Botaniske fund fra Fyn 2019

Floristiske fund fra Det Fynske Ørige 2019

Ved DBF Fynskredsen (Henrik Tranberg (ansv. red.), 

Carsten Hunding, Toni Reese Næsborg & Per Rasmussen)

Omstående præsenteres et udpluk af interessante fynske plantefund – især fra 2019. Oplysningerne er registreret i Lokalitetsregisteret under Dansk Botanisk Forening (DBF), Fynskredsen, og vil blive anvendt ved den botaniske værdisætning af naturlokaliteter i den fynske udkantsregion – fra år 14 efter Fyns Amt. FYNSK NATUR er nu i sin 33. årgang, hvoraf de sidste 14 år udelukkende på internettet.

Der indgår især fund fra Dansk Botanisk Forenings registreringer – herunder naturbeskyttelsessager, Orkidégruppen Orchidania og Projekt Eventyrlig Flora (PEF). Hertil oplysninger fra hjemmesiden for nu over 65.000 naturflippere, www.fugleognatur.dk (F&N) – ofte med fotos af de omtalte planter. Det er lykkedes at supplere med enkelte data fra de offentlige bastioner, idet ”Miljø- og Naturstyrelsen Fyn” samt kommunerne brillerer med stort set tavshed. Endelig er der udgravet enkelte meddelelser fra Facebook (Fb) og hjemmesiden om Sydfyns Natur (www.snatur.dk) (S-N). Hvis ikke andet nævnes, er fundene fra 2019.

Atlas Flora Danica (AFD), DBF’s nye kortlægning af Danmarks flora, blev publiceret den 10. december 2015 på Geologisk Museum i København. Med biodiversitetens aktuelle vilkår i Det Fynske Ørige synes der dog ingen grund til at hvile på laurbærrene: I Fynskredsen tager vi handsken op og følger op med PEF, et statusprojekt for sjældnere arter af karplanter (dvs. med forekomst på max. ca. 100 lokaliteter) i Det Fynske Ørige – med samtidig udarbejdelse af en hårdt tiltrængt fynsk rødliste (en sidste chance for utallige arter!?). Med fund i AFD-ruder menes overvejende referenceruder (121 i Det Fynske Ørige), men enkelte grå ruder (104 i Det Fynske Ørige) kan indgå! I de op til 121 AFD-ruder indgår op til 4 AFD-ruder, som også dækker jysk territorium (117+4 vil således sige alle AFD-ruder i Det Fynske Ørige). 

Rækkefølgen af artsnavne følger nu AFD-værket, som ligeledes er grundlaget for taxonlisten. Efter artsnavnene er anført eventuel kategori efter IUCN’s rødlistesystem, der er anvendt ved udarbejdelsen af Den Danske Rødliste 2019 – RE: regionalt uddød, CR: kritisk truet, EN: truet, VU: sårbar, NT: næsten truet, LC: livskraftig, NE: ikke vurderet, og NA: ikke relevant. For nogle arter er det angivet, om de var på Rødliste 2010 (kategorier tilsvarende ovenstående), Rød- og Gulliste 1997 eller Rødliste 1990 (Ex: forsvundet, E: akut truet, V: sårbar, R: sjælden, X: opmærksomhedskrævende, og A: national ansvarsart). “*” foran artsnavnet betyder, at det pågældende taxon iflg. AFD-værket ikke er oprindeligt hjemmehørende i den fynske udkantsregion. Ved ”(*)” forstås arter, der af Buchwald et al. i Flora & Fauna 118:3-4 (app. 3-5) (2013) måske bør opfattes som hjemmehørende i Danmark (når vi ikke i disse tilfælde slår til med det samme, skyldes det, at de stadig opføres som NA på Rødlisten, ligesom de ikke nødvendigvis betegnes som hjemmehørende i AFD-værket). AFD-værkets og vor opfattelse kan være en anden end i Århus Universitets seneste netbaserede rødlistevurdering (2019, på basis af arbejde foretaget i årene 2014-2019 – netop publiceret i januar 2020). Nye *-taxa skrives automatisk som NA, nye hybrider og småarter som NE.

Tallene 28 til 34 dækker i det følgende de topografisk-botaniske undersøgelsesdistrikter (TBU), der udgør Det Fynske Ørige: 28 Vestfyn, 29 Nord– og Midtfyn (i teksten dog kaldt Nordfyn), 30 Nordøstfyn (med Hindsholm), 31 Østfyn, 32 Sydfyn (med det meste af Øhavet), 33 Ærø samt 34 Langeland. Manglende danske plantenavne er konstrueret til lejligheden og publiceres her! En summarisk gennemgang af omstående fund er meddelt prosaisk i URT 2020:1.

En liste over alle meddeleres initialer bringes nedenstående. Historiske oplysninger stammer især fra Dansk Herbarium under Statens Naturhistoriske Museum i København (incl. TBU-arkivet, i sin tid ved Henrik Ærenlund Pedersen) og Naturhistorisk Forening for Fyns arkiv (NF’s arkiv) over fynske plantefund. En særlig tak til Henry Nielsen for oplysninger om især Langelands flora, samt tak til alle øvrige plantebestemmere. Er dine fund ikke med her, bedes du maile/ringe/snegleposte dem til undertegnede. Størst interesse har naturligvis nye fynboer, distriktsnye fund samt nye fund eller genfund af sjældne arter – herunder optællinger af disse. Usædvanlige bestande og pludselige lokale masseforekomster af hyppigere arter kan også have interesse. Hemmelighedskræmmeri accepteres naturligvis i særlige tilfælde.

Meddelere (i parenteser: ingen obs. fra 2019 nævnt her – kom så ud i naturen!): (ABo Andreas Boe,) ABr Arne Bruun, (AFM Aksel Frederik Møller,) AKC Arne Krogh Clausen, AKN Aske Keiser-Nielsen, ALT Allan Lind-Thomsen, (AM Annemarie Mogensen,) AmB Annemette Bargum, BBR Bettina Britt Rasmussen, BjG Bjarne Green, BKo Bodil Korsgård, BKS Bo Krusborg Stephensen, BLR Børge Langkilde Rasmussen, BMe Bo Melander, BVP Bent Vestergård Petersen, CaM Carsten Mathiesen, CCl Carsten Clausen, CD Claus Dalskov, CHu Carsten Hunding, CMW Cecilie Møller Wagner, CSk Charlotte Skov, DHW Dan Hua Wang, EBA Erik B. Andersen, EE Erik Ehmsen, EEE Erhardt E. Ecklon, EHM Erik Hellerup Madsen, EMBH Ella Margrethe Bang Harders, EV Erik Vinther, (EWe Erik Wessberg,) FHP Freddy Have Petersen, FHR Folmer Hadberg Rasmussen, FrL Frank Lauritzen, FS Finn Skovgård, FØA Frede Østergård Andersen, GBe Grete Bergholt, GJe Gerner Jensen, GKn Gunnar Knudsen, HBj Henriette Bjerregård, HGC Hans Guldager Christiansen, HMP Henrik Mørup-Petersen, HN Henry Nielsen, HRy Hans Rytter, HT Henrik Tranberg, HVH Hans V. Hansen, IGo Irina Goldberg, IH Ian Heilmann, IHM Ib Højby Mortensen, (IN Inge Nagstrup,) JBr Jørgen Brøndum, JBS Jane Brund Skov, JBT Janni B. Thomsen, JDy Joakim Dybbro, (JEl Jørgen Eliasen, JFH Johanne Fagerlind Hangård,) JHB Jens Henrik Bendtsen, JHJ Jakob Harrekilde Jensen, JKl Jens Klausen, (JMA Jørn Munk Andersen,) JRN Jette Reese Næsborg, JSø Jan Sørensen, (JVe Jan Vesterholt,) KAP Kim August Pedersen, KBJ Kim Bang Jensen, KDJ Kurt Due Johansen, KiR Kirsten Rasmussen, KN Knud Nielsen, (KnJ Knud Johnsen,) KPe Kim Petersen, KrH Kristoffer Hansen, KrL Kristian Laustsen, LBj Lone Bjerre, LHS Leif H. Sørensen, LiE Lisbeth Emsholm, LKS Lars Kildahl Sønderby, LLC Lars Lindskrog Christiansen, (LOK Lars Ole Kæhlershøj,) MELT Marie Elisabet Lind-Thomsen, MiR Mike Rasmussen, MKP Marianne Krag Petersen, (MKr Michael Kristensen,) MKS Martin Køhl Søholm, MLa Michael Larsen, MLJ Mogens Lind Jørgensen, MSA Mogens Skov Andersen, MSt Morten Strandberg, MTh Mogens Thornberg, MVi Morten Vincents, NaR Nanna Rask, NBJ Niels Bomholt Jensen, NHC Nikolaj Hedegård Correll, NKP Nina Kjær Pedersen, NON Niels Ole Nielsen, NSE Nikolaj Sass Ebsen, OBi Ole Bidstrup, (OBL Ole B. Lyshede,) OSt Ole Stauning, PCC Peter Cilius Christensen, PeR Per Rasmussen, (PH Per Hartvig,) PHl Per Havlit, PhR Philip Rasmussen, (PoR Poul Rafner,) PTh Per Thomassen, PVR Poul Vestergård Rasmussen, PW Peter Wind, RAn René Andersen, RDN Ricky Damm Nielsen, SGC Søren Grøntved Christiansen, SJW Steen J. Winkel, (SNi Sigrid Nielsen,) SuM Susanne Moss, SuN Susanne Nielsen, SVi Søren Vinding, TB Torkil Bruun, TRM Tage Robert Mogensen, TRN Toni Reese Næsborg, TV Thomas Vikstrøm, UFr Ulla Friborg, YE Yvonne Engmann og ÅG Åse Gøthgen.

Endvidere ekskursioner (med angivelse af leder(e)/finder(e)) og/eller registreringer (med angivelse af inventør(er)) foretaget af DBF Dansk Botanisk Forening (incl. AFD & PEF), DN Danmarks Naturfredningsforening, DOF Dansk Ornitologisk Forening, (FTSF Foreningen til Svampekundskabens Fremme,) KSK Kerteminde Kommune, MSF Miljøstyrelsen Fyn, NFV Naturhistorisk Forening Vejle, NSF Naturstyrelsen Fyn, OSK Odense Kommune (incl. Det Grønne Råd), SBF Stenløse Beboerforening, SDUO Syddansk Universitet, Odense, VBD De Vilde Blomsters Dag i Norden og ÅVJN Åge V. Jensen Naturfond. Oplysninger indsamlet gennem ”Gamle Per” (Margit Bloch-Petersens betegnelse for alle inventører i det hedengangne Fyns Amt!) benævnes stadig FA, mens det lige så hedengangne Miljøcenter Odense betegnes MCO. S’et i midten af de fynske kommunale forkortelser er for storkommune. Af interesse for vore oversøiske frænder gengives endvidere nogle enkelte fund fra URT 2020:1 (artiklerne om årets jyske fund ved Bent Vestergård Petersen og de østenbæltske do. ved Peter Lindberg Jannerup (begge URT med finderinitialer)). Tak for transportstøtte fra DBF Fynskredsen til overvågning af Svalerod og Eng-Skær. 

Stednavne følger Geodætisk Instituts 4 cm-kort (udgave 1986-2001, der kan studeres på historiskatlas.dk) – navne, der ikke nævnes på disse kort, er anført i gåseøjne. Dette gælder dog ikke ældre lokalitetsnavne. Moderne genfund vil sige, at den pågældende art har været set på den angivne lokalitet i 2000 eller årene derefter. Leg. betyder legit, latin for fundet af, mens det.betyder determinavit, latin for bestemt af, og conf. betyder confirmavit, latin for godkendt af. Et taxon (flertal: taxa) er en systematisk enhed – her inden for karplanter. Finderlisten er stadig ganske lang – men mange er ikke med på verdens største mandat, så se nu at komme ud i den fynske natur, inden den er begravet under det grønne ligtæppe af ”Det Beskidte Dusin”, som efter Peter Winds opfattelse kunne være: Vild Kørvel, Draphavre, Skvalderkål, Alm. Hvene, Ager-Tidsel, Alm. Kvik, Grå Bynke, Stor Nælde, Lugtløs Kamille, Lancet-Vejbred, Vej-Mælkebøtte og Burre-Snerre (meddelt den 16. marts i Århus).

Du, kære læser, får nu en enestående chance til at sætte din botaniske aktivitet i vejret: DBF Fynskredsen søsatte i 2017 Projekt Eventyrlig Flora som afløser for Atlas Flora Danica i Det Fynske Ørige og Fyns Amts kortlægning af karplanter – med en nødvendig kobling til pleje og naturpolitik. Engblomme var som Årets Fynske Urt 2014 og 2015 pilotart for dette projekt – den er med et forsvindende antal lokaliteter (især i den naturligeglade Odense Kommune) en fynsk rødlisteart, og opmærksomheden bør omgående rettes mod passende pleje af samtlige tilbageværende lokaliteter. Årets Fynske Urt 2019 var Firblad, mens Trævlekrone bliver Årets Danske Urt 2020. Mere om årsurten kan læses i Fynskredsens nyhedsblad for 2020 ved Carsten Hunding og Stine Bundgård Hansen – såvel som i URT 2020:1, idet den fynske urt således er blevet ophøjet til at gælde hele Danmark! PEF hæmmes p.t. af 2 konkurrerende nationale artsportaler – tag Jer nu sammen til rigets fælles bedste. På Svampedagen meddelte projektleder Jakob Heilmann-Clausen, at Svampeatlas bliver til Artsportalen med en bevilling på 25,3 mio.kr. fra Folketinget, Åge V. Jensen Naturfond og 15. Juni-fonden.

Naturforfalskning var emnet for en velbesøgt temadag ”Behøver biodiversiteten kunstigt åndedræt?” den 16. marts i Århus. Den gl. red.’s hovedindtryk var (som en glædelig overraskelse), at vi i Danmark kun i nødstilfælde griber til udsætning af arter. Praksis synes imidlertid en anden – både private fonde, offentlige styrelser og ikke mindst kommuner nærmest kappes om at opfinde nye smarte forfalskningsprojekter: Jeg har endnu til gode at møde en landskabsarkitekt, der ikke er varm på udsåning af planter. Klummeskriveren er som udgangspunkt mod udsåning af planter i naturen: Danmark bør gå mod forfalskningsstrømmen i nogle af vore nabolande, så vi – modsat dem – kan vise så vidt muligt autentisk natur. Lokalpolitikeren Jane Jegind var under Active Living-Festivalen på Syddansk Universitet i Odense i møgvejr den 17. maj inde på, at begrænsninger (fx fredskov) tænkes konstruktivt ind i et forkromet projekt: Man bør snarest lade være med at betragte naturen som en begrænsning! 

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen

Henrik Tranberg, Bülowsvej 4, 5230 Odense M,

tlf. 66132541/24437821, fugleroeveren@sol.dk

Carsten Hunding, hunding@sydfynsmail.dk

Toni Reese Næsborg, toni.reese.naesborg@gmail.com

Per Rasmussen, vandmoellen@gmail.com

Ulvefodfamilien (Lycopodiaceae)

Femradet Ulvefod (Lycopodium annotinum) (LC) (5)

Nyt fund i en nåleplantage i ”Sollerup Skov” (32) (EV), idet arten dog også er set i N-delen af den udstrakte skov på Knagelbjerg ved Helvedeshule (EEE 2004) – et fund, der desværre ikke nåede med på AFD-kortet fra rude 3723 Arreskov Sø. På kanten af den samme rude også kendt fra et ret tæt Bølget Bunke-dække under højstammet bøgeskov nær Bødkerdammen i Gerup Skov (32) (PeR 4. august 1988) – forgæves forsøgt genopstøvet den 10. september 1997 (HT & PeR). Vestenbælts er Femradet Ulvefod talrig i Guldager Plantage ved Esbjerg, hvor der samtidig kun er set et ex. af Liden Ulvefod (begge F&N/CaM).

Padderokfamilien (Equisetaceae)

Skavgræs (Equisetum hyemale) (LC) (20+2)

Moderne genfund: Talrig i Jerstrup Skov (29) (F&N/KiR), udbredt i Stenløse Skov (29) og skoven Glisholm ved Hollufgård (30) (begge HT). Skavgræs savnes stadig fra Hindsholm (30). I Jylland findes Skavgræs fx Ø f. rastepladsen i skoven S f. Fjelstrup som lokalt dominerende art på bækskrænter (HT, på vej hjem fra DBF’s ekskursion til skydeterrænet ved Halk).

Lund-Padderok (Equisetum pratense) (LC) (11+2)

Stadig i Brændekilde Sogn i og ved foden af den NV-exp. skrænt på Ø-bredden af Borreby Møllebæk (29) i form af ca. 50 ex. (HT). Arten var ny her for Brændekilde Sogn i 1996 (HT). Floraen i Brændekilde Sogn er beskrevet i artiklen af samme navn i Glimt 2019 (s. 17-26) (HT).

Elfenbens-Padderok (Equisetum telmateia) (LC) (10+2)

Moderne genfund på vældprægede skrænter: Lokal på Røjle Klint (28) (HT) og spredt på Lundsgård Klint S f. Kerteminde (30) (begge HT). Savnes stadig helt fra Langeland (34). I Jylland optræder Elfenbens-Padderok nær Eng-Skær i den kratklædte græsfælled Hyby Fælled nær Fredericia (DBF/HBj & NSE).

Slangetungefamilien (Ophioglossaceae)

Slangetunge (Ophioglossum vulgatum) (LC) (11)

En tusindtallig bestand er dukket op i Sjoen (33) efter rørskær (F&N/KBJ), også set her med ”et ex.” (F&N/MiR). Ved stranden S f. Føns (28) angivet som fåtallig den 29. juli (F&N/LLC) hhv. med over 50 ex. den 2. august (HT). På Sjælland fx på Kobæk Strand ved Skælskør (DBF/BMe & SGC), lille bestand i tilgroende parti. På Öland i Hörninge Mosse sammen med Flueblomst (HT).

Kongebregnefamilien (Osmundaceae)

Kongebregne (Osmunda regalis) (LC, 1997: R) (8)

Stadig en indtryksfuld bestand i ”Skolebotanisk Have” (29) (HT), men ser ingen den i naturen?

Kærbregnefamilien (Thelypteridaceae)

Kær-Mangeløv (Thelypteris palustris) (LC) (38)

Lokalt dominerende art i gamle tørvegrave ved Storkenhøjvej i Fogense Enge (29) (HT). Endnu talrigere er den omkring friluftsfolkets bræddesti i ellesumpen i den vestlige del af Bredholt ved Arreskov Sø (32) (DOF/NBJ, leg. HT).

Radeløvfamilien (Aspleniaceae)

Hjortetunge (Asplenium scolopendrium) (EN) (0)

Denne i Danmark totalfredede bregne er ny for Vestfyn med 2 ex. (et stort og et lille) i en kystskrænt med kildekalk på Røjle Klint ud for Provstskovlund lige Ø f. Strib (28) (LLC). I Det Fynske Ørige hidtil kun set i en gammel murstensbrønd i skoven omkring hovedgården Lykkesholm (31) i 1975 (angivelse i TBU-arkivet ved J. Angelo-Nielsen) hhv. i en brønd ved hovedgården Ravnholt (31) i 1961 (belæg i Dansk Herbarium ved E. Juul) samt i en vejkloak i Stige N f. Odense (29) (JEl 2015) – her i hvert fald endnu i 2016 (HT).

Woodsiaceae

(incl. Fjerbregnefamilien (Athyriaceae), Cystopteridaceae & Onocleaceae)

Tredelt Egebregne (Gymnocarpium dryopteris) (LC) (16+1)

I N-Norge fx på Bugøy S f. Varangerfjorden (DBF/BjG, foredrag den 20. marts). Men i Det Fynske Ørige går den åbenbart under botanikernes radar?

Cypresfamilien (Cupressaceae) (incl. Sumpcypresfamilien (Taxodiaceae))

Alm. Ene (Juniperus communis) (LC) (7)

Moderne genfund: Flyvesandet (29) (HT). Utvivlsomt også set af andre besøgende – fx Sus (SuN). Ikke genfundet på strandoverdrevet Feddet nær Stoense (34) (F&N/FS & HN) – krattet med det godt meterhøje ex. synes ryddet.

Pilefamilien (Salicaceae)

Krybende Pil (Salix repens ssp. repens var. repens) (LC) (23)

Moderne genfund (begge HT): Urup Dam (30) og inden for Teglgård Næs ved Arreskov Sø (32), men en vigende art i Det Fynske Ørige. På Langeland er den sjælden, men her (alle 34) er der fundet mange specielle andre taxa af Pil (alle F&N/HN).

Hasselfamilien (Corylaceae)

Avnbøg (Carpinus betulus) (LC) (64+2)

Frøbjerg Bavnehøj (28), Fyns højeste bakke med 131 m, har en stor bestand af Avnbøg (HT). I det regnfulde efterår blev set mykorrhizadannerne Avnbøg-Skørhat (Russula carpini), Avnbøg-Mælkehat (Lactarius circellatus) og Avnbøg-Skælrørhat (Leccinium carpini), så nu mangler vi kun sneglehatten.

Bøgefamilien (Fagaceae)

Alm. Bøg (Fagus sylvatica) (LC) (103+3)

Sprang ud den 26. marts i Skårup (32) (TV2 Vejret) – ca. 3 uger tidligere end i hedebølgeåret 2018, men forsommeren startede også allerede i slutningen af februar! 

Elmefamilien (Ulmaceae)

Småbladet Elm (Ulmus minor) (LC, 1997: R) (15+1)

Et selvsået krat blev beundret i Vester Stigtehave (34) (DBF/HN).

Hampfamilien (Cannabaceae)

*Hamp (Cannabis sativa) (NA)

Nyt fund i forvildet tilstand: Ved Neverkær (28) mindst 3 ex. i sporet fra omfartsvejen til Årup (HT). Ved Dyrehave Mølle S f. Nyborg (31) er et ex. derimod plantet øverst på kystskrænten blandt Svalerod (HT). Næppe af Mads Pedersen, der bygger et gartneri til medicinsk cannabis ved Bellinge (29).

Sandelfamilien (Santalaceae)

Mistelten (Viscum album) (LC, 1997: E) (5)

Ny (i antaget vild tilstand) for Nordfyn (29) med 6 ex. i en Poppel ved Teglværksvej 60 i Odense (BKS), ligesom der er et nyt fund i et markskel ved Lille Vibyvej nær Lille Viby V f. Kerteminde (30) med et ex. på endnu en Poppel (BKS). På Hindsholm (30) kendes den ved Tårup (BKS, før 2019). Hertil nye fund på falderebet (marts 2021) 3 ex. på Poppel ved Allestedvej ud for NV-brynet af Dyrehave ved Søby Søgård (29), 2 ex. på Poppel ved Søgårdsvej 20 i Nymark Skov (30), et ex. på Poppel i et grønt område i Nr. Lyndelse (30) og 3 ex. ved Juulskovvej ud for Nyhave (31) (alle F&N/PeR) – hertil i 2018 et ex. på Poppel ved Tvevadgyden Ø f. Rolsted (30) (F&N/PeR). Under mere dresserede forhold i Odense (begge 29) er et ex. af Mistelten genset i en Birk i ”Skolebotanisk Have”, mens endnu et ex. i haven ved Hunderupvej 76 (på hjørnet af Linde Allé, hvor den kunne beundres fra) endnu blev set den 9. januar og den 25. april i gul tilstand (begge HT). Imidlertid blev æbletræet fældet pga. ælde med stubben efterladt før den 3. maj (HT). Også 4 ex. i en stor Lind i haven ved Johannes Larsen-Museet i Kerteminde (30) (HT) – første gang angivet herfra i 2009 (EEE). I Det Fynske Ørige savnes Mistelten i forhåbentlig selvspredt tilstand stadig fra Ærø (33).

Syrefamilien (Polygonaceae) 

Vej-Pileurt (Polygonum aviculare s.lat.) (LC) (116+4)

Ny for Fiskeholm i Helnæs Bugt (28) med få spinkle ex. (HT).

*Kæmpe-Pileurt (Reynoutria sachalinensis) (NA)

Nyt fund med 10 ex. mellem IKEA og Bilka i Odense (29) (F&N/KrH). Endnu på Årslev Fyldplads (30) (HT), men her er meget tilgroet nu. Fåtallig i Vester Stigtehave ved Lohals (34) (F&N/HN), hvor den dukkede op med havejord i 2014 (F&N/HN).

Strand-Skræppe (Rumex maritimus) (LC) (48)

Stor bestand i den udtørrede sø S f. Rørbæk (30) (BKS). I og ved den lavvandede bugt nær fugletårnet ved ”Fønsvang Sø” (28) med over 100 frugtende ex., mest i vand (HT). I Dansk Herbarium foreligger et belæg fra Fønsmade i 1933, i NF’s arkiv annoteret ”Føns Vig (Sv. A. 1933)”. Moderne genfund: Mange ex. ved søen i NØ-delen af Maden på Helnæs (28) (HT, fjernobs med teleskop), udbredt (begge 29) (begge HT) i det mindste i SØ-, SV- og NV-hjørnerne af ”Engsøen” i ”Gyldensten Strand”, ligesom den er det i ”Mellemstykket” og ”Lammesø-inddæmningen” i ”Åge V. Jensen Strand” ved Odense Ford, hist og her blomstrende ved Storesø på ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30 (F&N/KrH), med 250 frugtende ex. ved et vandhul ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) (HT), med 12 frugtende ex. ved det østlige vandhul oven for Graftebjerg på Skoven (30) (HT), fåtallig på øen i søen ved Valdemars Slot på Tåsinge (32) (HT, fjernobs med teleskop) samt hist og her i Gulstav Mose (34) (F&N/KrH). Hertil på Lyø (alle 32) på bredden af et vandhul i den indre del af S-tunneldalen (sammen med Sump-Skræppe, se denne), i en stubmark N f. den ydre del af N-tunneldalen og i strandengen herunder på Lyø (alle DBF/CHu, leg. HT). På Sjælland er Strand-Skræppe fx udbredt i mosen ved Kobæk Sø nær Skælskør (DBF/BM & SGC).

Butbladet Skræppe (Rumex obtusifolius) (LC) (110+4)

Ny for Leammer i Odense Fjord (29) (HT).

Sump-Skræppe (Rumex palustris) (NT) (5)

Genfund på bredden af et vandhul i den indre del af S-tunneldalen på Lyø (32) (DBF/CHu, leg. HT), sammen med fx Strand-Skræppe. Begge arter havde både blomster og frugter: Sump-Skræppe med en 1 mm lang støvknap og en 2 mm bred nød. Svend Andersen var leder for DBF’s ekskursion til Lyø den 5. august 1932 og afsluttede i Botanisk Tidsskrift 42 et afsnit om ”Lyø, Dalbunden i den østlige Dal” (af os benævnt S-tunneldalen) med følgende passus: ” … langs Hovedgrøften findes sammen med Rumex maritimus meget smukt udviklede Individer af den sjældne R. limosus.” Sidstnævnte navn er Sump-Skræppes gamle latinske navn, og Andersen tog belæg til Dansk Herbarium. Også set i S-tunneldalen på Lyø i AFD – med en lille bestand omtrent på 2019-lokaliteten og med en stor bestand centralt i den samme tunneldal (begge TRN 2002). Sump-Skræppe er ikke kendt fra Nordøstfyn (30).

Amarantfamilien (Amaranthaceae) (incl. Salturtfamilien (Chenopodiaceae))

Tykbladet Mælde (Atriplex glabriuscula) (LC) (21)

Nyt fund på odden mellem Dyreborg og Knold (32) incl. typiske blade (HT).

Stilket Kilebæger (Atriplex pedunculata) (NT) (12)

På Sjælland fx i strandengen ved Vasebro Yderfjord nær Skælskør (DBF/BMe & SGC), ret fåtallig. I Det Fynske Ørige står botanikerne ikke i kø for at indberette denne art (resp. dens stilkløse fætter).

Spyd-Mælde (Atriplex prostrata s.lat.) (LC) (94+4)

Ny for Kyholm i Odense Fjord (29), hvor den dog er langt sjældnere end Strand-Mælde (HT).

