Botaniske fund 2014

 

Floristiske fund fra Fyn 2014

Ved DBF Fynskredsen

(Henrik Tranberg (ansv. red.) & Toni Reese Næsborg)

Omstående præsenteres et udpluk af interessante fynske plantefund – især fra 2014. Oplysningerne er registreret i Lokalitetsregisteret under Dansk Botanisk Forening (DBF), Fynskredsen, og vil blive anvendt ved den botaniske værdisætning af naturlokaliteter i den fynske udkantsregion – fra år 9 efter Fyns Amt. FYNSK NATUR er nu i sin 28. årgang, hvoraf de sidste 9 år udelukkende på internettet.

Der indgår især fund fra Dansk Botanisk Forenings registreringer – herunder fredningssager, §3-sager, Orkidégruppen Orchidania og Atlas Flora Danica (AFD), DBF’s nye kortlægning af Danmarks flora, der endelig synes på randen af en publicering. Hvis ikke andet nævnes, er fundene fra 2014. Hertil indgår en del oplysninger fra den herlige hjemmeside for naturflippere, www.fugleognatur.dk (F&N) – oftest med fotos af de omtalte planter. Det er også lykkedes at supplere med oplysninger fra de offentlige bastioner (Naturstyrelsen Fyn og nogle af de 10 fynske storkommuner), ligesom der er fisket nogle få oplysninger hos de talrige konkurrerende konsulenter. Herunder besigtigelser af §3-arealer og vegetationsanalyser i NOVANA (det Nationale Overvågningsprogram for VAndmiljøet og NAturen), hvor Aglaja og det polsk-danske firma Amphi Consult har medvirket.

En liste over alle meddeleres initialer bringes nedenstående. Historiske oplysninger stammer især fra Dansk Herbarium under Statens Naturhistoriske Museum i København (incl. TBU-arkivet, ved Henrik Ærenlund Pedersen, Botanisk Museum) og Naturhistorisk Forening for Fyns arkiv (NF’s arkiv) over fynske plantefund. En særlig tak til Henry Nielsen for oplysninger om især Langelands flora, samt tak til alle øvrige plantebestemmere.

Er dine fund ikke med her, bedes du maile/ringe/poste dem til undertegnede. Størst interesse har naturligvis nye fynboer (uanset etnisk herkomst), distriktsnye fund samt nye fund eller genfund af sjældne arter – herunder optællinger af disse. Usædvanlige bestande, pludselige lokale masseforekomster osv. af hyppigere arter kan også have interesse. En rimelig grad af hemmelighedskræmmeri vil blive accepteret i særlige tilfælde.

Rækkefølgen af artsnavne følger stadig Dansk Feltflora (red. Kjeld Hansen (1981) med senere oplag). Qua Thomas Karlssons artikler i Svensk Botanisk Tidsskrift er adskillige arters placering i systemet under revision – skal være færdig til Projekt Eventyrlig Flora. Efter artsnavnene er anført eventuel kategori efter IUCN’s moderne rødlistesystem – RE: forsvundet, CR: kritisk truet, EN: moderat truet, VU: sårbar, NT: næsten truet, LC: ikke truet, DD: utilstrækkelige data, NE: ikke bedømt, og NA: ikke mulig. For nogle arter er det angivet, om de var på Rød- og Gulliste 1997 (eller evt. Rødliste ’90) (Ex: forsvundet, E: akut truet, V: sårbar, R: sjælden, X: opmærksomhedskrævende, og A: national ansvarsart). Manglende danske plantenavne er konstrueret til lejligheden i protest mod den gældende manglende konsekvens inden for dansk botanisk nomenklatur – og de publiceres hermed! Dog: I 2012 blev der nedsat et plantenavneudvalg i regi af DBF (URT 2012:4, s. 126-128) – med ole seberg som Chairman.

Tallene 28 til 34 dækker i det følgende de topografisk-botaniske undersøgelsesdistrikter, der udgør den fynske udkantsregion: 28 Vestfyn, 29 Nord– og Midtfyn (i teksten dog kaldt Nordfyn), 30 Nordøstfyn (med Hindsholm), 31 Østfyn, 32 Sydfyn (med det meste af Øhavet), 33 Ærø samt 34 Langeland. “*” foran artsnavnet betyder, at den pågældende art iflg. Dansk Feltflora ikke er oprindeligt hjemmehørende i den fynske udkantsregion. Ved ”(*)” forstås arter, der af Buchwald et al. i Flora & Fauna 118:3-4 (app. 3-5) måske bør opfattes som hjemmehørende i Danmark (når vi ikke slår til med det samme, skyldes det, at de stadig opføres som NA på Rødlisten). Nye *-taxa skrives automatisk som NA. En summarisk gennemgang af omstående fund er meddelt prosaisk i URT 2015:1.

Meddelere (i parenteser: ingen obs. fra 2014 nævnt her – kom så ud i naturen!):  ABr Arne Bruun, ADL Anne Drøgemüller Lund, AFM Aksel Frederik Møller, AW Albert Wiaderny, BBR Bettina Britt Rasmussen, BKS Bo K. Stephensen, BOL Bent-Ole Ludvigsen, BP Birger Prehn, (BSN Bent Staugaard Nielsen, BSø Birthe Sørensen,) CaM Carsten Mathiesen, CD Claus Dalskov, CE Claes Enøe, CHu Carsten Hunding, CHB Carsten Horup Bille, DBo David Boertmann, (EAm Eric Amundsen,) EBA Erik B. Andersen, EBr Erik Brejl, EEE Erhardt E. Ecklon, EMBH Ella Margrethe Bang Harders, EMC Estrid Maria Christensen, EO Eva Olsen, EP Eigil Plöger, EV Erik Vinther, EWe Erik Wessberg (desværre glemt i URT, sorry), FHP Freddy Have Petersen, FS Finn Skovgaard, FØA Frede Østergaard Andersen, GMa Gro Madsen, HHW Hans Henrik Wienberg, HK Hjalte Kjærby, HLa Helge Larsen, HM Henriette Mørck, HN Henry Nielsen, HT Henrik Tranberg, (HÆP Henrik Ærenlund Pedersen,) IBL Ida Bjerge Laursen, IG Irina Goldberg, IH Ian Heilmann, IN Inge Nagstrup, (ISJ Ida Søkilde Jelnes,) JBr Jørgen Brøndum, (JBæ Jens Bækkelund,) JCS Jens Christian Schou, JEH Jørgen Elper Hansen, JFH Johanne Fagerlind Hangaard, JH Jonas Hansen, JHJ Jakob Harrekilde Jensen, JHK Jan Hald Kjeldsen, (JRS Jette Raal Stockholm,) JVC Jesper Vagn Christensen, JY Jeppe Ystrøm, KAl Ken Alminde, KAP Kim Augustinus Pedersen, KDJ Kurt Due Johansen, (KGH Kurt G. Holm, KiR Kirsten Rasmussen,) KN Knud Nielsen, KrG Kristian Graubæk, KSP Keld Skytte Petersen, LFe Leif Feldstedt, LH Lars Hansen, LHS Leif H. Sørensen, LJL Lars J. Larsen, LLC Lars Lindskrog Christiansen, (LSJ Lars Støvring Jensen,) LWL Leif Wegge Laursen, (MA Mogens Agergaard,) MEd Mick Edis, MFM Morten Fischer Mortensen, MKr Marta Kristensen, MKS Martin Køhl Søholm, MLB Mette Lise Bjerregaard, MNi Magdalene Nikolajsen, MTh Mogens Thornberg, MTo Merete Torslund, NaR Nanna Rask, NBP Niels Bjerregaard Pedersen, NES Niels Erik Simonsen, (NJS Niels Jørgen Storgård, NKP Nina Kjær Pedersen,) OBL Ole B. Lyshede, OMa Otto Madsen, OR Ole Runge, PCR Peter Clausager Rasmussen, PEH Poul Evald Hansen, PeR Per Rasmussen, PHl Per Havlit, PNN Peder Nygaard Nielsen, POl Peter Olsen, PRn Poul Rasmussen, PTP Per Taudal Poulsen, PW Peter Wind, RDS Rasmus Dalhoff Skaar, REL Rune Engelbreth Larsen, SDø Sandra Døssing, SGC Søren Grøntved Christiansen, SRP Sofus Ryge Petersen, StF Stefan Frello, TB Torkil Bruun, TE Torben Ebbensgaard, ThB Thomas Birkesholm, ToD Tommy Dalnæs, TPa Tina Payne, TRN Toni Reese Næsborg, TV Thomas Vikstrøm, UFr Ulla Friborg, VL Viggo Lind, WE Westy Esbensen, YE Yvonne Engmann, ÅBK Aage Bo Knudsen, ÅG Åse Gøthgen og ÅW Aage Wichmann. Siden sidst er nogle markante botanikere desværre afgået ved døden. Niels Faurholdt kom ikke ofte til sin hustru Bodils fødeø, men er dog set botanisere på Hindsholm samt på Nyborg- og Odense-egnen, ligesom han skulle have været til De Fynske Sydhavsøer med den gl. ansv. red. efter Seglblad i sommeren 2014 – Seglblad er nu tom. Frede Skov var en af de mest markante rudeindehavere for Atlas Flora Danica i Jylland, men inventerede dog også i Det Fynske Ørige (fx på Fænø). Fuglemaleren Aksel Hansen gjorde også botaniske fund på øerne i Det Sydfynske Øhav. Æret være deres minde.

Endvidere ekskursioner (med angivelse af leder(e)/finder(e)) og/eller registreringer (med angivelse af inventør(er)) foretaget af BW Biowide, DBF Dansk Botanisk Forening, DMU Danmarks Miljøundersøgelser (nu Århus Universitet), DN Danmarks Naturfredningsforening, DOF Dansk Ornitologisk Forening, FVF Fugleværnsfonden, JNF Jysk Naturhistorisk Forening, KSK Kerteminde Kommune, NSF Naturstyrelsen Fyn, (NSK Nordfyns Kommune,) NSV Natur Sydvest, OSK Odense Kommune (incl. Grønne Råd), Pah Pahati, SSK Svendborg Kommune, VBD De Vilde Blomsters Dag i Norden og AAU Århus Universitet. Oplysninger indsamlet gennem ”Gamle Per” (Margit Bloch-Petersens betegnelse for alle inventører i det hedengangne Fyns Amt!) benævnes stadig FA, mens det lige så hedengangne Miljøcenter Odense betegnes MCO. S’et i midten af de kommunale forkortelser er for storkommune. Af interesse for vore udenfynske frænder gengives endvidere nogle fund fra URT 2015:1 (artiklerne om årets jyske fund ved Bent Vestergaard Petersen og de sjællandske do. ved Peter Lindbjerg Jannerup (URT med findernavn)). Numre på stævningsskove følger Aksel Rasmussens 2 rapporter udgivet af Fyns Amt i 1988 (Langeland) og 1990 (Fyn).

Stednavne følger Geodætisk Instituts 4 cm-kort – navne, der ikke nævnes på disse kort, er anført i gåseøjne. Dette gælder dog ikke ældre lokalitetsnavne. Moderne genfund vil sige, at den pågældende art har været set på den angivne lokalitet i 1980 eller årene derefter. Hvilket i forbindelse med Projekt Eventyrlig Flora  strammes til 2000! Leg. betyder legit, latin for fundet af, mens det. betyder determinavit, latin for bestemt af, og conf. betyder confirmavit, latin for godkendt af. Et taxon (flertal: taxa) er en systematisk enhed – her inden for karplanter. Finderlisten er ganske lang – men mange er ikke med på verdens største mandat, så se nu at komme ud i den fynske natur, inden den er begravet under det grønne ligtæppe.

DBF Fynskredsen lancerede i 2014 Projekt Eventyrlig Flora som afløser for Fyns Amts kortlægning af karplanter og AFD i Det Fynske Ørige – med en nødvendig kobling til pleje og naturpolitik. Engblomme bliver som Årets Fynske Urt 2014 & 2015 pilotart for dette projekt. Mange sjældnere arter i Det Fynske Ørige er reelt så truede, at al mulig opmærksomhed bør rettes mod dem. Naturmilliarden fra et vigende 2013 burde nok have været døbt Miljømilliarden.

Ved generalforsamlingen den 22. marts 2014 på Geologisk Museum i København blev Næsborg fortjent kåret som æresmedlem af DBF, idet hun samtidig holdt foredrag om Fynskredsens naturbeskyttelsesudvalg. Den fhv. medforfatter Stephensen er flot udpeget som entomologernes biodiversitetsrepræsentant, mens den ansv. red. nu endeligt er blevet lagt på is af Naturstyrelsen med dens iboende hærskare af senior- og specialkonsulenterJ.

Årets citat: ”I naturen er der ikke en masse at forholde sig til, det er en tidslomme eller parentes i et hektisk liv” (Jens Troelsen, lektor på Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet i Odense, til BT). Skilt på Jøv:

”Stier im die Pferche” – ansæt en tyskkyndig i Naturstyrelsen, så det ikke ender på polsk det hele! 150 år efter det forsmædelige nederlag ved Dybbøl kan det meddeles, at årsrapporten i en ikke så fjern fremtid måske kun vil udkomme på polsk. Fra den mere spøjse afdeling kan nævnes et skilt ved Barup Sø på Falster: ”Adgang forbudt på grund af naturpleje”.

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen

Henrik Tranberg

Bülowsvej 4           

5230 Odense M

Tlf. 6613 2541

E-mail: fugleroeveren@sol.dk

Toni Reese Næsborg        

Stationsvej 20, Jordløse  

5683 Hårby                

Tlf. 6473 1482            

E-mail: toni.reese@get2net.dk


Floristiske fund fra Fyn 2014.

 

Ved DBF Fynskredsen

(Henrik Tranberg (ansv. red.) & Toni Reese Næsborg)

 

Ulvefodfamilien (Lycopodiaceae)

Alm. Ulvefod (Lycopodium clavatum) (LC)
Genfund for Svanninge Bakker i bred forstand ved Brillesø i Svanninge Bjerge (32), hvor den vokser med fx Hedelyng (NSF/JH). Tidligere angivet som hist og her i bakkerne ved Fåborg (32), ligesom den er belagt til Dansk Herbarium i 1890 fra Svanninge Bakker (32). Savnes endnu fra Ærø (33).

 

Padderokfamilien (Equisetaceae)

Skavgræs (Equisetum hyemale) (LC)
I Lodskov ved Rolfsted (30) kun set i sydbrynet (HT). Savnes ligeledes fra Ærø (33).

Elfenbens-Padderok (Equisetum telmateia) (LC)
Det meste af den vældprægede skråning fra Hotel Christiansminde i Svendborg og vestpå (32) er bevokset med denne art (CHu) – kendt herfra siden Lange & Mortensens oversigt i Botanisk Tidsskrift 10 (1879). Set fra kajak i åbne partier af Store Skovløkke på Fænø i Lillebælt (28) (HT). Savnes derimod stadig helt fra Langeland (34), hvor egnede lokaliteter er sparsomme – hvem finder den før Henry Nielsen? I Jylland fx i Staksrode Skov ved Vejle Fjord (DBF & JNF/PW).

Slangetungefamilien (Ophioglossaceae)

Slangetunge (Ophioglossum vulgatum) (LC)
Over 50 ex. i kæret ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) – herunder blandt Tagrør (DBF/MKS). Derimod ikke genfundet V f. Stenbækgård S f. Salmenor på Langeland (lig ”den lille strandsump N f. Stejlebjerg S f. Tryggelev Nor”) (34) (HT), idet den blev set her i både 2013 og 2012 (begge HT), ligesom den ikke er genfundet lige uden for Damsbo Skov (32) grundet massiv opvækst af Tagrør (TRN).

Ligeledes forgæves eftersøgt på Fænø (28) (BBR & HT; HT), hvor Svend Andersen sidst så den i 1945 – også noteret herfra af Rostrup i 1889. I Jylland overraskende set i strandengen ved Starup Kirke S f. Haderslev Fjord

med mindst 5 ex., sammen med spirende Eng-Klaseskærm den 11. maj (HT). Derimod ikke genfundet N f. Fidde Sø i Vestjylland (CaM & HT).

Kongebregnefamilien (Osmundaceae)

Kongebregne (Osmunda regalis) (LC) (1997: R)
En enkelt 1½ m2 dækkende plante er set i tørvegraven S om ”Smørhullet” i Snarup Mose (32) (Pah/HT). Ikke overraskende savnes den fhv. rødlistede bregne med det majestætiske navn fra Ærø (33) – den ønskes dog ikke udsået. I 1840 – året, hvor Dansk Botanisk Forening blev stiftet – blev arten set i en mose ved Bommerlund (32) af Johan Lange (dengang i begyndelsen af tyverne og en af DBF’s grundlæggere). Her er den i nyere tid set i 1988 (FA/PeR), 1993 (HT) og 1996 (AFD), men den findes her forhåbentlig endnu. Over bælterne findes Kongebregne fx i Sølsted Mose i Jylland (URT/OBL), hvor den blev set under en bioblitz, og i den degenererede højmose Horreby Lyng på Falster, hvor den er talrig (HT).

Kærbregnefamilien (Thelypteridaceae)

Kær-Mangeløv (Thelypteris palustris) (LC)
Vi er lidt i tvivl, om denne art skal med i Projekt Eventyrlig Flora, men da der ingen nye fund er i Det Fynske Ørige i 2014, tyder noget på det! På Ærø (33) er den aldrig set. På Sjælland findes den fx som lokalt dominerende art i kalkkæret ved Diesbjerg (DBF/CE, SGC & ÅA), ligesom den som Kongebregne findes i den degenererede højmose Horreby Lyng på Falster (HT).

Dunbregne (Phegopteris connectilis) (LC)
Det kniber også voldsomt med fynske fund af denne karakteristiske bregne – så den kommer med i Projekt Eventyrlig Flora ligesom Tredelt Egebregne fra Mangeløvfamilien, selv om de begge trods alt bør have over 100 recente lokaliteter (Kær-Mangeløv lidt flere?). Hvad fordums Dunet Egebregne end bliver kaldt, savnes den endnu fra Sydhavsøerne (33, 34). I Jylland (begge HT) er Dunbregne bemærket i løvkrattet Dyrby Krat S f. Mariager Fjord med en bevoksning på 6 m2, ligesom en lille bestand er set nordenfjords på overdrevet Brudehøj.

Mangeløvfamilien (Aspidiaceae)

Kambregne (Blechnum spicant) (LC)
Seneste fynske melding er fra 2009 i nåleskov på glimmersand i Batteriplantage ved Middelfart (28) med et ex. (LLC). Det må der gøres noget ved. Aldrig fundet på Østfyn (31) og Langeland (34). Langt hyppigere i Hovedlandet (alle HT), hvor den i 2014 fx er set med en pæn bestand i bøgeskov på plastisk ler i Munkebjerg Strandskov S f. Vejle Fjord samt på 2 overdrev: Fåtalligt i en markant nordskrænt under Ene og Birk i Bolets Banker ved Skanderborg og nordenfjords i Præstegårdsbakker ved Bjergby med en håndfuld småskud S f. en opstemmet sø.

Børste-Skjoldbregne (Polystichum setiferum) (NE)
Stadig under en mur ved Tranekær Kirke på Langeland (34), nærmere betegnet med et ex. på nordsiden af Tranekær kirkelade (F&N/HN) – har formentlig haft godt af den milde vinter: 15. juni havde planten umodne sporehuse. Første gang set på stedet i 2011 af kirkegårdsgraveren Jytte.

Cypresfamilien (Cupressaceae)

Ene (Juniperus communis) (LC)
En sparsom art i Det Fynske Ørige (alle HT): Stadig udbredt på ”Flyvesandet” (29) (HT) samt i Lillestrand ved Fyns Hoved (begge 30) med få ex. (3 set) på vestskrænten af Vejlø (30) (HT) og med ca. 10 ex. på den VNV-exp. skrænt af Vejlø Kalv. Ved Graftebjerg på den hindsholmske halvø Skoven (30) synes den af ukendte årsager nærmest svitset væk (BKS). Ene er ikke kendt fra Ærø (33). Noget mere udbredt er enebærbuske derimod i det udenfynske Dannevang (alle HT): I Jylland fx på overdrev ved Tågelund nær Egtved, i Bolets Banker ved Skanderborg og i Lambæk Dal S f. Mariager Fjord samt nordenfjords på Brudehøj og i Præstegårdsbakker ved Bjergby. Hertil 3 lokaliteter på Læsø i Kattegat: Holtemmen (i græsningsmosaik), Svinehaver (på dobbe i egekrat) og på Kringelrøn (i græsset røn). Ligeledes 3 overdrev på Møn: Jydelejet, Høvblege og Ulvshale. I Skåne fx i Linnés gamle jagtmarker i Brösarps Nörra Backar og i enebærheden på Billebjär ved Lund (begge HT). Ene har en meget vid cirkumpolær udbredelse, idet den forekommer næsten overalt i den nordlige halvkugles tempererede og subarktiske zoner samt montant i sydligere zoner.

Ranunkelfamilien (Ranunculaceae)

Druemunke (Actaea spicata) (LC)
Stadig i sydøsthjørnet af Ernebjerg Skov (29) (HT), men kun 5 pæne frugtende klynger og et enkelt vegeterende ex. Druemunke savnes stadig fra Ærø (33), hvor den giftige art dog ikke ønskes udplantet, hvis man ellers kan det.

Krybende Eng-Kabbeleje (Caltha palustris var. radicans) (NE)
Breder sig meget i sumpen i Damsbo Skov (32), hvor den tidligere har haft en mindre udbredelse (TRN). I Jylland fx nordenfjords i vældmosen i Præstegårdsbakker ved Bjergby (HT).

