Floristiske fund fra Fyn 2022

Ved DBF Fynskredsen (Henrik Tranberg (ansv. red.) & Per Rasmussen)

Her præsenteres et udpluk af interessante fynske plantefund – især fra 2022. Oplysningerne er registreret i Lokalitetsregisteret under Dansk Botanisk Forening (DBF), Fynskredsen, og vil blive anvendt ved den botaniske værdisætning af naturlokaliteter i den fynske udkantsregion – fra år 17 efter Fyns Amt. FYNSK NATUR er nu i sin 36. årgang, hvoraf de sidste 17 år udelukkende på internettet.

Der indgår især fund fra Dansk Botanisk Forenings registreringer – herunder naturbeskyttelsessager, Orkidégruppen Orchidania og Projekt Eventyrlig Flora (PEF). Hertil oplysninger fra Naturbasen (Nb), Arter (art) (incl. iNaturalist (iN)) og DBF’s offentlige facebookside (fb). Det er lykkedes at supplere med data fra de offentlige bastioner – herunder fund fra klummeskriverens 31 ekspeditioner med 287 §3-lokaliteter i Fåborg-Midtfyn Kommune. Hvis ikke andet nævnes, er fundene fra 2022. 

Atlas Flora Danica (AFD), DBF’s nye kortlægning af Danmarks flora, blev publiceret den 10. december 2015 på Geologisk Museum i København. Med biodiversitetens aktuelle vilkår i Det Fynske Ørige synes der dog ingen grund til at hvile på laurbærrene: I Fynskredsen tager vi handsken op og følger op med PEF, et statusprojekt for sjældnere arter af karplanter (dvs. med forekomst på højst omtrent 100 lokaliteter) i Det Fynske Ørige – med samtidig udarbejdelse af en hårdt tiltrængt fynsk rødliste (en sidste chance for utallige arter!?). Med fund i AFD-ruder menes overvejende referenceruder (121 i Det Fynske Ørige), men enkelte grå ruder (104 i Det Fynske Ørige) kan indgå! I de op til 121 AFD-ruder indgår op til 4 AFD-ruder, som også dækker jysk territorium (117+4 vil således sige alle AFD-ruder i Det Fynske Ørige). 

Rækkefølgen af artsnavne følger AFD-værket, som ligeledes er grundlaget for taxonlisten. Efter artsnavnene er anført kategori efter IUCN’s rødlistesystem, der er anvendt ved udarbejdelsen af Den Danske Rødliste 2019 – RE: regionalt uddød, CR: kritisk truet, EN: truet, VU: sårbar, NT: næsten truet, LC: livskraftig, NA: ikke relevant og NE: ikke vurderet. For nogle arter er det angivet, om de var på Rødliste 2010 (kategorier tilsvarende ovenstående), Rød- og Gulliste 1997 eller Rødliste 1990 (Ex: forsvundet, E: akut truet, V: sårbar, R: sjælden, X: opmærksomhedskrævende, og A: national ansvarsart). “*” foran artsnavnet betyder, at det pågældende taxon iflg. AFD-værket ikke er oprindeligt hjemmehørende i den fynske udkantsregion. Ved ”(*)” forstås arter, der af Buchwald et al. i Flora & Fauna 118:3-4 (app. 3-5) (2013) måske bør opfattes som hjemmehørende i Danmark (når vi ikke i disse tilfælde slår til med det samme, skyldes det, at de stadig opføres som NA på Rødlisten, ligesom de ikke nødvendigvis betegnes som hjemmehørende i AFD-værket – Per Hartvig mener, at Erik Buchwald sommetider gik for langt). AFD-værkets og vor opfattelse kan være en anden end i Århus Universitets seneste netbaserede rødlistevurdering (2019, på basis af arbejde foretaget i årene 2014-2019 – publiceret i januar 2020). Nye *-taxa skrives automatisk som NA, nye hybrider og småarter som NE. Tallene 28 til 34 dækker i det følgende de topografisk-botaniske undersøgelsesdistrikter (TBU), der udgør Det Fynske Ørige: 28 Vestfyn, 29 Nord– og Midtfyn (i teksten dog kaldt Nordfyn), 30 Nordøstfyn (med Hindsholm), 31 Østfyn, 32 Sydfyn (med det meste af Øhavet), 33 Ærø samt 34 Langeland. Manglende danske plantenavne er konstrueret til lejligheden og publiceres her! En summarisk gennemgang af omstående fund er meddelt prosaisk i URT 2023:1. Kaos hersker i de danske naturdatabaser, så der tages forbehold for fejl.

En liste over alle meddeleres initialer bringes nedenstående. Historiske oplysninger stammer især fra Dansk Herbarium under Statens Naturhistoriske 

Museum i København (incl. TBU-arkivet, i sin tid ved Henrik Ærenlund Pedersen) og Naturhistorisk Forening for Fyns arkiv (NF’s arkiv) over fynske plantefund. En særlig tak til Henry Nielsen for oplysninger om især Langelands flora, samt tak til alle øvrige plantebestemmere. Er dine fund ikke med her, bedes du maile/ringe/snegleposte dem til undertegnede. Størst interesse har naturligvis nye fynboer, distriktsnye fund samt nye fund eller genfund af sjældne arter – herunder optællinger af disse. Usædvanlige bestande og pludselige lokale masseforekomster af hyppigere arter kan også have interesse. Hemmelighedskræmmeri accepteres naturligvis i særlige tilfælde.

Meddelere (i parenteser: ingen obs. fra 2022 nævnt her – kom så ud i naturen ligesom alle de andre danskere!): ABF Ann Berit Frostholm, ABH Anna Bodil Hald, (AE Astrid Ejlersen, AFJ Arne ”Für” Jørgensen,) AKN Aske Keiser-Nielsen, ALN Anni Lene Nielsen, AlR Alfred Rasmussen, ALT Allan Lind-Thomsen, AM Annemarie Mogensen, AmB Annemette Bargum, AMT Anne Marie Torpe, AnA Anni Andersen, AnR Anne Rasmussen, ASE Asger Skov Eriksen, ASKH Ann Sofie Krogh Hedemann, ASv Annita Svendsen, (ATL Anton Thøger Larsen,) BAL Bodil Anelle Larsen, BBR Bettina Britt Rasmussen, BDP Bettina Dolly Pohle, BeM Bent Mogensen, BKl Bjarne Klausen, BKM Bruno K. Madsen, BKS Bo Krusborg Stephensen, BLa Bente Lambertsen, (BMo Birgitte Mogensen,) BSM Bent Søby Madsen, BSv Bent Svensson, BVP Bent Vestergård Petersen, CaP Camilla Pedersen, CBø Claus Bøjer, CCl Carsten Clausen, CD Claus Dalskov, CHu Carsten Hunding, ClB Claus Bach, ClD Claus Danielsen, CRø Christian Rørdam, CSk Charlotte Skov, DHW Dan Hua Wang, DSc Dan Schou, EE Erik Ehmsen, EEE Erhardt E. Ecklon, EHM Erik Hellerup Madsen, ENR Ena Nielsen-Refs, ESB Emil Skovgård Brandtoft, (EV Erik Vinther, EWe Erik Wessberg,) EÅF Erik Åbjerg Friis, FBP Frederik Broch Pedersen, (FFH Frej Faurschou Hastrup,) FHP Freddy Have Petersen, (FHR Folmer Hadberg-Rasmussen,) FS Finn Skovgård, FØA Frede Østergård Andersen, GBe Grethe Bergholdt, GBr Gunhild Brink, GJe Gorm Jensen, GKn Gunnar Knudsen, HGC Hans Guldager Christiansen, HHj Helle Hjorth, HHW Hans-Henrik Wienberg, HK Hjalte Kjærby, HKC Heidi Kastrup Christensen, HMP Henrik Mørup-Petersen, HN Henry Nielsen, HT Henrik Tranberg, (IBDJ Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen, IBL Ida Bjerge Laursen,) IH Ian Heilmann, (JCS Jens Christian Schou,) JEH Joshua Emil Håhr, JFi Janni Fink, JH Jonas Hansen, (JHC Jacob Heilmann-Clausen,) JHJ Jakob Harrekilde Jensen, JKS Jens Kristian Skou, JSø Jan Sørensen, JuK Julie Køie, JÅK Jens Åmand Kristensen, KBJ Kim Bang Jensen, KDJ Kurt Due Johansen, KeMo Keld Mortensen, KGH Kurt G. Holm, (KGr Kristian Graubæk,) KiR Kirsten Rasmussen, KjH Kjeld Hansen, KMa Kasper Malmberg, KMH Knud Mørk Hansen, KN Knud Nielsen, KnM Knud Mahler, (KO Karin Olesen, KRO Kaj Rath Olsen,) KTh Karen Thingsgård, LBj Lone Bjerre, LBL Leif Bisschop-Larsen, LHE Lasse Høker Eriksen, LHS Leif H. Sørensen, LLC Lars Lindskrog Christiansen, (LOK Lars Ole Kæhlershøj,) LSø Lilly Sørensen, MELT Marie Elisabet Lind-Thomsen, MKH Morten Kofoed-Hansen, MKP Marianne Krag Petersen, MKS Martin Køhl Søholm, MLi Martin Liebermann, MLJ Mogens Lind Jørgensen, MSA Mogens Skov Andersen, (MSt Morten Strandberg,) MSy Mads Syndergård, MTh Mogens Thornberg, MUj Marianne Ujvari, MWK Mette Wilk Kristensen, NaR Nanna Rask, NBJ Niels Bomholt Jensen, NBo Nanna Bolvinkel, NGC Nikolaj Gervig Correll, NKP Nina Kjær Pedersen, NOv Naja Overballe, OBL Ole Birger Lyshede, PeR Per Rasmussen, (PH Per Hartvig,) PHK Peer Høgsberg Kristensen, PHl Per Havlit, PKr Peter Kristensen, (PL Peter Leth, PoR Poul Rafner,) PTP Per Taudal Poulsen, PVR Poul Vestergård Rasmussen, PW Peter Wind, RAn René Andersen, RDN Ricky Damm Nielsen, (RFF Rasmus Fuglsang Frederiksen,) RKB Rasmus Kruse Bro, SGC Søren Grøntved Christiansen, SNL Signe Nepper Larsen, SuN Susanne Nielsen, SÅL Svend Åge Linderstrøm, TB Torkil Bruun, (TMP Thomas M. Petersen,) TRM Tage Robert Mogensen, TRN Toni Reese Næsborg, UFr Ulla Friborg, (VDA Vibeke Duun Andersen), VNø Vibeke Nørby, WKr Willy Krog og YE Yvonne Engmann.

Endvidere ekskursioner (med angivelse af leder(e)/finder(e)) og/eller registreringer (med angivelse af inventør(er)) foretaget af Bdf Biodiversitet facebook, DBF Dansk Botanisk Forening (incl. AFD & PEF), DN Danmarks Naturfredningsforening, DOF Dansk Ornitologisk Forening, Fkb Fynskredsens bestyrelse, FMSK Fåborg-Midtfyn Kommune, KSK Kerteminde Kommune, (LSK Langeland Kommune, MCO Miljøcenter Odense,) Mst Miljøstyrelsen, NSF Naturstyrelsen Fyn, (NSK Nyborg Kommune,) OCB Odense Centralbibliotek, OSK Odense Kommune (incl. Det Grønne Råd), Pah Pahati, SSK Svendborg Kommune, VBD Vilde Blomsters Dag og ÆSK Ærø Kommune. Oplysninger indsamlet gennem ”Gamle Per” (Margit Bloch-Petersens betegnelse for alle inventører i det hedengangne Fyns Amt!) (hun kunne lige så godt have sagt Gamle Henrik!) benævnes stadig FA, mens det lige så hedengangne Miljøcenter Odense betegnes MCO. S’et i midten af de fynske kommunale forkortelser er for storkommune. Af interesse for vore oversøiske frænder gengives endvidere nogle enkelte fund fra URT 2023:1 (artiklerne om årets jyske fund ved Bent Vestergård Petersen og de østdanske do. ved Peter Lindberg Jannerup (begge URT med finderinitialer)). Tak for transportstøtte fra DBF Fynskredsen til inventering af Årets Danske Urt på ikke mindst alle kendte gravhøjslokaliteter og til endnu et par besøg i ”Vejstrup Ådal” i forbindelse med rejsning af fredningssag. Stednavne følger Geodætisk Instituts 4 cm-kort (udgave 1986-2001, der kan studeres på historiskatlas.dk) – navne, der ikke nævnes på disse kort, er anført i gåseøjne. Dette gælder dog ikke ældre lokalitetsnavne. Moderne genfund vil sige, at den pågældende art også har været set på den angivne lokalitet i 2000 eller årene derefter. Leg. betyder legit, latin for fundet af, mens det. betyderdeterminavit, latin for bestemt af, og conf. betyder confirmavit, latin for godkendt af. Et taxon(flertal: taxa) er en systematisk enhed – her inden for karplanter. Finderlisten er knap så lang som i 2021 – men afspejler det tredje coronaplagede år, hvor dansken stadig kom ud i naturen.

Du, kære læser, får nu en enestående chance til at øge din botaniske aktivitet: DBF Fynskredsen søsatte i 2017 Projekt Eventyrlig Flora som afløser for AFD i Det Fynske Ørige og Fyns Amts kortlægning af karplanter – med en nødvendig kobling til pleje og naturpolitik. Mange sjældne planter har et forsvindende antal lokaliteter, og opmærksomheden bør omgående rettes mod passende pleje af samtlige tilbageværende lokaliteter. Årets Danske Urt 2022 var Knoldet Mjødurt, hvilken undersøgelse afrapporteres i URT 2023:2. Alm. Kohvede bliver Årets Danske Urt 2023. Alm. Kohvede er med kun 15 AFD-ruder muligvis i stærk tilbagegang i Det Fynske Ørige og derfor med i PEF. Mere om årsurten kan læses i Fynskredsens nyhedsblad for 2023 ved Carsten Hunding og Helle Hjorth – såvel som i URT 2023:1. PEF hæmmes p.t. af mindst 2 konkurrerende nationale artsportaler – tag Jer nu sammen til rigets fælles bedste, så det hele ikke ender i rigsretssager eller uduelige rapporter om biodiversitet. 

Bjarne Green gik i 2022 til de evige jagtmarker. I 2023 skulle han have været leder på DBF’s ekskursion til Nord-Norge – en tur, som blev aflyst pga. corona i 2020 og 2021 samt uheldigvis pga. strejke hos SAS i 2022. Bjarnes sidste deltagelse i et arrangement med Fynskredsen var samtidig den sidste ekskursion til Årslev Forsøgsstation den 7. september. Til mødet om Astragel den 17. marts i Odense fortalte Bjarne om en indslæbt Astragel i Langeskov (30) – hvilken får vi måske aldrig at vide. Otto Madsen er heller ikke mere. Med base på gården syd for Odense (29) drev han kreaturhold på mange fynske naturlokaliteter til stor gavn for den lokale biodiversitet. I sine unge dage blev Otto undervist i botanik på Ullerslev Centralskole, så han kendte sine engblommer. Freden i Europa brast med giftmorderens fornyede vanvittige aggressioner. I et klip på youtube morer denne uhyggelige person sig med sin forsvarsminister i taigaen over en bladhat med tilfældigt tilhørende fyrrekogle – naturvidenskaben vil her næppe miste en af sine betonpiller.

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen

Henrik Tranberg, Bülowsvej 4, 5230 Odense M,

tlf. 66132541/24437821, fugleroeveren@sol.dk

Per Rasmussen, vandmoellen@gmail.com

Floristiske fund fra Det Fynske Ørige 2022

Ved DBF Fynskredsen (Henrik Tranberg (ansv. red.) & Per Rasmussen)

Padderokfamilien (Equisetaceae)

Lund-Padderok (Equisetum pratense) (LC) (11+2)

Nye fund med en flot bestand i enebærklædt græsland V f. p-pladsen i ”Håstrup Bjerge” (32). På Fynskredsens forårsekskursion efter coronamareridtet set et par steder i mængde langs skovveje i Brenderup Vænge (31) (DBF/LLC), også set her af Skovgruppen i 1999 (TRN).. Savnes fra Ærø (33), ligesom de 2 følgende arter af Padderok.

Skov-Padderok (Equisetum sylvaticum) (LC) (28+3)

Nyt fund som udbredt i den mishandlede fhv. skoveng i N-kanten af Kostenborg N f. Nørresø ved Brahetrolleborg (32) (lok. 142/953), idet Top-Star har overlevet med 20 store frugtende tuer langs den groft oprensede og dermed afgrundsdybe grøft (FMSK/HT). Vel også en hidtil ukendt bestand på mindst 50 ex. ved et spor S f. den højstammede bøgeskov med Smuk Perikon i Hesbjerg Skov (29) (HT). Også et nyt fund lige N f. motorvejen i S-delen af Duensvænge ved Juelsberg (31) (art/NGC).

Elfenbens-Padderok (Equisetum telmateia) (LC) (10+2)

Stadig tusindtallige forekomster på kystskrænterne i Karlsskov på Røjleskov-halvøen (28) (art/PeR; HT). Ligeledes i Kasmose Skov på den samme halvø (28) i skridende plastisk ler (Pah, leg. HT). I Hovedlandet er Elfenbens-Padderok udbredt i et væld omkring et anlæg i skoven langs Højen Bæk ved Vejle (HT), der med andre ord ikke er specielt upåvirket.

Elfenbens-Padderok, Karlsskov. Foto: Per Rasmussen

Slangetungefamilien (Ophioglossaceae)

Slangetunge (Ophioglossum vulgatum) (LC) (11)

Ny for Fyns Hoved-området nær søen ved Horseklint på ”Indrehovedet” af Fyns Hoved (30) incl. med sporehusaks den 28. juni (art/NGC), også set her fåtalligt den 1. juni 2020 (iN/NGC). På Arter vises dog et fund fra en flerårig strandvold på ”Yderhovedet” af Fyns Hoved den 29. juni 2010 (Mst/nn) – uden megen tvivl en fejlindtastning for Slangehoved, idet lokaliteten er Fyns ”Neptuni Åkrar”! Slangetunge synes også ny for Hjortø (32) med 10 ex. incl. med sporehusaks i en strandeng mod S den 21. juni (SSK/ESB). Moderne genfund er der med mindst 200 ex. i lysninger i tagrørsumpen ved ”Gamborg Inderfjord” på Svinø (28) på ekskursionen den 3. juli (DBF/LLC). Nye fund fra de seneste år er også gjort den 11. juni 2021 incl. med sporehusaks på Kerteminde Nordstrand (iN/NHC) (30) og den 7. juni 2021 i form af 25 ex. incl. med sporehusaks yderst på Enebærodde (29) (art/MSt, Nb/MSt!). Der er dog et i Dansk Herbarium belagt fund fra ”Omegnen af Kerteminde” (30) i 1950, ligesom der er et ældre fund fra Hinkes Lod ved Kerteminde (30). Hinkesvej ligger i dag ud for Kerteminde Roklub ved Kerteminde Fjord. Fra Hals (29) er den angivet af Svend Andersen uden år eller præcist findested, mens der er et AFD-fund nær roden af Enebærodde (29). Morale: Fortæl den gl. red. om Jeres fund! I AFD er den spinkle bregne ikke set på Nordøstfyn (30), Østfyn (31) og Ærø (33), mens den i TBU er kendt fra alle distrikter i Det Fynske Ørige. 

Kongebregnefamilien (Osmundaceae)

Kongebregne (Osmunda regalis) (LC, 1997: R) (8)

Denne velvoksne bregne klarer sig længe godt i ellers ganske mishandlede næringsfattige moser, idet den elsker brinkerne af gamle tørvegrave, ligesom den kan optræde i fuld sol såvel som i fuld skygge – iflg. AFD-værket dog mest på halvskygget bund. I 2 lidet kendte, men meget forgravede sydfynske tørvemoser ses overraskende store bestande med meget flotte ex.: I Bommerlund S f. Ny Stenderup med 200 ”frugtende” og 200 vegeterende ex. i en pilesump (lok. 98/680S) (32) (FMSK/HT), enkelte også set i tilgrænsende mosepartier (lok. 97/680N & 99/680V). I AFD blev den kun set i striben Ø f. søen, her også 2. september 2010 (FMSK/BMo?; også den 19. oktober 1993 (FMSK/nn)). Hertil udbredt i den stærkt drænede ”Nymark Mose” N f. Snarup Mose (lok. 250-253/522V,Ø,N,S) (alle 32) (alle FMSK/HT), optalt til mindst 160 ”frugtende” og 160 vegeterende ex., i både birke- og ellesump. Der er også moderne genfund på mere velkendte lokaliteter: 5 vegeterende ex. ved en vandfyldt tørvegrav V f. Klerringvej i V-delen af Snarup Mose (32) (art/PeR, HT), ex Nb/EV 2018. En klynge med 4 ”frugtende” stilke er set ved S-stien i den centrale del af Snarup Mose (32) (HT, her i nærheden også art/PeR), ligesom Lyslung = Snarup Mose Øst (32) gav bid den 5. september (SSK/ESB) med 8 ex. 3 steder. Samme dag er i Gammellung NV f. Stenstrup (32) set 22 ex. 4 steder (SSK/ESB), mens Kongebregne den 15. september er set med 18 ex. 6 steder i SV-delen af Brændeskov i Slæbæk Mark (31) (SSK/ESB). Endelig ”Skovholmmosen” i Sellebjerg Skov (32) med en mod høslæt skånet klynge den 6. september centralt mod S med 5 ”frugtende” skud (HT), sammesteds 4 ex. 3 steder den 28. juni (SSK/ESB) (vel før slåning) og 2 ex. den 14. september (Nb/MSA) (samme klynge som set af HT jf. foto). Den siden 1991 i Danmark fredede Kongebregne savnes på Ærø (33), der er fattig på bregnearter. 40 (30 + 10) qm af planten er uden skilt i Skolebotanisk Have i Odense (29) (HT).

Kærbregnefamilien (Thelypteridaceae)

Dunet Egebregne (Phegopteris connectilis) (LC) (7)

Som ny for AFD-rude 3723 Arreskov Sø med 2 flotte tæpper på mindst 250 og 1000 skud i en blandet løvskov med Bøg oven for en fin gammel ellesump i Tyveholme V f. Arreskov Sø (lok. 45/262) (32) (FMSK/HT). Set i AFD-rude 3823 Brahetrolleborg ved N-bredden af Nørresø (32) i 2004 mellem en grøft og en mørnet træstub (TRN). Også set under DBF’s ekskursion til søen i parken ved Brahetrolleborg (32) den 5. juli 1926 (Svend Andersen). Savnes iflg. TBU fra Sydhavsøerne (33, 34).

Kær-Mangeløv (Thelypteris palustris) (LC) (38)

100 qm tæpper i det græssede kær inden for Teglgård Næs V f. Arreskov Sø (32) (HT; også DBF/HT & IH). Hertil både nyfund, genfund og moderne genfund i det sydfynske skovland (alle 32 bortset fra Volstrup Mose) (alle FMSK/HT): Nyfund er der med mindst 100 ex. i artsrig pilesump i mosen i N-delen af Storskov SSØ f. Korinth (lok. 129/472), med 10 qm i Volstrup Mose (lok. 150/458) (31) og med 100 qm i en gammel tørvegrav i ellesump i Fandensmose ved Krarup (lok. 210/387M). Genfund er der i ellesumpen i Mørkemose ved Sandholt (lok. 33/186N) (sidst FA/nn 13. maj 1993) og især i lysåbne strejf i Posen VNV f. Vester Hæsinge (lok. 12/926S) (sidst FA/nn 1. september 1995), begge tusindtallige bestande. Endelig er der moderne genfund i 2 moser S f. Nørresø ved Brahetrolleborg (begge sidst 27. september 2018 (Mst/nn)): Mosen i Sølyst Skov (lok. 146/478) og mosen i Kirkeskov (lok. 144/479).

Mangeløvfamilien (Dryopteridaceae)

Guldskæl-Mangeløv (Dryopteris affinis) (NE, 1997: R) (0+1) 

Moderne genfund med 3 ex. i Batteriplantage på Hindsgavl-halvøen (SSV f. bakken ”Munken”) (28) (Nb/LLC) – samme antal som i 2021 (Nb/LLC).

Butfinnet Mangeløv (Dryopteris cristata) (LC) (9)

Stadig i lysninger i tagrørsumpen ved ”Gamborg Inderfjord” på Svinø (28) incl. pæne klynger på ekskursionen den 3. juli (DBF/LLC). Også moderne genfund i Snarup Mose (32) den 23. juli (art/PeR). Arten, der har sen sporemodning, er ikke kendt fra Nordøstfyn (30), Østfyn (31) og Ærø (33).

Kambregnefamilien (Blechnaceae)

Alm. Kambregne (Blechnum spicant) (LC) (0+3)

Et ex. i bøgeskov i V-kanten af skoven Knagelbjerg (Ø om ”Brillesø”, mellem den centrale gennemgående sti og ”Kommasø”) (32) (BLa). Synes sidst set i Det Fynske Ørige i 2015 2 steder på Hindsgavl-halvøen (begge 28) med 15 ex. i Batteriplantage og et ex. i Karolineplantage (begge Nb/LLC). I Bødkerdammen sydvest for Korinth (32) (nær Knagelbjerg) søgtes forgæves efter arten i 1997 (HT & PeR), idet sidstnævnte så den her den 4. august 1988 i form af et enkelt ex. (PeR). En ældre angivelse i NF’s arkiv fra 1911 (Svend Andersen) er fra en skrænt 400 m S f. Lerbjerg (32), beliggende i de nuværende ”Svanninge Bjerge” V om Knagelbjerg. Iflg. AFD-værket er Alm. Kambregne ikke fundet på Fyn med øer – sandsynligvis en fejl, da den delvist jyske AFD-rude 2931 med de 2 nævnte lokaliteter er omfattet af kortet. Hertil kommer nyere fund fra Sydfyn (32) og Ærø (33). Savnes iflg. TBU fra Østfyn (31) og Langeland (34). ”Ophøjet” til Alm. Kambregne pga. fund af Krybende Kambregne (B. penna-marina) i 2 jyske AFD-ruder, men i URT kører vi den stadig som Kambregne. Som mange andre karsporeplanter er Alm. Kambregne en vidtudbredt art, der fx findes i mængde langs stien Vueltas de Taganana ned gennem en af de sidste oprindelige laurbærskove i Anaga-bjergene på Tenerife (HT & NKP 2000). Udbredelsen begrænser sig dog til at være disjunkt (dvs. pletvis) i den nordlige halvkugles tempererede zone.

Pilefamilien (Salicaceae)

Krybende Pil (Salix repens ssp. repens var. repens) (LC) (23)

Af moderne genfund fx få dværgbuske med Djævelsbid i ”Kratluskerengen” NV f. Kluset Bro (29) (DN/ASKH & HT) og inden for Teglgård Næs ved Arreskov Sø (32) (DBF/HT & IH). Men en vigende art i Det Fynske Ørige: En Pil, der bør værnes om!

Kendt fra alle fynske distrikter i TBU, selv om det kniber med dokumentation gennem belæg.

Valnødfamilien (Juglandaceae)

*Alm. Valnød (Juglans regia) (NA)

Selvsås tiere og tiere – fx ved stien NV f. ”Nordsøen” i ”Tarup-Davinde Grusgrave” (30) (HT) og med et frugtende ex. på Højstrup Øvelsesplads (29) den 25. august (Nb/ALN). Jens Chr. Svenning under DBF’s Botanikdag i København den 2. april: Selvsået Valnød udgør ikke et problem, da arten er en del af vor biogeografiske region og således næppe er floraforurening.

Bøgefamilien (Fagaceae)

Alm. Bøg (Fagus sylvatica) (LC) (103+3)

Sprang ud på Hindsholm (30) den 31. marts – som altid blandt de første i Danmark (fb/GBe). Den 8. marts var der happening i Sejerskov i Odense (29), hvor Hedeselskabet (HedeDanmark) hejste den nu (af)gåede, meget modige miljøminister Lea Wermelin op i en højstub af en Bøg for at bore insekthuller.

Sandelfamilien (Santalaceae)

Mistelten (Viscum album) (LC, 1997: E) (5)

Nye fund: 10 ex. i det levende hegn S f. Mårhøj på Hindsholm og 2 ex. på Poppel ved Slusebro (begge 30) (begge Nb/BKS). Hertil et ex. på Poppel i Nørre Lyndelse (30) (art/PeR). Masser af moderne genfund, hvoraf kan nævnes et ex. mellem Bremerskov og Grydstrup (31) (art/PeR) og et levende hegn NØ f. Vornæs Skov på Tåsinge (32). Her ses 2×10 + 2×20 + 60 = 120 ex. på 5 popler (HT), hvilket tiltrækker mange spurvefugle (fx Bogfinke og Rødhals), der så spreder arten yderligere. NV f. Vindinge (31) ses mange ex. på flere popler i markhegnet – en gammelkendt bestand, men en del af poplerne er desværre blevet fældet i de senere år (art/PeR). Den vintergrønne art synes at trives med nutidens milde vintre og, den er da også nedkategoriseret til LC i Den Danske Rødliste 2019.

Mistelten brændte sig i det forløbne år for alvor ind i hukommelsen via billederne efter missilnedslagene den 26. marts nær brændstofdepotet ved Lviv i Ukraine og den 16. november ved Przewelow i SØ-Polen – Mistelten er udbredt i Ukraine og omegn. I Danmark ses den tidligere rødlisteart også ved Marienborg, så måske har det elskende regeringstrekløver defileret under. Ved Skt. Knuds Gymnasium i Odense (29) ses 5 ex. i en gammel Sød Æble (HT).

Syrefamilien (Polygonaceae) 

Knudet Pileurt (Persicaria lapathifolium ssp. lapathifolium) (LC) (4)

Nyt fund: Den 29. oktober på det nye ruderat nær den nye kirkegård i Nyborg (V om enden af Hyrdegyden, S om jernbanen) (31) (HT), frø ok. Vi har før AFD kørt den som antropokor, men AFD-værket siger en hjemmehørende arkæofyt, idet makrofossilfund fra flere steder i landet dateres til Yngre Lindetid (taxonet er ikke med i Buchwalds bilag). De nye fund er dog den 3. i AFD-værket nævnte type – nemlig en kraftig opret form med store nødder, der er fundet som ukrudt i agre, på brakmarker, i vildtagre og på anden bar kulturjord. Denne type er udbredt over hele landet og underrapporteret. Den formodede indigenitet skyldes vel mest strandtypen fra bl.a. Læsø. I Det Fynske Ørige er Knudet Pileurt i AFD kun verificeret i distrikterne 30 (Fyns Hoved), 33 og 34.

Strand-Skræppe (Rumex maritimus) (LC) (48)

Nyt fund med et frugtende ex. den 18. august i ferskengen ved Hundstrup Å S f. Vester Åby (lok. 245/592) (32) med fx Spyd-Mælde (FMSK/HT). Godt år med de lange tørkeperioder – en særligt stor bestand med mindst 5000 frugtende ex. er set den 5. oktober på udtørret bund omkring den store sø mod V i N-tunneldalen på Ø-Lyø (lok. 283/073Ø) (32) (FSMK/HT), hvortil kommer 4066 frugtende ex. 4 steder i S-tunneldalen med Østersjo (lok. 229/074S) (32) (FSMK/HT). Der er mange andre moderne genfund fra Det Fynske Ørige.

Strand-Skræppe. Salme Nor, Langeland. Foto: Per Rasmussen

Sump-Skræppe (Rumex palustris) (NT) (5)

Nyt fund og ny for Fyns-delen af TBU-d. 32 i belagt tilstand med 4 frugtende ex. (vel også få vegeterende ex. Ø f. søen) den 26. juli på N-bredden af søen i Horne Mølledam (lok. 190/409S) (32) (FMSK/HT). En meget sjælden art på den fynske hovedø. Nøgle-Skræppe er udbredt i ferskengen ved søen, mens Strand-Skræppe ikke blev set på lokaliteten. Der er også et nyt fund af Sump-Skræppe ved gadekæret Ø f. Lyø Kirke (32) med 10 florale ex. (HT). I det hele taget er den nu rødlistede art udbredt på det østlige Lyø (alle 32): Den 11. august 27 frugtende ex. i tusmørke mod SV i S-tunneldalen på Lyø (lok. 228/075) (også set her på Fynskredsens ekskursion til Lyø i 2019 (DBF/CHu, leg. HT)), den 12. august udbredt i S-tunneldalen med Østersjo (lok. 229/074S), hvor der dog er langt flere Strand-Skræppe (234 frugtende ex. af Sump-Skræppe talt 4 steder). Endvidere den 5. oktober et frugtende ex. helt mod Ø i N-tunneldalen på Ø-Lyø (lok. 283/073Ø) og samme dag genset i S-tunneldalen mod SØ (alle FMSK/HT). Moderne genfund er der også i den udtørrede lagune under hatbakken Store Salmenor (34) den 21. oktober med mindst 470 frugtende ex. (HT; også art/PeR den 14. september). Støvknapperne hos Sump-Skræppe er normalt knap en mm og dermed noget mindre end hos Strand-Skræppe. Sump-Skræppe er ikke kendt fra Nordøstfyn (30). Der er et stort behov for at checke alle belæg fra hovedøen, hvor den slet ikke er fundet i AFD-inventeringen. Kortet på Arter er ligefrem oversvømmet med mest kommunale fund af arten, hvilket ikke altid borger for kvaliteten. Et fund i den stadig artsrige, delvist ferskprægede strandeng i bunden af Horne Krog fra den 17. juni 1983 (FA/EV?) bør absolut genopstøves, idet den nye lokalitet kun er 1 km herfra.