Tangurt (Bassia hirsuta) (LC, 1997: R (A)) (24)

Nye fund af denne åbenbart stadig ekspanderende art: Hist og her på Torø ved Assens (28) (F&N/LLC) hhv. 5 ex. i tangvolde under ”Klinteskoven” på Helnæs (28) (HT). Arten synes ny for begge øer, idet der findes et ældre, ubekræftet fund fra Helnæs (Laurids Krings angivelse fra en “strandeng ved nordvestenden af Helnæs” i 1951 – lokaliteten er overstreget i NF’s arkiv). Genfundet med over 50 ex. i tangsumpen N f. Skovballe Havn på Tåsinge (32) (HT), hvor den sidst blev set i 1998 med 25 ex. (HT). Kendt fra Skovballe, siden P.M. Pedersen samlede den her til Dansk Herbarium i 1913. Moderne genfund af Tangurt: I saltpander ved Østerø Sø (31) (HT), 50 spinkle ex. i strandengen ved Bøjden Nor (N f. landevejen) (32) (HT), spinkle ex. (færre end Drue-Gåsefod) i strandengen ud for Klydeskjulet ved Bøjden Nor (32) (HT), Monnet på Tåsinge (32) (DN/PVR, leg. HT), talrig i strandengen mod V på Halmø (begge 33), ligesom den også findes SØ f. gården (begge F&N/UFr), tusindvis i en saltpande på Storeholm ved Ristinge Hoved (34) (KDJ) og neden for Bruns Banke ved V-delen af Keldsnor (34) (JHJ). På den østlige lokalitet på Halmø synes den ikke angivet siden 1986 (FA/EV & JMA), mens den på den vestlige sidst er angivet i 2005 (FA/MLJ). På Sjælland findes Tangurt fx som lokalt dominerende art i en saltpande i strandengen ved Vasebro Yderfjord nær Skælskør (DBF/BMe & SGC).

Hvidmelet Gåsefod (Chenopodium album) (LC)

Ny for Fiskeholm i Helnæs Bugt (28) som temmelig sjælden på øen (HT).

(*)Stolthenriks Gåsefod (Chenopodium bonus-henricus) (NA)

Forgæves eftersøgt i den kratnære vejkant ved Udby Kirke (28) (HT) – ligeledes i 2016 (BBR & HT) og sidst set her med 8 blomstrende ex. i 2005 (HT). Synes også en saga blot på diget på bakken S f. ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) endsige ved broen over Kastel Å N f. Ellested (31) (begge HT) (sidst 2010 hhv. 2001 (begge HT)). Tidligere set i Udby (28) af Anfred Pedersen og Grande Stephensen. Ellested-bestanden har været kendt siden Rostrup, ligesom en kendt ruderatbotaniker fandt den her på sin barndomsegn (FS ca. 1970-1990). Stolthenriks Gåsefod er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3). AFD-værket siger imidlertid en forvildet bofast arkæofyt, der er aftaget overalt i Danmark siden TBU. Tidligere dyrket som spinaterstatning og til medicin. På Öland set ved Gråborg (HT).

Drue-Gåsefod (Chenopodium chenopodioides) (LC, 1990: R) (30)

Ny for Vigelsø i Odense Fjord (29) som fåtallig ved en sø i SØ-hjørnet uden for den nye strandeng i reservatet på S-delen (NSF/HT). Moderne genfund: Maden på Romsø i Storebælt (30) som fåtallig (Rød Gåsefod optræder derimod i voldsom mængde) (HT), strandengen ved Bøjden Nor (N f. landevejen) (32) med 5000 ex. især i saltpander (HT), strandengen ud for Klydeskjulet ved Bøjden Nor (32) i tusindtal, men med spinkle ex. (HT), odden mellem Dyreborg og Knold (32) (HT), strandengen i den ydre del af N-tunneldalen på Lyø (32) blandt Strand-Skræppe (DBF/CHu, leg. HT), ved fugletårnet nær Vestersjo på Lyø (32) med et ex. (CHu), ved stien på S-delen af Drejøs V-halvø Skoven (32) med en stor bestand S f. hovedvejen (CHu) og sammesteds også N f. hovedvejen med 50 ex. sammen med 100.000 Kveller (F&N/KPe), Monnet på Tåsinge (32) (DN/PVR, leg. HT) samt ”Thurø Rev” (32) (DBF/CHu, FØA, HT, IH & LLC, leg. CHu). Drue-Gåsefod medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for strandeng – eller er den blevet for almindelig til det? Rød Gåsefod bør måske også med i PEF!

(*)Hjertebladet Gåsefod (Chenopodium hybridum) (NA)

Nyt fund på byggetomt ved Vesterbro 34 i Odense (29) (BKS). Hjertebladet Gåsefod er spontan iflg. Buchwald et al. (app. 3).

(*)Grøn Gåsefod (Chenopodium suecicum) (NA)

Fåtallig på Hou (34) (F&N/HN). Grøn Gåsefod er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

*Lusefrø (Corispermum intermedium) (cf.) (NA)

Nyt fund med en del kimplanter i en sandbunke på baneterrænet ved Hjulby St. (31) (BKS). Grande Stephensen bør følge planten til dørs – så kommer fundet med i URT.

Kermesbærfamilien (Phytolaccaceae)

*Asiatisk Kermesbær (Phytolacca acinosa) (NA)

Klynge med 10 blomstrende skud ved brændeskuret ved den fhv. skole på Romsø (30) den 28. august (HT). Set sammesteds den 30. august 2008 – gensyn vækker glæde, men nu til en højere billetpris.

Vandarvefamilien (Montiaceae)

*Spiselig Vinterportulak (Claytonia perfoliata) (NA)

Nye fund (begge 29) (begge HT) mellem fliser ved transformerstationen ud for Emmavænget ved vejen Højvang i Næsby og i et krat i ”Oplevelseshaven” ved Psykologisk Afdeling ved Odense Universitetshospital – det var dog ikke meddeleren, der midlertidigt var anbragt her! I Jylland er Spiselig Vinterportulak fx på baneterræn ved Kolding Godsbanegård – blomstrende i tusindtal som lokalt dominerende art.

Liden Vandarve (Montia minor) (EN) (23)

Nyt fund: Fåtallig i Enghave på Fønsskov-halvøen (28) (F&N/LLC). Genfund som hist og her i S-delen af Ristinge Nor (34) (F&N/FS & HN) – kendt herfra i det mindste siden 1980’erne (HN), men ikke samlet til Dansk Herbarium. Der er derimod belæg i TBU-herbariet fra Tranekær (34) i 1864 – vel i sikker afstand fra datidens slagmark.

*Flise-Portulak (Portulaca oleracea ssp. granulatostellulata) (NA)

Stadig i en have i Allested-Vejle (32) med et blomstrende ex. (F&N/EMBH). Men er dette taxons identitet mon nogensinde blevet bekræftet?

Nellikefamilien (Caryophyllaceae)

*Karteuser-Nellike (Dianthus carthusianorum) (NA)

Ny som forvildet i Det Fynske Ørige med en bestand på en vold ved Odense Kanal nær genbrugsvirksomheden Marius Pedersen (29) (BKS). Iflg. AFD-værket er Karteuser-Nellike en forvildet og indslæbt, ikke bofast neofyt med oprindelse i S- og C-Europa med N-grænse på de Nordfrisiske Øer nær den danske grænse. TBU nr. 25 fra 1959 omtalte ubekræftede oplysninger om en forekomst på Fanø (i Ostenfeld-Hansens TBU-protokol), som kan være spontan. Indført som prydplante i Danmark muligvis før 1800 og forvildet ved henkastning af haveaffald eller som levn fra dyrkning. Eneste tidligere danske fund i Dansk Herbarium er fra Søndersøen ved København 1867-1871, hvortil den dog formentlig blev indslæbt med græsfrø. I AFD kun fundet forvildet i 4 ruder – 3 på Sjælland 2000-2004 og et på Lolland: Baneterræn ved Rødbyhavn i 2010 (FS). På F&N’s kort er der heller ingen fund fra Det Fynske Ørige, men derimod 3 fra Jylland og et fra Sjælland hhv. Lolland. Det seneste fund er gjort den 8. september ved Sletterhage Fyr på Djursland (F&N/OBi). I TBU-arkivet er den angivet fra den N-sjællandske halvø Halsnæs i 1875.

Bakke-Nellike (Dianthus deltoides) (LC) (47+1)

Hyppig på overdrev i Maden på Helnæs (28) (BVP). Den kønne art var den fjerde Årets Fynske Urt i 2011.

Strand-Nellike (Dianthus superbus) (NT) (7)

Den eksotisk udseende art har desværre lidt en tilbagegang på Skoven-delen af Drejø (32) pga. tæt slåning (IH). Ved nærmere eftersyn er der nok lige så mange som tidligere – set som afblomstrede ex., der ikke er så nemme at få øje på (CHu, med foto).

Alm. Brudurt (Herniaria glabra) (LC) (14)

Stadig en pæn bestand med mindst 500 ex., der især findes mellem brosten på p-pladsen (mest på og ved en repos nær NV-hjørnet af p-pladsen) over for Hotel Knudsens Gård i Odense (29) (HT), dvs. mellem den nu flyttede ”Griske Bank” (også kendt som ”Gebyrbanken” eller bare Danske Bank) og Meny (det fhv. Favør). AFD-kortet har den ikke fra Ærø (33), selv om den kendes fra flere ældre fund. På Öland set et sted på Stora Alvaret (HT).

Trævlekrone (Lychnis flos-cuculi) (LC) (82+3)

Årets Danske Urt 2020. Nyt fund i et kalkbrud ud for SV-delen af Teglværkskov i Nyborg (31) med 10 ex. (F&N/MKS), men formentlig udsået her. Moderne genfund: Staurby Mose (28) (HT), ferskengen mod V i Kindstrup Mose ved Ejby (28) (DOF/BLR & NBJ, leg. HT), ”Præsteengen” ved Stenløse (29) (VBD/HT), på Ø-bredden af Odense Å som talrig i kæret ved Ådalskolen i Bellinge og i kalkkæret N herfor (begge 29) i højflor den 7. juni (begge HT), i ”Storgårds Væld” opstrøms fordums Kratholm i Odense Ådal (29), med få standere den 17. oktober (HT), Urup Dam (30) i store mængder (VBD/MKS), med få klynger i kalkkæret i N-delen af i Bondemosen ved Ullerslev (31) (HT), med et flot blomstrende tæppe helt mod NV i Langemose ved Ullerslev (31) (DBF/HT), foto ved FØA i Fynskredsens nyhedsblad, i dalen i ”Vibesholm Enge” ved Ullerslev (31) (DBF/HT), i kalkkæret under Spanggård ved Sorteå (31) med fx Engblomme (HT) samt med 1000 blomstrende ex. i Bromade i Vitsø (33) (F&N/KBJ). Ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) er standere set i ”Pilestrand” den 3. oktober (HT). Fake News: Trævlekrone synes udsået omkring træbroen ved regnvandsbassinet N f. Moseskov ved Syddansk Universitet i Odense (29) i lighed med en blåblomstret art af Iris (FØA) – skal det nu være nødvendigt?

(*)Mark-Firling (Sagina apetala) (NA) (7)

Ny for Leammer i Odense Fjord (29) (HT). Mark-Firling er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

Strand-Firling (Sagina maritima) (LC) (24+1)

Genfundet for strandengene i Bobakker på Helnæs (28) (F&N/BVP), hvor den kendes fra 1959 (Alfred Hansen) og 1983 (FA/EV). Moderne genfund: ”Thurø Rev” (32) med et tæppe af standere på en myretue den 15. september (DBF/CHu, FØA, HT, IH & LLC), Monnet på Tåsinge (32) med flere steder på myretuer den 8. august (DN/PVR, leg. HT) og Revet på Lyø (32) som talrig på en myretue (DBF/CHu, leg. HT). Også set på myretuer i strandengen ved bakken Æblehoved på Lyø i AFD (TRN 2000).

Nordlig Knude-Firling (Sagina nodosa ssp. borealis) (NT) (12)

Moderne genfund: Stranden S f. Føns (28) med over 50 ex. den 2. august (HT) ”Sydlig”!!, kirtelhårede skud, en del yngleknopper, også på Naturens Dag den 8. september (DBF/LLC). I det jyske område talrigt blomstrende i strande på NV-Fanø: Søren Jessens Sand, Rindby Strand og ud for Fanø Plantage (alle DBF/AKC & SVi) – i førstnævnte område kronet med 4 ex. Sand-Stinksvamp som ny for Fanø (leg. HT). Sydlig Knude-Firling (Sagina nodosa ssp. nodosa) er ikke fundet i AFD, idet alt gransket belægsmateriale tilhører Nordlig Knude-Firling. Der er heller ingen ældre fund fra Det Fynske Ørige.

Flerårig Knavel (Scleranthus perennis) (LC) (4+1)

Lokalt stadig talrig på Springbakke ved Føns (28) med mange blomstrende ex. endnu den 1. november (HT) – i nærheden et frugtlegeme af sæksvampen Puppe-Snyltekølle som ny for lokaliteten. Iflg. AFD-værket er Flerårig Knavel i Det Fynske Ørige kun registreret i en håndfuld ruder (28, 32), men den er kendt fra alle distrikter.

Nikkende Limurt (Silene nutans) (LC) (18+2)

Nyt fund i et kalkbrud ud for SV-delen af Teglværkskov i Nyborg (31) med 10 ex. (F&N/MKS), men formentlig udsået her. Moderne genfund: Staudelien på Sønderby Klint (28) (HT), Bobakker på Helnæs (Elmebjerg og vejskrænten S f. p-pladsen) (28) (HT), som udbredt ved Dyrehave Mølle S f. Nyborg (31), især på vejskrænterne, men også på brakmarken og i mindre grad på den tilgroende kystskrænt (HT), ved Slipshavn på Østerø-halvøen (31) (VBD/SNL), som talrig langs stien på Ristinge Klint (34) (CHu) og ”Hesselbjerg Strand” ved Tryggelev Nor (34) med spredte standere den 30. oktober (HT). Fake News, den 1. juni: Et udsået blomstrende ex. af Nikkende Limurt på dæmningen ved ”Engsøen” i ”Gyldensten Strand” (29) (TV). Stop det cirkus, Åge Villum Jensen Naturfond!

Kødet Hindeknæ (Spergularia marina) (LC) (57+3)

Ny for Fiskeholm i Helnæs Bugt (28) på V-bredden med den nedenstående fætter (HT). Genfundet på Romsø i Storebælt (30) med 2 hvidblomstrede ex. ved skovfogedhuset (HT) – ikke set i AFD-rude 4331 eller i Fyns Amts strandengsregistrering, men på DBF’s ekskursion i 1944. I reservatet på S-delen af Vigelsø i Odense Fjord (29) optræder arten i mængde (talrigt blomstrende endnu i midten af september) (NSF/HT). Det var også Kødet Hindeknæ, som kom først ved strandengsdannelsen efter Guldalderens inddæmninger: Som en fodnote (på side 365) anførte Anton Andersen i sin Nordfyns Flora (1910) under Kødet Hindeknæ, at denne art på den inddæmmede strand ved Hofmansgave i 1821 forekom så talrigt og enevældigt, at den dækkede mere end 500 tønder land.

Vingefrøet Hindeknæ (Spergularia media) (LC) (50+3)

Ny for Fiskeholm i Helnæs Bugt (28) på V-bredden med den ovenstående fætter (HT). Ikke set i reservatet på S-delen af Vigelsø i Odense Fjord (29) (NSF/HT), men derimod set i strandengsbræmmen på Ø-kysten af den tilgrænsende ø Store Ægholm (29) (HT).

Tykbladet Fladstjerne (Stellaria crassifolia) (EN) (1)

Denne sårbare art optræder stadig talrigt i rørsumpen nær Ronæs Bro ved ”Gamborg Inderfjord” (28) (F&N/LLC).

Skov-Fuglegræs (Stellaria neglecta) (LC) (33+3)

Nyt fund: Fåtallig i ”Klinteskoven” på Helnæs (28) (F&N/LLC).

Tjærenellike (Viscaria vulgaris) (LC) (16)

Fake News, den 1. juni: Et udsået blomstrende ex. af Tjærenellike på dæmningen ved ”Engsøen” i ”Gyldensten Strand” (29) (TV). Stop det cirkus, Åge Villum Jensen Naturfond! På Sjælland fx på gravhøjene Hyrdehøj Ø f. Ramløse og en navnløs ved Ølsted Strandhuse – begge steder højt på højen for at undvige det beskidte dusin (begge HT). Hertil på gravhøjen Kanehøj NØ f. Skælskør med få standere i den slåede øvre del den 30. juni (HT) – på denne høj skal fynske H.C. Andersen den 8. april 1825 have overværet 3 henrettelser!

Hornbladfamilien (Ceratophyllaceae)

Tornfrøet Hornblad (Ceratophyllum demersum) (LC) (28+1)

Nyt fund: I en vandfyldt tørvegrav mod V i Vesterholm Mose S f. Hjulby Sand (lige S f. motorvejen) (31) (HT). Talrig i 2 gadekær i Lyø By (begge 32) (begge DBF/CHu).

Ranunkelfamilien (Ranunculaceae)

Sort Druemunke (Actaea spicata) (LC) (34+1)

Langs banestien i Staurby Skov (28) er set 2 vegeterende ex. (HT) – men mon ikke friluftslivet får ram på dem også? Arten savnes stadig fra Ærø (33). Sort Druemunke medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for løvskov. På Öland findes den i Nunnedalen (HT).

Krybende Kabbeleje (Caltha palustris ssp. radicans) (LC) (30+3)

Nyt fund ved grøften i kanten af ”Kratluskerengen” NV f. Kluset Bro (29) incl. flere blomstrende/frugtende ex. med rodslående skud (DN/HT). Moderne genfund (begge HT): ”Præsteengen” ved Stenløse (29) og i ellesumpen under Spanggård ved Sorteå (31). Dette taxon savnes tilsyneladende stadig fra Nordøstfyn (30), Ærø (33) og Langeland (34), som vi allerede skrev i 2002. Krybende Kabbeleje medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for mose.

Blå Anemone (Hepatica nobilis) (LC) (17+1)

Nyt fund med 3 klynger i et snebærkrat i et grønt område 100 m Ø f. krydset Niels Bohrs Allé/Brobygårdvej i Odense (29) (FØA) (lige NV f. de naturnære skove ved Syddansk Universitet, hvor den sidst blev set i Killerup Fællesskov (29) i 1905 af lærer Lønkjær) – forvildet (der var ikke andre haveplanter i nærheden)? I midten af januar blev det checket i Bjørnemose Skov (32), om højvandet i Svendborgsund var nået op til skovbrynet med den enlige Blå Anemone. Det var det ikke, så der kunne noteres et stort, frisk vintergrønt blad af denne art (IH) – meddeleren tænkte: ”Jeg håber det ekspederer kraft ned til roden og en fornyet blomstring om nogle måneder”. 13 blomstrende ex. af en indslæbt form af arten i Tryggelev den 24. marts (34) (F&N/HN). Ikke set i ”Klinteskoven” på Helnæs (28) – men nok rigeligt sent den 23. juli (HT). 2 kvindelige deltagere på en svampetur i Stenløse Skov (29) (SBF/EHM & HT) havde set den her i 1950’erne – vel nok den samme lokalitet, hvor den sidst vides set i 1967 (FHP). Iflg. de 2 bemeldte kvinder er det en skrøne (vandrehistorie), at arten blev transporteret til blomstermarkedet i Odense i trillebører. Blå Anemone er udbredt på Öland (HT).

Ungarsk Anemone (Hepatica transsilvanica) (NA)

Ny som forvildet (udsået?) for Det Fynske Ørige mellem træer ved stien oven for det fhv. Jægerhotellet på ”Indrehovedet” af Fyns Hoved (Jøv) (30) (FØA). Iflg. AFD-værket en forvildet, ikke bofast neofyt med oprindelse i Rumænien, der har været dyrket som prydplante i Danmark siden midten af 1800-tallet – sandsynligvis med stigende popularitet efter et blogindslag af Claus Dalby i 2010. Kendt forvildet i Utterslev Mose ved København siden 1989 (FS). I AFD også et fund i et krat ved et vandløb nær bebyggelse ved Rådvad (OBL 2007), ligesom den – ligeledes i Københavns-området – er fundet forvildet i Moseparken ved Emdrup (senest DHW 2019; leg. FS 2016; også HN).

Musehale (Myosurus minimus) (LC) (43+3)

Nyt fund som fåtallig i S-delen af Ristinge Nor (34) (F&N/FS & HN). Også fundet et nyt sted i Maden på Helnæs, hvor en ny grøft krydser ”Overdrevsvejen” (lige S f. vejen) (28) (JHJ). Hertil et par ex. ved Sollerup (32) (JHJ), hvor den blev nyfundet i 2018 (JHJ). Musehale medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for ferskeng. På Sjælland er den fx set fåtalligt i mosen ved Kobæk Sø nær Skælskør (DBF/BM & SGC), afblomstret den 30. juni. Musehale er set 2 steder på Öland (begge HT).

Nikkende Kobjælde (Pulsatilla pratensis) (LC, 1997: A) (6)

Moderne genfund: Flyvesandet (29) som hist og her knoppende den 6. april (F&N/SuN), fåtalligt blomstrende den 16. maj (F&N/KiR). Som vanligt også på Sandbjerg i ”Jordløse Bakker” (32) (DBF & DN/TRN). Nikkende Kobjælde er aldrig fundet på Ærø (33). På Sjælland er den fx set i et rudimentært overdrev på Kulerup Ås (V f. Regnemark Vandværk) (40/9), med en pæn lille bestand omkring en sti (DBF/SGC)

Opret Kobjælde (Pulsatilla vulgaris) (LC, 1997: A) (2)

Stadig Ø f. grusgraven ved gravhøjen Anes Høj i Tarup-Davinde Grusgrave (30) med 15 blomstrende og 14 vegeterende ex. (F&N/PeR) – i 2018 8 hhv. 2 (PeR).

Den 22. april atter forgæves søgt på Springbakke ved Føns (28) (HT). Vel sidst 2015 (BBR & HT): Ansvarsarten Opret Kobjælde (Pulsatilla vulgaris) findes glædeligvis stadig på Springbakke ved Føns (28) – dog kun som en plante bestående af 5 stilke med frugt og en med blomst den 6. juni. I Jylland er arten stadig talrig i overdrevet på Brunbjerg i Halk Skydeterræn (DBF/FØA & LLC).

Kredsbladet Vandranunkel (Ranunculus circinatus) (NT) (2)

Sædvanligvis i mængde i ”Nordsøen” i Tarup-Davinde Grusgrave (30) (HT). På Öland er Kredsbladet Vandranunkel set i Hörninge Mosse (HT).

Strand-Vandranunkel (Ranunculus peltatus ssp. baudotii) (LC) (20)

Moderne genfund: I en lille sø N f. åsen ved Skarris Odde på Agernæs i Helnæs Bugt (28) (HT) og i ferskvandssøen på Monnet på Tåsinge (32) (DN/PVR, leg. HT).

Paloma har overtaget planteovervågningen i ”Gyldensten Strand” (29) og noteret godt med denne art i ”Engsøen” (ÅVJN/KDJ).

Stivhåret Ranunkel (Ranunculus sardous) (LC) (28+1)

Udbredt i SØ-hjørnet af ”Engsøen” i ”Gyldensten Strand” (29) med en lille og en stor klynge med 20 hhv. 80 blomstrende/frugtende stilke (HT). Fundet slutter sig til sidste års do. et andet sted i Gyldensten Strand” (HT). Arten er dog stadig sjælden på Nordfyn (29).

Gul Frøstjerne (Thalictrum flavum) (LC) (24)

På en uafgræsset fugtig eng nær en vandløbsbred i Holluf Pile (30) (F&N/KrH). På Sjælland fx en pæn klynge i mosen ved Kobæk Sø nær Skælskør (DBF/BM & SGC).

Sand-Frøstjerne (Thalictrum minus ssp. arenarium) (LC) (2)

Moderne genfund: Hist og her blomstrende på ”Flyvesandet” (29) den 22. juni (F&N/KiR).

Rank Frøstjerne (Thalictrum simplex) (NT) (0)

Moderne genfund: Ved pumpestationen i ”Vibesholm Enge” ved Ullerslev (31) (DBF/HT). Incl. en flot klynge med 100 blomstrende skud den 11. juli (men med hvidgule støvtråde!) (HT). Dette taxon blev i AFD aldrig godkendt fra Det Fynske Ørige.

Engblomme (Trollius europaeus) (NT) (16+1)

Fyns største bestand i kalkkæret under Spanggård ved Sorteå (31) er optalt til 65 blomstrende og 30 vegeterende ex. den 14. juni (HT). De højeste ex. nåede 90 cm, og der blev optalt i alt 360 blomsterkugler excl. de afbidte. Alm. Mjødurt er slangen i paradiset: Den står ikke bare på lur med tilgroning af kæret. Overraskende resterer endnu et vegeterende ex. bestående af 2 grundblade i ”Vibesholm Enge” ved pumpestationen N f. motorvejen (31) den 11. juli (HT). Derimod forgæves søgt i ellesumpen under ”Søparken” S f. Odense (29) (PHl), ”Præsteengen” ved Stenløse (29) (VBD/HT), Vindinge Ådal ud for Rolfsted (30) (HT) og den samme ådal i ”Vibesholm Enge” S f. motorvejen (31) (HT). I N-Norge findes Engblomme fx på Bugøy S f. Varangerfjorden (DBF/BjG, foredrag den 20. marts), ligesom den også stadig kan ses i Skotland (DBF/ÅG, kort foredrag den 20. november).

Valmuefamilien (Papaveraceae) (incl. Jordrøgfamilien (Fumariaceae))

Hulrodet Lærkespore (Corydalis cava) (LC) (65+2)

10.000 blomstrende ex. i ”Klinteskoven” på Helnæs (28) (F&N/AmB).

Finger-Lærkespore (Corydalis pumila) (NT, 1997: A) (5)

Trods nogen tilgroning endnu enkelte ex. på strandoverdrevet ud for Præsteskov ved Nordenhuse (31) (JHB). Mangler stadig helt på Sydfyn (32) og Sydhavsøerne (33, 34). På Sjælland fx i en græsset åben skrænt på Rundebakke ved Roskilde Fjord (HT & NKP).

*Guldvalmue (Eschscholzia californica) (NA)

Ny for Vestfyn (28): Kommet af sig selv i en vold af overskudsjord mod oversvømmelser ved Varbjerg Strand (28) (F&N/MSt) – muligt sammen med et ex. af Blå Torskemund, hvilket taxon det så end er. Kom til Vilaflor (sidst FS 2006; BVP 2003; HT 1900-tallet), min fader: På Tenerife og andre kanariske øer en invasiv art.

Korsblomstfamilien (Brassicaceae)

(*)Randhåret Vinterkarse (Barbarea intermedia) (NA)

Et par steder langs skovveje i Lindkær ved Ravnholt (30) (DN/HRy & JDy, leg. HT) – lokaliteten er mere kendt for Rank Vinterkarse, der dukkede op ved naturgenopretningen. Moderne genfund af Randhåret Vinterkarse: Ved en fiskeplads i Kindstrup Mose ved Ejby (28) (DOF/BLR & NBJ, leg. HT).

*Ager-Kål (Brassica rapa ssp. campestris) (NA)

Et blomstrende ex. i Rudkøbing (34) (F&N/HN) – en sjælden art på den lange ø.

*Orientalsk Takkeklap (Bunias orientalis) (NA)

Tæt bestand langs vejen lige ud for det SV-lige hjørne af Bredskab Fyn i ”Poul Smeds Mose” i Svendborg (32) – planterne har gennem årene spredt sig mod N langs trampestien fra beredskabets indkørsel (CHu). Arten har været kendt fra Svendborg siden 1819. Også et moderne genfund i vejkanten V f. Saltofte (28) (HT), men ingen Stor Farve-Visse.

Hyrdetaske (Capsella bursa-pastoris) (LC) (116+4)

Ny for Fiskeholm i Helnæs Bugt (28) på den fuglebeskidte skanse (HT).

Tandrod (Cardamine bulbifera) (LC) (9+2)

Ikke genfundet i Dyrehaven ved Langesø (29) (HT) – for sent den 22. juni? Her var den ny for det store skovområde omkring Langesø (29) i 2015 (HT). Arten savnes i Det Fynske Ørige endnu fra Nordøstfyn (30) og Ærø (33).

Skov-Springklap (Cardamine flexuosa) (LC) (18+3)

Nyt fund i en rørsump ved Storkenhøjvej nr. 157 i Fogense Enge (29) – 6 støvblade set (HT, under forgæves jagt på Eng-Skær).

Kronløs Springklap (Cardamine impatiens) (LC, 1990: R) (8)

Moderne genfund: En stander ved en skovvej (N f. kvæghuset på ”Thurø Rev”) i Thurø Østerskov den 15. september (DBF/CHu, FØA, HT, IH & LLC).

Dansk Kokleare (Cochlearia danica) (LC) (69+4)

Nyt fund langt fra kysten på en bakketop i Sandbjerg-området i ”Jordløse Bakker” (32) med et ex., hvor græsland er blevet til gyvelland og gerne skulle blive til græsland igen (DBF & DN/TRN, leg.JRN).

(*)Mursennep (Diplotaxis muralis) (NA)

Nyt fund ved Dyrehavemølle S f. Nyborg (31) med 2 ex. i foden af den Ø-exp. vejskrænt (HT). Mursennep er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 4).

*Sandsennep (Diplotaxis tenuifolia) (NA)

Nyt fund på Rågelund Fyldplads (30) (BKS).

(*)Gyldenlak-Hjørneklap (Erysimum cheiranthoides) (NA) (24+1)

Nyt fund med et blomstrende ex. ved p-pladsen ved Bispeeng i N-kanten af Odense (29) (HT). Gyldenlak-Hjørneklap er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3). Ikke set på Öland, men i Benestads Backar i Skåne (begge HT).