Engblomme (Trollius europaeus) (LC) (1997: X)
Årets Fynske Urt 2014 er kun set på 8 lokaliteter i Det Fynske Ørige i netop 2014: På Vestfyn (begge 28) i det kreaturgræssede væld ved Kerte Vandværk i Brænde Ådal med 5 blomstrende/frugtende ex. (24. maj) med kun 8 kugler og 2 vegeterende ex. (HT) og det kreaturgræssede kær i ”Voldtofte Made Øst” med 13 blomstrende/frugtende ex. (7. juni) med 29 kugler (HT & TRN), idet der var 3 blomstrende klynger i 2013 (TRN). På Nordfyn (alle 29) (alle HT) i det tilgroende kalkkær i Serup Mose kun 3 frugtende ex. med 45 kugler (19. juni), hvortil kommer 3 lokaliteter i Odense Kommune: Den tilgroende mose i Ernebjerg Skov med ca. 30 blomstrende/frugtende ex.: 8 planter med 9 kugler, resten (ca. 22 ex.) afbidt og hertil ca. 50 vegeterende ex. (9. juni). Opstrøms Kratholm i Odense Ådal (alle 1. juni) i det kreaturgræssede kær over for Bellinge Kirke med 9 frugtende ex., hvoraf kun et ex. med 2 kugler – i 2012 og 2013 blev Engblomme i ådalen mellem Kratholm og Borreby kun set her. I 2014 dukkede den atter op i ”Storgårds Væld”, hvor den sidst synes set i 2005 (FA/HT; NJS), med et ex. uden kugler og et ”plukket” ex., ligesom der i vældbræmmen lidt opstrøms dette væld (sidst ?) blev set 2 blomstrende ex. med 7 kugler – de 2 sidstnævnte lokaliteter er det mest praktisk at regne som en lokalitet. Otto Madsen, dyrenes ejer, så den i 2014 vel de samme 3 steder: ”Tror du ikke, jeg kender mine blomster?”. Endelig på Østfyn (begge 31) i det græssede væld ved sydvestbredden af Holckenhavn Fjord med 33 blomstrende/frugtende ex. (26. maj) med 29 kugler (heraf 2 planter med 3 kugler) (HT) hhv. med et vegeterende ex. med 8 grundblade (incl. et afbidt) (17. juni) på den senere på året endnu kreaturgræssede høje eng ved pumpestationen på ”Vibesholm Enge” SØ f. Ullerslev i NNV-kanten af et tæppe domineret af Pile-Alant (DBF/HT, HT).

Engblomme er i 2014 ydermere forgæves eftersøgt på følgende lokaliteter, hvor den trods alt har forekommet efter 1980: Engen i Skovløkke på Fænø (28) (HT) (tilgroning, sidst Svend Andersen 1945), Bjørnemose ved Hårby Å S f. Gummerup (28) (HT & TRN) (tilgroning, sidst TRN 1998), kalkkæret i Rue Mose (29) (DN/HLa, OR & VL) (tilgroning, sidst KHo i slutningen af forrige årtusinde), ved Lunde Å N f. Odense (29) (FHP) (indgreb?, sidst FHP i slutningen af forrige årtusinde), ”Præsteengen” ved Stenløse (29) (DN/HT; HT; VBD/HT) (pleje med kreaturgræsning, men sidst NJS 2002), Odense Ådal ud for Vestervang i Skt. Klemens (29) (HT) (opgravning, sidst Palle Moreau Jørgensen 1998), vældet over for Engsvinget i Bellinge (29) (HT) (tilgroning trods græsning, sidst OMa 2010), vældet Ø f. Merete Østerbyes plukningslokalitet over for Bellinge Kirke (29) (HT) (tilgroning, sidst HT i slutningen af forrige årtusinde, men bør vel regnes til Østerbyes lokalitet), Urup Dam (30) (HT; KSK/MKS) (sidst Erling Rasmussen & HT 2011), blåtopengen mellem Hudevad og Rolfsted (30) (HT) (tilgroning, sidst FA/HT & FA/ISJ 2006), N hhv. S f. bækken i ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (begge 30) (begge HT) (stadig græsning, sidst JFH 2013 (både N & S f. bækken?)) og i kæret ved sydbredden af Holckenhavn Fjord (31) (HT) (tilgroning, dog endnu Seline og Maj-Gøgeurt, sidst HT 2001). Endvidere tidligere set 2 steder af sognepræsten i Hårslev (begge 29): Ved Gamby Å S f. Hårslev og ved Venevad ved Storå Ø f. Hårslev (begge MLB). I Borreby Møllebæks dal (alle 29) synes Engblomme nu tragisk nok helt forsvundet (alle HT): På østbredden ”Kirkengen” (maskinslæt, sidst HT 1985), ”Skovengen” (tilgroning, jagt, sidst HT 2011) og ”VIP-engen” (usmidig fældning mod tilgroning, men hochsitz i det artsrigeste parti, sidst HT 2011) samt på vestbredden (under Mandgård i Render) ”Tørveengen” (skandaløst nok atter opdyrket, sidst HT 1985). Også søgt forgæves på Fyns Hoved (30) (FHP), men har den været her før? På Sydfyn (32) er den i bedste fald meget sjælden, og fra Sydhavsøerne (33, 34) savner vi den helt i nutiden. Der er ikke andet for, end at vi genvælger Engblomme som Årets Fynske Urt i 2015 og leder yderligere.

  I Jylland findes heldigvis stadig pæne bestande af Engblomme i ådalene – således fx i Lambæk Dal S f. Mariager Fjord med et par hundrede klynger (HT, et fantastisk syn for en fynbo). Her var også mange fluer (formentlig incl. den såkaldte Engblommeflue (Chiastocheta trollii) – i de fynske kugler stort set ingen insekter (HT). Også 2 klynger i et lille væld på Katbjerg Odde S f. Mariager Fjord (HT) samt talrig i Karup Ådal (HLa for nyligt). V f. Odense har eftersøgningen af Engblomme haft den sidegevinst, at Engperlemorssommerfugl (Brenthis ino) igen er dukket op på 2 lokaliteter (begge 29) (fåtallig i en mose i Ernebjerg Skov (HT) og do. i en mose i Hesbjerg Storskov (BKS), senere angiveligt talrig på den sidstnævnte lokalitet). Hesbjerg Skov var iflg. Kurt Jørgensen den ”sidste lokalitet for arten på Fyn” i 2011 (F&N). Er Engblommes tilsyneladende retræte fx i Det Fynske Ørige et resultat af opgivet høslæt eller (også?) klimabetinget? Af 23 i Danmark uddøde arter er 13 kontinentale eller nordlige (foredrag DBF, Erik Buchwald, 22. marts).

Sand-Frøstjerne (Thalictrum minus ssp. arenarium) (LC)
Stadig talrig på ”Flyvesandet” (29) (HT) og endnu med en lille bestand på godt 10 frugtende ex. på strandvolden, der er under nedbrydning ud for ”Nordskov Enge” på det nordlige Hindsholm (30) (HT). Mon AFD udkommer, inden strandvolden er nedbrudt? På Sjællands Odde ses den fx på en markant strandvold ved Drusbjerg (HT). Dette taxon lød tidligere navnet ssp. minus!

Bugtet Frøstjerne (Thalictrum minus ssp. minus) (DD)
4 ex. på den lille knold med sømærket i Korshavn på Fyns Hoved (30), hvoraf det ene med 2 standere den 14. november (HT). Dansk flora har dette taxon som Liden Frøstjerne (fhv. ssp. majus), og så er forvirringen total!

Gul Frøstjerne (Thalictrum flavum) (LC)
Moderne genfund (alle HT): I Odense Ådal ud for Vestervang i Skt. Klemens (29), kun knoppende ex. set (den 30. maj), incl. i tue af Tue-Star. Opstrøms Kratholm i Odense Ådal i vældet over for Engsvinget i Bellinge (29) talrig incl. høje knoppende ex. den 1. juni. Ligeledes stadig i kanten af kærmosen bag ”Feddet” S f. Nordenhuse (31) – her er nu kraftig tilgroning med Tagrør. Endelig stadig på 2 fhv. lokaliteter for Løgurt på Langeland (begge 34), der begge ligeledes er under kraftig tilgroning: Ret fåtallig i Stoense Mose, hvor den mest optræder i tilknytning til slåede jagtstier, og med ca. 60 frugtende ex. nær sydkanten af Botofte Mose. I Skåne fx på en skoveng ved Bråån i Rövarekulan (HT).

Rank Frøstjerne (Thalictrum simplex) (LC)
Stadig med over 50 blomstrende skud på den høje eng ved pumpestationen på ”Vibesholm Enge” SØ f. Ullerslev (31) (DBF/HT, HT), knoppende den 17. juni. Endvidere set fåtalligt på Monnet på Tåsinge (32) (DBF & SSK/ABr & CHu). De 2 nævnte lokaliteter er de eneste nuværende kendte for arten i Det Fynske Ørige.

Blå Anemone (Anemone hepatica) (LC)
Årets Fynske Urt i 2013, opregnede vi i sidste års rapport til 15 aktuelle forekomster i Det Fynske Ørige. Hertil skal lægges 2 bestande, som hver især dog kun består af en enkelt blomstrende plante: Arten findes endnu på vestskrænten af Vejlø i Lillestrand ved Fyns Hoved (30) i form af et ex. med et blomstrende skud og 3 frugtende den 19. april (HT). Af blade mindst 13, fra juvenile (endnu ikke udfoldede) til gamle bidte/hullede. 2014-planten er næppe den samme som  2001-planten (HT), så der kan være flere ex. vedbendtæppet i det til dels tætte løvkrat. Endvidere er Blå Anemone genfundet med et ex. i sydøsthjørnet af Tvillingskov (34) (TB). Her er der blevet klippet af skovbrynet på marksiden, hvorefter affaldet er stoppet ind i de opståede huller i skovbrynet, ligesom der er maskintyndet i efteråret – iflg. meddeleren ligner det billeder fra den finske vinterkrig. Sidst set her under AFD-registrering i 1998. I haver blomstrede Blå Anemone (før) den 16. februar på kalkbund i Havlits have i Dyrup (29) (PHl), ligesom den endnu blomstrede den 14. marts Ø f. fodermesterboligen ved Østrupgård (29) (HT). Kendte bestande er forgæves søgt opstøvet i det artsrige sydøsthjørne af Fællesskov ved Syddansk Universitet i Odense (29) den 22. april (HT) hhv. i Vemmenæs Skov (”Vemmenæs Færgeskov”) på Tåsinge (32) den 23. marts (HT) – måske lidt for tidligt her i skovens skygge trods den milde vinter? Bør absolut yderligere eftersøges i Vemmenæs Skov, idet den er set her lige før det sidste årtusindeskifte (BSø), mens det sidste fund i Fællesskov (”Killerup Skov”) ligger helt tilbage i 1905 (lærer C.J.N. Lønkjær, Bernstorffsvej 10 i Odense, tlf. 6856, men man kan nok ikke ringe til ham længere). Ej heller set i Klosterhaven i Odense (29) den 26. april (HT) – opgravet? Derimod naturligvis set i den artsrige jyske løvskov på plastisk ler i Staksrode Skov ved Vejle Fjord (DBF & JNF/PW) – især i en kløft V f. Biowide-felterne (HT). Iflg. en Roskilde-DBF’er ædes Blå Anemones blomster af fasaner.

Gul Anemone (Anemone ranunculoides) (LC)
Denne smukke forårsbebuder har etableret sig talrigt langs vejen ned til stranden fra p-pladsen i Damsbo Skov (32) (TRN). I Stavids Ådal mellem Næsby og Tarup (29) ses kun få blomstrende ex. (F&N/SRP).

Nikkende Kobjælde (Anemone pratensis) (LC) (1997: A)
Nu kun en klynge – den ene blomst afbidt, den anden gnasket på – i ”Steppereservatet” på Grindløse Ås ved Kronsbjerg (29) den 11. april (HT). I 2011 endnu 5 klynger med i alt ca. 50 blomstrende skud (HT) – i 2006 blev set 12 blomstrende klynger med op til 18 blomstrende skud hver (FA/HT). Derimod stadig udbredt på ”Flyvesandet” (29) (FHP; HT). Et billede af arten indgik i DBF’s fotokonkurrence, optaget på netop ”Flyvesandet” (FØA). Mange afblomstrede ex. den 7. juni på Sandbjerg i ”Jordløse Bakker” (32) (HT), ligesom der stadig var et blomstrende ex. den 30. september sammesteds (HT). Udbredt på Sandbjerg, men aldrig set på Hjortebjerg ligeledes i ”Jordløse Bakker” (begge 32) (begge TRN). I Skåne (alle HT) kun 5 vegeterende ex. i resterne af Vittskövle Klit (= Driva) (HT), der skuffede med tilplantning og tilgroning. Ved Vitemölla indeholdt en større bestand enkelte blomstrende ex. den 27. august, ligesom den også blev set i sandsteppen omkring jernbanen NNØ f. Everöd.

Opret Kobjælde (Anemone pulsatilla) (LC) (1997: A)
Ikke set på Vestfyn (28) – det ser ikke godt ud for denne art i Det Fynske Ørige, men jagten fortsætter i Projekt Eventyrlig Flora. I Sønderjylland er der på Halk Skydeterræns overdrev på Brunbjerg og Halk Hoved heldigvis en tusindtalligt blomstrende og frugtende bestand, idet den også når ud på strandvolden ved Noret ved Halk (NSV/IN).

Kredsbladet Vandranunkel (Ranunculus circinatus) (LC)
Også i 2014 talrig i ”Nordsøen” i Tarup-Davinde grusgrave (30) (HT)

– første gang set her i 2011 (HT). Denne vandplante (aka Thornbergs Kredsbladet Frøpeber) savnes fra Ærø (33). Sikkert også set af Naturstyrelsens vandfolk, som om muligt er endnu mere usynlige end jordfolket – dvs. uden indblanding i det fynske hverdagsliv.

Storblomstret Vandranunkel (Ranunculus peltatus) (LC)
Stadig dominerende i et vandhul under Vibjerg ved Køng (28) (HT & TRN).

Langbladet Ranunkel (Ranunculus lingua) (LC)
Nyt fund med en pæn bestand i og omkring den centrale grøft i den hærgede mose i den ”fantastiske” nye skov Elmelunde Skov (29) (HT). Lokaliteten er beliggende i sydkanten af golfbanen NNØ f. landsbyen Elmelunde og indgår ikke i Fyns Amts registrering. Langbladet Ranunkel er blandt de arter, der er på vippen til Projekt Eventyrlig Flora, idet den vel trods alt findes på noget over 100 lokaliteter i Det Fynske Ørige – men da arten er ganske attraktiv og let genkendelig, kommer den nok med! Findes den fx stadig østen om Elmelunde i Sanderum Tørvehave (29), hvor købmand Eilstrup så den i 1917?

(*)Musehale (Myosurus minimus) (NA)
Ingen fynske fund i 2014, men nu bliver jagten på denne spinkle art optrappet i Projekt Eventyrlig Flora. I Jylland optrådte den N f. Limfjorden i tusindtal i et kreaturveksel på Boertmanns vokshatteoverdrev Brudehøj (HT). Musehale er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

Berberisfamilien (Berberidaceae)

(*)Alm. Berberis (Berberis vulgaris) (NA)
Et ex. er set i et levende hegn i Strandskov ved Ulriksholm (30) (BKS). I Dansk Herbarium er der belæg fra Rønninge Søgaard Skov (30) i 1903. I NF’s arkiv er der en angivelse fra Hertugskoven ved Bogensø på Hindsholm (30) i 1911 (Svend Andersen) og fra Lavindsgårde (30) i 1936 (samme allestedsværende botaniker). Arten er forbudt ved lov af 27. marts 1903, da den er vært for kornets sortrust (alias Græs-Sortrust (Puccinia graminis) i Hundings foredrag den 3. september). Tidligere kendt fra store dele af landet som forvildet i skove og hegn samt på overdrev, men nu er den imidlertid næsten udryddet. Fra Østfyn (31) er der ingen ældre fund. Oprindelig i Europa S f. Danmark, men landet ligger inden for potentiel spredningsafstand fra den naturlige udbredelse. Alm. Berberis bør derfor anses for at være spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 4).

Valmuefamilien (Papaveraceae)

*Opium-Valmue (Papaver somniferum) (NA)
Fra de henslumrende ruderater i Det Fynske Ørige huskes denne ”køkkenurt” umiddelbart kun fra Helsned fyldplads ved Humble på Sydlangeland (34) (HT).

Næ, kom til Læsø, min far, hvor den trives på kattegatøens komposteringsplads ved Byrum, sammen med fx Alm. Hanespore (HT).

(*)Svaleurt (Chelidonium majus) (NA)

Ny for Fænø i Lillebælt (28) nær en vejkant ved skovfogedhuset i udkanten af Store Skovløkke (HT). Svaleurt er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

*Guldvalmue (Eschscholtzia californica) (NA)
Spottet blandt blandede sommerblomster i en kommunal vejkant over for Ristinges campingplads ved Bjørnehøj (34) (F&N/HN) med fx Enårig Brudeslør, Biblomme og Kæmpe-Hør. Ikke ukrudt iflg. meddeleren – lige så lidt som en ”blomsterblanding” i køkkenhaven ved Holmstrup Planteskole (29), hvor den også findes (HT). Derimod bør et fund af Guldvalmue fra en rydning i Charlottenlund Slotspark (F&N/TPa; HT) vel medtages i annalerne over spontane plantefund – vel frøudsmid, men dog lovligt nær staudehaven ved det fhv. Danmarks Akvarium. Savnes i Det Fynske Ørige (i 2013-rapporten endnu fejlagtigt kaldt Fyns Amt, uha) stadig fra Vestfyn (28).

Jordrøgfamilien (Fumariaceae)

*Klatrende Lærkespore (Ceratocapnos claviculata) (NA)
Moderne genfund af ”Sydfyns Nationalblomst” i fx Storelung (32) (F&N/LHS), på Ræveholmen i Snarup Mose (32) (Pah/HT) og i Svanninge Bakker (32) (BW/IG). i sit imponerende fremstød mod nord i Jylland er den nu nået vejs ende med en masseforekomst i Skagen Klitplantage foruden på en byggetomt i Skagen (begge URT/IH). Sydligere i Hovedlandet er den fx set på det græssede overdrev i Lambæk Dal S f. Mariager Fjord (HT). I Det Fynske Ørige savnes Klatrende Lærkespore kun fra Ærø (33) – det kan næppe passe, at den ikke er set her, og man behøver ikke engang at være forårsfrisk for at finde den.

Finger-Lærkespore (Corydalis pumila) (LC) (1997: A)
Moderne genfund (begge 30) (begge HT) på Jøv (= ”Indrehovedet” af Fyns Hoved på Hindsholm) samt på Vejlø Kalv i Lillestrand ved Fyns Hoved med ca. 15 blomstrende og frugtende ex. (og ca. 35 vegeterende ex.) sammen med Småbladet Lind centralt mod S i urskoven på øens moræneflade – også ca. 10 blomstrende ex. på toppen af øens NNØ-exp. skrænt foruden flere ex. centralt og mod S på øen. Er Stephensen gået i stå med at finde denne ædle art?

Elmefamilien (Ulmaceae)

Småbladet Elm (Ulmus minor) (LC) (1997: R)
Nyt fund i et krat ved et levende hegn ved Strandskov ved Ulriksholm (30) (JH). Anton Andersen nævnte den i Nordfyns Flora (1910) som temmelig almindelig, især ved herregårdene. Svend Andersen angav den i 1936 fra den nærliggende Østergårds Skov (vel nutidens Vesterskov ved Østergård (30), som er beliggende vest for Strandskov ved Ulriksholm!), hvor den bør genopstøves. Vegeterende ex. er set med et større rodskudkrat ved et gammelt hus på Østerstrand ud for Snøde Udflytter (34) (F&N/HN). Nordligere i Storebælt er den atter set på det varierede græsningsareal på Sprogø med et kystnært krat centralt mod S (HT & LH) – endnu med elmesyge iflg. Hansen.

Hampfamilien (Cannabaceae)

*Alm. Humle (Humulus lupulus) (NA)
Ikke noteret fra Fænø i Lillebælt (28), siden Rostrup besøgte øen i 1889, men nu atter set … (HT). Hjælp: Åbenbart ikke noteret af den uomsorgsfulde inventør – måske pga. en kraftigt opfriskende vind, DMI!

Nældefamilien (Urticaceae)

(*)Liden Nælde (Urtica urens) (NA)
2 ex. på Mågeø nr. 7 ud for Bogense (29) (HT) – også set på Mågeøerne i 1991 (HT, JBæ & KDJ). Den tilsyneladende vigende enårige art er også set i haven ved Ny Vestergade 12 i Allested-Vejle (32) (F&N/EMBH) og på Lejbølle fyldplads på Nordlangeland (34) (HT). Liden Nælde er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

Bøgefamilien (Fagaceae)

Bøg (Fagus sylvatica) (LC)

Med galler af Bøgegalmyg nær Kajshoved i skoven Nørretoft på Fænø i Lillebælt (28) (HT) – fotografen ville dog hellere have set galmyggen Jaapiella genisticola (se under Farve-Visse).

Birkefamilien (Betulaceae)

Dun-Birk (Betula pubescens) (LC)
Ny for Fænø i Lillebælt (28) som opvækst i skoven på Espenhoved (HT).

Nellikefamilien (Caryophyllaceae)

Kødet Hindeknæ (Spergularia salina) (LC)
Ny for Langholm (33) i Marstal Bugt mellem Ærø og Langeland (HT) – i det mindste i forhold til strandengsregistreringen i 1986 (FA/EV) og Alfred Hansens besøg i 1967. Gåse-Potentil, Sandkryb, Strand-Vejbred og Tagrør synes ikke noteret siden Hansen.

