NaTurprogram

FYNSKREDSENS MØDESTED:

Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet,Campusvej 55, 5230 Odense M

Er du i bil
Hvis du kommer fra motorvejen, tag afkørsel 50 og kør ca. 2 km ad Munkebjergvej, drej til højre ad Fioniavej ved Forskerparken. Hvis du kommer fra Niels Bohrs Alle, kør 400 m ad Munkebjergvej, drej til venstre ad Fioniavej. Følg Fioniavej ca. 800 m til P-pladserne langs Bøgeskovvej. Tag indgang O, gå ind af glasdøren og 20 m ligeud ad gangen, hvor der erskiltet til Botanisk Forening.

Kommer du med bus
Bussen standser på P1 ved Universitetets svømmehal. Gå derfra ind af indgang J og ligeud til den brede gang, ”Gydehutten”, hvor du går til venstre. Lige efter Studenterboghandelen går du til højre ad ”Krogene” og derefter ligeud til Biologisk Institut, hvor der på gangen er skiltet til Botanisk Forening.

Januar

Onsdag den 10. januar 2018 kl. 19.30-ca. 21.30 (inkl. pause). DBF-Fynskredsen

EXTREMADURA

Foredragsholder: Frede Østergaard Andersen

Extremadura er en region i det sydvestlige Spanien, grænsende op til Portugal. Området er kendt blandt ornitologer for bl.a. ørne, gribbe, storke og mange trækfugle, men området byder også på en smuk, mediterran vegetation, som eksploderer i et farverigt flor om foråret. I en guidebog beskrives området som ”Garden of Eden”! Den rige flora er begunstiget af, at regionen både har bjerge (mest kendt er Montfragüe Nationalpark) og store sletter med den gamle landbrugsform ”Dehesa”, som er græsland med spredte træer, hvor bl.a. sortfodssvinene græsser.  Blandt de planter, vi skal se, er en del orkidéer (fx Italiensk Gøgeurt, Salep-Gøgeurt, Kegle-Gøgeurt, Flueblomst-arter, Bladlæbe), men også arter af Lavendel, Cistus-roser, Slangehoved, Gladiolus, Pæon, Narcisser for blot at nævne nogle. Flere af Extremaduras flotte, gamle byer med rester af romernes bygningsværker er på UNESCOs Verdenskulturarvsliste.

Mødested: Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indgang J, hvis du er med bus og O, hvis du er i bil.

Februar

Onsdag den 7. februar 2018 kl. 19.30-ca. 21.30 (inkl. pause). DBF-Fynskredsen

FLORA I MONTENEGRO

Foredragsholder: Aase Gøthgen

Carsten og Aase Gøthgen har været to måneder i Montenegro og her oplevet den enestående smukke natur. Overalt i bjergene ses store skove og blomsterrige enge ofte med talrige orkidéer, hvilket til dels skyldes, at de stadig slås med le, som beskrevet i URT nr. 1 2017. Foredraget ledsages af fotos fra turen.

Mødested: Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indgang J, hvis du er med bus og O, hvis du er i bil.

Onsdag den 21. februar 2018 kl. 19.30. DBF-Fynskredsen
DBF-FYNSKREDSENS GENERALFORSAMLING
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5. Beretning fra
Naturbeskyttelsesudvalget
6. Valg af bestyrelse o
g bestyrelsessuppleanter

       På valg til bestyrelsen er:
Lars Christiansen, Henrik Tranberg og Martin Køhl Søholm.

       Alle er villige til at modtage genvalg.

       På valg som suppleanter er Marta Kristensen og Freddy Have Petersen.

       Begge er villige til at modtage genvalg.

7. Valg af revisorer
8. Eventuelt
Forslag til andre punkter på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
Fynskredsen byder på ostebord med øl og vand efter generalforsamlingen.
Derefter beretter Henrik Tranberg om ”Årets Fynske Urt 2017″, Skælrod og ”Årets Fynske Fund
2017”.

Mødested: Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indgang J, hvis du er med bus og O, hvis du er i bil.

Marts

Onsdag den 7. marts 2018 kl. 19.30-ca. 21.30 (inkl. pause). DBF-Fynskredsen

BOTANISKE INDTRYK FRA MINE REJSER I SYDAMERIKA

Foredragsholder: Eva Kullberg

Der vises billeder fra den tropiske regnskov i lavlandet og videre op gennem alle zonerne for at ende med den såkaldte paramo i omkring 4.000 m’s højde i Andesbjergene. Undervejs vil der også være fokus på væsentlige kulturplanter.

Til sidst kommer vi 1.000 km vest for Ecuadors kyst, og der fortælles om og vises billeder af Galapagosøernes meget specielle vegetation.

Mødested: Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indgang J, hvis du er med bus og O, hvis du er i bil.

