandenge (alle HT): Ved Slipshavn på Østerø-halvøen (31), strandengen i Eskemose Have (32), Vindebyøre på Tåsinge (32), Monnet på Tåsinge (32) (DBF/BLa, CHu & PVR) og i den græssede strandeng ved Forbækskrog på Horneland (32) med mindst 200 tuer (HT). I Eskemose Have, hvor en kendt botaniker fotograferede arten til sin sivbog (JCS), er arten ofte fladedækkende.

Hertil omkring Noret ved Dyreborg (alle 32) ved p-pladsen, under Store Stege med få ex., på den store og lille ø i lagunens udløb samt på Knolden på den centrale odde mod N (lok. 234/551SØ) med 10 tuer, hvoraf de 3 med frugter (i det hele taget lokalt talrig på Knoldsand-odden incl. den centrale odde (lok. 234/551SØ) og Ø herfor i nyt land i en lavning med mindst 10 store tuer) foruden ved stendiget under overdrevet på Knolden med 25 klynger) (alle FMSK/HT; HT).

Klæg-Siv (Juncus ranarius) (LC) (27)

33 afblomstrede ex. i bunden af en råstofgrav på Hov Nordstrand (34) (Nb/HN) – kendt herfra siden 1980’erne, men uden belæg i TBUh. Klæg-Siv medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for strandeng.

Butblomstret Siv (Juncus subnodulosus) (LC) (26)

Moderne genfund: Enemærket ved Brunshuse (28) med 2000 m2 i oftest højtvoksende kalkkær (HT), Vestermose (= ”Hasmarkmosen”) (29) som talrig (Nb/JH), Serup Mose (29) endnu som talrig trods tilgroning (HT), Sadelmagermose på Hindsholm (30) (DBF/MKS & NIR), Urup Dam (30) (Nb/MTh & PCC), N & S f. bækken i ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (begge 30) (begge HT), ved stien gennem Storelung ved Nørre Broby (32) (HT), det lille kalkkær i Eskemose Have (32) (HT)

og som spredt i den store mose Holmene N f. Brobyværk (alle 32) (alle FMSK/HT): Rene 200 m2 + det løse = 500 m2 kalkkær (lok. 102/091M, p.t. ugræsset), 2500m2 +/- nedliggende incl. i grøften (lok. 103/055, græsset af 23 kreaturer) samt en lille bestand (mest Lyse-Siv) (men også 25 m2 N f. 103/055) (begge 104/091F, græsset af de samme 23 kreaturer). I 1906 blev jernbanen Odense-Nørre Broby-Fåborg ført direkte gennem kalkkæret, så vi er trods alt nået lidt videre med Naturbeskyttelsesloven. Dyrehøjsporet gennem Holmene blev indviet i 2019 med en naturvandring med biolog Jens Åmand Kristensen, udgående fra Brobyværk Kro. I Storelung har arten kun været kendt siden 2019 (FMSK/JÅK) – den optræder i SV-delen af mosen ved tørvevej med byggeaffald incl. kalkmørtel! Butblomstret Siv medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for rigkær. 

*Tue-Siv (Juncus tenuis) (NA)

Hist og her blomstrende i Agernæs Storskov i skovveje (29) den 3. juli (Nb/SuN). Belæg i Dansk Herbarium fra Gyldensten i 1949 (købmand Eilstrup). Moderne genfund vel også ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) incl. mange ex. i sporet mod stranden den 23. oktober (HT; også fb/GBe). Mere ruderalt ses den stadig på baneterrænet ved Jarlsberggade nær Odense St. (29) med få, men pæne ex. i byggerodet (HT). Vestenbælts er Tue-Siv set talrig i vandresti i klitten inden for Houstrup Strand (HT) samt i p-pladsen ved Guldager Naturskole nær Esbjerg (også langs jernbanen og i Guldager Plantagen) (alle HT).

Stor Frytle (Luzula sylvatica) (LC) (2+2)

Nyt fund med et ex. i Karlsskov på Røjleskov-halvøen (28) (Nb/LLC). Udbredt på Hindsgavl-halvøen (28), men sjælden på det øvrige Fyn. Kan dog forventes at brede sig med øget sommernedbør jf. den danske hovedudbredelse i det humide Ø-Jylland.

Halvgræsfamilien (Cyperaceae)

Fladtrykt Kogleaks (Blysmus compressus) (LC) (29)

Moderne genfund: Maden på Helnæs (28) som udbredt (HT) og ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) som lokalt talrig (CSk & HT). Fladtrykt Kogleaks medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for strandeng. Vestenbælts er arten meget sjælden i S-Jylland – i 2021 er gjort det første fund i Vejle Kommune i rigkæret N f. overdrevet ved Mølgårde (URT/WE), ligesom der er set en stor bestand på et nyt voksested med genindført græsning ved Nørrestrand nær Horsens (URT/BVP på VBD).

Langakset Star (Carex appropinquata) (LC) (9)

Moderne genfund i Vestermose (= ”Hasmarkmosen”) (29) 10 (Nb/JH) – synes sidst set her i AFD den 3. august 2001 i grønsvær på tørvegravkant i birkemose (HN).

Grå Star (Carex canescens) (LC) (18)

Moderne genfund: På højmosefladen i Storelung ved Nørre Broby (32) incl. mange frugtende ex. den 28. juni (HT).