Flerårig Knavel (Scleranthus perennis) (LC)
Stadig udbredt i spor på det sandede, men håbløst behandlede overdrev ved Blåkilde (28) (HT) – mod S er der en ung nåleplantage, der udgør 80% af den oprindelige lokalitet med overdrev: Skandaløst.

Klæbrig Hønsetarm (Cerastium pumilum ssp. pallens) (LC)
Kommer med i Projekt Eventyrlig Flora, for hvor bliver de fynske fund af efter Atlas Flora Danica? På Langeland (alle 34) blev den herunder set ved Fårevejle, Henninge Nor og Påø (alle TB), ligesom den i nyere tid er set på festivalpladsen ved Kragholm Huse lige S f. Rudkøbing på Langeland (34) (HN). I Sønderjylland er der på Halk Skydeterræns overdrev under lokaliteten for Salep-Gøgeurt på Brunbjerg set et ex. efter en fynbos kontrol af adskillige enårige hønsetarmer (NSV/IN, leg. HT).

Skov-Fuglegræs (Stellaria neglecta) (LC)
Nyt fund i en lysning mod V i stævningsskov nr. 83 i Hornenæs Skov på Horneland (32) (HT), ligesom den i det sydfynske område stadig er i fx Svanninge Bakker (32) (F&N/LHS), hvor arten er udbredt. Savnes endnu fra Ærø (33).

*Skærmarve (Holosteum umbellatum) (NA)
Nyt fund med 2 blomstrende ex. ved lyskrydset ved Røjrupvej i Kerteminde-bydelen Torbølle (30) (BKS). Savnes stadig fra Østfyn (31) og Sydhavsøerne (33, 34).

(*)Mark-Firling (Sagina apetala ssp. erecta) (NA)
Med Mos-Korsarve på Fyns Hoved Camping på nordspidsen af Hindsholm (30) (HT).

Mark-Firling er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3, hvor den er opgraderet til artsrang som Sagina micropetala).

Strand-Firling (Sagina maritima) (LC)
Moderne genfund: Fåtallig med Mark-Tusindgylden på strandvolden S f. Skansehage på Fænø (28) (BBR & HT). Ca. 100 ex. på Æblehoved på Lyø (32) (EWe). På Læsø set på en myretue i strandengen på Vester Nyland med fx Dansk Kokleare (HT).

(*)Klinte (Agrostemma githago) (NA)
Ny floraforfalskning langs diget mellem ”Engsøen” og ”Kystlagunen” i onkel Aages ”Gyldensteen Strand” (29) med Korn-Valmue, Farve-Gåseurt, Kornblomst (HT; LFe) – naturelskeren onkel Aage må vende sig ligesom forfatterne. Stop nu den tivolisering, inden det hævner sig, Leif eller Anders Skov! Klinte er med en andel på 10% en blandt 33 arter i en frøblanding fra det hæderkronede frøfirma DLF-Trifolium, samme andel som Alm. Kamgræs, Fåre-Svingel og Knold-Rottehale, tjuhej og hurra for denne nye indtægtskilde. Gyldensteen Strand opfattes ellers som en gave til Nordfyn (og iflg. Kjeld Hansen til familien Bernstorff, idet landbruget var en elendig forretning (citat Frants Bernstorffs fader) ligesom mange andre af de 8000 inddæmningsprojekter i Det Fynske Ørige).

Tjærenellike (Viscaria vulgaris) (LC)
Moderne genfund: Jøv (= ”Indrehovedet” af Fyns Hoved på Hindsholm) (30) (HT) og ”Hestebakken” i Svanninge Bakker (32) (BW/IG). Tjærenellike savnes endnu helt fra Ærø (33), men Fjolle-Kajs narrestreger ønskes ikke. Også set på en gravhøj nær Hov Vig på det nordlige Sjælland (HT), ihukommende J.C. Schous tegning af arten i folderen Gravhøjene på marken. I Skåne fx talrig oven for et nu vandfyldt stenbrud på Billebjär ved Lund (HT).

Klæbrig Limurt (Silene viscosa) (LC)
Endnu på Enebærodde (29) (F&N/PEH) og endnu på Hjarnø i mundingen af Horsens Fjord (URT/PNN). I Det Fynske Ørige hidtil kun kendt fra de nordlige distrikter 28, 29 og 30. Vi (og især den meget samvittigshedsfulde Stephensen) savner stadig længselsfuldt fotobelæg fra d. 32, 33 og 34, så det syner ikke for godt!

Nikkende Limurt (Silene nutans) (LC)
Moderne genfund: Stadig talrig på vejskrænterne mellem Nyborg og Holckenhavn-dæmningen (31) (HT) og med ca. 50 ex. i en sandmark på Ravnebjerg på Korshavn-delen af Avernakø (32) (F&N/EWe). Endnu set frugtende den 17. oktober under Bøg i brynet af Klinteskov på Møn (HT). I Skåne (alle HT) fåtallig i resterne af Vittskövle Klit, der skuffede med tilplantning og tilgroning, hvorimod den er talrig i Brösarps Nörra Backar og i sandsteppen omkring jernbanen NNØ f. Everöd.

Knopnellike (Petrorhagia prolifera) (LC)
Denne meget sjældne art optræder heldigvis endnu med 40 afblomstrede ex. ved Nyborg Strand Camping på Knudshoved-halvøen (31) (F&N/HK) – første gang set her i 2012 (F&N/HK).

Kost-Nellike (Dianthus armeria) (VU)
Ca. 50 ex. i kanten af en sekundær markvej på Lyø (32) (EWe) er et hidsigt nyfund, som vi indfødte fynboer gerne vil se – ligesom bestanden på Bogø i Lillestrand (30), inden den kvæles af det beskidte dusin. Fra Det Sydfynske Øhav foreligger der et belæg af denne sjældne plante i Dansk Herbarium fra Strynø (32) i 1946, ligesom der kendes flere fund fra Tåsinge (alle 32). Længere østpå i Østersøen kan nævnes et fund ved Melsted Strand på Bornholm sammen med Rød Stenurt (URT/BP).

Bakke-Nellike (Dianthus deltoides) (LC)
Ved bord- og bænkearrangementet i Tvingsbjerg Bakker (28) (HT) – denne lille kønne urt hjalp lidt på, at finderen den 28. juni havde startet sin pensionisttilværelse, efter at have tabt udbuddet på NOVANA-registrering til en strejfende polak. Andre moderne genfund er gjort på overdrevet Ø f. Orelund (28) med få blomstrende ex. (HT), med Mos-Korsarve på Fyns Hoved Camping på nordspidsen af Hindsholm (30) (HT), på Bogø i Lillestrand ved Hindsholm (30) incl. blomstrende ex. den 14. november (HT), på strandvolden på ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) (DBF/MKS, leg. MKr), på Sandbjerg og Galgebjerg i ”Jordløse Bakker” (begge 32) (begge HT; TRN), i Svanninge Bakker (32) (F&N/LHS) incl. på ”Hestebakken” (32) (BW/IG) samt på et slættet strandoverdrev nær ”Dampskibsbroen” på Avernak-delen og på et græsset overdrev på Ravnebjerg på Korshavn-delen af Avernakø (begge 32) (begge DBF/CHu & HT; HT). På Sjælland ses Bakke-Nellike fx på overdrevet på Diesbjerg (DBF/CE, SGC & ÅA), ligesom den i Skåne fx optræder i Linnés gamle jagtmarker i Brösarps Nörra og Södra Backar (begge HT).

Strand-Nellike (Dianthus superbus) (LC) (1990: R)
Endnu på Mejlø i Lillestrand (30) (DBF/MKS, leg. HT), men kun et lille tæppe med 2 blomstrende ex. på sydøstdelen af nordøen. Et blomstrende ex. blev set allerede den 4. juli på Østerø-halvøen ved Slipshavn (31) (HT) – bestanden var pga. hestegræsning noget medtaget i 2014 (LH). På Monnet på Tåsinge (32) er der drysset frø af denne art fra bestanden på Store Egholm af et par her anonymiserede DOF’ere – dog langt V f. der, hvor den for nyligt er fundet. Vi så den ikke på DBF’s ekskursion (DBF & SSK/ABr & CHu), men den er for nyligt set her (HM iflg. ABr). Her blev den set for første gang i nyere tid i forbindelse med NOVANA-registrering (SSK/JRS o.a.). Desværre heller ikke genfundet ved Hovedsø på Avernak-delen af Avernakø (32) (DBF/CHu & HT; HT), sidst 1994 (EWe & HT). Den eksotisk udseende art er aldrig fundet på Vestfyn (28).

Portulakfamilien (Portulacaceae)

*Alm. Vinterportulak (Claytonia perfoliata) (NA)
Talrig på volde ved levende hegn i ”Voldtofte Made Øst” (28) (HT & TRN). Unge Nielsen vil have den som Spiselig Vinterportulak jf. Den Store Nordiske Flora, men vi gider ikke at æde den.

*Sibirisk Vinterportulak (Claytonia sibirica) (NA)
Et ex. på afbrændingspladsen på den østlige del af Lyø (32) (F&N/EWe).

Liden Vandarve (Montia verna) (LC)
Atter set fåtalligt i et kreaturveksel på ”vendeskrænten” mellem vældet ud for Bellinge Kirke og ”Storgårds Væld” opstrøms Kratholm i Odense Ådal i venlige, men bestemte Otto Madsens græsningsfold (29) incl. 3 ex. SV f. vokshatteoverdrevet (HT). Langt nordpå i Danmark (excl. Grønland) i Holtemmen på Læsø (HT) – ukendt herfra i den botaniske lokalitetsoversigt og på fugleognatur.

*Flise-Portulak (Portulaca oleracea ssp. granulatostellulata) (NA)
Blomstrende den 25. juli i haven ved Ny Vestergade 12 i Allested-Vejle (32) (F&N/EMBH), men vi savner stadig en endelig bekræftelse fra specialister.

 

Salturtfamilien (Chenopodiaceae)

(*)Strand-Bede (Beta vulgaris ssp. maritima) (LC i 2012 trods *) (NA)
Udbredt på Mågeøerne ud for Bogense (29) (øer nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7 og 8 – mangler således kun på den nye ø nr. 6) (HT), ej hos Løjtnant & Wessberg 1991 eller 1991 (HT, JBæ & KDJ), men set i 1996 (HT). Ca. 15 klynger på den østlige strandbred af Vejlø Kalv i Lillestrand ved Fyns Hoved mod Brockdorff (30) (HT) – næppe ny? Moderne genfund er der også fx på strandvolden ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) (DBF/MKS) og endnu med en lille bestand på strandvolden, der er under nedbrydning ud for ”Nordskov Enge” på det nordlige Hindsholm (30) (HT).

Hertil med 5 vegeterende ex. i kanten af jernbaneterrænet lige SØ f. Nyborg St. (31) (F&N/HN), som fåtallig på strandvoldene mod V på Avernak-delen af Avernakø (32) (HT) og som talrig på strandvoldene på Ærøshale på Ærø (33) (HT), hvorfra den er velkendt – det første danske fund blev gjort her i 1806. Strand-Bede dominerer lokalt på øen Langholms Hoved (33) i Marstal Bugt mellem Ærø og Langeland (HT), mens den er temmelig sjælden på Storeholm (34), ligesom den også er på Ristinge Hale (34) (HT). Vegeterende ex. er også set på kysten ved Strandgården ud for Snøde Udflytter (34) (F&N/HN). På sjællandsk domæne i Storebælt er den set på et strandoverdrev på Sprogø (HT & LH). Strand-Bede er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3), men burde så være fundet før 1806!

Blågrøn Gåsefod (Chenopodium glaucum) (LC)
Ny for øen Langholms Hoved (33) i Marstal Bugt mellem Ærø og Langeland (HT) – i det mindste i forhold til strandengsregistreringen i 1986 (FA/EV) og Alfred Hansens besøg i 1967, ligesom fx Spyd-Mælde, Gåse-Potentil, Sandkryb og Vingefrøet Hindeknæ synes ikke noteret siden Hansen. Også ny for Storeholm (34), men endnu sjælden – fx på den nordlige del af odden mod NV (HT). Moderne genfund: Lokalt talrig i strandengene i Fjordmarken (29) (NSF/JH) og på Mejlø i Lillestrand (30) (DBF/MKS), flere ex. i det udtørrede vandhul på ”Thurø Rev” op til sydbrynet af Thurø Østerskov (32) (Pah/HT) samt et par steder på Monnet på Tåsinge (32) (DBF & SSK/ABr & CHu). Også meldt fra Årslev (30) og Bovense (31) (begge F&N/MNi) samt afbrændingspladsen på Lyø (32) (HT). Blågrøn Gåsefod blev også set med enkelte ex. på optrampet bund ved gadekæret i Munke på Avernak-delen af Avernakø (32) med Drue-, Mangefrøet og Rød Gåsefod, men besynderligt nok kun på forekskursionen (HT).

(*)Stolthenriks Gåsefod (Chenopodium bonus-henricus) (NA)
Forgæves eftersøgt ved Udby Kirke (28) (HT) – vel pga. manglende forårsslåning af vejkanten? I Klosterhaven i Odense (29) blomstrende den 26. april (HT).

Drue-Gåsefod (Chenopodium chenopodioides) (LC) (1990: R)
Som ny for øen ret fåtallig i strandengen på Mejlø i Lillestrand (30) (DBF/MKS, leg. HT). Moderne genfund: Fåtallig i Fjordmarken (29) (NSF/JH) og udbredt yderst på Monnet på Tåsinge (32) (DBF & SSK/ABr & CHu). Fra Fynskredsens jubuilæumsekskursion på Avernak-delen af Avernakø (alle 32) (alle DBF/CHu & HT; HT) spredt omkring Hovedsø, i et udtørret vandhul i Kongesø på Avernak og på optrampet bund ved gadekæret i Munke med Blågrøn (kun på forekskursionen), Mangefrøet og Rød Gåsefod, ligesom den på Korshavn-delen er set på strandengen V f. Kulsagergård (HT). Endelig på Lyø (begge 32) i tusindtal i Østersjo på Lyø  (EWe), dog mest små ex. (HT), samt i et lille erosionshul S f. fugletårnet mod vest på Lyø (32) med et rødt tæppe af ca. 500 blomstrende ex. (HT). Hertil i et par vandhuller i græsningsarealet på Sprogø i Storebælt (HT & LH).

(*)Hjertebladet Gåsefod (Chenopodium hybridum) (NA)
Nye fund: Et blomstrende ex. i forhaven ved Dalumvej 99 i Odense (29) og 5 blomstrende ex. ved Slusebro i nordøstdelen af Kerteminde, fremkommet ved anlæg af cykelsti på Nordstrand (begge BKS). For 11. år i træk set det samme sted i Urup Dam (30) (HT). Ligeledes set i den fynske hovedstad (29) (PEH). Hjertebladet Gåsefod er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

(*)Mangefrøet Gåsefod (Chenopodium polyspermum) (NA)
Set med få ex. på optrampet bund ved gadekæret i Munke på Avernak-delen af Avernakø (32) med Blågrøn (kun på forekskursionen), Drue- og Rød Gåsefod (DBF/CHu & HT; HT). Knap et dusin ex. er set på Østerstrand på Hov (34) – på et fredet område efter pleje i form af kratrydning og oprodning (HN). Mangefrøet Gåsefod er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

(*)Mur-Gåsefod (Chenopodium murale) (NA)
Nyt fund med 2 store ex. selvsået i en granplantage i Kokrog V f. Lejbølle fyldplads (34) (F&N/HN). På Langeland er den forgæves eftersøgt af finderen i over 30 år – nu vel fremkommet pga. det varme vejr, pludselig stod den der og gren (grinede på langelandsk). I Dansk Herbarium skal findes et belæg fra Ristinge By i 1931 (FN 1998), hvorfor arten i 2014 blev forgæves eftersøgt i forhaver og kartoffelbede i Ristinge, men ikke mange egnede voksesteder og ikke set (HN). Mur-Gåsefod havde nogle gode år på Nordøstfyn (30) i 1990’erne (alle BKS) – eller også var det, fordi inventøren dengang var mere aktiv?

*Hvidmelet Gåsefod (Chenopodium album) (NA)
Ikke noteret fra Fænø i Lillebælt (28), siden Rostrup besøgte øen i 1889, men nu atter set i de nederste dele af en V-exp. egeklædt skrænt mod V og den N-exp. skrænt på Espenhoved (begge HT).

*Stilkblomstret Gåsefod (Chenopodium pedunculata) (NE)
Hvad dette taxon end er for noget, (formentlig) bl.a. set på et ruderat med jordbunker mellem Svenstrup og den gamle hovedvej (28) (HT), talrig på og ved jordbunker ved Fisketorvet i Odense (29) (HT) (pudsigt nok dog kun inden de blev fjernet), talrig i brakmarken ud for Urup Dam (30) (HT) og med 2 aftagende blomstrende ex. ved søen ved foden af ”Casanovabakken” på Tåsinge (32) (F&N/HN). På Læsø i Kattegat på komposteringspladsen ved Byrum (HT).

*Aks-Jordbærspinat (Chenopodium foliosum) (NA)
Nyt fund i en have i Seden Strandby (30) (KDJ).

Stilk-Mælde (Atriplex longipes ssp. longipes) (LC)
Ny for Fænø i Lillebælt (28) på Skansehage (HT) og for Leammer i Odense Fjord (29) i en pande mod NV (HT & KDJ). Også fx set på Monnet på Tåsinge (32) (DBF & SSK/ABr & CHu, leg. HT) og på Ristinge Hale (34) (HT).

Stilket Kilebæger (Atriplex pedunculata) (LC)
Fåtallig i strandengen på Mejlø i Lillestrand (30) (DBF/MKS, leg. HT). Moderne genfund er der flere steder på Monnet på Tåsinge (32) (DBF & SSK/ABr & CHu) og i en vejodde ud i Skanodde Sø på Avernak-delen af Avernakø (32) (DBF/CHu & HT; HT). I 2001 var der næppe under 500 ex. på Mejløs centrale strandeng (30) (HT), så også strandengsarterne lider under tilgroningen på denne ubeboede ø.

Tangurt (Bassia hirsuta) (LC) (1997: R (A))
Nyt fund med en pæn bestand på strandengen ved udløbet af Kauslunde Å SØ f. Kerteminde mod Kerteminde Bugt (31) (BKS) – det første fund af arten på den fynske storebæltskyst mellem Nyborg og Kerteminde. Moderne genfund: Udbredt yderst på Monnet på Tåsinge (32) (DBF & SSK/ABr & CHu), ret fåtallig ved Skanodde Sø og Hovedsø på Avernak-delen af Avernakø (32) (DBF/CHu & HT, leg. PW;  HT). Dernæst på strandengen på Ommelshoved (33) i 3 ”udgaver” (F&N/UFr), på Storeholm ud for Ristinge Hale (34) med ca. 10000 ex. omkring søerne (HT), men der er problemer med tilgroning. På Ristinge Hale (34) er der kun ca. 30 ex. (HT). Derimod ikke set i strandengen på Mejlø i Lillestrand (30) (DBF/MKS, leg. HT) endsige på Ærøshale på Ærø (33) (HT) – ganske vist under et kort besøg, men også her er der tilgroning. Mærkværdigt nok ej heller dukket op på Lyø Sand (32) (HT). Det er Tangurt derimod på Fruens Holm i Limfjorden (URT/TE).

Alm. Sodaurt (Salsola kali) (LC)
Antageligt ny for øerne Langholm og Langholms Hoved (begge 33) i Marstal Bugt mellem Ærø og Langeland (begge HT). Udbredt på Storeholm (34) – fx dominerende på den nordlige del af odden mod NV (HT). Relativt udbredt, men i små antal, på Mågeøerne ud for Bogense (29) (øer nr. 2, 3, 4, 7 og 8) (HT), hos Løjtnant & Wessberg 1991 på 3 ud af 10 øer, også set i 1991 (HT, JBæ & KDJ) og i 1996 (HT).

Amarantfamilien (Amaranthaceae)

*Kortakset Top-Amarant (Amaranthus hybridus ssp. hypochondriacus) (NE)
Den 1. november enkelte ex. på den sidste jordbunke på den nu lukkede Baunebjerg komposteringsplads ved Svanninge (32) (HT) – lev vel. Samme dato hertil samme mængde på afbrændingspladsen ved Knoldbugten (32) (HT).

Syrefamilien (Polygonaceae)

Strand-Skræppe (Rumex maritimus) (LC)
Dukket op i ”Engsøen” i Gyldensteen Strand (29) med 5 ex. mod SØ (KDJ) – vel spredt fra ”Reservatet” ligeledes i onkel Aages besiddelser. Hertil mange blomstrende ex. i norddelen af ”Mellemstykket” V f. Odense Fjord (29) den 19. juni og 10. juli, ligesom den blev iagtaget på alle ”Mellemstykket”’s 3 øer den 22. juli (alle HT). Bag Lammesø-dæmningen også mange (iflg. KDJ tusindvis), fx dominerende karplante i sydvestdelen af vigen (29) (HT). Der er trods alt også dele af Det Fynske Ørige, der endnu ikke er opkøbt af Aage V. Jensen Naturfond: 22 frugtende ex. ved søen ved foden af ”Casanovabakken” på Tåsinge (32) (F&N/HN), i et udtørret vandhul i Kongesø på Avernak (32) (DBF/CHu & HT; HT), ca. 600 frugtende ex. ved Østersjo på Lyø (32) (HT), ca. 100 ex. i det fhv. Vitsø Nor (33) (KDJ) og talrigt frugtende den 28. oktober S f. Salmenor (N f. gravhøjen Strejlebjerg) (34) (HT). Endelig findes Strand-Skræppe mere eller mindre i alle søer i det varierede græsningsareal på Sprogø i Storebælt – dog  uden frugt den 30. oktober pga. fårs og kreaturers nedbidning (HT & LH).