Amarantfamilien (Amaranthaceae) (incl. Salturtfamilien (Chenopodiaceae))

*Top-Amarant (Amaranthus hybridus) (NA)

En snes ex., alle med glatte stængler, på det lille ruderat ved p-pladsen ved Nyborg Vold i Nyborg (31) (DBF/Fkb, det. HT).

*Opret Amarant (Amaranthus retroflexus) (NA)

En snes frugtende ex. den 5. oktober ved lossepladsen = Sct. Hansbålpladsen i strandoverdrevet på Ø-delen af Lyø i AFD-rude 3621 Bjørnø Vest – tilsyneladende ikke set her. Sammesteds 5 knoppende ex. den 12. august i 35 graders varme.

Stilket Kilebæger (Atriplex pedunculata) (NT) (12)

Moderne genfund fx på Monnet på Tåsinge (32) som fåtallig i strandeng den 14. september (art/PeR). 

Stilket Kilebæger, Monnet Tåsinge. Foto: Per Rasmussen

Tangurt (Bassia hirsuta) (LC, 1997: R (A)) (24)

Nyt fund med mindst 100 frugtende ex. den 20. juli i saltpander i den overraskende artsrige strandeng Rørmose på Avernak (lok. 177/055) (32) (FMSK/HT). På den samme del af Avernakø, men nu mod NV (begge 32), også få ex. ved Hovedsø og få visne ex. den 30. september i strandengen ved Skanodde Sø (32) (begge HT). Ligesom i 2020 i ufattelig mængde i den store saltpande omkring udløbet af Kauslunde Å (31) (BKS), mens der inden for Horseskov Odde på Tåsinge (32) (HT) i saltpander incl. loer i strandengen er set mindst 225 frugtende ex. den 9. august, ligesom enkelte spiralformede frugtstande endnu kunne erkendes sammesteds den 26. november (begge HT). Af andre lokaliteter med moderne genfund kan nævnes Østerø-halvøen ved Nyborg (31) som talrig i strandeng (art/PeR), Bøjden Nor (begge 32) som talrig S f. vejdæmningen (Nb/SÅL) hhv. med 3 ex. N f. vejdæmningen (Nb/MSA), Siø (32) som talrig (Nb/MSA), Birkholm (32) som talrig (Nb/UFr), Ristinge Hale (34) som fåtallig (Nb/MLJ), Salmenor (34) som fåtallig (art/PeR) og Keldsnor (34) som talrig (art/PeR). 

(*)Stolthenriks Gåsefod (Chenopodium bonus-henricus) (NA)

Nyt fund med 40 blomstrende, indtil meterhøje ex. ved et levende hegn langs bivejen VSV f. ejendommen Lundshøj V f. Gerup ved Korinth (32) (HT). På Djævleøen er set en stor klynge i under Eg i brynet af Østskov nær Selsø ved Roskilde Fjord (DBF/SGC). Stolthenriks Gåsefod er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3). AFD-værket siger imidlertid en forvildet bofast arkæofyt, der er aftaget overalt i Danmark siden TBU. Tidligere dyrket som spinaterstatning og til medicin.

Drue-Gåsefod (Chenopodium chenopodioides) (LC, 1990: R) (30)

Nyt fund et pænt stykke inde i landet: Ofte dominerende art i en udtørret sø i SØ-delen af ”Karlsmose” SSØ f. Egeskov (begge 32) med mindst 10.000 frugtende ex. (lok. 266/532MS), hvortil mindst 1000 frugtende ex. mod S i Svendborg Kommune den 12. september (begge FMSK/HT). Også et nyt fund nærmere kysten med godt 50 frugtende ex. i ”ferskengen” i N-kanten af Avernak By (lok. 277/251). Af moderne genfund (alle 32) kan nævnes 10 blomstrende ex. i Søen på V-delen af Korshavn (lok. 159/471) (her også den 25. august 1983 (FA/EV?)), som udbredt med 23.250 ex. 5 steder i S-tunneldalen med Østersjo (lok. 229/074S) og med spredte frugtende ex. i Ø-delen af N-tunneldalen på Ø-Lyø (lok. 283/073Ø) (alle FMSK/HT). Hertil også i 2 vandhuller på Birkholm (begge 32) (begge Nb/UFr) samt som talrig i Salmenor, Klisenor, Gulstav Mose og Keldsnor (alle 34) (alle art/PeR). Den blev (ligesom Blågrøn Gåsefod) ikke set i Rørmose på Avernak (32), hvor den er noteret fra den 25. august 1983 (FA/EV?, jf. angivelse af Slap Annelgræs). Drue-Gåsefod medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for strandeng.

*Aks-Jordbærspinat (Chenopodium foliosum) (NA)

Nyt fund med 3 ex. den 9. oktober på det nye ruderat nær den nye kirkegård i Nyborg (V om enden af Hyrdegyden, S om jernbanen) (31) (Nb/BKS), den 29. oktober sammesteds et frugtende ex. (HT). Synes stadig at mangle på de fynske sydhavsøer (33, 34). I 2003 blev den med ét ex. fundet som ny for Østfyn (31) ved en stenrække på Skovhusvej i Hjulby Sand ved Avnslev (BKS). I 2005 var der et nyt fund ved 2 ruderattosser på åben bund nær en køkkenhave ved Holckenhavn (31) (BKS & HT), idet fundet blev beklikket af Næsborg.

Blågrøn Gåsefod (Chenopodium glaucum) (LC) (51)

Kanonår i den tørre sommer i 2018: Nyt fund som fåtalligt frugtende ved Klintholmvej V f. Vormark (31) (Nb/CRø). 10 frugtende ex. set i en udtørret sø i SØ-delen af ”Karlsmose” SSØ f. Egeskov (lok. 266/532MS) (32) (FMSK/HT) udgør også et nyt fund i indlandet. AFD-kortet viser, at denne hjemmehørende arkæofyt også har fundet vej til det fynske indland på menneskebetingede biotoper (eller måske har den spredt sig herfra til kysten?). Hertil nærmere kysten 3 ex. den 9. oktober på det nye ruderat nær den nye kirkegård i Nyborg (V om enden af Hyrdegyden, S om jernbanen) (31) (Nb/BKS), den 29. oktober også få ex. sammesteds (HT). På Sydfyn (alle 32) (alle FMSK/HT) nye kystnære fund med 2 ex. Ø f. søen i Horne Mølledam (lok. 190/409S), *med 10 frugtende ex. i ”ferskengen” i N-kanten af Avernak By (lok. 277/251), med få ex. i den udtørrede sø i mosen SØ f. Lyø Havn (lok. 278/356), med få frugtende ex. på udtørret bund N f. den store sø mod V i N-tunneldalen på Ø-Lyø (lok. 283/073Ø). Også set i de 2 østlige småsøer ved søen i Bobakker på Helnæs (28) (HT) og på søbredden inden for Teglgård Næs V f. Arreskov Sø (32) med få blomstrende ex. den 20. august (DBF/HT & IH). Der er mange andre moderne genfund i Det Fynske Ørige. (*: lig gødningspræget område i strandeng?, TRN 26. juni 2003, HT i Slovenien)

Blågrøn Gåsefod ( og Drue-Gåsefod ), Kelds Nor. Foto: Per Rasmussen

(*)Hjertebladet Gåsefod (Chenopodium hybridum) (NA)

Nye fund over for Ørritslev Gade 27 i Ørritslev Ø f. Otterup (29 (BKS) og på et ruderat ved en markvej Ø f. Volstrup Mose (31) med et blomstrende ex. (HT). Stamhusbesidder Elias Møller havde den i slutningen af 1800-tallet ved Østrupgård nær Otterup (29). Den meteoriske art er forsvundet fra fjorårets nye ruderat ved Platanvej i Odense (29) (HT), ligesom den heller ikke længere ses i NV-kanten af Urup Dam (30) (HT), hvor den i 2014 blev spottet for 11. år i træk (HT). Hjertebladet Gåsefod er spontan iflg. Buchwald et al. (app. 3). 

(*)Mangefrøet Gåsefod (Chenopodium polyspermum) (NA)

Antageligt nye fund på et ruderat ved vejen S om Hakkehave ved Langeskov (30) som fåtallig (art/PeR), på et ruderat ved en markvej Ø f. Volstrup Mose (31) med et frugtende ex. (HT), i et markhjørne i Molshave SV f. Håstrup (32) med flere frugtende ex. (HT) og ved Ø-søen i mosen N f. Vildtskov ved Brahetrolleborg (lok. 264/799) (32) (FMSK/HT). Mangefrøet Gåsefod er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

Vandarvefamilien (Montiaceae)

*Spiselig Vinterportulak (Claytonia perfoliata) (NA)

Nye fund (begge 28): Med 2 blomstrende klynger på kronen af stendiget ved Orte Kirke den 27. april og med flere hundrede blomstrende ex. på Sandagernæs Camping

den 17. maj (begge HT), ligesom den er genfundet på Volkeshøj ved Faldsled med 20 blomstrende ex. den 16. april (Nb/GKn) – også set her under gamle graner på NØ-siden af en lille høj den 22. maj 1997 (TRN). Moderne genfund er der med 1000 ex. på S-delen af ”Måle Strand ” N f. Smedeskov på Hindsholm (30) (Nb/BKS) samt som hist og her blomstrende den 6. maj ved motorvejsafkørsel 44 på Østerø-halvøen ved Nyborg (31) (art/MLi, fb/MLi, Nb/MLi!!; også Nb/YE den 8. maj), sammesteds udbredt den 13. maj (HT) (+ knoppende Ungarsk Vejsennep). Synes første gang noteret her den 11. maj 2017 som hist og her (Nb/PL). Også set på Østerø (31) den 8. juni 1999 i en birkebusket med Bølget Bunke (HT).

Liden Vandarve (Montia minor) (EN) (23)

3 ex. ved stendige under Store Galtebjerg ved Tryggelev Nor (34) den 14. april (HT) – S f. stendiget tidligere i AFD, idet inventøren så den 2 steder i området den 7. maj 2003 (begge TB). Tidligere nyere fund på Langeland (alle 34) også den 8. maj 2019 i Ristinge Nor som hist og her frugtende (Nb/HN) samt i AFD den 11. maj 2001 i en lysåben græsset bøgeskov ved Skovsgård og den 23. maj 2004 i en græsset tidvist oversvømmet eng i Henninge Nor (begge TB). Moderne genfund er der også på ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) (fb/GBe). I 2022 næsten ikke set trods fine forhold i tørken, så rødlistevurderingen er måske berettiget – fx ikke set mod S i ”Rødme Svinehaver” (32) den 6. september (HT). På Djævleøen optrådte Liden Vandarve som udbredt i veksler den 13. maj i strandoverdrevet (= den grøftede eng) Mulen/Ubberup Mark (DBF/BKM & HHj, leg. HT).

Liden Vandarve, Bogensø. Foto: Per Rasmussen

Nellikefamilien (Caryophyllaceae)

Bakke-Nellike (Dianthus deltoides) (LC) (47+1)

Blomstrende allerede den 7. juni på ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) (fb/GBe) og så sent som 3. december på ”Måle Strand” på den modsatte kyst af Hindsholm (30) (fb/GBe). Også et blomstrende ex. den 15. oktober på S-skrænten af Søknøs i ”Håstrup Bjerge” (32) (DBF/HT, leg. GBr).

Strand-Nellike (Dianthus superbus) (NT) (7)

Det sædvanlige moderne genfund er der incl. endnu mindst 50 blomstrende skud ved p-pladsen ved Slipshavn på Østerø-halvøen (31), hvor den dog ikke kunne ses den 13. april, derimod endnu blomstrende med det milde vejr den 29. november (begge HT).

Alm. Brudurt (Herniaria glabra) (LC) (14)

Nyt fund med 10 ex. på industrigrunden ved gården Mariesminde i Langeskov (30) med 100 ex. af Salomons Lysestage (Nb/BKS). Ved sprøjtende Meny i Odense (29) er den 9. maj set over 500 ex. på Danske Banks 2 x 5 p-pladser, mens den var sprøjtet væk fra Menys mange flere p-pladser (den 26. marts sås endnu mange brune ex. ved Meny efter sprøjtning, mens de ved Danske Bank var tiltagende grønne (også grønne den 16. januar). Den 8. august blev endog set 1000 frugtende ex. ved Danske Banks p-pladser – men man troede forkert, hvis Danske Bank skulle omdøbes til Grønne Bank: Den 7. december også sprøjtet ved Danske Bank = Griske Bank. Meny og Danske Bank er således typiske eksponenter for Danmarks Sorteste Storby, øvøvøv.

Skærmarve (Holosteum umbellatum) (EN) (1+1)

Moderne genfund med 5 blomstrende ex. i Langeskov (30) (Nb/BKS). Savnes stadig fra Østfyn (31) og Sydhavsøerne (33, 34). 

Strand-Firling (Sagina maritima) (LC) (24+1)

Nyt fund med Smalbladet Hareøre på østbredden af Horseskov Odde på Tåsinge (32) med mindst 25 standere den 9. august (HT), 

Nordlig Knude-Firling (Sagina nodosa ssp. borealis) (NT) (12)

Moderne genfund med tusindtallig bestand på N-delen af Feddet ved Å (28) (Nb/LLC). Il Duce angiver ikke biotop og er i øvrigt tavs.

(*)Nat-Limurt (Silene noctiflora) (NA)

Blomstrende i Kerteminde (30) den 28. september (fb/GBe). Savnes stadig fra Østfyn (31) og Sydhavsøerne (33, 34). Nat-Limurt er spontan iflg. Buchwald et al. (app. 3).

Nikkende Limurt (Silene nutans) (LC) (18+2)

Pænt blomstrende klynge den 17. maj under et lille egetræ ud for det voldsomme hegn omkring Galsklint Camping (28) (HT), Kendt fra Hindsgavl-området (28), siden Anton Andersen så den her i 1890. Også set i området i AFD-rude 2931 på en overdrevsagtig kystskråning den 12. maj 2002 (AM & TRM).

Klæbrig Limurt (Silene viscosa) (LC) (2)

”Naturaliseret” med mindst 10 standere på strandoverdrevet S f. Nakkeodde på Korshavn (HT) (lok. 164/054) (32) (FMSK/HT), hvor den vel i sin tid blev udsået af ”Munken”. Under mere naturlige forhold den 23. august på Fællesstrands Ø-kyst på Fyns Hoved (30) med mindst 50 standere (HT), blomstrende her den 28. juni (art/NGC). I sin tid også set her af Per Stidsen. Bis auf Widerspruch (fra fx MLJ?) snarest ukendt fra de sydlige øer (32, 33, 34). Også Henry Nielsen er skeptisk, men Avernakø (32) er Klæbrig Limurt altså (udsået) på.

Tykbladet Fladstjerne (Stellaria crassifolia) (EN) (1)

Et blomstrende ex. (leg. BLa), hvortil en del frugtende og vegeterende, i endnu ret lysåben tagrørsump ved ”Gamborg Inderfjord” på Svinø (28) på ekskursionen den 3. juli (DBF/LLC) – tidligere mere udbredt langs fjorden (LLC).

Tjærenellike (Viscaria vulgaris) (LC) (16)

Nyt fund med 100 knoppende til blomstrende ex. den 23. maj på Digerhøj V f. Vester Hæsinge (lok. 17/793) (32) (FMSK/HT). Af moderne genfund i Fåborg-Midtfyn Kommune (alle 32) kan nævnes S-skrænten af Søknøs i ”Håstrup Bjerge” med 100 blomstrende ex. den 28. maj (HT), 2 overdrev i Svanninge Bakker V om Dalkildegård mindst med 400 blomstrende hhv. 100 do. (lok. 67/533 & 68/851) (begge FMSK/HT) hhv. en måske nyfundet klynge med 5 blomstrende ex. i grusgraven ved vejen nær de nævnte overdrev (HT) – her et skilt: ”Marker i 1990’erne”. På lok. 67/533 er den sidst set den 6. maj 2019 (Mst/nn), registreret som kalkoverdrev! Det kniber voldsomt med Tjærenellike på Nordfyn (begge 29): Endnu i form af 5 tæpper (i alt 1 qm) med 75 standere på SV-jættestuen S f. Kappendrup den 23. juli og med et vegeterende ex. over et lavt egetræ i ”Steppereservatet” på Grindløse Ås den 1. august (begge HT). Ligeså på Nordøstfyn (begge 30): Især over en sten mod SSV på gravhøjen Mårhøj på Hindsholm den 16. august (HT) og med 25 blomstrende ex. på ”Højby Ås” V f. Højby den 30. maj (OSK/ESB). På Djævleøen er set lave blomstrende ex. af Tjærenellike den 13. maj i strandoverdrevet på Store Vrøj/Krageø (DBF/BKM & HHj).

Hornbladfamilien (Ceratophyllaceae)

Tornfrøet Hornblad (Ceratophyllum demersum) (LC) (28+1)

I det mindste delvist dominerende art i søen i Viemose S f. Vester Hæsinge (32) (HT). 3 andre steder med hidtil ikke meldte nye fund (alle Nb/CRø) angives den som talrig (ved Silkeås afløb endog som talrigt frugtende): ”Mellemsøen” ved Ølund (29), hvor Silkeå løber fra søen ved Brahetrolleborg (32) og søen S f. bakken Søknøs i ”Håstrup Bjerge” (32) – på sidstnævnte lokalitet sammen med den følgende art. Af moderne genfund kan nævnes ”Langager Sø” i ”Tarup-Davinde Grusgrave” (30), hvor den også angives den også som hist og her (Nb/CRø) – også set i denne sø den 27. november, hvor der på fotos tydeligt ses talrige tænder på bladfligene (art/PeR). Hertil i bassinet N f. motorvejsafkørsel 44 på Østerø-halvøen ved Nyborg (31) som hist og her (Nb/CRø) – også set her den 13. september 2021 (Mst/nn).

Tornløs Hornblad (Ceratophyllum submersum) (LC) (42)

Hist og her i søen S f. bakken Søknøs i ”Håstrup Bjerge” (32), hvor der også vokser Tornfrøet Hornblad (Nb/CRø). ”Det er ikke ofte, man finder begge arter hornblad i samme sø”, nævner finderen. I URT 2023:1 kom vi desværre til at skrive ”nord for bakken Søknøs”, hvilket hermed er korrigeret. Også et nyt fund i mølledammen ved den lille vandmølle i bebyggelsen Lille Eng ved Svendborg (32) (CHu) – vel importeret hertil via afløbet fra den lille dam i selve bebyggelsen, hvor den blev fundet i 2021 (CHu). Også set i fx Svanninge Gadekær (32) (HT).

Ranunkelfamilien (Ranunculaceae)

Gul Anemone (Anemone ranunculoides) (LC) (56+2)

Udbredt i ”Anderupparken” ved Odense (29) (SuN), ligesom Firblad (Nb/SuN) og 200 ex. af Fladkravet Kodriver (Nb/SuN)

Svovlgul Anemone (Anemone xsulphurea) (NE) (6+1)

100 blomstrende ex. i skoven Eskemose N f. Ballen den 19. april (Nb/CD). Svovlgul Anemone medtages i PEF som en sjælden spontan hybrid.

Krybende Kabbeleje (Caltha palustris ssp. radicans) (LC) (30+3)

I hovedgrøften som ny for Mørkemose ved Sandholt (lok. 33/186N) (32) (FMSK/HT), pænt tæppe incl. frugtende ex. den 3. juni. Også ny som talrig ved en grøft i en ellers fin gammel ellesump i Tyveholme V f. Arreskov Sø (lok. 45/262) (32) (FMSK/HT). Talrig, men få frugtende, ofte ædt, i ellesumpen langs bækken V om Rendforbi Bro NØ f. Egeskov (32) (lok. 60/587) (FMSK/HT) – her er set Eng-Kabbeleje den 26. august 1991 (FA/nn) og den 28. juni 1993 (FA/HT). Krybende Kabbeleje med de rodslående skud savnes åbenbart stadig fra Nordøstfyn (30), Ærø (33) og Langeland (34), som vi allerede skrev i 2002. Iflg. Henry Nielsen skal den høje botaniker Kristian Mikkelsen have udført speciale i Caltha ved Institut for Systematisk Botanik i København, inden han giftede sig med en græker og konverterede til græsk-katolsk tro. Krybende Kabbeleje medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for mose.

Blå Anemone (Hepatica nobilis) (LC) (17+1)

Glædeligvis stadig mange ex. på den kratklædte kystskrænt under Bøgebjerg Skov på Hindsholm (30) (FHP). Moderne genfund også i ”Klinteskoven” på Helnæs (28) (CSk & NOv), 25. marts – ingen let opgave at finde de få tilbageværende ex., men den blev løst. Blomstrende ex. også set i Kasmose Skov nær Holmehus (28) den 24. marts (COH) – ikke adgang via stranden østfra pga. væltede træer, men ”Indiana Jones” klarede den gennem skoven. Kun et vegeterende ex. set på stedet, hvor der tidligere var flest Stor Gøgeurt (og masser af Blå Anemone) i Karlsskov (28), der ligesom Kasmose Skov er beliggende på Røjleskov-halvøen (HT).

Blå Anemone, Bøgebjerg Skov. Foto: Per Rasmussen

Musehale (Myosurus minimus) (LC) (43+3)

Nyt fund med 3 frugtende ex. i en kreaturtrampet hegnskant af en eng V om Øksnebro i S-kanten af Faldsled (lok. 28/606) (32) (FMSK/HT). Stadig ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) den 9. maj (fb/GBe). Musehale medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for ferskeng. På Djævleøen ved indgangen til strandoverdrevet (egentlig den grøftede eng!) den 13. maj i det artsrige område Mulen/Ubberup Mark (DBF/BKM & HHj, leg. HT).

Nikkende Kobjælde (Pulsatilla pratensis) (LC, 1997: A) (6)

Moderne genfund: 100 standere på SØ-skrænten af Volkeshøj ved Faldsled den 31. maj (32) (HT), kun 30 ex. set den 16. april (Nb/GKn). Også med 3 vegeterende ex. (og en gammel stander) højt i ”Steppereservatet” på Grindløse Ås (29) den 1. august (HT) og med 5 ex. med udsprungne blomster på Sandbjerg i ”Jordløse Bakker” (32) den 19. april (Nb/MSA)

Opret Kobjælde (Pulsatilla vulgaris) (LC, 1997: A) (2)

26 blomstrende ex. (”26 skud”) på volden Ø f. ”Lille Ibjerg Sø” i ”Tarup-Davinde Grusgrave” (30) den 18. april (art/PeR).

Kredsbladet Vandranunkel (Ranunculus circinatus) (NT) (2)

Den 20. juni talrigt blomstrende i ”Nordsøen” i ”Tarup-Davinde Grusgrave” (30), også ilanddrevet (CSk & HT).

Langbladet Ranunkel (Ranunculus lingua) (LC) (41+1)

I hovedgrøften som ny for Mørkemose ved Sandholt (lok. 33/186N) (32) med 2 pæne blomstrende klynger den 3. juni (FMSK/HT). Mindst 1000 blomstrende ex. i ”Kratluskerengen” NV f. Kluset Bro (29) den 8. juli (HT) og på ekskursionen den 10. juli (DN/ASKH & HT) – arten synes at have haft godt af kommunal pleje i form af slåning. Der er også et moderne genfund i Skånemose ved Håstrup (32) med 15 blomstrende ex. den 10. juni (Nb/GJe).

Mangeblomstret Ranunkel (Ranunculus polyanthemos ssp. polyanthemos

(NT, 2010: VU) (2)

Et interessant genfund på Monnet på Tåsinge (32) (art/PeR), der er konfirmeret af den (lidt for?) hurtige validator Thornbajer, bør undersøges nærmere.

Skilt ved Revtrille på Korshavn-delen af Avernakø med tegninger af Susanne Weitemeyer ”blandt 3 velkendte arter på øen” (red.: Avernakø), skønt arten aldrig er fundet på Avernakø. 

Gul Frøstjerne (Thalictrum flavum) (LC) (24)

Nyt fund i en tilgroende natureng ud for S-kanten af Kohave Lung ved Arreskov (lok. 126/406) (32) med over 1000 blomstrende ex. (FMSK/HT). Ligeledes i SØ-delen af ”Karlsmose” SSØ f. Egeskov (lok. 266/532MS) (32) med over 50 frugtende ex. til 1,6 m og mange vegeterende ex. den 12. september, hvortil mod S i mosen (i Svendborg Kommune) mindst 25 frugtende ex. (FMSK/HT). 8 qm med 500 blomstrende ex. den 7. juli i den tilgroede natureng Ø om Silkeå ud for Kohave Lung (lok. 138/766) (32) (FMSK/HT), efter passage af Jim Lyngvilds vikingebolig – tidligere set i selve Kohave Lung 30. august 1989 (FA/nn). I ”Lysemose” NNV f. Nordenhuse (31) overlevede 3 ex. deponering af førne i 2021, idet der dog stadig er 10 blomstrende ex. i nærheden ligesom en tue af Top-Star (Nb/KTh). Moderne genfund: 5 qm frugtende ex. ved en sti N om markvejen i strandengen ved Fællesstrands SØ-kyst på Fyns Hoved den 23. august (HT) (30), også Nb/NGC den 19. august 2017 som fåtallig (tilsyneladende længere mod V). Næppe set her tidligere – i AFD-rude 4133 Mejlø kun set helt mod SØ i S-delen af Øksnehave: Identisk med mosen bag ”Brockdorff Strand” på Hindsholm (30) med 100 frugtende ex. den 16. august (HT). Ligeledes med endnu en snes blomstrende ex. til 120 cm i den fhv. kærmose i Skovhaverne SSØ f. Nordenhuse (31), men omklamret af Gærde-Snerle – noteret lige efter Tour de France-feltets passage af Storebæltsbroen den 2. juli (HT), men overvokset den 31. august (HT). Endelig med over 250 blomstrende ex. den 9. august i tagrørsumpen inden for Horseskov Odde på Tåsinge (32) (HT) – her også den 4. september 1985 (FA/nn) og den 17. juli 2008 i AFD (HN). Thornbajer er også ekspert i frøstjærne.

Rank Frøstjerne (Thalictrum simplex) (NT) (0)

”Alantoverdrevet” i ”Vibesholm Enge” SØ f. Ullerslev (31) med 10 qm incl. frugtende ex. i kørespor den 9. juli (HT). Moderne genfund også på den anden kendte lokalitet i Det Fynske Ørige: Monnet på Tåsinge (32) med en klynge på 100 frugtende (bredt pilformet støvfang) og en mindre med få frugtende og mindst 50 vegeterende den 9. august (HT) – vel sammesteds den 14. september (art/PeR), den genopstandne botaniker). Dette taxon blev i AFD aldrig godkendt fra Det Fynske Ørige.

Engblomme (Trollius europaeus) (NT) (16+1)

Genfundet i ”Hjulby Mose” (31) (Jens Bjerg, vel sekundær meddeler), jf. avisartikel i Fyens Stftstidende (Carsten Jarner Olsen, den 6. august: ”… nu … dukket op”). Ikke set i Serup Mose (29), vel pga. tilgroning (KGH). I Jylland går det bedre: I et meget stort sumpet moseagtigt engstykke nær Vegger i Himmerland er arten set i stor mængde i ”paradis” (URT/CBø & PTP). Engblomme (”Rosa de Canòlic”) er udkommet på noget så støvet som et nyt frimærke fra Andorra (fransk post) i 2022.

Valmuefamilien (Papaveraceae) (incl. Jordrøgfamilien (Fumariaceae))

Liden Lærkespore (Corydalis intermedia) (LC) (81+1)

300 incl. blomstrende ex. i krattet på kystskrænten over Næbbet ved Skjoldnæs (33), benævnt Gammelhave (art/AKN, Nb/AKN!). Belæg i Dansk Herbarium fra Ærø (begge 33) i 1946 (Skovbrynke, på dige, Alfred Hansen) og 1970 (Vindeballe).

*Mur-Jordrøg (Fumaria muralis) (NA)

Nyt fund i et bed nær krydset mellem Dalumvej og Faaborgvej i Odense (29) (BKS).

Kendt fra alle distrikter i Det Fynske Ørige. Mur-Jordrøg synes dog endnu ikke at være fundet på Hindsholm (30) – kan man virkelig stole på det?

Korsblomstfamilien (Brassicaceae)

(*)Randhåret Vinterkarse (Barbarea intermedia) (NA)

Pæn klynge ved skovvej i Brenderup Vænge (31) (DBF/LLC, leg. et det. HT). Salig Rostrup havde den ved Sødinge (31), Svend Andersen ved Øksendrup (31) i 1925.

Savnes den virkelig fra Ærø (33)?

Rank Vinterkarse (Barbarea stricta) (LC, 1990: R) (10)

Nyt fund på Bøgebjerg Strand på Hindsholm (30) (fb/GBe). Arten synes stadig at mangle fra Ærø (33), idet AFD-kortet kun viser forekomster i den nordlige halvdel af Det Fynske Ørige. På Hindsholm også set ved Lodshuse på halvøen Skoven (30) (BKS 2004).

*Orientalsk Takkeklap (Bunias orientalis) (NA)

Nyt fund på en vejskrænt nær Elmelundsvej 85 i Elmelund ved Odense (29) (BKS).

Vandkarse (Cardamine amara) (LC) (68+3)

Et blomstrende ex. i et væld i hjørnet af den bakkede løvskov V f. Vosebo, reelt SV-hjørnet af Hesbjerg Skov (29). Samtidig blev her på kanten af Brændekilde Sogn 25 m oppe i luften set en Havørn, flyvende mod SSV, som vanligt mobbet af krager og måger (HT). Ta’ den Jesper.

Skov-Springklap (Cardamine flexuosa) (LC) (18+3)

Nye fund i et spor S om søen i mosen S f. Paspåsø ved Høbbet (lok. 73/504) (32) (FMSK/HT) og i adgangssporet til Storelung (32) incl. 5 blomstrende ex. (HT). 

(*)Gyldenlak-Hjørneklap (Erysimum cheiranthoides) (NA) (24+1)

Nyt fund med 50 blomstrende ex. den 23. juni i en mark med Seksradet Byg i Molshave SV f. Håstrup (32) (HT). Hertil et pudsigt genfund med flere blomstrende ex. som ukrudt i en majsplantning Ø f. Ikær Mose (32) (HT), hvorfra den er belagt i Dansk Herbarium i 1962. Gyldenlak-Hjørneklap er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

*Skærm-Sløjfeblomst (Iberis umbellata) (NA)

Få blomstrende ex. på et ruderat ved Brylle Kirke (29) (HT), iflg. ”Granden” fhv. have. Hvad ved vi mon om den? TBU 28 (uden belæg), 29, 32 og 34. Belagt ved Kragsbjerggården i Odense (29) i 1924 af købmand Harald Eilstrup.

(*)Liden Ravnefod (Lepidium didymum) (NA)

Ny for Nordfyn (29) med et ex. i et staudebed nær kapellet på Assistens Kirkegård vest om vejen Heden i Odense (BKS). Arten var ny for Det Fynske Ørige i 1996 ved kantstenen langs et gruset fortov i Håstrup (32) (KO), hvor den også optrådte det følgende år (KO). Også set ved Orehøj i kanten af Jægersborg Hegn i ”Whiskybæltet” på Djævleøen som fåtalligt frugtende den 22. oktober (Nb/OBL). Nærmere Fyn blev den set i AFD på åben bund ved en grusvej på Sprogø i Storebælt i 2009 (PH). En sydamerikansk art, der synes under spredning i Danmark. Således også set mellem fortovsfliser i Nærum i ”Whiskybæltet” N f. København (URT/MKH, & OBL).