April

Søndag den 8. april 2018 kl. 14.00-17.00. DBF-Fynskredsen

MOSTUR VED FÆNØSUND

Turledere: Irina Goldberg og Lars Christiansen

Kysten langs Øksenrade skov ved Fænøsund byder på flere forskellige biotoper, hvor mosserne kan udfolde sig i al deres pragt. Her er sydvendte skrænter med varmeelskende arter, kildevæld med kalkelskende arter, små arter på lodrette flader, der nås af højvandet og gamle allétræer med en rig epifyt flora.

Mødested: P-plads for enden af Oddevejen (ved Oddevejen 14), 5500 Middelfart.

Søndag den 22. april 2018 kl. 14.00-17.00. DBF-Fynskredsen

PRÆSTESKOV VED BOGENSE

Turleder: Lars Christiansen

Præsteskov, der er en gammel stævningsskov med små engpartier, blev fredet for et par år siden og stævningsdriften delvis genoptaget. Skovbunden er i foråret dækket af ramsløg i den nordlige del af skoven, mens Gul og Hvid Anemone, Almindelig Guldnælde iblandet Liden Lærkespore, Stor Konval og Dansk Arum præger den sydlige del.

Mødested: Parkering i vejkanten for enden af Idyllendal, 5400 Bogense (GPS N 55° 33.278′, Ø 10° 8.285′).

Maj

Mandag den 21. maj 2018 kl. 13.00-ca. 17.00. DBF-Fynskredsen

PEF-EKSKURSION TIL FYNS HOVED

Turleder: Feltbotaniker Henrik Tranberg

Yderhovedet af Fyns Hoved er i maj måned et orgie af blomstrende planter i alle regnbuens farver – skildret af malere som fødselsdagsbarnet Johannes Larsen. Vi vil se efter forårsarter som Håret Viol, Dansk Astragel og Vår-Star, ligesom vi kigger på de stedbundne småarter af Mælkebøtte. Vi vil også checke et kryds for Alm. Månerude på Anton Mikkelsens feltkort. Indrehovedet (Jøvet) byder på arter som Klæbrig og Nikkende Limurt samt måske endnu Finger-Lærkespore. Endelig vil vi opstøve campingurten Mos-Korsarve i sommerhusområdet. Projekt Eventyrlig Flora søger at redde resterne af den fynske urnatur, ville Larsen istemme!

Mødested: Den yderste P-plads på Fyns Hoved, på den nordvestligste del af Drejet mellem Yderhovedet og Indrehovedet (fortsæt så langt mod nordvest ad Fynshovedvej, som du kan komme, incl. grusvejen gennem Jøvet).

Søndag den 27. maj 2018 14.00-17.00. DBF-Fynskredsen

ALLINDELILLE FREDSKOV

Turledere: Jimmy Lassen og Lars Christiansen

Dansk Botanisk Forening belønnede i 2017 Plejegruppen i Allindelille Fredskov med en pris for deres fremragende indsats for den danske flora. Skoven er nok mest kendt som Danmarks eneste voksested for Flueblomst. Men Allindelille Fredskov er mere end det. Den er en naturperle af særlig karat med sin overdådige mangfoldighed af planter, dyr og svampe. Blandt sjældenhederne er Forskelligfarvet Viol, Blåtoppet Kohvede, Seline, Leverurt, Pile-Alant samt Sværd- og Rød Skovlilje. En stor flage af skrivekridt, som flere steder når op til jordoverfladen, er en væsentlig årsag til områdets usædvanligt store artsdiversitet. En anden er det intensive og dygtige arbejde, som den nuværende ejer, Danmarks Naturfond, og Plejegruppen har udført for at genskabe de artsrige skovsletter og kalkoverdrev.

Mødested: Haraldsted Forsamlingshus, Langebjergvej 56, 4100 Ringsted.

Juni

Søndag den 3. juni 2018 kl. 11.00-15.00. DBF-Fynskredsen

SYBERGLAND

Turleder: Martin Køhl Søholm

Sybergland er et nyetableret naturområde vest for Kerteminde. Det er ca. 75 ha, hvoraf ca. halvdelen er dækket af søer. Engarealerne blev indhegnet i 2014 og har efterfølgende været afgræsset af Skotsk Højlandskvæg. Kommunen har desuden forbedret hydrologien og lavet tre vandhuller til strandtudsen. Området har oprindeligt været havbund. Der er derfor en masse kalkholdige muslingeskaller i jorden, og området har da også meget hurtigt udviklet sig til en spændende biotop. Der er allerede kommet tre arter af orkidéer: Kødfarvet, Maj og Plettet Gøgeurt. Vi vil desuden kigge efter, hvad der ellers er kommet af nye arter i området.

Husk: Praktisk fodtøj er nødvendigt. Det er desuden en rigtig god ide at medbringe en kikkert, da her ofte er mange fugle.

Mødested: P-pladsen ved Kverneland, Tårupstrandvej 25, 5300 Kerteminde.