Hindebægerfamilien (Plumbaginaceae)

Lav Hindebæger (Limonium humile) (LC) (1997: A)
Moderne genfund: På strandengen mellem odden og vadestedet til Leammer østen om Romsøhuset samt spredt rundt om Leammer i Odense Fjord (begge 29) (begge HT & KDJ). Dernæst på 2 små holme i Fællesstrand og under Bojsens skrænt på Jøv (alle 30) (alle HT) samt ligeledes i det hindsholmske område på Enø i Lillestrand (30) (KSK/MKS) og på Fyns Hoved (30) (F&N/AW & PEH). Lav Hindebæger savnes endnu helt fra Østfyn (31) og Ærø (33) – og muligvis også fra Langeland (34)?

Tætblomstret Hindebæger (Limonium vulgare) (LC)
Storeholm ud for Ristinge Hale (34), ca. 300 blomstrende ex. på den sydøstlige del af odden mod NV (HT) – ny for øen i 2013, hvor den indflydelsesrige ornitolog Kurt Due Johansen bemærkede den her som den eneste planteart, på tur med nogle ornitologerJ. Moderne genfund: En del standere på Monnet på Tåsinge (32) den 9. marts (DOF/PRn), den 16. august sammesteds udbredt incl. få endnu blomstrende (DBF & SSK/ABr & CHu), mange afblomstrede ex. den 4. oktober på ”Thurø Rev” (32) (Pah/HT). Atter set på sin sædvanlige odde ved Hovedsø på Avernak (32) (DBF/CHu & HT; HT) – hertil dog en lille ny klynge med 2 blomstrende ex. i et andet AFD-felt (9 isf. 8). På Monnet var der kun 30 kreaturer i 2013 mod 120 året før (PRn). Arten er ligesom sin fætter stadig ikke fundet på Østfyn (31). På Læsø i Kattegat er Tætblomstret Hindebæger en udbredt art med forekomster på strandenge på fx Kringelrøn, Vester Nyland og Bløden Hale (alle HT).

Perikonfamilien (Hypericaceae)

Dværg-Perikon (Hypericum humifusum) (LC)
Nyfundet i slået græs lige uden for skoven ved Knarreborg Mølle Camping (31) (F&N/EMBH). Der er dog mange ældre fund af arten fra denne egn. Den kønne, men spinkle art kunne ikke genfindes i kanten af rajgræstæppet på Leammer i Odense Fjord (29) (HT & KDJ). I det mindste kønnere end inventørerne!

Lådden Perikon (Hypericum hirsutum) (LC)
Udbredt på Fænø i Lillebælt (28), hvor den ofte optræder i selskab med Skov-Fladbælg (HT) – fx ny for overdrevet ”Hauptmanns Dal” V f. Hesselmose Skov med knap 50 skud i et kratbryn (HT) (her er dog ikke Skov-Fladbælg). Nu også i brynet af et slåenkrat ved det åbne areal V f. skoven Glisholm ved Hollufgård (lige netop 30) i form af 2 klynger med 4 hhv. 10 skud (HT), ligesom den er set i et plantet løvhegn mellem majsmarker i Stoense Mose (34) (HT) – lige før inventøren blev anholdt af en botanikfjendtlig dame i firhjulstrækker. Lådden Perikon er ukendt fra Ærø (33) i nyere tid.

Smuk Perikon (Hypericum pulchrum) (LC)
Ligesom i 2013 ikke set i ”Jordløse Bakker” – sandsynligvis pga. et for højt græsningstryk (TRN), hvilket reservatlederen vil tage hånd om. Savnes endnu fra hele 4 TBU-distrikter i Det Fynske Ørige: Nordøstfyn (30), Østfyn (31) og de fynske sydhavsøer (33, 34). Den også reelt ganske kønne art er hyppigere i Jylland, hvor den fx er set fåtalligt på overdrevet ved Tågelund nær Egtved med fx Skarlagen-Vokshat (og 12 andre arter af Vokshat) samt Puppe-Snyltekølle (HT).

Bjerg-Perikon (Hypericum montanum) (LC)
Nyt fund på en skovklædt skrænt i Øksenrade Skov (28) (PW), hvor den tilsyneladende ikke er set før. Der er dog mange, især ældre fund i Middelfart-området (alle 28). På Fænø (28), et langt stenkast på den anden side af det dybe, hvalfyldte Fænø Sund, er den sidst noteret af Svend Andersen i 1945, så måske kan den genfindes på øen. Og så kom der hul igennem: Ikke overraskende også kendt fra Øksenrade Skov (28) af formanden (LLC). Hyppigst mod nord i Det Fynske Ørige og som sådan ikke overraskende aldrig fundet på Ærø (33).

Vinget Perikon (Hypericum tetrapterum) (LC)
Ny for Aborg Mose (28) (HT) – i det mindste i forhold til 1998 (FA/HT): Desværre kniber det nu voldsomt med adgangen til de offentlige annaler. Måske kan Søren Kirk Strandgaard rette op på dette forhold som seniorkonsulent?

Lindefamilien (Tiliaceae)

Småbladet Lind (Tilia cordata) (LC)
Dominerer centralt stadig mod S i urskoven på morænefladen på Vejlø Kalv i Lillestrand ved Fyns Hoved (30) (HT).

Katostfamilien (Malvaceae)

Rosen-Katost (Malva alcea) (LC)
Moderne genfund i og V f. Odense Fjord (begge 29) (begge HT & KDJ): Især mod Ø på Leammer, ligesom der også er mange blomstrende ex. på Romsø-dæmningen.

Læge-Stokrose (Althaea officinalis) (VU)
Stadig en pæn bestand i Flægen ved Tybrind (28) (NSF/JH). Savnes samlet set (incl. ruderale fund) endnu fra Østfyn (31). Så besøg nu Klintholm (31), Stephensen.

*Kinajute (Abutilon theophrasti) (NA)
Nyt fund med et ex. i knop i et offentligt rosenbed ved Højbjergvej ved Skellerup (31) (BKS). Denne østasiatiske fuglefoderart er endnu aldrig mødt på Langeland (34).

Soldugfamilien (Droseraceae)

Rundbladet Soldug (Drosera rotundifolia) (LC)
Moderne genfund, idet der næppe gøres nye fund af denne såkaldt kødædende art – og da især ikke uden for Sydfyn (alle 32), hvor alle fundene er fra: Et par steder på mostur den 2. november i Storelung ved Nørre Broby (DBF/IG), ved Brillesø i Svanninge Bjerge, hvor den vokser med fx Tue-Kæruld i hængesækken (NSF/JH), ved Iglesø (BW/IG), med få ex. i den minimale tilbageværende lysåbne del af Snarup Mose (DBF/IG; Pah/HT), i Stævningen ved Kværndrup (BW/IG) og i fattigkæret i ”Gamle Rødme Svinehaver” (HT). Savnes endnu fra Ærø (33) og vil – ligesom sin nedenfor følgende fætter Liden Soldug – næppe nogensinde blive fundet her med det grønne ligtæppe, der dækker Danmark. Af udenfynske lokaliteter kan nævnes Holtemmen på Læsø (HT), et fattigkær i den nordøstlige del af den (endnu) tørlagte Gl. Filsø (HT) og kampvognsterrænet på Oksbøl Skydeterræn i Jylland (DBF & NSV/IN) samt i de degenererede højmoser Horreby Lyng på Falster og Store Mosse i Hässleholm Kommune i Skåne (begge HT).

Liden Soldug (Drosera intermedia) (LC)
Moderne genfund trods meget tørt i sommeren 2014: Storelung (32) (NSF/JH). Åbenbart udbredt på Læsø i Kattegat (alle HT): I Kærene og Holtemmen, samt ved badesøen ved Byrum og lobeliesøen i Birkemosesig. Ligesom ovenstående art er Liden Soldug taget til Kirsten Urup Mikkelsens herbarium den 24. juli 1955 ved Puggård i det sydlige Jylland – lokaliteten bør forsøges genopstøvet. Herbariet er skænket til Fynskredsen af Karsten Urup Nielsen, Ringe, et barnebarn til Anton Mikkelsen.

Violfamilien (Violaceae)

Håret Viol (Viola hirta) (LC)
Talrig på Jøv (= ”Indrehovedet” af Fyns Hoved) på Hindsholm (30) (HT) samt endnu på Mejlø i Lillestrand (30) (DBF/MKS; HT). Også set på overdrevet Høvblege på Møn (HT).

Korsblomstfamilien (Brassicaceae)

Tandrod (Dentaria bulbifera) (LC)
100 ex. i Gulstav Østerskov (34) (F&N/CD). Savnes fra Nordøstfyn (30) og Ærø (33).

Kronløs Springklap (Cardamine impatiens) (LC) (1990: R)
Rosetter i sydbrynet af Thurø Østerskov (32) (Pah/HT & LWL). I Det Fynske Ørige findes den i øvrigt kun på Vestfyn (28).

*Tårnurt (Arabis glabra) (NA)
”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) med en flot bestand på strandvolden (DBF/MKS).

(*)Gyldenlak-Hjørneklap (Erysimum cheiranthoides) (NA)
Nørre Søby (30) (EMC), ring om biotop. I samme AFD-rude (3826 Nørre Søby) i en udyrket bræmme mellem kornmark og hegn SV f. Dømmestrup (30) (HT 2009). Den eneste angivelse i TBU-arkivet fra Nordøstfyn (30) er fra Fraugde i 1997 (BKS), ligesom den ikke optræder herfra i NF’s arkiv, så den må betragtes som værende sjælden på Nordøstfyn. 2 blomstrende ex. er set på Østerstrand på Hov (34) – på et fredet område (S f. Gustav Petersensvej, N f. Lyngvej) efter pleje i form af kratrydning og oprodning (HN). Finderen mener, at arten kan være indslæbt med sønderjyske redskaber (maskinerne var netop blevet brugt til oprydning efter en storm i Sønderjylland), men han har nu selv samlet den til Dansk Herbarium i Kimmerhaven ved Hov Fyr (34) i 1978. Fra AFD-perioden er der et fund fra en bygmark ved Botofte (34) – nu en del af ”Botofte Skovsø” (TB). Gyldenlak-Hjørneklap er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3) og bør nok med i Projekt Eventyrlig Flora, selv om den vel trods alt lander på over 100 lokaliteter i Det Fynske Ørige.

Vandpeberrod (Rorippa amphibia) (LC)
Antageligt nyt fund med et blomstrende og 25 vegeterende ex. i Stavids Ådal mellem Næsby og Tarup (29) (F&N/SRP). J.C. Poulsen, der kom meget i dette område, havde den ved Odense Å (29) i 1866.

*Sandsennep (Diplotaxis tenuifolia) (NA)
Endnu et blomstrende ex. på den +/- lukkede Simmerbølle fyldplads alias Kassebølle komposteringsanlæg på Centrallangeland (34) (HT), ligesom den holder ud på Helsned fyldplads ved Humble på Sydlangeland (34) (HT). Denne køkkenurt (og jernbaneplante) savnes endnu fra den vestlige sydhavsø Ærø (33) – hidtil forgæves eftersøgt på fyldpladsen ved Husemarksvej S f. Tranderup (HT, sidst 2012). Er der virkelig ingen ruderatbotanikere på den isolerede ø?

(*)Småskulpet Dodder (Camelina microcarpa) (NA)
4 frugtende ex. i fyldjord i kanten af p-pladsen med udsigt til Odinsbroen ved Bispeeng N f. Odense (29) (HT). Små frø, brede lister og gaffeldelte hår. I NF’s arkiv angives den i Odense-området (alle 29) fra Tolderlund (H.C. Hansen 1936), Stige Ø (H.C. Hansen 1920), Stige (H.C. Hansen 1919) og ved Odense Kanal (Anton Andersen 1909). Angivet fra alle TBU-distrikter i Det Fynske Ørige, idet Tolderlund-fundet er belagt i Dansk Herbarium fra 1934 i lighed med et fund fra Bolbro (29) i 1931 (Hans Peter Kristensen). Småskulpet Dodder er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3) og bør måske med i Projekt Eventyrlig Flora.

(*)Grådodder (Alyssum alyssoides) (NA)
Nyt fund på overdrevet Ø f. Orelund (28) med flere blomstrende ex. på kronen af grusgraven (HT). Grådodder er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 4) og bør ligeledes med i Projekt Eventyrlig Flora, idet arten vel er vigende i Det Fynske Ørige.

Dansk Kokleare (Cochlearia danica) (LC)
Med Farve-Visse ved Espenhoved på Fænø i Lillebælt (28) (HT). Talrig i helleanlæg ved afkørsler til Vester Kærby og Fyns Hoved (begge 30) den 19. april  (begge HT, begge fjernobs fra bil). På Læsø fx i strandengen på Vester Nyland og tilsyneladende på tangtaget af Museumsgården (begge HT).

Strand-Karse (Lepidium latifolium) (LC) (DMU: NA)
Endnu relativt sjælden på Mågeøerne ud for Bogense (alle 29) (5 ex. på ø nr. 1 samt lokalt dominerende på ø nr. 7) (begge HT) – ej hos Løjtnant & Wessberg 1991 eller 5. september 1991 (HT, JBæ & KDJ), men dog set 2. oktober 1996 (HT). Også ved ”landingspladsen” (for kajakken) på Stegø på det fynske ”fastland” (29) (HT). Derimod ofte dominerende art på småøerne i Marstal Bugt mellem Ærø og Langeland, således på Langholm, Langholms Hoved, Lindholm (alle 33) samt Storeholm (34) (alle HT). Hertil talrig på strandvoldene på Ærøshale på Ærø (33) (HT), hvorfra den er velkendt. Temmelig almindelig på Revtrille ved Korshavn (32) (HT), talrig på halvøen SØ f. Kidholm ved Grasten på Thurø (32) (HT). Regnes her som indigen, selv om DMU har den som umulig (NA), idet det er vanskeligt at afgøre, om planten er indvandret naturligt. Anfred Pedersen fremførte i TBU-afhandlingen fra 1958, at Strand-Karse kan være en relikt fra de senglaciale stepper. For udbredt i Det Sydfynske Øhav til at komme med i Projekt Eventyrlig Flora, idet ”spredningen” (?) mod nord forhåbentlig dokumenteres af Atlas Flora Danica.

(*)Stinkende Karse (Lepidium ruderale) (NA)
Ca. 100.000 ex. er set på Æblehoved på Lyø (32) (EWe). Relativt udbredt som ny for Mågeøerne ud for Bogense (alle 29) (øer nr. 1, 2, 3, 4 og 7) (alle HT) – ej hos Løjtnant & Wessberg 1991, 5. september 1991 (HT, JBæ & KDJ) eller 2. oktober 1996 (HT). Uden tvivl fuglespredt, så det er noget for fjerndistancefuglespredningseksperten Kaj Sand-Jensen. Stinkende Karse er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

Flipkrave (Teesdalia nudicaulis) (LC)
Ny for Fænø i Lillebælt (28) på strandvolden S f. Skansehage (HT) – standere set her den 30. juli (BBR & HT). Af lokaliteter med moderne genfund kan nævnes ”Hestebakken” i Svanninge Bakker (32) (BW/IG).

Strandkål (Crambe maritima) (LC)
Ny for Fænø i Lillebælt (28) med et ex. på en ung, stenet strandvold mod S (HT). En klynge på Langholm hhv. et ex. på Langholms Hoved (begge 33) i Marstal Bugt mellem Ærø og Langeland (begge HT) som antageligt nye for øerne – ligeledes fåtallig på Storeholm (34) (HT) (også FA/EV 1986). Andre moderne genfund er der på strandoverdrevet inden for Revkrog på Korshavn-delen af Avernakø (32) (HT), som temmelig sjælden på Revtrille ved Korshavn (32) (HT), som udbredt på strandvoldene mod V på Avernak-delen af Avernakø (32) (HT), med få vegeterende ex. på Østerstrand ud for Snøde Udflytter (34) (F&N/HN), på Ristinge Hale (34) (F&N/LHS; HT) og med en snes ex. på stranden ved Nordenbro Vesteregn (34) (F&N/LHS). På Djævleøen er Strandkål fx talrig på rullestensstrandvolden ved Drusbjerg på Sjællands Odde (HT).

*Knopskulpe (Rapistrum rugosum) (NA)
Endnu 6 ex. på den +/- lukkede Simmerbølle fyldplads alias Kassebølle komposteringsanlæg på Centrallangeland (34) (HT). Endnu ikke meldt fra Østfyn (31) – iflg. biodiversitetseksperten Stephensen et drilsk distrikt.

*Takkeklap (Bunias orientalis) (NA)
Et par pæne klynger ved Odenses østlige omfartsvej, op mod vejen til Stige Ø (29) (HT). 26. maj var også dagen for Odinsbroløbet – vel nok det mest kaotiske motionsløb i Odense nogensinde.

Resedafamilien (Resedaceae)

(*)Farve-Reseda (Reseda luteola) (NA)
En del ex. på fyldjord i kanten af p-pladsen med udsigt til Odinsbroen ved Bispeeng N f. Odense (29) (HT) og en stor bestand V f. en vandfyldt grusgrav ved Labirksgyden i Tarup-Davinde grusgrave (30) (HT). Farve-Reseda er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 4).

(*)Gul Reseda (Reseda lutea) (NA)
Nyt fund med et ex. på den ydre mole med skibsværftet i Bogense Havn (29) (OR).

Tilsyneladende stadig ikke kendt fra Langeland (34). Gul Reseda er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 4).

Lyngfamilien (Ericaceae)

Rosmarinlyng (Andromeda polifolia) (LC)
Blomstrende ex. den 13. april i den minimale tilbageværende lysåbne del af Snarup Mose (32) (DBF/IG) – iflg. Dansk Feltflora og dansk flora blomstringstid i juni-juli, så varmefremstødet kommer. Moderne genfund på Sydfyn (alle 32) er der også fra Storelung ved Nørre Broby den 26. april (F&N/EMBH) (også set på mostur den 2. november (DBF/IG) samt Nybo Mose og Stævningen ved Kværndrup (begge BW/IG).

Tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) (LC)
Den kniber det efterhånden med i Det Fynske Ørige, men dog genmeldt fra Nybo Mose (32) (BW/IG). Er den stadig i fx ”Gamle Rødme Svinehaver” (32)? I Skåne fx i Store Mosse i Hässleholm Kommune (HT), en degeneret højmose ligesom Nybo Mose.

Alm. Tranebær (Vaccinium oxycoccus var. oxycoccus) (LC)
Sydfynske moderne genfund (alle 32): Set på mostur den 2. november i Storelung ved Nørre Broby (DBF/IG) samt meldt fra Nybo Mose, Iglesø og Stævningen ved Kværndrup (alle BW/IG). Hertil endnu i den minimale tilbageværende lysåbne del af Snarup Mose (32) – med frugter den 13. april (DBF/IG). Iflg. Dansk Feltflora er blomstringstiden i juni-juli, hvilket er ”overført til” dansk flora. I det storjyske område set fx i Holtemmen på Læsø og i et fattigkær i Gammel Filsø mod NØ (begge HT).

Vintergrønfamilien (Pyrolaceae)

Liden Vintergrøn (Pyrola minor) (LC)
I løvskov på plastisk ler i Staksrode Skov ved Vejle Fjord (DBF & JNF/PW). Fra Røjle Klint (28) angives den fx fra Vejlby Skov af Svend Andersen i 1941, men er den i området endnu? Savnes i Det Fynske Ørige helt fra Ærø (33).

Kodriverfamilien (Primulaceae)

Storblomstret Kodriver (Primula vulgaris) (LC)
I Store Skovløkke på Fænø i Lillebælt (28), hvor den findes ret fåtalligt (med fx endnu fåtalligere Fladkravet Kodriver) i den fugtige skov oven for en kildebæk (HT) – også set her af Svend Andersen. Er Storblomstret Kodriver overhovedet på Nordfyn (29) og Ærø (33)? På Langeland (34) er den stadig udbredt, men dog p.t. forsvundet fra den lille stubhave ved Kågård i lighed med Alm. Milturt og Alm. Lungeurt – arter, der forhåbentlig kan komme igen med genoptaget stævningsdrift (TB). Allerede den 3. juni 1992 blev stubhave nr. 48A betegnet som en overgammel tæt tilgroet hasselstub (HT).

Hulkravet Kodriver (Primula veris) (LC)
5000 ex. ved Klintholm (31) (F&N/ToD) må se habilt ud i blomstringstiden.

Storblomstret x Hulkravet Kodriver (Primula vulgaris x veris) (NE)
Stadig i tjørnekrattet på vestskrænten af Vejlø i Lillestrand ved Fyns Hoved (30) sammen med fx forældrearterne og Tyndakset Gøgeurt (HT).

Vandrøllike (Hottonia palustris) (LC)
Ny for Fænø i Lillebælt (begge 28) i de p.t. udtørrede søer 11 og 12 i Hesselmose Skov (begge HT).

Dusk-Fredløs (Lysimachia thyrsiflora) (LC)
Nyt fund i vådområdet V f. Ålebæk SSV f. Gyldensten (29) med et par hundrede vegeterende ex. i renden i vestkanten og mindst et blomstrende ex. (DN/HT) – ikke tidligere set af den kendte entomolog Torben Lykke Rasmussen. Moderne genfund er der fra Aborg Mose (28), som ofte dominerende art i bunden af Tagrør i tilgroende kalkkær (kun få blomstrende ex.) (HT). Endnu findes den også i et vådt bryn af ellesumpen ved ”VIP-engen” i Borreby Møllebæks dal (29) – indtil for nyligt med Engblomme, nu med en skandaløs hochsitz (HT). Savnes stadig fra Ærø (33). I det mindste i Jylland også i fattigkær (uden kalk) – således fx i et fattigkær i Gammel Filsø mod NØ (HT).