*Virginsk Karse (Lepidium virginicum) (NA)

10 ex. den 9. oktober på det nye ruderat nær den nye kirkegård i Nyborg (V om enden af Hyrdegyden, S om jernbanen) (31) (Nb/BKS), den 29. oktober sammesteds flere blomstrende til frugtende ex. (HT). Angivet fra den nærliggende Nyborg Havn (31) af Svend Andersen i 1924. Denne tiltrykt hårede korsblomstrede fra Nordamerika synes aldrig meldt fra Ærø (33).

(*)Kiddike (Raphanus raphanistrum) (NA)

Blomstrende den 30. september i en agerkant ved strandoverdrevet nær ”Dampskibsbroen” på Avernak (lok. 275/972NV) (32) (FMSK/HT), 

Vandpeberrod (Rorippa amphibia) (LC) (47)

Nye fund (begge 32) med 3 blomstrende klynger langs Hågerup Å ved vejpassagen S om Fjællebro ØSØ f. Espe (HT) og med et blomstrende ex. i en grøft i en ”ferskeng” i Kræmmerhaven SV f. Korinth (lok. 80/005) (FMSK/HT). Men der er ældre fund (begge 32) lige i nærheden: I voldgraven ved Fjællebro i den daværende Ringe Kommune den 7. juli 1993 (FA/HT) og i Gærup Skov (32) den 8. september 1999, vel 3722 Kaleko (TRN)? Et mægtigt blomstrende tæppe i Odense Å har kunnet beundres netop nedstrøms Klaragadebroen (29) den 1. juni og hele sommeren (HT). 

(*)Vej-Guldkarse (Rorippa sylvestris) (NA)

Blomstrende klynge i en markvejkant ved gravhøjen Dalhøj nær Borreby (29) (HT).

(*)Stivhåret Ager-Sennep (Sinapis arvensis var. orientalis) (NA)

Ny for Lyø (med mindre Erik Wessberg har gjort et hemmeligt fund) i en stubmark S f. den yderste = østlige del af N-tunneldalen på Ø-Lyø (lok. 286/073S) (32) (HT). Den 29. oktober på det nye ruderat nær den nye kirkegård i Nyborg (V om enden af Hyrdegyden, S om jernbanen) (31) (HT). Den 16. september 2009 blev den i en græsrig stirabat ved et skilt i Nyborg (31) i AFD (HT). Overraskende er markeret hele 600 danske fund incl. alle TBU-distrikter i Det Fynske Ørige på Arter (pr. 16. januar 2023).

Tårnurt (Turritis glabra) (LC) (53+1)

Antagelig et nyt fund i Svanninge Bakker V om Dalkildegård (32) (HT) med få ex. i en grusgrav ved vejen – planterne angrebet af det næbmundede insekt Lipaphis turritella. Den 1. august set på Ormehøj N f. Rostrup (29) med 7 ranglede frugtende ex. til 75 cm (HT) – også her i 1989, men ikke set i 2015 (begge HT). Moderne genfund: Ved sti-Y’et ved græsmarken under ”Søparken” ved Stenløse (29), men kun med et enkelt knoppende til blomstrende ex. på 50 cm i bagkanten af stikanten den 9. juni (HT). Senere ikke set den 19. juni (VBD/HT) – må være blevet plukket. Også et moderne genfund i Skånemose ved Håstrup (32) (Nb/GJe) med 2 blomstrende ex. den 25. maj.

Soldugfamilien (Droseraceae)

Liden Soldug (Drosera intermedia) (NT) (3)

Meget sjældnere end sin rundbladede fætter, men endnu sammen med denne i mosen i Ravnebjerg Skov og i ”Skovholmmosen” i Sellebjerg Skov (begge 32). I ”Ravnebjerg-mosen” mindst 100 frugtende ex. i en rende, men klart underordnet Rundbladet Soldug (HT, 6. september), også med 50 ex. den 28. juni (SSK/ESB). I ”Skovholmmosen” som udbredt fugtigere steder end fætteren (HT, 6. september), også med 100 knoppende ex. den 28. juni (SSK/ESB). Har nogen set den i Storelung (32)?

Rundbladet Soldug (Drosera rotundifolia) (LC) (7)

Nyt fund i ”Kæruldmosen” SØ f. Lerbjerg i ”Svanninge Bjerge” med 6 ex., de 5 med standere den 16. juni (lok. 74/770) (32) (FMSK/HT). Arten kendes dog fra andre moser i ”Svanninge Bjerge” (32). Trods alt endnu ret udbredt på Sydfyn med en del moderne genfund (alle 32): Storelung som spredt forekommende den 11. september (HT), Snarup Mose med mindst 500 incl. mange blomstrende til frugtende ex. i en ”nygravet lavning”, hvortil kommer ”Smørhullet” mod N i lysningen, men her kun med få ex. (HT; også PeR den 23. juli), fattigkæret i ”Rødme Svinehaver” den 12. januar med flere standere, den 6. september med 100 incl. 50 frugtende ex., endnu en stander 3. november (alle HT), også 3. juli (art/PeR), udbredt i ”Skovholmmosen” i Sellebjerg Skov den 6. september med fx Hjertelæbe (HT), mosen i Ravnebjerg Skov den 6. september som udbredt med mindst 10000 ex., mange med frugtstande til 20 cm (HT). Bør eftersøges ved Arreskov Sø (32): I Dansk Herbarium foreligger belæg samlet ved Arreskov Sø i 1934 hhv. ved Korinth i 1921 – i begge tilfælde kan der være tale om Bollelung. I Ulvelandet med spredte standere den 9. oktober i fattigkæret ved Syvårssøerne i Frederikshåb Plantage N f. Randbøl Hede (Pah/PHK, leg. HT).

Stenurtfamilien (Crassulaceae)

(*)”Mos-Korsarve” (HT) (Crassula tillaea) (NA) (0)

Ny for Vestfyn (begge 28) på Vejlby Fed Campingplads med langt over 1500 røde knoppende ex. den 17. maj (HT) samt på Galsklint Camping med mindst 700 røde frugtende ex. på denne seriøst indhegnede lokalitet (begge HT). Ny for Østfyn (31) på Østerø-halvøen ud for Nyborg Strandcamping med mindst 1500 små røde knoppende ex. den 7. maj på vendepladsen ud for offentlige klitareal (HT).

En fjerde ny lokalitet er Kerteminde Nordstrand (30) med mindst 500 små røde knoppende ex. den 7. maj, hvor autocamperne vender N om NØ-hjørnet af minigolfbanen (HT). Også set her den 30. december som små grønne skud (HT).

Moderne genfund (alle HT): Den 14. april med mindst 1000 ex. på Ristinge Campingplads (34), den 12. november med små grønne ex. ved ”Sømærkebakken” på Fyns Hoved (30) og den 25. november med små grønne ex. i et spor ud for klitterne på ”Flyvesandet” (29) (HT). Forgæves søgt (alle HT): P-pladsen ved Hesselbjerg Strand og Strandgårdens Campingplads ved Øen N f. Bagenkop (begge 34) (begge 14. april), Skårupøre Camping og Åbyskov Strandcamping i Vængemose (begge 32) (begge 20. april), Bøsøre Strand incl. en uinteressant campingplads (24. april) samt endelig Sandagernæs Camping (28), Å Strand Camping (28) og Faldsled Strand Camping (32) (alle 17. maj). Mos-Korsarve medtages i PEF som en sjælden antropokor art, der måske er hjemmehørende. På Anholts campingplads skal være fundet Plettet Soløje (Tuberaria guttata) (URT/KnM, det. PW), sikkert indslæbt med campingudstyr. Den enårige art er udbredt omkring Middelhavet, men med spredte fund mod N langs Europas atlanterhavskyst til England, Wales og Holland. Det danske artsnavn skyldes de gule kronblade med en sort plet ved basis.

Mos-Korsarve, Fynshoved. Foto: Per Rasmussen

Stenbrækfamilien (Saxifragaceae)

Småbladet Milturt (Chrysosplenium oppositifolium) (LC) (21+2)

Nye fund (begge 32) med udbredte tæpper i en fin gammel ellesump i Tyveholme V f. Arreskov Sø (lok. 45/262) og med 20 qm i/ved dokumentationsfeltet i mosen i Sølyst Skov S f. Nørresø ved Brahetrolleborg (lok. 146/478) (begge FMSK/HT). Småbladet Milturt savnes stadig helt fra Nordøstfyn (30) og Sydhavsøerne (33, 34).

Trekløft-Stenbræk (Saxifraga tridactylites) (LC) (20+1)

Nyt fund den 17. april på Fruens Bøge St. i Odense (29) med 9 knoppende til blomstrende ex. (HT) – dog i AFD-rude 3828 Dalum både N og S f. den nye lokalitet. Også nyt fund ved jernbaneoverskæringen mellem Hjortholm og Skyttegård NØ f. Glamsbjerg (28) med mindst 50 blomstrende ex. den 23. april (HT) – i nærheden samme dag et moderne genfund ½ km mod SV ved overskæringen mellem Bærholm og Holtegård, men kun 50 ex. set (HT). Ligeledes ny med en blomstrende til frugtende bestand den 11. juni mellem brosten mellem Nørrevoldgade og Nørregade i Nyborg (31) (art/NGC). En mægtig bestand på ikke under 5000 blomstrende til frugtende ex. er set især på midterarealet mellem sporene på rangerterrænet ved Nyborg St. (31). 

Rosenfamilien (Rosaceae) 

(incl. Stenfrugtfamilien (Amygdalaceae) & Kærnefrugtfamilien (Malaceae))

Vellugtende Agermåne (Agrimonia procera) (LC) (13+1)

Nyt fund med en usædvanligt frugtrig og tæt bestand i vejkanten langs Tranekærvej S f. Rødby, med anslået 222 frugtende ex. den 28. september (Nb/HN). Der er dog belæg fra Tranekær (34) i Dansk Herbarium fra 1966, idet Rødby er en flække S om Tranekær. På Ø-kysten af Langeland atter set på stranden ud for Yderste Slottehave (34) (TB). Andre moderne genfund: Endnu i V-brynet af ”Snave Skov” på Hindsholm (30) med 250 ex. fordelt over 25 qm incl. 150 frugtende ex., hvoraf nogle dog er aborterede (HT). Holder trods nogen tilgroning med krat vel skansen i Stenløse Skov (29), hvor den er set 9. juni (HT), 19. juni (VBD/HT, incl. et knoppende ex. i krattet (AMT)) og 3. oktober (HT). Derimod kunne den ikke iagttages den 8. januar og den 25. marts (begge HT). Stadig en flot bestand med 50 knoppende ex. på den N-exp. vejskrænt Ø om Solhjem ved Sollerup (32), men kun i den uslåede øvre del den 21. juni efter en kammeratlig samtale med skovrideren (HT) – senere udsprunget den 7. juli (HT). Henry Nielsen har ikke konstateret hybriden med Alm. Agermåne på Langeland (34).

(*)Småfrugtet Dværgløvefod (Aphanes australis) (NA)

Nyt fund i Ringe By (31) den 16. juli (art/PeR). Stadig en ganske sjælden art i Det Fynske Ørige.

Småfrugtet Dværgløvefod, Ringe. Foto: Per Rasmussen

Kragefod (Comarum palustre) (LC) (37)

2 nye fund i Fåborg-Midtfyn Kommune (begge 32): 2 vegeterende ex. i en lille hængesæk i Brændemose Have N f. Millinge (lok. /271) og som lokalt talrig, men med få blomstrende til frugtende ex., i fattigkæret i NV-delen af skoven Knagelbjerg = NV-delen af ”Pouls Tørvelung” (lok. 132/767) (begge FMSK/HT). Hertil 2 genfund (begge 32): 10 qm i mosen med fx Top-Star på SV-bredden af den store sø ved Martedal N f. Øster Hæsinge (lok. 102/635M) (sidst 23. juli 1989 (FA/nn), og Ikær Mose (lok. 155/521NØ) (sidst 29. juni 1993 (FA/HT)) (begge FMSK/HT). Endelig 2 moderne genfund: ”Kæruldmosen” i ”Svanninge Bjerge” som udbredt i laggzonen (lok. 74/770) (sidst 29. oktober 2014 (Mst/nn)) og med få vegeterende ex. ved søen S f. bakken Søknøs i ”Håstrup Bjerge” (32) (Nb/CRø) (her også FMSK/nn 2010 og FA/nn 1989).

Knoldet Mjødurt (Filipendula vulgaris) (LC) (27)

HT’s fynske fund kronologisk, til Arter (19 lok. incl. 2 x Grindløse Ås)

14. april S-/SØ-skrænten af Lille Galtebjerg ved Tryggelev Nor (34) med mange unge ex. (HT) (ingen supplerende artsliste, modsat de følgende 18 lokaliteter). 

14. april gravhøjen Stejlebjerg ved Salmenor (34) med spredte unge ex. (HT), 21. oktober sammesteds 100 ex. med standere og 1000 vegeterende ex. (HT).

3. juli kratbryn på den tilgroede kystskrænt ved Svenstrup Strand (28) med 2 blomstrende ex. til 90 cm og 8 vegeterende ex. (DBF/LLC, leg. HT).

9. juli ”Alantoverdrevet” i ”Vibesholm Enge” SØ f. Ullerslev (31) med mindst 500 indtil meterhøje knoppende over blomstrende til frugtende ex. og lige så mange vegeterende ex. på (HT), 16. november sammesteds stadig flere grønne skud incl. i en kokasse (HT).

9. juli ”Skærdalen” også i ”Vibesholm Enge” (31) med 65 blomstrende til frugtende ex. lavere end på ”Alantoverdrevet” og 60 vegeterende ex. med blade til ½ m (HT).

I ”Vibesholm Enge” er der desværre foretaget en håbløs naturpleje med fældning af de fleste tjørne i forbindelse med hegning til græsning – er buske da ikke en del af et overdrev? Iflg. Nyborg Kommune for at minimere Brombær, men med det stik modsatte resultat.

23. juli SV-jættestuen S f. Kappendrup (29) med 3 ex. med standere og 3 vegeterende ex. (HT).

23. juli Finshøj ved Nørre Højrup (29) med 50 vegeterende ex. under krat på SV-skrænten, de fleste som spinkle skud i næsten bar jord med mest Alm. Hvene (HT).

1. august i ”Steppereservatet” på Grindløse Ås (29) med 50 frugtende ex. til 75 cm og 150 vegeterende ex. (HT). 

1. august i bunden af den samme, men her afgravede ås (29) med 5 frugtende ex. til 80 cm og 10 vegeterende ex. (HT).

1. august i ”Ålebæksengen” ved Gyldensten (29) med 10 frugtende ex. til 95 cm og 40 vegeterende ex. omkring hegnskanten (HT), 25. november sammesteds i det græssede små grønne bladskud, i det ugræssede lidt større bladskud og standere til 75 cm (HT).

6. august V-jættestuen i ”Præstemarken” ved Munkebo (30) med 12 vegeterende ex. på (HT). 

6. august Dalby Høj ved Munkebo (30) med 4 frugtende ex. til 95 cm og 10 ej frugtende ex. samt 50 vegeterende ex. med blade til ½ m (HT), men gravhøjen er stærkt tilgroende.

6. august Låddenhøj på Munkebo Bakke (30) med 4 ex. med standere (ingen frugter) og 15 vegeterende ex. (HT).

9. august Horseskov Odde på Tåsinge (32) med mindst 400 frugtende ex. til 70 cm og 200 vegeterende ex. med blade til 35 cm, 26. november sammesteds incl. rødplettede blade (HT).

9. august Monnet på Tåsinge (32) med 10 frugtende og mindst 20 vegeterende ex. i myretuer med fx Strand-Krageklo, Lav Tidsel, Alm. Hjertegræs og Tandbælg (HT).

16. august Hesthøj på Hindsholm (30) med 10 vegeterende klynger omkring det trådte spor under FM-stenen (HT).

16. august Mårhøj på Hindsholm (30) med 8 ex. (de 4 i en af 3 uslåede striber i SV/V-skrænten) med standere til 60 cm og mindst 300 vegeterende ex. med blade til 18 cm (HT). 

16. august den halve gravhøj S f. ”Brockdorff Strand” på Hindsholm (30) med 43 ex. med standere og en del vegeterende ex. (HT).

23. august det største strandoverdrev på Tornen N om Fællesstrand på Fyns Hoved (30) med en flot bestand på anslået 2000 frugtende ex. med standere til ½ m og 8000 vegeterende ex. med ofte røde blade til kun 15 cm (HT), 12. november sammesteds 32 blomstrende og 8 knoppende ex. med fx 6 arter af Vokshat (HT).

andres fund i Det Fynske Ørige, kronologisk (4 lok.)

19. maj Vodrup Klint (33) med i tusindvis på især de øverste S-exp. skrænter, endnu knap udsprungne (CHu), 23. maj sammesteds som talrigt blomstrende (Nb/UFr), 26. maj sammesteds med udsprungne midterblomster (iN/HgL), 19. juni (c om VBD!) sammesteds med anslået 20000 blomstrende ex. (KN), samme dag sammesteds (Nb/JuK), 26. juni sammesteds (Nb/ClD).

4. juni Skårupøre Strandvej ud for nr. 97 (32) i ekstensivt slået strandoverdrevslignende græsplæne, oprindeligt fra gartneriplanter, men formerer og spreder sig naturligt (JKS).

6. juni Toppen på Helnæs (28) som talrig (fb/AmB).

7. juni Stejlebjerg ved Salmenor (34) som talrig (Nb/AKC), sammesteds 19. juni (VBD/CD & TB) & 2. april (KB & TB). I 2021 var højens vegetation ikke slået med en mægtig blomstrende bestand af Knoldet Mjødurt som resultat, også neden for gravhøjen (LSK/AE, HN & praktikanten Hodja).

9. august Sønderby Klint (28) som hist og her (art/PeR).

Uden dato Tranderup Dal (33) med 35-40 blomstrende ex. (KN).

HT’s fynske manglende fund, kronologisk (+ BKS) (10 lok. incl. BKS)

I resterne af Det Fynske Øriges natur er Knoldet Mjødurt forgæves eftersøgt:

9. juli overdrevet N om Lillemølle (31) (HT), sidst vel Nyborg K. 2010 (art), heller ikke genfundet 16. november (HT), eutrofiering?

23. juli NØ-jættestuen S f. Kappendrup (29) (HT), sidst sjælden i 2015 (HT), eutrofiering.

1. august Ormehøj N f. Rostrup (29) (HT), sidst hyppig i fod og også i N-skrænt i 1989 (HT), tilgroning.

1. august ved skoven Nyhave VSV f. Bogense (HT), sidst temmelig sjælden i 2015 (HT), tilgroning.

6. august Ø-jættestuen i ”Præstemarken” ved Munkebo (30) (HT), sidst 2 vegeterende ex. centralt i NNØ-skrænt i 1989 (HT), eutrofiering?

6. august Kongshøj på Over Kærby Bakke (30), kvalt af Draphavre og Ager-Snerle (HT), sidst sjælden på N-højen højt i V-skrænt og centralt i SØ-skrænt i 1989 (HT), tilgroning.

16. august gravhøjen N f. Martofte på Hindsholm (pkt. 20) (30) (HT), sidst sjælden højt i V-skrænt og også i NV-skrænt i 1989 (HT), eutrofiering.

22. august hegnskanten ved markvejen i Ø-kanten af ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (30) (HT), sidst 2014 (HT), eutrofiering?

21. oktober vejskrænt ved Klisenor (34) (HT), sidst 1985 (HN), årsag? Også søgt forgæves her i de senere år (HN).

Uden dato i vejkanten ved Snekkeled i Ø-kanten af Munkebo (30) (BKS), sidst ca. 2015 (BKS), eutrofiering.

Eutrofiering er reelt i spil alle steder.

Knoldet Mjødurt medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev. 

HT’s oversøiske fund, kronologisk, til Arter (1 lok.)

17. juli især i kratbryn på Skrivernæbbet ved Roskilde Fjord på Djævleøen hist og her incl. få frugtende ex. (dvs. bestanden udgøres mest af vegeterende ex.) (DBF/SGC).

andres oversøiske fund, uddrag, fra URT (1 lok.)

Uden dato på broncealderhøjen Hybeshøj N f. Bjørnstrup på Røsnæs-halvøen med fx Bakke-Soløje, Blodstillende Bibernelle, Nikkende Limurt, Voldtimian og Vår-Star (URT/CCl & HGC).

kuriosa (der bør stå lidt om anvendelsen)

I frøken Elises Haver i Fåborg, der er hængende haver i den gamle kystskrænt, er i marts set mange ex. med standere (mærket ”Mjødurt”).

I Klosterhaven i Odense er 4 ex. af Knoldet Mjødurt og et ex. af Alm. Mjødurt kollektivt mærket Mjødurt (Filipendula ulmaria) – knap så heldigt, når der den 22. december kun ses grønne blade af Knoldet Mjødurt (HT).

Svenskeren Carl Olof Tamm (ca. 1950) jf. artiklen Hvordan bliver planter gamle? i Aktuel Naturvidenskab 2022:2.

5 fund i Odense Kommune (arter, de 4 nyere offentlige, det 5. fra 2021 (Rita Panduro, iN, P ok, vel udsået S f. Højby (30), fuldt flor 24/6). Udsået på Stevns, men atter forsvundet (ABH & KjH).

*Kræge (Prunus domestica ssp. insititia) (NA)

Kratteras med typiske ex. på strandoverdrevet Ø f. Lyø Havn (lok. 282/076S) (32) (FMSK/HT). På AFD-kortet savnes Kræge i Det Fynske Ørige fra Ærø (33) og måske Nordøstfyn (30). Fra Ærø (begge 33) skulle der i Dansk Herbarium dog foreligge belæg fra både Kragnæs (1944) og Leby (1946).

Lugtløs Æble-Rose (Rosa inodora) (VU) (4)

Genfundet den 12. august på det N-exp. overdrev SV f. Østersjo på Lyø (lok. 231/957) (32) (FMSK/HT). Typisk, men dog med kirtelhår på frugtstilke. Den 5. oktober blev optalt 5 frugtrige buske (HT). Kendt siden kapellan Thomsen Lange før 1860 (“Lyø, i Krat på Østenden”) og med belæg i Dansk Herbarium fra 1954 (“Lyø, i krat på østenden”). Endvidere beskrevet af H. Hansen i Flora og Fauna 1906 (“Lyø, lille Krat paa Østsiden af Øen”) (i meddelelsen Nogle floristiske Notitser fra Lyø). I AFD belagt fra Nordfyn (29), Østfyn (31) og Sydfyn (32). Hertil ældre belagte fund fr Vestfyn (28) og Langeland (34). Hertil et noget tvivlsomt (= vist nok ubelagt) fund fra Thurø ud for Kidholm (32) den 9. oktober 1991 (FA/HT), ikke med i ø-flora nr. 67 Thurø.

(Hasselbrombær (Rubus sect. Corylifolii) (LC) (80+3)) 

Tøvende Hasselbrombær (Rubus haesitans) (NE) (7)

Nyt fund V f. Ravnholt Dyrehave (31) (art/PeR, det. MTh). Denne småart angives som udbredt i Ø-Jylland og i Det Fynske Ørige (belagte fund fra d. 28, 31, 32 og 34), mens den endnu ikke er fundet Ø f. Storebælt. Iflg. kortet i Nordiske Brombær også kendt fra Nordfyn (29).

*Østrigsk Røn (Sorbus austriaca) (NA)

Et vegeterende ex. som en lille selvsået busk i naturlig kratskov med Birk og Pil på Hov Nordstrand (34) (Nb/HN). Spredes åbenbart med fugle på N-Langeland.

– vel fuglespredning. Iflg. AFD-kortet siden 1997 fundet i 3 ruder i Det Fynske Ørige (28, 29 og 34).

Ærteblomstfamilien (Fabaceae)

Dansk Astragel (Astragalus danicus) (LC, 1990: R) (2)

Heldigvis stadig ved Bogensø (nær nåleplantagen ved Dalby Bugt) på Hindsholm (30) den 9. maj og endog med 3 blomstrende ex. den 14. maj (begge fb/GBe). Den vigende art blev opdaget her med et blomstrende ex. i 2021 (fb/GBe). Endnu den 12. november 4 vegeterende ex. ved stien på Rakkenhald på ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30) (HT), sammesteds opfattet som hist og her den 6. september (Nb/SÅL, lokaliteten kaldt Bæsbanke, som er den nordligste bakke på ”Yderhovedet”: Naturbasen bruger ofte meget vildledende stednavne!). På Djævleøen er set få knoppende til blomstrende tæpper den 13. maj i strandoverdrevet N f. sommerhuset på Store Vrøj/Krageø (DBF/BKM & HHj). Iflg. AFD-værket er Dansk Astragel blevet markant mindre hyppig end i TBU.

Sød Astragel (Astragalus glycyphyllos) (LC) (86+2)

Mange knoppende ex. den 28. juni på stendiget ved bivejen N f. Millinge (32) med fx Alm. Torskemund og Nælde-Klokke (HT), mange frugtende ex. den 9. august på kystskrænten V f. Mølleskov V f. Svendborg (32) med Trekløft-Alant (HT).

*Læge-Stregbælg (Galega officinalis) (NA)

Forvildet blomstrende klynge i kanten af et slået spor i den tilgroede ferskeng N f. Millinge (lok. 181/491V) (32) (FMSK/HT). Der er kun 3 belagte fund i Dansk Herbarium: Kragsbjerggård ved Odense (29) (1924, købmand Eilstrup), Korshavn (30) (1961, A. Hansen) og ved Fåborg (32) (1921, L. Martin-Jensen). Læge-Stregbælg savnes endnu fra Ærø (33), idet den på Langeland (34) er set i AFD den 5. august 2011 nær vejen i en meget gammel bøgeskov i Åsø Skov (TB).

*Blå Stregbælg (Galega orientalis) (NA)

Nyt fund med massive bestande i bivejkanter ved Højbol ØNØ f. Faldsled (32) (HT), næppe under 100 qm. Iflg. AFD-værket er Blå Stregbælg en forvildet, efterhånden bofast neofyt med oprindelse i Kaukasus. Forvilder i det hele taget let og danner hurtigt store bestande. I Det Fynske Ørige også kendt som forvildet fra Vestfyn (28) og Nordfyn (29), men hyppigst på Sydfyn (32) – i AFD kun med 2 prikker på Sydfyn. Savnes åbenbart fra Nordøstfyn (30), Østfyn (31) og Ærø (33), idet den blev fundet som ny for Langeland (34) den 6. august 2018 ved en sø i Henninge Nor (Mst/HT) – uden at inventøren ænsede nyhedsværdien. Her spiller det også ind, at Bo K. Stephensen ikke som lovet har anført fynske TBU-distrikter i Lycks & Svarts gule hæfte. Det ældste fynske fund i Dansk Herbarium er gjort ved Østrupgård (29) i 1894. 

Strand-Fladbælg (Lathyrus japonicus ssp. maritimus var. maritimus) (LC) (12)

Set med 5 ex. på N-delen af Feddet ved Å (28) (Nb/LLC) – også her i AFD i 2008 med en flot bestand på mindst 500 ex. omkring udløbet af Å Å (28) (HT). Ligesom den 17. april 2021 (art/IBDJ) på Ø-kysten af Østerø-halvøen ved Nyborg (31) den 25. september (art/PeR). Dette nylige fund slutter sig ligesom endnu et moderne genfund på Bøgebjerg Strand på Hindsholm (30) (fb/GBe) til beviserne for dette taxons spredning langs den Ø-fynske kyst. Ikke alle bestande slår an – udeblev igen under Nordenhuse Klint (31) på årets kajakekskursion (HT) – her 2 vegeterende ex. som nyt fund i 2017 (HT).

Smalbladet Kællingetand (Lotus tenuis) (LC) (52+2)

Talrigt blomstrende på Nørreby Hals V om Nærå Strand (29) den 24. juli (Nb/KiR).

Hvad bliver det mon til med DBF’s ekskursion til området ved Nærå Strand, der nu er underlagt et Coastal Life-projekt? Genfundet med tusindvis af blomstrende ex. den 20. juli i den overraskende artsrige strandeng Rørmose på Avernak (lok. 177/055, også i vældet (lok. 179/055V)) (begge 32) (begge FMSK/HT).

Strand-Stenkløver (Melilotus dentatus) (LC, 1990: R) (12)

Genset på V-spidsen af Bjørnø (32) i kikkert fra færgen mellem Fåborg og Avernakø (HT) – et kønnere syn end den alt for dekadente lystyacht Flying Manta i Fåborg Havn (32).

Liden Fugleklo (Ornithopus perpusillus) (LC) (42+2)

På Løkkekærs Banke (”Casanovabakkerne”) på Tåsinge (32) med mange tæpper den 26. november incl. i S-skrænten og på myretuer (HT). Flere fund i Fåborg-Midtfyn Kommune, fx på overdrevet V f. gården Eskemosehøj i ”Håstrup Bjerge” (lok. 23/724) (32) (FMSK/HT). Her vokser den især i kanten af en sandgrav sammen med en ”fremmed” art af Iris – anes Jørn Munk Andersens ”berigelser” her?

Spæd Kløver (Trifolium micranthum) (EN) (6+1)

Nyt fund i Sudden ved Wedellsborg (28) ved dette taxons fynske chieffinder med 5 klynger i et hjulspor den 29. maj (Nb/LLC). Moderne genfund (begge 28) er der den 23. maj som fåtallig Ø f. Wedellsborg (Nb/LLC) samt på spidsen af Fønsskov Odde med enorme mængder over 100 m på ØSØ-kysten og som fåtallig på VSV-kysten. Savnes i nyere tid fra Nordfyn (29) og Ærø (33), idet den på Langeland (34) skal være fundet på strandengen ved Næbbeskov (HN 1984) – ikke genfundet her (HN). På Lesbos fandt 2 kendte botanikere med rødder i Det Fynske Ørige for år tilbage et ranglet ex. af Spæd Kløver (FS & HN).

Krat-Vikke (Vicia dumetorum) (VU) (2)

Ved Lykkesholm (31) er set en pænt stor bestand i en vejkant blomstrende til frugtende den 31. juli (art/PeR) – i skovene ved Lykkesholm (31) er den sidst set med få planter ved foden af et stengærde ved godset i 2002 (PoR). Andre moderne genfund er knap 10 knoppende ex. til godt 1½ m i skovbrynet ved Sulkendrup (31) (AlR & HT (under VBD/SNL)) og en pæn bestand langs Grønnegyden Ø f. Hyldshuse (31) (art/PeR) som blomstrende til frugtende den 23. juli, også 14. juni, nok lidt fedtet bedømt til 20-30 ex. Ved Østrupgård frygtes det værste med en primitiv jagtkultur, men til gengæld er gjort et nyt fund i Kohave ved Blangstedgård (30) – nok endnu et makværk af en berygtet chefkonsulent (OSK/KeMo?). Keld Mortensen anvender ingen form for dokumentation: En skandale. Men bevares: Den gl. red. ser sig gerne gjort til grin, hvis en læser kan dokumentere dette opsigtsvækkende fund! Kun jægeren i Odense Kommunes Grønne Råd bakker om DBF’s synspunkt vedr. datasikkerhed – en falliterklæring for DN og DOF. Krat-Vikke savnes stadig helt fra Sydfyn (32) og Sydhavsøerne (33, 34).

Langklaset Vikke (Vicia tenuifolia) (NT) (11)

2 ex. i Kasmose Skov på Røjleskov-halvøen (28) (LLC), iflg. LLC (pers. medd. den 3. juli) en kendt forekomst, vel også set med frugtende klynge den 30. september (Pah/HT oa.). På Hindsholm (alle 30) en flot bestand ved bivejen Ø f. Kerteminde og en kæmpe bestand ved bivej Ø f. Måle (begge CSk & HT), hvortil kommer Mårhøj på Hindsholm (30), den 16. august med 3 uslåede striber i den artsrige SV/V-skrænt for artens velbefindende (HT). Atter set ved Strandskov ved Ulriksholm (30), knoppende den 24. maj (art/JH). Arten savnes endnu fra Ærø (33).

Tadder-Vikke (Vicia tetrasperma) (LC) (62+2)

Store tuer i markstien og ”brakmarken” V f. p-pladsen for enden af Søby Strandvej på Tåsinge (32) (CHu). Arten, der havde et godt i tørken ligesom i 2018 (og måske især i 2019 efter reduktionen af Det Beskidte Dusin i 2018!), blev også bemærket i en braklagt ager i Elmelund-området SV f. Odense (29) med fx Biblomst (HT), på en beplantet trappeskrænt over ”Kratluskerengen” NV f. Kluset Bro (29) (HT), på volden mellem ”Store og ”Lille Ibjerg Sø” i ”Tarup-Davinde Grusgrave” (30) (art/PeR), i en rydning på Vibensbjerg på Korshavn (lok. 166/942) (32) (FMSK/HT) og i ferskengen ved Askovs Banke på Lyø (225/353F) (32) (FMSK/HT) med mange ex. omkring en hegnspæl (græsning er for længst opgivet her). Iflg. AFD-værket, der lidt overraskende ligesom DMU kører Tadder-Vikke som en hjemmehørende arkæofyt (ej omtalt af Buchwald et al. (2013)), er arten næsten overalt blevet hyppigere end i TBU.