Vår-Star (Carex caryophyllea) (LC) (20)

Moderne genfund: Sønderby Klint (28) som blomstrende den 25. april (DBF/IGo & LLC), Storeknøs på den hindsholmske Langø (30) med 6 blomstrende ex. (HT), Graftebjerg (30) med 3 blomstrende ex. den 24. maj (Nb/BKS), i brynet af Teglværkskov N f. Nyborg (31) som blomstrende den 22. maj (art/MKS) og gravhøjen Stejlebjerg (34) med 33 blomstrende ex. den 11. maj (Nb/HN). Hertil i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) incl. med det spøjse bladmos Fissidens adianthoides i Natur & Ungdoms gamle optællingsfelt for orkidéer (HT). Ulvinden bad på DBF facebook Søholm om indberetning på Arter – og fik det.

Tue-Star (Carex cespitosa) (LC, 1990: R) (7)

Nyt ”delfund” med 12 tuer i den tilgroede mose i S-delen af Kildemose ved Vejle (32) (lok. 32/112) (FMSK/HT), hvorimod den ikke kunne genfindes i engen i Ø-delen (lok. 30/126) (FMSK/HT) (hvis den ellers er set her før – ikke med på Arter, som imidlertid langt fra altid er et sandhedsvidne. Hertil en vegeterende tue i forårsslået rigkær ud for Onsebakke i ”Odense Ådal” nedstrøms Brobyværk (lok. 209/168Ø) (32) (FMSK/HT) – tilsyneladende nyt fund, idet den er set i den samme ådal lige NV f. Brobyværk den 1. juli 1990 (FA/HT). Ikke med fra AFD-rude 3725 Ståby, hvor det nye fund SØ f. Brobyværk og det ældre fund NV f. den samme by er placeret. Moderne genfund trods voldsom tilgroning (bortset fra slåede spor) pga. jagtinteresser er der med 8 frugtende tuer i brynet af det fhv. artsrige rigkær i V-delen af Lindholm SV f. Allested (32) (lok. 78/443F) foruden med få spinkle vegeterende tuer i selve det nu kratdækkede fhv. rigkær sammesteds (lok. 79/134) (begge FMSK/HT) – sidst set i mosen den 10. juni 2009 (AFD/HT). Hertil en flot tue nær stien i SV-hjørnet af rørsumpen ved Dallund Sø (29) (DN/KDJ & KGH, leg. HT) og med få tuer set i ”Præsteengen” ved Stenløse (29) (HT; VBD/HT).

Trindstænglet Star (Carex diandra) (LC) (7)

Nyt fund med flere frugtende tuer i et artsrigt, men tilgroende rigkær i en ”eng” i NØ-delen af Lindholm SV f. Allested (32) (lok. 68/442M) (FMSK/HT).

Forlænget Star (Carex elongata) (LC) (27+1)

Lokaliteter med nye fund resp. moderne genfund i N-delen af Fåborg-Midtfyn Kommune (alle FMSK/HT): Den herlige lille ellesump mellem Pandebakke og Synebjerg ved Lærkedal (lok. 35/118) (32) med mindst 10 tuer på elletrunter, ellesumpen (og pilesump) NV f. Gammellung (N f. Røjle Skov) (lok. 47/668) (32) med 100 frugtende ex., en ung stævnet ellesump i Søen N f. Nørre Broby (lok. 51/103) (32) som en kæmpetue med strå op til 120 cm (FMSK/HT), skovsumpen Ø f. Hedengård (lok. 113/479) (32) med mindst 500 ex. i ellesump og mindst 100 ex. i pilesumpen nær søen, ellesumpen Ø f. Sandholtgård N f. Gislev (lok. 120/556) (31) med mindst 50 tuer incl. enkelte ex. i pilesump, birkesumpen ved Flintehøj SSV f. Vittinge (lok. 162/965M) (32) med 10 tuer, Kirkelung N f. Hillerslev (lok. 169/696) (32) med en enkelt tue, Gammellung VSV f. Allerup (lok. 187/162) (32) med mindst 20 tuer med El og mindst 100 med Birk, en stor ringe ellesump på V-bredden af Odense Å opstrøms Brobyværk (lok. 211/168V) (32) med 5 pæne frugtende tuer samt i en fin gammel ellesump på V-bredden af Odense Å opstrøms Brobyværk (lok. 205/736N) (32) med få frugtende tuer. Hertil i en lavning med mange frugtende ex. S f. en knap så hemmelig lokalitet med Alm. Kantarel i Knagelbjerg i ”Svanninge Bjerge” (32) (Pah/LHS, leg. HT). Forlænget Star medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for mose.

Udspilet Star (Carex extensa) (LC) (15)

Nyt fund på Lille Svelmø (32) med mindst 200 tuer, incl. 3 tuer (de 2 med 100 frugtende stilke, den sidste med 50) i en ny strandeng (lok. 221/568Ø) (FMSK/HT). Ny vil her sige i forhold til Erik Wessbergs ø-flora nr. 59 fra 1994. Nyt fund ved Bøstende på Bågø i Lillebælt (28) med 2 pæne frugtende tuer omkring søen mod NØ (HT) – dog også meldt fra den samme lokalitet i 2017 (Mst/nn), men ikke publiceret. Moderne genfund på Storeholm ud for Ristinge Hale (34) (NSF/JHJ), HN iflg. TB i AFD 2/8-1996 – også LSK/nn 13/8-2010, Mst/nn 30/9-2011, 15/10-2011, 11/9-2014 og 14/9-2016! Moderne genfund er der også omkring Noret ved Dyreborg (ved ”Mini Stege” mindst 50 frugtende ex., under Store Stege en del samt på Knoldens centrale odde (lok. 234/551SØ) med 2 tuer og mindst 100 små ex., lokalt talrig på Knoldsand-odden incl. i nyt land mod Ø i form af en stribe med 100 pæne frugtende tuer foruden ved stendiget under overdrevet på Knolden med få ex.) (32) (FMSK/HT; HT). Derimod ikke set i strandengen på Odden Ø f. Bjørnø Fyr (32) (HT) – her første gang set i 1966 (DBF’s højsommerekskursion den 2. juli under ledelse af Alfred Hansen), senere også 1985 (FA/EV) og endnu i 2010 (FMSK/nn). Forhåbentlig ikke forsvundet pga. tilgroning? Heller ikke set i Eskemose Have (32)(HT) – sidst 8/8-2014 (Mst/nn) og 15/10-2005 (FA/HT).