Sandkryb (Glaux maritima) (LC)
Ny for den lille ø Lindholm (33) i Marstal Bugt mellem Ærø og Langeland (HT) – i det mindste i forhold til strandengsregistreringen i 1986 (FA/EV), ligesom fx Gåse-Potentil, Alm. Salturt, Spyd-Mælde og Strandgåsefod.

Samel (Samolus valerandi) (LC)
Stadig i Eskemose Have (32) (NSF/JH) og i kalkkæret i den sydlige del af Ristinge Nor (34) (VBD/CD & TB).

Ribsfamilien (Ribesiaceae)

Solbær (Ribes nigrum) (LC)
Ny for Fænø i Lillebælt (begge 28) i en ravine i Store Skovløkke og på engen V f. en fugtig aske- og elleskov i den samme skov (begge HT).

Stenurtfamilien (Crassulaceae)

Mos-Korsarve (Crassula tillaea) (NE)
Ny for Danmark i tusindtal på Fyns Hoved Camping på nordspidsen af Hindsholm (30) medio maj (FØA) – ultimo maj også på åben bund i en stikant i ”Nordskov Enge” S f. campingpladsen (CHu & FØA). Sandsynligvis tilført med bildæk, idet den mos-/Stenurtlignende, kun 1-5 cm høje karplante er hyppigst nær spor. Belæg fra den 23. juni (HT), hvor planterne ligesom om foråret oftest er røde, afslørede såvel de tætstillede, modsatte bladpar med indtil 2 mm lange blade, der er ovale til lancetformede, konkave og let sukkulente, ”omskedende” ved basis. Ved nærmere eftersyn faldt der også frø ud af specimens! Hvis vi sætter bilspredning lig oksekærrespredning via Hærvejen og endnu tidligere spredning via vandrende flokke af urokser, foreslår vi, at arten betragtes som hjemmehørende i Danmark. Belæg fra den 23. juni er venligst konfirmeret af Mogens Thornberg. Ej set den 24. august (HT), men igen 14. november, hvor planterne overvejende er grønne (HT) – se også billedet i URT 2015:1 (FØA). På campingpladsen ses en interessant therofytrig sandjordsflora (HT) med Mos-Korsarve, fx Mark-Firling, Liden Fugleklo (CHu & FØA), Vår-Ærenpris (ny for Nordøstfyn) (også CHu & FØA), Gul Evighedsblomst, Liden Museurt og Langstakket Væselhale.

  Mos-Korsarve har en subatlantisk til submediterran hovedudbredelse og er beskrevet fra Italien til minde om botanikeren Michelangelo Tilli (1655-1740), kurator ved urtehaven i Pisa. I Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands regnes den for uddød i Tyskland, men dette pragtværk er nu også let forældet (Haeupler & Muer 2000). I FLORON Verspreidingsatlas Planten, derimod, angives arten som tiltagende i Holland med forekomst i 67 atlasruder efter 1990 mod 21 før 1990. På kortet over arten forekommer den i næsten eksplosiv fremgang på de hollandske vadehavsøer. Også i Storbritannien angives den at være i spredning (Online Atlas of the British & Irish Flora), ligesom den for nyligt også er kommet til Sverige (FS?). I Atlanterhavet er den kendt fra fx Madeira og alle 7 større kanariske øer – således set på Tenerife i Esperanza-skoven (FS), hvorfra Franco så ulyksaligt startede sit raid mod Den Iberiske Halvø. Den konkurrencesvage Mos-Korsarve var ikke kendt i Cornwall før 1988, men har siden spredt sig via talrige p-pladser på sandede lokaliteter. I Californien er den ret udbredt, men regnes ikke som hjemmehørende (Calflora.org, Taxon Report 2410).

Stenbrækfamilien (Saxifragaceae)

Kornet Stenbræk (Saxifraga granulata) (LC)
Blandt mange observationer kan nævnes 300 ex. mod N på strandoverdrevet ved Spodsbjerg Havn (34) (F&N/CD).

Trekløft-Stenbræk (Saxifraga tridactylites) (LC)
Udeblev den 11. april i ”Steppereservatet” på Grindløse Ås ved Kronsbjerg (29) (HT) – ellers en af få naturlige forekomster i Det Fynske Ørige. Derimod 2 ex. på en ugræsset eng ved Lillemølle (31) (BKS) – her kendes den fra råstofgraven. Langt hyppigere i Morten DD’s bynatur: Således passerer den vel 20000 blomstrende ex. på Odense St. ved Jarlsberggade (29) (HT), idet den også er set med en snes blomstrende ex. for enden af Fjordsgade ved den låste låge ved AOF-centret (29) (HT). Moderne genfund også ved Middelfartvej i Odense (29), banelegemet S f. broen efter OB-ÅB 2-3, men nu kun et par snese ex. i vigesporet pga. tilgroning fx med fx buske (HT). Trekløft-Stenbræk savnes stadig fra Ærø (33), men bør målrettet yderligere eftersøges i naturlig tilstand på Vodrup Klint. Nær Øresund 4 blomstrende ex. (op til 12 cm) i et gammelt spor ved Nordhavn St. i Stor-København (HT).

Småbladet Milturt (Chrysosplenium oppositifolium) (LC)
Nyt fund i et væld under et levende hegn i Odense Ådal ved Borreby (29) (HT) – jaget af den unge lodsejer på havetraktor: Mandens stærkt tilgroende fordums vokshatteoverdrev er nu blevet udstyret med 6 fodertønder, hvilken skæbne.

På Fænø i Lillebælt (begge 28) (begge HT) enkelte steder dominerende art i en ravine i Store Skovløkke, ligesom den findes med et tæppe på ½ m2 i en udtørret bæk i skoven S f. Skansehage. Stadig i grøften i sydkanten af mosen i Ernebjerg Skov (29) (HT). Savnes stadig fra Nordøstfyn (30) og de fynske sydhavsøer (33, 34), hvilket overrasker for den indre del af Nordøstfyn.

Leverurtfamilien (Parnassiaceae)

Leverurt (Parnassia palustris) (LC) (1997: X)
Blomstrende den 5. august i Urup Dam (30) (HT). Østpå set på en vældpræget skrænt i overdrevet på Høvblege på Møn og i Skåne i Benestads Backar (begge HT).

Rosenfamilien (Rosaceae)

Alm. Mjødurt (Filipendula ulmaria) (LC)
I Store Skovløkke på Fænø i Lillebælt (28), hvor den findes i den fugtige skov oven for en kildebæk (HT). Ikke noteret fra Fænø, siden Rostrup besøgte øen i 1889.

Knoldet Mjødurt (Filipendula vulgaris) (LC)
Et knoppende ex. ved leddet fra markvejen ind til ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (30) (HT) – første gang set i området lige S f. broen over bækken i 2011 med 7 blomstrende skud (HT), men mon ikke den har været her før? Stadig talrig i ”Steppereservatet” på Grindløse Ås ved Kronsbjerg (29), før blomstring den 11. april (HT), på den høje eng ved pumpestationen på ”Vibesholm Enge” SØ f. Ullerslev (31) (DBF/HT) og på gravhøjen Stejlebjerg V f. Stenbækgård S f. Salmenor på Langeland (34) (HT). På Sjælland på overdrevet på Diesbjerg (DBF/CE, SGC & ÅA), afblomstret 19. juli. I Skåne fx i Benestads Backar og på grundfjeldet Billebjär ved Lund (begge HT). Lokalt muligvis under ulyksalig spredning som en følge af udsåning – fri os, Rasmus Ejrnæs!

Alm. Brombær (Rubus sect. Rubus) (LC)
Som tilsyneladende ny for Fyn er Rubus macrothyrsus set nær Lillebælt i Nyskov S f. Nørre Åby (28) som talrig på lokaliteten inden for ca. 2 ha den 30. juli (PEH). Der er angivelser på den anden side af Lillebælt (eller er den ene prik på kortet i Nordiske Brombær (Pedersen & Schou 1989) fra Fænø (28)?). Rubus egregius og Rubus lindebergii er set på Enebærodde (begge 29) (begge F&N/PEH) – den sidstnævnte figurerer tilsyneladende også fra denne lokalitet på kortet i Nordiske Brombær. Brombær optræder ofte som dominerende art den i øvrigt ganske artsrige boplads Ræveholmen i Snarup Mose (32) (Pah/HT) – hvilke småarter, det her drejer sig om, må tiden vise. For at sætte lidt fut i udforskningen af fynske Rubi, kan Thornbergs fynske Rubus-nøgle fås ved henvendelse til forfatteren, så Poul Evald kan få støtte til sit projekt.

Blød Filt-Rose (Rosa villosa ssp. mollis) (LC)
I hasselhegnet ved rastepladsen N f. Svanninge Bakker langs Fåborg landevej (32) (HT). Har nogen set de alternative roser i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) efter plejen i amtets sidste år (den gl. red. havde jo som aftalt afmærket dem!)? I Skåne er Blød Filt-Rose set på Knivsåsen (HT), ligesom den på de atlantiske kanter sjældne blomst pryder et nyt færøsk frimærke. Arten er Færøernes eneste oprindelige rose, men har været forsvundet som naturlig forekomst i mange år – dette er der dog ved at blive rådet bod på: Det færøske skovvæsen, som har en planteskole, har indsamlet frø af rosen i Haldórsvik. Overdriv nu ikke!

Kortstilket Filt-Rose (Rosa sherardii) (LC)
Set af den gl. red. på voldstedet efter Ravnsborg på Lolland (HT) (med udsigt til Ellehammers lufthop på Lindholm), men ikke i Det Fynske Ørige i 2014. De alternative roser bør indgå i Projekt Eventyrlig Flora, men vi kan sagtens bruge en ekspert. Savnes fra Ærø (33) – der er da ellers mange levende hegn.

Rubladet Rose (Rosa tomentella) (DD)
Hist og her på Revtrille ved Korshavn på Avernakø (32) (HT) som første gang fundet af den rl. ged., så det var på tide. Skal også være fundet på Vestfyn (28) og Langeland (34) – se mere om dette sikkert oversete taxon (også jf. rødlistestatus) i årsrapporten for 2012.

Vellugtende Agermåne (Agrimonia procera) (LC)
Lidt mod S ved vejen til fugletårnet mellem Firtalsstrand og ”Mellemstykket” ved Odense Fjord (29) er den siden 2010 kendte bestand set som en ½ m2 brun klynge den 1. januar, den 20. april som ½ m2 og ¼ m2 rosetter (uden standere), den 19. juni ”den sædvanlige klynge”, den 10. juli kun med de sædvanlige diskrete kirtler på undersiden af bladene og den 22. juli den sædvanlige klynge med 12 fejlslagne skud og lidt mod N endnu en klynge med 5 frugtsættende skud (alle HT). Stamhusbesidder til Østrupgård og superinddæmmer til Odense Fjord Elias Møller angav den fra Ølund pr. Otterup (29) i 1888. Måske forgæves eftersøgt på kratskrænten bag ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) (HT & MKS), men bør yderligere eftersøges senere end den 25. maj. I Klosterhaven i Odense (29) er den på springtur fra sit bed (HT). I Jylland et nyt fund på Skanderborg Skiklubs fhv. alpinbakke ved Laven St. i form af en flot klynge med en snes frugtende stilke i kanten af overdrevet – på overdrevet lige ud for agermånen fx Olivenbrun Jordtunge og Skarlagen-Vokshat (HT).

Liggende Potentil (Potentilla anglica) (LC)
Lokalt dominerende på overdrevsknolden ud for skoven Nørretoft på Fænø i Lillebælt (28) (BBR & HT; HT) – set sammesteds af Svend Andersen i 1945. Kendt fra øen af Rostrup, men også før denne (1885, admiral A.C. Schultz, København, i Langes Haandbog 1888 – belæg set af Lange, nu i Dansk Herbarium). Moderne genfund (identisk med Påø Enge ved Skovsgård (TB 2001) på engen ud mod stranden ved Påøgård (34), sammen med dens hybrid med Krybende Potentil (TB). Hybriden optræder formentlig også på Fænø (28) – i det mindste iflg. Andersen. Fra Ærø (begge 33) eksisterer kun 2 usikre angivelser (fra Søby (Svend Andersen, udateret, med ”?”), og Næbbet ved Skjoldnæs (H.C. Hansen 1948)). Henry Nielsen har ikke set den på Langeland (34), idet M.L. Mortensen angav den fra S f. Rudkøbing. I Jylland er Liggende Potentil set på en S-exp. overdrevsskrænt i Trolddal N f. Jerlev ved Vejle (URT/ADL).

Tormentil (Potentilla erecta) (LC)
Ny for det nu maskinslættede overdrev ”Hauptmanns Dal” V f. Hesselmose Skov på Fænø i Lillebælt (28) med et tæppe på 5m2 (HT). Kun et blomstrende ex. N f. lokaliteten med Maj-Gøgeurt i Rue Mose (29) (DN/HLa, OR & VL, leg. HT), ligesom der resterer et blomstrende tæppe med ca. 15 ex. i den indtil for nyligt græssede blåtopeng Ø f. den tilgroende blåtopeng med Eng-Skær ved Rolfsted (30) (HT). Endnu ligeledes i Bjernelung ved Langeskov (30) (BKS). Også taget til realskoleherbariet på en mark i Sanderum (29) i juli 1969 af den kendte motivsamler Palle Kristensen, Odense Frimærkeklub – i Sanderum-området er den næppe mere. Enkelte steder i Det Fynske Ørige går det endnu nogenlunde for trolddomsurten, men hvor længe mon?

*Rank Potentil (Potentilla recta) (NA)
Ny for Ærø (33) i en grøftekant ved en markvej ved Ommel (F&N/UFr) – oprindelsen vil blive yderligere efterforsket af finderen. Rank Potentil er dermed kendt fra alle distrikter i Det Fynske Ørige.

Håret Løvefod (Alchemilla filicaulis ssp. vestita) (LC)
Set fåtalligt på ”Flagermusbakken” V f. saltkilden i Rue Mose (29) (DN/HLa, OR & VL, leg. HT). Løvefødderne kommer med i Projekt Eventyrlig Flora med belægstvang.

Kærnefrugtfamilien (Malaceae) (AFD: Rosaceae)

Engriflet Hvidtjørn (Crataegus monogyna) (LC)
Pesttjørnen NV f. laden NØ f. Store Ernebjerg (29) synes stadig at findes (HT, fjernobs – arten bør checkes). Navngivne gamle træer i naturen bør måske også indgå i Projekt Eventyrlig Flora?

Stenfrugtfamilien (Amygdalaceae) (AFD: Rosaceae)

*Glansbladet Hæg (Prunus serotina) (NA)
Ny for Fænø i Lillebælt (28) som opvækst på en tilgroet mark nær overdrevet ”Hauptmanns Dal” V f. Hesselmose Skov (HT).

Ærteblomstfamilien (Fabaceae)

Farve-Visse (Genista tinctoria) (LC)
Stadig en pæn bestand med ca. 75 blomstrende/frugtende ex. på et noget optrampet (vel af både Dådyr og Rådyr) overdrev i brynet af bøgeskoven ved Espenhoved på Fænø i Lillebælt (28) (BBR & HT; HT) – også set på øen under DBF’s ekskursion til øen under ledelse af Knud Wiinstedt den 15. juni 1925, men kendt herfra siden Rostrups besøg i 1889, og sidst set på lillebæltsøen i 1997 med ligeledes ca. 75 blomstrende ex. (HT). Galmyggen Jaapiella genisticola blev set på Farve-Visse på Fænø af Rostrup den 1. juli 1889 (F&N). Nu er Fænø den eneste kendte lokalitet for Farve-Visse i Det Fynske Ørige, idet den for første gang i mange år ikke blev set i brynet af bøgeskoven ved Spedsbjerg (29) (BKS; HT: 16. maj, 12. juli og 18. september) – måske kvalt af Sød Astragel, der endnu i 2013 overvoksede nogle få ex. af Farve-Visse (HT). Sidstnævnte art er langt hyppigere i Jylland – fx med få blomstrende ex. på den sydligste af de 2 gravhøje Kolshøje N f. Dyrby S f. Mariager Fjord (HT). Endvidere taget til Kirsten Urup Mikkelsens herbarium den 23. juli 1955 ved Jernved lige N f. Kongeåen i det sydlige Jylland – lokaliteten bør forsøges genopstøvet.

(*)Tornblad (Ulex europaeus) (NA)
Moderne genfund: Hyppig som blomstrende på Enebærodde (29) (F&N/ThB) og en snes ex. ud for Åsø Skov (34) (F&N/CD 2013). Tornblad er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

Strand-Krageklo (Ononis spinosa ssp. maritima) (LC)
Flotte ex. på kystskrænten på Vårø Knude ud for Monnet på Tåsinge (32) (DBF & SSK/ABr & CHu, leg. HT). Også set på strandvold ved Noret ved Halk (NSV/IN, leg. HT). Tør vi at tage kragekløerne med i Projekt Eventyrlig Flora? Måske er der hjælp at hente fra DBF’s afgåede næstformand Conny Asmussen Lange?

*Sand-Lucerne (Medicago falcata x sativa) (NE)
På den østlige del af Korshavn en stor klynge ved p-pladsen på strandoverdrevet inden for Revkrog (32) (DBF/CHu & HT; HT) – vel sammen med Foder-Lucerne. Dansk Botanisk Forening havde den også på Lyø (32) i 1932. Synes ligesom Segl-Sneglebælg aldrig med sikkerhed set på Nordøstfyn (30). Dansk Feltflora har dog Segl-Sneglebælg herfra – muligvis på baggrund af et fund i NF’s arkiv, der senere med rette er overført til Østfyn (31)? Sidste: Sand-Lucerne blev i 2009 dog set i en markvejkant i brynet af en plantage af Rød Gran S f. Dømmestrup (30) (HT). Sand-Lucerne er også set sammen med forældrearterne på baneterræn økologisk behandlet med ”planteværnseddikesyre” i Malmö (HT). I Skåne er Segl-Sneglebælg dog langt hyppigere end hybriden – fx i vejkanten ved den gamle danske hovedgård Vittskövle og i indlandsklitten opkaldt efter gården (begge HT). Buchwald et al. 2013 medtager ikke hybrider (excl. neo-taxa i app. 6!), men den ene forældreart anses for at være spontan i Danmark (app. 3): Segl-Sneglebælg (Medicago sativa ssp. falcata) regnes nu åbenbart for at være en underart af Foder-Lucerne, den anden ”forældreart”!

Stribet Kløver (Trifolium striatum) (LC)
Ny for ”Præsteengen” ved Stenløse (29) på overdrevsdelen i Lone Bjerres Blåhat-frahegning med fx meget Kornet Stenbræk (DN/HT; HT; VBD/HT) – også i det unge overdrev Skovmarken (DN/HT). Ligeledes ny for lokaliteten ved bord- og bænkearrangementet i Tvingsbjerg Bakker (28) (HT). Moderne genfund for lokaliteterne kan nævnes på overdrevet Ø f. Orelund (28) med få ex. (HT), det genopstandne overdrev på Jøv over Fællesstrand (30) med gamle ex. (HT), volden ved stien til strandvolden på ”Bogensø Strand” ligeledes på Hindsholm (30) med kraftige ex. (DBF/MKS, leg. BBR & HT), det maskinmåslede strandoverdrev i sommerhusområdet ”Drejet” S f. Nordenhuse (31) (HT), en sandmark på Ravnebjerg på Korshavn-delen af Avernakø (32) med ca. 500 ex. (F&N/EWe), nær afbrændingspladsen på den østlige del af Lyø (32) med ca. 50 ex. (F&N/EWe), en sandmark på den sydvestlige del af øen og overdrevet på Bjerget ligeledes på Lyø (begge 32) med hver ca. 100 ex. (begge F&N/EWe), overdrevet Vodrup Klint (33) (F&N/UFr) og i en granplantage i Kokrog V f. Lejbølle fyldplads (34) (F&N/HN).

*Jord-Kløver (Trifolium subterraneum) (NA)
På en lille skråning med slået græs på Aalborg Universitets område, men ikke i græsplænen bagved (F&N/TAr). I Det Fynske Ørige i de senere år meldt fra festivalpladsen ved Kragholm Huse lige S f. Rudkøbing på Langeland (34) (NSF/HN 2013). Her var den ny for Det Fynske Ørige i 2008 med en tusindtallig bestand – i det mindste før Langelandsfestivalen, men der blev aldrig set planter i frugt, og bestemmelsen var derfor usikker dengang (som Fugleklo-Bukkehorn (Trifolium ornithopodioides)!). Den optrådte dengang på begge sider af forlængelsen af Rye Mark, en vej i S-delen af Langelands metropol (TB). Sammen med den nærmest tæppedannende art blev fx set Hyrdetaske, Roset-Springklap, Rød Arve, Fin Kløver, Skærm-Vortemælk, Pyrenæisk Storkenæb, Mark-Ærenpris, Blåstjerne, Skive-Kamille og Fandens Mælkebøtte (HT & TB, den 23. maj 2008). Jord-Kløver menes også erkendt i græsplænen ved p-pladsen V f. Hollufgård (30) (HT 2012-13) – dog ikke set her i 2014. Den lavtvoksende ærteblomstrede bør yderligere eftersøges i Det Fynske Ørige, idet den vel indslæbes som forurening i græsfrø. Subterranean Clover regnes for hjemmehørende på sandede, ofte kystnære ”græsplæner” i England, hvortil den dog også indslæbes som forurening i uld.