Storkenæbfamilien (Geraniaceae)

*Bølgekronet Storkenæb (Geranium phaeum) (NA)

Nyt fund med 150 blomstrende ex. dækkende 4 qm ved en sti på S-bredden af Hågerup Å i Lydinge Haver SSV f. Espe (32) (HT). Angivet fra den nærliggende landsby Krarup (32) af Aksel Lange i TBU-arkivet, ligesom Rostrup angav den fra Kværndrup (32). Bølgekronet Storkenæb savnes endnu fra Nordøstfyn (30). 

Hørfamilien (Linaceae)

Tusindfrø (Radiola linoides) (NT) (2)

Moderne genfund: Godt år i tørken med mindst 500 frugtende ex. den 23. august i den udtørrede sø ved Horseklint på Fyns Hoved (30) (HT), ved dominans af Liden Siv, Vandnavle og Kær-Ranunkel. Sammesteds set blomstrende den 28. juni (art/NGC) – allerede da var søen udtørret. Stadig i ”oldtidsvejen” på Feddet ved Å (28) (CHu). Ikke kendt fra Ærø (33) – angivelsen herfra i NF’s arkiv med henvisning til TBU må være en lapsus. Iflg. AFD-kortet er Tusindfrø kun set i 2 fynske ruder, så selv om den kan være noget overset i AFD, er den iflg. AFD-værket utvivlsomt gået stærkt tilbage.

Vortemælkfamilien (Euphorbiaceae)

*Kors-Vortemælk (Euphorbia lathyris) (NA)

3 nye fund: Mindst 8 blomstrende klynger på et ruderat ved Brylle Kirke (29) (HT), 4 ex. på det nye ruderat nær den nye kirkegård i Nyborg (V om enden af Hyrdegyden, S om jernbanen) (31) den 9. oktober (Nb/BKS), også set her den 29. oktober (HT), samt i grusgraven S f. Brændegård (32) med et frugtende ex. i starten af juni (EE). Savnes på AFD-kortet fra Ærø (33), hvor den dog er fundet.

*Plet-Vortemælk (Euphorbia maculata) (NA)

Ny for Østfyn som talrig i vejral i Søllinge (31) den 19. september (art/PeR, conf. JCS). Også et nyt fund som fåtallig mellem sten i indkørsel i N-kanten af Kappendrup (30) den 11. august (art/PeR, fb/PeR). Første gang på Fyn i Odense i 2001 (29) ved en legendariske piberygende botaniker (LOK) – her holdt den sig i 3 år. Savnes endnu fra Vestfyn (28), Sydfyn (32) og Sydhavsøerne (33, 34).

Mælkeurtfamilien (Polygalaceae)

Alm. Mælkeurt (Polygala vulgaris) (LC) (24+2)

Med 10 blåviolet blomstrende ex. på S-hældet af Avernak (lok. 180/091) (32) (FMSK/HT) ved den offentlige nedgang mod V – sidst noteret på lokaliteten den 4. august 1997 (FA/nn). Et moderne genfund er der med 100 blåviolet blomstrende ex. på SØ-skrænten af Volkeshøj ved Faldsled den 31. maj (23) (HT). Hertil med 4 knoppende ex. den 20. april på kystskrænten V f. Mølleskov V f. Svendborg (32), hvor den blev genfundet i 2021 (Nb/JH). Palle Gravesens lokalitet nr. 32/149 ”Lehnskov Klint” havde for over 100 år siden også Blågrøn Star (P.M. Pedersen oa.), som findes her endnu. Endnu blomstrende før hård frost den 12. november på ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30) (HT) hhv. efter hård frost den 19. november på hatbakken Store Stege N f. Noret ved Dyreborg (32) (HT). Alm. Mælkeurt medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev.

Alm. Mælkeurt, Bjergene, Odsherred. Foto: Per Rasmussen

Benvedfamilien (Celastraceae) (incl. Leverurtfamilien (Parnassiaceae))

Leverurt (Parnassia palustris) (NT) (12)

Stadig ret få ex. i Urup Dam (30) incl. et knoppende ex. den 6. august (HT). Spredt blomstrende den 20. august i det græssede kær inden for Teglgård Næs V f. Arreskov Sø (32) (DBF/HT & IH), i tilbagegang iflg. Ian Heilmann. Nu tilsyneladende forsvundet fra det stærkt tilgroende kalkkær mod NØ i Maden på Helnæs (28), men den 26. oktober måske rigeligt sent (HT). Omgående pleje er nødvendig.

Vrietornfamilien (Rhamnaceae)

Vrietorn (Rhamnus cathartica) (LC) (52)

Nye fund: I kanten af et tørt kær i Hovlung SV f. Nr. Søby (lok. 5/926) (30) (FMSK/HT), i ”Strandvænget Park” N f. Teglværkskov (31) (art/NGC), i SØ-hjørnet af mosen SV f. Vragegård i Planteheld lige Ø f. skoven Knagelbjerg (lok. 77/230) (32) (FMSK/HT) og i V-brynet af skoven Enemærket ud mod lok. 107/517O N f. Østerby ved Millinge (32) (FMSK/HT). I Hjulby Mose (31) med et par meget gamle ex. ved den efterhånden meget diskrete sti (HT) – også noteret her den 19. juni 2018 (NSK/nn). Moderne genfund er der også på Hindsholm (begge 30): I V-brynet af ”Snave Skov” på Hindsholm (30) med et gammelt kroget ex. i et hotspot med fx Vellugtede Agermåne og Læge-Stenfrø (HT) foruden Hersnap Trinbræt på Hindsholm (30) (fb/GBe), kendt af ”Granden” (BKS). Iflg. AFD-kortet ikke fundet på Ærø (33) – belæg er sidst taget i Borgnæs Krat af Alfred Hansen i 1963. Vrietorn medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for skov. 

Katostfamilien (Malvaceae) (incl. Lindefamilien (Tiliaceae))

Læge-Stokrose (Althaea officinalis) (NT, 2010: VU) (4)

1000 ex. set i Flægen ved Tybrind (28) (Nb/LLC), der nu græsses af heste og kreaturer. I 2021 blev på samme lokalitet kun set 6 ex. lige V f. vejdæmningen (Nb/LLC). Iflg. ”Il Duce” et godt sted til en ny andedam. Atter set i strandrørsump på Søby Monnet på Tåsinge (32) (LBL). Sidst set her i 2011 med ca. 150 blomstrende ex. i kanten af en tagrørsump på Søby Monnet Ø f. Søby Strandvej (32) (HT), idet den første gang blev noteret her i 2005 med en lille snes ex. (FA/MLJ). Savnes samlet set (incl. ruderale fund) endnu fra Østfyn (31).

Perikonfamilien (Hypericaceae)

Bjerg-Perikon (Hypericum montanum) (NT) (6)

Kun 4 ex. er set på den kratbevoksede kystskrænt på Elmebjerg i Bobakker på Helnæs (28) (NSF/JHJ). Dog blev der i 2021 kun set 3 frugtende ex. (DBF/HT; HT). Der er også et moderne genfund på Bojsen Mortensens skrænt på Fyns Hoved (30) under den genopstandne botanikers plantejagt ligesom flere andre sjældnere arter den 24. september (fb/PeR) – ligeledes set her som blomstrende den 27. juni (art/NGC). Bjerg-Perikon er aldrig fundet på Ærø (33).

Smuk Perikon (Hypericum pulchrum) (LC) (6+2)

Nyt fund på en S-exp. skrænt i en højstammet bøgeskov i Hesbjerg Skov (29): Den 25. januar med et dusin vintergrønne skud på næringsfattig bund med fx Læge-Ærenpris og Pille-Star, også mindst en snes standere i en V-exp. stiskrænt, den 11. april flere klynger med standere til 35 cm, incl. vintergrønt løv, den 19. september 40 standere (alle HT). Ikke fundet i Hesbjeg Skov i AFD eller før, men der er dog flere ældre fund i skovene mod NV. Smuk Perikon savnes endnu helt fra Nordøstfyn (30), Østfyn (31) og Sydhavsøerne (33, 34).

Violfamilien (Violaceae)

Hunde-Viol (Viola canina) (LC) (44)

Genfundet yderst i ”Vejstrup Ådal” (32) i brynet af kystkrattet (HT). I 1997 på overdrevet S f. Edelgård i Vejstrup Ådal (31) som den eneste tostjerneart (SSK/nn). Hist og her på ”Thurø Rev” (32) den 17. maj (SSK/KeMo), flot bestemmelse af ”geniet”! 30 blomstrende ex. er set på ”Højby Ås” V f. Højby (30) den 30. maj af en bedre botanisk skolet kollega (OSK/ESB). Hunde-Viol medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev. 

Håret Viol (Viola hirta) (LC) (19+1)

Mindst 500 blomstrende ex. på Lille Galtebjerg ved Tryggelev Nor (34) den 14. april (HT), do. på gravhøjen Stejlebjerg ved Salmenor (34), set sammesteds den den 2. april (KB & TB) og den 19. juni (VBD/CD & TB). På endnu en gravhøj er den set den 16. august på Mårhøj på Hindsholm (30), talrig i den artsrige V-/SV-skrænt (HT), ligesom der også er et moderne genfund som lokalt talrig på Fakkebjerg (34) den 21. oktober (HT).

Krat-Viol (Viola riviniana) (LC) (95+3)

Et blomstrende ex. den 12. november på overdrevet ved Graftebjerg på den hindsholmske halvø Skoven (30) (HT).

Græskarfamilien (Cucurbitaceae)

(*Stikkelsbæragurk (Cucumis myriocarpus) (NA))

Ny for Det Fynske Ørige den 9. oktober på det nye ruderat nær den nye kirkegård i Nyborg (V om enden af Hyrdegyden, S om jernbanen) (31) (Nb/BKS, det. FS), ej set den 29. oktober sammesteds (HT). Mere om arten på hjemmesiden Manual of the Alien Plants of Belgium, hvori fx henvises til et fund i Sverige (Karlsson 2010). Et gæt på den ophavet til den østfynske forekomst er forurening i fuglefrø. Karakteristiske er de små (ca. 20 mm) tornede frugter. Efter oplysning fra Finn Skovgård sælges arten som Stikkelsbæragurk, så det navn anvendes her. Den gamle Stace (1997) omtalte den sydafrikanske Gooseberry Cucumber som en sjælden forurening i uld i Storbritannien.

Kattehalefamilien (Lythraceae)

Vandportulak (Lythrum portula) (VU) (4)

Moderne genfund ved den centrale sø i ”Rødme Svinehaver” (32) med en snes frugtende ex. den 6. september, også set frugtende den 12. oktober og den 3. november (alle HT) samt den 16. oktober (Pah/HT), ligesom den 18. september

(art/PeR).

Natlysfamilien (Onagraceae)

*Hvid Dueurt (Epilobium ciliatum) (NA)

Nye fund (begge 32) den 7. juli i den tilgroede natureng Ø om Silkeå ud for Kohave Lung (lok. 138/766) og den 26. juli i ferskengen SØ f. Stensgård (lok. 184/493F) (begge FMSK/HT). Denne nordamerikanske aggressor (om end knap så fremfusende som Putin) ligner Kirtel-Dueurt (og bærer dennes fhv. latinske artsnavn!), men har altid hvide blomster og tydeligt opadrettede grene.

Kornelfamilien (Cornaceae)

*Kirsebær-Kornel (Cornus mas) (NA)

Selvsået på den V-exp. vejskrænt ved Dyrehavemølle i Nyborg (31) med 10 blomstrende ex. den 27. marts (HT). I 2021 med som selvsået ved Søhus (29) (Nb/SuN), men vi har ikke styr på den storfynske udbredelse. Iflg. Naturbasens lidet funktionelle udbredelseskort er den også i d. 28, 29 og 32.

Skærmplantefamilien (Apiaceae)

(*)Gærde-Kørvel (Anthriscus caucalis) (NA)

Ganske udbredt ved motorvejsafkørsel 44 på Østerø ved Nyborg (31) den 13. maj (HT), mens vi ventede på bilfordelingen til Saltbæk Vig. Kendt fra området i det mindste siden AFD-fundet den 20. august 2003 (HT). Rastepladsen er det eneste, som mange rejsende ser til Fyn – synd for dem. Et fotografisk dokumenteret fund af den fuglespredte Gærde-Kørvel ved Tryggelev Nor (34) (CHu) blev glemt i 2021-rapporten, !lo siento!

Vild Selleri (Apium graveolens) (LC, 1997: X) (9)

Ny for strandengen inden for Horseskov Odde på Tåsinge (32) med 30 blomstrende til frugtende ex. den 9. august til 60 cm hhv. 8 til 60 cm den 26. november (begge HT). Næppe angivet fra øen siden Svend Andersen i 1932 (sydkysten). Moderne genfund fx i Klisenor (34) som hist og her (art/PeR). Savnes på AFD-kortet fra de 3 nordlige TBU-distrikter i Det Fynske Ørige (28, 29, 30), jf. Faurholdt & Tranberg 2012. Skilt ved Revtrille på Korshavn-delen af Avernakø (32) med tegninger af Susanne Weitemeyer: ”Blandt 3 velkendte arter på øen” (red.: Avernakø) – ganske misvisende, idet Vild Selleri aldrig er fundet på Avernakø.

Vild Selleri, Klise Nor. Foto: Per Rasmussen

Smalbladet Hareøre (Bupleurum tenuissimum) (NT) (16)

Nye fund på østbredden af Horseskov Odde på Tåsinge (32) med 150 blomstrende til frugtende ex. til 50 cm den 9. august (HT), ligeledes den 17. august på den anden side af Svendborgsund med 10 blomstrende ex. ved Skovsbo Strand (32) (Nb/EEE). Hertil et nyt fund med mindst 2000 blomstrende ex. i tæpper den 20. juli i den overraskende artsrige strandeng Rørmose på Avernak (lok. 177/055) (32) (FMSK/HT). På den samme del af Avernakø (32) er også set få ex. ved Hovedsø (HT) – en velkendt lokalitet. Det næsten sædvanlige moderne genfund er der også på Monnet på Tåsinge (32) den 14. september (art/PeR).

Gifttyde (Cicuta virosa) (LC) (24)

Genfund på en velkendt lokalitet som fåtallig i lysåbne strejf og ved søen mod NØ i Posen VNV f. Vester Hæsinge (lok. 12/926S) foruden et vegeterende ex. i en tilgroet sø helt mod N (lok. 13/926N) (begge 32) (begge FMSK/HT). Også set ved voldgraven S f. Nyborg Bibliotek (31) (art/NGC) – her tilsyneladende første gang bemærket den 20. juli 2021 (art/KlA).

Strand-Mandstro (Eryngium maritimum) (LC) (33+3)

Nyt fund på Dejrø ud for Ærøskøbing (33) med et flot blomstrende ex. den 24. juli sammen med en tidligere fynsk årsurt, Alm. Torskemund (Nb/KBJ). Strand-Mandstro er i fremgang på Erikshale ved Marstal (33), hvor der holdes Blå Flag-ture som 3 andre steder på Ærø (KN). Blandt andre moderne genfund kan nævnes Drejet ved Klisenor (34) med 22 vegeterende og et blomstrende ex. (foruden et blomstrende ex. ud for Sandholm = Drejet N) den 24. juli (Nb/JSø). Endnu kun knoppende på ”Bogensø Strand” på Hindsholm den 20. juli, den 5. august med besøg af Nældens Takvinge og endnu blomstrende sammesteds den 8. oktober (alle fb/GBe), også set blomstrende her den 22. juli (art/PeR). Tornen ved Fællesstrand på Fyns Hoved (30) (HT) med 13 frugtende ex. set den 23. august, ved roden også den 28. juni (art/NGC). Ved sommerhuset ud for Tryggelev Nor et frugtende ex. (Nb/JSø, den 24. juli, og HT, den 21. oktober). Ikke genfundet på Vresen i Storebælt (31) (DOF/LBL). Arter: 21. maj 1992 (FA/HT & Poul Henrik Harritz, der styrede båden: det blev noteret i skemaet, at arten ikke blev genfundet i forhold til Alfred Hansens fund i 1957. Strand-Mandstro medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for strand. Stranddistel på Schleswig-Holsteins østkyst fx i det i 1942 fredede klitområde Weissenhäuser Brück (57 ha) (NDR-program om Lübecker Bucht).

Strand-Mandstro. Foto: Per Rasmussen

*Fennikel (Foeniculum vulgare) (NA)

Et ex. den 9. oktober på det nye ruderat nær den nye kirkegård i Nyborg (V om enden af Hyrdegyden, S om jernbanen) (31) (Nb/BKS), den 29. oktober ikke set sammesteds (HT). Kun 12 ruder i AFD, så intet kort. Iflg. Naturbasen også på Sydfyn (32) og Langeland (34). I 2012 med fra de 2 samme distrikter (32 med et fund fra 2009) foruden Nordfyn (29). Vor hullede viden er ”Granden”’s ansvar.

Svømmende Sumpskærm (Helosciadium inundatum) (VU) (6)

Moderne genfund ved den centrale sø i ”Rødme Svinehaver” (32) med mange vegeterende ex. omkring Ø-bredden den 6. september, også den 12. oktober og den 3. november (alle HT), også den 18. september (art/PeR) og den 16. oktober (Pah/HT). Ny delbestand med et 3 qm vegeterende tæppe under en stor Eg i Ø-brynet (nær den østlige sø) (HT). I Jylland ses Svømmende Sumpskærm fx i Hanstholmreservatet (JÅK).

Krybende Sumpskærm (Helosciadium repens) (RE) (1)

Emil Høybye, Miljøstyrelsen Odense, forespurgte under DBF’s foredrag den 24. november om muligheden for udsåning af fx Krybende Sumpskærm (når man nu udsætter fisk, padder, …). Han blev grundigt belært af Theis Kragh, SDU.

Billebo-Klaseskærm (Oenanthe aquatica) (LC) (76)

En række fund i Fåborg-Midtfyn Kommune (alle 32) (alle FMSK/HT): Nye fund med få vegeterende ex. med Langbladet Ranunkel i hovedgrøften i Mørkemose ved Sandholt (lok. 33/186N), med 20 pæne blomstrende ex. en grøft i en ellesump i V-kanten af Hestehave SV f. Korinth (lok. 86/300), som småplanter i en fhv. tørvegrav i S-delen af den stærkt drænede ”Nymark Mose” N f. Snarup Mose (lok. 253/522S), som ofte dominerende art i form af mest småplanter på udtørret søbund i mosen N f. Vildtskov ved Brahetrolleborg (lok. 264/799) (32) og med mindst 2000 vegeterende ex. i tilknytning til +/- udtørrede søer i ”ferskengen” i N-kanten af Avernak By (lok. 277/251). Genfund er der som fåtallig i Posen VNV f. Vester Hæsinge (lok. 12/926S & 13/926N) – også set her den 1. september 1995 (FA/nn) og i AFD den 7. juli samme år (TRN). Hertil i mosen mellem Ørnebjerg og Nattergalebjerg på Korshavn (lok. 169/358) – her også den 28. november 1991 (FA/nn). Moderne genfund er med et vegeterende ex. i suppen ved søen i den lille lavning NØ f. Fagstedgård (lok. 128/507) – her også i AFD-rude 3823 Brahetrolleborg den 13. maj 2004 i et vandhul med lavt vand i en ugræsset mose (TRN). Hertil en del vegeterende ex. på udtørret bund omkring den store sø mod V i N-tunneldalen på Ø-Lyø (lok. 283/073Ø), også få vegeterende ex. i ferskengen helt mod SV i N-tunneldalen på Ø-Lyø (lok. 286/073S) – her også i AFD i starten af det nye årtusinde. Moderne genfund længere mod NØ i Det Fynske Ørige er der ved søen oven for overdrevet ved Graftebjerg på den hindsholmske halvø Skoven (30) med flere hundrede vegeterende og et blomstrende ex. den 12. november (HT). Det er på denne lokalitet, at Krybende Sumpskærm sidst blev set i Danmark (HT 1998).

Vand-Klaseskærm (Oenanthe fistulosa) (NT) (52+1)

2 nye fund på Sydfyn (begge 32) med mindst 300 blomstrende ex. i en hestegræsset ferskeng V f. Hestehave SV f. Korinth (lok. 87/678) og med 32 frugtende ex. set den 18. august i ferskengen ved Hundstrup Å S f. Vester Åby (lok. 245/592) (begge FMSK/HT). Også som rødlisteart er Vand-Klaseskærm stadig udbredt i mosen og ferskengen ved Søby Sø (lok. 2/899SM & 3/899SF) (begge 30) (begge FMSK/HT).

Moderne genfund gives også i ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) med blomstrende ex. den 16. juli (art/PeR) og ved Klintholm (31) med en blomstrende bestand den 29. juni (SSK/ESB). Set fra Fyn virker rødlistningen af Vand-Klaseskærm en anelse overstadig – arten kan dukke spontant op i nygravede vandhuller. AFD-værket nævner dog, at tilbagegang ikke ses i Det Fynske Ørige.

Eng-Klaseskærm (Oenanthe lachenalii) (LC, 1990: R) (11+1)

Glædeligt genfund i et slået spor i strandrørsumpen i bunden af Horne Krog (32) med 150 blomstrende til frugtende ex. til 70 cm (32) den 26. juli (HT) – sidst set her i 2011 med kun 6 blomstrende ex. den 15. august (HT). Aristokraten findes også stadig i strandengen inden for Horseskov Odde (32) med mindst 100 frugtende ex. til 60 cm den 9. august og standere til 75 cm den 26. november (begge HT) – artens eneste kendte nuværende lokalitet på Tåsinge. Andre moderne genfund: Ø-delen af Feddet ved Å langs vejen mod Brydegård (28) med flere standere den 26. oktober, men kun til 75 cm (HT) (i 2021 til 140 cm (HT)), V f. Stenbækgård S f. Salmenor (34) med en sort stander på 55 cm 21. oktober (HT) og ligeledes på S-Langeland i Klisenor (34) (art/PeR). I Flægen ved Tybrind (28) er endog set 10.000 ex. efter tilgroningens afløsning af græsning ved heste og kreaturer (Nb/LLC). Den 2. august 2011 blev bestanden anslået til 7000 blomstrende ex. (HT). Danmarks største bestand af Eng-Klaseskærm regnes for at findes på Nørholm Enge V f. Ålborg (PTP i URT 2022:4; i 2013 anslået til næppe under en million ex. (HT & PTP)). Aristokratens spredning mod N i Danmark synes dog i nogen grad bremset?

Alm. Pimpinelle (Pimpinella saxifraga ssp. saxifraga) (104+3)

29 deltagere så 5 Pimpinelle-Køllesværmer på Alm. Pimpinelle og andre arter af karplanter på Bjerget ved Kullerup (31) (VBD/SNL).

Seline (Selinum carvifolia) (NT) (20+1)

Nyt fund i Lyslung = Snarup Mose Øst (32) den 5. september med 11 blomstrende ex. 2 steder (SSK/ESB, uskarpt foto, også foto af Kær-Svovlrod) – pudsig forekomst under næringsfattige kår, men også kendt fra Gammellung lidt mod ØNØ i AFD-rude 3923 Løgeskov (32) den 12. september 2002 i en lysning med få træer i en tør birkemose (VDA). Moderne genfund er der på Ørerne på Tåsinge 3 steder incl. med blomstrende ex. (SSK/ESB, skarpt foto). Hertil med mindst 500 ex. i ”Kratluskerengen” NV f. Kluset Bro (29) incl. flere knoppende og enkelte blomstrende den 8. juli (HT), ligeså den 10. juli (DN/ASKH & HT) – lederen blev belønnet med en slikkurv af arrangøren. Få ex. incl. 2 knoppende set med Sump-Hullæbe mod N i Urup Dam (30) den 2. juli – også få ex. på Erling Rasmussens lokalitet for Engblomme den 6. august (denne dag 5 blomstrende til frugtende foruden et antal vegeterende ex. mod N, endnu få vegeterende ex. set den 23. oktober (alle HT). Den 9. juli ”Alantoverdrevet” i ”Vibesholm Enge” SØ f. Ullerslev (31) med mindst 400 knoppende til blomstrende foruden et antal vegeterende ex. – hertil et knoppende ex. set i skærskrænt V i ”Skærdalen” (begge en rystet HT). På Djævleøen lokalt talrig på ”Sønderskov Overdrev” ved Tybjerglille (HT) – her lader man tjørnebuskene stå i modsætning til Hedeselskabets katastrofale naturpleje i ”Vibesholm Enge”.

Hjorterod (Seseli libanotis) (LC, 1990: R) (5)

Nye data fra fra nogle af bestandene Hindsholm (alle 30): ”Måle Strand” på Hindsholm (30) som knoppende den 10. maj og stadig den 9. juni (begge fb/GBe), hvortil talrigt blomstrende den 20. juni med mange besøgende insekter, fx Moshumle (2 set) samt Ager-, Hus- og Stenhumle foruden Silkebi (CSk & HT). Også set her den 22. juli (art/PeR). På Bøgebjerg Strand er set et blomstrende ex. (Nb/MSA) – i URT 2002:4 angives 2 ex. herfra i 2001 af salig Niels Faurholdt. Endelig S-delen af ”Brockdorff Strand” med 500 frugtende ex. 200 m strandoverdrev (HT). Alle de nævnte bestande er på Ø-kysten af Hindsholm (alle 30)).

Bredbladet Mærke (Sium latifolium) (LC) (48)

Nye fund som udbredt i grøfter i Ikær Mose (lok. 155/521NØ & 158/521SV) og ved en sø Ø f. mosen (lok. 156/717) med flotte blomstrende ex. (alle 32) (alle FMSK/HT). I AFD-rude 4024 Kværndrup var der dog et fund i kanten af en roligt flydende bæk i et skovbryn i den nærliggende Nordtorpe Skov (32) (VDA). Et moderne genfund er der i mosen ved Søby Sø (lok. 2/899SM) (30) (FMSK/HT) – sidst den 21. juni 2002 (FA/HT).

Lyngfamilien (Ericaceae) (incl. Revlingfamilien (Empetraceae),

Snylterodfamilien (Monotropaceae) & Vintergrønfamilien (Pyrolaceae))

Hedelyng (Calluna vulgaris) (LC) (48+3)

Talrigt blomstrende i Sylten ud for Næbbeskov (34) den 30. juli (Nb/JSø). Lyngen breder sig helt vildt på Dyred Banke (29) (DN/LBj) – fin afslutning for Carsten O. Hansen & fru Lisbeth, der flytter tilbage til Djævleøen, med leende hilsener. Talrig incl. endnu blomstrende den 7. oktober på Dyred Banke (29) efter naturpleje (Nb/SuN), men næsten kun i det ugræssede. Den rundlobede bjørneklo (Nb/SuN, nu slettet) forblev Alm. Bjørneklo.

Klokkelyng (Erica tetralix) (LC) (7)

Stadig i en naturlomme i sommerhusområdet ved Piledyb (34) (HMP) – ny her i 2005 (HMP). Savnes helt fra Ærø (33).

Snylterod (Monotropa hypopitys) (LC) (9)

Moderne genfund: Et ex. mod N i skoven på Æbelø (29) (Nb/LLC). Fra Ærø (33) mangler Snylterod ikke overraskende helt. 

Blåbær (Vaccinium myrtillus) (LC) (7+3)

Mindst 100 mest spinkle og mest vegeterende ex. på en balk i en fhv. tørvegrav i S-delen af den stærkt drænede ”Nymark Mose” N f. Snarup Mose (lok. 253/522S) (32) (FMSK/HT) – vel identisk med bænke i elle-birkeklædt tørvemose i AFD den 11. september 2002 (VDA). Moderne genfund er også 5 qm i NØ-brynet af Gerup Skov (32) (HT) – også her den 22. september 2010 (FMK/nn) hhv. den 19. november 1991 (FA/KRO?), begge gange også Rundbladet Soldug i selve skovmosen, som ikke blev undersøgt i 2022.

Alm. Tranebær (Vaccinium oxycoccus) (LC) (7)

Moderne genfund i ”Kæruldmosen” i ”Svanninge Bjerge” som talrig incl. mange blomstrende ex. den 16. juni (lok. 74/770) (32) (FMSK/HT) – også set i ”hængesæk ved Lerbjerg” den 29. oktober 2014 (Mst/nn), dengang uden Rundbladet Soldug. Alm. Tranebær savnes helt fra Ærø (33).

Kodriverfamilien (Primulaceae)

Skovstjerne (Lysimachia europaea) (LC) (5+1)

Moderne genfund: 52 blomstrende ex., spredt (ofte enkeltvis) over et større område ved bjerget ”Munken” på N-kysten i skoven ved Galsklint (28) (Nb/CSk & NOv). Med i AFD (7. juni 2002, nyplantning af rødgran), i Dansk Herbarium belagt fra Kongebroskoven i 1949 og i NF’s arkiv angivet af Svend Andersen sammesteds i 1923. Hertil på overdrevet omkring ”Kæruldmosen” i ”Svanninge Bjerge” (32) (HT).

Ikke her på Arter, men angivet fra (skoven) Knagelbjerg (32) af Svend Andersen i 1912. Stadig i sommerhusområdet ved Piledyb (34) (HMP). Skovstjerne savnes fra Nordøstfyn (30) og Ærø (33).

Knudearve (Lysimachia minimus) (EN) (4)

Stadig i ”oldtidsvejen” på Feddet ved Å (28) (CHu). Iflg. AFD-kortet findes Knudearve også på Nordøstfyn (30), Sydfyn (32) og Langeland (34), men har dog været fundet i alle fynske TBU-distrikter incl. Ærø (33). Belagt i Dansk Herbarium fra S f. Søby (33) i 1913 af Svend Andersen.

Dusk-Fredløs (Lysimachia thyrsiflora) (LC) (12)

Nyt fund, idet den er udbredt på egnen: Den genoprettede Staldmade ved Brahetrolleborg (lok. 202/326MV) (32) med 5 qm i kanten mod vejdæmningen incl. frugtende ex. til 85 cm, også i den egentlige rørsump (FMSK/HT). Moderne genfund i mosen i Sølyst Skov S f. Nørresø ved Brahetrolleborg (lok. 145/480) (32) vel incl. frugtende ex. (FMSK/HT). Også S f. søen den 22. juli 2008 (Mst/nn) og vel den 16. juni 2004 i AFD. Gammelkendt lokalitet, idet Svend Andersen angav den herfra i 1912. Dusk-Fredløs savnes helt fra Ærø (33).

Fladkravet x Storblomstret Kodriver (Primula elatior x vulgaris) (NE) (6)

Sammen med forældrearterne i stubhaven mellem Bøsøregård og Søgård (Fyns Amts stævningsskov nr. 119) (31) incl. rødblomstrede ex. (HT). Klosterhaven i Odense (29) fyldte 100 år, den 29. juni blev fx serveret friterede kodriverblade. Fladkravet x Storblomstret Kodriver medtages i PEF som en sjælden spontan hybrid.

Samel (Samolus valerandi) (LC) (29+1)

Nyt fund med 100 blomstrende ex. i mosen mellem Ørnebjerg og Nattergalebjerg på Korshavn (lok. 169/358) (32) (FMSK/HT) som ny for Korshavn-delen af Avernakø. Ikke Avernakø på Arter, men M.T. Lange 1860 og Svend Andersen 1932, idet der er en generel angivelse for Avernakø fra DBF’s ekskursion i dette år. Moderne genfund fx på S-delen af Æbelø 100 ex. (29) (Nb/LLC), i S-delen af ”Yderhovedet” på Fyns Hoved (30) med 2 blomstrende og 200 frugtende i kanten af en lavning (HT), ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) blomstrende den 16. juli (art/PeR), og ved Salmenor (34) som blomstrende/frugtende den 14. september (art/PeR).

Hindebægerfamilien (Plumbaginaceae)

Lav Hindebæger (Limonium humile) (NT, 1997: A) (6)

Den 23. august på Fyns Hoved (alle 30) SØ-kysten af Fællesstrand med mindst 200 blomstrende/frugtende ex., Ø-kysten med mindst 100 frugtende ex., Tornen Ø med mindst 100 frugtende ex., yderst = Tornen V mest spinkle ex. set, fx sammen med Udspilet Star (alle HT). Hertil 15 blomstrende den 30. juli på Tornen Ø (30) (Nb/JFi). Lav Hindebæger er aldrig fundet med sikkerhed på Østfyn (31) og på Sydhavsøerne (33, 34).