Grøn Star (Carex demissa) (LC) (15+1)

Nyt fund i den store mose Holmene N f. Brobyværk (32) (lok. 104/091F) med en typisk klynge i kalkengen Ø f. dæmningen (FMSK/HT) – en forekomst i midten af et udbredelseshul. Moderne genfund er der i Urup Dam (30) (Nb/MTh & PCC) og

i det relativt nye vandhul ved Teglværkskov (31) som frugtende den 24. juni (art/MKS). Vestenbælts er Grøn Star set i bredzonen af et vandhul i en hedemose i Guldager Plantage nær Esbjerg, mens den østenbælts er set i et udtørret vandhul i brynet af ”Strødam-reservatet” NV f. Hillerød med en vegeterende art af Blærerod (NKN/HT & NKP).

Gul Star (Carex flava) (NT) (2)

Ikke genfundet i lavningen S f. Gislev i naturengen N f. kulturengen (lok. 126/849) (31) (HT). Østenbælts derimod en klynge af Gul Star ved en busk i ”Sommerfugleengen” i Allindelille Fredskov (DBF/JL). Intet nyt fra Urup Dam (30)?

Krognæb-Star (Carex lepidocarpa) (NT) (15)

Moderne genfund: Stadig i kalkkæret Enemærket ved Brunshuse (28) med et frugtende ex. nær et endnu lavtvoksende smørhul den 24. juli (HT), ligesom den vigende art er gentruffet i ”Præsteengen” ved Stenløse (29) (HT; VBD/HT), S f. bækken i ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (30) med mange blomstrende ex. den 1. juni (HT) foruden et enkelt sted i den store mose Holmene N f. Brobyværk (32) med mindst 100 frugtende ex. i kalkeng (lok. 104/091F) (FMSK/HT; conf. PH i AFD i sin tid).

Hare-Star (Carex leporina) (LC) (58+3)

Set (alle FMSK/HT) i naturengen langs markvejen S f. bækken i Hudevad Kær (lok. 9/956) (30) med 300 blomstrende ex., i naturengen i NV-delen af Vejle Lung (lok. 29/524) (32) med få tuer og i den brakpudsede ferskeng i Surmose (lok. 114/396) (32), hvor et frugtende ex. havde overlevet – denne sidste lokalitet uden tvivl ny. Moderne genfund er der også i Maden på Helnæs (28) (HT) og i ”Påø Enge” ved Skovsgård (34) (DN/MKP). Vestenbælts er set en flot klynge af Hare-Star på det hestegræssede overdrev i dalen oven for Gl. Laven (HT).

Pigget Star (Carex pairae) (LC) (53+2)

Genfund på et håbløst tilgroet overdrev i SV-delen af Allerup Have (lok. 182/167) (32) med 4 pæne tuer (FMSK/HT). Her var endnu vokshatte på et velgræsset overdrev i 1993 (FA/HT) og i 1996 (HT). Også set på 3 andre lokaliteter i N-delen af Fåborg-Midtfyn Kommune (alle FMSK/HT): I en gammel grusgrav med en artsrig V-exp. skrænt SØ f. Lumby (lok. 16/019) (30), i grusgraven ved Flægskov (lok. 37/776S) og på ”Sallinge Ås” i Sallinge Lunde (lok. 168/911) (32). 

Top-Star (Carex paniculata) (LC) (75+3)

Den piedestaldannende art kan opfattes som indikatorart for (nu ofte fordums) artsrige moser i N-delen af Fåborg-Midtfyn Kommune (alle FMSK/HT): Mose ved natureng i Dømmestrup Kohave (lok. 11/922) (30), mose ved eng mellem Dømmestrup og Fangel Torp (lok. 12/954) (30), (moseagtig) eng SV f. Lindeskovhus (lok. 13/955) (30) (også AFD/HT) (de 3 førstnævnte alle langs det samme tilløb til Lindved Å), mosen mellem Enghave og Nymark Skov (lok. 22/758) (30) med 50 tuer, lille tilgroet eng i V-delen af Lunghave NNV f. Vejle (lok. 24/451) (32) med 3 tuer + få tuer i grøft NV om bivej, Ø-delen af Kildemose ved Vejle (lok. 31/436) (32) som spredt, ud over dette kær også med 9 store tuer i den tilgroede mose i S-delen (lok. 32/112) (32), i sø V f. hochsitz i Sølung N f. Nørre Broby (lok. 59/102) (32) med få store ex., tagrørsump i den lille mose mellem Sølung og Avekrogsholm N f. Nørre Broby (lok. 55/595) (32) med 2 tuer, tilgroet rigkær + (moderne genfund) i næsten druknet mosebræmme S f. sø N f. Vejrmøllehøj NNV f. Nørre Broby (lok. 58/679) (32), i SØ-hjørnet af Ringe Sø (lok. 61/761) (31) med en frugtende tue, ellesump (også i det tilgrænsende artsrige, men tilgroende rigkær) i en ”eng” i NØ-delen af Lindholm SV f. Allested (lok. 68/442M) (32) som dominerende art, ferskeng i N-delen af Lindholm SV f. Allested (32) (lok. 70/131), rigkærsrest i lille skovsump i N-delen af Lindholm SV f. Allested (lok. 71/133) (32) med en tue, håbløst tilgroet rigkær centralt i Lindholm SV f. Allested (32) (lok. 76/135) med 15 frugtende tuer, natureng som rest af artsrigt kær i V-delen af Lindholm SV f. Allested (32) (lok. 78/443F), kærrester i Åmose ved Allerup (lok. 89/150) (32), natureng med jagtspor i Kildemose ved Amerikanergårde (lok. 91/145) (32), i bryn af tarvelig pilesump ligeledes ved ”Trumpgårde”  (lok. 92/147) (32) med et ex. + 6 tuer især i pilesump (lok. 93/148) (32), en enkelt frugtende tue set i en kærrest i den store og vilde, men jagtprægede ”Sødinge Mose” (lok. 96/101) (31), kildevæld med Cratoneuron filicinum i ellesump ved Tordenhule NØ f. Fjellerup (lok. 119/557) (31) med få tuer, rigkær i Sandager (lok. 132/547M) (31) med 100 tuer, fint kildevæld med Calliergonella cuspidata i eng NV f. Præstebro SV f. Vantinge (lok. 152/723F) (32) med 40 tuer, højstaudesump ved Sallinge Å S f. Vantinge (32) (lok. 154/687) med 8 tuer, kant af eng NNV f. Gelskov (lok. 166/827) (32), Kirkelung N f. Hillerslev (lok. 169/696) (32) med en enkelt tue ved søen mod S (fjernobs), ”Odense Ådal” NØ f. Allerup nedstrøms Brobyværk (lok. 178/412M) (32) med en mægtig tue, moseagtig ”ferskeng” Ø f. Sømose ved Gelskov (lok. 193/808M) (32) som fåtallig, vældpræget ”ferskeng” lige N f. Gelskovs hovedbygning (lok. 194/808FN) (32) med 4 tuer, væld med ellelund sammesteds (lok. 195/808FS) (32) med 100 store tuer i samt endelig tilgroet rigkær ved sø i lille mose mellem Højrup og Espe Tingskov (lok. 217/499) (32) med 15 store tuer. 