Liden Fugleklo (Ornithopus perpusillus) (LC)
Tilsyneladende nyt fund i Lergravene V f. Gl. Fjellerup mellem Gislev og Ryslinge (31) (JHJ) – identisk med vokshatteoverdrevet (evt. fhv. pga. tilgroning?) i Ryslinge Nørremark N f. salig Ryslinge Kommunes genbrugsplads. Seminarielektor H. Mortensen havde den i 1866 fra området ved Fjellerup Sø (31). Hertil et nyt fund med Mos-Korsarve på Fyns Hoved Camping på nordspidsen af Hindsholm (30) (HT). Moderne genfund: Med Farve-Visse ved Espenhoved på Fænø i Lillebælt (28) (HT), en del i brudflader i Tvingsbjerg Bakker (28) (HT), på Ibjerg Ø f. Årslev (30) (HT), hvor markvejen desværre er nedlagt, og på Ravnebjerg på Korshavn-delen af Avernakø (32) incl. mange blomstrende ex. (HT) – identisk med ca. 500 ex. i en sandmark på Ravnebjerg på Korshavn (32) (F&N/EWe). Ikke genfundet på vokshatteoverdrevet (evt. fhv. pga tilgroning?) på Seden Skydebane (30) (HT). Søren Kirk Strandgaard er ubehageligt enig med det lokale menigsråd om ikke at gøre en squid for overdrevsnaturen her. Fra Vestjylland (begge HT) kan nævnes et ex. af Liden Fugleklo i stendiget ved Henne Kirke, ligesom arten er set i kampvognsspor i Ny Hedevej på Børsmose Hede.

Langklaset Vikke (Vicia tenuifolia) (LC)
Flot bestand i/ved stien til havet ved ”Nordskov Enge” på det nordlige Hindsholm (30) (HT). Projekt Eventyrlig Flora bør give et overblik over de mange hindsholmske fund (og de få storfynske fund uden for Hindsholm). Stadig langs et krat med fx Småbladet Elm ved et levende hegn ved Strandskov ved Ulriksholm (30) (JH) – Thorvald Sørensen samlede den 30. juli 1944 den samme art på et skovgærde ved Ulriksholm Strandskov (30). Savnes endnu fra Ærø (33).

Skov-Vikke (Vicia sylvatica var. sylvatica) (LC)
Ingen meldt, ingen glemt fra Det Fynske Ørige? Vel en vigende art, der kommer med i Projekt Eventyrlig Flora. Vestenbælts fx talrig i plastisk ler i Staksrode Skov N f. Vejle Fjord (DBF & JNF/PW).

Krat-Vikke (Vicia dumetorum) (NT) (1997: V)
Stadig i Højskov ved Østrup (29) (HT): Den 14. marts var der en snes unge skud (smlg. den 20. april det koldere år 2013!), den 10. juli ca. 70 blomstrende ex., til en højde af 1½ m, mens der den 20. december 2013 blev set 2 skud på ca. 2½ m (mest med tømte bælge). Lokaliteten er intakt og bestanden endnu flot, men stadig akut truet af majsmarken mod Ø (og alt for meget Burre-Snerre). Savnes stadig fra de storfynske distrikter 31-34.

*Tadder-Vikke (Vicia tetrasperma) (NA)
Ca. 1000 ex. på et ugræsset overdrev V f. Lyø By på Lyø (32) (F&N/EWe).

Strand-Fladbælg (Lathyrus japonicus ssp. maritimus) (LC)
Udbredt på øerne Langholm og Langholms Hoved (33) i Marstal Bugt mellem Ærø og Langeland (HT) – også set her i 1986 af en habil, men p.t. ikke specielt udfarende botaniker (FA/EV). Ligeledes udbredt på Storeholm (34) med fx en tæt bestand over ca. 1000 m2 på odden mod NV (HT). Ud for småøerne talrig på strandvoldene på Ærøshale på Ærø (33) (HT), hvorfra den kendes tilbage fra Hübertz (1834), der beroede på floralisten optaget af Ernst Nolte, professor i botanik ved Kiel Universitet, i 1825. Niels Kjærbølling samlede den ligeledes på Ærøshale i 1843. Strand-Fladbælg findes også på Ristinge Hale på Langeland (34) (HT), ligesom den er bemærket uden for Det Fynske Ørige: På strandengen på Bløden Hale på Læsø (HT), med en pæn bestand på strandvolden ved Noret ved Halk (NSV/IN, leg. HT) og i Skåne på stranden nær Verkaåns udløb ved Vitemölla (HT).

Kær-Fladbælg (Lathyrus palustris) (LC) (1997: X)
Moderne genfund: 4 blomstrende ex. (incl. et mod NV) til knap en 1 m og over 100 vegeterende ex. i Aborg Mose (28) (HT). Ca. 20 blomstrende og ca. 180 ex. i kalkkæret i Serup Mose (HT) – hertil i kanten af tagrørsumpen (2 m S f. pilekrattet, hvor Tagrør bliver 2 m høj) V f. kalkkæret 13 ex. incl. et blomstrende ex. på 1,1 m (20 cm højere end i det trods alt for nyligt græssede kalkkær). Den sjældne art er i Det Fynske Ørige slet ikke kendt fra Sydfyn (32) og Ærø (33). På lokaliteten ved Jungshoved Nor på Sjælland, hvor Kær-Fladbælg optræder med fx Samel og Eng-Klaseskærm, er der nu forårsgræsning (F&N/POl) – lokaliteten blev besøgt af DBF under ledelse af Niels Faurholdt i 2012.

Krat-Fladbælg (Lathyrus linifolius) (LC)
Udbredt på den N-exp. skrænt af Espenhoved på den jysk-fynske ø Fænø i Lillebælt (28) (BBR & HT; HT) (men hvor er Sort Fladbælg, der ligesom sin fætter blev fundet her første gang af Svend Andersen i 1945?). Krat-Fladbælg er i det hele taget hyppigst på Vestfyn (28), mens den savnes helt fra Østfyn (31), Sydfyn (32) og Ærø (33) – endnu en oplagt kandidat til kortlægning i Projekt Eventyrlig Flora. Over Lillebælt er Krat-Fladbælg straks hyppigere end i Det Fynske Ørige: S f. Mariager Fjord (alle HT) således fx på de 2 gravhøje Kolshøje N f. Dyrby, på det artsrige overdrev i Lambæk Dal, på den markante gravhøj Hohøj og i det ugræssede væld på Katbjerg Odde. Hertil nordenfjords på overdrevene på Hellehøj og Brudehøj (begge HT). Sydligere i Jylland taget til Kirsten Urup Mikkelsens herbarium den 26. juli 1955 i Plovstrup Krat ved Kongeåen – lokaliteten bør forsøges genopstøvet. I Skåne fx i Linnés gamle jagtmarker i Brösarps Södra Backar og nær p-pladsen ved gravfeltet ved Häglinge (begge HT).

Sort Fladbælg (Lathyrus niger) (LC)
Flere end 100 ex., hvoraf en snes med sorte bælge under et bøgetræ på en skråning i udkanten af skoven ved Hotel Christiansminde i Svendborg (32) (CHu), idet finderen synes at gå kommunebiologen Arne Bruun i bedene. I Hovedlandet fx 65 ex. på skrænten V f. trappen til stranden ved Fakkegrav og 5 ex. Ø f. Stensballe Sund, ved stien som fører over sundet (begge URT/WE).

*Blå Stregbælg (Galega orientalis) (NA)
Etableret ved Arreskov Sø (32) (F&N/NES) – set sammesteds i AFD før årtusindeskiftet (HT). I Det Fynske Ørige også kendt som forvildet fra Vestfyn (28) og Nordfyn (29), men hyppigst på Sydfyn (32).

Vandspirfamilien (Hippuridaceae)

Hestehale (Hippuris vulgaris) (LC)
I en bynær sø ved Nyborg (31) (F&N/HKj). Vel lige hyppig nok til Projekt Eventyrlig Flora – hvad mener læseren?

Kattehalefamilien (Lythraceae)

Vandportulak (Peplis portula) (LC) (1997: X)
Forgæves søgt genfundet ved søen centralt i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) (HT) – Projekt Eventyrlig Flora må sanke op i de få resterende lokaliteter i Det Fynske Ørige og ved behov få gang i noget artsspecifik pleje med eller uden hjælp fra Søren Kirk Strandgaard, Naturstyrelsen. Vestenbælts set talrigt i kampvognsterræn på Oksbøl Skydeterræn med fx Skorem og Bruskbæger (DBF & NSV/IN).

Natlysfamilien (Onagraceae)

Gederams (Epilobium angustifolium) (LC)
Ny for Fænø i Lillebælt (28) på den N-exp. skrænt på Espenhoved (HT).

Dunet Dueurt (Epilobium parviflorum) (LC)
På engen V f. en fugtig aske- og elleskov i Store Skovløkke (HT). Ikke noteret fra Fænø i Lillebælt (28), siden Rostrup besøgte øen i 1889.

*Kirtel-Dueurt (Epilobium adenocaulon) (NA)
Ny for Fænø i Lillebælt (alle 28) i den kystnære mose ud for skoven Nørretoft, på strandvolden på Kajshoved og i bredzonen af sø nr. 8 SSV f. pkt. 39 (alle HT).

*Rødfrugtet Natlys (Oenothera rubricaulis) (NA)
Helsned fyldplads ved Humble på Sydlangeland (34) (HT) kaster endnu lidt af sig. Østenbælts er den set på baneterræner i Rødby Færgehavn på Lolland med O. cassimiri (URT/MT) og i Nykøbing på Falster (HT). Arten er iflg. DMU naturligt hjemmehørende i Mellemeuropa.

Vortemælkfamilien (Euphorbiaceae)

(*)Liden Vortemælk (Euphorbia exigua) (NA)
2 ex. set i hjørnet af hvedemarken ud for sydvesthjørnet af Fællesskov ved Syddansk Universitet i Odense (29) (HT). Liden Vortemælk er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

Vrietornfamilien (Rhamnaceae)

Vrietorn (Rhamnus cathartica) (LC)
Et ex. i Gammellung ved Langeskov (30) (BKS). Såfremt den skal med i Projekt Eventyrlig Flora, må de fynske entomologers biodiversitetsekspert alias finderen træde i aktion.

Storkenæbfamilien (Geraniaceae)

(*)Liden Storkenæb (Geranium pusillum) (NA)
I haven ved Ny Vestergade 12 i Allested-Vejle (32), blomstrende den 26. maj, med kirtelhår på blomsterstilk, bæger og blade (F&N/EMBH). Disse karakterer fremgår næppe af de gængse floraer (fx Dansk Feltflora og dansk flora) – afskrivningsfejl!? Liden Storkenæb er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

Stinkende Storkenæb (Geranium robertianum var. robertianum) (LC)
Ikke noteret fra Fænø i Lillebælt (28), siden Rostrup besøgte øen i 1889, men nu atter set i en udtørret bæk i skoven S f. Skansehage og i en ravine i Store Skovløkke på Fænø i Lillebælt (begge HT).

Hørfamilien (Linaceae)

Vild Hør (Linum catharticum) (LC)
Moderne genfund (alle HT): En del blomstrende ex. i ”Storgårds Væld” opstrøms Kratholm i Odense Ådal (29), i det øvre knoldkær incl. på tuerne S f. bækken i ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (30) og som talrig på begge de græssede hatbakker ved Salmenor (N f. gravhøjen Strejlebjerg) (34) – incl. blomstrende ex. endnu den 28. oktober, samme dag på Fakkebjerg (34) mange standere af den samme art. På Sjælland fx på overdrevet på Diesbjerg (DBF/CE, SGC & ÅA).

Mælkeurtfamilien (Polygalaceae)

Alm. Mælkeurt (Polygala vulgaris) (LC)
Moderne genfund: Få blomstrende ex. den 7. juni på Vibjerg ved Køng (28) (HT & TRN), over 30 blomstrende ex. i det øvre knoldkær incl. på tuerne S f. bækken i ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (30) (HT) og på Sandbjerg i ”Jordløse Bakker” (32) – her med violette og enkelte lyserøde ex. stadig blomstrende den 30. september (HT). Ikke set i ”Vibesholm Enge” SØ f. Ullerslev (31) – hverken på den høje eng ved pumpestationen eller i dalen (DBF/HT). Endnu udbredt i Jylland: Overdrev på Brunbjerg (Halk Skydeterræn) med violette, lyseblå og lyserøde ex. (NSV/IN), overdrev i Lambæk Dal S f. Mariager Fjord (HT) samt nordenfjords på overdrevene på Brudehøj og i Præstegårdsbakker ved Bjergby med violette og lyserøde ex. (begge HT). På Læsø naturligvis i Holtemmen (HT). På Sjælland findes lyserøde ex. på overdrevet på Diesbjerg (DBF/CE, SGC & ÅA), ligesom der på overdrevet på Aborrebjerg på Møn endnu blev set et normaltfarvet blomstrende ex. den 17. oktober (HT).

Skærmplantefamilien (Apiaceae)

Strand-Mandstro (Eryngium maritimum) (LC)
Ny for Mågeøerne ud for Bogense (29) med et frugtende og 2 vegeterende ex. på ø nr. 2 (HT) – ej hos Løjtnant & Wessberg 1991 eller i senere inventeringer. Ligeledes med et ex. på Langholms Hoved (33) i Marstal Bugt mellem Ærø og Langeland (HT) som ny for øen – kendt fra Ærøshale ud for Marstal (33) i det mindste siden 1925 (Svend Andersen). Hertil med ca. 30 blomstrende og få vegeterende ex. på halvøen Revtrille ved Korshavn (32) (HT), selv om en eller anden ornitolog (ligesom på de 2 nævnte øer) må formodes at have set den her tidligere (uforvarende?). Moderne genfund: Stadig på ”Flyvesandet” (29), men ikke mange (HT), med få vegeterende ex. på strandvolden ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) (DBF/MKS), kun fåtallig på strandoverdrevet på Knolden ved Noret ved Dyreborg (32) (HT), med ca. 40 blomstrende ex. ved Skanodde Sø foruden 2 blomstrende og 2 vegeterende ex. ved Holmesø på Avernak-delen af Avernakø (begge 32) (begge HT), med kun et enkelt frugtende ex. på strandvolden nær ”Dampskibsbroen” på Avernak (32) (DBF/CHu & HT; HT), med ca. 50 ex. på NØ-delen af Lyø (ud for Store Stenshøj) foruden ca. 200 ex. på Æblehoved på NV-delen af den samme ø (32) (begge F&N/EWe), med 7 ex. lige S f. havnen N f. Lyø By (32) (F&N/EWe) samt enkelte steder på Storeholm (34) med 2 ex. på odden mod NV og et ex. mod S (HT). Derimod fortsat negativ på ”Bodils strandvold” (opkaldt efter stormen) på Mejlø i Lillestrand (30) (DBF/MKS) – i den før-bodilske årsrapport for 2010 skrev vi bl.a. ”her står (stod?) den et sted, hvor der er et gevaldigt rend af speedbådsturister under højsommeren” – på Mejlø fandtes den endnu i mængde i det mindste i 2001 (HT). I Hovedlandet fx på strandvolden ved Noret ved Halk (NSV/IN) og med et ex. på kystskrænten ved Børsmose Strand (HT). I Skåne ikke set på stranden nær Verkaåns udløb ved Vitemölla (HT) – tilfældigt, eller plukker svensken den også? Den er i det mindste fredet i flere af Sveriges län. Af et skilt ved Klydeskjulet ved Bøjden Nor (32) fremgår det, at Strand-Mandstro fremmer mandens frugtbarhed og potens jf. signaturlæren (tyk pælerod!) – er det således Fugleværnsfonden, der har ansvaret for artens tilbagegang? Arten er rødlistet iflg. den i øvrigt fortrinlige bog ”Den danske naturs genkomst” af idéhistorikeren Rune Engelbreth Larsen (2014) – en ”med vilje-fejl” for at undgå yderligere decimering? Iflg. Michael Larsen i ”Ærøs Natur” (2014) er Strand-Mandstro endog fredet – med billeder af arten fra Næbbet på Skjoldnæs-halvøen (33).

(*)Gærde-Kørvel (Anthriscus caucalis) (NA)
Det vælter ikke ligefrem med denne art, som måske kommer med i Projekt Eventyrlig Flora. Set er den i Knudshoved Færgehavn (31) sammen med Ungarsk Vejsennep og Tag-Hejre (F&N/EO), ligesom ca. 25 ex. er set i en sandmark på den sydvestlige del af Lyø (32) (F&N/EWe). Også set 2 steder i AFD-rude 4426 Slipshavn (begge 31) (begge HT). Ved Horneks Odde på Læsø er den set på det velgødede tag af en hummerhytte (HT). Gærde-Kørvel er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

*Knudret Randfrø (Torilis nodosa) (NA)
Ny for Det Fynske Ørige som ukrudt i en græsplæne i Kerteminde (30) – har også spredt sig til køkkenhaven, måske med hunden (F&N/JY). Se den hemmelighedsfulde finders udmærkede billeder af arten på fugleognatur.dk.

Smalbladet Hareøre (Bupleurum tenuissimum) (LC)
Moderne genfund: I Flægen ved Tybrind (28) (NSF/JH), fåtalligt på Monnet på Tåsinge (32) (DBF & SSK/ABr & CHu) og med ca. 200 ex. på Æblehoved på Lyø (32) (EWe). Derimod ikke set på Avernak-delen af Avernakø (32) (DBF/CHu & HT; HT), men der var også g’kø’ i sigte.

Vild Selleri (Apium graveolens) (LC) (1997: X)
2 ex. på den ydre mole med skibsværftet i Bogense Havn (29) (OR) – måske med relation til Anton Andersens angivelse fra 1904 (“Strandklinter v. Bogense”).

Et moderne genfund er der på arealet under tilgroning SV f. Holckenhavn Fjord (31) (NSF/JH).

Hjorterod (Seseli libanotis) (LC) (1990: R)
Strandoverdrevet ved Sabbesborg Klint på Hindsholm (30) er oppløjet primo juli og dermed slut med gulerodsduft her (BKS). Det ser heller ikke godt ud for arten lidt nordligere, hvor der dog endnu er en lille bestand på ca. 20 blomstrende og ca. 20 vegeterende ex. på strandvolden ud for ”Nordskov Enge” (30) – her er der dog tale om naturlig erosion (HT). Moderne genfund også med ca. 100 ex. på Vejlø Kalv i Lillestrand ved Fyns Hoved (30) – på strandbredden mod NV og lidt op ad den ret eroderede kystskrænt (HT), foruden med en pæn bestand på strandvolden ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) (DBF/MKS).

Eng-Klaseskærm (Oenanthe lachenalii) (LC) (1990: R)
En håndfuld vegeterende ex. set i et NOVANA-felt på Mejlø i Lillestrand ved Hindsholm (30) (NSF/JH) markerer et ventet, men højst glædeligt genfund, idet den sidst blev set på Nordøstfyn (30) i 1915 – nærmere betegnet ved Vejlebro ved Kerteminde Fjord under DBF’s ekskursion under ledelse af Ove Paulsen. I det hindsholmske område (30) er den ydermere sidst set ca. 1900 på Langø Hoved (Langø er en halvø V om Mejlø) af Morten Larsen Mortensen (kendt herfra siden 1848 (Johan Lange)). I det nordfynske område (29) er den sidst set i 1955 på øen Leammer i Odense Fjord (P.J. Røhrt). Moderne genfund i Det Fynske Ørige er der i Flægen ved Tybrind (28) (NSF/JH), Aborg Mose (28) med mindst 5 blomstrende ex. (det ene mod NV, ikke set her før) og flere hundrede vegeterende ex. (HT, bestanden bør dog tælles senere end den 28. juni), N f. Holckenhavn Fjord ud for Nyborg Rideklubs fhv. areal (31), men kun med få og lave ex. i den tilgroende strandeng (DN/HT & KDJ), i den vestlige del af Holckenhavn Fjord (31) (NSF/JH) og V f. Stenbækgård S f. Salmenor på Langeland (lig ”den lille strandsump N f. Stejlebjerg S f. Tryggelev Nor”) (34) med mindst 6 standere endnu den 28. oktober (HT) – i 2011 endnu græsning her og ca. 100 blomstrende ex. set (HT). I Jylland er der 2 nye fund af Eng-Klaseskærm med flere hundrede ex. på Kattegatkysten S f. udløbet af Randers Fjord (PCR) og med en lille snes ex. i Drikkær ved Sondrup Strand ved Horsens Fjord (F&N/BOL) – arten er uden tvivl på vej nordpå, som forudsagt i artiklen ”Strandengens Aristokrater 2 – Eng-Klaseskærm (Oenanthe lachenalii)” af Niels Faurholdt og den gl. red. i URT 2014:2. Moderne genfund i det jyske område kan fx nævnes fra Nørholm Enge med en tusindtallig bestand (F&N/PTP) og i strandengen ved Starup Kirke ved Haderslev Fjord – set som småplanter allerede den 11. maj med Slangetunge (HT). I Aborg Mose (28) er flere andre høje skærmplanter, hvorpå fx ses Skærmblomsttæge (HT, det. BKS).

Vand-Klaseskærm (Oenanthe fistulosa) (LC)
”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) (DBF/MKS) – den herfra annoncerede Eng-Klaseskærm viste sig som ventet at være denne art, der dog var forsvundet, fordi dens vandhul var blevet myret.

Billebo-Klaseskærm (Oenanthe aquatica) (LC)
Ca. 10 ex. hhv. 50 ex. i bredzonerne af søerne nr. 10 og 12 i Hesselmose Skov på Fænø i Lillebælt (28) (HT) – kendt fra øen, siden Rostrup besøgte den i 1889. Som bredzoneart holder den endnu stand mod tilgroningen på Bogø i Lillestrand (30) incl. blomstrende ex. den 14. november (HT). Blandt lokaliteter med årets øvrige fund af arten kan nævnes søen ved foden af ”Casanovabakken” på Tåsinge (32) (F&N/HN) og lige S f. havnen N f. Lyø By (32) med 5 ex. (F&N/EWe).