Ensianfamilien (Gentianaceae)

Mark-Tusindgylden (Centaurium erythraea var. erythraea) (LC, 1997: X) (58+1) 

Nye fund: På den halve gravhøj S f. ”Brockdorff Strand” på Hindsholm (30) med en stander den 16. august (HT), på ”Hjalte Kjærbys Overdrev” ved Æble Skov (31) med mindst 300 blomstrende på et ungt overdrev flankeret af en bombet Peugeot 106 i skovbrynet (HT) og på en overdrevsbakke (ikke strandeng) mod V i S-tunneldalen på Lyø (lok. 232/074O) (32) med et afblomstret ex. i dokumentationsfeltet (FMSK/HT). Moderne genfund med flere hundrede blomstrende ex. på S-hældet af Avernak (lok. 180/091) (32) (FMSK/HT) – her også den 13. juli 2017 (Mst/nn) og i AFD i et skred nederst på en høj kystskrænt den 15. september 2003 (TRN). Hertil et blomstrende ex. den 9. juli i Klisenor ved Bagenkop (34) (Nb/ALT & MELT), fotobelæg, ok jf. bægerflige/kronrør. Mark-Tusindgylden medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev. 

Strand-Tusindgylden (Centaurium littorale var. littorale) (NT) (10 (11?))

Flot bestand med 1000 ex. i Flægen ved Tybrind (28) (Nb/LLC). 2 blomstrende ex. den 21. juni ved ”Nørresø” på NØ-delen af Drejø (32) (SSK/KeMo), men ikke overraskende for denne finder uden dokumentation – bør checkes. Også 10 blomstrende ex. sammesteds den samme dag (SSK/ESB). Hertil Klintholm (31) hist og her den 29. juni (SSK/ESB), ligeledes uden foto. Begge lokaliteter ville være nye, men ….

Liden Tusindgylden (Centaurium pulchellum) (LC) (29)

Genfundet med mindst 100 blomstrende ex. den 20. juli i den overraskende artsrige strandeng Rørmose på Avernak (lok. 177/055) (32) (FMSK/HT) – også set ved Hovedsø på den samme del af Avernakø (32) (HT) som moderne genfund. Liden Tusindgylden medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for strandeng.

Eng-Ensian (Gentianella uliginosa) (EN, 1997: A) (7)

25 blomstrende til frugtende ex. den 20. august i det græssede kær inden for Teglgård Næs V f. Arreskov Sø (32) (DBF/HT & IH) – det meste af ekskursionen gik ned på knæ. Ikke set i Gråsten Nor (33) (KN) – for tørt i 2022, idet der dog blev set Maj-Gøgeurt i nærheden. Udeblev ligeledes i Maden på Helnæs (28) den 26. oktober (HT) (for tilgroet i lavningen ved ruinen?), ligesom den gjorde det det i Urup Dam (30) den 23. oktober (HT) (for tørt også her?). Desværre blev Eng-Ensian ikke søgt i ”Reservatet” ved Gyldensten (29) af en frivillig biolog (non-KDJ). Den spinkle, oftest enårige art savnes stadig helt fra Østfyn (31).

Bukkebladfamilien (Menyanthaceae)

Bukkeblad (Menyanthes trifoliata) (LC) (43+2)

Nye fund (begge 32) i ”Kæruldmosen” i ”Svanninge Bjerge” (lok. 74/770) med 30 qm incl. blomstrende og frugtende ex. den 16. juni (FMSK/HT) og i Ikær Mose (lok. 155/521NØ) (begge FMSK/HT). Synes lige så overraskende også ny i Viemose S f. Vester Hæsinge (lok. 38/896 & 39/275) (begge 32) (begge FMSK/HT).

Krapfamilien (Rubiaceae)

*Rosenskovmærke (Phuopsis stylosa) (NA)

Ny som forvildet på Sydfyn (32) ved Tordengårde NV f. Svendborg med en snes blomstrende ex. (Nb/EEE). Også et nyt fund i Grønneskov NV f. Lundeborg (31) med et blomstrende ex. (SSK/ESB). Var ny som forvildet i Det Fynske Ørige i 2006 i foden af en hæk mod en sti i Ringe (31) (PoR) – i AFD i øvrigt kun i 2011 i en grusgrav ved Kallerup Gårde på Sjælland (FS). Iflg. AFD-værket en forvildet, ikke bofast neofyt med oprindelse i S-Europa, C-Europa mod S og SV-Asien. Dyrket som prydplante i Danmark siden omtrent midten af 1800-tallet. I TBU 3 forvildede fund, hvoraf det ældste er fra Særslev på Falster i 1942.

Snerlefamilien (Convolvulaceae) (incl. Silkefamilien (Cuscutaceae))

Lyng-Silke (Cuscuta epithymum var. epithymum) (EN) (1)

De 2 eneste kendte forekomster i Det Fynske Ørige (begge 32) (alle FMSK/HT): I alt over 2 qm på det delvist tilgroende, men også overrendte strandoverdrev Kappelodde på Korshavn (32) incl. udsprungne ex. den 20. juli på fx Hare-Kløver og Gul Snerre (HT). Samme dag et vegeterende ex. på strandoverdrevet ved ”Dampskibsbroen” på Avernak (32) efter maskinelt høslæt (FMSK/HT) – senere den 30. september flere: 9 blomstrende og et frugtende ex. 2 andre steder på Gul Snerre (lok. 275/972NV). Ærø-bestanden på Urehoved-halvøen (33) fik i sin tid et skud strandsten i en ½ meters højde og er ikke set siden (KN).

Nælde-Silke (Cuscuta europaea) (NT) (14)

Flere moderne genfund af den nye rødlisteart: Ved Birkende (begge 30) en klynge på Bukketorn den 16. juli (art/PeR), 2 store brune klynger på Bukketorn den 6. august (HT). Skånemose ved Håstrup (32) (Nb/GKn) med 10 blomstrende til frugtende ex. på Stor Nælde den 20. august, men fundet sammesteds allerede den 18. august (Nb/GJe). De 2 findere kunne lide hinandens fund. Også her den 2. august 2007 (Mst/nn) og i AFD den 6. september 1994 i kanten mellem en asfaltvej og en lavereliggende ager (TRN). Nybygdgårde (32) 4 blomstrende klynger ud for Skovgård den 7. juli (HT). Åsø Skov mod NØ (34) med 10 frugtende ex. på Stor Nælde den 11. september (Nb/CD). Den 12. juli (begge 34) Ristinge Hale som fåtalligt blomstrende på Strand-Karse og en vejkant Ø f. Brandsby som hist og her den 12. juli (begge Nb/MLJ) – den 2. august 2001 i et stengærde med Nælde og Brombær ved en vej (AM & TRM). 8 af 14 AFD-ruder i Det Fynske Ørige er fra Langeland. Ej genfundet: V-bredden af Odense Å i kanten af ”Operaengen” 200 m S f. Restaurant Skoven (29) den 22. februar pga. enormt høj vandstand efter flommen (værre end 1941), ej heller den 10. september eller den 13. november (alle HT). Odense Kommune har dermed indtil videre mistet en rødlisteart, der ikke står i den elendige Biodiversitetsplan). På Djævleøen er arten set i skovene hørende til Kattrup Gods, nærmere betegnet i Haveskov (URT/CCl & HGC).

BBC Earth om europæiske flodbredder: Nælde-Silke suger saft, idet information rundsendes om larver. En kæmpemæssig bestand er set nær Varnhem i Västergötland i Sverige – hvor Nælde-Silke startede, var den på Stor Nælde, men siden klamrede den sig til alt på sin vej (TRN).

Rubladfamilien (Boraginaceae) (incl. Honningurtfamilien (Hydrophyllaceae))

*Småblomstret Gulurt (Amsinckia micrantha) (NA)

Nye fund: Ruderat ved vejen S om Hakkehave ved Langeskov (30) som fåtallig incl. blomstrende ex. den 31. juli (art/PeR) og i hønsegården ved Skovsgård Mølle (34) med 20 blomstrende ex. (Nb/MLJ).

Småblomstret Gulurt, Hakkehave. Foto: Per Rasmussen

*Kinesisk Hundetunge (Cynoglossum amabile) (NA)

Blomstrende i Kerteminde (30) den 1. oktober (fb/GBe) (men er det i en have!?)

Ikke på Arter fra Det Fynske Ørige, men godt 20 fund. GBe må stramme op med lokaliteter, når hun nu har opdateret grejet.

*Vejbred-Slangehoved (Echium plantagineum) (NA)

Ny for Østfyn ved Rynkeby Mølle i Ringe (31) med et blomstrende ex. den 27. juli (Nb/PKr) og ny for Ærø (33) på Urehoved som blomstrende den 19. juli (art/MUj). Savnes fra Vestfyn (28). I AFD mest rapporteret fra Øerne (især Fyn) og NØ-Jylland. I TBU blev Echium lycopsis end ikke meldt fra Det Fynske Ørige.

Bør på dansk kaldes Purpur-Slangehoved!

*Europæisk Heliotrop (Heliotropium europaeum) (NA)

Spændende genfund for Odense (29) og Det Fynske Ørige efter mange år, idet den er dukket op med et flot ex. (en rigt grenet plante med 10 florale skud), i jordkanten af p-pladsen N f. Dalum Bibliotek (BKS). Fotograferet som endnu blomstrende den 9. september og som frugtende den 18. oktober (begge HT), men med et opgivende analogt kamera. I jordkanten i øvrigt mest Stilkblomstret Gåsefod, også enkelte Nedliggende Surkløver. I NF’s arkiv er ”Vild Heliotrop” meddelt til arkivbestyrer H. Chr. Hansen: ”Have v. Hjallesevej, Odense, indslæbt i Astersfrø, gartner Sv. Jensen 1951”.

Læge-Stenfrø (Lithospermum officinale) (LC) (8)

Endnu på den kratbevoksede kystskrænt på Elmebjerg i Bobakker på Helnæs (28) med 15 ex. i en håndfuld blokke med Vrietorn, Bjerg-Perikon og Svalerod (NSF/JHJ) – også set af Bruuns kollektiv i 2022. Ligeledes set på Elmebjergs Ø-exp. skovsteppeagtige kystskrænt i AFD den 31. juli 1994 (HT), ligesom den er kendt fra en skovkant i skoven ved Helnæs Strand (EWe) – hertil allerede Knud Wiinstedt (1917). Moderne genfund også i V-brynet af ”Snave Skov” på Hindsholm (30) med 5 frugtende ex. under en gammel Vrietorn (HT). Læge-Stenfrø er aldrig fundet på Østfyn (31).

Forskelligfarvet Forglemmigej (Myosotis discolor) (LC) (47+1)

Ny for AFD-rude 3723 Arreskov Sø med over 50 frugtende ex. på overdrevslignende knolde V f. en lavning i Bredholt V f. Arreskov Sø (lok. 43/407) (32) (FMSK/HT). Forskelligfarvet Forglemmigej medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev. 

*Storbladet Lungeurt (Pulmonaria saccharata) (NA)

Første gang på selve klinteskrænten på Frankeklint på Hov (34) med 3 blomstrende ex. lavt i skrænten den 14. april, godt 100 m fra en kendt bestand mod S (Nb/HN). Artens status er udredet af Henrik Ærenlund Pedersen (”Floristiske meddelelser fra Dansk Herbarium, VII, Noter om Krat-Ranunkel, Storbladet Lungeurt og Bakkegøgeurt” i URT 2008:1).

*Ru Kulsukker (Symphytum asperum) (NA)

På et stendige ved Dalum Rideskole (29) (BKS), med korte bægerflige. Belagt i Dansk Herbarium fra Næsby Mølle i 1911, ikke meldt fra Vestfyn (28). Herfra gives dog en angivelse fra Ørsbjerg (28) (HCH 1940).

(*)Læge-Kulsukker (Symphytum officinale) (NA)

Ligesom Dansk Arum vel fejlagtigt angivet i Odense Kommunes rapport om Fruens Bøge-skovene: Det bør være Foder-Kulsukker & Plettet Arum (BKS). Det er nok billigt sluppet.

Jernurtfamilien (Verbenaceae)

*Kæmpe-Jernurt (Verbena bonariensis) (NA)

Ny for Østfyn (31) med 4 ex. den 9. oktober på det nye ruderat nær den nye kirkegård i Nyborg (V om enden af Hyrdegyden, S om jernbanen) (Nb/BKS), den 29. oktober sammesteds et lille blomstrende ex. (HT). Den er tidligere set i bede ved teaterkroen i Nyborg (31) (HT 2009). Denne art fra Argentina og S-Brasilien, der var ny som forvildet i Det Fynske Ørige på Svendborg fyldplads (32) i 2004 (BKS), savnes i forvildet tilstand endnu fra Vestfyn (28). 

Læbeblomstfamilien (Lamiaceae)

Voldtimian (Clinopodium acinos) (LC) (6+1)

Moderne genfund: Overdrevet N om Lillemølle (31) (HT) med 75 ex. incl. blomstrende den 9. juli. Hist og her frugtende, enkelte endnu blomstrende, på rangerterrænet ved Nyborg St. (31) den 31. august (HT). Stadig talrig ved Gestelevlundevej (nær Sallingevej) VSV f. Ringe (32) (art/PeR), sidst her den 20. juni 1996 (FA/nn). I rapporten for 2021 nævnte vi, at der var 3 fund herfra på Arter, men de 2 ligger S om Gestelevlundevej, hvor nærværende fund er den markante bakke N om vejen. På Djævleøen er Voldtimian udbredt i kratbryn på Skrivernæbbet ved Roskilde Fjord, blomstrende den 17. juli (DBF/SGC).

Voldtimian, Gestelevlund. Foto: Per Rasmussen

Kransbørste (Clinopodium vulgare) (LC) (56)

Ses tros alt hist og pist langs vejnettet i knap så hårdt behandlede vejkanter på Sydfyn (alle 32): Ved Klerringvej i Snarup Mose (32) som blomstrende den 23. juli (art/PeR), i vejsvinget i Gerup Skov (32) som talrigt frugtende den 15. september (art/PeR), i grøfteskrænten ved landevejen til Svendborg i Ø-kanten af Fåborg (S f. Pipstorn) (32) (HT) og i en grusvejkant i Sellebjerg Skov (32) med en ½ qm frugtende klynge den 6. september (HT). Antagelig ”mere eller mindre” nye fund, idet salig Gudmund Fajstrup også havde den i Snarup Mose (32) i 1989. På Langeland (34) ses den stadig i en vejskrænt ved Klisenor med en flot frugtende klynge på skrænten Ø f. vejen, mens skrænten V f. vejen er slået med få ex. som resultat (HT). Det seneste belæg fra Ærø i Dansk Herbarium er fra Store Rise (33) i 1963. Måske skal den med i Projekt Eventyrlig Flora som en relativt sjælden skovbrynsart trods de hele 56 AFD-ruder i Det Fynske Ørige? Og dog!

(*)Alm. Hjertespand (Leonurus cardiaca ssp. cardiaca) (NA) (22)

Moderne genfund: Stadig i stengærdet N f. Skerninge Høj i Svanninge (32) (HT). Hertil den velkendte bestand på p-pladsen ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30), der fx er noteret som blomstrende den 16. juli (art/PeR) og som endnu do. den 18. november (fb/GBe).

Merian (Origanum vulgare) (LC) (71+1)

Moderne genfund: 114 blomstrende ex. på Vejsnæs Nakke (33) den 24. juli (Nb/KBJ).

Bredbladet Timian (Thymus pulegioides) (LC) (74+2)

Lokalt co-dominerende på S-hældet af Avernak (lok. 180/091) (32) (FMSK/HT), 100-200 m Ø om trappen ved den offentlige nedgang. Også set på lokaliteten i 2017 og 2011 (begge Mst/nn).

Smalbladet Timian (Thymus serpyllum ssp. serpyllum) (LC) (3+1)

På en tavle om naturplejen på Nyborg Vold (31) figurerer denne art (DBF/Fkb), men det er den bredbladede på volden, hvis den ellers er der længere. Smalbladet Timian er aldrig fundet på Østfyn (31). Fint med naturpleje – men vågn op, Michael Stoltze og Nyborg Kommune! På Sandbjerg i ”Jordløse Bakker” (32) findes derimod en velkendt bestand, registreret som fåtalligt blomstrende den 14. juli (32) (Nb/BSv) og endnu set den 10. november (HT).

Natskyggefamilien (Solanaceae)

*Alm. Pigæble (Datura stramonium) (NA)

20 standere den 6. februar ved legepladsen nær p-pladsen ved Torøhuse (28) (HT).

Et frugtende ex. den 8. oktober på det lille ruderat ved p-pladsen ved Nyborg Vold i Nyborg (31) (DBF/Fkb, det. HT). Begge bestande bør naturligvis checkes i blomstringstiden (for blomsterfarven, jf. nedenstående taxa).

*Hvid Pigæble (Datura stramonium var. stramonium) (NA)

Nyt fund med 2 hvidblomstrede ex. på en byggegrund ved Jens Juels Vej i Ejby i Odense (30) (Nb/BKS), så længe det varede. Stor bestand på Ø-skrænten af Odense Nord Losseplads (29), set fra Stige Ø på offentlig tur med frk. Frostholm.

*Blå Pigæble (Datura stramonium var. tatula) (NA)

Ny for Lyø (32) med 2 blomstrende ex. den 12. august ved lossepladsen = Sct. Hansbålpladsen i strandoverdrevet på Ø-delen af øen, endnu blomstrende til frugtende den 5. oktober (begge HT). Ligeledes et nyt fund med 2 blomstrende ex. den 9. oktober på det nye ruderat nær den nye kirkegård i Nyborg (V om enden af Hyrdegyden, S om jernbanen) (31) (Nb/BKS), den 29. oktober sammesteds Pigæble sp. (HT) – jf. 2012-rapporten faktisk ny for Østfyn, hvilket ikke nåede med i URT pga. ”Granden”’s undladelser. Desværre uden AFD-kort pga. fund i ”kun” 35 ruder. Iflg. årskrøniken for 2012 savnes den herefter endnu kun fra Ærø (33). På Naturbasen kaldt Violet Pigæble. Bør ændres hertil, da den ikke kan betegnes som havende blå farve.

(*)Alm. Bulmeurt (Hyoscyamus niger) (NA)

Nyt fund med 200 ex. på en byggegrund ved Jens Juels Vej i Ejby i Odense (30) (Nb/BKS), så længe det varede. 

*Jødekirsebær (Physalis alkekengi) (NA)

Mægtig forvildet bestand som frugtende i mængde ved den offentlige p-plads ved Grevenlundsvej i udkanten af Kohave ved Blangstedgård (30) (HT) – inden den kommunale skovtur ledet af 3 genier. Set sammesteds, men som fåtallig, den 14. november 2010 (Nb/IBL).

*Ananaskirsebær (Physalis peruviana) (NA)

En enkelt håret grøntsag ved en container op ad forsamlingshuset i N-kanten af Martofte på Hindsholm (30) (HT). Iflg. AFD-værket er Ananaskirsebær en forvildet, ikke bofast neofyt med oprindelse i Peru og Chile – i Europa mest dyrket som eksotisk køkkenurt, men i den senere tid også til konsum. Fundet i 22 AFD-ruder, men højst ubelejligt uden kort. Var endnu i 2017 ny for Ærø (33).

*Æthiopisk Ægplante (Solanum aethiopicum) (NA)

Ny for Østfyn (31) med et ex. den 9. oktober på det nye ruderat nær den nye kirkegård i Nyborg (V om enden af Hyrdegyden, S om jernbanen) (31) (Nb/BKS), den 29. oktober ikke set sammesteds (HT). Arten var ny for Norden i 2009 på Svendborg fyldplads (32) (DBF/FS) – dengang meldt som Kinesisk Aubergine (Solanum integrifolium). Finn Skovgaard har i AFD givet genvalg til Linnés gamle navn. Også set i 2015 på Munkebo fyldplads (30) (BKS).

Maskeblomstfamilien (Scrophulariaceae) 

(incl. Sommerfuglebuskefamilien (Buddlejaceae))

Dyndurt (Limosella aquatica) (EN) (0)

Synes sidst set på Fyn i Måre Gadekær (31) i 1991 (CRø). Også set her den 24. august 1986 (art/PeR), men ikke af HT (genindkaldt til det nu hedengangne Prinsens Livregiment ved Viborg Kaserne).

(Skarptakket) Vand-Brunrod (Scrophularia umbrosa var. umbrosa) (LC) (37)

Nyt fund i en tilgroende mose SSV f. Bjerne på Horneland (lok. 218/640) (32) med over 300 frugtende ex. dækkende 200 qm. Der er 2 fund i nærheden på Horneland (begge 32) – vesten om i 2002 (TRN) og østen om i 2005 (HT). Moderne genfund er der med 1000 frugtende ex. med endnu flere Dynd-Padderok den 11. august i den tilgroede sø ved Askovs Banke på Lyø (224/353M) (32) (FMSK/HT) + 100 frugtende ex. i et tilgroet vandhul lidt mod NV, her bl.a. med 5 blomstrende ex. af Vinget Perikon. Senest set her den 11. juni 2015 (FMSK/nn). Hertil en tæt klynge i N-bredden af bækken NV om Hedens Vandmølle Ø om Øksnebro i S-kanten af Faldsled (lok. 30/929) (32) – nok identisk med et AFD-fund fra den 1. juni 1999 (”på stejl skrænt ved bæk”). Ligeså ved Vindinge Å SV f. Åkærgård S f. motorvejen (31) den 26. maj (art/NGC). 25 rosetter incl. 7 standere er set den 20. april nær udløbet af Vejstrup Å (31) med fx Top-Star (HT)- sidst noteret i området i 2004 i AFD-rude 4322 Elsehoved i en græsset lav åbrink i eng i ådal (31/32) (VDA), ligesom den også er set i 1992 ved sumpen i Aksel Rasmussens stævningsskov nr. 124 ved Brohave i den ydre Vejstrup Ådal (32) (HT). Fine standere til 2 m er set den 23. december ved ”Tietgenbroen” i ”Ådalen” i Odense (29) (HT) – her også med 18 blomstrende stilke den 22. juli (begge HT). Den skarptakkede varietet af Vand-Brunrod medtages (måske!) i PEF som en relativt sjælden signalart for mose.

*Vår-Brunrod (Scrophularia vernalis) (NA)

Stadig i murværket ved Hverringes voldgrav på Hindsholm (30) (CSk & HT). I Sejerskov i Odense (29) hverken set i 2022 eller 2021 (begge FHP; HT). Ved

Ringvejen i Odense (29) er til gengæld sigtet få juvenile ex. den 3. januar (HT)

Samt den 1. marts 5 bladrosetter omkring km-sten 3.3 (begge HT). En havebestand omtalt i Løjtnant et al.’s artikel i URT (og derefter søgt udryddet af ejeren?).

Vejbredfamilien (Plantaginaceae) (incl. Vandstjernefamilien (Callitrichaceae), Vandspirfamilien (Hippuridaceae) & Maskeblomstfamilien (Scrophulariaceae p.p.))

Vandspir (Hippuris vulgaris) (LC) (24)

Hestehale er fx set som hist og her i bassinet N f. motorvejsafkørsel 44 på Østerø-halvøen ved Nyborg (31) (Nb/CRø) – også set her den 13. september 2021 (Mst/nn). Vel med i PEF som nok underrapporteret.

(*)Spydbladet Torskemund (Kickxia elatine) (NA) (25+1)

Nyt fund Ø f. Lohals (34) (= mellem Lohals og Skiften) i et fugtigt hjørne af en brakmark med aftagende blomstring den 2. juli (Nb/HN). Spydbladet Torskemund er spontan iflg. Buchwald et al. (app. 3). Synes i tilbagegang, så bør vel med i PEF trods minimalt ”for mange” ruder til det. På Djævleøen er den fremkommet i pionérfloraen på Hyldager Bakker nær Albertslund, hvor en million tons overskudsjord fra byggearbejder i hovedstadsområdet rematerialiseres som kunstigt bakkelandskab, blandt mange andre arter i frøpuljen (URT/KMH). 

*”Marokkansk Torskemund” (Linaria maroccana) (NA)

Et blomstrende ex. mellem fontæne og skur ved Tennis Club Odense i ”Ådalen” i Odense (29) (HT). Synes stadig ikke meldt som forvildet fra Vestfyn (28) og Ærø (33). Ny som forvildet i Det Fynske Ørige var den i 2001 på et ruderat ved afdeling P ved Odense Universitetshospital (29) og på Årslev Kommunes jorddepot (30) (begge BKS). Finderen slap væk, men gik senere over til båndfluer (hvad mon forskellen er?). På Lolland blev den taget som ukrudt i en have i Holsted af den kendte fynske botaniker Per Stidsen i 1984.

Dunet Vejbred (Plantago media) (LC) (10)

Et blomstrende ex. på myretueengen ved Kohave ved Blangstedgård (30) (OSK/HKC, leg. HT), på tur med Det (sorte) Grønne Råd den 8. september. Formentlig oprindeligt udsået omkring årtusindeskiftet, så sort bør tages bogstaveligt.

Lancetbladet Ærenpris (Veronica anagallis-aquatica) (LC) (44+2)

Den 20. juni et blomstrende ex. i ”Nordsøen” i ”Tarup-Davinde Grusgrave” (30) (CSk & HT), den 23. september fåtalligt blomstrende i ”Langager Sø” i ”Tarup-Davinde Grusgrave” (30) hist og her (Nb/CRø). På Arter 2 andre steder i Tarup-Davinde Grusgrave (begge 30). Spredte nye fund i Fåborg-Midtfyn Kommmune (alle 32) (alle FMSK/HT): I ellesumpen N f. Rugebakke (S f. Vester Hæsinge) (lok. 40/096M), i en grøft ved en ferskeng (lok. 101/488) N f. Millinge, med en blomstrende klynge i en grøft i den tilgroede ferskeng N f. Millinge (lok. 181/491V) og med 50 blomstrende til frugtende ex. til 120 cm i hovedgrøften i en tilgroende natureng NV f. Bernstorffsminde Skole (lok. 205/485). Dog tidligere set lidt SØ f. den førstnævnte lokalitet (32) den 22. juni 1990 (FA/nn). 5 qm af Lancetbladet Ærenpris er set i Odense Å med lav vandstand den 5. september, nærmere betegnet ud for det naturhistorisk dræbende kedelige rensningsanlæg i Ejby opstrøms Skolebotanisk Have i Odense (29) (HT).

(Glat) Smalbladet Ærenpris (Veronica scutellata var. scutellata) (LC) (34)

Stadig udbredt i mosen og ferskengen ved Søby Sø (lok. 2/899SM & 3/899SF) (begge 30) (begge FMSK/HT). Nye fund med et blomstrende ex. i en ugræsset natureng i Bredholt V f. Arreskov Sø (lok. 50/779) (32) den 4. juni (FMSK/HT) og med en del ex. i tusmørke mod SV i S-tunneldalen på Lyø (lok. 228/075) (32) den 11. august (FMSK/HT). Dette taxon er dog kendt fra flere steder omkring Arreskov Sø – således også set som fåtallig i en rørsump inden for Teglgård Næs V f. Arreskov Sø (32) (DBF/HT & IH, leg. BLa), ligesom den er kendt fra N-tunneldalen på Lyø (32) – således noteret i AFD den 3. juli 2002 i en lidt eutrofieret græsset knoldet rørsump (TRN), antagelig lig fundet omtrent midt i tunneldalen den 11. juni 2015 (FMSK/nn). Moderne genfund er der også med mindst 100 blomstrende ex. i den lille lavning NØ f. Fagstedgård (lok. 128/507) (32) den 5. juli (FMSK/HT) – vel lig en ugræsset mose nær en sprøjtet nåleplantage den 4. august 2004 i AFD (VDA) – og i den udtørrede sø ved Horseklint på Fyns Hoved (30) som blomstrende den 28. juni, (art/NGC) – vel også set her i AFD, men ikke noteret (HT) (heller ikke i 2022 (HT)). Den glatte varietet af Smalbladet Ærenpris medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for mose. Den hårede varietet (var. villosa) er også med i projektet, men det kniber med fynske fund. 

Aks-Ærenpris (Veronica spicata) (NT) (0)

I Maden på Helnæs (28) 10 blomstrende ex. den 2. juli (CHu), 2 klynger med 50 blomstrende aks i hver den 17. juli (Nb/LLC) og 50 frugtende ex. den 26. oktober med fx Kegle-Vokshat (HT). 

Gyvelkvælerfamilien (Orobanchaceae) 

(incl. Maskeblomstfamilien (Scrophulariaceae p.p))

Skælrod (Lathraea squamaria) (LC, 1997: X) (31)

Nyt fund i Troldeskov Øst VNV f. Ørsted (Fyns Amts stævningsskov nr. 173) (28)

med 18 ex. over zenit den 27. april (HT). Af moderne genfund kan nævnes Sejerskov i Odense (29) med mange ex. i år og få ex. i 2021 (fb/FHP) samt 

Longelse Bondegårdsskov (34) med godt 100 ex. centralt mod S og 25 ex. i SV-hjørnet i højflor den 14. april, (DFN/HHW & JSø) – til sidstnævnte lokalitet bliver der ekskursion med Fynskredsen i 2023. Optællinger i skovene ved Syddansk Universitet i Odense (alle 29) (alle HT): Moseskov Vest 12. april 60 + 20 ex. den 16. april og Moseskov Øst den 18 ex. samme dag. Negative var desværre Fællesskov Vest den 16. april (det kendte voksested stadig oversvømmet i forbindelse med de voldsomme nybyggerier) og Fællesskov Central den 10. maj.

Et moderne genfund er der også i den ydre ”Vejstrup Ådal” (32) i stævningsskov nr. 124, incl. i den yngre hasselstævningsskov (HT) – også set her i 2010 (DBF/HS & HT). Kendt fra ådalen siden 1901, hvor den blev set i mængde på en ekskursion (DBF/Ove Paulsen) – blandt deltagerne var Emil Rostrup. Skælrod medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for løvskov.

Skælrod, Tarup Vandmølle. Foto: Per Rasmussen

(*)Ager-Kohvede (Melampyrum arvense) (NT) (5)

”Naturaliseret” med mindst 1000 blomstrende ex. på strandoverdrevet S f. Nakkeodde på Korshavn (lok. 164/054) (32) (FMSK/HT), og do. med 50 blomstrende ex. på et stendige ved markvejen Nakkevej (HT), sammesteds også den 10. august 2017 (FMK/nn). Begge steder blev den spektakulære art i sin tid udsået af ”Munken”, der ikke var asketisk mht. floraforfalskning. Jørn Munk Andersens sommerhus var tilfældigvis beliggende ved Nakkevej. Ager-Kohvede medtages i PEF som en sjælden antropokor art, der måske er hjemmehørende (spontan iflg. Buchwald et al. (app. 3)).

Alm. Kohvede (Melampyrum pratense) (LC) (14+1)

Moderne genfund: I N-brynet af Kajbjerg Skov (31) som blomstrende den 28. juli (art/NGC). Fin bestand på Thurø i skoven mod NV, dvs. over Sudemade nær den lave skrænt ned mod Svendborgsund (32), sammen med Sort Fladbælg i pæne antal (IH) – også set her af Erik Wessberg (Ø-flora nr. 67).

*Gul Gyvelkvæler (Orobanche flava) (NA)

Det er den lokale landmand fra gården Nordskov, der slår bestanden, som konstateret den 15. februar (fb/PeR). Slåningen syntes begrænset i 2022, så arten blev set i knop den 14. juni (art/PeR). Gul Gyvelkvæler blev fundet her som ny som forvilder i Det Fynske Ørige i 2017 (PeR).

*Vedbend-Gyvelkvæler (Orobanche hederae) (NA)

Nyt fund i anlægget ved det nye museum for H.C. Andersen i den opreklamerede forfatters fødeby Odense (29) (BKS).

Eng-Troldurt (Pedicularis palustris ssp. palustris) (NT) (5)

Klynge i Spids Spydmos på et dusin skud (incl. 3 blomstrende) med standere til 15 cm i Lisbjerg Mose (29) den 1. august (HT, ”mange” set på samme lokalitet af KDJ & MSy). Moderne genfund også S f. bækken i ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (30) med mindst 200 ex. incl. mange standere den 22. august (HT), også art/PeR den 16. september.