  Hertil spredt i den store mose Holmene N f. Brobyværk (alle 32): Med 3 tuer (lok. 102/091M), mest i bryn af ellesump, også i grøft med Butblomstret Siv (lok. 103/055), få spinkle, om end frugtende ex. (lok. 104/091F), 5 i N-kant (lok. 105/747) og endelig med 5 tuer (lok. 106/566). På Horneland (begge 32) sydligere i Fåborg-Midtfyn Kommune i en pilesump med rest af hængesæk ved Lavemosegård på Horneland (lok. 255/342) med 5 spinkle tuer og i det centrale væld i ferskengen i NV-kanten af Duereds Vænge på Horneland (lok. 258/554) med mindst 200 tuer (begge FMSK/HT). Moderne genfund er der fx (også) med 32 vegeterende tuer mod Ø i Eskør Inddæmnnig (28) (HT), som spredt i kalkkæret Enemærket ved Brunshuse (28) (HT), med en enkelt tue i maskinslættet kalkkær i Serup Mose (29) (HT), i ”Præsteengen” ved Stenløse (29) (HT; VBD/HT), S f. bækken i ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (30) som blomstrende den 1. juni (HT) og ved stien gennem Storelung ved Nørre Broby (32) (HT) – de 2 sidstnævnte også i Fåborg-Midtfyn Kommune.

*Kæmpe-Star (Carex pendula) (LC, 2010: NT, SØ-Jylland)

Nye fund med et ex. i Karlsskov på Røjleskov-halvøen (28) (Nb/LLC), hvortil kommer et blomstrende ex. ved Hjertestien 500 m V f. Kåls Mølledam i Assens (28) og 2 blomstrende ex. på Ø-bredden af Trappebæk i Karoline Amalie Lund ved Svendborg (32) (begge HT) – i det mindste de 2 sidstnævnte fund er var. pendula). Kæmpe-Star blev i Assens også set i en skov ved Østre Ringvej i 2019 (ASK/nn). Moderne genfund: Lige opstrøms broen med Erik Bøghs Sti ved Åstien i Odense (29) (HT): Var. pendula (hunaksene har glat stilkbasis) i form af 2 tuer med hver 4 frugtende stilke – den 2. oktober dog 2+5 stilke til 225 cm. Hertil i lunden foran Strandhøj i N-kanten af Teglværkskov N f. Nyborg (31) den 22. maj 2021 (MKS), hvorfra vi angav den som nyt fund i 2019 med 50 ex. (Nb/MKS). Imidlertid blev et ex. set her allerede den 24. august 2010 (NSK/nn). Kæmpe-Star (varietet?) er plantet i Skovhaven aka Den Japanske Have ved Hollufgård (30) (HT) (TKS/JNF & OLe, leg. HT), Eva Tøjner Gøtkes sidste tur med sit menighedsråd. Var. acastachys synes endnu ikke konstateret som forvildet i Det Fynske Ørige.

Tykakset Star (Carex riparia) (LC) (64+2)