Seline (Selinum carvifolia) (LC)
Lokalt tæppedannende i forbindelse med vældpuden i Bispeeng N f. Odense (29), til 1 m, i knop den 8. juli (HT). Endnu også en del planter i det nu kraftigt tilgroende kær ved sydbredden af Holckenhavn Fjord (31) (HT) – men der skal ske noget nu, kære baronesse. Noget lignende gælder den høje eng ved pumpestationen på ”Vibesholm Enge” SØ f. Ullerslev (31), hvor arten var i knop den 17. juni (DBF/HT) – her sidder baronessen på Holckenhavn dog ikke med nøglen til problemets løsning. Endvidere er Seline genfundet lige uden for Damsbo Skov (32) – næsten på stedet, hvor den tidligere har været, og selvom området er ganske overrendt af friluftsfolk (TRN).

Strand-Kvan (Angelica archangelica ssp. litoralis) (LC)
Moderne genfund på østlige bred af Nærå Strand (29) (F&N/KSP) – i det mindste kendt fra Storeø Strand på sydøstbredden (lokalitet nr. 34 i Fyns Amts registrering af strandenge). Strand-Kvan savnes stadig fra Ærø (33), ligesom på stort set alle mindre øer i Den Sydfynske Erhvervspark.

*Småskærmet Pastinak (Pastinaca sativa ssp. urens) (NA)
Stadig på Odense St. ud for Jarlsberggade 6 (29) (HT), men nye anlæg truer – artens forekomst her overlevede dog Niels Faurholdt, der begejstret besøgte lokaliteten i 2012 (jf. artiklen ”Småskærmet Pastinak (Pastinaca sativa ssp. urens) (Godr.) Celak.) – en ny indslæbt skærmplante i Danmark” af Niels Faurholdt og den gl. red. i URT 2012:4). Ved ”det lille hus” er der over 50 blomstrende ex. til en højde af 1,1 m. Niels var også begejstret over, at det i indledningen nævnte plantenavneudvalg godkendte navnet – trods gnubbede ord til udvalget på fugleognatur.dk fra den gl. red.J.

*Kæmpe-Bjørneklo (Heracleum pubescens) (NA)
Stadig for hyppig i Hindemose i NØ-Odense (29) (OK/RDS), men det bliver der heldigvis taget hånd om. Kommunens arrangement vedr. udryddelse af denne invasive art samlede dog kun en halv snes deltagere, så det kniber for dansken at løsrive sig fra skærmen (haha). En eng S f. en sti gennem mosen er græsset af 4 Herefordkreaturer, ejet af Peter Dreyer i Brændekilde – og dyrene har på 5 år udryddet skoven af Kæmpe-Bjørneklo, der nu kun findes i kanten af parcellen. Mosen N f. stien er derimod stadig infiltreret, men det kendte naturpar Bjerre & Johansen gik til angreb på de farlige planter med deres leer som formelige Doña y Don Quixote. På ”Feddet” S f. Nordenhuse (31) beviser over 100 standere den 19. september (HT), at man ikke skal lade nogle individer stå, som det er sket under plejen af dette strandoverdrev i de foregående år: Alle planter skal væk.

Ensianfamilien (Gentianaceae)

Eng-Ensian (Gentianella uliginosa) (LC) (1997: V (A))
Over 600 blomstrende ex. er set i Gråsten Nor på Ærø (33) (KN). Ærø Lelaug sætter høet i stakke, som fjernes – en ideel pleje. Et ex. fra bestanden er afbildet i ”Ærøs Natur” (Michael Larsen 2014). Stadig på Teglgård Næs ved Arreskov Sø (32) – mange blomstrende i midten af august (NSF/JH). For næsten 117. gang forgæves eftersøgt på ”Thurø Rev” (32) (Pah/HT). Den spinkle enårige art savnes stadig helt fra Østfyn (31).

Liden Tusindgylden (Centaurium pulchellum) (LC)
Stor bestand med hundreder af ex. ved vejen bag dæmningen i ”Reservatet” ved Gyldensten (29) (KDJ).

Mark-Tusindgylden (Centaurium erythraea) (NE) (1997: X)
Nyt fund på det S-exp. overdrev lige N f. Aborg Mose (28) i form af 2 klynger med ca. 10 blomstrende ex. foruden 2 enlige blosmtrende skud (HT). Hertil ved stien gennem Langø Plantage i onkel Aages ”Gyldensteen Strand” (29) med over 10 blomstrende ex. (HT). På Fænø i Lillebælt (alle 28) fåtalligt blomstrende på strandvolden S f. Skansehage  (BBR & HT; HT), med et dusin blomstrende ex. i en tør skrænt over sø nr. 5 N f. pkt. 24 (HT), med ca. 10 blomstrende ex. på den S-exp. klint V f. fyrbygningen med store bestande af Lådden Perikon og Skov-Fladbælg (HT) og på en anden S-exp. klint med de samme co-arter (V f. V f. fyrbygningen!) (HT). Kendt fra øen siden DBF’s ekskursion under ledelse af Knud Wiinstedt den 15. juni 1925. Moderne genfund er der også med en bestand i og ved stien til havet ved ”Nordskov Enge” på det nordlige Hindsholm (30) (HT) og som hist og her på engarealer ved Gulstav (34) (F&N/KAl) (det. OBL).

Svalerodfamilien (Asclepiadaceae)

Svalerod (Vincetoxicum hirundinaria) (LC)
Stadig en klynge med ca. 40 stilke på den S-exp. kystskrænt Ø f. Romsøhuset (29), men tilgroning med Alm. Skovranke og Bjerg-Rørhvene (HT & KDJ). Stadig talrig på vejskrænterne mellem Nyborg og Holckenhavn-dæmningen (31) med mange blomstrende ex. på begge skrænter den 26. maj (HT). Denne ”storebæltsplante” savnes ejendommeligt nok fra Nordøstfyn (30), Sydfyn (32), Ærø (33) og Langeland (34). På Sprogø midt i bæltet er der fx mange frugtende ex. på SØ-exp. fyrbakke (HT & LH).

Natskyggefamilien (Solanaceae)

*Kantbæger (Nicandra physalodes) (NA)
Nye fund med et ex. på det nye ruderat N f. den nye basketballbane på Avernak (32) (HT) og i granplantagen i Kokrog V f. Lejbølle fyldplads (34) (F&N/HN). Moderne genfund: Enkelte ex. på den sidste jordbunke på den nu lukkede Baunebjerg komposteringsplads ved Svanninge (32) (HT) – hvil i fred. Også set af en taxachauffør på en fortovskant i udkanten af Svendborg (32) (F&N/ÅBK) – sidst set i den sydfynske metropol af den samme finder for over 20 år siden på fortovet ved godsbanen (32) (F&N/ÅBK). På Langeland (alle 34) endnu trods alt på både Lejbølle fyldplads på Nordlangeland, den +/- lukkede Simmerbølle fyldplads på Midtlangeland (endnu 7 ex.) og Helsned fyldplads ved Humble på Sydlangeland.

Lejbølle fyldplads på Nordlangeland (alle HT).

Galnebær (Atropa bella-donna) (LC)
Meget flot ex. med 10 blomstrende stilke og en affaldet stilk ved vejen til P-kælderen ved Klosterbakken i Odense (29) (HT). Den giftige art savnes i Fyns Amt kun fra Ærø (33), som burde være i dens naturlige udbredelsesområde. Vi har hele tiden regnet den som spontan jf. Alfred Hansens opfattelse af bestandene på Fønsskov-halvøen (28), hvilket harmonerer med, at Buchwald et al. 2013 lister Galnebær i app. 4. Dog kom vi i årsrapporten for 2010 til at betegne den NA.

(*)Bulmeurt (Hyoscyamus niger) (NA)
Talrig på ”Bodils strandvold” (opkaldt efter stormen) på Mejlø i Lillestrand (30) (DBF/MKS).

Bittersød Natskygge (Solanum dulcamara var. dulcamara) (LC)
Ikke noteret fra Fænø i Lillebælt (28) (HT), siden Rostrup besøgte øen i 1889, men nu atter set flere steder (alle HT): På engen V f. en fugtig aske- og elleskov (HT) samt i bredzonerne af søerne nr. 4 V f. skoven Nørretoft, sø nr. 5 N f. pkt. 24, sø nr. 6 N f. Smedehuset, sø nr. 7 NNV f. Smedehuset og sø nr. 8 SSV f. pkt. 39 samt søerne nr. 10 og 11 i Hesselmose Skov. Ved sø nr. 6 er bredzonen optrampet.

*Højrød Natskygge (Solanum villosum ssp. miniatum) (NA)
Nu flere ex. i haven ved Ny Vestergade 12 i Allested-Vejle (32), blomstrende den 27. juni (F&N/EMBH). I årsrapporten for 2013 (og i URT 2014:1 med foto!) anført som Håret Natskygge (Solanum villosum ssp. villosum) ud fra nominatartens gule bær, men andre mener åbenbart noget andet!

*Alm. Pigæble (Datura stramonium var. stramonium) (NA)
Nyt fund som selvsået med hvide blomster i en granplantage i Kokrog V f. Lejbølle fyldplads (34) (F&N/HN). Enkelte ex. på den sidste jordbunke på den nu lukkede Baunebjerg komposteringsplads ved Svanninge (32) (dog uden blomster den 1. november, så reelt finder vi aldrig ud af, om det var nedenstående taxon) (HT) – hvil i fred. Med hvide blomster (alle 34) (alle HT) på Lejbølle fyldplads på Nordlangeland, den +/- lukkede Simmerbølle fyldplads alias Kassebølle komposteringsanlæg (endnu 6 ex.) på Midtlangeland og i en kompostbunke på Helsned fyldplads ved Humble på Sydlangeland. Ligeså i en vejkant S f. Grindelholm i det østlige Skåne (HT).

*Nikkende Pigæble (Datura inoxia) (NA)
Ingen fund i Det Fynske Ørige i 2014! På Møn derimod i en baggård i Stege ved siden af Alm. Pigæble (F&N/LJL). På Tenerife i Barranco de San Felipe i Puerto de la Cruz, blomstrende ved juletid (HT).

Silkefamilien (Cuscutaceae)

Nælde-Silke (Cuscuta europaea) (LC)
4 tætte plamager på Bukketorn i vejkanten lige Ø f. Birkende (30) (HT) som moderne genfund.

Lyng-Silke (Cuscuta epithymum) (VU)
2 moderne genfund, men alligevel, på Avernakø (begge 32) (begge DBF/CHu & HT; HT): På den vestlige del af Avernak med næppe under 500 hoveder (lig mindst 50 ”tråde” ret talrig på et høslættet strandoverdrev nær ”Dampskibsbroen”,  snyltende på Stor Knopurt og flere andre arter af karplanter. Første gang set her på ”et strandoverdrev nær havnen” under DBF’s højsommerekskursion i 1956 under ledelse af Alfred Hansen og Sven Erik Sandermann Olsen, sidste gang under AFD-inventering i 2003 (TRN). På den østlige del af Korshavn fåtallig på et strandoverdrev inden for Revkrog med en ganske lille bestand på ca. 15 hoveder på 3 ”tråde”. Første gang set her under Fyns Amts registrering af rødlistearter i 2000 (FA/HT & NKP). De 2 nævnte bestande udgør de eneste aktuelle forekomster i Det Fynske Ørige. Til gengæld er Lyng-Silke eftersøgt forgæves på Ravnebjerg oven for Revkrog (DBF/CHu & HT; HT; FA/HT & NKP 2000), hvor den sidst blev set på DBF’s højsommerekskursion i 1932 under ledelse af direktør Svend Andersen. Bør absolut eftersøges yderligere her: “Paa et af de brede Diger paa Bakkeryggen imod Øst, snyltende paa bl.a. Galium verum, Thymus og Artemisia campestris.” På Urehoved ved Ærøskøbing (33) er Lyng-Silke sidst set i 1994 (KN), men trods flere stormfloders hærgen her bør den yderligere eftersøges. I Det Fynske Ørige kendes arten i øvrigt kun fra Nordfyn (29). I Vestjylland holder Lyng-Silke sig mest til Hedelyng – således med få ex. incl. enkelte blomstrende på heden i Nørresø NØ f. Tanesø (DBF & NSV/IN) og langs en sti på Sjælborg Hede ved Esbjerg (URT/CaM). Derimod p.t. tilsyneladende forsvundet fra heden på Grærup Klint (DBF & NSV/IN) – nu flere år efter den afbrænding, som gavner arten på heder.

Bukkebladfamilien (Menyanthaceae)

Bukkeblad (Menyanthes trifoliata) (LC)
En del på ”Præsteengen” ved Stenløse (29) incl. 5 blomstrende ex. i den østlige orkidéfrahegning (DN/HT; HT; frugtende: VBD/HT den 15. juni) – i de senere år har den ikke blomstret på ”Præsteengen”, og der opstod endda konspirationsteorier vedr. evt. opgravning ved snapsefolket – vi beklager denne tilsyneladende uberettigede mistænkeliggørelse. Et moderne genfund er der også i vældet på nordsiden af bakken ved Påøgård (34) (TB) – de eneste planter af arten, som meddeleren kender til på Langeland.

Rubladfamilien (Boraginaceae)

Læge-Stenfrø (Lithospermum officinale) (LC)
Endnu på Mejlø i Lillestrand (30) (DBF/MKS), men bestanden på nordøen i tilbagegang pga. tilgroning med klynger – synes dog at klare tilgroningen bedre end Trekløft-Alant (og ikke mindst de fleste lavtvoksende ægte overdrevsarter). Også i haven ved Ny Vestergade 12 i Allested-Vejle (32) (F&N/EMBH), men den går ikke til kortlægning. Derimod er den aldrig set på Østfyn (31). Et sted i mængde om efteråret på overdrevet Jydelejet på Møn.

(*)Ager-Stenfrø (Lithospermum arvense) (NA)
Nyt fund på Nordenbro Vesteregn (34) (F&N/LHS). Ager-Stenfrø er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

*Purpur-Slangehoved (Echium plantagineum) (NA)
”Blomsterblanding” i køkkenhave ved Holmstrup Planteskole (29) (HT) – den går ikke, Granberg (resp. Lars Elstrup). Savnes som storfynsk forvilder kun fra Vestfyn (28) og Ærø (33). Man mindes herunder dens store udbredelse på Tenerife (HT & NKP 2000). Dog kun set sparsomt i Anaga-bjergene i 2014 (HT).

*Kaukasisk Kulsukker (Symphytum caucasicum) (NA)
Stadig på fyldpladsen V f. Rolfsted (30) (HT).

Forskelligfarvet Forglemmigej (Myosotis discolor) (LC)
Ingen angivelser fra de fynske overdrev, uhauha – kommer med i Projekt Eventyrlig Flora. I Hovedlandet nedefra og op set på overdrev med en enkelt blok nær et vandhul på overdrevet Brunbjerg (Halk Skydeterræn) (NSV/IN, leg. HT) samt længere nordpå (alle HT) i Lambæk Dal S f. Mariager Fjord foruden nordenfjords i Præstegårdsbakker ved Bjergby (talrig) og på Brudehøj.

River (Asperugo procumbens) (LC)
Ny for ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) (DBF/MKS) med en flot bestand på strandvolden, men dog efterhånden udbredt på Hindsholm. Fx var der i 2002 et genfund i råstofgraven ved Bogensø på Hindsholm (30) ved foden af skrænten med Ager-Kohvede sammen med fx ”Strand-Gulerod” af Niels Faurholdt – set af samme herre, der nu er gået til de evige botaniske jagtmarker, på tangvolden ved Bogensø Klint i 1999.

(*)Læge-Hundetunge (Cynoglossum officinale) (NA)
Nye fund i onkel Aages besiddelser med et vegeterende ex. ved p-pladsen ved ”Engsøen” i ”Gyldensteen Strand” (29) (HT) og med en del ex. på ”ukrudtsknolden” i Lammesø-området i fordums Odense Fjord (29) (HT), hvor Havørn landede 18.55 (og hvor også Vandrefalk plejer at sidde). Forhåbentlig ikke udsået af onkel Aages frøfirmaforgudende folk! Snarere i kategorien af moderne genfund er mange ex. ved vestdelen af et levende hegn ved Brockdorff på Hindsholm (30) – ”afløses” mod Ø af fætteren Læge-Oksetunge (HT). Hertil 2 frugtende og 3 vegeterende ex. i vestkanten af volden på Seden Skydebane i bunden af Odense Fjord (30) (HT) og enkelte ex. på den sidste jordbunke på den nu lukkede Baunebjerg komposteringsplads ved Svanninge (32) (HT) – hvil i fred. Også set på Vodrup Klint (33) (F&N/UFr). Læge-Hundetunge er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

*Hjulkrone (Borago officinalis) (NA)
Et ex. med hvide blomster i en kompostbunke på Helsned fyldplads ved Humble på Sydlangeland (34) (HT). Hertil et ex. med de mere traditionelle himmelblå blomster på afbrændingspladsen på den østlige del af Lyø (32) (F&N/EWe).

*Femtunge (Pentaglottis sempervirens) (NA)
Et blomstrende ex. i Stavids Ådal mellem Næsby og Tarup (29) (F&N/SRP). I den fynske udkantsregion savnes den kun fra Ærø (33).

Jernurtfamilien (Verbenaceae)

*Kæmpe-Jernurt (Verbena bonariensis) (NA)
Endnu 4 ex. på den +/- lukkede Simmerbølle fyldplads alias Kassebølle komposteringsanlæg på Centrallangeland (34) (HT), ligesom der blev set et lavt ex. på Helsned fyldplads ved Humble på Sydlangeland (34) (HT). Savnes i forvildet tilstand endnu fra både Vestfyn (28) og Østfyn (31) – hur fa’n kan det være? Hinsidan også set langs en kanal i Malmö (HT).

Læbeblomstfamilien (Lamiaceae)

Løgurt (Teucrium scordium) (LC) (1997: V)
Arten må desværre betragtes som uddød på Langeland (34) og dermed i Det Fynske Ørige. Stoense Mose (34), hvor den sidst blev set i 1999 (FA/HT), er nu stærkt præget af tilgroning og omdannelse af vandhuller samt alskens vildtstriber. Ejerens kommentar: ”Vi kan ikke leve af, at der har været sjældne planter”. I Botofte Mose (34), hvor den sidst blev set i 1995 (HT), ser det ikke meget bedre ud. Naturplejen bør dog ikke kun omfatte får på tørbundsarealer, ligesom et fasaneri er helt uønsket ”naturpleje” (modsat, hvad jægerne nu måtte mene om det). Også her skal der kreaturgræsning til. På Møn er Løgurt derimod genfundet med en lille bestand i et rigkær i Busemarke Mose (URT/CHB) – arten har også været anset som forsvundet fra Møn, så måske er der endnu håb på Langeland.

(*)Hamp-Hanekro (Galeopsis speciosa) (NA)
Fåtallig på fugtig bund nær mosen i Ravedam ved Tommerup (29) (F&N/NES), ligesom den af mangel på Løgurt blev set i Stoense Mose (34) (HT). Her er den også taget til Dansk Herbarium i 1981 af unge Nielsen. Hamp-Hanekro er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

(*)Rød Tvetand (Lamium purpureum ssp. purpureum) (NA)
Ved opstemningen ved Dalum Papirfabrik (DN/JHK & KDJ, leg. FHP & HT). Den hvidblomstrede varietet er set i nytilplantet sandjord ved ruinen af feriekolonien Hjortebakken nær Nygård på Langeland (34) (F&N/HN) og som udbredt på Christianshavns Vold (F&N/StF). Rød Tvetand er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

(*)Alm. Hjertespand (Leonurus cardiaca ssp. cardiaca) (NA)
Ny som selvsået i en granplantage i Kokrog V f. Lejbølle fyldplads (34) (F&N/HN). 2 klynger i sydkanten af en sandbanke og en snes planter i selve sandet på øens østlige strandbred vendt mod Brockdorff på naturperlen Vejlø Kalv i Lillestrand ved Fyns Hoved (30) (HT) – første gang set på øen i 2006 (BKS). Moderne genfund, men nu under mere ruderale betingelser, på Lejbølle fyldplads på Nordlangeland (34) med en meget flot klynge (ca. 150 blomstrende skud fordelt over ca. 1 m2) på en jordbunke – andetsteds på fyldpladsen kun vegeterende skud (HT): Frøkilden til Kokrog-fundet! Også set på kirkediget ved Byrum Kirke på Læsø. Alm. Hjertespand er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

*Citronmelisse (Melissa officinalis) (NA)
Et ex. i fortovskanten ved Abildgård på Bülowsvej i Odense (29) (HT), med 5 ex. i Lyø By (32) (F&N/EWe) og stadig på Lejbølle fyldplads på Nordlangeland (34) (HT).

Vejbredfamilien (Plantaginaceae)

Fliget Vejbred (Plantago coronopus) (LC)
Noteret i en vejkant ved Syddansk Universitet i Odense (29) (F&N/AW & PEH), idet den kun findes 3 steder i Polen (AW). Også fx noteret på en myretue på ”Thurø Rev” (32) (Pah/HT), på affaldspladsen Ø f. Drejshus på Avernak (32) (HT) og ikanten af p-pladsen ved Tryggelev Nor (34) (HT). Hertil også i Storebælt, men nu under sjællandsk lov, på Ny Sprogø mod NØ (HT & LH, med tilladelse).

Lancet-Vejbred (Plantago lanceolata) (LC)
Ex. med 7 sideaks i haven ved Ny Vestergade 12 i Allested-Vejle (32) (F&N/EMBH).