(*)Forskelligbladet Karse (Lepidium heterophyllum) (NA)

Ny for Langeland (34) med 9 blomstrende ex. naturaliseret med Blød Hejre i kanten af sommerhusområdet ved strandoverdrevet Feddet nær Stoense (F&N/FS & HN). Iflg. AFD-værket er Forskelligbladet Karse en indslæbt bofast neofyt med oprindelse i SV-Europa. Indtil 1958, hvor TBU-afhandlingen udkom, var den fundet en snes steder i Danmark og ikke anset for bofast. I AFD klart flest fund i det jyske område samt enkelte på N-Sjælland og Bornholm, men ingen i Det Fynske Ørige. I NF’s arkiv er Lepidium perfoliatum (synonym) angivet fra alle de 7 fynske TBU-distrikter bortset fra Nordøstfyn (30) og Langeland (34). Forskelligbladet Karse er spontan iflg. Buchwald et al. (app. 5). 

(*)Stinkende Karse (Lepidium ruderale) (NA)

Nyt fund: Flere ex. langs stien ved Pelles Grund på Lyø (32) (CHu). 100.000 ex. blev i 2014 set på Æblehoved på den samme ø (32) (EWe). Stinkende Karse er spontan iflg. Buchwald et al. (app. 3).

*Virginsk Karse (Lepidium virginicum) (NA)

Ny for Langeland (34) med 11 blomstrende ex. ved Tranekær Slot (34) (F&N/HN ex NON).

*Ungarsk Vejsennep (Sisymbrium altissimum) (NA)

Nyt fund: I gruset på baneterrænet ved Hjulby St. (31) (BKS). Manglende moderne genfund: På baneterræn ved Jarlsberggade nær Odense St. (29) (HT) (tidligere på rampen N f. rampen med Liden Sneglebælg). I Jylland er Ungarsk Vejsennep fx set fåtalligt i knop på baneterræn ved Kolding Godsbanegård (HT).

Rank Vejsennep (Sisymbrium officinale s.lat.) (LC) (116+4)

Ny for Leammer i Odense Fjord (29) (HT).

Tårnurt (Turritis glabra) (LC) (53+1)

Atter dukket op ved sti-Y’et ved græsmarken under ”Søparken” ved Stenløse (29) med 6 knoppende ex. den 23. maj (HT). Senere blev set 10 spinkle blomstrende ex. sammesteds den 16. juni (VBD/HT). Stadig på jættestuen Mårhøj på Hindsholm (30) med en stander den 3. oktober (HT).

Resedafamilien (Resedaceae)

(*)Gul Reseda (Reseda lutea) (NA)

Moderne genfund i staudelien på Sønderby Klint (28) (HT). Gul Reseda er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 4). I Jylland fx på den fhv. Ringkøbing Genbrugsplads (URT/BKS).

Soldugfamilien (Droseraceae)

Rundbladet Soldug (Drosera rotundifolia) (LC) (7)

Stadig i fattigkæret i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) (HT). I det jyske område fx et vegeterende ex. i månelandskabet Søby Brunkulslejer (HT) og som fåtallig i en hedemose i Fanø Plantage, hvor Liden Soldug var talrig (DBF/AKC & SVi). Rundbladet Soldug findes også i den lille artsrige hedemose mellem Kløvbakke og Henne Stationsby (HT) – her er antallet af Liden Soldug lavere, idet her samtidig er fx Spæd Mælkeurt (2 blomstrende ex.) og Klokke-Ensian (over 100 blomstrende ex.).

Stenurtfamilien (Crassulaceae)

(*)Mos-Korsarve (Crassula tillaea) (NA) (0)

Ny for Nordfyn (29) i et spor lige N f. den indre klitrække og i vejkanten lige Ø f. campingpladsen samt ved lokumsbygningen på Flyvesandet med ikke under 1250 røde, knoppende ex. i alt (HT). Fundet 29. marts, demonstreret på Botanikdagen i København dagen efter, støvblade fremkommet den 9. april, den 26. november stadig med spinkle skud on location – det første bladpar rødt, mens det andet og tredje bladpar er grønne. Spreder sig i Fyns Hoved-området (begge 30) – nu også med næppe under 1000 ex. i og ved det sandede spor ved Fynshovedvej 800 med fx Gul Evighedsblomst (HT; også NHC) samt på p-pladsen ved sømærket ud for Sømærkevej (NHC). I dette område er der ved Fyns Hoved Camping (begge 30) moderne genfund ved minigolfkiosken med over 500 ex. (også set grønne den 3. oktober) og i tusindvis på campingpladsen (begge HT; også NHC). Derimod er arten ikke genfundet i ”Nordskov Enge” (HT). Mos-Korsarve spreder sig åbenbart også på De Kanariske Øer, hvor den i 2019 er set på fx Tenerife (DBF/PW) og La Palma (FS). Mos-Korsarve medtages i PEF som en sjælden antropokor art, der måske er hjemmehørende.

Stenbrækfamilien (Saxifragaceae)

Småbladet Milturt (Chrysosplenium oppositifolium) (LC) (21+2)

Moderne genfund: I bækdalen N om stien Ø f. ”Skovsøen” i Hesbjerg Skov (29) (HT). Småbladet Milturt savnes stadig helt fra Nordøstfyn (30) og Sydhavsøerne (33, 34).

Trekløft-Stenbræk (Saxifraga tridactylites) (LC) (20+1)

Nyt fund ved den fhv. jernbanefærgehavn i Nyborg (31) med en del frugtende ex. lige Ø f. den nybyggede rigmandsghetto (HT). Moderne genfund på baneterrænet nær Odense St. (begge HT): Ved Jarlsberggade mindst 10 blomstrende ex. den 31. marts og den 8. juni standere på rampen sammen med Liden Sneglebælg. Under ”Byens Bro” nærmere hovedbanegården enkelte endnu blomstrende (og flere frugtende) den 14. maj, mens der den 24. maj var endnu færre blomstrende ex. I Jylland findes Trekløft-Stenbræk fx på baneterræn ved Kolding Godsbanegård med over 1000 blomstrende ex., men mere ydmyg end Spiselig Vinterportulak. Stenbræk-arten er udbredt i Skånes sandstepper og på Stora Alvaret på Öland (begge HT) – rigt blomstrende i slutningen af maj pga. tørken i april (CHu).

Rosenfamilien (Rosaceae) 

(incl. Stenfrugtfamilien (Amygdalaceae) & Kærnefrugtfamilien (Malaceae))

Vellugtende Agermåne (Agrimonia procera) (LC) (13+1)

Nye fund: I et buskads i V-kanten af Holluf Pile (30) med et frugtende ex. (F&N/KrH), i en S-exp. grøfteskrænt lige S f. motorvejen i Vesterholm Mose S f. Hjulby Sand (31) med mindst 50 blomstrende/frugtende ex. (HT) og i en N-exp. bivejskrænt VNV f. Vragegård i Planteheld ved Arreskov Sø (32) med 100 blomstrende/frugtende ex. til 140 cm (HT). Moderne genfund 2 steder, hvor den jævnligt kigges til: Stadig ved en sti i Stenløse Skov (29) (alle HT, excl. den 20. oktober) – standere uden frugter den 26. januar, en juvenil klynge den 23. maj, få knoppende ex. den 16. juni, mindst 7 standere, hvoraf de 5 endnu med frugter, til 170 cm den 5. oktober, stadig med frugter den 19. oktober, den 20. oktober (SBF/EHM & HT) og den 14. november. Hertil 2 klynger ved adgangsvejen til fugletårnet mellem Firtalsstrand og ”Mellemstykket” ved Odense Fjord (29) – den 18. april 4 rosetter i N-klyngen og 2 i S-klyngen, den 3. juli et blomstrende og 4 knoppende (men reelt standset i udviklingen) skud i N-klyngen, det samme foruden 5 vegeterende skud i S-klyngen og den 23. september N-klyngen med 4 svitsede blomsterstande, S-klyngen med en do. (alle HT).

Måske også stadig på den gamle kystskrænt ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) (HT), men kun 3 vegeterende ex. – Alm. Agermåne talrig i flad mark herunder.

I Jylland optræder Vellugtende Agermåne fx spredt i den kratklædte græsfælled Hyby Fælled nær Fredericia (DBF/HBj & NSE) – herunder nær Eng-Skær, men også i

en grøft med Alm. Agermåne ved militærvejen Ø f. Eng-Skær-fælleden.

Håret Løvefod (Alchemilla filicaulis var. vestita) (NT) (18)

I Jylland fx i en græsset høj eng i Kasted Mose (HT) – vi må have Peter Frost Olsen til Fyn.

Glat Løvefod (Alchemilla glabra) (LC) (24+3)

Moderne genfund: Endnu i den stadig kreaturgræssede, men nu yderst ordinære N-exp. skrænt ved Sandager (31) – vokshattene synes en saga blot (HT). Findes også stadig på Kirkengen ved Borreby Møllebæk nær Brændekilde (29) (HT 2018) – lokaliteten fotograferet af journalist Jesper Stæhr Frantzen til Glimt 2019. Glat Løvefod medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for ferskeng. I Jylland fx i en græsset høj eng i Kasted Mose (HT).

Gulgrøn Løvefod (Alchemilla xanthochlora) (LC) (43+2)

Moderne genfund på Sjobjerg (28) (HT), i skoven Nyhave (29) med 5 blomstrende ex. (F&N/KiR) og ved pumpestationen i ”Vibesholm Enge” ved Ullerslev (31) med få klynger (HT). Hertil i ”Vibesholm Enge” også S f. motorvejen (31) – endnu synlig den 15. juli trods alibi-naturpleje (maskinelt høslæt) (HT). Gulgrøn Løvefod medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for ferskeng.

(*)Småfrugtet Dværgløvefod (Aphanes australis) (NA)

Nyt fund som hist og her i S-delen af Ristinge Nor (34) (F&N/FS & HN). I Dansk Herbarium 3 belæg fra Hou (alle 34) 1979, 1980 og 1983 (alle HN). Småfrugtet Dværgløvefod er spontan iflg. Buchwald et al. (app. 3).

Knoldet Mjødurt (Filipendula vulgaris) (LC) (27)

Moderne genfund: I dalen og ved pumpestationen i ”Vibesholm Enge” ved Ullerslev (begge 31) (begge DBF/HT), ”Vibesholm Enge” også S f. motorvejen (31) med et frugtende ex. den 15. juli (HT), Vodrup Klint (33) (DBF/KN), Lammebjerg midt i Tryggelev Nor (34) (HT) og på ”Stejlebjerg” S f. Tryggelev Nor (34) med få vegeterende ex. (F&N/HN). Knoldet Mjødurt medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev – især i indlandet kniber det med at holde stand i Det Fynske Ørige. I Jylland fx i en græsset høj eng i Kasted Mose (HT) med ca. 35 standere på den fhv. lokalitet for Eng-Skær, mens Knoldet Mjødurt på Sjælland fx findes på det græssede overdrev Rundebakke ved Roskilde Fjord (HT & NKP), på overdrevet omkring Kobæk Rende ved Skælskør som fåtallig (DBF/BMe & SGC) og på gravhøjen Kanehøj NØ f. Skælskør i den slåede øvre del (HT). Udbredt på Öland (HT). 

Bakke-Jordbær (Fragaria viridis) (NT) (7)

Moderne genfund i staudelien på Sønderby Klint (28) (HT).

Skov-Æble (Malus sylvestris) (LC) (35+1)

Antagelig ny for Romsø i Storebælt (30) (HT) – ikke noteret i AFD-rude 4331 eller på DBF’s ekskursioner i 1964 og 1944 endsige af Gandrup.

Liggende Potentil (Potentilla anglica) (LC) (5+1)

Moderne genfund: Som vanligt udbredt i Maden på Helnæs (28) (HT). 

*Rank Potentil (Potentilla recta) (NA)

Nyt fund i en markvejkant NØ f. Stridsbjerggård nær Korup (29) med 4 blomstrende, et frugtende og et afbidt skud den 17. november (HT). I AFD fundet i en græsset S-exp. skrænt lige S f. den samme gård (HT, 6. oktober 1993). Iflg. AFD-værket er Rank Potentil en indslæbt (samt muligvis forvildet) bofast neofyt, evt. arkæofyt, med oprindelse i det østlige C-Europa, SØ- og Ø-Europa samt V-Asien. Evt. arkæofyt, fordi der foreligger et makrofossilfund fra Jylland dateret til Germansk Jernalder, men omstændighederne ved fundet er ikke tilstrækkeligt kendt. I nyere tid er arten sandsynligvis indslæbt til Danmark med græsfrø.

(*)Blodstillende Bibernelle (Poterium sanguisorba ssp. sanguisorba

(LC, 1997: R) (0)

Moderne genfund: Sønderby Klint (28) med mindst 10 blomstrende/frugtende ex. (HT). Blodstillende Bibernelle medtages i PEF som en sjælden antropokor art, der måske er hjemmehørende.

(Hasselbrombær (Rubus sect. Corylifolii) (LC) (80+3))

Småart af Hasselbrombær (Rubus curvaciculatus) (NE) (1)

Nyt fund i en staudeklædt, N-exp. vejskrænt ved Kirkestræde under Thurø Kirke (32) (HT & MTh) – vejen vil her sige den smalle passage mellem vejene Kirkestræde og Snævringen. Hertil i den hegnsklædte vejkant ved Søndervej nær ejendommen Frydendal Ø f. Thurø By (32) sammen med den nærtstående Rubus dethardingii (HT & MTh). I AFD indgik Rubus dethardingii i Rubus curvaciculatus, men i hele Det Fynske Ørige var der kun et fund på N-Langeland (34). Iflg. AFD-værket var Rubus curvaciculatus tidligere ret hyppig i SØ-Jylland og på Sydfyn (32). Rubus curvaciculatus er ny for N-Sjælland langs SØ-brynet af Uggeløse Skov mellem Bastrup og Slangerup (URT/MTh).

Dethardings Hasselbrombær (Rubus dethardingii) (NE) (0)

Nyt fund i en staudeklædt vejkant ved Kirkestræde V om Thurø Kirke (32) med Rubus raunkiaerii og den vidt udbredte, invasive Rubus armeniacus (HT & MTh). Hertil genfundet i den hegnsklædte vejkant ved Søndervej nær ejendommen Frydendal Ø f. Thurø By (32) sammen med den nærtstående Rubus curvaciculatus (HT & MTh). Derimod ikke genfundet ved vejen Snævringen Ø om Thurø Kirke, hvor den – ligesom bestanden ved Frydendal – blev set i 1990’erne (EWe, ø-flora nr. 67). Hertil udtaler brombæreksperten Mogens Thornberg: ”Brombær kan flytte sig.” Rubus dethardingii er vidt udbredt i N- & C-Europa, men indtil for nyligt (ligesom i AFD) ikke adskilt fra Rubus curvaciculatus i Schleswig-Holstein. Rubus dethardingii er opkaldt af den tyske læge og botaniker E.H.L. Krause efter sin fagfælle Georg Detharding (1671-1747). Detharding blev født i Stralsund, var fra 1734 rektor ved Københavns Universitet og døde i København.

Gråbladet Hasselbrombær (Rubus fasciculatus) (NE) (19+1)

Antaget nye fund i en bøgeklædt, V-exp. vejskrænt ved Kirkestræde under Thurø Kirke (32) med de 2 vidt udbredte Rubus radula og Rubus vestitus (HT & MTh) samt i en staudeklædt, N-exp. vejskrænt ved Kirkestræde under Thurø Kirke (32) (HT & MTh) – vejen vil her sige den smalle passage mellem vejene Kirkestræde og Snævringen. Kan dog omfattes af thurinske fund den 28. juni 1919 (DBF/Ove Paulsen), 1981 (Anfred Pedersen) og i 1990’erne (EWe, ø-flora nr. 67). Der er moderne genfund af Rubus fasciculatus på Leammer i Odense Fjord (29) med et tæppe i krattet øverst på sydskrænten mod Ø (HT, bør ekspertcheckes) – også set her af Erik Wessberg i 1987/1992 (ø-flora nr. 44). Som de 2 sidste år også i krattet ved p-pladsen nær DSB’s kursuscenter på Østerø-halvøen ved Nyborg (31) (HT). På AFD-kortet savnes dette Hasselbrombær i Det Fynske Ørige kun fra Nordøstfyn (30) og Ærø (33).

Småart af Hasselbrombær (Rubus horridus) (NE) (12+2)

Nye fund 2 steder i vejkanten i brynet af en lille skov ved Duereds Vænge V f. Sinebjerg på Horneland (begge 32) (begge HT & MTh) – det ene sted er lige ud for tavlen med information om gravhøjen Duereds Høj. Iflg. AFD-værket findes dette Hasselbrombær især i Ø-Jylland. På AFD-kortet savnes Rubus horridus i Det Fynske Ørige kun fra Nordfyn (29) og Østfyn (31).

Falsk Tungebladet Hasselbrombær (Rubus pseudoglotta) (NE) (0)

Genfund den 21. juni 2019 af H.-O. Martensens 2 fund af denne småart den 24. juli 1980 i en hegnsklædt vejkant ved Egsmark SØ f. Bøjden på Horneland hhv. den 23. juli 1980 i vejkanten i brynet af en lille skov ved Duereds Vænge V f. Sinebjerg på Horneland (begge 32) (begge HT & MTh). I Danmark er den også kendt fra Als (Martensen 1985) – i øvrigt findes den kun mellem Rendsburg og Kiel i Tyskland. I AFD indgik Rubus pseudoglotta i Tungebladet Hasselbrombær (Rubus phylloglotta). Den ægte Rubus phylloglotta, som vi omtalte i rapporten for 2018, findes måske kun på Tåsinge (kilde: Drenckhahn, Jansen & Weber: Rubus pseudoglotta Drenckhahn & W. Jansen, eine neue deutsch-dänische Brombeerart aus dem Formenkreis des Rubus phylloglotta (Frid.) Å. Gust.).

Raunkiærs Hasselbrombær (Rubus raunkiaeri) (NE) (2)

I en staudeklædt vejkant ved Kirkestræde under Thurø Kirke (32) (HT & MTh). Erik Wessberg så den i 1990’erne i en hæk ved en sidevej til Grønnevej i Blåby på Thurø (32) (ø-flora nr. 67). I AFD var den ny for Fyn med fund på Vestfyn (28) og Nordfyn (29).

*Østrigsk Røn (Sorbus austriaca) (NA)

Selvsået opvækst på Hou (34) (F&N/HN). Iflg. AFD-kortet siden 1997 fundet i 3 AFD-ruder i Det Fynske Ørige (28, 29 og 34).

Ærteblomstfamilien (Fabaceae)

*Stor Farve-Visse (Genista tinctoria ssp. elatior) (NA)

Forgæves søgt i vejkanten V f. Saltofte (28) (HT), hvor den blev fundet i AFD (TRN, 20. august 2008).

Farve-Visse (Genista tinctoria ssp. tinctoria) (LC) (1+1)

Glædeligt gensyn med denne art i skovbrynet ud til hovedvejen ved Spedsbjerg (29) i form af 12 blomstrende/frugtende og 30 vegeterende skud (HT) – denne eneste fynske forekomst er sidst set her i 2015 (HT). Genfundet vakte ligefrem jubel hos Morten DD på F&N. Farve-Visse er derimod ikke genfundet langs banestien i Staurby Skov (28) (HT). I Det Fynske Ørige kendes arten i øvrigt kun med en pæn bestand på Fænø (28) (sidst BBR & HT pr. kajak 2014).

Strand-Fladbælg (Lathyrus japonicus ssp. maritimus var. maritimus) (LC) (12)

Fundet og spist under VBD ved Skovsgård (34) (DBF/MKP). I mængde langs kysten ved Løkkeby (34) (CHu 2010). Ikke set ved ”Pivhøj” på Tornen i Fyns Hoved-området (30) den 1. marts (HT). Strand-Fladbælg er dermed fundet i alle TBU-distrikter i Det Fynske Ørige, fastslås det hermed endnu en gang med syvtommersøm. På Sjælland fx i strandengen ved Vasebro Yderfjord nær Skælskør med en flot bestand (DBF/BMe & SGC).

Krat-Fladbælg (Lathyrus linifolius var. montanus) (LC) (3+3)

Ikke set ved Ellebæk Vig på N-kysten af Svinø (28) den 8. november (HT), og i det hele taget vigende i Det Fynske Ørige. Aldrig fundet på Østfyn (31), Sydfyn (32) og Ærø (33). I Jylland og på Sjælland har Krat-Fladbælg ofte fristeder på gravhøjene – på Djævleøen fx på Hyrdehøj Ø f. Ramløse som fåtalligt blomstrende den 28. april (HT).

Vår-Fladbælg (Lathyrus vernus) (NT) (1)

Udbredt på Öland, især i løvenge (HT). I Det Fynske Ørige er den stort set forsvundet – eller hvad? Uden tvivl er det ok at optage den på Rødlisten.

Smalbladet Kællingetand (Lotus tenuis) (LC) (52+2)

Talrigt blomstrende ved fugletårnet (den fhv. pumpestation) i ”Gyldensten Strand” (29) (F&N/KiR).

*Mangebladet Lupin (Lupinus polyphyllus) (NA)

I voldsom mængde i grøfterne ved Syddansk Universitet i Odense (29) incl. enkelte hvidblomstrede ex. (HT) – måske indført af endnu en alternativt begavet landskabsarkitekt, der ikke ved, at den anses for at være invasiv.

*Plet-Sneglebælg (Medicago arabica) (NA)

Udsået med græsfrøblanding på Langelandsfestivalens plads S f. Rudkøbing (34) – langt sparsommere end Krog-Sneglebælg (F&N/FS & HN). På F&N kaldes arten for Plettet Sneglebælg. Iflg. AFD-værket er Plet-Sneglebælg en indslæbt eller forvildet, lokalt bofast neofyt med oprindelse i Middelhavsområdet og V-Europa. Vides alene at være bofast i gamle ugødskede, S-exp. græsplæner nær kysten ved Kogtved (PH 1998), hvor den må have vokset siden nedlæggelsen af en frøimportforretning før ca. 1970. Også med på AFD-kortet fra Kerteminde (30).

Liden Sneglebælg (Medicago minima) (EN) (0)

2 interessante genfund for Det Fynske Ørige på baneterræner: Ved Jarlsberggade nær Odense St. (29) især på en V-exp. brostensklædt rampe (BKS) – den 8. juni optalt til næppe under 100 frugtende ex. (HT), men ingen spor af arten den 3. november (HT). Hertil, idet frugterne sad fast i insektnettet, ved den fhv. jernbanefærgehavn i Nyborg (31) (BKS) – den 14. juni optalt til 10 blomstrende/mest frugtende ex. Ø f. nybyggeriet (HT). TBU-arkivet har følgende oplysninger om artens udbredelse i Det Fynske Ørige: På Vestfyn (28) er den i 1911 set “paa tørre Bakker i Balslev Sogn” af cand. theol. Axel B. Klinge fra Kolding (artiklen ”Et Besøg paa Taarnholm ved Korsør” i Flora og Fauna 1911 (s. 114-117). Et dertil knyttet belæg i Dansk Herbarium er det ikke lykkedes klummeskriveren at opstøve. På Nordfyn (29) er den set ved Klintebjerg nær Odense Fjord før 1853 hhv. 1869 (belæg i Dansk Herbarium ved Niels Erik Hofman Bang hhv. J.C. Poulsen), vel lig med ”N f. Odense” i 1956 (Laurits Henrik Lorenzen (på kartotekskortet mærket ”Ing.” for Ingerslev-Hansen?)). Hertil kommer en angivelse fra Tofte ved Bogense (29) i 1902 (Anton Andersen i Nordfyns Flora, 1910). På Østfyn (31) er den – nær den nye lokalitet – i 1886 set “ved Nyborg … ved Stranden”, underforstået ”langs Stranden ud paa Halvøen”, dvs. Østerø) under DBF’s højsommerekskursion til Fyn ledet af cand. pharm. Sophus Rützou (ekskursionsreferatet ”Exkursion til Fyn den 23de til 25de Juli 1886” i Botanisk Tidsskrift 1887 (s. 2-3)). NF’s arkiv har hertil 2 tvivlsomme angivelser, begge ved J. Larsen før 1886: Bøgebjerg på Hindsholm (30) og Hjortholm på Langeland (34). Der kendes ingen angivelser fra Sydfyn (32) og Ærø (33). Iflg. AFD-værket er Liden Sneglebælg en hjemmehørende arkæofyt, hvor Danmark ligger på N- og NØ-grænsen af artens formodet naturlige udbredelse. Det er velkendt, at arten har sine danske hovedforekomster i postnummer 6120 ”Meget tør overdrevs- eller skræntvegetation på kalkholdigt sand” i SØ-Danmark, men også i AFD er der gjort fund på baneterræn. På Sjælland er Liden Sneglebælg set i stor mængde på et nyere, sandet overdrev på spidsen af Røsnæs-halvøen (URT/CCl & HGC). Frøkilden kan her være aldrig omlagte arealer ved Vindekilde, der ligger få hundrede m derfra. Vor art er også set i en grusgrav ved Gammelrand V f. Bjergsted mellem Svebølle og Jyderup (URT/CCl & HGC). Denne enårige ærteblomstrede synes at have været begunstiget af den langvarige tørke i 2018.

*Krog-Sneglebælg (Medicago polymorpha) (NA)

Udsået med græsfrøblanding, men talrig og veletableret på Langelandsfestivalens plads S f. Rudkøbing (34) (F&N/FS & HN). Fra Langeland (34) kendes den også i Gulstav Skov i 1986. Iflg. AFD-værket en indslæbt (fra Italien med Thorvaldsens kunstværker), ikke bofast neofyt med oprindelse i Middelhavsområdet samt C-Europa til England. Arten er et udbredt mediterrant ukrudt. I 2020 indslæbte vi en mere uhyggelig ”organisme” fra Italien, i korrekterende stund.

Strand-Stenkløver (Melilotus dentatus) (LC, 1990: R) (12)

Moderne genfund: Klisenor N f. Bagenkop (34), men kun med 3 blomstrende ex. (F&N/ALT & MELT). Strand-Stenkløver savnes fra Østfyn (31), ligesom fundene på Vestfyn (28), Nordfyn (29) og Nordøstfyn (30) er omgærdet af mystik.

Mark-Krageklo (Ononis spinosa ssp. procurrens) (LC) (105+2)

Hvidblomstrede ex. er set ved Hverringevej ved roden af Hindsholm lige Ø f. Kerteminde (30) (BKS).

Strand-Krageklo (Ononis spinosa ssp. spinosa) (LC) (16)

Moderne genfund: Sønderby Klint (28) (HT), Bobakker på Helnæs (28) som udbredt på Elmebjerg incl. næsten hvidblomstrede ex. (HT), ”Thurø Rev” (32) (DBF/CHu, FØA, HT, IH & LLC), Monnet på Tåsinge (32) (DN/PVR, leg. HT; HT), Vodrup Kint (33) som talrig incl. enkelte hvidblomstrede ex. (F&N/UFr), ”Store Galtebjerg” ved Tryggelev Nor (34) (HT), den lille og store hatbakke ved Salmenor (begge 34) (begge HT) samt Ørnehøj på Gulstav (34) (F&N/ALT & MELT). På Sjælland (begge DBF/BMe & SGC) fx fåtallig i såvel strandengen ved Vasebro Yderfjord nær Skælskør som på overdrevet omkring Kobæk Rende ved Skælskør.

*Giftig Kronvikke (Securigera varia) (NA)

Nyt fund på Rågelund Fyldplads (30) (BKS). Arten savnes i Det Fynske Ørige stadig helt fra Vestfyn (28) og Østfyn (31) samt Sydhavsøerne (33, 34). Iflg. Ole B. Lyshede indslæbes den som forurening i græsfrø.

(*)Alsike-Kløver (Trifolium hybridum ssp. hybridum) (NA)

Ny for Leammer i Odense Fjord (29) (HT). Alsike-Kløver er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 5).

Spæd Kløver (Trifolium micranthum) (EN) (6+1)

Ikke set på Romsø i Storebælt (30) den 28. august (HT) og ej heller på ”Thurø Rev” (32) (DBF/CHu, FØA, HT, IH & LLC) den 15. september – var vi for sent ude?

Rød Kløver (Trifolium pratense var. pratense)

Et ex. med 8 hvidblomstrede hoveder i kalkkæret i Fjordmarken ved Hofmansgave (29) (HT).

*Jord-Kløver (Trifolium subterraneum) (NA)

Udsået med græsfrøblanding på Langelandsfestivalens plads S f. Rudkøbing (34) – nu talrigt blomstrende (F&N/FS & HN). Moderne genfund i modsætning til de 2 arter af Sneglebælg sammesteds og med samme oprindelse. Iflg. AFD-værket en indslæbt samt forvildet, ikke bofast neofyt med oprindelse i S- og V-Europa. I de senere år også anvendt som efterafgrøde i landbruget.