Spredt i indlandet i N-delen af Fåborg-Midtfyn Kommune (alle FMSK/HT): Kildemose N f. Ryslinge (lok. 84/554) (31) med mange blomstrende ex., mose i Lindkær (lok. 85/599) (31) som ofte dominerende art i højstaudesump, natureng i Lindkær ud for Bøgeskov ved Ravnholt (31) (lok. 86/NNØ f. 599) (32) som lokalt dominerende,

højstaudesump i ”Sødinge Mose” (lok. 96/101) som lokalt dominerende, også i enklaven mod NØ (lok. 99/692), højstaudesump i den mægtige Sødinge Mose (lok. 101/689) (32) som lokalt dominerende, højstaudesump i Præsteskov ved Herbæk Huse NØ f. Gislev (lok. 122/559) (31) som ligeledes lokalt dominerende, tarvelig mose SV f. Rosenstand Bro ud for SV-hjørnet af Ryslinge (lok. 138/155) (31), natureng i Skerninge (lok. 156/964) som lokalt dominerende, i såvel ellesump, højstaudesump som pilesump ved Sallinge Å ØSØ f. Vittinge (lok. 164/686) (32), ferskeng i ”Odense Ådal” NØ f. Allerup nedstrøms Brobyværk (lok. 179/412F) (32) V og Ø om spang, uslået forsumpende natureng på V-bredden af Odense Å opstrøms Brobyværk (lok. 212/457) (32) med et 20 m2 vegeterende tæppe, Hertil mod S i kommunen ved grøften gennem den fhv. mose ved Signehøjgård N f. Horne på Horneland (lok. 245/541) (32) med fx Nikkende Star (FMSK/HT). Også set på en eng S f. gamle træer ved Hollufgård (30) (HT) og i ”Påø Enge” ved Skovsgård (34) (DN/MKP).

Loppe-Star (Carex pulicaris) (NT) (7)

Moderne genfund: Maden på Helnæs ud for Holmegård (28) med frugtende ex. den 7. juli (art/CHE).

Blære-Star (Carex vesicaria) (LC) (42+1)

Antageligt nye fund (alle FMSK/HT): Eng ved Lumbyholm (lok. 15/924) (30) med et tæppe, moseagtig tilgroende eng i S-delen af Lunghave NNV f. Vejle (lok. 26/532) (32) med et 12 m2 frugtende tæppe ved, engen i S-delen af Kildemose ved Vejle (32) (lok. 33/328) med et tæppe, i den centrale lysning i en højstaudesump i Præsteskov ved Herbæk Huse NØ f. Gislev (lok. 122/559) (31) tæppe på 100 m2, kærbræmmen S f. søen i pilesump lige V f. jernbanen i Kellerup Mark S f. Ringe (lok. 140/454) (31) med en frugtende klynge, skovengen med spredte gamle elle i N-delen af Allerup Have (lok. 185/165) (32) med 250 tuer + et 10 m2 tæppe og i ellesumpen nær søen Ø f. Hedengård (lok. 113/479) (32) med en mindre bestand. 

Fåtalligt blomstrende i ”Påø Enge” ved Skovsgård (34) (DN/OBL). Blære-Star er østenbælts udbredt ved ”Ottetalssøen” i ”Strødam-reservatet” NV f. Hillerød (NKN/HT & NKP).

Hvas Avneknippe (Cladium mariscus) (LC, 1990: R) (12)

Stadig i ”søområdet” på motorbanen i fordums Kærby Mose (30) (Louise Laustsen, repræsentant for motorbanen) – trods opgravning af det meste af denne rest af fhv. kalkkær ved en sanseløs entreprenør. Men søreme jo: Endnu på 3 holme i vandhul + en enlig plante på brinken (art/LKS). Meddeleren har været så uforskammet ikke at svare på DBF Fynskredsens henvendelse vedr. forekomsten.

Moderne genfund af Hvas Avneknippe er der i Vestermose (= ”Hasmarkmosen”) (29) med 10 ex. (Nb/JH), Enghave på Hindsholm (30) (HT, igen fjernobs fra automobil), Sadelmagermose på Hindsholm (30) (DBF/MKS & NIR) og Urup Dam (30) (Nb/MTh & PCC).

Fåblomstret Kogleaks (Eleocharis quinqueflora) (NT) (14)

Moderne genfund: Maden på Helnæs (28) (HT) og ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) som lokalt talrig (CSk & HT).

Smalbladet Kæruld (Eriophorum angustifolium) (LC) (48+2)

Nye fund af denne aftagende art i det glimrende rigkær i flækken Søsted SØ f. Nørre Lyndelse (lok. 19/727) (30) som udbredt (FMSK/HT), små frugtende tæpper et par steder i hængesæk i mosekanten NV f. Palleshave (32) (lok. 46/437) den 22. juni (FMSK/HT). I N-delen af Fåborg-Midtfyn Kommune er den også set med 25 frugtende ex. i mosen 1 km VSV f. Sønder Højrup (lok. 82/512) (31) (FMSK/HT), i Ø-delen af Kildemose ved Vejle (32) (lok. 31/436) (FMSK/HT) og på højmosefladen i Storelung ved Nørre Broby (32) (HT). Moderne genfund (begge 28) af Smalbladet Kæruld er der fx også som udbredt i Maden på Helnæs og tilsyneladende mere sparsom i det tilgroende kalkkær i Enemærket ved Brunshuse (begge HT). Iflg. AFD-værket er Smalbladet Kæruld en hjemmehørende arkæofyt, der er blevet signifikant sjældnere i Ø-Danmarks lerede moræneområder – den er dog stadig vidt udbredt i Det Fynske Ørige.

Tue-Kæruld (Eriophorum vaginatum) (LC) (6)

Moderne genfund på højmosefladen i Storelung ved Nørre Broby (32) (HT).

Børste-Kogleaks (Isolepis setacea) (LC) (35)

Nyt fund for Tarup-Davinde Grusgrave i engen lige SV f. Åløkkestedet ved Hudevad (lok. 6/330) (30) med 5 blomstrende små klynger den 1. juni (FMSK/HT). Set i den samme AFD-rude 4027 Davinde den 7. juli 2005 østligere i et hjulspor i en engskrænt mellem Hudevad og Rolsted (30) (HT). Børste-Kogleaks medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for ferskeng.

Strand-Kogleaks (Schoenoplectus maritimus) (LC) (84+3)

Ny for den svelmøske Græsholm (32) i ældre land ved den store saltpande V f. krattet (HT). Ny vil her sige i forhold til Erik Wessbergs ø-flora nr. 59 fra 1994. Stadig nær fugletårnet i Mellemstykket S f. Firtalsstrand V f. den nuværende Odense Fjord (29) (HT): Fjorden har været større!