Stor Skjaller (Rhinanthus angustifolius coll.) (NT) (30)

”Naturaliseret” på strandoverdrevet S f. Nakkeodde på Korshavn (HT) (lok. 164/054) (32) (FMSK/HT), hvor den vel i sin tid blev udsået af ”Munken”.

En lidt hidsig rødlistning set fra Fyn (og når man så også udsår den …), men Stor Skjaller medtages dog i PEF som en relativt sjælden signalart for ferskeng. 

Blærerodfamilien (Lentibulariaceae)

Vibefedt (Pinguicula vulgaris) (NT) (12)

Stadig 3 steder i Urup Dam den 2. juli og den 6. august (begge HT) – kun et frugtende ex. set mod N i august.

Alm. Blærerod (Utricularia vulgaris) (NT) (11)

Ny art i Ny Filsø (Theis Kragh, 24. november). Næppe nye fynske fund.

Desmerurtfamilien (Adoxaceae) (incl. Gedebladfamilien (Caprifoliaceae p.p.))

Desmerurt (Adoxa moschatellina) (LC) (79+2)

2 arter af Tvecellerust blev set på Desmerurt på Pahatis ekskursion den 7. maj til Lundsgård Klint (30) (Pah/BSM, leg. BAL & HT), idet udvalget af makroskopiske arter var begrænset pga. tørken. De 2 arter, Puccinia albescens på blade og stængler og P. adoxae på blade, er nye for Nordøstfyn. Begge fund er konfirmeret af Thomas Læssøe ved mikroskopi. Sidstnævnte art blev 1. gang set på Fyn i Svanninge Bakker (32) i 2010 (Nb/GKn), ligesom den førstnævnte art blev set flere steder i Fåborg-området (alle 32) (alle F&N/GKn), inspireret af Jørgen Christiansens foto fra Tolløkke Skov ved Ebeltoft på Mols. Iflg. AFD-værket er Desmerurt en hjemmehørende arkæofyt, der dog på kortet mangler fra fx Ærø (33) og alle øer i Kattegat. Faktisk er arten aldrig fundet på Ærø (33), så det er rustsvampene næppe heller.

Gedebladfamilien (Caprifoliaceae) 

(incl. Diervillafamilien (Diervillaceae*), Kartebollefamilien (Dipsacaceae), Linnæafamilien (Linnaeaceae*) & Baldrianfamilien (Valerianaceae))

Håret Kartebolle (Dipsacus pilosus) (LC, 1997: R) (7)

Stadig en pæn bestand N f. udløbet af Vejstrup Å (31) incl. 8 standere til 2 m den 20. april med fx Skarntyde (HT). I Hindemae Skov (30) (fb/GBe) ikke set 3. juni (PeR: slåning), senere talrig langs og på skovvejen den 22. maj (PeR) samt 28. juni, 10. juli, 26. juli og 12. august (alle art/PeR), ej slået i år. Ved OB’s klubhus o ”Ådalen” i Odense (29) er den 1. juli set 4 knoppende ex. incl. et nyt flot ex. på 160 cm – den 27. juli var det samme ex. vokset til 180 cm. Arten savnes i Det Fynske Ørige endnu fra Ærø (33) og mere overraskende stadig fra Vestfyn (28). Se nærmere i artiklen i URT 2005:1 (s. 26-36, ved Niels Faurholdt & HT): Håret Kartebolle (Dipsacus pilosus L.) – en sydøstdansk skovplante.

*Pindsvin-Kartebolle (Dipsacus strigosus) (NA)

Tilsyneladende et nyt fund i Ø-foden af den kamelignende bakke S f. pkt. 20 (= gravhøjen) N f. Martofte på Hindsholm (30) med 5 blomstrende/frugtende ex. til 2 m (HT).

Pindsvin-Kartebolle, Birkum Grusgrav. Foto: Per Rasmussen

Blåhat (Knautia arvensis) (LC) (109+2)

Blåhatjordbi (mest hanner) er set på Blåhat med 2 ex. den 29. juni i Engene ved Håstrup (32) (Nb/GJe), vel med et ex. den 10. juli ved vejen mellem Hindemae Skov og Ellinge (31) (art/PeR), med et ex. den 16. juli V f. ”Klinteskoven” på Helnæs (28) (Nb/AmB) og med et ex. den 5. august på zoodirektørens og bordtennisspillerens matrikel i ”Frøbjerg Banker” (28) (Nb/BKl). Hertil med et ex. den 31. juli i Phønix-området i ”Tarup-Davinde Grusgrave” (30) (Nb/LHS) – her også (vel med et ex.) den 6. juli (art/PeR). 4 ”hunner” angives den 2. juli fra ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30) (Nb/ASE). Endelig flere fund på overdrev i forbindelse med §3-registrering i Fåborg-Midtfyn Kommune (alle 32) (alle FMSK/HT): På Avernakøs Korshavn en enkelt han på lok. 162 og 163 samt 2 hanner på lok. 172 foruden vel enkelte steder på ”fastlandet”. Blåhatjordbi er også set med 3 ex. den 16. juli på Makedonsk Blåhat på Kerteminde Kirkegård (30) (Nb/BKS).

Due-Skabiose (Scabiosa columbaria) (NT) (1)

Stadig i brynet af Teglværkskov N f. Nyborg (31) med mange standere den 8. oktober (HT).

Djævelsbid (Succisa pratensis) (LC) (40+2)

Blandt trods alt mange moderne genfund: Talrig med masser af rosetter på ”Højby Ås” V f. Højby (30) den 30. maj (OSK/ESB). Lokalt udbredt på Røjle Klint (28), kun med få blomstrende den 1. oktober efter græsning (HT). Endnu den 19. november efter hård frost med få blomstrende ex. og mange standere i det fine overdrev i NØ-hjørnet af strandengen ved roden af ebbevejen til Svelmø (32) (HT). Hertil Holmdrup Stævning (32) med 20 blomstrende ex. den 15. september (SSK/ESB), Lyslung = Snarup Mose Øst (32) med 100 blomstrende ex. den 5. september (SSK/ESB) og Gammellung NV f. Stenstrup (32) med et blomstrende ex.

den 5. september (SSK/ESB). Sidst set på de 3 lokaliteter den 27. maj 2015, den 19. september 2017 hhv. den 20. august 2017 (alle SSK/nn). Djævelsbid medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev og rigkær. Septoria scabiosicola (en sæksvamp på løv af Djævelsbid) er set den 9. oktober på Tågelund Overdrev ved Egtved (HT) – kun i Jylland med få fund siden 2020.

Tvebo Baldrian (Valeriana dioica) (LC) (29)

Mindst 60 knoppende ex. i opkørt fhv. pilevæld (incl. i gamle hjulspor) i mosen i Ernebjerg Skov (29) den 3. maj (HT), men Engblomme klarede ikke overgrebet.

Arten medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for rigkær.

Klokkefamilien (Campanulaceae) (incl. Lobeliefamilien (Lobeliaceae))

Liden Klokke (Campanula rotundifolia) (LC) (110+4)

Talrigt blomstrende den 20. september på Dyred Banke (29) efter naturpleje (Nb/SuN), mens Sus måtte opgive sin alternative Bjørneklo som foreslået af Ole Birger Lyshede.

Aks-Rapunsel (Phyteuma spicatum ssp. spicatum) (LC) (24+2)

Fåtallig i skoven Råskifte SV om Karlsskov på Røjleskov-halvøen (28) (HT). I Det Fynske Ørige er dette taxon aldrig fundet på Sydhavsøerne (33, 34), ligesom det mangler på Hindsholm (30). Aks-Rapunsel medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for løvskov.

Kurvblomstfamilien (Asteraceae)

Guldblomme (Arnica montana) (NT) (1)

I ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) er i optællingsfeltet set 2 vegeterende ex. i kanten af et varpeskud i den 12. oktober, i øvrigt godt en snes ex. incl. 2 standere (HT). Den 6. september kunne dog tælles til 135 vegeterende og 15 ex. med standere (HT), så den er der da endnu. Sammesteds er set flere blomstrende ex. den 3. juli (art/PeR). På Fynskredsens tur til Hammer Bakker i 2021 blev antydet udsåning med ”guldsprøjten” (RFF), så det lyder som Svend (NGC). Ved Fynskredsens generalforsamling blev vist et billede af planten herfra med besøg af Brun Pletvinge (CHu). I Klosterhaven i Odense (29) er det den amerikanske art (HT) – mon den også er elskovsmiddel!?

Nikkende Brøndsel (Bidens cernua) (LC) (42+1)

Godt år med udtørringen: Store bestande (begge 32) er fx set på udtørret søbund i Vindebro Made ved Brahetrolleborg (lok. 211/124) og i Karlsmosen ved Egeskov (især i den udtørrede sø) (begge FMSK/HT). Helt dominerende er arten i den stort set udtørrede østlige sø i ”Rødme Svinehaver” (32) den 6. september incl. et 40 qm frugtende tæppe (HT). Overraskende angivet fra ”Storesø” på Yderhovedet af Fyns Hoved (30) 24. august 2017 (Mst/nn, en anden botaniker på levesø-projektet?). Iflg. AFD-værket synes Nikkende Brøndsel helt at mangle på NØ-Fyn (her dele af 29, 30) incl. Hindsholm (30), så Fyns Hoved-fundet bør checkes. 

(*)Tornet Tidsel (Carduus acanthoides) (LC (NA)) (3)

1000 ex. ved Hammershus på Bornholm (Nb/NBo). Dækker den med tilgroningen mon snart Bogø i Lillestrand (30) også? Ellers kniber det lidt med dette taxon i Det Fynske Ørige. Tornet Tidsel medtages i PEF som en sjælden antropokor art, der måske er hjemmehørende.

Alm. Bakketidsel (Carlina vulgaris ssp. vulgaris) (NT) (37)

Nyt fund: Ny med en roset på den særdeles utilgængelige ØNØ-exp. kystskrænt mellem Nakkeodde og Kappelodde på Korshavn (32) (HT). Hertil et hidtil ubeskrevet fund med mindst 65 standere den 20. april på kystskrænten V f. Mølleskov V f. Svendborg (32), også set her med 3 + 5 ex. (heraf de 5 knoppende) den 15. juni 2022 (SSK/ESB) og den 20. juni (5 knoppende ex. (ESB, hvad foregår der?)). 1. gang obset den 6. august 2020 af en mykolog (art/JHC), herefter som udbredt den 9. august 2021 (Nb/JH). Identisk med Palle Gravesens lokalitet nr. 32/149 ”Lehnskov Klint” (med en ultrakort artsliste uden denne art). Et pudsigt fund er gjort på den største ø i ”Kystlagunen” i ”Gyldensten Strand” (”Ålebæk Mose”, et af mange uforståelige stednavne på Naturbasen) (29) den 22. juli med 21 blomstrende ex. (Nb/RDN) – den fandtes også her før ø-perioden (den 14. juli 2001 taget på S-siden af havdiget i AFD). Genfund på kystklinten ud for Pederskov på Tåsinge (32) med 6 frugtende ex. (CHu), idet der er belæg i Dansk Herbarium fra Pederskov (32) i 1910. Genfund på Avernakø (alle 32) (alle FMSK/HT): Med 10 blomstrende og 10 vegeterende ex. på den NNØ-exp. kystskrænt Ø om Munke Havn på Avernak (lok. 176/890) med fx tusindtallig Vild Hør og enkelte Bredbladet Timian (set her af selveste Alfred Hansen i 1978), med et enkelt vegeterende ex. på S-hældet af Avernak (lok. 180/091) (32) (FMSK/HT) (sidst noteret på lokaliteten den 4. august 1997 (FA/nn)) og med en snes standere på N-hældet af Avernak (lok. 276/972SØ) (32) (FMSK/HT). Moderne genfund er der fx på Sønderby Klint (28) (fb/PeR) og som talrig i de tørre dele af ”Gulstav Mose” (34), fx nær den store p-plads ved Dovnsklint (CHu). Et afblomstret ex. er set den 22. september ved stien N f. søen S f. bakken Søknøs i ”Håstrup Bjerge” (32) (Nb/CRø) – har Munken også været på spil her? Den for mange noget overstadige rødlistning sikrer i det mindste, at kommende kystsikring ofte skal VVM-vurderes (NKP). Alm. Bakketidsel medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev. 

Bakketidsel, Sønderby Klint. Foto: Per Rasmussen

Fjer-Knopurt (Centaurea phrygia ssp. pseudophrygia) (LC, 1997: A) (5+2)

Lokaliteter med moderne genfund af denne i Det Fynske Ørige vigende art: Palleshave (31) den 10. juli, Lindeskov (31) som blomstrende/frugtende den 3. august efter slæt (men de så pæne ud) og Ø f. Gestelev (31) som fåtallig incl. blomstrende ex. den 14. august (alle art/PeR) samt Nybygdgårde (32) med 3 knoppende ex. til kun ½ m den 7. juli (HT). Udeblev derimod igen ved Katrinebjergvej på Røjleskov-halvøen (28) (HT). ”Granden” noterede i marts etablering af fibernet i V-vejkanten ved Palleshave (31) (BKS).

(*)Cikorie (Cichorium intybus) (NA)

Hvidblomstret ex. i Munkebo (30) (fb/GBe). Cikorie er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

Lav Tidsel (Cirsium acaule) (LC) (28)

Af endnu en del moderne genfund kan nævnes en lille klynge på S-skrænten af Lille Galtebjerg ved Tryggelev Nor (34) den 14. april (HT). Også set på ”Bojsen Mortensens skrænt” på Jøv på ”Indrehovedet” af Fyns Hoved (30) som vegeterende den 27. juni (art/NGC). Lav Tidsel medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev.

(*)Firkløft (Cotula coronopifolia) (LC (NA)) (0)

50 blomstrende ex. på N-bredden af Bøjden Nor (32) (Nb/MSA), hvor den åbenbart breder sig. Firkløft medtages i PEF som en sjælden antropokor art, der måske er hjemmehørende.

*Nigerfrø (Guizotia abyssinica) (NA)

Et ex. den 9. oktober på det nye ruderat nær den nye kirkegård i Nyborg (V om enden af Hyrdegyden, S om jernbanen) (31) (Nb/BKS), den 29. oktober ikke set (HT). I 1999 var den også på østfynsske jordbunker i den fhv. grusgrav ved Hjulby og ved Ryslinge genbrugsstation (begge 31) (begge BKS). Samme herre bør fremdrage sin gule bog og opliste TBU-distrikter i Det Fynske Ørige. I TBU-herbariet er der belæg fra Vestfyn (28) mellem Assens og Torø Huse i 1966 og 2 stk. fra Langeland (34) i 1984, ligesom vi i 2007 havde den med fra Nordøstfyn (30) som genfund på Årslev fyldplads (30) (DBF/FS) og som ny for Ærø (33) på fyldpladsen ved Husemarksvej S f. Tranderup (33) (HT) (som forudsagt i FYNSK NATUR 2002) – samtidig noterede vi, at den dermed er kendt fra alle distrikter i den fynske underregion. Denne omkring årtusindeskiftet tiltagende fuglefrøplante fra det østlige Afrika blev første gang noteret som indslæbt til Danmark i 1927. I nutidens ellers varmere Danmark er den atter aftagende, fordi kompost behandles hurtigere end omkring årtusndeskiftet.

Gul Evighedsblomst (Helichrysum arenarium) (NT) (3)

100 blomstrende ex. er glædeligvis set i Sjoen i Dunkærmark (33) i juli (KN), så arten er stadig på Ærø. Flere blomstrende på Fyns Hoved (30) (fb/GBe), ”Yderhovedet” antager vi. Fund på DBF’s facebook skal lovmæssigt kunne stedfæstes bedre, end dronningen af Hindsholm normalt er rede til!

Smalbladet Høgeurt (Hieracium umbellatum) (LC) (64+2)

Set i brynet af kystkrattet i den ydre del af ”Vejstrup Ådal” (32) (HT). I den samme ådal også noteret på en tidvis græsset S-exp. overdrevsskrænt (31) (VDA, 15/5-2004) og på et udmærket, ret artsrigt overdrev med en del Gul Engmyre i NØ-hjørnet af ådalen (V f. landevejen) (31) (FA/HT & NKP, 2000).

(Småarter af Skov-Høgeurt (Hieracium sect. Hieracium) (NE) (16+2))

3 knoppende ex. (jf. foto) ved skovvejen Fladbjergvej lige Ø f. Hesbjerg Skovvej i hjertet af Hesbjerg Skov (29) (Nb/AM & TRM) – længere mod Ø Trebladet Brombær fåtallig, men udokumenteret.

(Småarter af Bredbladet Høgeurt (Hieracium sect. Sabauda) (NE) (20))

Hieracium virgultorum (NE) (20)

Har spredt sig S f. ”Davinde Sø” i Phønix-området i ”Tarup-Davinde Grusgrave” (30), idet den er dukket op ved en busk S f. Udlodsgyden (BKS), sandsynligvis spredt fra bestanden ud for SØ-hjørnet af den samme sø – den 22. august blev her set 16 blomstrende ex. (identisk med AFD-lok. 83 (BKS & HT 28. august 2003), det. JCS). En lille blomstrende klynge N f. Vildtskov ved Brahetrolleborg (32) (HT) bør også checkes. 

(Småarter af Rank Høgeurt (Hieracium sect. Tridentata) (NE) (4))

I S-kanten af Nyvænge Ø f. Brændegård Sø (32) med en snes blomstrende ex. og hertil 13 blomstrende ex. V om skovvejen (HT). Ikke konfirmeret.

(Småarter af Alm. Høgeurt (Hieracium sect. Vulgata) (NE) (38+2))

25 blomstrende ex. i NØ-brynet af Gerup Skov (32) den 7. juli (HT) bør ligeledes checkes.

Glat Kongepen (Hypochoeris glabra) (LC) (3)

Et stort mysterium på Avernakøs Korshavn (32) (FMSK/HT). Hvem løser det?

Plettet Kongepen (Hypochoeris maculata) (NT, 2010: VU) (1)

Moderne genfund på Sønderby Klint (28) den 9. august (art/PeR). Findes også på DBF’s areal i Hammer Bakker i N-Jylland (art/KMa).

Soløje-Alant (Inula britannica) (LC) (12)

Mindst 100 incl. få blomstrende ex. den 30. september ved N-delen af Hovedsø på Avernak (32) (HT). En tegning af arten er med på et skilt ved Revtrille på Korshavn-delen af Avernakø (tegninger af Susanne Weitemeyer). ”Blandt 3 velkendte arter på øen” (red.: Avernakø), men der findes vel kun den ovennævnte lokalitet (incl. belæg i Dansk Herbarium fra 1932)? Mao. er Soløje-Alant aldrig fundet på Korshavn (32). Moderne genfund er der også fx på Monnet på Tåsinge (32) den 14. september (art/PeR) og som talrigt blomstrende i Klisenor (34) den 24. juli (Nb/JSø).

Trekløft-Alant (Inula conyzae) (NT, 1997: V) (2)

Et moderne genfund af den uhyggelige slags med mindst 50 ex. incl. 8 standere den 20. april på kystskrænten V f. Mølleskov V f. Svendborg (32). Tilsyneladende ikke set i 2021 (Nb/JH) endsige i 2020 (art/JHC). Identisk med Palle Gravesens lokalitet nr. 32/149 ”Lehnskov Klint”. Udsat her af Svendborg-lægen Edvard Keld i 1941, hvilket Anfred Pedersen retfærdigvis harcellerede over i TBU-afhandlingen (1961): ”Det bemærkes, at Inula conyza er indplantet på Lehnskov klint, d. 32, fra Fynshoved (1941, EDV. KELD)”. Den 9. august blev set mindst 120 blomstrende/frugtende ex. på netop Jøv på ”Indrehovedet” af Fyns Hoved (HT). Et blomstrende ex. på ”Biblomstbakken” endnu den 16. august (HT) – også set her den 20. juni med den japanrejsende (CSk & HT). På S-skrænten af naturskrænten på Jøv fx set med standere den 9. oktober (art/EÅF). Også set på en S-exp. skrænt ved Horsens Fjord (art/RAn), identisk med 117 blomstrende ex. på sin lokalitet ved Sondrup Strand (URT/BeM & WKr). Ikke den nordligste bestand i Danmark, da arten faktisk er kommunal ansvarsart for Århus med en enkelt bestand (både Horsens og Århus er med på TBU-kortet). Anfred Pedersen (1920-2004, jf. Peter Winds nekrolog i Flora & Fauna 4, december 2004, s. 168) underviste i biologi ved Vordingborg Statsseminarium og ville næppe have tolereret kommunens moderne meritter (det dyrkede overdrev på Knudsskov Odde på Sjælland). Edvard Keld derimod boede Kattesundet 5 i Svendborg, med tlf. 36 (Kraks Vejviser for Provinsen 1945). Assens Kommunes fund fra den 23. august 2000 (nn) repræsenterer en uheldig tendens på Arter: Udokumenterede fund. På Djævleøen er Trekløft-Alant nyfundet langs S-togslinjen mellem Glostrup og Albertslund, hvor 15 blomstrende ex. og en del bladrosetter indgik i kulturgræslandet på den S-exp. jernbaneskrænt (URT/FS).

Pile-Alant (Inula salicina) (LC) (6)

500 qm rigt blomstrende tæppe den 9. juli på ”Alantoverdrevet” i ”Vibesholm Enge” SØ f. Ullerslev (31) (HT), også S f. motorvejen den 26. maj (art/NGC). Også en tæt bestand, men angivet med kun 100 blomstrende ex. den 11. juli i ”Fjordmarken” ved Hofmansgave (Nb/AnR). Ikke set den 1. august i kanten af ”Ålebæksengen” ved Gyldensten (29) (HT), foruroligende.

Smalfliget Brandbæger (Jacobaea erucifolia) (EN) (3) 

Moderne genfund på S-Langeland (alle 34): Talrig i vejkanten mellem Røjle og Søndenbro, do. i græsland S f. Eget samt hist og her på strandoverdrevet ud for Gulstav Vesterskov – alle 3 bestande endnu med blomstrende ex. den 10. september (alle art/PeR). Arten gør nu sin fætter Smalbladet Brandbæger selskab på de danske jernbanearealer med et fund 1 km V f. Glostrup St. som ny for Sjælland (URT/FS).

Smalfliget Brandbæger, Søndenbro. Foto: Per Rasmussen

(*)Strand-Salat (Lactuca tatarica) (LC, 2010: LC (NA)) (13+3)

Ny for Korshavn, den østlige del af Avernakø, med få blomstrende klynger på strandoverdrevet S f. Nakkeodde på Korshavn (HT) (lok. 164/054) (32) (FMSK/HT).

Dog første gang meldt herfra med det vildledende stednavn Vibensbjerg den 7. juli 2016 med 100 blomstrende ex. (Nb/ATL), hidtil godt gemt. Strand-Salat mangler endnu på Nordøstfyn (30) og Langeland (34), hvilket nok ikke får lov til at stå ret længe endnu. I AFD var arten ny for Als (HN). Buchwald et al. 2013 (app. 3) betegner Strand-Salat som spontan – vi holder med Buchwald og medtager den i PEF som en sjælden antropokor art, der måske er hjemmehørende.

Stivhåret Borst (Leontodon hispidus) (LC) (4+1)

Moderne genfund på Sønderby Klint (28) som talrig den 9. august (art/PeR). Hertil et blomstrende ex. endnu den 8. oktober ved bænken med havudsigt i brynet af Teglværkskov N f. Nyborg (31) (HT). Stivhåret Borst ses nu kun sjældent i Det Fynske Ørige, hvor den helt savnes fra Ærø (33). I Ulvelandet endnu spredt blomstrende den 9. oktober på Tågelund Overdrev ved Egtved (HT)

Hundesalat (Leontodon saxatilis) (LC, 1990: R) (15)

Stadig på Ravnebjerg på Korshavn (HT), hvor den også er set NV f. Bjerggård (lok. 162/783SV) (32) (FMSK/HT). På Djævleøen udbredt med ikke under 500 blomstrende Salepgøgeurt den 13. maj i strandoverdrevet (= den grøftede eng!) Mulen/Ubberup Mark (DBF/BKM & HHj, leg. HT). Kun løv set, med y-formede hår.

(*)Pomerans-Høgeurt (Pilosella aurantiaca ssp. aurantiaca) (NA)

Udsået på den nu delvist fhv. græsvold ved boldbanen ved Skt. Knuds Gymnasium i Odense (29), hvor Amphi Consult har fiset rund med en lille gravko. Orientering om det uheldige i denne form for ”naturpleje” herom til skoleledelsen ”afsluttet” med en trussel om politianmeldelse (orienteringen regnes som chikane) med en mail fra den krænkelsesparate vicerektor i en fuldstændigt uacceptabel modbydelig tone. Marius Boisen Mortensen, tidligere biologilærer på gymnasiet, vender sig! Volden skal være behandlet af Amphi Consult med en engblomsterblanding incl. forspirende planter (Alm. Knopurt og Pomerans-Høgeurt), idet 2 felter er gravet fri for ”genstridigt” græs med den ovennævnte gravko. På valgdagen (den 1. november blev også fx set udsået Alm. Hør, en herlig foderplante.

Strand-Loppeurt (Pulicaria dysenterica) (LC, 1997: X) (14)

Nye fund med mindst 300 blomstrende ex. til knap en m (men lave ex. i markkanten) ud for engen i SV-brynet af Mølleskov V f. Svendborg (32) den 9. august (HT), dog også set her den 7. august 2020 (art/JHC). Hertil mere overraskende i indlandet den 20. august ved leddet ud til Teglgård Næs V f. Arreskov Sø (32) med 2 pæne blomstrende klynger og udsigt til Ferdinand (DBF/HT & IH). Også få frugtende ex. ved en skovvej i løvskoven S f. Bagenkop (34) (art/PeR) – lige V f. Søgårdsmose, hvor den er udbredt. Endelig et nyt fund med mindst 250 blomstrende ex. i en stor og en lille klynge i ferskengen S f. Vestersjo på Lyø (lok. 223/609) (32) (FMSK/HT), nær et hidtil ikke meddelt fund ved selve Vestersjo i 2010 (FMSK/BMo?). Der er et genfund med 3 blomstrende ex. den 9. august ved en strandsti ved kysten SSØ f. Fjællebroen (Nb/MSA) = mellem Fjællebroen og Strandhuse, sidst 1997 (HT). Af moderne genfund kan nævnes kanten af stien ved ”Bispeeng” i Odense (29) med 400 blomstrende til frugtende ex. til 90 cm og 200 vegeterende ex. den 3. september (HT) (Sus er mere karrig med et estimat på 200 afblomstrede den 12. september (Nb/SuN)), 3 steder på Ørerne på Tåsinge incl. mange blomstrende ex. (SSK/ESB), ved Thurø Vandværk (32) med ½ + 1 qm frugtende klynger i markbræmmen den 3. november (HT), Vitsø Nor (33) den 29. august (ÆSK/nn), talrigt blomstrende på Siø (34) den 10. september hhv. med 100 blomstrende ex. den 26. juli (begge Nb/MSA), ved Keldsnor (34) incl. blomstrende ex. den 10. september (art/PeR) samt med tætte bestande i de tørre dele af ”Gulstav Mose” (34), fx ned mod den store p-plads ved Dovnsklint (CHu) = talrigt blomstrende ved Gulstav den 2. august (Nb/MSA). Strand-Loppeurt er ingen ynder af slåning, så der er tilbagegang ved gadekæret i Løkkeby (TB). Iflg. HN er den faktisk helt væk – ejeren troede, at den bevaringsværdige art var Prikbladet Fredløs. Til gengæld breder Strand-Loppeurt sig i vejkanter på Tåsinge (32) ligesom Rosen-Katost (HN, der antyder udsåning). Ved Damsbo Strand (32) findes den ikke længere (TRN (& HT)).

Lav Skorsoner (Scorzonera humilis) (LC) (4)

Endnu, trods HedeDanmarks ”naturpleje”, i ”Skærdalen” i ”Vibesholm Enge” SØ f. Ullerslev (31) med mindst 200 vegeterende ex. sammen med Knoldet Mjødurt den 9. juli og den 16. november sammesteds 10 ex. i knop i det mediterrane efterår (begge HT).

*Smalbladet Brandbæger (Senecio inaequidens) (NA)

Iflg. Hans Henrik Bruun (foredrag i DBF Fynskredsen den 17. februar) en af arterne med størst fremgang i Danmark under biodiversitetskrisen. Nyt fund med en tæt klynge incl. blomstrende ex. den 4. januar mellem p-pladsen ved corona-vaccinationscentret og et indhegnet ruderat ved Billedskærervej 15 i Odense (29) (HT) som et udslag af coronatrafikspredning. Også nye fund på et gruset ruderat ved p-pladsen SV om Bilka-/Unikrydset S f. Niels Bohrs Allé i Odense (29) (HT) og med et ex. i Kullerup ved Refsvindinge (31) (BKS). Så røg også ruderatet i SØ-bunden af Odense Havn (29) til fordel for byggevækst, endnu 5 klynger før blomstring den 1. juni langs passagen NØ f. Deloitte (HT), men senere mange blomstrende langs promenaden den 22. august og en blomstrende klynge ved transformeren V f. Deloitte (HT). Endnu blomstrende i Kerteminde (30) den 22. december (fb/GBe). Savnes i Det Fynske Ørige kun fra Ærø (33). 

Eng-Skær (Serratula tinctoria) (EN) (2)

Endnu, trods HedeDanmarks ”naturpleje”, på ”Alantoverdrevet” i ”Vibesholm Enge” SØ f. Ullerslev (31) med mindst 200 knoppende ex. den 9. juli og den 16. november med spredte standere til 110 cm (begge HT).

*Marietidsel (Silybum marianum) (NA)

Stadig på det endnu eksisterende ruderat ved Vibeholmsvej (31) (HT).

Kær-Svinemælk (Sonchus palustris) (LC) (78+4)

Danmarks højeste urt: Op til 3½ m ved en sø i Kilsmade i SV-delen af Odense (29) (HT). Denne lokalitet har været udsat for et groft overgreb, accepteret af en kommunal landskabsterapeut.

Kær-Fnokurt (Tephroseris palustris) (EN, 1997: A) (5)

Er den mon forsvundet fra ”Bispeeng” ved Odense (29)?

Araceae (Arumfamilien) (incl. Andemadfamilien (Lemnaceae))

Kærmysse (Calla palustris) (LC) (3+1)

Stadig ved Sortesø i Gerup Skov (32) (art/PeR).

Skebladfamilien (Alismataceae)

Alm. Søpryd (Baldellia ranunculoides) (EN) (4)

5 blomstrende ex. set i Urup Dam (30) den 2. juli, og den 6. august et frugtende ex. på 20 cm (begge HT). I nyere tid også kendt fra de storfynske TBU-d. 29, 31 og 34.

Blomstersivfamilien (Scheuchzeriaceae)

Blomstersiv (Scheuchzeria palustris) (EN) (1)

Stadig i mosen i Ravnebjerg Skov (HT;) som lokalt dominerende med mindst 5000 ex., hvoraf mindst 100 ex. med frugtstande den 6. september (HT), den 28. juni hist og her sammesteds (SSK/ESB). I Gribskov og Store Dyrehave på Sjælland på hængesække, men moserne er relativt langt fra hinanden – og de har næppe nogensinde hængt helt sammen med fx små bække. Så mon planternes frø spises af fugle, eller frugterne af hjortevildtet. Oppustede bælgkapsler i klase – så de kan nok flyde, men næppe langt væk. Hvordan har Blomstersiv spredt sig til relativt isolerede moser? (NKP, mail den 23. januar).

Trehagefamilien (Juncaginaceae)

Strand-Trehage (Triglochin maritima) (LC) (69+3)

Set på offentlig ekskursion til strandengen yderst på ”Stige Ø” (29) ”for” Strand-Vejbred (OCB/ABF, det. HT).

Bændeltangfamilien (Zosteraceae)

Alm. Bændeltang (Zostera marina) (LC) (57+4)

Ultrakort referat af det interessante foredrag ved Erik Kristensen, SDU, under DN’s Årsmøde i Odense den 17. november: I Danmark er arten i god tilstand i 5 af 109 vandområder, men i Odense Fjord (29, 30) med ringe dybdegrænser, hvor de tilbageværende ex. ofte er overvokset af Fedtemøg. Udbredelse er i fjorden faldet fra 44% i 1960-70 til kun 1½% i 2010 – undervandsskoven er blevet til bar bund. Prisen for transplantation af Ålegræs er ½ million for ½ ha. Af 13 lokaliteter med transplantation klarer Seden 2 sig bedst af 4 stationer ud for Seden (30), slår måske an ved Bregnør (30), mens der i Egensedyb og ved Enebærodde (begge 29) er ringe succes. En kvindelig tilhører spurgte, om der da ikke er Ålegræs i Odense Å – ”blondinen” må tænke på Enkelt Pindsvineknop. Også i forbindelse med Coastal Life-projektet ved Nærå Strand (29) er det tanken at udså Ålegræs – overdriv ikke den slags! ”Tilbage til oprindelig tilstand.”😉

Vandaksfamilien (Potamogetonaceae) (incl. Vandkransfamilien (Zannichelliaceae))

Vejbred-Vandaks (Potamogeton coloratus) (EN) (5)

Få ex. set i Urup Dam (30) den 2. juli, samt den 6. august få grønne og flere brune ex. (begge HT). Vejbred-Vandaks savnes stadig fra Vestfyn (28) og Ærø (33).