Tornblad (Ulex europaeus) (LC) (5+1)

Hist og her i Julieplantage på Hindsgavl-halvøen (28) (F&N/TRM).

Langklaset Vikke (Vicia tenuifolia) (NT) (11)

Moderne genfund i staudelien på Sønderby Klint (28) (HT).

Tadder-Vikke (Vicia tetrasperma) (LC) (62+2)

Godt år i 2019 efter tørken i 2018. Blandt antaqeligt nye fund kan nævnes stranden N f. Eriksholm i ”Gyldensten Strand” (29) hist og her blomstrende (F&N/KiR), en stikant i et hasselhegn i ”Skolebotanisk Have” (29) med 2 m2 (HT), ”Bøgeskov” ved Syddansk Universitet i Odense (29) langs stien over letbanegraven (HT) og Østrig Ø f. Tranekær (34) med 50 ex. (F&N/CD). Moderne genfund: På baneterræn ved Jarlsberggade nær Odense St. (29) (HT). På Sjælland er fx set store klynger af Tadder-Vikke i mosen ved Kobæk Sø nær Skælskør (DBF/BMe & SGC) – i området var den også i en vejkant ved p-pladsen nær søen og i vejkanten ved Kobæk Strand. Hertil på gravhøjen Kanehøj NØ f. Skælskør i den slåede øvre del (HT). Hist og her på Stora Alvaret på Öland (HT).

Storkenæbfamilien (Geraniaceae)

*Bølgekronet Storkenæb (Geranium phaeum) (NA)

Nyt fund ved p-pladsen i Søparken i Stenløse (29), med 12+3 blomstrende skud i 2 klynger den 23. maj og stadig med grønne rosetblade den 19. december (HT). Ikke med i Liste over vilde planter i Odenses sydvestlige del (Hans V. Hansen 1984). I Dansk Herbarium foreligger et belæg fra Fangel (29) – lidt S f. Stenløse – i 1937. Bølgekronet Storkenæb savnes iflg. TBU-arkivet fra Nordøstfyn (30).

*Purpur-Storkenæb (Geranium purpureum) (NA)

Nyt fund med et ex. på baneterrænet ved Årup St. (28) (BKS). Talrigt blomstrende den 14. maj under ”Byens Bro” ved Odense St. (29) og stadig med et enkelt blomstrende ex. den 28. juni (HT).

Skov-Storkenæb (Geranium sylvaticum) (LC) (0)

Stadig langs banestien i Staurby Skov (28), idet der blev set en blomstrende klynge (HT). Om artens overlevelseschancer i skoven: Se under Sort Druemunke.

Hørfamilien (Linaceae)

Vild Hør (Linum catharticum) (LC) (42)

Moderne genfund: Bakken mellem Djævlebakke og Elmebjerg i Bobakker på Helnæs (28) (HT), Maden på Helnæs (28) (HT), ”Storgårds Væld” opstrøms fordums Kratholm i Odense Ådal (29), overdrevet mellem Maden og Dyrehave på Romsø i Storebælt (30) (HT), Urup Dam (30) (HT; VBD/MKS), inden for Teglgård Næs ved Arreskov Sø (32) (HT) og ”Store Galtebjerg” ved Tryggelev Nor (34) (HT). Kort fortalt en række velkendte kalkrige lokaliteter. Vild Hør medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev.

Vortemælkfamilien (Euphorbiaceae)

(*)Cypres-Vortemælk (Euphorbia cyparissias) (NA)

Moderne genfund: Talrigt blomstrende ved Skåstrup Strand (29) den 16. juni (F&N/KiR) hhv. i fuldt flor på vejskrænten ved Fruens Bøge St. (29) den 20. april (HT). Cypres-Vortemælk er spontan iflg. Buchwald et al. (app. 3).

*Plet-Vortemælk (Euphorbia maculata) (NA)

Nyt fund: Stor bestand på et gruset areal ved en boligblok ud for Kløvermosevej ved Middelfartvej 145 i Odense (29) (BKS). På Sjælland set som ukrudt i en planteskole ved Herfølge (URT/RAn).

Mælkeurtfamilien (Polygalaceae)

Alm. Mælkeurt (Polygala vulgaris) (LC) (24+2)

Moderne genfund: Ved pumpestationen i ”Vibesholm Enge” ved Ullerslev (31) med en flot blomstrende klynge mod SV nær pumpestationen (DBF/HT, leg. BKo) og på Vodrup Klint (33) med blåviolette og lyserøde blomster (DBF/KN). Alm. Mælkeurt medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev. I Jylland fx på skrænterne over vandhullet i overdrevet på Brunbjerg i Halk Skydeterræn med både hvide, lyseblå og violette blomster (DBF/FØA & LLC). På Sjælland fx i overdrevet omkring Kobæk Rende ved Skælskør med en enkelt klynge med blåviolette blomster (DBF/BMe & SGC).

Benvedfamilien (Celastraceae) (incl. Leverurtfamilien (Parnassiaceae))

Leverurt (Parnassia palustris) (NT) (12)

Moderne genfund: Over 30 frugtende ex. i ”Storgårds Væld” opstrøms fordums Kratholm i Odense Ådal (29) den 17. oktober (HT). Enkelte i knop den 6. august i Urup Dam (30), ligesom kun et blomstrende og et vegeterende ex. er set på en fransk visit den 1. oktober (HT). Endelig inden for Teglgård Næs ved Arreskov Sø (32) med mindst 50 blomstrende ex. den 26. august (HT). Øv: Ikke genfundet i kalkkæret under Spanggård ved Sorteå (31) (HT), sidst 2015 (HT). 

Vrietornfamilien (Rhamnaceae)

Vrietorn (Rhamnus cathartica) (LC) (52)

Moderne genfund: ”Børges Vrietorn” ved en sti i Kindstrup Mose ved Ejby (28) (DOF/BLR & NBJ, leg.HT) – sammesteds som i 2017 (DOF/BLR & NBJ, leg. HT). Også 

i Bobakker på Helnæs (Elmebjerg) (28) som lokalt dominerende art i krat på toppen af klinten på Elmebjerg (HT). Vrietorn medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for løvskov.

Katostfamilien (Malvaceae) (incl. Lindefamilien (Tiliaceae))

Læge-Stokrose (Althaea officinalis) (NT, 2010: VU) (4)

Stadig i Flægen ved Tybrind (28), men fåtallig (LLC). 4 ex. (en stor blomstrende plante og 3 små planter) er set på Enebærodde (29) (F&N/LLC), hvor en kendt drambrygger i sin tid havde en finger med i spillet. Savnes samlet set (incl. ruderale fund) endnu fra Østfyn (31). 

Rosen-Katost (Malva alcea) (LC) (16+1)

Nye fund i naturen (begge 28) (begge HT): I et kratbryn S f. Sølyst langs den nye Lillebæltssti V om Svenstrup Strand med 6 blomstrende stilke til 120 cm samt i toppen af klinten V f. Ørnehøj SØ f. Babel med en pæn og en lille klynge. Nyt fund som forvildet haveplante: Rågelund Fyldplads (30) (BKS). Moderne genfund i naturen: på en jordvold ved Sjobjerg (28) med 17 frugtende skud til 1 m og et vegeterende skud (HT), på Fiskeholm i Helnæs Bugt (28), men kun et blomstrende ex. med 5 blomstrende/frugtende skud og et vegeterende ex. (HT), på knolden ved kalkkæret i Fjordmarken ved Hofmansgave (29) med mindst 50 blomstrende ex. (HT), Romsø ved Hofmansgave (29) som fåtallig på kystskrænten (HT), Leammer i Odense Fjord (29) som udbredt incl. i den endnu tynde vanvittigvis nyplantede skov (HT). Ikke genfundet på Ørnehøj V f. Føns (28) (HT; LLC). Kendes også fra grøftekanter i Strib (28) (LLC). Rosen-Katost savnes som i det mindste hjemmehørende art fra Sydhavsøerne (33, 34). Belagt i Dansk Herbarium fra ”Fiskernes Ø ved Helnæs” (= Fiskeholm) i 1887 af stationsforstander Irminger.

(*)Rundbladet Katost (Malva neglecta) (NA)

Genfundet på Romsø i Storebælt (30) med 2 hvidblomstrede ex. ved skovfogedhuset (HT) – ikke set i AFD-rude 4331, men på DBF’s ekskursioner i såvel 1964 som 1944. Rundbladet Katost er spontan iflg. Buchwald et al. (app. 3).

(*)Liden Katost (Malva pusilla) (NA)

Nyt fund: Mellem udsåede Zenia-planter i en have i Odense (29) (F&N/JBr). Liden Katost er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

(*)Alm. Katost (Malva sylvestris ssp. sylvestris) (NA)

Ny for Fiskeholm i Helnæs Bugt (28) især i det centrale buskads (HT). Alm. Katost er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

Perikonfamilien (Hypericaceae)

Lådden Perikon (Hypericum hirsutum) (LC) (46+3)

10 frugtende til en højde af 120 cm og 5 vegeterende ex. på den ”plejede” S-exp. vejskrænt i Sejerskov i Odense (29) (HT). Også set i fx ”Yderste Slottehave” ved Tranekær (34) (F&N/CD; VBD/CD & TB).

Dværg-Perikon (Hypericum humifusum) (LC) (35+1)

Ny delbestand af 5 blomstrende klynger på Brændholt Bjerg (28) på ”Porpoloma-skrænten” (HT), hvor Rødmende Alfehat (Porpoloma metapodium) blev set i 1996. 

Bjerg-Perikon (Hypericum montanum) (NT) (6)

12 frugtende og et vegeterende ex. i hegnskant på Elmebjerg i Bobakker på Helnæs (28) (HT). Aldrig fundet på Ærø (33).

Violfamilien (Violaceae)

Håret Viol (Viola hirta) (LC) (19+1)

Moderne genfund: I staudelien på Sønderby Klint (28) (HT), i dalen i ”Vibesholm Enge” ved Ullerslev (31) med et lille tæppe N om Seline-bestanden (HT), på Vodrup Klint (33) blomstrende den 25. april (UFr) og med angiveligt 111 blomstrende ex. den 6. april på ”Lille Galtebjerg” ved Tryggelev Nor (34) (F&N/HN). I Jylland er Håret Viol fx sparsom i en græsset høj eng i Kasted Mose (HT), ligesom den på Sjælland fx er set fåtalligt i Rundebakkes kystskrænt ved Roskilde Fjord (HT & NKP). På Öland i Halltorps Hage og på Arontorpsängen (begge HT).

(*)Marts-Viol (Viola odorata) (NA)

Blomstrende den 30. oktober på Ærø (33) (F&N/MLa). Marts-Viol er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

Eng-Viol (Viola palustris) (LC) (30+2)

Moderne genfund: Maden på Helnæs (28) (HT). Eng-Viol medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for fattigkær.

Natlysfamilien (Onagraceae)

Gederams (Chamaenerion angustifolium) (LC) (114+4)

Ny for Fiskeholm i Helnæs Bugt (28) med en klynge centralt på øen (HT).

*Kirtel-Dueurt (Epilobium adenocaulon) (NA)

Ny for Leammer i Odense Fjord (29) (HT).

Lådden Dueurt (Epilobium hirsutum) (LC) (116+4)

Ny for Leammer i Odense Fjord (29) (HT).

Ris-Dueurt (Epilobium obscurum) (LC) (88+4)

Ny for Leammer i Odense Fjord (29) (HT). Her blev den dog også noteret i 2011 (HT), men ikke meddelt som ny i Floristiske Fund fra Fyn.

*Rødfrugtet Natlys (Oenothera muricata) (NA)

Incl. stor blomstrende klynge ved Odense St. (29) (HT).

Tusindbladfamilien (Halogaraceae)

Aks-Tusindblad (Myriophyllum spicatum) (LC) (22)

Stadig i ”Nordsøen” i Tarup-Davinde Grusgrave (30) (HT).

Skærmplantefamilien (Apiaceae)

(*)Gærde-Kørvel (Anthriscus caucalis) (NA)

Hist og her på Nørreby Hals (29) (F&N/KiR) hhv. på Ristinge Klint (34) (F&N/FS & HN). Gærde-Kørvel er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3). På Sjælland fx talrig på gravhøjen Brandsbjerg SV f. Tjæreby (nær Korsør) (HT).

Smalbladet Hareøre (Bupleurum tenuissimum) (NT) (16)

Ny for Skarris Odde på Agernæs i Helnæs Bugt (28) med ikke under 5000 ex. især i en strandeng med Rød Svingel (sikkert fhv. ager!) (HT) og i strandengen ved Bøjden Nor (N f. landevejen) med ca. 25 blomstrende/frugtende ex. på en vold (32) (HT). Moderne genfund: Stranden S f. Føns (28) med over 40 ex. den 2. august (HT), sammesteds på Naturens Dag den 8. september med en stor bestand (DBF/LLC), fåtallig i strandengen ved Skæreklint ved roden af Wedellsborg-halvøen (28) (F&N/LLC), Torø ved Assens (begge 28) som talrig (F&N/LLC) hhv. med mindst 1000 ex. på strandvoldene langs Vesterkær (KDJ & LBj), ”Thurø Rev” (32) med et tæppe på en tue (DBF/CHu, FØA, HT, IH & LLC), Monnet på Tåsinge (32) (DN/PVR, leg. HT & LiE) samt flere steder i strandeng og på strandoverdrev incl. på myretuer på Revet på Lyø (32) (DBF/CHu) – på DBF’s ekskursion til Lyø den 23. juli 2000 blev den også set her (DBF/HT, PoR & TRN). Ikke set under Store Stege ved Noret ved Dyreborg (30) (HT), for tilgroet og/eller for sent den 2. oktober (sidst set her i 2006 (HT))? Østenbælts er den set talrigt blomstrende på Saltholm (URT/TV). Det kan således godt se lidt underligt ud, at den pludselig er næsten truet! Uden nogen form for konkret dokumentation!! På Skæreklint (28) sidst set i 2007 (MSK/JÅK) – også TRN i AFD ligesom Torø (28).

(*)Knoldet Hulsvøb (Chaerophyllum bulbosum) (NA)

Nyt fund langs Odense Å i Eventyrhaven i Odense (29) med 15 skud til 2 m (HT).

En begrundet mistanke om denne art ved sportspladsen i Sandholts Lyndelse (32) (HT) bør checkes – i 2019 tusindvis af ungplanter med tydelig duft af gulerod. I AFD fundet i 2001 i en haveruin ved Søndersø N f. Odense (29) (KnJ). Knoldet Hulsvøb er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 5).

Gifttyde (Cicuta virosa) (LC) (24)

Moderne genfund: Et blomstrende ex. er fotograferet ved broen ud til fugletårnet ved Dallund Sø (29) (F&N/RDN). I Jylland fx på N-bredden af Hærup Sø SV f. Hobro med en art af Vandarve og Nikkende Brøndsel (URT/CHu).

(*)Skarntyde (Conium maculatum) (NA)

I græsplænen ved rastepladsen med insekthotellet ved Langø Plantage i Gyldensten Strand (29) (BVP). Ved p-pladsen nær DSB’s kursuscenter på Østerø-halvøen ved Nyborg (31) ses den giftige art til en imponerende højde af 3 m (HT). Skarntyde er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

Vild Gulerod (Daucus carota ssp. carota) (LC) (116+3)

Ny for Leammer i Odense Fjord (29) (HT).

Strand-Gulerod (Daucus carota ssp. gummifer) (LC) (2)

Måske på en strandvold mod N ved Sønderby Klint (28) (HT) – bør checkes!

Strand-Mandstro (Eryngium maritimum) (LC) (33+3)

Moderne genfund i form af pæne forekomster på Drejet S f. Torø Huse samt Øret mellem Torø Huse og Torø foruden i klitten langs Vesterkær på Torø (alle 28) (alle KDJ & LBj), ud for Maden på Helnæs (28) med 50 blomstrende ex. (F&N/AmB), ”Nyborg Strand” N f. motorvejsafkørsel 44 (31) med 5 blomstrende ex. (F&N/KrH), odden mellem Dyreborg og Knold (32) med kun 4 frugtende ex. (HT), på strandvolden mod V Revet på Lyø (32) med 5 pæne ex. (DBF/CHu, leg. BBR, CSk & HT) og Ågabet N f. Klisenor (34) med 5 blomstrende ex. (F&N/LHS). Strand-Mandstro medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for strand. I Jylland er Strand-Mandstro fx set i strandoverdrevet på Halk Hoved og på strandvolde ved Noret i Halk Skydeterræn (DBF/FØA & LLC), ligesom den på Sjælland fx er set på Kobæk Strand ved Skælskør som fåtallig (DBF/BMe & SGC).

*Russisk Mandstro (Eryngium planum) (NA)

Forvildet til en fortovsforkant langs vejen Langelinie i den særdeles snobbede del af Odense (29) med 2 blomstrende, 2 knoppende og 2 vegeterende ex. ud for nr. 43 (HT). Her er overrislingsbedene placeret så tæt, at det kniber for de snobbede beboere med at få Mercedesen og Porschen op i fart. Belæg i Dansk Herbarium fra Åløkkepladsen i Odense (29) i 1956 (købmand Harald Eilstrup), mens Lorenzen angav den fra Næsby (29). Også set i kanten af et ruderat ved Oslogade i Odense Havn (29) (BKS & HT 2004). Der er også belæg i Dansk Herbarium fra TBU-d. 28, 30 og 31. Danmarks skærmplanter (Faurholdt & Schou 2012) har forhørt sig hos Grande Stephensen: Åsumvej nær Vollsmose i Odense (30) og Munkebo Fyldplads (30) (begge BKS 1999). I 2002 var den tilsyneladende ny for Sydfyn (32) på salig Svanninge Komposteringsplads (HT). Ikke meldt fra de fynske sydhavsøerne (33, 34) – har de ikke regnvandsbassiner her? Iflg. AFD-værket er Russisk Mandstro en forvildet, muligvis lokalt bofast (som i Skåne) neofyt med oprindelse i C- og S-Europa samt V- og C-Asien. Den har optrådt forvildet i Danmark siden 1895.

(*)Seglblad (Falcaria vulgaris) (NA)

Nyt fund: På S-hatbakken i Søbjerge SØ f. Frellesvig (34) (F&N/ABr) – en sjælden art på det centrale og nordlige Langeland. Moderne genfund på Sønderby Klint (28) med 1000+100 blomstrende ex. (HT) og ved Bregninge Gl. Teglværk på Ærø (33) (KN). Seglblad er spontan iflg. Buchwald et al. (app. 3).

Svømmende Sumpskærm (Helosciadium inundatum) (VU) (6)

Stadig talrig i det centrale vandhul i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) (HT).

Krybende Sumpskærm (Helosciadium repens) (RE) (1)

Stadig teoretisk mulig ved det østlige vandhul oven for Graftebjerg på Skoven (30) (HT). De 2 søer findes nu i en kreaturgræsset græsmark, der er en del af den samme fold som overdrevet.

Billebo-Klaseskærm (Oenanthe aquatica) (LC) (76)

Blandt lokaliteter med nye fund kan nævnes 8 blomstrende ex. i Kohave ved Skovmøllevej (28) (F&N/SuN).

Vand-Klaseskærm (Oenanthe fistulosa) (NT) (52+1)

Blandt lokaliteter med fund kan nævnes Påø Enge (34) (F&N/JSø) – sjælden på Langeland (34) iflg. Torkil Bruun. Uheldigt, at her ikke er medtaget flere fund, når den nu er kommet på rødlisten! Dog først publiceret primo 2020.

Eng-Klaseskærm (Oenanthe lachenalii) (LC, 1990: R) (11+1)

Moderne genfund: Fåtallig i det tilgroede kalkkær ved Aborg Strand (28) (F&N/LLC). Ikke set ved Ellebæk Vig på N-kysten af Svinø (28) den 8. november (HT). Derimod til godt en meters penge i ”Dansk Kvarter” i Botanisk Have i København med 2 blomstrende ex. af Smalbladet Brandbæger (HT & HVH).

*Alm. Pastinak (Pastinaca sativa ssp. sativa) (NA)

Ny for Leammer i Odense Fjord (29) (HT).

*Småskærmet Pastinak (Pastinaca sativa ssp. urens) (NA)

Moderne genfund: På baneterræn ved Jarlsberggade nær Odense St. (29) – især i sporet mod N, til ½ m den 8. juni og med standere til 2 m den 3. november (HT).

Seline (Selinum carvifolia) (NT) (20+1)

Nyt fund: Skånemose ved Håstrup (32) (Fb/AKN). Moderne genfund: ”Kratluskerengen” NV f. Kluset Bro (29) (DN/HT), Urup Dam (30) (HT), i dalen (50 blomstrende ex.) og ved pumpestationen i ”Vibesholm Enge” ved Ullerslev (31) (DBF/HT; HT), ”Vibesholm Enge” S f. motorvejen (31) med 16 knoppende ex. den 15. juli (HT) og med en del ex. i et skovbryn i V-delen af Tåsinge Vejle (32) (JHJ; kendt af EV). I Jylland er Seline fx set i den kratklædte græsfælled Hyby Fælled nær Fredericia, hvor den er fåtallig med Eng-Skær, men andre steder som ofte dominerende art i lysåbne krat (DBF/HBj & NSE).

Lyngfamilien (Ericaceae) (incl. Revlingfamilien (Empetraceae),

Snylterodfamilien (Monotropaceae) & Vintergrønfamilien (Pyrolaceae))

Rosmarinlyng (Andromeda polifolia) (LC) (3)

Genset i Storelung (32) (HT). Aldrig fundet på Østfyn (31) og Ærø (33).

Hedelyng (Calluna vulgaris) (LC) (48+3)

Fortsat fremgang på Dyred Banke (29) pga. den kontinuerte naturpleje i form af traditionelt høslæt (DN/COH) – også en 10 m2 klynge på den S-exp. top på Ø-siden af trådhegnet (HT). Om man så har held med Hesbjerg Skov-fredningen, er en anden sag – der er simpelthen ikke gjort nok for at forbedre områdets lave HNV-score (high nature value). En ”tynd” bestand findes i den smalle zone mellem stien mod Ø og kysten på vej fra p-pladsen til ”Thurø Rev” (32) (CHu). I fuldt flor ved Piledyb (34) i midten af august (HMP). Ikke set ved Ellebæk Vig på N-kysten af Svinø (28) den 8. november (HT) – uhyggelig tilgroning og monotonisering.

Revling (Empetrum nigrum) (LC) (5)

Genset i Storelung (32) (HT). Savnes helt fra Ærø (33).

Klokkelyng (Erica tetralix) (LC) (7)

Genset på en fransk visit i Storelung efter deltagelse i det regnplagede Brobyskovløb den 2. november (32) (HT). Stadig i en naturlomme i sommerhusområdet ved Piledyb (34) (HMP) – ny her i 2005 (HMP). Savnes helt fra Ærø (33).

Liden Vintergrøn (Pyrola minor) (LC) (5+1)

Genfund i en yngre egeplantning i ”Sollerup Skov” (32) (JHJ), vel identisk med Sollerup Plantage hos Svend Andersen i 1912. På kanten af den samme AFD-rude (3723 Arreskov Sø) også kendt fra et ret tæt Bølget Bunke-dække under højstammet bøgeskov nær Bødkerdammen i Gerup Skov (32) (PeR 4. august 1988) – forgæves forsøgt genopstøvet den 10. september 1997 (HT & PeR). Savnes helt fra Ærø (33).

Alm. Tranebær (Vaccinium oxycoccus) (LC) (7)

Moderne genfund: Ved ”Brillesø” i ”Svanninge Bjerge” (32) (F&N/AKN). Savnes ligeledes helt fra Ærø (33), der ikke synes at være et paradis for ericacéer.

Kodriverfamilien (Primulaceae)

Skovstjerne (Lysimachia europaea) (LC) (5+1)

Stadig i sommerhusområdet ved Piledyb (34) (HMP).

Knudearve (Lysimachia minima) (EN) (4)

Desværre ikke set ved dens vandhul på ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30) (HT): For tilgroet bræmme.

Dusk-Fredløs (Lysimachia thyrsiflora) (LC) (12)

Moderne genfund: ”Kratluskerengen” NV f. Kluset Bro (29) som fåtallig (DN/HT).

Fra 1874 foreligger i Dansk Herbarium et belæg af Dusk-Fredløs, der er annoteret Fleninge Sø (32) – et synonym for Arreskov Sø efter landsbyen i N-enden af det nuværende Korinth. Dusk-Fredløs findes stadig flere steder ved Arreskov Sø (32) – fx i rørsumpen ved pontonplatformen lige S f. fugletårnet (DOF/NBJ, leg. HT). I Jylland fx i den lille artsrige hedemose mellem Kløvbakke og Henne Stationsby (HT).

Samel (Samolus valerandi) (LC) (29+1)

Moderne genfund er der på de følgende lokaliteter: Kalkkæret i Fjordmarken ved Hofmansgave (29) (HT), et udtørret vandhul på ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30) (F&N/YE), en lavning på Bydebjerg sammesteds med 15 blomstrende ex. (F&N/KrH), ved et vandhul ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) med et blomstrende ex. (HT), ”Pilestrand” i NØ-delen af ”Bogensø Strand” (30) (HT), Maden på Romsø i Storebælt (30) med 700 blomstrende ex. i kanten af den udtørrede sø nær landingsstedet (HT), kanten af en stor saltpande i strandengen ud for Klydeskjulet ved Bøjden Nor (32) med over 500 ex. (HT), ”Thurø Rev” (32) (DBF/CHu, FØA, HT, IH & LLC) og Salmenor (34) som fåtalligt blomstrende (F&N/KrH).

Hindebægerfamilien (Plumbaginaceae)

Lav Hindebæger (Limonium humile) (NT, 1997: A) (6)

Glædeligvis atter dukket op på Kyholm i Odense Fjord (29), om end kun med en klynge med 16 blomstrende skud – sidst set her i 1987/1992 af Erik Wessberg (ø-flora nr. 45, i øvrigt sammen med Tætblomstret Hindebæger, hvilket må være tvivlsomt), ligesom Otto Møller så Lav Hindebæger her den 29. juli 1892. Også stadig på Fiskeholm i Helnæs Bugt (28), men pga. erosion nu kun et ex. på Ø-kysten (HT) – i 1992 god bestand sammesteds (HT). Moderne genfund: Skarris Odde på Agernæs i Helnæs Bugt (28) med få spinkle ex. i den græssede strandeng og 200 mægtige klynger i den ugræssede strandengsbræmme langs bugten (HT) (også 10 store klynger ved foden af ”Havebakken” nær Agernæs (VSV f. Fiskeholm)), Romsø ved Hofmansgave (29) med 50 blomstrende klynger (HT) og Leammer i Odense Fjord (29) som udbredt øen rundt (HT). Sikkert også set på Fyns Hoved (30), men ikke meldt. Aldrig fundet med sikkerhed på Østfyn (31) og Sydhavsøerne (33, 34).

Tætblomstret Hindebæger (Limonium vulgare) (LC) (8)

Moderne genfund: Monnet på Tåsinge (32) med mange standere og grønne blade den 10. marts (DN/PVR, leg. HT; også F&N/PTh; HT), mens flere end 100 ex. er set på Storeholm ved Ristinge Hoved (34) (KDJ). I det jyske område fx med få vegeterende ex. i Rindby Strand på NV-Fanø (DBF/AKC & SVi). På Sjælland fx i strandengen ved Vasebro Yderfjord nær Skælskør med en lille klynge (DBF/BMe & SGC). Tætblomstret Hindebæger kendes ikke fra Nordøstfyn (30) og Østfyn (31). 

Ensianfamilien (Gentianaceae)

Mark-Tusindgylden (Centaurium erythraea var. erythraea) (LC, 1997: X) (58+1) 

Nyt fund: Udbredt på bredden af søen i Thurø Østerskov (32) incl. få blomstrende ex. den 15. september (DBF/CHu, FØA, HT, IH & LLC) – slet ikke med fra AFD-rude 4221 Thurø By. Moderne genfund på Sønderby Klint (28) (HT), i Bobakker på Helnæs (bakken mellem Djævlebakke og Elmebjerg, Elmebjerg og det store braklagte areal) (28) (HT), ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30) incl. hvidblomstrede ex. (20) (HT), ”Indrehovedet” af Fyns Hoved (Jøv) (30) incl. hvidblomstrede ex. (F&N/MSt; HT (3 hvide ex.)). Mark-Tusindgylden medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev. 

Strand-Tusindgylden (Centaurium littorale var. littorale) (NT) (10 (11?))

Følgende fund synes nye: Et ex. på Torø ved Assens (28) (F&N/LLC) hhv. Øret mellem Torø Huse og Torø (28) (KDJ & LBj). Derimod er der fund i AFD fra ruderne med følgende lokaliteter således, at der sandsynligvis er tale om moderne genfund: Stranden S f. Føns (28) med over 300 ex. den 2. august (HT) – sammesteds også på Naturens Dag den 8. september (DBF/LLC), hhv. et ex. i kalkkæret i Fjordmarken ved Hofmansgave (29) (F&N/LLC). I det jyske område er Strand-Tusindgylden lokalt dominerende art i strandene på NV-Fanø: Søren Jessens Sand, Rindby Strand og ud for Fanø Plantage (alle DBF/AKC & SVi).