Græsfamilien (Poaceae)

Udspærret Dværgbunke (Aïra caryophyllea) (LC) (46+1)

Nyt fund i grusgraven i Digebjerg NØ f. Gl. Fjellerup (lok. 118/930) (31) med fx fætteren Tidlig Dværgbunke samt masser af Rundbælg og Håret Høgeurt (FMSK/HT).

Også set på 3 andre lokaliteter i N-delen af Fåborg-Midtfyn Kommune (alle FMSK/HT): I en gammel grusgrav med en artsrig V-exp. skrænt SØ f. Lumby (lok. 16/019) (30), i den gamle grusgrav ved Lærkedal (lok. 36/782) (32), i grusgraven ved Flægskov (lok. 37/776S) (32) og på Galgebakke nær Lyndelse (lok. 216/792) (32). I Det Fynske Ørige hyppigst på V-Fyn (her dele af 28, 29, 32).

Gul Rævehale (Alopecurus aequalis) (LC) (7)

Moderne genfund (begge HT): I den tidvis udtørrede sø N f. bakken nær p-pladsen på Jøv på ”Indrehovedet” af Fyns Hoved (30) og i ”Lyngsøen” under Løkkekærs Banke (”Casanovabakkerne”) på Tåsinge (32).

(*)Ager-Rævehale (Alopecurus myosuroides) (NA)

Nyt fund i en bedemark mellem Gestelev og Vantinge (32) med en snes ex. lokalt sammen med mange Stor Væselhale (HT). Hist og her blomstrende på Hov (34), fx i egen mark i de senere år (Nb/HN).

Dunet Havre (Avenula pubescens) (LC) (29+1)

Genfund med 2 knoppende ex. på gravhøjen Stejlebjerg (34) den 11. maj (Nb/HN).

Under vegetationsanalyse af gravhøjen den 1. til 3. juni 1989 i 76 stik (HT) og ligeledes noteret på kalkoverdrevet den 31. august 2000 (FA/HT & NKP). Moderne genfund: Oven for ”Præsteengen” ved Stenløse (29) (HT; VBD/HT), ”Per Stidsens Strandvold” på den hindsholmske Langø (30) med 50 blomstrende ex. (HT), yderst på Langø Hoved (30) med 15 blomstrende ex. (HT) og strandoverdrevet ud for Sinebjerg Skov på Horneland (32) med en blomstrende klynge (HT) – på den sidstnævnte lokalitet med på Arter fra den 12. juli 2000 (FA/nn). Set under NOVANA-registrering den 12. august på ”Alantoverdrevet” i ”Vibesholm Enge” SØ f. Ullerslev (31) (Mst/nn). Dunet Havre medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev. Østenbælts set på et kalkrigt tørt areal i en ådal S f. Roskilde af TV-stjernen (NKP).

Alm. Hjertegræs (Briza media) (LC) (61+2)

Moderne genfund: Stadig i kalkkæret i Enemærket ved Brunshuse (28) med 10 standere set i et endnu lavtvoksende smørhul den 24. juli (HT). Hertil Bobakker på Helnæs (28) som udbredt (DBF/HT; HT), Maden på Helnæs (28) med standere endnu den 5. november (HT), Mejlø (30) på sydøen (art/MKS), ”Teglgård Næs” ved Arreskov Sø (32) (HT), den lille råstofgrav Ø f. ”Lille Stege” N f. Noret ved Dyreborg (32) (HT), Monnet på Tåsinge (32) med mange standere den 21. august (DBF/BLa, CHu & PVR) og ”Påø Enge” ved Skovsgård (34) (DN/MKP). Dunet Havre er udsået i vejkant ved Ølund (Nb/BLe), iflg. finderen ud fra hjemmehørende frø – denne vokshatteconoisseur har lært lidt for meget af den gamle kamel alias Rasmus Ejrnæs. En stander er set ved ”Fredes vandreservoir” ved Moseskov Øst ved Syddansk Universitet i Odense (29) (HT) – lige noget for netop plantøren Rasmus Ejrnæs. Såkaldt Alm. Hjertegræs medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev. 

Liggende Hejre (Bromus hordeaceus ssp. thominei) (LC) (23+1)

I et spor på Langø Hoved (30) (HT) – velkendt fra halvøen.

Tæppegræs (Catabrosa aquatica) (NT) (5+1)

Nyt fund i Kildemose ved Vejle (32) (lok. 30/126) med 300 blomstrende ex. ved en grøftepassage i SV-hjørnet af dellokaliteten (FMSK/HT). Vestenbælts er Tæppegræs set med en ny bestand i form af en stor klynge ved et leret vadested på SØ-bredden af Mellemsø (Ny Filsø) (HT) samt på kanten af Gudenåen og i kanten af et krondyr-sølehul i Grøndal Plantage (begge URT/WE). Østenbælts ny for Fællesfolden NØ f. Reersø (URT/CCl & HGC).

Sandskæg (Corynephorus canescens) (LC) (21+1)

Moderne genfund på strandvoldene i Maden på Helnæs (28) (HT).

Alm. Hundegræs (Dactylis glomerata) (LC) (117+4)

Ny for den svelmøske Græsholm (32) i ældre land på strandoverdrevet (HT). Ny vil her sige i forhold til Erik Wessbergs ø-flora nr. 59 fra 1994.