August

Søndag den 5. august 2018 kl. 11.00-15.00. DBF-Fynskredsen

SKÆRSØ

Turleder: Frede Østergaard Andersen

Skærsø er en Lobelie-sø mellem Lunderskov og Egtved. Søen var indtil slutningen af 1980’erne en meget nærings- og kalkfattig sø med en god bestand af vandplanter. På grund af næringsstoftilførsel fra landbruget blev søen grøn af alger, og der kom dårlige lysforhold for vandplanterne. De karakteristiske planter for en Lobelie-sø: Tvepibet Lobelie, Strandbo og Sortgrøn Brasenføde findes dog stadig i søen. Der findes også en god bevoksning af Sekshannet Bækarve. Syddansk Universitet har lavet forskellige projekter for at se, hvad der er problemet for søen, og hvordan det kan løses, så vandplanternerbedre forhold. Ved søbredden vokser bl.a. Benbræk og Bukkeblad.

Øst for søen ligger Nørremose. Her er bl.a. fundet Almindelig Månerude, Klokke-Ensian, Blærerod, Liden Ulvefod  og den sjældne Kromgul Vokshat. I den østlige ende af Nørremosen afløses den fugtige hedemose af en hængesæk med bl.a. forskellige Sphagnum-arter, Rundbladet og Liden Soldug, Hvid Næbfrø, Tranebær, Klokkelyng, Hedelyng og Revling.

Medbring: Proviant og drikkelse. Gummistøvler er en god idé. For fugleinteresserede også kikkert (traner i området!).

Mødested: P-pladsen lige nord for søen (GPS X: 55º 35′ 9.73”, Y: 9º 16′ 33.50”). P-pladsen er på Skærsøvej, ca. 400 m NØ for Skærsøgård.

September

Onsdag den 5. september 2018 kl. 18.30-20.00. DBF-Fynskredsen

NYBO MOSE

Turleder: Annita Svendsen

Nybo Mose er en af de få danske tørvemoser øst for israndslinien. Området er af både national og international betydning pga. den aktive højmose (habitattype *7110 i EU’s habitatdirektiv). Som del af et EU LIFE-projekt er der foretaget rydninger af vedplanter og lukket en række grøfter for at forbedre naturforholdene. I området findes sjældne plantearter som Rosmarinlyng, Kærmysse, Tue-Kæruld og Hvid Næbfrø. Desuden er det en vigtig fynsk insektlokalitet med sjældne arter som Sortgrå Sækspinder, Bølleblåfugl, Engperlemorsommerfugl og Moseperlemorsommerfugl.

Mødested: Hvor vejen Sølund krydser Brændegårdsvej i den nordlige del af Brændegård Sø.

Oktober

Lørdag den 20. oktober 2018 kl. 13.00-ca. 16.30. DBF-Fynskredsen

SVAMPETUR TIL TÅSINGE

Turleder: Feltmykolog Henrik Tranberg

Der er flere gode svampelokaliteter på Tåsinge. Vi vil besøge Casanovabakkerne ved Bregninge, som efter genoptaget græsning er blevet en rigtig fin lokalitet for især overdrevssvampe (flere arter af jordtunger, køllesvampe og vokshatte). Vi afslutter turen på Skanseodde ved Vindeby, hvor der både er overdrev og skov. Begge lokaliteter rummer fx den sjældne art, der på fynsk hedder Gulfo’et Vokshat.

Medbring: Lommekniv og svampebog, ligesom optimister kan medbringe en kurv til den måske ikke kun hypotetiske fangst. Byttet vil blive demonstreret ved en afsluttende efterligning af Bremer Pilzmarkt.

Mødested: P-pladsen ved Bregninge Kirke.

November

Onsdag den 14. november 2018 kl. 19.30 til ca. 21.30. DBF-Fynskredsen.

BOTANISKE STREJFTOG I NORDJYLLAND

Foredragsholder: Ian Heilmann

Sidste års botaniske strejftog mod nord, foredraget den 15. november 2017, kom til at begrænse sig til selve Skagen odden. Her er der også nok at tage fat på. Men nu fortsætter vi, hvor vi slap og bevæger os længere ned i Vendsyssel, med en afstikker til Himmerland. Der er ådale rige på Engblommer og enkelte steder Gul Stenbræk, der er græssede overdrevsbakker med Guldblomme, Bakke-Star og gøgeliljer af begge arter i rå mængder. Et enkelt sted holder den kritisk truede Hvid Sækspore stand. Vest for Hjørring findes nogle af landets fornemmeste områder af vidtstrakte grønklitlavninger bag de høje havklitter, og et industrikvarter i Hjørrings nordlige udkant byder på overraskelser. I kalkområderne syd for Limfjorden støder man i heldige tilfælde på specialiteter som Fruesko og Bakke-Gøgeurt. Foredraget er ledsaget af en serie billeder, taget af foredragsholderen i løbet af hans i alt 23 års udstationering på Danmarks top.

Mødested: Biologisk Instituts frokoststue (1. sal), Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, indgang J, hvis du er med bus og O, hvis du er i bil.