Liden Tusindgylden (Centaurium pulchellum) (LC) (29)

Moderne genfund: Stranden S f. Føns (28) med få ex. den 2. august (HT) – sammesteds også på Naturens Dag den 8. september (DBF/LLC), talrig på Torø ved Assens (28) (F&N/LLC), Øret mellem Torø Huse og Torø (28) (KDJ & LBj), få ex. ved et lille vandhul nær Skarris Odde på Agernæs i Helnæs Bugt (28) (HT) samt et ex. i kalkkæret i Fjordmarken ved Hofmansgave (29) (F&N/LLC), idet 15 blomstrende ex. er set sammesteds (HT). Liden Tusindgylden medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for strandeng. Findes i det jyske område ligeledes i strandene på NV-Fanø: Søren Jessens Sand, Rindby Strand og ud for Fanø Plantage (alle DBF/AKC & SVi), men vel mindre hyppig end Strand-Tusindgylden.

Baltisk Ensian (Gentianella campestris ssp. baltica) (EN) (1)

Glædeligvis genfundet mellem Maden og Dyrehave på Romsø i Storebælt (30) med 15 blomstrende ex. med 32 blomster i alt (det største ex. 6 cm med 5 blomster), alle mellem myretuer på overdrevet den 28. august (HT) – fortalt til bådfører Bo Andersen, kaptajnen på Rylen Jens Bohrs ”gode ven”. Hidtidige records: 1961 (C.C. Rasmussen, Odense): Ny for TBU-d. 30. 18. september 1993 (HT, NB 93-11): 9 ex. med i alt 25 blomster (specifikation), max. 5 blomster (et 4 cm højt ex.), en med 3 blomster dog 5 cm høj. 16. oktober 1994 (HT, NB 94-11): 5 ex. med i alt 11 blomster (specifikation), max. 5 blomster. 9. september 2000 (FA/HT & NKP, NB 00-12): 5 (blomstrende) ex. og et såkaldt vegeterende ex. i van der Maarel-feltet, hvortil 16 (blomstrende) ex. uden for feltet. 6. oktober 2001 (FTSF/HT & JVe, NB 01-15): 40 ex. (og det vrimlede med rødlistede arter af svampe på denne tur!). 13. september 2003 (BKS & HT, NB 03-16): 15 ex. – ca. halvdelen af planterne kun med en udsprunget blomst og resten endnu uden udsprungne blomster. 30. august 2008 (DBF/CHu, non leg. AFM & HT, NB 08-17): Forgæves eftersøgt i mindst ½ time – tørt og solrigt år uden regn til spiring. Romsø er denne truede arts eneste kendte nuværende lokalitet i Det Fynske Ørige. NB = notesbog (= markprotokol, hos HT). Om enårige arter kan vegetere, er spørgsmålet.

Eng-Ensian (Gentianella uliginosa) (EN, 1997: A) (7)

Flere end 100 (blomstrende/frugtende) ex. til 10 cm inden for Teglgård Næs ved Arreskov Sø (32) den 26. august (en stander set den 14. oktober) (HT) hhv. ved flyvepladsen i Gråsten Nor (33) (KN), hvor der i 2018 kun var et par (blomstrende) ex. på Ærø – Eng-Ensian tages nu ind som ansvarsart i Ærø Kommunes naturpolitik, som er under udarbejdelse. Også set i 2019 i ”Reservatet” ved Gyldensten (29) (ÅVJN/KDJ). Derimod forgæves eftersøgt flere gange i Maden på Helnæs (28) (lavt græsningstryk/faldende vandstand?) (HT; MSF/EV), den 3. oktober i ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) (HT) og den 1. oktober under en smuttur i Urup Dam (30) (HT), ligesom den heller ikke er set her af myndighederne (KSK/MKS; MSF/EV). Os bekendt ikke bevidst opsøgt i Syltemade Ådal (32) eller Henninge Nor (34). Den spinkle, oftest enårige art savnes stadig helt fra Østfyn (31).

Singrønfamilien (Apocynaceae) (incl. Svalerodfamilien (Asclepiadaceae))

Svalerod (Vincetoxicum hirundinaria) (LC) (6)

Tællinger (af florale skud) i juli 2019 (alle HT): Sønderby Klint (28), 1500 blomstrende/frugtende skud til 150 cm, med mange udviklede frugter, med Svalerods Båndflue. Bobakker på Helnæs (28), 2050 blomstrende/frugtende skud til 120 cm, med mange udviklede frugter, med Svalerods Båndflue. Romsø ved Hofmansgave (29), 150 blomstrende/frugtende skud til 140 cm, med få udviklede frugter, uden Svalerods Båndflue. Ved Dyrehave Mølle S f. Nyborg (31), 10.750 blomstrende/frugtende skud til 120 cm, med mange udviklede frugter, med Svalerods Båndflue. Negative besøg (alle HT): Ørnehøj ved Føns (28) (også LLC), sidst LLC 2016. Faurskov Bjerge (V f. Faurskov Mølle, N f. Brænde Å) (28) (ex F&N/HCh, 50 blomstrende ex. den 5. maj, upassende biotop og nu fjernet fra kortet). Fiskeholm i Helnæs Bugt (28), sidst Lars Hansen 2008. Helnæs Stubhave (= ”Klinteskoven”) (28), sidst Knud Wiinstedt 1917. Leammer i Odense Fjord (29), sidst EWe 1986. I Det Fynske Ørige savnes denne ”storebæltsplante” ejendommeligt nok fra Nordøstfyn (30), Sydfyn (32) og Sydhavsøerne (33, 34).

Krapfamilien (Rubiaceae)

Trenervet Snerre (Galium boreale) (LC) (9)

Moderne genfund: ”Vibesholm Enge” ved Ullerslev (begge 31) med et tæppe under Birk i dalen og en blomstrende klynge ved pumpestationen (begge DBF/HT). Hertil – stadig i Vindinge Ådal – også ud for Rolfsted (30) med et enkelt ranglet, vegeterende skud (HT). I Jylland fx sparsom i en græsset høj eng i Kasted Mose (HT) – alle de 4 nævnte lokaliteter er nuværende eller forhenværende lokaliteter for Eng-Skær. Trenervet Snerre er udbredt på Öland (HT).

Blåstjerne (Sherardia arvensis) (LC) (85+2)

Antageligt nye fund: Mange blomstrende ex. allerede den 1. maj på en S-exp. skrænt i Æbleparken i N-kanten af Odense (29) (HT & SuN), N f. Nyborgvej i Odense-bydelen Ejby (29) som talrigt blomstrende (F&N/KrH), på et åbent areal nær p-plads P6 ud for Fællesskov Vest ved Syddansk Universitet i Odense (29) (HT), omkring et skovfogedæbletræ i en græsplæne ned til Vindinge Å ved den gamle købmandsbutik i Vindinge (31) (HT & PhR), i en stubmark N f. den ydre del af N-tunneldalen på Lyø (32) (DBF/CHu) og ved hjemmet i Rusager på Ærø (33) med et blomstrende ex. (F&N/AKN).

Snerlefamilien (Convolvulaceae) (incl. Silkefamilien (Cuscutaceae))

Gærde-Snerle (Calystegia sepium ssp. sepium) (LC) (114+3)

Ny for Leammer i Odense Fjord (29) (HT). Her blev den dog også noteret i 2011 (HT), men ikke meddelt som ny i Floristiske Fund fra Fyn.

Nælde-Silke (Cuscuta europaea) (NT) (14)

Nyt fund i Åsø Skov (34) med 25 ex. (F&N/CD). Atter dukket op i vejkanten ved Birkende (30) på Stor Nælde, Korn-Valmue og Bukketorn med en mest frugtende bestand den 6. august (HT). Også moderne genfund på Ristinge Hale (34) med en stor bestand (F&N/MLJ) – sidst her under fjorårets højsommerekskursion (DBF/HN, PW & SNi 2018).

Rubladfamilien (Boraginaceae) (incl. Honningurtfamilien (Hydrophyllaceae))

*Vejbred-Slangehoved (Echium plantagineum) (NA)

Nyt fund af denne enårige prydplante med et blomstrende ex. i haven ved børnehaven Bakkehuset i N-kanten af Skårup (32) (F&N/EEE) – måske på kanten til kortlægning.

Læge-Stenfrø (Lithospermum officinale) (LC) (8)

Moderne genfund: Elmebjerg i Bobakker på Helnæs (28) med et frugtende ex. i klinttop og et tilsvarende ex. i kystklint (HT). Aldrig fundet på Østfyn (31).

Forskelligfarvet Forglemmigej (Myosotis discolor) (LC) (47+1)

Nyt fund: Hist og her i S-delen af Ristinge Nor (34) (F&N/FS & HN). Forskelligfarvet Forglemmigej medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev.

Rank Forglemmigej (Myosotis stricta) (LC) (49+1)

Nye fund: Fåtallig på Hov Nordstrand og i S-delen af Ristinge Nor (begge 34) (begge F&N/FS & HN).

Skov-Forglemmigej (Myosotis sylvatica) (LC) (73+3)

En bestand med 2 hvidblomstrede ex. er set i den kratnære vejkant ved Udby Kirke (28) trods tæt maskinklipning (HT) – 2016 var her et helt tæppe med hvidblomstrede ex. (BBR & HT).

*Hvidplettet Lungeurt (Pulmonaria officinalis) (RE) (6)

3 afblomstrede ex. er set den 5. maj i en have på Hou (34) (F&N/HN), men altså forsvundet in freier Wildbahn.

*Storbladet Lungeurt (Pulmonaria saccharata) (NA)

På Langelands nordspids Hou N f. Lohals spredt i V-brynene af Vester Prisskov og Vester Stigtehave samt med en stor bestand i græsmarken S f. Frankeklint (begge 34) (begge DBF/HN) – i græsmarken bestøvet af Agerhumle, Stenhumle og en art af Vejbi (det. CSk). Iflg. AFD-værket er Storbladet Lungeurt en forvildet bofast neofyt med oprindelse i S-Europa, der har været dyrket i Danmark siden 2. halvdel af 1800-tallet. Det ældste fund er fra 1874 ved netop Lohals (34), belagt i Dansk Herbarium af brygger og amatørbotaniker Ludvig Theodor Schiøtz. I AFD blev den fundet i rude 4523 (Vester Stigtehave (3 lokaliteter), Charlottenlund ved Lohals (3 lokaliteter), Frankeklint og Øster Prisskov (alle HN 1997-2005)), samt 4827 Korsør Magleø (SGC 1999). Artens status er udredet af Henrik Ærenlund Pedersen (”Floristiske meddelelser fra Dansk Herbarium, VII, Noter om Krat-Ranunkel, Storbladet Lungeurt og Bakkegøgeurt” i URT 2008:1).

Læbeblomstfamilien (Lamiaceae)

(*)Rød Tandbæger (Ballota nigra ssp. nigra) (NA)

Ny for Leammer i Odense Fjord (29) med 2 klynger i det centrale sydkystbryn (HT). Også set ved p-pladsen ved Hesselagergård (31) (BVP) – oplyseren kender den kun 2 steder i Jylland (Kolding Banegård og Kalø Slotsruin). Iflg. AFD-værket er Rød Tandbæger i Jylland kun stedvis ret almindelig i Ø-Jylland og ved Ø-delen af Limfjorden samt på Als – langt hyppigere Ø om Lillebælt. Svend Andersen angav den som temmelig almindelig til almindelig på Nyborg-egnen (31), især i landsbyerne. Rød Tandbæger er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 4).

Voldtimian (Clinopodium acinos) (LC) (6+1)

Nye fund N f. Nyborgvej i Odense-bydelen Ejby (29) med 10 blomstrende ex. (F&N/KrH) og i en gammel grusgrav på Naturstyrelsens areal ved Lærkedal nær Nørre Broby (32) (JHJ).

Skov-Hanekro (Galeopsis bifida) (LC) (105+4)

Ny for Fiskeholm i Helnæs Bugt (28) med en håndfuld ex. (HT).

(*)Rød Tvetand (Lamium purpureum ssp. purpureum) (NA)

Enormt blomstrende tæppe på en mark NV om Nørresø (32) (DBF/BLJ & NBJ, det. HT i kikkert). Arten var som flere andre enårige meget almindelig i foråret 2019 efter det tørre år 2018, hvor ”Det Beskidte Dusin” blev trængt tilbage. Frøukrudt før hakkejern i Søren Ryges have. Rød Tvetand er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

(*)Alm. Hjertespand (Leonurus cardiaca ssp. cardiaca) (NA) (22)

Muligvis nyt fund: En bestand med et par afvigende (mere hårede) ex. på hatbakken Rensebjerg et sted på Langeland (34) (ABr), men stadig Alm. Hjertespand (det. HN). Stadig med 10 ex. nær lokummet ved ”Husby Strand” (28) (F&N/LLC), ligesom den overraskende stadig findes ved den tilgroede sti til det fhv. lokum ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) incl. 7 frugtende ex. (HT). Moderne genfund (begge HT) er der også i brynet af Hegnedskov på Helnæs (28) med 12 blomstrende/frugtende ex. til 150 cm og i vejkanten mellem Birkende og Langeskov (30) med mindst 14 frugtende ex. Vil derimod ikke genfindes ved Føns Kirke (28) pga. for megen kunstighed (= udsåning!) (HT). Nu heller ikke ved ”p-pladsen” ved Bøjden Nor (32) pga. for meget førne (HT). Alm. Hjertespand er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

(*)Ager-Galtetand (Stachys arvensis) (NA)

Nye fund ved Lindeskovvej nær Ørbæk (31) med 2 blomstrende tæpper den 1. oktober (HT) og i en stubmark N f. den ydre del af N-tunneldalen på Lyø (32) (DBF/CHu). Af lokaliteter med moderne genfund kan nævnes marken ved Mårhøj på Hindsholm (30) (HT). Ager-Galtetand er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

Smalbladet Timian (Thymus serpyllum ssp. serpyllum) (LC) (3+1)

Set fåtalligt på Sønderby Klint (28), hvor Bredbladet Timian dog (også) er hyppigere.

Natskyggefamilien (Solanaceae)

(*)Alm. Bulmeurt (Hyoscyamus niger) (NA)

Moderne genfund: Et vegeterende ex. på stranden SV f. fyret på Østerø-halvøen ved Nyborg (31) (F&N/KrH). (Alm.) Bulmeurt er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

Sort Natskygge (Solanum nigrum ssp. nigrum) (LC) (115+4)

Ny for Fiskeholm i Helnæs Bugt (28) som hist og her på skansen (HT) samt ligeledes ny for Leammer i Odense Fjord (29) (HT).

Maskeblomstfamilien (Scrophulariaceae) 

(incl. Sommerfuglebuskefamilien (Buddlejaceae))

Skarptakket Vand-Brunrod (Scrophularia umbrosa var. umbrosa) (LC) (37)

Moderne genfund: I vældet bag Kratholm ud for Bellinge (29) (HT) – trods græsning er vældet nu for tilgroet til Engblomme. Ikke genfundet i ”Yderste Slottehave” ved Tranekær (34) (VBD/CD & TB). (Skarptakket) Vand-Brunrod medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for mose.

Uldbladet Kongelys (Verbascum densiflorum) (NA, LC: storebæltskyster) (41+1)

75 blomstrende ex. ved Rismarksvej nær Kluset Bro (29) (F&N/SuN) – bør nok checkes. 2 blomstrende ex. på Hou (34) (F&N/HN).

Vejbredfamilien (Plantaginaceae) (incl. Vandstjernefamilien (Callitrichaceae), Vandspirfamilien (Hippuridaceae) & Maskeblomstfamilien (Scrophulariaceae p.p.))

Vandspir (Hippuris vulgaris) (LC) (24)

Maden på Romsø i Storebælt (30) som dominerende art i kanten af den udtørrede sø nær landingsstedet (HT) – også i 3 mere eller mindre udtørrede søer i tilknytning til Dyrehave sammesteds (alle HT). Moderne genfund er der også 

i en sø i den indre del af S-tunneldalen på Lyø (32) (DBF/CHu, leg. HT), ved vigen af Salmenor under Store Egebjerg (34) (HT) og som talrig i Gulstav Mose (34) (F&N/KrH). På Sjælland er fx set en enkelt bestand af Vandspir (måske bedre kendt som Hestehale) i mosen ved Kobæk Sø nær Skælskør (DBF/BM & SGC).

(*)Stribet Torskemund (Linaria repens) (NA) (0)

Nyt fund i kanten af en ridesti under en plantage af Rød Gran i Dyrehave ved Langesø (29) med 14 blomstrende og 36 vegeterende ex. (HT). Hertil et nyere fund ved den gamle karrosserifabrik ved Akkerupvej i Hårby (32) (TRN efter AFD, dvs. efter 2010). Iflg. AFD-værket er Stribet Torskemund en indslæbt bofast neofyt med oprindelse i det vestlige C-Europa med ca. 25 belæg i Dansk Herbarium – det første fra Øksnebjerg ved Svendborg (32) i 1925 (Svend Andersen), ligesom den kendes fra Nordfyn (29). Kun fundet i 6 AFD-ruder – mest på baneterræn, idet den i S-Sverige og Polen siden ca. 1950 har været trafikspredt langs jernbanerne. Ingen af de 6 ruder er i Det Fynske Ørige, men ”ubelagte fund er for det meste ikke medtaget pga. forveksling med andre arter”. Hertil forekomsten på et ruderat ved en grusgrav NV f. Tarup (30) (PeR 1996). Stribet Torskemund er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 5). På det københavnske baneterræn hybridiserer arten med Alm. Torskemund (FS 2007 & 2009). De 2 nye fynske fund burde have været med i URT.

Fliget Vejbred (Plantago coronopus) (LC) (39+2)

10 små ex. den 14. maj i en helle med fx Alm. Brudurt og Mark-Ærenpris på p-pladsen over for Hotel Knudsens Gård i Odense, lig mellem den nu flyttede ”Griske Bank” og Meny (29) (HT).

Strand-Vejbred (Plantago maritima) (LC) (68+3)

Ny for Fiskeholm i Helnæs Bugt (28) med en klynge mod SV (HT).

Dunet Vejbred (Plantago media) (LC) (10)

Nyt fund i et kalkbrud ud for SV-delen af Teglværkskov i Nyborg (31) med 2 ex. (F&N/MKS), men formentlig udsået her. Moderne genfund er der i Ø-brynet af den samme skov (31) med 100 ex. (MKS) samt på Vigelsø (29) med 40 blomstrende ex. (F&N/SuN), idet der sammesteds dog også er optalt mindst 1000 ex. incl. mange blomstrende ex. på odden, også i et spor på volden over strandengen mod NV (HT). Fake News, den 1. juni: Et udsået blomstrende ex. af Dunet Vejbred på dæmningen ved ”Engsøen” i ”Gyldensten Strand” (29) (TV). Stop det cirkus, Åge Villum Jensen Naturfond! Den 16. august så klummeskriveren 5 blomstrende ex. sammesteds (HT), den 31. august blev den set her fåtalligt blomstrende (F&N/KiR) – hvor er det ækelt at snyde så mange.

Lancetbladet Ærenpris (Veronica anagallis-aquatica) (LC) (44+2)

Blomstrende tæppe den 17. juni i ellesumpen bag TCO´s klubhus ved Odense Å (29), som i 2019 mest var vanddækket (HT).

Bjerg-Ærenpris (Veronica montana) (LC) (81+3)

Husker ikke tidligere at have set den i ellesumpen ved ”Giftengen” ved Borreby Møllebæk (29), men den er her altså (HT).

(*)Kochs Storkronet Ærenpris (Veronica persica var. kochiana) (NA)

22 blomstrende ex. i Tryggelev den 24. marts (34) (F&N/HN). Storkronet Ærenpris er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

Glat Smalbladet Ærenpris (Veronica scutellata var. scutellata) (LC) (34)

Pæn klynge i månelandskabet i Søby Brunkulslejer i det mørke Jylland (HT). (Glat) Smalbladet Ærenpris medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for mose.

(*)Trefliget Ærenpris (Veronica triphyllos) (NA, 2010: LC (NA), 1997: X) (5)

Spændende genfund i den lille stump hede uden lyng ved rastepladsen S f. Lohals (34) (F&N/JSø). I 1981 blev den sammesteds samlet til Dansk Herbarium, men dog N f. vejen på ”Hjortebakken” i ”Nygårds Hjørne” (HN), hvor rastepladsen ligger S f. vejen. ”Unge Nielsen” tog den også på Ristinge Klint i 1983, mens der er en angivelse fra Skrøbelev (34) af H. Svendsen i TBU-arkivet. Trefliget Ærenpris kunne ikke beundres ved rastepladsen af HT den 14. april, ligesom heller ikke Henry Nielsen nåede at se den her. Trefliget Ærenpris medtages i PEF som en sjælden antropokor art, der måske er hjemmehørende, idet den er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3). Buchwald angives dog at være ophavsmanden til AAU’s kategorisering, så det er noget rod. Iflg. AFD-værket er Trefliget Ærenpris indslæbt og bofast, antagelig arkæofyt, evt. hjemmehørende, med mulig oprindelse i SØ-Europa og SV-Asien – lidt af en helgardering. Den danske bestand hænger fint sammen med den SØ-svenske og S-baltiske – og kan måske være en nordlig udløber af det indigene område. Arten er ikke set på Öland, men derimod som umiddelbart spontan i Vitemölla Strandbackar i Skåne (begge HT).

Gyvelkvælerfamilien (Orobanchaceae) 

(incl. Maskeblomstfamilien (Scrophulariaceae p.p))

Kort Øjentrøst (Euphrasia nemorosa) (LC) (7) 

Moderne genfund ved flyvepladsen i Gråsten Nor (33) (KN), på foto med Eng-Ensian. Også ”indirekte set” (unoteret!) på Teglgård Næs ved Arreskov Sø (32) (HT). AFD-kortet savner den fra Nordfyn (29), Nordøstfyn (30) og Langeland (34). 

Spids Øjentrøst (Euphrasia stricta var. stricta) (LC) (5)

Moderne genfund: ”Seden Skydebane” (30) som fåtalligt blomstrende i et spor (OSK/KDJ & LKS, det.HT) og med en del blomstrende ex. i tilknytning til et spor på ”Kerteminde Sydstrand” (30) trods tilgroning i øvrigt (HT). Taxa af Øjentrøst er nu under DNA-sekvensanalyse via AFD-belæg (DBF/PH, foredrag den 11. marts 2020).

Skælrod (Lathraea squamaria) (LC, 1997: X) (31)

Tilsyneladende et nyt fund med 3 ex. mod VSV i Blangstrup Skov (N f. Turup) (28) den 29. april (F&N/JBT). Genfund: Karoline Amalie Lund i Svendborg (32) under Rød El den 25. april (S-N/SJW) – herfra findes en gammel angivelse i TBU-arkivet. Moderne genfund: 5 hvidlige ex. i Præsteskov ved Idyllendal (29) den 29. maj (F&N/KiR), 8 ex. i Dyrehave ved Søby Søgård (30) den 7. april (F&N/PeR) og mindst 150 ex. i V-brynet af Vester Stigtehave (34) den 14. april (DBF/HN). Ligeledes – ihukommende de vanvittige planer om anlæg i forbindelse med ”Active Living” – stadig i skovene ved Syddansk Universitet i Odense (alle 29) (alle HT): Fællesskov Vest med 52 ex. under Rød El og Hassel den 5. april. Moseskov Vest med 16 ex. under fx Grå Poppel den 2. april, 135 ex. ved grundigere søgning 5 dage efter. Moseskov Øst med 5 ex. den 7. april. Ikke set i Fællesskov Central – lokaliteten har ellers med nød og næppe undgået at blive begravet under letbaneterrænet. Atter forgæves søgt i den lille skov lige S om passagen af Stavidså N f. Bredbjerg (29) (HT). Den klorofylløse art er stadig slet ikke fundet på Ærø (33). Skælrod medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for løvskov.

(*)Ager-Kohvede (Melampyrum arvense) (NT) (5)

1000 blomstrende ex. på Toppen på Helnæs (28) (F&N/AmB) – en ”succes” for hortonom Jørn Munk Andersen, der har drysset den her! Ager-Kohvede medtages i PEF som en sjælden antropokor art, der måske er hjemmehørende (spontan iflg. Buchwald et al. (app. 3)).

*Vedbend-Gyvelkvæler (Orobanche hederae) (NA)

Nyt fund langs Odense Å i Eventyrhaven i Odense (29) i form af 13 ex. med Rød Hestehov samt et ex. med Kål-Tidsel under Rød El og en stor Ask (HT) – senere 20 standere efter rydning af vegetationen (HT). Endvidere nogle moderne genfund i Odense (alle 29) (alle på ”Irsk” Vedbend) (alle HT): Atriumgården ved biblioteket på Syddansk Universitet ved Odense med kun en stander, ved muren opstrøms den nye lokalitet 100 ex., 200 ex. S om café Stiften under Eg og Fyr (lig Eventyrhaven lige over for svømmehallen på Klosterbakken), 150 standere N om caféen under Taks op til Klosterhaven, 50 standere under Tjørn. Derimod

ingen gevinst i Klostergården ved domkirken efter sidste års fældning af vedplanter og fjernelse af Vedbend – her holdes der pinligt rent, hvilket står i skærende kontrast til det totale trafikale kaos i Odense. I Tarup (30) er talt 25 afblomstrede ex. den 20. april 2017 hhv. 50 vinterstandere den 14. januar 2018 (begge F&N/PeR).

Eng-Troldurt (Pedicularis palustris ssp. palustris) (NT) (5)

Moderne genfund: Et vegeterende ex. i Ristinge Nor (34) (F&N/FS & HN) – endnu i 2014 blev der set over 20 ex. i kalkkæret i den sydlige del af Ristinge Nor (VBD/CD & TB). Ikke genfundet i kalkkæret under Spanggård ved Sorteå (31) (HT), hvor den sidst blev set i 2001 (HT). I Skåne fx i kalkkæret ved Lyngsjö Sjö, men sjælden på Öland (begge HT).

Stor Skjaller (Rhinanthus angustifolius coll.) (NT) (30)

Moderne gefund: ”Præsteengen” ved Stenløse (29) (VBD/HT), Urup Dam (30) (HT), kalkkæret under Spanggård ved Sorteå (31) med en del blomstrende ex. (HT) og Vodrup Klint (33) (DBF/KN). Stor Skjaller medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for ferskeng. Samlearten er udbredt på Öland (HT).

Liden Skjaller (Rhinanthus minor coll.) (LC) (10+2)

Stadig ved pumpestationen i ”Vibesholm Enge” ved Ullerslev (31) (DBF/HT).

Blærerodfamilien (Lentibulariaceae)

Vibefedt (Pinguicula vulgaris) (NT) (12)

Moderne genfund: Urup Dam (30) (VBD/MKS) – også meddelt af en deltager (Fb/GBe) i lighed med flere andre arter fra turen. Ikke set under en smuttur i Urup Dam (30) den 1. oktober (HT) eller i kalkkæret under Spanggård ved Sorteå (31) (HT), hvor den sidst blev set den 21. juni 1995 med få ex. sammen med Sump-Hullæbe (HT), der også er forduftet. Derimod i Jylland mange ex. af Vibefedt mod V i den lille artsrige hedemose mellem Kløvbakke og Henne Stationsby (HT). I Sverige fx i kalkkær i Benestads Backar og ved Lyngsjö Sjö i Skåne samt ved Gösslundaleden i Stora Alvaret på Öland (alle HT), i N-Norge fx ved Tane Bro (DBF/BjG, foredrag den 20. marts).

Desmerurtfamilien (Adoxaceae) (incl. Gedebladfamilien (Caprifoliaceae p.p.))

Alm. Hyld (Sambucus nigra) (LC) (117+4)

Ny for Kyholm i Odense Fjord (29) med 5 bidte buske (HT). Her blev den dog også noteret med et enkelt ex. i 2006 (FA/HT), men ikke meddelt som ny i Floristiske Fund fra Fyn.

Gedebladfamilien (Caprifoliaceae) 

(incl. Diervillafamilien (Diervillaceae), Kartebollefamilien (Dipsacaceae), Linnæafamilien (Linnaeaceae) & Baldrianfamilien (Valerianaceae))

Håret Kartebolle (Dipsacus pilosus) (LC, 1997: R) (7)

Årets gang i Lidenlund – endnu et år er gået i krattet ved OB’s klubhus i Odense Ådal (29) (alle HT): 7., 12. og 26. marts samt 4. april: mange standere, ingen unge skud, 21. april: et vegeterende skud, 24. maj: en 10 cm høj plante med 6 blade, hertil 100 småskud, 18. juni: en 15 cm høj plante med 6 blade og 2 unge blade, 27. juli: en spinkel blomstrende plante, stadig 15 cm, og et antal vegeterende skud, måslede buske, meget græs, 9. august: jordet af jord og affaldscontainer, 10. december: byggeplads. Odense Boldklub og Odense Kommune dog: Hvordan kan I stå på mål for det svineri? En af de ansvarlige er Thomas, Odense Kommunes fuldstændigt uinteresserede skovmand, udskift ham! Håret Kartebolle savnes i Det Fynske Ørige endnu fra Ærø (33) og mere overraskende stadig fra Vestfyn (28).