Skov-Hundegræs (Dactylis polygama) (LC) (24+1)

Et knoppende ex. i randen af et gammelt levende hegn på Hov (34), men formentlig nyspredt (med traktorer?) til nyplantningen (Nb/HN) – flere steder i skovene omkring Lohals (34) (HN). Iflg. AFD-værket er Skov-Hundegræs en hjemmehørende arkæofyt. På AFD-kortet medtages kun ”ren” Skov-Hundegræs, men den mangler under alle omstændigheder fra den stort set gammelskovløse Ærø (33).

Tandbælg (Danthonia decumbens) (LC) (50)

Moderne genfund: Maden på Helnæs (28) (HT), hist og her på N-kysten af Enebærodde nær Martinegården (29) (Nb/AM & TRM), ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) med mange blomstrende tuer den 19. juni (CSk & HT), ved Slipshavn på Østerø-halvøen (31) ved p-pladsen med Strand-Nellike og i en hestegræsset strandeng med Priksvamp incl. endnu blomstrende ex. den 16. oktober (HT) samt i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) (HT). Tandbælg medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev.

*Blodhirse (Digitaria sanguinalis ssp. sanguinalis) (NA)

Mægtig bestand (mindst 2000 ex.) i en majsstribe ved en ækel andesø oven for pilesumpen (lok. 179/085) i ”Odense Ådal” NØ f. Allerup nedstrøms Brobyværk (32) (HT). 33 aftagende blomstrende ex. som fortovsukrudt i Rudkøbing (34) (Nb/HN).

Skov-Svingel (Drymochloa sylvatica) (LC) (3)

Lever i ”Radby Skov” (29) i bedste velgående (HT) – ikke mindst på skrænterne i den sydlige dal (HT). Østenbælts er den set i Spurveskjul ved Frederiksdal (URT/MTh).

Klit-Kvik (Elytrigia atherica x juncea) (0)

Fåtalligt blomstrende i ”Påø Enge” ved Skovsgård (34) (DN/OBL). Lidt mod N også hist og her på strandoverdrevet ved Spodsbjerg (Nb/HN 2014). Iflg. Unge Nielsen

hist og her på østkysten af Langeland foruden også på NV-kysten ud for Stigtehaverne (alle 34) (alle HN). Ikke med fra Det Fynske Ørige i AFD.

*Argentinsk Kærlighedsgræs (Eragrostis virescens) (NA)

Nu 500 tuer med blomstrende strå op til knap 1 m ved en bålplads i den fhv. grusgrav lige Ø f. landsbyen Skydebjerg (28) (HT) – her var den ny for Det Fynske Ørige i 2020 med kun 6 tuer (HT).

Bakke-Svingel (Festuca brevipila) (LC) (64+2)

Ny for Bjørnø (32) på den S-exp. kystskrænt (lok. 238/988) fx sammen med Strand-Svingel (FMSK/HT). Genfund for Store Svelmø (lok. 223/886) (32) på den S-exp. kystskrænt (FMSK/HT) – sidst noteret fra øen i 1965 af det kendte makkerpar Alfred Hansen og Anfred Pedersen.

Rød Svingel (Festuca rubra ssp. rubra) (LC) (~117+4)

Ny for den svelmøske Græsholm (32) på en strandvold (lok. 222/568V) (FMSK/HT) – foruden i ældre land på strandoverdrevet (HT). Ny vil her sige i forhold til Erik Wessbergs ø-flora nr. 59 fra 1994.

Tandet Sødgræs (Glyceria declinata) (LC) (29+1)

Nyt fund i den store mose Holmene N f. Brobyværk (32) i et vandhul i SØ-kanten af kalkkæret (lok. 104/091F) (selve kalkkæret er vel 103/055!) (FMSK/HT). Den 21. juni 2004 set i et rigkær i ”Odense Ådal” opstrøms Brobyværk (32) (FA/HT). Tandet Sødgræs medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for søbred.

Festgræs (Hierochloë odorata) (LC) (4)

Det kumarinduftende græs fornemmes stadig ved fugletårnet på Østerø (31) med 200 blomstrende ex. (incl. 7 ex. ved stien) den 22. april. I Jylland er gjort det første fund i Vejle Kommune ved et vandhul mellem Jelling og Vejle (URT/BiV & WE). Festgræs savnes stadig helt fra Nordøstfyn (30) og Sydhavsøerne (33, 34). 

*Italiensk Rajgræs (Lolium multiflorum) (NA)

Ny for Bågø i Lillebælt (28)i en mark nær Noret mod N (HT).

Katteskæg (Nardus stricta) (LC) (14+3)

Moderne genfund (alle HT): ”Føns Strand” (28) ofte oprevet af kreaturer den 12. november, Maden på Helnæs (28) lokalt talrig på strandvoldsryggene, Galgebjerg i ”Jordløse Bakker” (32) og ”Gamle Rødme Svinehaver” (32).

Spidshale (Parapholis strigosa) (EN) (11)

Første gang for klummeskriveren i Maden på Helnæs (28) med 50 rødlige tuer i SV-delen (DBF/HT; HT). Andre moderne genfund: Odden ud for Bredningen S f. Sønder Åby (28) som talrig (Nb/LLC) – fundet her første gang i 2019 som fåtallig (Nb/LLC). Hertil Monnet på Tåsinge (32) som talrig (BLa) – på ekskursionen blev set en fin lille bestand inderst mod leddet (= mod Ø) med endnu blomstrende ex. den 21. august (DBF/BLa, CHu & PVR) – hertil 100 blomstrende ex. den 23. juli (Nb/HN & JHo). Angivelser fra Stige Ø og Vigelsø (begge 29) betvivles retfærdigvis også af fjordkurt (KDJ). Der er for mange botaniske luftkasteller i og omkring Odense Kommune. Mange kendte forekomster af Spidshale i Det Fynske Ørige er ikke med på AFD-kortet (der dog har alle TBU-distrikter trods kun 11 ruder), hvilket PEF vil råde bod på. Set i ustyrlige mængder såvel vesten- (strandengen ved Kalø Slotsruin) som østenbælts (strandenge på Agersø og ved Skælskør) (alle URT/PW). Fåtallig på Gisseløre, den fredede og naturplejede krumodde ud for Kalundborg (URT/CCl & HGC). Spottet som dræende på Albuen på Lolland (URT/HBH).