Butbladet Vandaks (Potamogeton obtusifolius) (LC) (9)

Nyt fund med en talrigt frugtende bestand i søen S f. bakken Søknøs i ”Håstrup Bjerge” (32) (Nb/CRø), fint nærfoto. I den (dengang) klarvandede sø N f. den samme bakke er den samme art set den 13. august 2015 (FMSK/nn) – ligesom den meget sjældne Brodbladet Vandaks, der bør checkes. Efter udredning kommer fundkomplekset med i URT! Butbladet Vandaks savnes fra Sydhavsøerne (33, 34), idet arten dog er angivet på Arter i et vandhul ved Vieskoven S f. Vindeballe den 24. august 2016 i NOVANA (Mst/nn) – bør også checkes!

Aflangbladet Vandaks (Potamogeton polygonifolius) (LC) (2)

I mosen i Ravnebjerg Skov (32) den 6. september (HT): I hvert fald 6 små ex. med Liden Soldug, kilebasis uden brunt. I laggen mod N mange store ex., skedehinde 4 cm. Endnu også i vandhuller i ”Skovholmmosen” i Sellebjerg Skov (32) (HT).

Liljefamilien (Liliaceae) 

Liden Guldstjerne (Gagea minima) (LC) (8)

Ny for Nordøstfyn (30) med en lille bestand incl. blomstrende ex. nær det røde hus i lindealléen ved fredningsrejsningsfornægteren Torben Bille Brahes Fraugdegård (BKS). Hermed er det samlede antal kendte lokaliteter i Det Fynske Ørige nu 32, idet arten aldrig er fundet på Ærø (33).

Eng-Guldstjerne (Gagea pratensis) (LC, 1997: R) (10)

3 knoppende, 41 blomstrende og 1 frugtende ex. + 1000 vegeterende ex. ved stendiget under ”Store Galtebjerg” ved Tryggelev Nor (34) den 14. april (HT). Kendt af Unge Nielsen (mange vegeterende ex. set i HN’s høje eng S f. stendiget). Der kendes p.t. 47 lokaliteter for Eng-Guldstjerne i Det Fynske Ørige, idet den aldrig er fundet på Ærø (33).

Eng-Guldstjerne, Fynshoved. Foto: Per Rasmussen

Hylster-Guldstjerne (Gagea spathacea) (LC) (43+2)

8 nye fund på Fyn, således at det samlede antal kendte lokaliteter i Det Fynske Ørige nu er 208: Hovgård Skov V f. Skårup (32) med 2 små tæpper med i alt 15 vegeterende ex. og et enkelt blomstrende ex. den 20. april (HT). Skov mellem Hjortholm og Nårup NØ f. Glamsbjerg (28) med 26 blomstrende og 200 vegeterende ex. i et skovbryn med ældre bøgeskov den 23. april (HT) – fundet trods ”Projekt Ulv og Mårhund”, hvor der ”rådes til at kun gå på stigerne”. Stubhave mellem Bøsøregård og Søgård (Fyns Amts stævningsskov nr. 119) (31) med et blomstrende ex. under Ask og Hassel den 24. april (HT). Troldeskov Øst VNV f. Ørsted (Fyns Amts stævningsskov nr. 173) (28) med 2 blomstrende og 35 vegeterende ex. under Ask den 27. april (HT). Troldeskov Vest VNV f. Ørsted (Fyns Amts stævningsskov nr. 172) (28) med et blomstrende og 20 vegeterende ex. under Ahorn den 27. april (HT). Basselund NV f. Ørsted (Fyns Amts stævningsskov nr. 170) (28) med 2 blomstrende og mindst 235 vegeterende ex. spredt i den anselige skov under især Stilk-Eg og Hassel den 3. maj (HT). Laursen Vigs gammelskov i Hesbjerg Skov (29) med 8 (5+3) qm tæppe, hvoraf det ene tæppe incl. 4 afblomstrede (det ene aborteret) ex. den 8. maj (HT) – de 3 blomstrende ex. næsten jokket ned af 4 ignorante mennesker på familietur. Endelig uden dato en mindre bestand i ”Komtessens Plantage” i Svanninge Bakker (32) (NSF/JHJ). Genfundet et par steder i Brenderup Vænge (31) på ekskursionen den 24. april (DBF/LLC) – sidst set her i 1999 (LLC & TRN). Ny for den gl. red. på Goe Bakke ved Ringe (31) omkring foden af en gammel Bøg i SV-hjørnet med 50 vegeterende ex. (HT). Af moderne genfund kan også nævnes skoven Kristinesdal V f. Svendborg (32) med 4 flot blomstrende tæpper incl. 250 blomstrende skud i højflor den 20. april under gamle bøge ved en skovsti (HT; også CHu). Endelig et glædeligt genfund med 3 blomstrende og en snes vegeterende ex. i engen i kanten af mosen i Ernebjerg Skov (29) den 3. maj (HT) – sidst set her i 2002 (HT). Hylster-Guldstjerne medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for løvskov. Aldrig fundet på Ærø (33). På Djævleøen er arten set i skovene hørende til Kattrup Gods, som er gennemgået på alle årstider (URT/CCl & HGC).

Hylster-Guldstjerne, Nr. Søby. Foto: Per Rasmussen

Gøgeurtfamilien (Orchidaceae)

Kødfarvet Gøgeurt (Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata var. incarnata) (LC) (27)

10 blomstrende ex. den 6. juli i Maden på Helnæs (28) (Nb/AnR). Ikke set på V-bredden af Odense Å ud for ”Præsteengen” ved Stenløse (29) den 18. juni (PHl) – tæt græsning trods farligt sumpet, men senere set fåtalligt i netop i dette tilgroede væld ved Dyrupgård langs Odense Å (29) (PHl). Inden for Teglgård Næs ved Arreskov Sø (32) blev kun optalt 56 blomstrende ex. mod 138 blomstrende ex. i 2021 (begge EE) – efter rekordåret i 2020 med 194 blomstrende ex. (EE). Kødfarvet Gøgeurt medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for rigkær.

Skov-Gøgeurt (Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii) (LC) (9)

Nyt fund på et næsten lige så nyt overdrev SØ f. Lillemølle (31) med et blomstrende ex. den 20. juni (Nb/HK), ikke set sammesteds den 9. juli (HT). Samme dag heller ikke genfundet på overdrevet N om den samme mølle (HT), hvor den allestedsværende H.C. Andersen engang besøgte den tykke møllerkone – sådan skrev han som den ”charmerende” person, han var. Der synes også at være et nyt fund i Brabæk Mose nær Urup Dam (30) med et blomstrende ex. (KSK/MKS). Af de få moderne genfund kan nævnes mange blomstrende ex. i et skovspor i Gulstav Vesterskov (34) den 1. maj (NaR). Desværre er der kraftig tilbagegang for Skov-Gøgeurt i ”Hulgårds Skov” nær Søbo ved Arreskov Sø (32) til 3 blomstrende ex. (+ et afbidt ex.) og 5 vegeterende ex. (mod 33 blomstrende ex. i 2021, 23 do. i 2020 og 6 do. i 2019 – i 2018 var her 53 blomstrende ex. og i 2005 endog 736 do.) (alle EE). Estiske Tiiu Kull til orkidéseminaret i Århus: Udsået på taget af et hospital i St. Gallen, Schweiz. Orkidéerne kan ellers godt finde ud af at sprede sig selv, så den slags landbrugsprojekter er overflødige.

Plettet Gøgeurt (Dactylorhiza maculata ssp. maculata) (LC) (4)

Kun 2 moderne genfund (begge art/PeR): N f. bækken i ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (30) med en hundredtallig blomstrende bestand den 19. juni og i ”Rødme Svinehaver” (32) som blomstrende den 3. juli.

Priklæbet Gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. integrata var. integrata

(LC, 2010: EN) (1)

Nyt fund som selvsået nær legepladsen i ”Hans Rasmussens Have” i Fåborg (32) med et flot blomstrende ex. på 50 cm incl. 25 cm aks med næsten 100 typiske blomster den 30. juni, nær bestanden af Purpur-Gøgeurt, typisk prikket læbe (HT). S f. ”Nordsøen” i ”Tarup-Davinde Grusgrave” (30) med nu anslået 1300 blomstrende ex. den 17. juni, begyndende til næsten fuld blomstring (HT) – med Lotte også et typisk, men lille blomstrende ex. ved søen den 20. juni (CSk & HT). Den ganske homogene varietet mangler stadig på Sydhavsøerne (33, 34).

Priklæbet Gøgeurt, Tarup Grusgrave. Foto: Per Rasmussen

Ringplettet Gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. integrata var. junialis) (VU) (0)

Ny for Sydfyn med 144 blomstrende og omtrent 56 vegeterende ex. i N-kanten af engen mellem Engholm og Kildemosegård Ø om Svanninge (lok. 61/410) (32) (FMSK/HT). Nu også dukket op S f. ”Nordsøen” i ”Tarup-Davinde Grusgrave” (30) med 2 blomstrende ex. den 20. juni (CSk & HT): Typiske læber, lidet ringplettede blade (men også 2 blomstrende ex. med uplettede blade i den samme klynge).

Maj-Gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. majalis) (LC) (62+1)

Omkring Arreskov Sø (32) blev i 2022 optalt 14.957 blomstrende ex. af Maj-Gøgeurt mod 14.911 do. i 2021 (begge EE). I 2020 var der 13.379 blomstrende ex., i 2019 var der 14.086 do. og i 2018 endog 23.255 do. (alle EE). Af andre optællinger kan nævnes anslået 60.000 blomstrende ex. i Gråsten Nor på Ærø (33) (KN) og 316 blomstrende ex. i ”Kratluskerengen” i N-kanten af Odense (29) (Nb/SuN) – den 29. maj for sent til enkelte ex.? Sammesteds set med standere på turen den 10. juli (DN/ASKH & HT). Et blomstrende ex. resterer i det nu tilgroede kær i Rødeland V f. Vester Hæsinge (lok. 18/518) (32) (FMSK/HT). Til gengæld er der østligere fundet en ny bestand i en lille skoveng med 14 blomstrende ex. ligeledes den 28. maj (lok. 21/330) (32) (FMSK/HT). Der er enkelte andre nye fund af Maj-Gøgeurt (begge 32) med et spinkelt blomstrende ex. den 3. juni ved søen i Viemose S f. Vester Hæsinge (lok. 38/896) og ligeledes med et blomstrende ex. den 4. juni i en lavning i Skovhaver V f. Arreskov Sø (V f. lok. 49/424) (begge FMSK/HT). Hertil også 22 blomstrende ex. N f. rundkørslen SV f. Sønder Højrup (31) (Nb/LHS) den 12. juni – hvad mon han ledte efter? Sammesteds den 16. juni 35 blomstrende ex. (art/PeR). Nu også dukket op S f. ”Nordsøen” i ”Tarup-Davinde Grusgrave” (30) den 20. juni med et frugtende ex. (dog endnu med en enkelt blomst) blandt den tusindtallige bestand af fætteren Priklæbet Gøgeurt (CSk & HT). Andre moderne genfund med +/- nøjagtige optællinger: ”Gamborg Inderfjord” (begge 28) tidligere i tusindtal, ingen set ud for Ronæsskov på ekskursionen den 3. juli, hvorimod stadig 200 frugtende ex. i lysninger i tagrørsumpen på Svinø (begge DBF/LLC). 5 blomstrende ex. i på S-bredden af Brænde Å ud for Faurskov Mølle den 22. juli (Nb/VNø). ”Præsteengen” ved Stenløse (29) med 800 blomstrende ex. (KDJ iflg. EHM), også set på den 25. blomstertur hertil (VBD/HT). Ved viadukten i Langeskov (30) med 12 blomstrende til frugtende ex. N f. og 21 do. S f. jernbanebroen den 19. juni (HT). Engene/Skånemose ved Håstrup (32) med 100 blomstrende ex. den 8. juni (Nb/GJe), med fx Dynd-Padderok. 150 blomstrende ex. i det græssede kær ved den offentlige bræddesti V f. Arreskov Sø (NSF/JHJ), anslået 100 blomstrende den 17. maj (DOF/LSø & NBJ, leg. HT), en stander den 20. august (DBF/HT & IH). Ommel-halvøen (33) (fb/MWK), hestene æder udenom, smager de grimt? Ved stranden i ”Påø Enge” (34) 30 blomstrende ex. den 22. maj (Nb/MLJ), TB vist for nyligt. Genfundet med et frugtende ex. den 20. juli i væld-delen af den overraskende artsrige strandeng Rørmose på Avernak (lok. 179/055V)) (32) (FMSK/HT) – også her den 25. august 1983 (FA/EV?, jf. også Slap Annelgræs). Maj-Gøgeurt var udsprunget på ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) den 7. maj (fb/GBe). Den medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for rigkær.

Purpur-Gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. purpurella var. pulchella) (LC) (0)

Ny for Fyn som selvsået nær legepladsen i ”Hans Rasmussens Have” i Fåborg (32), den 30. juni endnu med 4 blomstrende og 2 frugtende ex. – de blomstrende aks indtil 35 cm incl. 10 cm aks, typiske læber og løv (conf. HT; leg. FMSK/RKB, det. FMSK/JÅK,). Måske også i Maden på Helnæs (28) (fotograferet lidt utydeligt af Leif Kristensen, vel også set af EE) – bør checkes yderligere i 2023. Endelig tilsyneladende et blomstrende ex. i en urtepotte i Tyskermose på Vestfyn (28) (Nb/BBæ). I Danmark hidtil kun i Jylland (mest N-Jylland) og få steder på Sjælland. Iflg. AFD-værket først erkendt fra Danmark i 1937, men der er herbariebelæg tilbage til 1901. Østgrænse tangerer Danmark med de nærmeste lokaliteter i S-Norge.

Skov-Hullæbe (Epipactis helleborine ssp. helleborine) (LC) (96+3)

Et frugtende ex. plukket ved Årslev Forsøgsstation (30) af ekskursionslederen på afviklingsturen den 7. september (DBF/MJe), idet Lindø overtager stedet med rigelig Træmorder. Eric Larsen havde arrangeret turen for de 15 deltagere. DBF havde sidst tur hertil den 10. august 2005 iflg. TRN, der har nedskrevet alle ekskursioner i Fynskredsen fra starten til og med 4. oktober 2009 (ruderattur med Finn Skovgård): ”Aftenbesøg hos Danmarks Jordbrugsforskning i Årslev: Martin Jensen.” Skov-Hullæbe er nu også dukket op i en længe uslået græsplæne ved sommerhuset Sol på Drejet 56 i Nordenhuse (31) med 3 knoppende ex. den 25. juni, så altmuligmanden ”Georg” fik ordre på at køre udenom: 3 pæne ex. – 55, 50 og 55 cm høje med 23, 16 og 15 frugter, 3 pæne standere med kapsler endnu den 16. november (begge HT). Af utallige andre nye fund under cedertræet nær SV-hjørnet af Assistens Kirkegård i Odense (29), længe før blomstring den 7. juni med 4 knoppende og et aborteret ex. (HT). 8 frugtende ex. er set omkring den fhv. Sønderskovgård ved Nørre Broby (32) den 11. september (Pah/BLa), NSF’s skjulte paradis. Ved Brændekilde Kirke (29) er Skov-Hullæbe derimod blevet bortluget fra Kristian Pedersens grav (HT, den 30. november), men dog set samme dag på kirkegården (BKS). Heller ej genfundet i egelundene ved Niels Bohrs Allé lige V om Bilka-/Unikrydset i Odense (29) (HT) – engang optalt til orkidéovervågningsprojektet: Svundne tider.

Sump-Hullæbe (Epipactis palustris) (NT) (9)

Endnu nogle få moderne genfund: 6 blomstrende den 6. juli i Maden på Helnæs (28) (Nb/AnR), vel sammesteds (i lavningen ved ruinen) 100 frugtende ex. den 26. oktober (HT). 40 mest knoppende (en dog med fuld blomstring excl. en blomst) (+ et vissent ex. og et aborteret ex.) og 20 vegeterende ex. set mod N i Urup Dam (30) den 2. juli, sammesteds 7 frugtende ex. med god frugtsætning til 40 cm 

den 6. august (begge HT). 19 knoppende ex. N f. bækken i ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (30) den 19. juni (art/PeR). Et knoppende ex. set i det græssede kær inden for Teglgård Næs V f. Arreskov Sø (32) den 4. juni (HT), den 20. august de fleste ex. bidt, men dog ret få frugtende ex. (DBF/HT & IH), gamle ex. set endnu den 20. november (HT). Desværre er arten ikke set på Sydhavsøerne (33, 34) i moderne tid. En grundig oversigt over de recente fynske lokaliteter findes i årskrøniken for 2007. Set fra Fyn er rødlistningen af Sump-Hullæbe desværre meget relevant. 

Glat Hullæbe (Epipactis phyllanthes) (LC, 1997: A) (8+1)

Kun 3 ex. i Øksenrade Skov (28), endnu knoppende den 25. juli (art/PeR), iflg. finderen ca. 40 sidste år. Glat Hullæbe savnes på AFD-kortet helt fra Nordøstfyn (30) og Ærø (33), hvilket kun er reelt for Ærø – synes på Nordøstfyn (30) sidst set i Kohave ved Landkildegård i 1988 (TMP). Rødlistet LC som Nikkende Hullæbe.

Tætblomstret Hullæbe (Epipactis purpurata) (LC, 1997: R) (2+1)

Forgæves søgt den 1. oktober i Karlsskov på Røjleskov-halvøen (28) (HT). I Det Fynske Ørige i øvrigt kun kendt fra Sydfyn (32) – nemlig i 1972 i Dyreborg Skov (32). Ena har punket Århus-borgmesteren Bundsgård med ikke mindst denne art (Nb/ENR), men en forgæves kamp for de gamle skove ved Århus Stadion?

Hjertelæbe (Hammarbya paludosa) (EN) (1)

Et frugtende ex. er set den 6. september i den vestlige del af ”Skovholmmosen” i Sellebjerg Skov (32) som den totale fynske bestand (HT). I og for sig en pæn plante på 20 cm, hvoraf akset de 11 cm, med 50 frugter, men med dårlig frugtsætning (kun en enkelt frugt pænt udviklet). Stadig med fx Håret Jordtunge. Trods Graubæks diskrete bambuspinde ikke set af kommunen (SSK/ESB). Den 8. september 2013 endnu 4 frugtende ex. og et vegeterende ex. den 8. september (HT & KrG), samme sted som den 12. september 2009 (FS & HT) og den 8. august samme år (MCO/HT). Også set i mosen med 34 ex. den 18. august 1984 (AFJ & PTP) og af Emil Rostrup i 1883. Som antydet artens eneste lokalitet i Det Fynske Ørige, og pleje med fjernelse af opvækst er genindført. Hjertelæbe savnes helt fra Nordfyn (29), Nordøstfyn (30) og Ærø (33). I Jylland fx i Hanstholmreservatet (JÅK).

Mygblomst (Liparis loeselii) (EN) (2)

Et kollektiv på 10 personer (incl. JEH) – tilsyneladende under ledelse af Hans Henrik Bruun – har lagt 9 billeder fra den 6. juli af arten incl. frugtende ex. i Maden på Helnæs (28) op på Arter. Kun en enkelt af de 10 valgte at sløre lokaliteten. Bruun har åbenbart permanent skiftet Jylland ud med Fyn. Kun 3 vegeterende ex. af Mygblomst i Urup Dam (30) (Mst/ASv & JH), angiveligt pga. udtørring. På et skilt omtales storhedstiden i Urup Dam, hvor den er talt siden 1983, med max. 1313 ex., hvoraf 470 blomstrende i 2003 (FA/HT & JÅK). Murray Grey-bonden så den sidst i 2020 i form af få ex. med Vibefedt og Sump-Hullæbe mod N (FHR) – forgæves søgt her 2. juli & (HT). Høje tal i 1990’erne efter tilskudsfodring (FHR)! I 2021-rapporten skrev vi: ”Fornemmelsen siger, at der højst er få ex. tilbage i Urup Dam (30) – tilsyneladende aner ingen noget om de faktiske kendsgerninger, fordi offentlig overvågning åbenbart er ophørt.” Det sidste er åbenbart forkert, men det første desværre korrekt. Mygblomst har aldrig været fundet på Langeland (34). I Tved Kær vel Djursland går det bedre: 2311 ex. (Bdf/nn). Iflg. VandreLiv optæller Miljøstyrelsen Danmarks 20 bestande af Mygblomst hvert andet år. I et kalkkær i Östergötland i Sverige er set 25 ex. incl. blomstrende (TRN).

Rederod (Neottia nidus-avis) (LC) (20+1)

En flot bestand på 107 ex. i Karlsskov på Røjleskov-halvøen (28) er set den 29. maj (Nb/LLC), sammesteds 2 standere den 26. maj (Nb/BBR). Genfundet i Purreskov ved Hesselagergård (31) ved vejbommen nær det nyrestaurerede madpakkehus, som afblomstret den 9. august (LBL). I den samme skov set den 21. august 1999 i AFD på en vandhulsbrink i skoven (PoR), ligesom arten nævnes fra skoven i Palle Gravesens fynske plantebibel. Rafners fund er mystisk nok ikke med i vor egen 1999-rapport. Et enkelt blomstrende ex. er obset i Gulstav Vesterskov den 19. juni (Nb/JSø). Rederod er aldrig set på den gammelskovløse Ærø (33). Arten er i Jylland dukket op i skoven Marienlund ved Kolding (URT/AnA).

Ægbladet Fliglæbe (Neottia ovata) (LC) (78+1)

Holder trods Japan-Pileurt stand i grøftekanten i Vornæs Skov på Tåsinge (32) med 4 blomstrende (6 + 1 knækket i 2021) og 2 vegeterende ex., men desværre er stænglen knækket på de 3 blomstrende planter, så der nok ikke kommer noget ud af deres anstrengelser (NaR). Andre moderne genfund: Pæn bestand i skoven Råskifte (stævningsskov nr. 128) SV om Karlsskov på Røjleskov-halvøen (28) (LLC), som Middelfart Kommune har bedømt til at være uden interesse i forbindelse med en sag om udvidelse af et husdyrbrug. 14 knoppende og 7 vegeterende ex. i et skovspor i Gulstav Vesterskov (34) den 1. maj (NaR). Hertil optællinger i skovene ved Syddansk Universitet i Odense, der er hjemsøgt af HedeDanmarks besynderlige træfældninger (alle 29) (alle HT): Moseskov Øst 11 incl. 3 knoppende ex. den 16. april, 7 knoppende og 3 vegeterende ex. den 9. maj. 

Fællesskov Øst 2 knoppende og et vegeterende ex. den 10. maj (hertil mod V 3 + 7 ex.). Fællesskov Central 2 knoppende og 2 vegeterende ex. den 10. maj. Ægbladet Fliglæbe medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for løvskov.

Biblomst (Ophrys apifera) (VU) (0)

Nu også dukket op på Nordfyn (29) med en tilsyneladende selvsået bestand på en braklagt ager i Elmelund-området SV f. Odense (29) som det 6. fund i Det Fynske Ørige: Den 20. juni 20-30 blomstrende ex. (fb/RDN ex LHE), den 21. juni 25 blomstrende ex. til 30 cm høje (Nb/ClB, nabo til LHE), den 22. juni (art/BDP & CaP), den 24. juni 19 knoppende til begyndende afblomstrende ex. med enkelte frugter til 35 cm med 9 blomster (HT). Hertil den 23. juni kommunal besigtigelse (art/OSK), men ingen optælling? Heldigvis ikke i området lige N f. brakmarken, hvor udsåning antager groteske dimensioner (jf. skilte med ”flotte blomsterenge”). Desværre er der en kedelig krølle på halen, for den 21. juli er kun set et frugtende ex. på ”Bavnedam Bakke”, idet 90% af bestanden er slået af en mand med såmaskine, idet forpagteren ikke var informeret (Nb/ClB) (trods besøg af horden af kommunale biologer og landskabsterapeuter). Den 22. december er dog set 25 ungplanter i området (Nb/ClB). Iflg. en kendt skovrider er finderen ikke kendt for udsåning, så det tror vi på. Bestanden på Fyns Hoved er nu på 896 blomstrende ex. (incl. 2 knækkede) op til 35 cm med 10 blomster i akset, knoppende til begyndende frugtende den 20. juni, ingen vegeterende set (CSk & HT). Mange spinkle ex. i år, relativt lavere gennemsnitshøjde. I 2021 ”kun” 531 blomstrende ex. (incl. 2 knækkede) op til 43 cm med 12 blomster i akset, knoppende til frugtende den 19. juni, ingen vegeterende set (CSk & HT). Blandt andre registreringer i 2022 kan nævnes 50 blomstrende og 25 knoppende ex. den 12. juni (Nb/LHS, lokaliteten sivet!) (GBe’s ”hemmelige lokalitet” på facebook er således ikke længere hemmelig). Den 16. august en stander på 35 cm helt mod N på den samme lokalitet (ikke medtaget i de 896 ex.), også her med Mark-Tusindgylden og Alm. Bakketidsel (HT), kreaturtramp i området endnu den 20. marts (FØA). SV f. Sønder Højrup (31) er set endnu en ny bestand (den 7. i Det Fynske Ørige, hvis Sønder Højrup regnes for 3), et stykke ind ad Sdr. Højrupvejen med 18 blomstrende ex. (art/PeR, fb/PeR), hvortil 11 blomstrende ex. i den bestand, den genopstandne botaniker fandt sidste år. Hvad med Ehmsens oprindelige bestand? Arter: Et knoppende ex. den 16. juni, tænker der er flere i N-bestanden. På Tåsinge (32) er optalt 143 blomstrende ex. den 28. juni (IH med Lisbeth (Høybye?)), vegeterende ex. er ikke optalt. Den eventuelle bestand på jordbunken i Fåborg (32) er ikke optalt i 2022 (EE). Den samlede bestand af arten ved Himmelev på Sjælland er set opgivet til over 7000 blomstrende ex. (fb/FBP). Derimod er der kun talt 19 ex. på artens første danske lokalitet ved Horsens (URT/BVP oa.) – endnu det eneste fund af arten i Jylland, idet den dog har spredt sig til et par nærliggende græsplæner. Den selvbestøvende Biblomsts nyspredning i Danmark er vel begunstiget af et varmere klima. Hvem finder Biblomst på Vestfyn (28) og de store Sydhavsøer (33, 34)?

Biblomst, Sdr. Højrup. Foto: Per Rasmussen

Tyndakset Gøgeurt (Orchis mascula) (LC) (57+2)

Nyt fund med 100 blomstrende ex. i en eng med præg af strandoverdrev N om markvejen, der går fra Bøgebjerg Avlsgård til Ø-kysten af Hindsholm (30) (BKS).

Der er et pudsigt genfund efter knap 30 år i Troldeskov Øst VNV f. Ørsted (Fyns Amts stævningsskov nr. 173) (28) med et knoppende ex. under en kæmpemæssig Ask den 27. april (HT), sammesteds som 24. maj 1992 (5 ex., hvoraf 4 blomstrende, også pæne) (HT). Som vanligt en del moderne genfund af denne iøjnefaldende orkidé: Pæn bestand i skoven Råskifte (stævningsskov nr. 128) SV om Karlsskov på Røjleskov-halvøen (28) (LLC), som Middelfart Kommune har bedømt til at være uden interesse i forbindelse med en sag om udvidelse af et husdyrbrug. Grøndal = Teglgård Skov Vest (28) 4 blomstrende (næsten udsprunget den 27. april) og 5 vegeterende (Nb/CSk & NOv). 2 ex. udsprunget den 23. april i den knap så hemmelige ”Dalby Skov” på Hindsholm (30), senere (5. maj) lyslilla skovbund (begge fb/GBe). Endnu et blomstrende ex. i N-brynet af ”Dr. Thorborgs stub” SV f. Lundsgård (Fyns Amts stævningsskov nr. 219) (31) den 7. maj (HT). Kalvehave Ø f. Kappendrup med mindst 100 blomstrende ex. den 30. april (art/PeR). ”Vejstrup Ådal” (vel 31) med et blomstrende ex. den 19. april (NaR & datter Elisabeth: ”Godt at Ådalen endelig er under fredning”). Lunden ØNØ f. Skovsgård (34) 43 blomstrende ex. 5 steder den 20. maj (Nb/MKP & MLJ). Longelse Bondegårdsskov (34) med mindst 50 rosetter i NØ-hjørnet, hvoraf mindst 25 med knoppende blomster den 14. april (DFN/HHW & JSø). Hertil optællinger i skovene ved Syddansk Universitet i Odense (alle 29) (alle HT): Moseskov Øst med 60 blomstrende ex., hvoraf de 39 med plettede blade, den 9. maj. Fællesskov Øst med 60 blomstrende ex., hvoraf de 48 med plettede blade, og 27 vegeterende ex. den 10. maj (hertil mod V 7 (alle med plettede blade) + 5). Fællesskov Central med 107 blomstrende ex., hvoraf de 103 med plettede blade, og et tilsvarende antal vegeterende ex. den 10. maj. Tyndakset Gøgeurt medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for løvskov. 

Stor Gøgeurt (Orchis purpurea) (NT) (0+1)

I Karlsskov på Røjleskov-halvøen (28) endnu et knoppende og et vegeterende ex. den 26. maj (Nb/BBR) hhv. et vegeterende ex. med 3 blanke blade den 11. juni (HT). Il Duce har dog været lidt mere konsekvent og set 2 blomstrende og 3 vegeterende ex.

Bakke-Gøgelilje (Platanthera bifolia ssp. bifolia) (NT) (2)

Moderne genfund i ”Rødme Svinehaver” (32) med blomstrende ex. den 3. juli (art/PeR). Meget mere truet end næsten truet i Det Fynske Ørige.

Skov-Gøgelilje (Platanthera chlorantha) (NT) (30+1)

Et ex. i Smørmose Skov på Thurø (32) (IH) – imponerende fund blandt alle de rubi. Ove Paulsen havde den som almindelig i skoven i 1919, ligesom den også er nævnt af Gravesen og Erik Wessberg – hertil endnu i AFD-rude 42321 Thurø By den 6. jun 1995 med få ex. (HT). Endvidere et moderne genfund: 5 blomstrende ex. i Gulstav Vesterskov den 19. juni (Nb/JSø), et knoppende ex. i et skovspor i den samme skov (34) den 1. maj (NaR). Skov-Gøgelilje medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for løvskov. 

Irisfamilien (Iridaceae)

*Høst-Krokus (Crocus speciosus) (NA)

111 blomstrende ex. på Hov Nordstrand (34) i klump og enkelte udflyttere den 6. oktober (Nb/HN). Ny her i 2021 med over 200 blomstrende ex. (Nb/HN) som frøspredning på et slået strandoverdrev nær et sommerhus.

Amaryllisfamilien (Amaryllidaceae) (incl. Løgfamilien (Alliaceae))

*Kølet Løg (Allium carinatum) (NT) (4)

Stadig ved stengærdet ved ”Måle Strand” på Hindsholm (30) (art/PeR), forgæves sammesteds (CSk & HT). Kølet Løg medtages i PEF som en sjælden antropokor art, der måske er hjemmehørende (spontan iflg. Buchwald et al. (app. 2)). Savnes vel endnu fra Vestfyn (28), Sydfyn (32) og Ærø (33). 

Aspargesfamilien (Asparagaceae) 

(incl. Edderkopurtfamilien (Anthericaceae), Hyacintfamilien (Hyacinthaceae), Konvalfamilien (Convallariaceae) & Bladliljefamilien (Hostaceae))

*Pontisk Fuglemælk (Ornithogalum ponticum) (NA)

Ny som forvildet i Det Fynske Ørige med 2 pæne blomstrende ex. i den gamle bøgelund N f. Odense St. (29) (CSk & HT, det. CSk).