Due-Skabiose (Scabiosa columbaria) (NT) (1)

Stadig i brynet af Teglværkskov N f. Nyborg (31) med 100 ex. (F&N/MKS). I Det Fynske Ørige i øvrigt kun kendt fra Vestfyn (28) og Nordfyn (29).

Djævelsbid (Succisa pratensis) (LC) (40+2)

Moderne genfund: Røjle Klint (28) (HT) med hundreder af standere den 1. november, Vibjerg ved Køng (28) som talrig (måske endog i tusindtal?) (HT), ”Kratluskerengen” NV f. Kluset Bro (29) som fåtallig (DN/HT), ”Storgårds Væld” opstrøms fordums Kratholm i Odense Ådal (29) med over 30 standere mod S (HT),

Urup Dam (30) som blomstrende den 1. oktober med en bi til Lotte (HT), ”Vibesholm Enge” S f. motorvejen (31) med mindst 25 knoppende og yderligere ca. 100 rosetter den 15. juli (HT), kalkkæret under Spanggård ved Sorteå (31) med en del knoppende ex. den 14. juni (HT), Hjortebjerg i ”Jordløse Bakker” (32) som hist og her (F&N/GKn) samt inden for Teglgård Næs ved Arreskov Sø (32) (HT) med endnu blomstrende ex. den 14. oktober. Derimod ikke set ved Ellebæk Vig på N-kysten af Svinø (28) den 8. november (HT) – heller ingen vokshatte synes at have overlevet tilgroningen. Djævelsbid medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev. I Jylland er arten fx set i overdrevet på Brunbjerg i Halk Skydeterræn (DBF/FØA & LLC) – lokalt talrig, incl. sammen med Salepgøgeurt (denne med 30 blomstrende ex., i 2014 endnu 70 do.). Hertil i den lille artsrige hedemose mellem Kløvbakke og Henne Stationsby, med besøg af Dagpåfugleøje (HT). På Sjælland fx i overdrevet omkring Kobæk Rende ved Skælskør som fåtallig (DBF/BMe & SGC). Der skal være plads til Djævelsbid på en økologisk mark (Rasmus Ejrnæs om Biodiversitet til konferencen om Kunstigt Åndedræt den 16. marts).

Tvebo Baldrian (Valeriana dioica) (LC) (29)

Moderne genfund af denne nok vigende art, selv om den også trives i lysåben ellesump: ”Kratluskerengen” NV f. Kluset Bro (29) incl. i en tue af Langakset Star (DN/HT), ”Præsteengen” ved Stenløse (29) med 100 blomstrende/frugtende ex. den 23. maj (HT). ”Storgårds Væld” opstrøms fordums Kratholm i Odense Ådal (29) med mange vegeterende ex. (HT), ”VIP-engen” ved Borreby Møllebæk (29) (HT) med få knoppende ex. den 19. april, kalkkæret under Spanggård ved Sorteå (31) med en del blomstrende ex. (HT) og dalen i ”Vibesholm Enge” ved Ullerslev (31) (DBF/HT). Tvebo Baldrian medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for rigkær. Savnes på AFD-kortet nu helt fra Ærø (33), hvilket desværre kan være reelt – sidst belagt til Dansk Herbarium N f. Haven By V f. Søby (33) i 1966.

Den er nu en sjælden art på Langeland (34) (TB). I Sverige fx i kalkkær i Benestads Backar og ved Lyngsjö Sjö i Skåne, men sjælden på Öland (alle HT)

Læge-Baldrian (Valeriana officinalis s.str.) (LC) (17)

Moderne genfund: Spredt på Lundsgård Klint S f. Kerteminde (30) (HT).

(*)Tandet Vårsalat (Valerianella dentata) (NA)

I en nu ”opgivet” brakmark med båndfluer ved Knagelbjerg med over 10 store ex. til en højde af 48 cm (EE & HT). Der var mistanke om Opblæst Vårsalat (Valerianella rimosa). Fordums Tandbægret Vårsalat blev derimod heller ikke i 2019 set i Urup Dam (30) (HT) – dens markhjørne er nu groet til i intetanethed. Tandet Vårsalat er spontan iflg. Buchwald et al. (app. 5).

Klokkefamilien (Campanulaceae) (incl. Lobeliefamilien (Lobeliaceae))

Smalbladet Klokke (Campanula persicifolia) (NT) (8)

Ny som forvildet på Ærø (33) med få blomstrende planter i vejkanten ud for Strandskov ved roden af Urehoved (F&N/KBJ). Dyrkes i haver også i Marstal (begge 33), hvor den er set ved Marstal Værft i Havnegade og i en hæk på Rolighedsvej (begge F&N/KN). Som spontan er den stort set forsvundet fra Fyn med øer, hvorfor rødlistningen set herfra er korrekt.

Aks-Rapunsel (Phyteuma spicatum ssp. spicatum) (LC) (24+2)

Moderne genfund: I Anton Andersens endnu naturnære parti ved Langesø Kapel (29) (HT) og Stenløse Skov (29) (VBD/HT). Findes endnu også i Vejstrup Ådal, fx i bunden af den stejle Ø-skrænt over for spejderhytten Ø f. hovedvejen (32) (CHu 2015). I Det Fynske Ørige er dette taxon aldrig fundet på Sydhavsøerne (33, 34), ligesom det mangler på Hindsholm (30). Aks-Rapunsel medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for løvskov.

Kurvblomstfamilien (Asteraceae)

*Bynke-Ambrosie (Ambrosia artemisiifolia) (NA)

Denne ”invasive”, men uhyre sjældne art dukkede op med et knoppende ex. i et tæppe af Stinkende Storkenæb ved stien i ”Bøgeskoven” ved Syddansk Universitet i Odense (29) den 20. september (HT). Blomstrede sammesteds den 11. oktober (HT).

Guldblomme (Arnica montana) (NT) (1)

Stadig en flot bestand i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) (HT). I Jylland kniber det mange steder for denne art – fx på den lille hede på Kløvbakke oven for Fidde Sø, hvor der nu kun er en lille klynge med et frugtende ex. nær N-gravhøjen (HT).

Grå Bynke (Artemisia vulgaris) (LC) (116+4)

Ny for Fiskeholm i Helnæs Bugt (28), hvor den bl.a. ses vokse sammen med Lav Hindebæger (HT).

Alm. Bakketidsel (Carlina vulgaris ssp. vulgaris) (NT) (37)

Tilsyneladende ny på en S-exp. bakke N f. ”Nordskov Enge” på Hindsholm (30) (HT), hvor den har trodset maskinelt slæt. Moderne genfund: Røjle Klint (28) (HT), Bobakker på Helnæs (”Helnæs Ås”, bakken mellem Djævlebakke og Elmebjerg samt selve Elmebjerg incl. det braklagte areal) (28) (HT), ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30) (HT), ”Indrehovedet” af Fyns Hoved (Jøv) (30) (BVP), det braklagte areal på Jøv (30) (HT), Lundsgård Klint S f. Kerteminde (30) med Kvast-Høgeurt (HT), Store Stege ved Dyreborg (32) (HT), Lykkekærs Banke (”Casanovabakkerne”) på Tåsinge (32) (HT), den store hatbakke ved Salmenor (34) (HT) og Store Egebjerg ved vigen af Salmenor (34) (HT). Alm. Bakketidsel medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev.

Fjer-Knopurt (Centaurea phrygia ssp. pseudophrygia) (LC, 1997: A) (5+2)

Den 6. august 1950 besøgte Dansk Botanisk Forening vejkanterne nord for Nybygdgårde (Andersen 1951) og kunne beundre Fjer-Knopurt i blomst. Lederen, Svend Andersen, angav første gang denne ansvarsart herfra i 1912 – og arten med de fjerformede kurvsvøbblade findes stadig på denne lokalitet omkring Skovgård S f. Korinth. Ca. 15 ex. i en vejskrænt ved Holstenshusvej ved Nybygdgårde S f. Korinth, ca. 150 m fra hovedvej A8 (32) (JHJ) – som finderen påpeger, er det egentlig nordligere end Nybygdgårde (ud for Grønderup), men lokaliteten har som antydet været kaldt således siden 1912. Jf. også den 28. juli 1989: ”Nybygdgårde pæn klon vejskrænt V centralt, spredte ”tuer” vejkant Ø m. S” (HT). Gravesen (1979) advarede med rette mod at samle arten grundet dens sparsomme forekomst på stedet – i 2006 blev Fjer-Knopurt optalt til kun 50 blomstrende skud i 6 klynger (HT). Danmarks østligste bestand findes stadig ved Lindeskovvej nær Ørbæk (31), men kun med 4 frugtende ex. den 1. oktober (HT). Arten har det næppe godt med den ofte meget hårdhændede vejkantbehandling – fx lykkedes det ikke at finde rester af planten den 10. oktober i den måslede bivejkant ved Havrebjerggyden nær Orte (28). Fjer-Knopurt savnes helt fra Sydhavsøerne (33, 34). I Jylland fx set med 20 ex. i en vejkant N f. Bindeballe St. mellem Billund og Egtved (URT/KAP).

Lav Tidsel (Cirsium acaule) (LC) (28)

Moderne genfund: Bobakker på Helnæs (”Helnæs Ås”) (28) (HT), ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30) (HT), overdrevet mellem Maden og Dyrehave på Romsø i Storebælt (30) (HT), dalen i ”Vibesholm Enge” ved Ullerslev (31) med 2 vegeterende klynger 10. juni (DBF/HT, leg. TB), ”Thurø Rev” (32) (DBF/CHu, FØA, HT, IH & LLC), Monnet på Tåsinge (32) (HT) og ”Lille Galtebjerg” ved Tryggelev Nor (34) (HT). Lav Tidsel medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev. I Jylland er Lav Tidsel fx set som lokalt talrig i en græsset høj eng i Kasted Mose (HT), på Sjælland fx på det græssede overdrev Rundebakke ved Roskilde Fjord (HT & NKP).

*Kanadisk Bakkestjerne (Conyza canadensis) (NA)

Ny for Leammer i Odense Fjord (29) (HT).

Grøn Høgeskæg (Crepis capillaris coll.) (LC) (107+3)

Ny for Leammer i Odense Fjord (29) (HT). Her blev den dog også noteret i 2011 (HT) hhv. i 2014 (HT & KDJ), men ikke meddelt som ny i Floristiske Fund fra Fyn.

*Tue-Gemserod (Doronicum columnae) (NA)

Bestand i vejkanten lige N om passagen af Stavidså N f. Bredbjerg (29) (HT).

*Hjertebladet Gemserod (Doronicum pardalianches) (NA)

Stadig en pæn klynge ved broen over Sorteå under Spanggård (31) (HT).

*Høj Tidselkugle (Echinops exaltatus) (NA)

7 blomstrende ex. i det tilgroede ruderat NV om Kerte Bro (28) (HT), enlige kurve, uden kirtelhår. Mangler vel endnu på Østfyn (31).

Ager-Museurt (Filago arvensis) (LC) (24+2)

Ager-Museurt medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev. I Jylland fx spredt i en brakmark ved Søby Sø i Søby Brunkulslejer (HT). Findes den efterhånden overhovedet i Det Fynske Ørige?

Gul Evighedsblomst (Helichrysum arenarium) (NT) (3)

Nyt fund med et blomstrende tæppe af mindst 50 skud (iflg. Grande Stephensen snarere 100 skud (BKS)) ved Hjejlevej ved roden af Østerø-halvøen i Nyborg (31) med fx Læge-Oksetunge (F&N/MiR). Gul Evighedsblomst blev måske også set med 2 afblomstrede ex. på baneterræn ved fordums Nyborg Færgehavn (31) (JFH) i 2016, men bør checkes yderligere. Set på Østerø-halvøen ved Nyborg (31) under DBF’s ekskursion den 16. juni 1901 (referent Ove Paulsen) og angivet sammesteds af Svend Andersen endnu i 1923. Moderne genfund af evighedsblomsten: Flyvesandet (29) i form af få klynger med grønne blade og med rester af standere den 29. marts, men ingen spor af arten den 26. november (begge HT). Hertil ca. 50 rosetter over ½ m2 ved det sandede spor ved Fynshovedvej 800 på Fyns Hoved (30) (HT). Derimod ikke set på ”Yderhovedet” af Fyns Hoved (30) (HT) og ligesom i 2018 ikke set på ”Vesterstrand” på halvøen Urehoved ved Ærøskøbing (33) (F&N/KBJ). Gul Evighedsblomst er ikke set på Öland, hvor den er meget sjælden, men i Skåne er den set i sandsteppen ved Kivik Marknadsplats og i Brösarps Norra Backar, Linnés jagtområde (alle HT).

(Smalbladet Høgeurt (Hieracium sect. Hieracioides) (LC) (64+2))

Smalbladet Høgeurt (Hieracium umbellatum) (LC) (64+2)

Tusindtalligt blomstrende på Ristinge Klint (34) den 29. juli (F&N/LHS).

(Småarter af Skov-Høgeurt (Hieracium sect. Hieracium) (NE) (16+2))

Hieracium pseudotorticeps (NE) (2+2)

Den 14. april talrig i NV-brynet af Kohave ved Skovmøllevej (Sønderlund) (28) (F&N/SuN), den 1. maj ligeså (F&N/HT & SuN), senere den helt store udredning med mange fotos af et pottet ex. den 12. juni, det. JCS.

(Småarter af Bredbladet Høgeurt (Hieracium sect. Sabauda) (NE) (20))

Hieracium virgultorum (NE) (20)

Moderne genfund: Langs kyststien i Thurø Østerskov (DBF/CHu, FØA, HT, IH & LLC).

(Småarter af Alm. Høgeurt (Hieracium sect. Vulgata) (NE) (38+2))

Bestandene på bøgeknolden ved Spedsbjerg (29) og Lundsgård Klint S f. Kerteminde (30) bør undersøges nærmere (begge HT) – det samme gælder forekomsten på det hundelortplagede fortov på Helgavej i den snobbede Odense-bydel Hunderup (29) (HT). Lige en opgave for Sus.

Hieracium greisdalense (NE) (5)

Moderne genfund: ”Klinteskoven” på Helnæs (28) med over 100 blomstrende/frugtende ex. på kystskrænten (HT). Nævnt herfra i ø-flora nr. 54 af Erik Wessberg.

Plettet Kongepen (Hypochoeris maculata) (NT, 2010: VU) (1)

Moderne genfund på Sønderby Klint (28), men kun med 2 ex. ud for Jens Hæstrups sommerhus – derimod en del ex. i Bibernelle-skrænten mod V (begge HT). I Jylland fx i pæn mængde i en slugt over for Veggerby Kirke i V-Himmerland (URT/PTP). På Sjælland fx på det græssede overdrev Rundebakke ved Roskilde Fjord, hvor der blev set en stor klynge med Alm. Knopurt (HT & NKP). På Öland er Plettet Kongepen set i Gösslunda Naturreservat på Stora Alvaret (HT), mens den meget længere oppe i Sverige er set i mængde, hvor der ryddes under højspændingsmaster i området ved Ingemar Stenmarks barndomsby Tärnaby (TRN).

Alm. Kongepen (Hypochoeris radicata) (LC) (112+4)

Ny for Leammer i Odense Fjord (29) (HT).

Soløje-Alant (Inula britannica) (LC) (12)

Moderne genfund: Ved udløbet af Syltemade Å (32) med kun en snes blomstrende ex. (F&N/MLJ), ”Thurø Rev” (32) (DBF/CHu, FØA, HT, IH & LLC), ved Holmesø på Avernakø (32) med 5 ex. i 2 klynger (F&N/MSA), Monnet på Tåsinge (32) (DN/PVR, leg. HT) og Klisenor N f. Bagenkop (34) (F&N/ALT & MELT; JHJ).

Trekløft-Alant (Inula conyzae) (NT, 1997: V) (2)

Moderne genfund: ”Indrehovedet” af Fyns Hoved (Jøv) (30) med mange standere den 15. oktober (HT).

*Læge-Alant (Inula helenium) (NA)

I vejkanten over for Roestoftvej 16 i Lyø By (DBF/CHu). Der er belæg i Dansk Herbarium fra Lyø (32) i 1953.

Pile-Alant (Inula salicina) (LC) (6)

Moderne genfund i kalkkæret i Fjordmarken ved Hofmansgave (29) med et blomstrende tæppe på 40 m2(HT), i det tilgroende kalkkær ved pumpestationen på Romsø ved Hofmansgave (29) med en klynge af 75 blomstrende ex. til 90 cm og 75 vegeterende ex. (HT) samt ved pumpestationen i ”Vibesholm Enge” ved Ullerslev (31) som ofte dominerende art (DBF/HT) – den 26. oktober med hundreder af standere (HT). I Jylland er Pile-Alant fx set 2 steder i en græsset høj eng i Kasted Mose (HT), indikerende fordums lokalitet for Eng-Skær. På Sjælland er Pile-Alant set ved Kobæk Sø nær Skælskør fx med en klynge i en vejgrøft ved p-pladsen (DBF/BMe & SGC) og med flere klynger i kratbrynet ved den samme p-plads (HT). Hist og her på Öland (HT).

Smalfliget Brandbæger (Jacobaea erucifolia) (EN) (3)

Tilsyneladende nye fund (bis auf Widerspruch!) på S-Langeland (alle 34) (alle JHJ): I Ø-vejkanten N f. Røjle (ca. 150 m N f. starten af Østervej) med få ex.,

Klisenor N f. Bagenkop med en mindre gruppe neden for den gamle kystskrænt og i skovbrynet af en yngre nyanlagt (!?) stævningsskov N f. Gulstav Vesterskov med 3 meget små bestande. Moderne genfund (alle 34) (alle JHJ): Ved Landevejen nr. 20 S f. Røjle med over 100 ex. på begge sider af vejen (identisk med M.L. Mortensens klassiske bestand ved Madebakke), Fakkemose med en snes ex. i SV-delen ved en grøft uden for det indhegnede areal og inden for hegningen, ved V-siden af søen S f. huset Ø f. Eget med ca. 75 ex. (og med en ny delbestand mellem vejkanten og engen lige N f. det samme hus med ca. 25 ex.) samt Gulstav Mose med en håndfuld små grupper på Fugleværnsfondens areal V f. trådhegnet og med godt en håndfuld små grupper på Naturstyrelsens areal Ø f. trådhegnet. Smalfliget Brandbæger er lettest at opdage i august, idet den er høj og sentblomstrende.

*Kæmpe-Turt (Lactuca macrophylla) (NA)

Store bestande i Sejerskov (29) (HT) og i et kratbryn V f. Kohave ved Blangstedgård (29) med 50 blomstrende ex. (F&N/KrH), ny iflg. FØA. Rigelig bestand ved hus i vejkant gennem Bøllevænge (31) før udspring den 14. juni (HT) – moderne genfund ligesom Sejerskov.

(*)Strand-Salat (Lactuca tatarica) (NA, 2010: LC (NA)) (13+3)

Spreder sig stadig på Nordfyn, hvor der er et nyt fund på strandvolden ud for skoven Nyhave (29) med 31 blomstrende ex. (F&N/KiR). Fundet slutter sig til forekomsten nærmere Bogense, hvor den i 2015 var talrigt blomstrende og i 2012 fåtalligt blomstrende (begge F&N/KiR). Også ny som hyppig på den salte side af dæmningen ved ”Kystlagunen” i ”Gyldensten Strand” (29) (ÅVJN/KDJ). Hertil et nyt fund ved p-pladsen ved ”Strib Strand” (28) den 21. september (F&N/FrL) og den 3. august (F&N/TRM). Der bør også nævnes et nyere fund, der ikke har været meddelt her: Vejlby Fed (28) med et blomstrende ex. (F&N/ABo 2017). Moderne genfund: I mængde på Øret mellem Torø Huse og Torø (28) (KDJ & LBj), hvor den dog nok lige knap evner at tage kampen op med Rynket Rose – Strand-Salat blev noteret på Torø allerede i 1966 af Alfred Hansen og Anfred Pedersen. Hertil ud for Maden på Helnæs (28) med 60 blomstrende ex. og ud for Toppen på Helnæs lidt mod N med 100 do. (begge F&N/AmB). Strand-Salat mangler endnu på Nordøstfyn (30) og Langeland (34), hvilket nok ikke får lov til at stå ret længe endnu (vi kom sidste år til at skrive, at den mangler på Østfyn (31), selv om vi samtidig publicerede det første fund herfra allerede i 2014: For meget copy & paste! Buchwald et al. 2013 (app. 3) betegner Strand-Salat som spontan – vi holder med Buchwald og medtager den i PEF som en sjælden antropokor art, der måske er hjemmehørende. Peter Wind er vendt på en tallerken og betragter nu arten som indslæbt. I det jyske område er Strand-Salat fx dominerende art i en klit ud for Fanø Plantage lige Ø f. kørevejen på V-Fanøs vide strand (DBF/AKC & SVi) – fundet her for nyligt (SVi). I det jyske område er der også et nyt fund ved Sandbjerg Vig N f. Juelsminde med i nærheden af 500 ex. (URT/NFV/KAP).

Hundesalat (Leontodon saxatilis) (LC, 1990: R) (15)

Moderne genfund (alle HT): I kalkkæret i Fjordmarken ved Hofmansgave (29) som udbredt, på overdrevet rundt Romsø i Storebælt (30) ligeså (og på strandvolden ud for Maden sammesteds), Store Stege ved Dyreborg (32) og på odden mellem Dyreborg og Knold (32) med blomstrende ex. i en bestand af Snotand ved leddet mod N den 2. oktober og inden for Teglgård Næs ved Arreskov Sø (32). Endelig på ”Thurø Rev” (32) (DBF/CHu, FØA, HT, IH & LLC).

Liden Museurt (Logfia minima) (LC) (21+1)

Ligesom Ager-Museurt vrimler det ikke ligefrem med dette taxon i Det Fynske Ørige: Moderne genfund campingpladsen ved Fyns Hoved Camping (30) med Mos-Korsarve (HT) samt som hist og her på Skebjerg (34) (F&N/FS & HN) (ny?). 

Iflg. AFD-værket er Liden Museurt en hjemmehørende arkæofyt, som i høj grad er knyttet til Danmarks sandjordsområder. I Jylland er Liden Museurt fx udbredt i en brakmark ved Søby Sø i Søby Brunkulslejer – sammen med Ager- og Kugle-Museurt i mere beherskede mængder (HT).

(*)Æselfoder (Onopordum acanthium) (NA)

Nye fund (alle HT): På ruderatet N f. Langesøhallen i Morud (29), i en grusvejkant S f. Danehofskolen i Nyborg (31) med et vegeterende ex. og i en jordbunke ved en bøgelund nær sportspladsen i Sandholts Lyndelse (32) med 25 standere (HT). Moderne genfund er der fx på Odense fhv. losseplads på Stige Ø (29) (F&N/KrH) og S om kalkkæret N f. Ådalskolen i Bellinge (29) (HT). Æselfoder er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3). På Sjælland er arten fx set nær et kirkedige ved Ramløse Kirke med ca. 100 rosetter i græs (HT).

(*)Rød Hestehov (Petasites hybridus) (NA)

Blomstrede ved Odense Å ud for Zoologisk Have i Odense (29) den 13. februar (HT), hvilket var væsentligt tidligere end i 2018. Rød Hestehov er spontan iflg. Buchwald et al. (app. 4), hvilket passer lidet med dens status som såkaldt invasiv art. Per Hartvig mener således også, at Erik Buchwald er for rundhåndet med den spontane etikette.

*Japansk Hestehov (Petasites japonicus) (NA)

Nyt fund langs Odense Å i Eventyrhaven i Odense (29) med en stor klynge (HT) – den 21. december med unge knopper (HT).

Ru Bittermælk (Picris hieracioides) (LC) (39)

Moderne genfund: Bobakker på Helnæs (såvel på arealet ved p-plads, bakken mellem Djævlebakke og Elmebjerg og ved p-pladsen mod SV) (28) (HT). 

(*)Pomerans-Høgeurt (Pilosella aurantiaca ssp. aurantiaca) (NA)

Ny for Halmø (33) med 2 blomstrende ex. (F&N/UFr). Nye fund på den fynske hovedø: N f. Nyborgvej i Odense-bydelen Ejby (29) med et blomstrende ex. (F&N/KrH), det nye overdrev ved Dyrupgård ud for Stenløse (29) som talrig (sammen med færre Håret Høgeurt) (OSK/HT & LKS) og i S-kanten af Årslev (30) med en pæn klynge (F&N/MiR). Moderne genfund fx Hedvigslund ved Odense (29) med 3 blomstrende ex. (F&N/JSø) – vel også set af klummeskriveren her. En snes arter er udsået i Vild med vilje-projektet ved Middelfart Gymnasium (28), men denne smukke art er kommet af sig selv (CSk), hvilket er at foretrække! Man siges at blive i godt humør af denne staude. Pomerans-Høgeurt er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 4).

Alm. Kvast-Høgeurt (Pilosella cymosa ssp. cymosa var. cymosa) (EN) (0)

Stadig på Lundsgård Klint S f. Kerteminde (30) med mindst 25 standere (HT). Under mere kulturprægede forhold set på åben gruset bund ved Dybbølsbro i København (URT/MTh).

*Blød Kvast-Høgeurt (Pilosella cymosa ssp. cymosa var. pubescens) (NA)

Stadig på baneterræn ved Jarlsberggade nær Odense St. (29) med mindst 300 blomstrende ex. den 8. juni (HT). Også set på en S-exp. motorvejsskrænt på Vestamager (MTh).

Strand-Loppeurt (Pulicaria dysenterica) (LC, 1997: X) (14)

Nye fund ved Hulbjerg Ø f. Søgård med et blomstrende ex. og N f. Gulstav Vesterskov som hist og her blomstrende (begge 34) (begge F&N/ALT & MELT) – arten dukker dog op snart sagt overalt på S-Langeland: Ikke mindst på opgivne agre omkring Søgård. Moderne genfund: Mindst 300 blomstrende skud i kanten af Bispeeng i N-kanten af Odense (29) (HT), fåtallig i vejkanten ved vandværket inden for Thurø Bund (32) (HT), ”Thurø Rev” (32) (DBF/CHu, FØA, HT, IH & LLC), Ø f. Gulstav Mose (34) (F&N/KrH) og Keldsnor ved Gulstav Østerskov (34) (F&N/ALT & MELT; F&N/MSA). Forgæves søgt i ”Skolebotanisk Have” (29) (HT) – her overgroet af nælder? 

Lav Skorsoner (Scorzonera humilis) (LC) (4)

Moderne genfund: I dalen i ”Vibesholm Enge” ved Ullerslev (31) med få blomstrende ex. den 9. juni (HT) og do. 10. juni (DBF/HT). Derimod ikke set ved pumpestationen (31), uha. På Öland i Halltorps Hage (HT).

*Smalbladet Brandbæger (Senecio inaequidens) (NA)

Nye fund: Et spinkelt ex. med 3 blomstrende skud i reservatet på S-delen af Vigelsø i Odense Fjord (29) (NSF/HT), et ex. på Odenses fhv. losseplads på ”Stige Ø” (29) (F&N/KrH), et ex. på ”Kerteminde Sydstrand” (30) (BKS) og uoptalt i gruset på baneterrænet ved Hjulby St. (31) (BKS). Hertil – for dem, der tør at kigge væk fra den tættere og tættere trafik – hist og her i midterrabatten af motorvejen mellem Tietgenbyen og Langeskov (30) (BKS, som passager), det samme mellem Kildebjerg Rasteplads (nedkørslen) og Nørre Åby (28). Moderne genfund (alle HT): Odense St. under ”Byens Bro” allerede blomstrende den 24. maj (HT), udbredt blomstrende her den 28. juni, også den 8. juni på rampen ved Jarlsberggade sammen med Liden Sneglebælg, stadig mange blomstrende ex. den 21. november, kun få blomstrende den 22. december. Den 16. september et gult tæppe på Odense Hauptbahnhof, overalt blomstrende, 2 blomstrende ex. på bredden af kanalen ved Nordatlantisk Hus i Odense Havn (29) (HT). Savnes i Det Fynske Ørige kun fra Ærø (33). I Jylland fx på fhv. baneterræn i Ringkøbing (URT/BKS) og på nuværende baneterræn ved Esbjerg Havn (HT, just kommet i land fra Fanø).

Alm. Brandbæger (Senecio vulgaris ssp. vulgaris var. vulgaris) (LC)

Ny for Leammer i Odense Fjord (29) (HT).