Sand-Rottehale (Phleum arenarium) (NT) (6)

Moderne genfund: ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) med en pænt frugtende klynge med op til 20 cm høje strå den 19. juni (CSk & HT) og med standere sammesteds den 23. oktober (HT).

Glat Rottehale (Phleum phleoides) (LC) (3)

Iflg. Energinet Fyn på et overdrev på N-bredden af Odense Å S f. Bellinge Kirke, VVM-analyse i forbindelse med det åbenbart nødvendige storpolitiske monster Baltic Pipe, 2. oktober 2017, skal dokumenteres ligesom 4 nyere fynske kommunale fund i 2018-2019, alle på lidet troværdige Arter. Alle 5 fund er naturligvis uden inventør, hvilket er helt uhensigtsmæssigt.

Tagrør (Phragmites australis) (LC) (115+4)

Ny for den svelmøske Græsholm (32) som dominant i en strandrørsump i nyt land (lok. 222/568V) (FMSK/HT) – også i ældre land ved den store saltpande V f. krattet (HT). Ny vil her sige i forhold til Erik Wessbergs ø-flora nr. 59 fra 1994.

Enårig Rapgræs (Poa annua) (LC) (117+4)

Ny for den svelmøske Græsholm (32) som stedvis dominant på en strandvold (lok. 222/568V) (FMSK/HT). Ny vil her sige i forhold til Erik Wessbergs ø-flora nr. 59 fra 1994. Jyllandskredsens æresmedlem Erik Hammers yndlingsart.

Stortoppet Rapgræs (Poa palustris) (LC) (36+2)

Set ved Kauslunde St. (28) og ligeledes på baneterræn ved Jarlsberggade i Odense (29) (begge HT) – det første et nyt fund. Tørbundsformen på kun 30 cm er set fåtalligt knoppende på en gravhøj skygget af egetræer ved Frellesvig Huse (34) den 15. juni (Nb/HN). I 2013, skrev vi, at arten savnes fra Ærø (33). Det passer ikke, for den er i Vodrup-ruden! I AFD er der ikke skelnet mellem var. fertilis (den hjemmehørende varietet) og var. palustris (den dyrkede og formentlig indførte varietet).

Smalbladet Rapgræs (Poa pratensis ssp. angustifolia) (LC) (36+1)

Ny for Bjørnø (32) med en klynge på en tilgroende NNØ-exp. kystskrænt (lok. 236/987) (FMSK/HT). Ny vil her sige i forhold til Erik Wessbergs ø-flora nr. 55 fra 1994. Vel også ny på et tilgroet overdrev ved Forbækskrog på Horneland (lok. 249/602O) (32) (FMSK/HT). Fåtalligt afblomstret den 25. juni på kystskrænten ud for Pæregård Skov (34) (Nb/HN) – lokaliteten kendt i 1980’erne

Slap Annelgræs (Puccinellia capillaris) (LC) (10+1)

Nyt fund nær en rende i en græsset strandeng ved Forbækskrog på Horneland (32) (HT) – støvblade & dækblade ok. Iflg. AFD-værket først erkendt fra Danmark i 1909 og underrapporteret – Slap Annelgræs bør have fuld skrue i PEF. Savnes i Det Fynske Ørige fra Nordfyn (29) og Østfyn (31) iflg. AFD-kortet. Ingen fund på Arter, endnu da.

*Vild Durra (Sorghum halepense) (NA)

Nyt fund med en blomstrende klynge på det nyopståede ruderat ved Platanvej i Odense (29) med 5 blomstrende strå i fordums skovjord (BKS & HT; HT) – granden kom, så og sejrede.

*Kam-Vadegræs (Spartina pectinata) (NA)

Stor bestand i kratbrynet i den fhv. grusgrav lige Ø f. landsbyen Skydebjerg (28) (HT), bedre kendt under sit populære navn Guldlistegræs – første gang set her i 2020 (HT). Var ny som forvildet i Det Fynske Ørige på Tommerup fyldplads (29) i 2001 (BKS). I AFD er der fynske fund på en opfyldt fhv. losseplads i Møllemade (rude 3131) (28) (TRM 2003) og på en skrænt på en losseplads ved Stige (rude 3830) (29) (HT 2008). Hvorledes med de andre storfynske TBU-distrikter?

(*)Alm. Guldhavre (Trisetum flavescens) (NA) (2)

Nyt fund med en bestand i en vejkant med Langklaset Vikke langs Fynshovedvej S f. Brockdorff Allé på Hindsholm (30) (BKS). Angivet fra Hindsholm (30) i TBU-arkivet, men uden nærmere oplysninger. Belagt i Dansk Herbarium fra Kerteminde (30) i 1902. Bestanden i en vejkant ved Tvindegyden ved Tvinde nær Ladby (30) (BKS 2013) er ikke checket siden. Alm. Guldhavre er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

Langstakket Væselhale (Vulpia bromoides) (LC) (12)

Nyt fund som spredt optrædende i den gamle grusgrav ved Lærkedal (lok. 36/782) (32) (FMSK/HT).

*Klit-Væselhale (Vulpia fasciculata) (NA)

Nordstrand ved Kerteminde (30) med sin typiske tilspidsede kallus ved dækbladets grund (fb/NGC) – fundet her som ny for Fyn i 2007 (BKS).