Dunhammerfamilien (Typhaceae) (incl. Pindsvineknopfamilien (Sparganiaceae))

Spæd Pindsvineknop (Sparganium natans) (LC) (3)

Moderne genfund ved den centrale sø i ”Rødme Svinehaver” (32), 10 frugtende ex. i sin udtørrede dam den 6. september, ingen spor 3. november (begge HT). Hertil ved en vandfyldt tørvegrav V f. Klerringvej i Snarup Mose (32) den 23. juli, 23. juli (art/PeR, ex Nb/EV 2018), mest frugtende og enkelte blomster. 10 incl. frugtende ex. i ”Skovholmmosen” i Sellebjerg Skov (32) den 28. juni (SSK/ESB) (vel før slåning).

Sivfamilien (Juncaceae)

Blågrå Siv (Juncus inflexus) (LC) (54+1)

Blandt enkelte nye fund 25 frugtende ex. den 5. oktober i ferskengen helt mod SV i N-tunneldalen på Ø-Lyø (lok. 286/073S) (32) (FSMK/HT).

Strand-Siv (Juncus maritimus) (LC) (14)

Mindst 250 tuer ved N-delen af Hovedsø på Avernak (32) (HT), incl. rør af sækmøl til Otto Buhl, mindst 50 tuer i strandengen ved Skanodde Sø i det samme område.

Butblomstret Siv (Juncus subnodulosus) (LC) (26)

Store mængder dyr er nødvendige for at holde denne plante lavtvoksende (FHR). Med rør til Otto Buhl i Urup Dam (30) den 23. oktober (HT). Også et moderne genfund som talrig i mosen mellem Bubel og København Huse SSV f. Brenderup (28) (Nb/DHW). Butblomstret Siv medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for mose. 

*Tue-Siv (Juncus tenuis) (NA)

Nyt fund ved Pugesø som ny for Fyns Hoved (30) som blomstrende den 28. juni (art/NGC) – vel på den grusede natur-p-plads (jf. AFD’s biotoper). I 2021 skrev vi: ”Moderne genfund vel også ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) incl. mange ex. i sporet mod stranden den 23. oktober (HT; også fb/GBe).”, ligesom den er set sammesteds i 2022 (art/PeR). Herefter er der næppe tvivl om, at angivelsen fra ”Bogensø Strand” på Hindsholm i 2013 (DBF/FS & PW) holder vand, så den var ny for Hindsholm og Nordøstfyn (30) under DBF’s højsommerekskursion i 2013 (men forespurgt kunne Thornbajer ikke dengang huske den konkret!). I 2013 skrev vi således (men det kom ikke med!): ”Medtaget i rapporten og noteret i Thornbergs markprotokol sammen med fx Strand-Kogleaks og Tagrør, men der kan menes Lyse-Siv (Tudse-Siv er også bogført).” Tue-Siv var også en af årets få nye arter på fjorårets nye ruderat ved Platanvej i Odense (29), opstået efter fjernelse af en barak ved specialbørnehaven Platanhaven, med et frugtende ex. på grusarealet den 27. juni (HT). I Europa blev denne amerikanske art første gang set i Belgien i 1824. Iflg. AFD-værket er Tue-Siv gradvis blevet hyppigere siden TBU, især i de senere årtier – og den er nu kendt fra alle TBU-distrikter i Det Fynske Ørige.

Stor Frytle (Luzula sylvatica) (LC) (2+2)

2 qm på en bækbrink i S-delen af Karlsskov på Røjleskov-halvøen (28) (HT). Den var ny for Karlsskov med et ex. i 2021 (Nb/LLC). Udbredt på Hindsgavl-halvøen også nær Middelfart (28), men sjælden på det øvrige Fyn. Kan dog forventes at brede sig med øget sommernedbør jf. den danske hovedudbredelse i det humide Ø-Jylland.

Halvgræsfamilien (Cyperaceae)

Fladtrykt Kogleaks (Blysmus compressus) (LC) (29)

Lokalt tæppedannende den 20. juli i væld-delen af den overraskende artsrige strandeng Rørmose på Avernak (lok. 179/055V)) (32) (FMSK/HT). Tilsyneladende ny for Avernakø i nyere tid – både Avernakø og Korshavn (begge 32) nævnes af Svend Andersen i Botanisk Tidsskrift 42. Fladtrykt Kogleaks medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for strandeng. 

Langakset Star (Carex appropinquata) (LC) (9)

Flere tuer i ”Kratluskerengen” NV f. Kluset Bro (29) (DN/ASKH & HT; HT), tilsyneladende også hybrider. Langakset Star savnes på AFD-kortet fra Nordøstfyn (30), Østfyn (31) og Sydhavsøerne (33, 34). I Dansk Herbarium er Langakset Star dog belagt fra Ærø (33) og Langeland (34), men ikke fra Nordøstfyn (30) og Østfyn (31).

Grå Star (Carex canescens) (LC) (18)

Over 500 frugtende ex. i fattigkæret NNV f. Høbbet i skoven Knagelbjerg (lok. 71/397) (32) (FMSK/HT) (også FA/vel KRO den 9. november 1994), også et frugtende ex. i skovsumpen N f. denne lok. (lok. 72/352) (32) (FMSK/HT) – her sidst den 18. juni 2013 (Mst/nn). Nye fund er der i ”Kæruldmosen” i ”Svanninge Bjerge” med 10 frugtende ex. i selve fattigkæret og 6 do. i laggzonen den 16. juni (lok. 74/770) (32) (FMSK/HT), i en lavning i en plantage i Planteheld lige Ø f. skoven Knagelbjerg (32) med 25 frugtende ex. (FMSK/HT) og med et frugtende ex. i fattigkæret i NV-delen af skoven Knagelbjerg (lok. 132/767) (32) – sidstnævnte sted (”Pouls Tørvelung”) er den også genfundet i SØ-delen med få frugtende ex. (32) (HT) – sidst her den 9. september 2010 (FMSK/nn). Endelig er 50 frugtende ex. set i tørvemos i et af de tilbageværende mosepartier i Bommerlund S f. Ny Stenderup (lok. 97/680N) (32) (FMSK/HT) – her er flere fund nærmere søen mod V (HT i AFD 1996, FMSK/nn 2010 og Mst/nn 2013). Grå Star savnes fra Ærø (33), mens fundene på Nordøstfyn (30) og Østfyn (31) ikke er belagt.

Vår-Star (Carex caryophyllea) (LC) (20)

Mindst 100 blomstrende ex. på SØ-skrænten af Lille Galtebjerg ved Tryggelev Nor (34) den 14. april (HT), do. på S-skrænten af gravhøjen Stejlebjerg ved Salmenor (34), sammesteds også den 19. juni (VBD/CD & TB) og den 2. april (KB & TB). Der er også et moderne genfund på ”Hestebakken” i Svanninge Bakker (32) den 3. april (art/AKN) og den 30. april (Nb/AKC), med grønne ex. i en myretue på Monnet på Tåsinge (32) den 9. august (HT) – på flugt fra ekskursionen med 200 deltagere (DN/CD, IH & PVR), der næppe så den. På Djævleøen er Vår-Star set på Skrivernæbbet ved Roskilde Fjord (DBF/SGC).

Tue-Star (Carex cespitosa) (LC, 1990: R) (7)

2 kæmpestore tuer hver med næppe under 500 blomstrende strå ved Dallund Sø (29) (HT) – uden interesse for nattergaleturen (DN/KGH), selv om de langt overstrålede den😉.

Fjernakset Star (Carex distans) (LC) (39)

Nyt fund med hundredvis af frugtende ex. den 20. juli i den overraskende artsrige strandeng Rørmose på Avernak (lok. 177/055, også i vældet (lok. 179/055V)) (begge 32) (begge FMSK/HT), på Arter kun Avernak mod NV (32).

Forlænget Star (Carex elongata) (LC) (27+1)

Udbredt i Fåborg-Midtfyn Kommune, hvor der er følgende tilsyneladende nye fund (alle 32) (alle FMSK/HT): Langs en sø i Tyveholme V f. Arreskov Sø (lok. 44/258). En enkelt lille frugtende tue i en fin gammel ellesump i Tyveholme V f. Arreskov Sø (lok. 45/262). Der kendes dog mange andre fund på V-bredden af Arreskov Sø (alle 32). Over 500 frugtende ex. i fattigkæret NNV f. Høbbet i skoven Knagelbjerg (lok. 71/397) (ny, men kendt lige N & V f.). I birke- og ellesumpen N f. denne lok. (lok. 72/352) er arten ligefrem dominerende med over 5000 frugtende ex. (sidst den 18. juni 2013 (Mst/nn)). Vi fortsætter med de nye fund: 2 tuer sammen med få Blåtop i ellesumpen SV f. Vragegård i Planteheld lige Ø f. skoven Knagelbjerg (lok. 76/518), få ex. i en lavning i en plantage i Planteheld lige Ø f. skoven Knagelbjerg (ingen §3-lokalitet), 11 frugtende tuer i en pilesump i Hestehave SV f. Korinth (lok. 84/318), mindst 13 tuer (den ene som epifyt på en væltet El) i en ellesump i V-kanten af Hestehave SV f. Korinth (lok. 86/300), få frugtende tuer i den voldgrøftede mose i skoven Enemærket N f. Østerby ved Millinge (lok. 110/294) (32) (FMSK/HT), mindst 50 tuer i en artsrig pilesump i mosen i N-delen af Storskov SSØ f. Korinth (lok. 129/472), flere steder i Ikær Mose (lok. 155/521NØ & 158/521SV), 20 tuer incl. 3 frugtende resterer i 10 qm moserest i den voldgrøftede, voldplantede og voldtagne Fiskerup Mose i Fiskerup Skov ved Brahetrolleborg, (lok. 149/535), 

Længere mod nord er Forlænget Star ny i Hovlung SV f. Nr. Søby (lok. 4/662 & 6/661, incl. i ellesump) (30) (FMSK/HT). For 100 år siden var der fine fattigkær her (Svend Andersen) – nu et jagtparadis for fængselsledelsen, men ikke for andre. I mosen i marken V f. Volstrup Mose (lok. 152/524) (31) repræsenterer mindst 150 frugtende tuer incl. pæne ex. et genfund, idet den er set her den 8. maj 1993 (FA/nn). Hertil følgende andre moderne genfund (alle 32) (alle FMSK/HT): Mindst 100, 600 og 500 frugtende tuer i de tilbageværende mosepartier i den ganske grøftede Bommerlund S f. Ny Stenderup (lok. 97/680N, 98/680S & 99/680V) (32) – ældre fund (fx den 19. oktober 1993 (FA/nn)) er alle omkring søen. 3 frugtende tuer i en grøftekant i en pudsig højstaudesump V f. den under nye fund nævnte lok. 129 (lok. 130/342) (her sidst den 18. juni 2013 (Mst/nn)), mens 25 frugtende tuer i en lavning SØ f. nr. 130 (lige V f. den gl. jernbane) formodes at være et nyt fund. I mosen i Kirkeskov S f. Nørresø ved Brahetrolleborg (lok. 144/479) er den også set i 2008, 2010 og 2018 (alle Mst/nn), så her ses en vis inflation i besøg. Udbredt i den stærkt drænede ”Nymark Mose” N f. Snarup Mose (lok. 250,251,253/522V,Ø,S), hvor der er optalt mindst 400 mest ”frugtende” tuer i både birke- og ellesump. Et fund i en ellesump den 11. september 2002 i AFD må være her (VDA). Endelig tusindtalligt frugtende den 3. juni i ellesumpen i Mørkemose ved Sandholt (lok. 33/186N) (32) (FMSK/HT), hvor den sidst er noteret den 13. maj 1993 (FA/nn). I ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) ses Forlænget Star fåtalligt i pilesumpen den 6. september og 12. oktober (HT) som et overraskende nyt fund, mens den lokalt dominerede et moseparti i Kølleskov = Sellebjerg Skov mod NØ (32) den 6. september (HT) – flere fund af arten i området. Arten savnes helt fra Ærø (33), hvor gammelskovsområder ligger længere tilbage end Danmarks floristiske udforskning. Som en følge af artens store udbredelse ikke mindst på Sydfyn medtages Forlænget Star alligevel ikke i PEF som en relativt sjælden signalart for mose.

Udspilet Star (Carex extensa) (LC) (15)

Har nu også bredt sig til ungt land på Lyø Sand: 20 frugtende tuer den 5. oktober i nyt land på Lyø Sand (lok. 280/765) (32) (FMSK/HT). Mindst 50 spinkle do. samme dag i gammelt land (lok. 281/076N) (32) (FMSK/HT). Moderne genfund med 500 frugtende ex. den 12. august i en lille strandengsrest ved fyldpladsen på Lyø (32) (234/074SO) (FMSK/HT), her også den 23. juli 2000 (FA/HT & NKP). På Lyø også et nyere fund med 34 ex. i et tilgroet vandhul lidt V f. Lyø Havn den 1. juni 2014 /Nb/EWe). På selve Fyn er der moderne genfund fx yderst = helt mod V på Tornen ved Fællesstrand på Fyns Hoved (30) med mindst 530 frugtende ex. (HT).

(Gul Star-gruppen (Carex flava agg.) (45+2))

Grøn Star (Carex demissa) (LC) (15+1)

Som ny for Avernakø en frugtende tue den 20. juli i væld-delen af den overraskende artsrige strandeng Rørmose på Avernak (lok. 179/055V) (32) (FMSK/HT), frugthylstre kun 2½ mm. Også nye fund med 5 ex. den 29. juni ved Klintholm (31) (SSK/ESB) og med et frugtende ex. (foto på Naturbasen) den 31. maj Casanovabakkerne på Tåsinge (32) (SSK/ESB).

Gul Star (Carex flava) (NT) (2)

50 frugtende ex. incl. 22 i klynge set i Urup Dam den 2. juli (HT). Gul Star savnes helt fra Vestfyn (28) og Ærø (33).

Krognæb-Star (Carex lepidocarpa) (NT) (15)

Nyt fund i mosen i Planteheld lige Ø f. skoven Knagelbjerg (lok. 75/517) (32) med en snes frugtende ex. N f. søen (FMSK/HT). Også et nyt fund med et frugtende ex. af den nu rødlistede art i det græssede kær ved den offentlige bræddesti V f. Arreskov Sø (32) (DBF/HT & IH, leg. IH) – kendes dog fra kalkkærene ved Teglgård Næs og i Planteheld (begge 32). Et moderne genfund gives S f. bækken i ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (30) med mindst 25 frugtende ex. den 22. august (HT), også set her den 16. september (art/PeR).

Høst-Star (Carex oederi var. pulchella) (LC) (4)

Stadig på Feddet ved Å (28) (CHu). I Ulvelandet udbredt i fattigkær ved Syvårssøerne i Frederikshåb Plantage N f. Randbøl Hede (Pah/PHK, leg. HT), frugter 2½ mm.

Hare-Star (Carex leporina) (LC) (58+3)

Flere nye fund i Fåborg-Midtfyn Kommune (alle 32) (alle FMSK/HT): 2 rigt blomstrende tæpper den 31. maj i ferskengen Ø om Øksnebro i S-kanten af Faldsled (lok. 29/518). En klynge med 75 strå i ferskengen i Skovhaver V f. Arreskov Sø (48/404). En frugtende tue i opkast efter en nygravet sø ligeledes den 4. juni i ferskengen i Bredholt V f. Arreskov Sø (lok. 50/779). 3 frugtende ex. i kærdelen af engen mellem Engholm og Kildemosegård Ø om Svanninge (lok. 61/410), en frugtende tue i ferskengen Ø f. Arreskov (lok. 125/476) og 4 frugtende ex. set 2 steder den 7. juli i overdrevspartier ved Silkeå VSV f. Hellemose (lok. 141/494O). Dog kendt fra området V (S) om Øksnebro (32), ligesom den er set i mosen NØ om Svanninge (32) den 7. august 2012 (Mst/nn). Moderne genfund: En frugtende klynge ved en af de få resterende tjørnebuske den 9. juli i ”Skærdalen” i ”Vibesholm Enge” SØ f. Ullerslev (31) (HT). Hertil (begge 32) (begge SSK/ESB) den 16. juni 1 Svenskebakke S f. vejen Høje Dong et ex. den 21. juni ved ”Nørresø” på NØ-delen af Drejø (sidst den 19. juni 2012 hhv. den 8. august 2015 (begge SSK/nn)). Endelig som afblomstret den 28. juni i en udtørret sø ved Horseklint på Fyns Hoved (30) (art/NGC), også set her den 23. august med få med ex. i S-kanten af den stadig udtørrede sø (HT). Noteret herfra for en snes år siden i AFD den 14. juni 2002 (HT).

Bleg Star (Carex pallescens) (LC) (43)

Tilsyneladende nye fund: Holmeskov ved Lundsgård (31) som frugtende den 28. maj (art/NGC), et frugtende ex. langs en skovvej i Storskov SSØ f. Korinth (N f. lok. 129/472) (32) (HT). Der er belæg i Dansk Herbarium fra Brahetrolleborg (32) i 1909, ligesom Svend Andersen angav den fra omkring den samme hovedgård i 1912. Storskov er under Brahetrolleborg. Bleg Star medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for løvskov.

Top-Star (Carex paniculata) (LC) (75+3)

3 tuer langs en grøft i den hærgede Kilsmade i SV-delen af Odense (29) (HT). Blandt mange fund i Fåborg-Midtfyn Kommune (begge (begge FMSK/HT) er set kæmpestore tuer ved søen i Posen VNV f. Vester Hæsinge (lok. 12/926S) og 75 frugtende tuer den 30. juni i en flot vældpude i en ferskeng i Hammerdam NØ f. Svanninge (lok. 120/992).

*Kæmpe-Star (Carex pendula) (LC, 2010: NT, SØ-Jylland)

Ssp. agastachys synes ny for Det Fynske Ørige nær entréen til Storelung ved Nørre Broby (32) med en stor tue den 21. december (HT), hunaksstilke med fremadrettede ”torne”. Nye fund af ssp.pendula: Med 3 frugtende tuer med strå til 165 cm i hundeskoven i ”Kirkendrup Skov” (29) (HT) hhv. med en tue nær ”Åstien” i kanten af ellesumpen ved Tennis Club Odense i ”Ådalen” (29): 3 frugtende skud den 1. juli (det ene dog plukket) og en grøn tue blandt nedvisnede nælder den 23. december (begge HT). Nye fund af arten, hvor underarten ikke er angivet: Hist og her i ”Sallinglund”, den nye vandbevarende skov S f. Blommenslyst (29) (Nb/AM & TRM). Arten, der ikke er hjemmehørende i Det Fynske Ørige, savnes tilsyneladende fra Ærø (33). Den er endnu heller ikke fundet på Hindsholm (30).

Loppe-Star (Carex pulicaris) (NT) (7)

Et frugtende ex. set ved NØ-pælen i Lindquist-feltet i Urup Dam den 2. juli (HT). 200 frugtende ex. alene med Sump-Hullæbe den 4. juni i det græssede kær inden for Teglgård Næs V f. Arreskov Sø (32) (HT).

Blære-Star (Carex vesicaria) (LC) (42+1)

Nye fund i Fåborg-Midtfyn Kommune (alle 32) (alle FMSK/HT): En qm i den tilgroede eng VNV f. Hammerdamsgård NNØ f. Svanninge (lok. 70/510), en qm frugtende klynge Ø f. søen i mosen i Planteheld lige Ø f. skoven Knagelbjerg (lok. 75/517), 2 qm i skovengen i skoven Duered NØ f. Faldsled (lok. 90/935) (32), 7 qm i mosen under Ravnehus i Hammerdam NØ f. Svanninge (lok. 122/513), 100 qm frugtende den 7. juli i mosepartier ved Silkeå VSV f. Hellemose (32) (lok. 140/494M) og 2 qm frugtende klynge i mosen i marken V f. Volstrup Mose (lok. 152/524) (31). I Pimpekær i ”Håstrup Bjerge” (lok. 22/124) (32) (FMSK/HT) er den sidst angivet den 6. juli 1989 (FA/nn). Hertil moderne genfund i Fåborg-Midtfyn Kommune (alle 32) (alle FMSK/HT): Mosen ved Søby Sø (lok. 2/899SM) (30) (sidst den 13. juni 2013 (Mst/nn)), Posen VNV f. Vester Hæsinge (lok. 9/533M & 11/930) (sidst andetsteds i Posen den 13. juli 2015 (FMSK/nn)), med over 200 qm tæpper i en lavning i Bredholt V f. Arreskov Sø (lok. 43/407) (sidst den 16. juni 2019 (Mst/nn)), med over 1000 qm frugtende tæpper den 4. juni i en ugræsset natureng i Bredholt V f. Arreskov Sø (lok. 50/779) (sidst den 29. april 2013 (Mst/nn)) og med mindst 300 qm frugtende tæpper den 5. juli i den lille lavning NØ f. Fagstedgård (lok. 128/507) (sidst den 24. maj 2012 (Mst/nn)). 

Hvas Avneknippe (Cladium mariscus) (LC, 1990: R) (12)

Taber tilsyneladende terræn i ”Gulstav Mose” (34), hvor den vel fortrænges af Tagrør (CHu).

Smalbladet Kæruld (Eriophorum angustifolium) (LC) (48+2)

Der resterer 3 frugtende ex. i et tørt kær med Alm. og Hirse-Star i Hovlung SV f. Nr. Søby (lok. 5/926) (30) (FMSK/HT). Kunne måske indgå i PEF som signalart for fatttigkær, men nok endnu rigeligt almindelig til det.

Tue-Kæruld (Eriophorum vaginatum) (LC) (6)

Nyt fund med 6 tuer i fattigkæret NNV f. Høbbet i skoven Knagelbjerg (lok. 71/397) (32) (FMSK/HT).

Hvid Næbfrø (Rhyncospora alba) (NT (5)

Lokalt dominerende med mindst 5000 frugtende ex. den 6. september i mosen i Ravnebjerg Skov (HT; også SSK/ESB). Også udbredt i ”Skovholmmosen” i Sellebjerg Skov (32), fx med Hjertelæbe den 6. september (HT), også den 28. juni incl. blomstrende ex. (SSK/ESB). Andre moderne genfund: Storelung ved Nørre Broby (32) ofte blomstrende den 11. september, brune den 21. december (begge HT), også blomstrende den 23. juli (art/PeR). Hertil kun med 3 små tæpper i ”Smørhullet” mod N i lysningen i Snarup Mose (32) (HT).

Sort Skæne (Schoenus nigricans) (NT, 2010: VU) (1)

Holder endnu ud i Lisbjerg Mose (29), selv om græsning nu desværre er aflyst pga. nye interne konflikter. En aftale om fornyet græsning af Skæne-lokaliteten i Lisbjerg Mose er var ellers blevet accepteret af lodsejer Carsten, der ikke ville skrive under på en aftale i 2018. Den 1. august taltes i S-kanten af elleklyngen mod Ø (hegnet), 4 tuer med 3, 6, 7, 11 frugtende strå, mens der ved nedgangen N f. bakken Ø om tagrørsumpen (ikke hegnet) blev set en håndfuld tuer tæt sammen med i alt 100 frugtende strå (HT) Også en kendt ornitolog har holdt øje med bestanden (KDJ). Optællingen er dog udført på en ganske ufuldstændig og tilfældig måde – en grundig optælling i Fyns Amts gamle prøvefelter bør atter iværksættes. I 2009 blev således optalt 23 tuer, hvoraf de 22 var med blomstrende skud, som der i alt var 286 af. Tuen med de fleste blomstrende strå havde 52, mens de største tuer har en diameter på 20 cm (MCO/HT). Iflg. AFD-værket findes Sort Skæne i Danmark kun i yderligere 5 ruder i N-Jylland på i alt 12 lokaliteter.

Græsfamilien (Poaceae)

Hunde-Hvene (Agrostis canina) (LC) (12)

Lokalt talrig i fattigkæret i NV-delen af skoven Knagelbjerg (lok. 132/767) (32) = NV-delen af ”Pouls Tørvelung” (FMSK/HT). Nyt fund, idet arten dog er kendt fra andre moser i den store skov. Moderne genfund som blomstrende den 28. juni i den udtørrede sø ved Horseklint på Fyns Hoved (30) (art/NGC). Bør måske checkes i søen S f. Søknøs i ”Håstrup Bjerge”, hvor den er set den 21. september 2010 (FMSK/nn) – den 6. juli 1989 blev her også set fx Grå Star (FA/nn).

Eng-Havre (Avenula pratensis) (LC) (11)

5 frugtende tuer set S-delen af ”Brockdorff Strand” på Hindsholm (30) (HT), sidst den 29. maj 2019 (Mst/nn).

Dunet Havre (Avenula pubescens) (LC) (29+1)

En snes blomstrende ex. er set på Bjerget ved Kullerup (31) (VBD/SNL, leg. HT), set. På Arter også den 1. juli 1998 (FA/nn) og den 11. august 2010 (NSK/nn). Dunet Havre medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev. 

(*)Bakke-Stilkaks (Brachypodium pinnatum) (NA, evt. NT) (0)

30 vegeterende ex. er set ved Charlottenlund Fort i Gentofte Kommune på Djævleøen (NKP). Det kniber med at finde denne art på Fyn. Bakke-Stilkaks medtages i PEF som en sjælden antropokor art, der måske er hjemmehørende.

Alm. Hjertegræs (Briza media) (LC) (61+2)

Moderne genfund på Bjerget ved Kulllerup (31) med 60 blomstrende ex. i 5 klynger (VBD/SNL, leg.HT). Også set af vicedirektør Nepper på forekskursionen i 2021, hvor selve turen måtte aflyses med kort varsel pga. et kraftigt tordenvejr. Såkaldt Alm. Hjertegræs medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev.

Tandbælg (Danthonia decumbens) (LC) (50)

Udbredt på de gamle strandvolde på Seden Skydebane (30) (HT), hvor Odense Kommune betaler Amphi Consult for at grave paddeskrab (i voldene!): Besynderlig naturpleje. Odense Kommune lærer aldrig, hvad natur er. Tandbælg medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev.

(*)Liden Fingeraks (Digitaria ischaemum) (NA)

Nyt fund med et ex. ved Vestre Statiosnvej 15 i Odense (29), SØ om det grønne omnråde, NØ om Kingosgade (BKS). Liden Fingeraks mangler vist stadig fra Ærø (33). Arten er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 5).

*Blodhirse (Digitaria sanguinalis ssp. sanguinalis) (NA)

Talrig i en rugmark N f. Millinge (32) med 10 qm i et markhjørne og i øvrigt spredt i sprøjtespor (HT).

Skov-Svingel (Drymochloa sylvatica) (LC) (3)

Denne sjældne art er ofte enerådende i Radby Skov (29) incl. på dalskrænterne (HT).

*Spinkel Hanespore (Echinochloa colona) (NA)

Nyt fund som tilsyneladende ny for Østfyn (31) som hist og her frugtende ved Klintholmvej V f. Vormark (Nb/CRø), foto med spinkle planter uden stakke på småaks. I AFD kun Nørrebro Godsbanegård FS 1991, i Schous græsbibel kendt fra de fynske TBU-distrikter 28, 29, 30 og 32 – de 3 sidste distrikter genkendes fra årsrapporterne i 2000 og 1998, hvor den var ny for Sydfyn (32). På Naturbasen Holbækmandens belagte fund fra en vejkant ved Grastenvej som ny for Thurø (32), (FFH 2012). 

*Amerikansk Hanespore (Echinochloa muricata) (NA)

Nyt fund som fåtalligt frugtende ved Klintholmvej V f. Vormark (31) (Nb/CRø), foto med yderavner og dækblad med hår hævet på papiller. I TBU kun Odense Havn (29), belagt i Dansk Herbarium i 1930’erne. Vi havde et nyt und fra d. 29 med i 1998. I AFD også d. 32 og 34 – tidligere set et par gange i Rudkøbings havneområde (34) (HN), men en eftersøgning i 2002 gav intet resultat (HN & TB).

Først erkendt fra Danmark i 1985 (Nielsen 1986 i URT).

*Liden Kærlighedsgræs (Eragrostis minor) (NA)

Nyt fund med en bestand i en fortovskant ved Mølleløkken 65 i Kerteminde (30) (BKS). Ligeså 8. august 50 frugtende ex. ved Grønne Banks p-pladser ved sprøjtende Meny i Odense (29) (HT). Ofte dominerende art på rangerterrænet ved Nyborg St. (31) den 31. august (HT).

Festgræs (Hierochloë odorata) (LC) (4)

Blomstrende den 23. maj og 26. maj 2 steder ved Vindinge Å SV f. Åkærgård og S f. motorvejen (begge 31) (begge art/NGC). Også noteret her den 19. juni 2018 (NSK/nn) (ikke med tidligere). Langs det tidvis udtørrede vandhul mod Ø i den høje eng ved pumpestationen N f. motorvejen på ”Vibesholm Enge” SØ f. Ullerslev (31) er den sidst set med 3 blomstrende ex. den 28. maj 2016. Den lidet vidende Nyborg Kommune kalder meget vildledende hele pivtøjet for Hjulby Mose (31). Festgræs savnes stadig helt fra Nordøstfyn (30) (meget nær lokaliteten ved Risinge) og Sydhavsøerne (33, 34).

Eng-Byg (Hordeum secalinum) (LC) (4)

2 qm + det løse med standere i strandengen S f. Vestersjo på Lyø (32) (HT) – sidst set her på DBF-ekskursion i 2019 (DBF/CHu, leg. HT). Derimod ikke genfundet ved Østersjo på den samme østersøø (lok. 229/074S) (32) (FMSK/HT). På DBF’s ekskursion til Lyø den 23. juli 2000 blev den set helt mod Ø i S-tunneldalen (DBF/HT, PoR & TRN). Der er belæg fra Lyø (alle 32) i Dansk Herbarium fra 1932, 1953 og 1984, idet allerede Morten Thomsen Lange kendte den fra øen.

Blåtop (Molinia caerulea) (LC) (52+3)

Få tuer i den overraskende artsrige strandeng Rørmose på Avernak (lok. 177/055) (32) i et parti med nærmest blåtopeng og store sten i jordsmonnet – desværre ses også en forladt dyrestald i kanten af lokaliteten. Tilsyneladende ny for Avernak, angivet fra naboøen Korshavn (32) af M.T. Lange.

*Hårfin Hirse (Panicum capillare) (NA)

3 klynger den 9. oktober på det nye ruderat nær den nye kirkegård i Nyborg (V om enden af Hyrdegyden, S om jernbanen) (31) (Nb/BKS), den 29. oktober sammesteds flere klynger (HT). Belagt i Dansk Herbarium fra d. 29, 30, 32. I årsrapporten fra 2003 noterede vi, at den manglede på Østfyn (31), hvor den så blev fundet i 2005 på Klintholm losseplads (BKS). Mangler iflg. Schous græsbibel fra Sydhavsøerne (33, 34). Henry Nielsen tog den dog på fyldpladsen i Henninge Nor (34) den 16. september 1984, men belægget er siden bortkommet inden verifikation (Nb).

Spidshale (Parapholis strigosa) (EN) (11)

Nyt fund på østbredden af Horseskov Odde på Tåsinge (32) med 400 frugtende ex. over 4 qm den 9. august (HT). Atter set i Maden på Helnæs (28) som blomstrende i hundredvis i SV-delen den 2. juli (CHu) og ved Pugesø på Fyns Hoved (30) som blomstrende den 27. juni (art/NGC).

Glat Rottehale (Phleum phleoides) (LC) (3)

Mindst 250 frugtende ex. – ofte dominerende art – den 1. august i ”Steppereservatet” på Grindløse Ås (29) i bunden af den afgravede ås mest i sol (HT). På Djævleøen lokalt på Skrivernæbbet ved Roskilde Fjord (DBF/SGC).

Slap Annelgræs (Puccinellia capillaris) (LC) (10+1)

Søen på V-delen af Korshavn (lok. 159/471) (32) (FMSK/HT), med små støvknapper. Også angivet fra Rørmose på Avernak i 1983 (vel FA/EV). Iflg. AFD-værket først erkendt fra Danmark i 1909 og underrapporteret – Slap Annelgræs bør have fuld skrue i PEF, hvis vi kan finde ud af den. Savnes i Det Fynske Ørige fra Nordfyn (29) og Østfyn (31) iflg. AFD-kortet. Ingen fund på Arter, endnu da.

*Blågrøn Skærmaks (Setaria pumila) (NA)

Af nye fund: Spor over Brunbjerg mellem Engene og Skånemose ved Håstrup (32) med mange blomstrende ex. den 10. november (HT).

Langstakket Væselhale (Vulpia bromoides) (LC) (12)

Stadig på Ravnebjerg på Korshavn (HT), hvor den fx findes NV f. Bjerggård (lok. 162/783SV) og NNØ f. den samme gård (lok. 165/783NØ) (begge 32) (begge FMSK/HT).