Eng-Skær (Serratula tinctoria) (EN) (2)

Tællinger (alle HT), hvilke er overskuelige på Fyn: Den 10. juli ud for Rolfsted i Vindinge Ådal (30) med 8 knoppende/blomstrende til 60 cm og et vegeterende ex. – beskyttes lidt mod marken af et tæppe af Hindbær. Nedstrøms den samme ådal den 11. juli ved pumpestationen N f. motorvejen i ”Vibesholm Enge” (31) med 280 blomstrende til 95 cm og mindst 18 vegeterende ex. Bestanden var i knop den 9. juni (HT), blev beundret af PEF-ekskursionen den 11. juni (DBF/HT)) og igen iagttaget den 26. oktober med mindst 30 standere, nu til 1 m (HT). Som ventet ikke genfundet i dalen i ”Vibesholm Enge” (31) (HT). Negative er også Fogense Enge (29) (HT) og ”Vibesholm Enge” S f. motorvejen (31) (HT). I Det Fynske Ørige er den gamle farveplante aldrig fundet på Sydhavsøerne (33, 34). I Jylland findes Eng-Skær fx i den kratklædte græsfælled Hyby Fælled nær Fredericia med over 1000 ex., de fleste dog måslet for nyligt af maskinelt høslæt (DBF/HBj & NSE), mens den på Sjælland er set i Ølsemagle Lyng (F&N/GJe). Derimod forgæves søgt vestenbælts i Kasted Mose ved Århus og østenbælts i området ved Kobæk Rende (DBF/BMe & SGC), hvor den iflg. hr. Søren skal være set fåtalligt i 1990’erne (HN) – smlg. Svend Andersens fund i den nærliggende Tranderup Mose. På Öland er Eng-Skær set i Gösslunda Naturreservat på Stora Alvaret samt i Halltorps Hage og Arontorpsängen (alle HT) – ved Gösslunda i typisk høj eng med lignende følgearter som i ”Vibesholm Enge”.

Dværg-Mælkebøtte (Taraxacum sect. Obliqua) (NE) (29+2)

Taraxacum platyglossum (29+2)

Nyt fund ved den fhv. jernbanefærgehavn i Nyborg (31) med en del ex. nær fordums færgebåse (HT). Taraxacum platyglossum medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev.

*Vej-Mælkebøtte (Taraxacum sect. Taraxacum) (NE) (~117+4)

Ny for Fiskeholm i Helnæs Bugt (28) med et ex. på skansen (HT) – ej bestemt til småart.

*Stor Tusindstråle (Telekia speciosa) (NA)

Ny for Helnæs i et landsbyhegn i Helnæs By (28) (HT), så det er bare med at få den fjernet. Set N f. vejen Feddet ved Brydegård nær Helnæs den 25. maj 2018 (F&N/EJa). Synes stadig at mangle forvildet fra Ærø (33).

*Eng-Gedeskæg (Tragopogon pratensis s.lat.) (NA)

Ny for Leammer i Odense Fjord (29) (HT).

Strand-Kamille (Tripleurospermum maritimum ssp. maritimum) (LC) (66+4)

Ny for Fiskeholm i Helnæs Bugt (28) som hist og her på øen (HT).

Følfod (Tussilago farfara) (LC) (116+4)

2 blomstrende ex. den 18. februar ved Kluset Bro (29) (F&N/SuN), så der var Sus tidligt ude. Et blomstrende ex. på øen i søen ved Kohave ved Valdemars Slot på Tåsinge (32) den 10. marts (HT, fjernobs), blomstrende klynge mellem brosten i Munkemose i Odense (29) den 12. marts (F&N/JSø).

*Kæmpe-Evighedsblomst (Xerochrysum bracteatum) (NA)

Nyt fund på Munkebo Fyldplads (30) (BKS). Her var arten ny som forvildet i Det Fynske Ørige i 1999 (DBF/FS & HT). Grande Stephensen burde have kunnet huske dette fund, da han var med på ekskursionen. Blandt de fynske distrikter i øvrigt kun kendt fra Langeland (34). Kæmpe-Evighedsblomst er ikke med i AFD-værket. Denne énårige prydplante fra Australien er i Dansk Herbarium derimod belagt fra 2 distrikter V f. Lillebælt og 3 Ø f. Storebælt med det 1. fund i Kastrup på Amager i 1905. Kan også findes på lossepladser i det sydlige England.

Araceae (Arumfamilien) (incl. Andemadfamilien (Lemnaceae))

*Gul Kæmpekalla (Lysichiton americanus) (NA)

50 blomstrende ex. er set forvildet i skoven Sjormarken ved Langesø (29) (F&N/RDN). I 2013 blev et vegeterende ex. af den samme art set i et sumphul lige N f. Langesø Slot (F&N/RDN) – S f. Langesø i modsætning til det nye fund. Iflg. AFD-værket er Gul Kæmpekalla en forvildet bofast neofyt med oprindelse i det vestlige N-Amerika. I AFD er denne sjældent dyrkede sumpbedplante fundet forvildet i 10 ruder i Ø-Jylland, N-Fyn og Ø-Sjælland, hvor de 3 fynske ruder dækker TBU-d. 28 og 29. Halvdelen af præsens-ruderne har dog rødder på F&N, hvor der p.t. – ud over Langesø – foreligger 8 fund i Jylland (de 2 før 2010) og 6 på Sjælland. Det nyeste fund på Sjælland er fra et krat ved Ørnholmvej på ”Rørtang Overdrev” nær boligområdet Landlyst ved Helsingør (F&N/MTh & PCC).

Stor Andemad (Spirodela polyrhiza) (LC) (31+1)

Talrig i et vandhul ved godset på Hindsgavl-halvøen (28) (F&N/TRM). Moderne genfund: Vandhullet under Møllebjerg ved Årup (28) (HT). En del ex. i Måre Gadekær (31), men ingen spor af Dyndurt (Limosella aquatica) (HT).

Skebladfamilien (Alismataceae)

Alm. Søpryd (Baldellia ranunculoides) (EN) (4)

Moderne genfund: Urup Dam (30) (VBD/MKS). Ikke set under en smuttur i Urup Dam (30) den 1. oktober (HT). På Botanikdagen blev det oplyst, at arten på IUCN’s rødliste er opført som NT (PLJ), hvilket vel har sat arten på Den Danske Rødliste 2019.

Brudelysfamilien (Butomaceae)

Brudelys (Butomus umbellatus) (LC) (21+1)

Som vanligt på plads i Odense Å lige nedstrøms Klaregadebroen i Odense (29), hvor fordums sporvogn i sin tid passerede fra den indre by til det snobbede Hunderup-kvarter, med et i 2019 flot blomstrende tæppe (HT). I 2018 10 blomstrende ex. i Tarup (30) (F&N/PeR).

Bændeltangfamilien (Zosteraceae)

Smalbladet Bændeltang (Zostera angustifolia) (LC) (3)

På lavt vand V f. Leammer i Odense Fjord (29) (HT) – også set her af Erik Wessberg i 1987/1992 (ø-flora nr. 44).

Vandaksfamilien (Potamogetonaceae) (incl. Vandkransfamilien (Zannicheliaceae))

Liden Vandaks (Potamogeton berchtoldii) (LC) (35+1)

Nyt fund i en ferskvandssø i reservatet på S-delen af Vigelsø i Odense Fjord (29) (NSF/HT). Savnes kun fra Ærø (33) i moderne tid – den bør være på øen.

Vejbred-Vandaks (Potamogeton coloratus) (EN) (5)

Moderne genfund: Urup Dam (30) (HT; VBD/MKS). Vejbred-Vandaks savnes stadig fra Vestfyn (28) og Ærø (33).

Hjertebladet Vandaks (Potamogeton perfoliatus) (LC) (2)

Dominerende art i Odense Å ud for ”Skolebotanisk Have” (29) med store grødemåtter (HT). I Jylland fx få løsrevne ex. i søbredden ud for Poulspold i Ny Filsø (HT). Den hemmelighedsfulde botaniker Per Grøn blev også set – åbenbart i arbejde for onkel Åge. Der blev også set Krybende Ranunkel, Vandportulak, Smalbladet Vandstjerne og Nåle-Sumpstrå, men ikke Alm. Korsarve (HT).

Havgræsfamilien (Ruppiaceae)

Langstilket Havgræs (Ruppia cirrhosa) (LC) (21)

Nye fund: I flere kunstige ”saltpander” i reservatet på S-delen af Vigelsø i Odense Fjord (29) (NSF/HT). Stadig udbredt i lagunen ”Flødebøtten” under ”Helnæs Ås” i Bobakker på Helnæs (28) (HT) Også set i lagunen ved Revet på Lyø (32) incl. få blomstrende ex. (DBF/CHu, leg. BBR & HT). Samlet til Dansk Herbarium fra Lyø i 1983, men der savnes en ø-flora.

Alm. Havgræs (Ruppia maritima) (LC) (11+1)

Udbredt på lavt vand mellem Kyholm og Leammer i Odense Fjord (29) (HT), do. V f. Leammer. Ved ebbe er her for lavt vand for selv en kajak.

Giftliljefamilien (Melanthiaceae) (incl. Firbladfamilien (Trilliaceae)) 

Firblad (Paris quadrifolia) (LC) (76+2)

Årets Fynske Urt 2019 er fundet på følgende lokaliteter: 2 steder i Staurby Skov (begge 28) (begge LLC), omkring en gammel Eg med underskov af Hassel i Mellemskov ved Østrupgård (29) i fuld blomst den 18. april (HT), Sejerskov i Odense (29) som fåtallig (FHP), Kohave ved Blangstedgård (30) (FØA), 4 steder omkring Herbæk Huse ved Gislev (3 steder omkring Eskebjerg S f. Herbæk Huse, et sted i Dyrehaven N f. Herbæk Huse) (alle 31), typisk à 10-20 ex. (alle JHJ), 2 steder i ”Sollerup Skov (begge 32), typisk à 20-30 ex. (begge JHJ), Præsteskov ved Svanninge (32) som talrig (flere hundrede ex.) (JHJ), Vester Skerninge Præstegårdsskov (32) (CHu; EBA; FØA), Smørmose Skov på Thurø (32) med 85 incl. en del blomstrende ex. den 18. maj (F&N/ABr), Thurø Østerskov (32) (CHu & IH), ministubhaven ved Lejbølle Strandvej og ”Rifbjerg Stub” (begge 34) med pæne bestande (begge TB) samt Hennetved Haver (34) som hist og her frugtende den 3. juli (F&N/JSø). Hertil i skovene ved Syddansk Universitet i Odense (alle 29) (alle HT): Moseskov Vest med et enkelt vegeterende ex. i NV-parcellen (det samme ex. vel set her den 1. april (F&N/KrH)), Moseskov Øst som talrig (også FØA), endnu i knop den 7. april, Fællesskov Vest få og kun vegeterende ex., Fællesskov Central talrig, endnu i knop den 5. april, Fællesskov Øst unoteret!? den 10. april. Hertil også i ”Bøgeskov” (FØA). Endelig som rosinen i pølseenden: Lige SØ f. Hesbjerg Skov findes ved Mosegyden en lille bondeskov med frodige askepartier. I ”Gobaks Skov” (29) vokser bl.a. B-arterne Lund-Fredløs, Fladkravet Kodriver og Almindelig Guldnælde foruden andre typiske skovplanter som Krybende Læbeløs, Kær-Høgeskæg og Firblad – sidstnævnte med en stor klynge centralt. I marts 2021 er også fremkommet et 2019-fund af 500 blomstrende ex. i Hakkehave ved Langeskov (30) (F&N/PeR). 3 af stubhaverne (en stubhave er langelandsk for stævningsskov) i Ravneryd Ø f. Simmerbølle (34) er desværre blevet totalt afdrevet med skovningsmaskiner og hugget til flis (TB). Ikke set på Ærø (33) siden 1944 i Borgnæs Krat. På Öland er Firblad set i Halltorps Hage (HT).

Liljefamilien (Liliaceae) 

Liden Guldstjerne (Gagea minima) (LC) (8)

Stadig under lindetræer ved mindestenen i Balslev (28) endnu med 5 blomstrende ex. den 22. april (HT). Den 6. april var der endnu engang ikke bid i lindealléen N f. Hvedholm på Horneland (32) (HT) – sidst set her i 2016 (GKn). Det var der heller ikke den 22. april på kirkegården ved Udby Kirke (28) (HT) – sidst set her i 2005 (AM & TRM). Liden Guldstjerne savnes helt fra Ærø (33).

Eng-Guldstjerne (Gagea pratensis) (LC, 1997: R) (10)

Moderne genfund: 177 blomstrende ex. 4 steder på ”Store Galtebjerg” (Galtebjerg på 4 cm-kortet) ved Tryggelev Nor (34) den 6. april (F&N/HN) – oprindeligt fundet i området i 2003 (TB) og også set her i 2005 af ”Unge Nielsen”, som finderen bliver kaldt af Karen Thingsgård. Ligeledes med 15 blomstrende/frugtende ud over vegeterende ex. på kirkegården ved Føns Kirke (28) den 22. april (HT). Eng-Guldstjerne er derimod forgæves eftersøgt på Ærø (33). På Sjælland er arten truet med udryddelse af den intensive kirkegårdspleje på Himmelev Kirkegård (URT/SGC).

Hylster-Guldstjerne (Gagea spathacea) (LC) (43+2)

Kun en enkelt ny lokalitet: Den 14. april fundet som fåtalligt blomstrende i skoven Kohave ved Skovmøllevej (Sønderlund) (28) (F&N/SuN). Den 1. maj med et frugtende ex. under Bøg nær NV-brynet ud over vegeterende ex. ikke mindst på et plateau med Ahorn (en opgravet) (HT & SuN). Moderne genfund: Den 6. april 2 steder ved Nørresø (32) incl. mindst 15 blomstrende ex. (DOF/BLR & NBJ, leg. HT). Hertil flere klynger, men med ret få blomstrende ex. i V-brynet af Prisskov den 14. april (DBF/HN) – klynger browses ofte af hjortedyr. Hylster-Guldstjerne medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for løvskov. I Jylland er den fx set 2 steder nær kysten i urørt skov i Stenderup Nørreskov (DN/Poul, leg. HT), mens den på Sjælland fx er set under gamle træer i ådalen Ø f. motorvejen i løvskoven Lellinge Skovhusvænge (DBF/SGC). Motorvejen var her ikke sidst, HT var her i sin grønne ungdom (ca. 1982).

Gøgeurtfamilien (Orchidaceae)

Kødfarvet Gøgeurt (Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata var. incarnata

(LC) (27)

Genfund: I kalkkæret under Spanggård ved Sorteå (31) med 2 blomstrende ex. (HT). Ikke set her i 2015 (HT), men den 21. juni 1996 med 4 blomstrende ex. (dengang også mindst en snes Sump-Hullæbe) (HT). Moderne genfund: Stadig talrigt nær Ronæs Bro ved ”Gamborg Inderfjord” (28) (LLC, sidst LLC ca. 2000), ”Præsteengen” ved Stenløse (29) med kun et blomstrende ex. mod S den 23. maj (HT), do. den 16. juni (VBD/HT) (næppe samme ex.). Urup Dam (30) med 10.000 blomstrende ex. (VBD/MKS; også HT), i dalen i ”Vibesholm Enge” ved Ullerslev (31) med 3 blomstrende ex. den 9. juni (HT) og 7 knoppende/blomstrende ex. med flere folk den 10. juni (DBF/HT). 176 blomstrende ex. omkring Arreskov Sø (32) (EE) – i 2018 kun 93 blomstrende ex. (EE). Også set på V-bredden af Odense Å over for Præsteengen, men her under tilgroning trods græsning (dyrene har ikke græsset den i 2019 usædvanligt fugtige bund (PHl)). Kun 1/3 af bestanden i 2017 er tilbage på engen ved Medicinhaverne nær Tranekær Slot (34) (CD ex TB). Kødfarvet Gøgeurt medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for rigkær. På Öland er arten set i Möckelmossen på Stora Alvaret (HT). 

Skov-Gøgeurt (Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii) (LC) (9)

Nyt fund på en hestegræsset mager overdrevsbakke ved Bregninge (32) (IHM & JBS; ABr, CHu & IH), hvor der også vokser Biblomst (se denne art). Kun 6 blomstrende ex. i ”Hulgårds Skov” ved Søbo ved Arreskov Sø (32) (EE) – her var der i 2018 52 blomstrende ex. (EE). Mangler i moderne tid på Nordfyn (29) og Ærø (33). Skov-Gøgeurt findes hist og her på Öland (HT).

Plettet Gøgeurt (Dactylorhiza maculata ssp. maculata) (LC) (4)

Overraskende endnu et næsten afblomstret ex. i ”Vibesholm Enge” ved pumpestationen N f. motorvejen (31) den 11. juli (HT). Derimod ikke set længere oppe i Vindinge Ådal ud for Rolfsted (30) den 10. juli (HT). I 2018 50 blomstrende ex. N f. bækken i ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (30) sammen med 300 do. af Maj-Gøgeurt (F&N/PeR).

Priklæbet Gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. integrata var. integrata

(LC, 2010: EN) (1)

450 blomstrende ex. og enkelte vegeterende ex. ved ”Nordsøen” i Tarup-Davinde Grusgrave (30) samt senere hundreder af standere den 1. oktober (HT) – i 2018 blev talt 300 blomstrende ex. her (F&N/PeR). Ved Ringe Sø (31) (HT), blev den ikke set hverken den 26. maj eller den 16. juni (begge HT), men den 1. juli var den på plads det sædvanlige sted med et blomstrende ex. En spinkel plante med kun 5 cm aks, ledsaget af Gåsepotentil i kanten af rørsumpen – den 31. juli med god frugtsætning under meterhøj Kalmus. Priklæbet Gøgeurt mangler stadig i de 3 sydlige TBU-distrikter i Det Fynske Ørige (32, 33, 34).

Maj-Gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. majalis) (LC) (62+1)

Genfund: Et pænt blomstrende ex. på 35 cm i Langemose ved Ullerslev (31) (DBF/HT, leg. SuM), long time not seen. Totale optællinger: 382 blomstrende ex. i ”Kratluskerengen” NV f. Kluset Bro (29) (F&N/SuN; også set DN/HT), 14.086 blomstrende ex. omkring Arreskov Sø (32) (EE) (i 2018 var der 23.255 blomstrende ex. (EE)) og 1519 blomstrende ex. i det plejede væld på Påø (34) (TB). Andre moderne genfund: Staurby Mose (28) med 2 standere den 10. august (HT), nær Ronæs Bro ved ”Gamborg Inderfjord” (28) stadig talrig (LLC), Maden på Helnæs (28) (HT), kalkkæret i Fjordmarken ved Hofmansgave (29) (HT) (reelt Dactylorhiza sp., standere den 17. juli), den 23. maj i ”Præsteengen” ved Stenløse (29) med 250 blomstrende ex. mod N og 750 mod S (HT; næsten afblomstret (VBD/HT)), dalen i ”Vibesholm Enge” ved Ullerslev (31) med 4 blomstrende ex. tæt sammen den 9. juni (HT) og 6 den 10. juni (DBF/HT), ved pumpestationen med 30 blomstrende ex. den 10. juni (DBF/HT), kalkkæret under Spanggård ved Sorteå (31) med 300 blomstrende/frugtende ex. den 14. juni (HT), det græssede kær ved den offentlige bræddesti V f. Arreskov Sø (32) med over 200 blomstrende ex. (DOF/NBJ), inden for Teglgård Næs ved Arreskov Sø (32) med en stander den 26. august (HT) og Ristinge Nor (34) som fåtalligt knoppende den 8. maj (F&N/FS & HN). 10 rosetter, hvoraf i hvert fald 2 med knopper, i ”Giftengen” ved Borreby Møllebæk den 19. april (29) (HT). Forklaring på navnet findes i Glimt 2019 (se også i nærværende indlæg under Lund-Padderok). Maj-Gøgeurt medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for rigkær. Arten findes ikke på Öland, men er set i kalkkæret ved Lyngsjö Sjö i Skåne (HT).

Skov-Hullæbe (Epipactis helleborine ssp. helleborine) (LC) (96+3)

Nye fund (alle HT – ingen andre gider at melde denne ”Orkidéernes Solsort”): V f. Faurskov Mølle og N f. Brænde Å i Faurskov Bjerge (28) med et knoppende ex. i en skovvejkant under en egeplantage (overvåget af en rigtig barsk jagtfyr), Dyrehaven ved Langesø (29) med 7 ex. på den fhv. lokalitet for Tandrod, Dyrehaven ved Langesø (29) med et aborteret ex. nær selve søen ved kapellet, Åløkke Skov ved OO´s klubhus (29) med et knoppende ex. under Bøg, i S-delen af skoven ved Funky Monkey Park med 20 ex. incl. 16 +/- aborterede, ved Hunderupvej 187 i Odense (29) med et blomstrende ex. i fortovets jordforkant (senere bortluget ligesom et ex. i nærheden), ud for NV-hjørnet af Fællesskov Vest nær p-plads P6 ved Syddansk Universitet i Odense (29) med 6 unge ex. den 25. maj under Rød El og Ask, i ”Bøgeskoven” ved den samme institution (29) med et ungt ex. i en åben jordstribe hhv. 3 ex. ved cykelstien (alle senere måslet af renholdelsespersonalet inden den 1. juli), i kanten af Vesterholm Mose S f. Hjulby Sand i vejkanten ud for NØ-hjørnet af egeplantagen med voliere lige S f. motorvejen (31) med et knoppende ex. (HT), ved Klydeskjulet ved Bøjden Nor (32) med et frugtende ex. (måske tilført af en ornitolog) og ved børnehaven ”Lærkereden” (åbenbart også kendt som ”Rottereden”) ved p-pladsen ved Thurø Østerskov med 6 ex. Moderne genfund er der fx i Urup Dam (30) (Fb/GBe) og i ”Yderste Slottehave” ved Tranekær (34) med 25 til dels kraftige ex. (F&N/CD; VBD/CD & TB). På Öland ses Skov-Hullæbe i indhegningen i Halltorps Hage sammen med løvet af Fruesko (HT).

Sump-Hullæbe (Epipactis palustris) (NT) (9)

Moderne genfund: Maden på Helnæs (28) med 40 frugtende ex. ved ruinen (HT),

i kalkkæret i Fjordmarken ved Hofmansgave (29) med 193 blomstrende ex. (F&N/LLC), i Urup Dam (30) (Fb/GBe) og inden for Teglgård Næs ved Arreskov Sø (32) som mest vegeterende (kun 2 frugtende ex. set den 26. august) (HT). I Fjordmarken er kun set 3 vegeterende skud lige uden for optællingsfeltet den 17. juli (HT) – orkidéerne må have flyttet sig. Ved Arreskov Sø stadig også i Planteheld (32) trods tilgroning (MSF/EV). Også for nyligt set i Skånemose (32) (MKr til HT, 6. april 2019 i ”Klydeskjulet” ved Bøjden Nor). I det jyske område er Sump-Hullæbe set i kæret ved ørreddammene ud for Fanø Sydstrand med et par snese frugtende ex. (DBF/AKC & SVi).

Glat Hullæbe (Epipactis phyllanthes) (LC, 1997: A) (8+1)

3 frugtende ex. i Øksenrade Skov (= ”Teglgård Skov”) (28) (CSk; CSk & HT).

Mygblomst (Liparis loeselii) (EN) (2)

Iflg. Fyens Stiftstidende den 30. september 2019 er denne ikoniske art faldet fra 327 ex. i 2017 til 33 ex. i 2019 incl. det såkaldte nye sted mod N (MSF/EV, & FHR; også VBD/MKS) – ”det nye sted” var også kendt af Erling Rasmussen, FHR’s fader. 3 års oversvømmelser og 2 års tørke kan være skyld i tilbagegangen.

Fyens Stiftstidende er ikke specielt historiefast: ”Erik Vinther har de sidste 30 år med hjælp fra to kollegaer i Miljøstyrelsen overvåget og kortlagt bestanden af mygblomst i Urup Dam.” – tøhø for en gang historieforfalskning (jeg har sågu ikke været ansat i Miljøstyrelsen!), men ikke set under en smuttur i Urup Dam (30) den 1. oktober (HT). I Maden på Helnæs (28) går det heldigvis bedre med Mygblomst, idet her er talt over 700 ex. (MSF/EV). Mygblomst har aldrig været fundet på Langeland (34).

Ægbladet Fliglæbe (Neottia ovata) (LC) (78+1)

Holder stand på vejskrænten i Vornæs Skov på Tåsinge (32) med 5 blomstrende ex. – en satellitbestand mod Ø er dog ikke set i de sidste 2 år (NaR). Ny delbestand: Fællesskov Øst med 30 ex. mod V den 10. april under en stor Ask (nær fuglekasse nr. 92), den 18. maj med et knækket ex. nær SØ-hjørnet i den samme skovparcel (HT). Moderne genfund: I Langø Plantage Ø f. Eriksholm (29) som hist og her blomstrende (F&N/KiR), i Mellemskov ved Østrupgård (29) 22 incl. mindst 3 knoppende ex. den 18. april (HT), i Fællesskov Central ved Syddansk Universitet i Odense (29) 6 unge ex. i et tæppe af Tyndakset Gøgeurt den 5. april, den 18. maj 6 vegeterende ex. sammesteds (begge HT), i Urup Dam (30) (Fb/GBe) samt 2 steder ved Nørresø (32) med over 100 ex. incl. ex. i knop den 6. april (DOF/BLR & NBJ, leg. HT). Stadig (begge 30) også i Hakkehave ved Langeskov med 5 blomstrende ex. og i Tarup Skov med 3 vegeterende ex. (begge F&N/PeR). Ikke genfundet i ”Yderste Slottehave” ved Tranekær (34) (VBD/CD & TB). Ægbladet Fliglæbe medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for løvskov. I Jylland blev arten set i voldsom mængde i Vokslev Kalkgrav nær Nibe (URT/PTP). På Öland findes den hist og her (HT).

Biblomst (Ophrys apifera) (VU) (0)

Ny for Tåsinge og det 2. fund i Det Fynske Ørige hhv. det 8. i Danmark (hvis der regnes med 3 lokaliteter ved Himmelev nær Roskilde (i 2019 fx 2 x MVi; SGC)) med 15 blomstrende og vegeterende ex. på en hestegræsset mager overdrevsbakke ved Bregninge (32) (IHM & JBS; ABr, CHu & IH). Ian Heilmann skriver i sin klumme i Fyns Amts Avis, ”Biblomst – nu også ved Svendborg”: ”Det nye voksested på Tåsinge er en sandet bakke på græsland, som har ligget brak det sidste par årtier og været anvendt til græsning af husdyr. Der er ikke blevet kunstgødet eller pløjet, siden sidste rapsmark blev høstet i sluthalvfemserne. Det har så ført til, at en større mangfoldighed af mere nøjsomme plantearter gradvis har kunnet etablere sig på de magre partier, inklusive den sjældne skov-gøgeurt.” Overdrev – eller græsland – kan altså genskabes med tålmodighed vha. passende græsningstryk og lejlighedsvis slåning – også uden straks at gribe til udsåning af hvad som helst. Den 25. juni 30 blomstrende ex. til 35 cm med begyndende frugtsætning på kronen af en deponeret jordbunke på Krogsbjerg ved Mørkebjergvej i Fåborgs industrikvarter (32), men derimod ingen i foden af jordbunken (HT) – som afblomstrede er de sværere at se: 15 næsten afblomstrede ex. optalt sammesteds omkring den 1. juli (SDUO/CMW & IGo). I 2017 75 blomstrende ex. den 24. juni (HT). På lokaliteten var Biblomst i 2016 ny for Fyn (F&N/GKn), idet den først blev set i foden, hvor den nu næppe længere findes.

Tyndakset Gøgeurt (Orchis mascula) (LC) (57+2)

Moderne genfund: ”Yderste Slottehave” ved Tranekær (34) med 100 ex. (F&N/CD), idet et noget specielt publikum på Vilde Blomsters Dag nedtrampede 50 standere (VBD/CD & TB). I de naturnære skove ved Syddansk Universitet i Odense (alle 29) er det gået som følger i det svundne år (alle HT): Fællesskov Central – få i knop i V-bestanden den 5. april (ingen knoppende ex. er set i Ø-bestanden), den 18. maj 18 blomstrende ex. og 99 vegeterende ex. Fællesskov Øst – mindst 30 ex. incl. 4 i knop den 10. april, den 18. maj 30 blomstrende ex. og 26 vegeterende ex. Moseskov Øst – 5 ex., hvoraf et i knop den 7. april, den 17. maj 5 blomstrende ex. og 31 vegeterende ex., ikke set i Fællesskov Vest den 25. maj. Stadig (begge 30) også i Hakkehave ved Langeskov med 6 blomstrende ex. og i Tarup Skov med 23 blomstrende ex. (begge F&N/PeR). Endelig knap 50 ex. 2 steder ved Nørresø (32) (DOF/BLR & NBJ, leg. HT), incl. 4 i knop den 6. april. Tyndakset Gøgeurt medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for løvskov. Arten er udbredt på Öland (HT).

Stor Gøgeurt (Orchis purpurea) (NT) (0+1)

Kun 5 vegeterende ex. i Karlsskov på Røjleskov-halvøen (28) (LLC), så det er ingen stor totalbestand i Det Fynske Ørige, idet denne lokalitet formodes at være den eneste.

Skov-Gøgelilje (Platanthera chlorantha) (NT) (30+1)

Kahlschlag har nok taget en flot bestand i Grevindeskov ved Wedellsborg (28) (HT). De skovdyrkere! Iflg. formanden en forsvindende art også fx på Røjle Klint (28) (LLC) – og han kan desværre have ret: Rødlistningen synes korrekt. Skov-Gøgelilje medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for løvskov.

Skrueaks (Spiranthes spiralis) (RE) (0)

40 års jubilæum – et tvivlsomt jubilæum – for Karen Thingsgårds seneste fund: Schon wieder Fehlanzeige auf ”Thurø Rev” (32) (DBF/CHu, FØA, HT, IH & LLC) den 15. oktober. I Danmark sidst set på Bornholm i 1981.

Irisfamilien (Iridaceae)

Gul Iris (Iris pseudacorus) (LC) (105+3)

Ny for Leammer i Odense Fjord (29) (HT).

*Amerikansk Sump-Iris (Iris versicolor) (NA)

Genfund i rørsumpen ved en lille sø i brynet af skoven (ved gul rute nær landevejen mellem Fåborg og Odense) i Svanninge Bakker (32) med en blomstrende klynge på lavt vand den 21. juni (HT & MTh) – iflg. AFD-værket kendt herfra 1944-1980. Historien (”Iris versicolor L. i Svanninge Bakker”) er udførligt beskrevet af Knud Jessen i Botanisk Tidsskrift 46 (1946) – og den var på stedet i hvert fald også i 1943. Atter omtalt i Botanisk Tidsskrift 62 (1966) i forbindelse med DBF’s ekskursion til Bjørnø og NV-Ærø i 1966 af Alfred Hansen. Også set sammesteds på dybere vand i 2018 og bestemt som Gul Iris (MSF/HT), hvilket skulle række til en fyreseddel! Den 25. juni 2019 var der så 6 klynger incl. 5 blomstrende/frugtende ex. (HT) efter det skæbnesvangre møde på Sollerup, som beseglede min halvpensionisttilværelse med sekretærens oplysning om tyverialarmen i prøverummet – så der kom fyringen ind i billedet.

Amaryllisfamilien (Amaryllidaceae) (incl. Løgfamilien (Alliaceae))

*Spøjs Løg (Allium paradoxum) (NA)

Nyt fund af denne farlige invasive art i en grøftekant op til et levende hegn ved ”Kildemarken Skov” N f. Magleby (34) med 200 blomstrende ex. (F&N/HN; F&N/OSt). Moderne genfund mellem kirken og præstegården i Magleby (34) med en godt 1 m2 klynge (F&N/HN). I Botanisk Have i København indført fra München i 1909 og siden 1956 i ukontrolleret spredning (den formerer sig ved frø, sideløg og ynglelegemer!) – også i 2019 (HT).

Skov-Løg (Allium scorodoprasum) (LC) (90+3)

Ny for Fiskeholm i Helnæs Bugt (28) med en snes ex. (HT).

Rams-Løg (Allium ursinum) (LC) (59+3)

I Fællesskov Øst ved Syddansk Universitet i Odense (29) med et 10 m2 blomstrende tæppe nær SØ-hjørnet (HT).

Hybrid af Vintergæk (Galanthus xvalentinei) (NE)

2 fund på Langeland (begge 34): 55 blomstrende ex. den 24. marts i Tryggelev, 2 afblomstrende ex. på Hou den 16. marts (begge F&N/HN). Også fåtallig ved ”Østerstrand” den 8. februar (F&N/HN).

*Sommer-Hvidblomme (Leucojum aestivum) (NA)

Talrigt blomstrende den 8. maj i ”Birkemose” ved Sønderskov Huse (34) (F&N/FS & HN).

Aspargesfamilien (Asparagaceae) 

(incl. Edderkopurtfamilien (Anthericaceae), Hyacintfamilien (Hyacinthaceae), Konvalfamilien (Convallariceae) & Bladliljefamilien (Hostaceae))

Ugrenet Edderkopurt (Anthericum liliago) (EN) (1)

Ikke set på hedebakken ved Strib (28) – for sent den 10. august (HT)?

Kantet Konval (Polygonatum odoratum) (LC) (3)

Overraskende genfund på Leammer i Odense Fjord (29) med 10 vegeterende skud (tydelig ring!) i krattet øverst på S-skrænten mod Ø (HT). Kendt herfra siden ca. 1820 af Niels Hofman Bang og samlet her til Dansk Herbarium i 1847 af frøken Caroline Rosenberg (Hofman Bangs plejedatter) – næppe set siden. Bør eftersøges på Fyns Hoved (30), hvorfra der foreligger et belæg i Dansk Herbarium fra 1964. Ukendt fra Sydhavsøerne (33, 34), men ikke belagt fra hverken Østfyn (31) eller Sydfyn (32). Iflg. AFD-værket en hjemmehørende arkæofyt med forekomst i kun 3 ruder på Fyn (alle 29) – forvildede bestande?

Dunhammerfamilien (Typhaceae) (incl. Pindsvineknopfamilien (Sparganiaceae))

Spæd Pindsvineknop (Sparganium natans) (LC) (3)

Moderne genfund i en lille sø i brynet af skoven (ved gul rute nær landevejen mellem Fåborg og Odense) i Svanninge Bakker (32), men kun med en håndfuld vegeterende ex. i søbredden (HT & MTh) – ny årsart for dr. Thornbajer. Også set af Knud Jessen i 1944 (i stor mængde) og af MSF/HT i 2018, jf. Amerikansk Sump-Iris. Spæd Pindsvineknop findes stadig også i fattigkæret i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) (HT).

Sivfamilien (Juncaceae)

Liden Siv (Juncus bulbosus) (LC) (13)

Moderne genfund: Vandhullet ved Horseklint på Fyns Hoved (30) (HT). I Jylland fx udbredt i Søby Brunkulslejer (HT).

Strand-Siv (Juncus maritimus) (LC) (14)

Moderne genfund: Udbredt omkring Noret ved Dyreborg (32) (EE & HT; HT) – herunder på den nye ø og med en del ex. på selve odden mellem Dyreborg og Knold (begge HT) samt Monnet på Tåsinge (32) (DN/PVR, leg. HT; HT). Ikke set på Nordfyn (29) siden 1896 på strandengene ved Hofmansgave (”sparsom”) hhv. på Nordøstfyn (30) siden 1904 på Tårup Strand – begge fund gjort af Anton Andersen og meddelt i Nordfyns Flora fra 1910. I Jylland er Strand-Siv fx set spredt inderst i strandengen ved Noret ved Halk i Halk Skydeterræn (DBF/FØA & LLC), mens den på Sjælland fx er set i strandengen ved Vasebro Yderfjord nær Skælskør med få blomstrende klynger på halvøen (DBF/BMe & SGC) – ny for lok. iflg. BMe.

Klæg-Siv (Juncus ranarius) (LC) (27)

Moderne genfund: Udbredt ved et lille vandhul ved Skarris Odde på Agernæs i Helnæs Bugt (28) (HT). Klæg-Siv medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for strandeng.

Børste-Siv (Juncus squarrosus) (LC) (7)

Forgæves søgt både N & S f. motorvejen ved pumpestationen i ”Vibesholm Enge” ved Ullerslev (31) (DBF/HT) – vastly declining in Funen. I det jyske område er Børste-Siv set et par steder centralt på Fanø incl. Martin ”Rørholm” Søholms monsterex. (DBF/AKC & SVi).

Butblomstret Siv (Juncus subnodulosus) (LC) (26)

Moderne genfund: Staurby Mose (28) som dominerende og tiltagende art pga. tilgroning ligesom Tagrør (HT), det tilgroede kalkkær ved Aborg Strand (28) som hist og her (F&N/LLC), Ø-bredden af Odense Å i kalkkæret N f. Ådalskolen i Bellinge (29) (HT), Urup Dam (30) (HT), ”Birkende Mose” (30) (HT), kalkkæret i N-delen af i Bondemosen ved Ullerslev (31) som lokalt dominerende art (HT) –udbredt i Langemose ved Ullerslev (31) (DBF/HT) samt som hist og her i Ristinge Nor (34) (F&N/FS & HN). DBF blev forment adgang til hele Bondemosen pga. mulig forekomst af Dobbeltbekkasin. Butblomstret Siv medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for rigkær. I det jyske område ses den fx som dominerende art i et vældparti i Kasted Mose (HT).

*Tue-Siv (Juncus tenuis) (NA)

Moderne genfund: På baneterræn ved Jarlsberggade nær Odense St. (29) (HT). Savnes i den fynske udkantsregion stadig fra Nordøstfyn (30). I Jylland er Tue-Siv fx set i en vejkant i Søby Brunkulslejer (HT). I det jyske område fx et par steder centralt på Fanø (DBF/AKC & SVi) – et sted bestemt som Klit-Siv af HT (gulp). 

Halvgræsfamilien (Cyperaceae)

Fladtrykt Kogleaks (Blysmus compressus) (LC) (29)

Moderne genfund (alle HT): Maden på Helnæs (28), kalkkæret i Fjordmarken ved Hofmansgave (29) og inden for Teglgård Næs ved Arreskov Sø (32). Fladtrykt Kogleaks medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for strandeng.

Langakset Star (Carex appropinquata) (LC) (9)

Moderne genfund: ”Kratluskerengen” NV f. Kluset Bro (29) med flere tuer (DN/HT). 

Grå Star (Carex canescens) (LC) (18)

Moderne genfund (begge 32): Ved ”Brillesø” i ”Svanninge Bjerge” (F&N/AKN) og i fattigkæret i ”Gamle Rødme Svinehaver” (HT).

Vår-Star (Carex caryophyllea) (LC) (20)

Stadig i brynet af Teglværkskov N f. Nyborg (31) med 100 ex. (F&N/MKS). I Jylland fx i skrænterne over vandhullet i overdrevet Brunbjerg i Halk Skydeterræn (DBF/FØA & LLC), som efterlyst af AKC. På Sjælland fx på det græssede overdrev Rundebakke ved Roskilde Fjord (HT & NKP). Ikke set på Öland, men på Borrebacke i Skåne (begge HT).

Tue-Star (Carex cespitosa) (LC, 1990: R) (7)

”Præsteengen” ved Stenløse (29) med ca. 80 blomstrende tuer den 23. maj (HT; også VBD/HT).

Fjernakset Star (Carex distans) (LC) (39)

Genfund i Langemose ved Ullerslev (31) som lokalt udbredt i den tilgroende, sjældent besøgte NV-tarm (DBF/HT) – sidst set her af Svend Andersen i 1929 (artiklen ”Nye Fund af Halofyter i Storebæltsomraadets Indland” i Botanisk Tidsskrift 41 (1930)). 

Stjerne-Star (Carex echinata) (LC) (19)

Moderne genfund ved en lille sø i brynet af skoven (ved gul rute nær landevejen mellem Fåborg og Odense) i Svanninge Bakker (32), med en del frugtende ex. nær søbredden (HT & MTh; også MSF/HT 2018). I det jyske område fx i Søren Jessens Sand på NV-Fanø (DBF/AKC & SVi).

Forlænget Star (Carex elongata) (LC) (27+1)

Mindst 50 tuer i lavningen i N-delen af skoven Knagelbjerg lige V f. Sollerup (32) (HT) – i det hele taget i talrige lavninger i dette store skovkompleks. Også set på VBD-turen til Sofielund ved Svendborg (32) i lighed med Vandrøllike, Alm. Skjolddrager og Pille-Star (DBF/CHu & IH). Se også under Bleg Star. Forlænget Star medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for mose.

Udspilet Star (Carex extensa) (LC) (15)

Nyt fund (burde nok have været med i URT): Talrig i strandengen ved Skæreklint ved roden af Wedellsborg-halvøen (28) (F&N/LLC). Moderne genfund: Talrig på Torø ved Assens (28) (F&N/LLC), udbredt omkring Noret ved Dyreborg (32) (EE & HT; HT), incl. den nye ø og selve odden mellem Dyreborg og Knold som lokalt talrig (begge HT) samt spredt i strandengen ved Bøjden Nor (N f. landevejen) (32) (EE & HT). I det jyske område er Udspilet Star fx set på NV-Fanø (DBF/AKC & SVi), mens den på Sjælland fx er set i strandengen ved Vasebro Yderfjord nær Skælskør udbredt på halvøen (DBF/BMe & SGC) – ny for lokaliteten iflg. Bo Melander.

Gul Star (Carex flava) (NT) (2)

Ikke set under en smuttur i Urup Dam (30) den 1. oktober (HT). Gul Star savnes helt fra Vestfyn (28) og Ærø (33).

Krognæb-Star (Carex lepidocarpa) (NT) (15)

Moderne genfund: ”Præsteengen” ved Stenløse (29) (VBD/HT) og Urup Dam (30) (VBD/MKS). Ikke genfundet i kalkkæret under Spanggård ved Sorteå (31) (HT) – sidst 2015 (HT). Krognæb-Star savnes fra Sydhavsøerne (33, 34). Ikke set på Öland, men i Benestads Backar i Skåne (begge HT).

Dværg-Star (Carex oederi var. oederi) (LC) (17+1)

Endnu i ”Storgårds Væld” opstrøms fordums Kratholm i Odense Ådal (29) (HT) og i Urup Dam (30) (HT; VBD/BKS). I Jylland fx fåtallig i et græsset kær i Kasted Mose (HT).

Høst-Star (Carex oederi var. pulchella) (LC) (4)

Udbredt på bredden af søen i Thurø Østerskov (32) – frugthylstre 2 mm, lange blade (DBF/CHu, FØA, HT, IH & LLC). Ej i ø-flora nr. 67, men vel i AFD på Revet. 

Bleg Star (Carex pallescens) (LC) (43)

Nyt fund med et blomstrende ex. under ranglede træer i kanten af en cykelsti ved Kluset Bro i Odense-forstaden Søhus (29) (F&N/SuN). Også set på VBD-turen til Sofielund ved Svendborg (32) (DBF/CHu & IH). Bleg Star medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for løvskov. I Jylland set med et frugtende ex. i en græsset høj eng i Kasted Mose (HT).

*Kæmpe-Star (Carex pendula) (LC, 2010: NT, SØ-Jylland)

Nyt fund i N-kanten af Teglværkskov N f. Nyborg (31) med 50 ex. (F&N/MKS).

Hvas Avneknippe (Cladium mariscus) (LC, 1990: R) (12)

Moderne genfund (begge 30) (begge HT): Enghave på Hindsholm (fjernobs fra automobil) og Urup Dam. 

Fåblomstret Kogleaks (Eleocharis quinqueflora) (NT) (14)

Moderne genfund: Urup Dam (30) (HT). På Öland i Hörninge Mosse med fx Flueblomst (HT).

Tue-Kæruld (Eriophorum vaginatum) (LC) (6)

Moderne genfund: Frugtende den 1. maj i Brillesø i ”Svanninge Bjerge” (32) (DOF/BLR & NBJ, leg.HT; også F&N/AKN).

Børste-Kogleaks (Isolepis setacea) (LC) (35)

Fåtallig på bredden af søen i Thurø Østerskov (32) (DBF/CHu, FØA, HT, IH & LLC, leg. LLC) – ej recent på Thurø iflg. ø-flora nr. 67 (sidst Svend Andersen 1923). Men fx set på ”Thurø Rev” ud for Østerskov under ungenetværkets tur i 2008 (DBF/CHu & HT) og ved den dengang ”nye sø” (lokalitet nr. 108 i AFD-rude 4221) den 27. august 1996 med fx Vinget Perikon (HT). Børste-Kogleaks medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for ferskeng.

Hvid Næbfrø (Rhyncospora alba) (NT) (5)

Genset i Storelung (32) (HT).

Græsfamilien (Poaceae)

Stortoppet Hvene (Agrostis gigantea) (LC) (91+4)

Ny for Leammer i Odense Fjord (29) (HT).

Alm. Draphavre (Arrhenatherum elatius ssp. elatius) (LC) (117+4)

Ny for Kyholm i Odense Fjord (29), hvor den dog er temmelig sjælden (HT).

Eng-Havre (Avenula pratensis) (LC) (11)

Moderne genfund: I dalen og ved pumpestationen i ”Vibesholm Enge” ved Ullerslev (begge 31) (begge DBF/HT) – ved pumpestationen over 1000 blomstrende strå, dræende den 9. juni (HT). Eng-Havre kendes ikke fra Langeland (34). På Sjælland fx på det græssede overdrev Rundebakke ved Roskilde Fjord (HT & NKP), på den navnløse gravhøj ved Ølsted Strandhuse som fåtallig på toppen (HT) og omkring en sti i et rudimentært overdrev på Kulerup Ås (V f. Regnemark Vandværk) (DBF/SGC). Eng-Havre er udbredt på Öland (HT).

Dunet Havre (Avenula pubescens) (LC) (29+1)

Moderne genfund: I dalen i ”Vibesholm Enge” ved Ullerslev (31) med Kødfarvet Gøgeurt (DBF/HT), ved pumpestationen sammesteds (31) mange blomstrende ex. til 120 cm (DBF/HT) og i kalkkæret under Spanggård ved Sorteå (31) med få pæne blomstrende klynger i SØ-randen (HT). Dunet Havre medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev.

Alm. Hjertegræs (Briza media) (LC) (61+2)

Nyt fund i et kalkbrud ud for SV-delen af Teglværkskov i Nyborg (31) med 100 ex. (F&N/MKS), men formentlig udsået her. Moderne genfund: Bobakker på Helnæs (”Helnæs Ås”, Djævlebakke, Elmebjerg) (28) (HT), Maden på Helnæs (28) (HT), kalkkæret i Fjordmarken ved Hofmansgave (29) som udbredt (HT), det tilgroende kalkkær ved pumpestationen på Romsø ved Hofmansgave (29) (HT), ”Storgårds Væld” opstrøms fordums Kratholm i Odense Ådal (29) (HT), ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) med mange standere set i ”Pilestrand” den 3. oktober (HT), overdrevet mellem Maden og Dyrehave på Romsø i Storebælt (30) (HT), Urup Dam (30) (HT; VBD/MKS), ved pumpestationen i ”Vibesholm Enge” ved Ullerslev (31) (DBF/HT), kalkkæret under Spanggård ved Sorteå (31) med en del blomstrende ex. (HT), inden for Teglgård Næs ved Arreskov Sø (32) (HT) og ”Thurø Rev” (32) (DBF/CHu, FØA, HT, IH & LLC). Den bedårende art medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev. Fake News, den 1. juni: En lille knoppende bestand af Alm. Hjertegræs på dæmningen ved ”Engsøen” i ”Gyldensten Strand” (29) (TV). Stop det cirkus, Åge Villum Jensen Naturfond! På Sjælland er Alm. Hjertegræs fx set spredt blomstrende i overdrevet omkring Kobæk Rende ved Skælskør (DBF/BMe & SGC), mens den er udbredt på Öland (HT).

*Hybrid-Hejre (Bromus hordeaceus ssp. pseudothominei) (NA)

44 blomstrende ex. på Hou (34) (F&N/HN).

(*)Rug-Hejre (Bromus secalinus) (NA)

Nyt fund: Pletvist forekommende langs markvejen i ”Sybergland” ved Kerteminde (30) (BKS). Belagt i Dansk Herbarium fra Nordskov på Hindsholm (30) i 1892, angivet fra Graftebjerg på den hindsholmske halvø Skoven (30) af Bernt Løjtnant i 1978 og fra en mose ved Bramstrup (30) af Svend Andersen i 1941. Rug-Hejre er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 4). I Jylland fx nær Estrup ved Gryde Å V f. Holstebro (URT/KrL), på Sjælland fx i en bygmark ved Lumsås nær roden af Sjællands Odde (URT/JKl).

Tæppegræs (Catabrosa aquatica) (NT) (5+1)

Moderne genfund: I dalen i ”Vibesholm Enge” ved Ullerslev (31) (DBF/HT) og ved kilden under ”Klydeskjulet” ved Bøjden Nor (32) med flere blomstrende ex. (HT).

Sandskæg (Corynephorus canescens) (LC) (21+1)

”Hesselbjerg Strand” ved Tryggelev Nor (34) som lokalt talrig på strandoverdrevet (HT).

Tandbælg (Danthonia decumbens) (LC) (50)

Moderne genfund: Maden på Helnæs (28) (HT), kalkkæret Fjordmarken ved Hofmansgave (29) (HT), overdrevet mellem Maden og Dyrehave på Romsø i Storebælt (30) (HT), dalen i ”Vibesholm Enge” ved Ullerslev (31) (DBF/HT), i brynet af Teglværkskov N f. Nyborg (31) (F&N/MKS), inden for Teglgård Næs ved Arreskov Sø (32) (HT) og ”Thurø Rev” (32) (DBF/CHu, FØA, HT, IH & LLC). Tandbælg medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for overdrev. I Jylland ses Tandbælg fx i den lille artsrige hedemose mellem Kløvbakke og Henne Stationsby som associeret med Tørvemos-Vokshat ligesom fx Klokke-Ensian (HT), mens den på Sjælland fx er set på det græssede overdrev Rundebakke ved Roskilde Fjord (HT & NKP) og som udbredt på overdrevet omkring Kobæk Rende ved Skælskør (DBF/BMe & SGC).

(*)Liden Fingeraks (Digitaria ischaemum) (NA)

Nyt fund: Stor bestand i fortovet ved Odensevej 17 i Langeskov (30) (BKS). I 2006 så samme herre Kamhåret Fingeraks (og Blodhirse!) i netop Langeskov, så det er mistænkeligt. Liden Fingeraks mangler vist stadig fra Ærø (33). Arten er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 5). I Jylland stadig med over 1000 ex. i et kampvognsspor i Børsmose Hede (HT), men hvor bliver Skorem af her?

*Blodhirse (Digitaria sanguinalis ssp. sanguinalis) (NA)

Nyt fund: Ved en cykelsti ved Nyborgvej i ghettoen Korsløkkeparken i Odense (29) (BKS). Mange ældre fund i Odense-området (alle 29), idet Grande Stephensen så den her i 1998 – og den blev bortluget ved Kragsbjerg Plejecenter i Odense (29) det samme år (LOK). Blev taget på Ærø (33) i 2012 (HT).

Skov-Svingel (Drymochloa sylvatica) (LC) (3)

Lever i ”Radby Skov” (29) i bedste velgående (HT).

(*)Alm. Hanespore (Echinochloa crus-galli) (NA)

Ny for Leammer i Odense Fjord (29) (HT). Alm. Hanespore er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 5).

*Liden Kærlighedsgræs (Eragrostis minor) (NA)

Endnu 2 spinkle ”klynger” ved trappen ved den gamle banegård i Odense (29) (HT).

Rød Svingel (Festuca rubra ssp. rubra) (LC) (~117+4)

Ny for Kyholm i Odense Fjord (29), hvor den optræder hist og her (HT).

Tandet Sødgræs (Glyceria declinata) (LC) (29+1)

Tandet Sødgræs medtages i PEF som en relativt sjælden signalart for søbred, men så find den dog! I Jylland fx talrig i et væld i Kasted Mose (HT) – det kniber åbenbart lidt med at finde den i Det Fynske Ørige. 

Festgræs (Hierochloë odorata) (LC) (4)

Duft af kumarin ved fugletårnet på Østerø (31) den 9. juli, men planten ikke set (HT). Også forgæves søgt ved pumpestationen i ”Vibesholm Enge” ved Ullerslev (31) trods GPS, UTM-koordinater, flere botanikere og hele pivtøjet (DBF/HT). Savnes stadig helt fra Nordøstfyn (30) og Sydhavsøerne (33, 34). 

Skovbyg (Hordelymus europaeus) (LC) (42+3)

Blandt nye fund kan nævnes en fåtallig bestand i Kohave ved Skovmøllevej (28) (F&N/HT & SuN), ligesom den stadig er i den fordums tranbergske parcel helt mod SØ i Hesbjerg Skov (29) (HT).

Eng-Byg (Hordeum secalinum) (LC) (4)

Få steder i strandengen i Revet på Lyø (32), (DBF/CHu, leg. HT). På DBF’s ekskursion til Lyø den 23. juli 2000 blev den ikke set her, men derimod helt mod Ø i S-tunneldalen (DBF/HT, PoR & TRN). Der er belæg fra Lyø (alle 32) i Dansk Herbarium fra 1932, 1953 og 1984, idet allerede Morten Thomsen Lange kendte den fra øen.

Katteskæg (Nardus stricta) (LC) (14+3)

Moderne genfund: Gamle strandvoldsrygge S f. Føns (28) (mellem ishuset og Kridthuset) (HT), Maden på Helnæs (28) (HT), inden for Teglgård Næs ved Arreskov Sø (32) (HT) og ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) (HT). På Sjælland er Katteskæg fx set i overdrevet omkring Kobæk Rende ved Skælskør med ret få tuer (DBF/BMe & SGC).

Spidshale (Parapholis strigosa) (EN) (11)

Nye fund med fåtallige bestande (begge F&N/LLC): Strandengen ved Skæreklint ved roden af Wedellsborg-halvøen (28) og kalkkæret i Fjordmarken ved Hofmansgave (29) på tuer langs dæmningen. Genfund for Enebærodde Ø f. Charlottenlund (29) i området med Læge-Stokrose (F&N/LLC) – belagt i Dansk Herbarium fra Hals Odde af Knud Wiinstedt den 25. juni 1939. Flere belæg fra ”Hofmansgave” (alle 29) i 1800-tallet kan dække det nye fund i Fjordmarken. Lindskrog synes at have overtaget Vinthers position som dette taxons fynske chieffinder – Vinther må omdirigere sommerferien. Moderne genfund: Monnet på Tåsinge (32), med 2 røde tæpper ved bugten mod Søby (DN/PVR, leg. HT). I det jyske område er Spidshale fx set i Rindby Strand på NV-Fanø med store tæpper (DBF/AKC & SVi).

*Alm. Kanariegræs (Phalaris canariensis) (NA)

Nyt fund: ”Bøgeskov” ved Syddansk Universitet i Odense (29) langs stien V f. over letbanegraven, sekunderet af Skovbyg (HT). Kanariegræsset blev dog senere hugget ned ligesom Skov-Hullæbe (HT).

Sand-Rottehale (Phleum arenarium) (NT) (6)

Det var denne art, der blev set på Ristinge Klint (34) på højsommerekskursionen i 2018 (DBF/HN, PW & SNi, leg. PH). I det jyske område fx i hvid klit ud for Fanø Plantage med fx Klit-Limurt, Liden Snerre og Klit-Høgeurt (DBF/AKC & SVi). Klit-Limurt blev også set her under en cykeltur (HT, 7. august 1988), mens den samme art på DBF-turen den 13. august 2000 blev set med 2 ex. på stranden ved Sønderho (DBF/IN & SVi). På Sjælland er Sand-Rottehale fx set fåtalligt på Kobæk Strand ved Skælskør (DBF/BMe & SGC). Ikke set på Öland, men i sandsteppen ved Kivik Marknatsplats i Skåne (begge HT).

Glat Rottehale (Phleum phleoides) (LC) (3)

Ikke set på Öland, men i Brösarps Norra Backar i Skåne (begge HT) – hvordan går det med den i Det Fynske Ørige?

Eng-Rapgræs (Poa pratensis coll.) (~LC) (~117+4))

Ny for Leammer i Odense Fjord (29) (HT).

Strand-Annelgræs (Puccinellia maritima) (LC) (41+4)

Ny for Romsø i Storebælt (30) med få ex. i Maden (HT) – ikke noteret i AFD-rude 4331 i Fyns Amts strandengsregistrering endsige på DBF’s ekskursioner i 1964 og 1944 samt af Gandrup omkring 1. Verdenskrig. Ikke set i reservatet på S-delen af Vigelsø i Odense Fjord (29) (NSF/HT), hvorimod her er Udspærret Annelgræs i relativ mængde – incl. enkelte blomstrende ex. endnu i midten af september.

*Blågrøn Skærmaks (Setaria pumila) (NA)

Nyt fund på ruderatet N f. Langesøhallen i Morud (29) (HT), men hold kæft hvor det kniber med de fynske ruderaters floristiske indhold.

*Alm. Vadegræs (Spartina xmaritima)/Engelsk Vadegræs (Spartina anglica) (NA)

Breder sig stadig i området under fugletårnet ved Nærå Strand (29) (HT) – fylder nu hele bugten på Hundings oprindelige lokalitet. Det invasive græs bør bestemmes og derefter bekæmpes eller omvendt!

(*)Alm. Guldhavre (Trisetum flavescens) (NA) (2)

Vejkant ved Tvindegyden ved Tvinde nær Ladby (30) (BKS 2013, belæg først fremkommet nu). Alm. Guldhavre er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

*Alm. Hvede (Triticum aestivum) (NA)

Ny for Leammer i Odense Fjord (29) (HT).