Dunet Vejbred (Plantago media) (LC)
Endnu på Mejlø i Lillestrand (30) (DBF/MKS; HT) – en af de arter, der kan tåle det maskinelle høslæt på øen. Andre moderne genfund er gjort i græsplænen i Ansgar Anlæg i Odense (29) (BKS), på overdrevet ved Lillemølle (31) (HT), i Glorup Park (31) (BKS). Derimod er et blomstrende ex. ved cykelstien ved ejendommen Benskrog N f. Revninge (30) (BKS) vel et nyt fund. Djævleøens græsplæner kan også rumme arten som fx talrig i det grønne tæppe V f. Charlottenlund Slot (HT) – sikkert også i Whiskybæltets mange garlfbaner.

Maskeblomstfamilien (Scrophulariaceae)

*Vår-Brunrod (Scrophularia vernalis) (NA)
Nyt fund med 3 ex. på en oplagsplads for træ i Kalvehave ved Måle på Hindsholm (30) (BKS). Selve skoven har været udsat for jordnær skovdrift, hvilket gør den lige knap så botanisk interessant. Ingen ex. i Sejerskov ved Odense (29) den 16. marts (HT) – for tidligt til at genfinde Hansens bestand? Nær kirken i en privat have, men formentlig fremkommet af sig selv, i Stege på Møn (F&N/LJL).

Vand-Brunrod (Scrophularia umbrosa) (LC)
Nyt fund med 2 klynger i den tilgroende Bjørnemose ved Hårby Å S f. Gummerup (28) (HT & TRN). Ca. 75 ex. ved Elmekilde på Lyø (32) (EWe) hhv. 3 ex. i kanten af et vandhul i Eskemose på den samme ø (32) (F&N/EWe). Der er dog 2 belæg af arten i Dansk Herbarium fra Lyø (32) i 1932 (DBF’s ekskursion), idet allerede M.T. Lange nævnte den fra øen i 1860. Moderne genfund af Vand-Brunrod er der fx på ”Præsteengen” ved Stenløse (29) med mange ex. på engen med meget Kalmus (HT; VBD/HT), ligesom den ligeledes i Odense Ådal er talrig ud for Vestervang i Skt. Klemens og opstrøms Kratholm i vældet over for Engsvinget i Bellinge (begge 29) (begge HT).

*Purpur-Torskemund (Linaria purpurea) (NA)
Tilsyneladende ny for Langeland (34) med et ex. med lyserøde blomster på Helsned fyldplads ved Humble på Sydlangeland (HT). Henry Nielsen har dog ofte set den frøforvildet på Sjælland i det nye årtusinde. Savnes endnu fra Østfyn (31) og Ærø (33).

*Vedbend-Torskemund (Cymbalaria muralis) (NA)
Set ved vejen til P-kælderen ved Klosterbakken i Odense (29) (HT), på et stendige ved Avernakø Kirke på Avernak (32) (HT), i Øster Hæsinge (32) (F&N/LHS), nær toiletbygningen ved Humble Kirke (34) (HT) og på en ”installation” i Stoense Mose (34) (HT). Over bælterne fx på stendiger ved Starup Kirke ved Haderslev Fjord med mange blomstrende ex. og ved Vesterborg Kirke på Lolland (begge HT).

(*)Spydbladet Torskemund (Kickxia elatine) (NA)
Nyt fund i hjørnet af hvedemarken ud for sydvesthjørnet af Fællesskov ved Syddansk Universitet i Odense (29) med over 100 ex. før høst den 28. juli (HT).

Spydbladet Torskemund er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

Bjerg-Ærenpris (Veronica montana) (LC)
Fåtallig i en ravine i Store Skovløkke på Fænø i Lillebælt (28) (HT) – set sammesteds af Svend Andersen i 1945. I Hesbjerg Storskov (29) fx på en bøgeklædt NØ-exp. skrænt i en bækkløft mellem Nældebjerg og Smedebjerg samt ved en sti gennem en slugt N f. Brolund (begge HT). Andre moderne genfund (alle HT): Stadig i sydøsthjørnet af Ernebjerg Skov (29) (HT), en del i stikanter i skoven ved den nu atter åbnede bævertning Eatmosfære (det fhv. Kratholm) i Bellinge (29) (HT), meget talrig i Fællesskov ved Syddansk Universitet (29) (HT) samt hist og her ved spor i Lodskov ved Rolfsted (30) (HT). Også sigtet med en pæn klynge ved skovvej i bøgeskoven i østkanten af Varde i Vestjylland (HT).

Vår-Ærenpris (Veronica verna) (VU)
Nyt fund som ny for Nordøstfyn (30) med Mos-Korsarve på Fyns Hoved Camping på nordspidsen af Hindsholm (CHu & FØA; FØA; HT).

*Glat Ærenpris (Veronica serpyllifolia) (NA)
Ikke noteret fra Fænø i Lillebælt (28), siden Rostrup besøgte den i 1889, men nu atter set i en skovvej i en lærkeplantage i Nørretoft (HT).

(*)Flerfarvet Ærenpris (Veronica agrestis) (NA)
Ligesom i 2013 ukrudt i haven ved Ny Vestergade 12 i Allested-Vejle (32), blomstrende i mængde den 9. marts (F&N/EMBH). Flerfarvet Ærenpris er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

*Amerikansk Ærenpris (Veronica peregrina) (NA)
Ligesom i 2013 ukrudt i haven ved Ny Vestergade 12 i Allested-Vejle (32), blomstrende og frugtende den 10. maj (F&N/EMBH).

Ager-Kohvede (Melampyrum arvense) (LC) (1997: X)
Fåtalligt blomstrende på strandoverdrevet S f. Kajbjerg Skov (31) (F&N/HK).

Alm. Kohvede (Melampyrum pratense) (LC)
500 blomstrende ex. i Koskov-delen af Kajbjerg Skov (31) (F&N/MFM).

Kirtel-Øjentrøst (Euphrasia stricta var. brevipila) (LC)
Flere hundrede ex. på overdrevsknolden ud for skoven Nørretoft på Fænø i Lillebælt (alle 28) (BBR & HT; HT) – ligeledes med et enkelt højt ex. i en skovvej i en lærkeplantage og et ex. ved en markvej i den samme skov (begge HT).

Stadig udbredt på ”Flyvesandet” (29) (HT).

Spids Øjentrøst (Euphrasia stricta var. stricta) (LC)
Nyt fund med ca. 25 blomstrende ex. i markvej på Seden Skydebane (30) (HT; KDJ).

Eng-Troldurt (Pedicularis palustris ssp. palustris) (LC) (1997: X)
Lykkeligvis igen meldt fra Langeland (34) med over 20 ex. i kalkkæret i den sydlige del af Ristinge Nor (34) (VBD/CD & TB). Andre moderne genfund: I kalkkæret i Helnæs Made (28), men kun 2 blomstrende ex. (F&N/KrG). Endnu en flot bestand S f. bækken i ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (30) (HT). Tidligere set i ekstremrigkæret i Rue Mose (29) (HLa), men forgæves eftersøgt (DN/HLa, OR & VL). Vi har i det nye årtusinde ikke meldt den fra Sydfyn (32) og Ærø (33).

Skælrod (Lathraea squamaria) (LC) (1997: X)
En række moderne genfund: I skoven Ø f. Villestofte Skovgyde i Stavids Ådal mellem Næsby og Tarup (29) med 2 blomstrende klynger med 4 m’s mellemrum (F&N/SRP), i en skov ved Tarupvej i Odense (29) under popler (HLa), i ”Elmelund Skov” SV f. Troelsegård (29) med en pæn bestand i tilknytning til fældede elmetræer (MTo), i skoven ved Agedrup (30) set før den 27. marts (IBL & LWL), i Ræveskov ved Holev (30) (BKS), i Kohave ved Landkildegård (30) (mandlig deltager på VBD), i skoven Glisholm ved Hollufgård (30) med 31 blomstrende ex. i en birkeallé under Skov-Elm og Alm. Hæg den 9. maj (endnu +/- røde den 15. maj) (HT), i stævningsskov nr. 83 i Hornenæs Skov på Horneland (32) med over 60 blomstrende ex. under Grå Poppel og Hassel den 10. maj (højflor – begyndende afblomstring) (HT) og i et hasselhegn ved Tryggelev (34) (MLB). Bestanden nær havnen på Æbelø (29), der blev meldt i dette forum som ny i 2011 (VL), har været kendt siden 1980’erne (EAm) – også set her i 2014 med små ex. under Stilk-Eg (VL). Fra skovene ved Syddansk Universitet ved Odense (alle 29) kan nævnes følgende iagttagelser (alle HT): I Moseskov Vest 0 den 10. marts og 21. marts, 13 ex. den 4. april og ca. 55 ex. den 14. april. I i den sydvestlige del af Fællesskov 0 den 28. marts, et ex. under Hassel den 2. april (29 m ind fra cykelsti) og det samme ex. den 14. maj nu i senil tilstand. I den centrale del af Fællesskov 1 spinkelt nedliggende ex. begravet under bøgeløv den 7. april, 0 den 12. maj. I den sydøstlige del af Fællesskov 0 den 22. april (et artsrigt hjørne med meget Skov-Viol). Heller ikke set i Sejerskov i Odense (29) (den 16. marts for tidligt?), i den centrale nystævnede parcel i stævningsskov nr. 198 ved Glisholm ved Hollufgård (29), i Stenløse Skov (29) (den 29. maj for sent?) eller i Lodskov ved Rolfsted (30) (alle HT). Forgæves eftersøgt blandt en del hasler langs stien i Rue Mose (29) (DN/HLa, OR & VL) – ”Rue Skovhave”, hvor arten er angivet fra i 1893, er dog nok et andet sted. I det hele taget sjælden på det egentlige Nordfyn (del af 29): Burde fx være i stævningsskov nr. 185 ved Daugstrup S f. Otterup (29), idet her endnu er fine partier med Hassel, men atter forgæves eftersøgt (HT), ligesom den blev søgt forgæves i Præsteskov ved Smidstrup (29) (OR). Skælrod savnes stadig fra Ærø (33) – den bør være i de ærøske åskove om foråret.

 

Gyvelkvælerfamilien (Orobanchaceae)

Tidsel-Gyvelkvæler (Orobanche reticulata) (CR)
2 blomstrende og et plukket ex. i Skolebotanisk Have i Odense (29) den 22. juni (HT). Kun 2 standere set på Kål-Tidsel i Rövarekulan i Skåne den 26. august (HT), men de største partier med Kål-Tidsel var blevet slættet. Også set her med en fin bestand i 2013 (TRN).

*Vedbend-Gyvelkvæler (Orobanche hederae) (NA)
Endnu et nyt fund i Odense (29) med ca. 150 ex. på Irsk Vedbend under en Platan på Albani Torv (HT), ligesom der er endnu et fund på en ny adresse ved Helgavej i Odense (29) med 2 frugtende ex. på Irsk Vedbend i kanten af hækken ved nr. 31 (HT). Moderne genfund: I Klostergården ved domkirken i Odense (29) ca. 300 blomstrende/frugtende ex. den 11. juli (ingen under linden i midten af gården) (HT). Stadig også talrig ved vejen til P-kælderen ved Klosterbakken i Odense (29) (HT). I København (begge HT) set i en stikant i Forstbotanisk Have i Charlottenlund med 22 ex. på Irsk Vedbend incl. enkelte blomstrende den 21. august – samme dag flere steder i Botanisk Have, fx under busken med Mistelten.

Blærerodfamilien (Lentibulariaceae)

Vibefedt (Pinguicula vulgaris) (LC) (1997: X)
Moderne genfund (alle HT): Opstrøms Kratholm i Odense Ådal i ”Storgårds Væld” (29) med ca. 40 blomstrende ex. og flere vegeterende, i Urup Dam (30) og S f. bækken i ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (30) med over 100 blomstrende ex. Desværre atter forgæves eftersøgt i vældet S f. åen i Brænde Ådal ved Kerte Vandværk (28) (HT), N f. bækken i ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (30) (HT) og i kæret ved sydvestbredden af Holckenhavn Fjord (31) (HT) – på den østfynske lokalitet er der nu hegnet til 3 gallowaykreaturer, men det har p.t. resulteret enten i et tætgræsset kær uden orkidéer eller i en ugræsset tagrørsump. Uden for Fyn fx i græsningsmosaikken i Holtemmen på Læsø (HT), i kalkkæret ved Diesbjerg på Sjælland med en pæn bestand (DBF/CE, SGC & ÅA) og i Benestads Backar i Skåne (HT).

Slank Blærerod (Utricularia australis) (LC)
Stadig i fattigkæret i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) (HT). Der er endnu også Bærerod i Bjernelung ved Langeskov (30) (BKS) – så er spørgsmålet hvilken art.

Klokkefamilien (Campanulaceae)

Aks-Rapunsel (Phyteuma spicatum) (LC)
Moderne genfund: Fåtallig i stævningsskov nr. 185 ved Daugstrup S f. Otterup (29) med fx Tyndakset Gøgeurt og Ægbladet Fliglæbe (HT), på vejkanter i Dyrehaven nær Langesø Kapel (29) (HT), på en noget tilgroende vejskrænt i Radby Skov (29) incl. mange blomstrende ex. den 21. juni (HT) og i Stenløse Skov (29) (HT; VBD/HT). I Det Fynske Ørige er Aks-Rapunsel aldrig fundet på Sydhavsøerne (33, 34).

Krapfamilien (Rubiaceae)

(*)Blåstjerne (Sherardia arvensis) (NA)
I en græsplæne i Munkebo (30) (F&N/EO) og i haven ved Ny Vestergade 12 i Allested-Vejle (32) (F&N/EMBH). Et vegeterende ex. af denne ellers enårige art er set i en rydning ved foden af Hjortebakken nær Gruelund ved Låddenborg (34) – den ligner Burre-Snerre (F&N/HN). Blåstjerne er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

Trenervet Snerre (Galium boreale) (LC)
Glædeligt, om end trods alt moderne genfund: 2 ex. i den øvre del af vældet med Tue-Star på ”Præsteengen” ved Stenløse (29) (DN/HT, leg. JEH) – sidst noteret her på Vilde Blomsters Dag den 13. juni 1999 (VBD/HT), ligesom den er noteret herfra af Hans V. Hansen (1995) og langt tidligere af Svend Andersen. Lille bestand i kanten af vådområdet Ø f. Ålebæk SSV f. Gyldensten (29) – blomstrende i hegnskanten den 24. juni, nedbidt i det græssede areal (DN/HT). Omkring Vindinge Å stadig på blåtopengen mellem Hudevad og Rolfsted (30) (HT), men ligesom Eng-Skær en vigende art pga. tilgroningen, samt på den høje eng ved pumpestationen på ”Vibesholm Enge” SØ f. Ullerslev (31) – blomstrende den 17. juni (DBF/HT). I Skåne på en skoveng ved Bråån i Rövarekulan (HT).

Gedebladfamilien (Caprifoliaceae)

Dunet Gedeblad (Lonicera xylosteum) (LC)
Ny for Fænø i Lillebælt (28) som opvækst efter plantede ex. i nyplantninger V f. den gamle skov Nørretoft (HT). 3. pladsen i Fynskredsens fotokonkurrence er dog Alm. Gedeblad med lang rørformet krone (ikke Dunet Gedeblad som angivet i nyhedsbrevet) – dette forhold er rettet på opslagstavlen på Syddansk Universitet i Odense!

Baldrianfamilien (Valerianaceae)

(*)Tandbægret Vårsalat (Valerianella dentata) (NA)
Et ex. nær et markhjørne (6 m V om hjørnepælen) ved Urup Dam (30) (HT) – udryddes nu med det nye naturprojekt? Tandbægret Vårsalat er sandsynligvis spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 5).

Tvebo Baldrian (Valeriana dioica) (LC)
I det mindste i Det Fynske Ørige indikatorart for artsrige kalkkær – og derfor i tilbagegang, selv om den godt kan trives i en lysåben ellesump. I mosen i Ernebjerg Skov (29) er den nu kun fåtallig med Engblomme pga. tilgroning (HT).

Endnu hist og her i et vådt bryn af ellesumpen ved ”VIP-engen” i Borreby Møllebæks dal (29) – indtil for nyligt også her med Engblomme. Ud for brynet ligeledes fåtallig i det fugtigste parti i kæret, hvor vedplanterne er fældet – men alt for voldsomt og erstattet af en hochsitz: Man tror, det er løgn.

Stadig en del i den østlige frahegning i ”Præsteengen” ved Stenløse (29) (HT; VBD/HT). Sydligere i Odense Ådal, opstrøms Kratholm (begge 29) (begge HT), endnu i vældet over for Engsvinget i Bellinge, men kun med få frugtende ex., hvorimod der er mange frugtende ex. i ”Storgårds Væld”. Endnu også i Lisbjerg Mose (29) (NSF/JH), men arealet er under kraftig tilgroning, ligesom den er udbredt både N og S f. bækken i ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (begge 30) (begge HT). Et billede af artens frugtstand indgik i DBF’s fotokonkurrence, optaget i netop ”Hudevad Kær” (30) (ABr). I Skåne (alle HT) på en skoveng ved Bråån og i et vældpræget kær (her stedvis udpræget dominerende) oven for den samme å i Rövarekulan, ligesom den blev set i rigkæret under Knivsåsen nær Malmö.

Kartebollefamilien (Dipsacaceae)

*Gærde-Kartebolle (Dipsacus fullonum) (NA)
Ny for Fænø i Lillebælt (28) langs en sti i brynet af en bøge-/egeskov i sydvesthjørnet af Hesselmose Skov (HT).

Håret Kartebolle (Dipsacus pilosus) (LC) (1997: R)
Årets gang i bestanden i krattet ved OB’s klubhus i Odense Ådal (29) (alle HT), så længe den findes: 15. januar: 4 rosetter, mindre bunke med løvaffald. 11. februar: Mindst 2 rosetter, ny kvasbunke mod S. 26. februar: Nu også rosetter i kvasbunken. 12. marts: Det samme. 1. april: 2 unge skud, det ene med 4 bladpar, mod V kvas. 5. maj: 4 småplanter S om Vild Kørvel-bestanden, mindst 10 do. N om Vild Kørvel. 27. juli: For over en uge siden stadig 8 småplanter, hvoraf 6 nær græskant. 9. september: 9 rosetter, heraf 6 tæt sammen nær græsplænen, stadig aflæsning af div. organisk affald. 23. september: 8 rosetter, heraf 4 nær plænen (i alt 4 sidst!). 14. oktober: Stadig en del rosetter (har undgået bladaffald). 31. oktober: 2 pæne rosetter og 8 mindre i kant (heraf 2 nye mod SØ), trods heftig deponering af bladaffald. 12. november: Mere løvaffald, rosetter dog relativt uberørte. 2. og 10. december: Rosetter. Håret Kartebolle savnes i Det Fynske Ørige endnu fra Ærø (33) og mere overraskende stadig fra Vestfyn (28).

Blåhat (Knautia arvensis) (LC)
Ikke noteret fra Fænø i Lillebælt (28), siden Rostrup besøgte øen i 1889, men nu atter set med en stor blomstrende bestand på den S-exp. klint V f. fyrbygningen (HT).

Due-Skabiose (Scabiosa columbaria) (LC)
Intet nyt om de få nordfynske bestande (alle 29). En tvivlsom nyere angivelse fra området ved Orelund på Vestfyn (28) er atter efterstræbt forgæves (HT), idet den daværende lokalitet nu mestendels er en granplantage. På Møns Klint (begge HT) går det bedre for denne art: Talrig på overdrevene i Jydelejet og på Høvblege. Ligeledes endnu udbredt i Skåne – fx i sandstepper i Brösarps Norra Backar og omkring den fhv. jernbane NNØ f. Everöd (begge HT). I Skåne-inventeringen blev den fundet i 134 ruder (9%), men helt godt går det ikke for arten, idet den her skal være reduceret med 61-75%. Set i Benestads Backar i 2001 og 2005 (begge TRN). Samme finder har i Skåne set den på Söndre Klack ved Degeberga – en af Sveriges fineste sandsteppelokaliteter.

Kurvblomstfamilien (Asteraceae)

Hamp-Hjortetrøst (Eupatorium cannabinum) (LC)
På Fænø i Lillebælt (alle 28) (alle BBR & HT) set som talrig i strandrørsumpen S f. Skansehage, i kanten af strandrørsumpen V f. Fænøgård og i mosen ved skoven Nørretoft mod S. Ikke noteret fra Fænø, siden Rostrup besøgte øen i 1889.

Fliget Brøndsel (Bidens tripartita) (LC)
På Fænø i Lillebælt (begge 28) (begge HT) i bredzonerne af sø nr. 4 V f. skoven Nørretoft og af sø nr. 5 N f. pkt. 24. Ikke noteret fra Fænø, siden Rostrup besøgte øen i 1889.

*Håret Kortstråle (Galinsoga parviflora) (NA)
Et billede af arten optaget ved Dømmestrup (30) (SDø) indgik i DBF’s fotokonkurrence og opnåede en placering som nr. 4, mens et billede af Alm. Pengeurt med regndråber fra den samme lokalitet blev nr. 2. Det burde nok have vundet, da vinderbilledet forestillede Høst-Tidløs i en haveJ (disse linjer vil næppe more Fynskredsens kasserer!). Og måske heller ikke sekrætæren, idet billedet på 3. pladsen forestiller Alm. og ikke Dunet Gedeblad! Håret Kortstråle er også set med få ex. på den sidste jordbunke på den nu lukkede Baunebjerg komposteringsplads ved Svanninge (32) (HT) – hvil i fred.

Guldblomme (Arnica montana) (LC) (1997: X)
Trives endnu fint i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) (BW/IG; HT). I Jylland fx på overdrevet i Lambæk Dal S f. Mariager Fjord (HT). Hertil taget til Kirsten Urup Mikkelsens herbarium den 26. juli 1955 ved Plovstrup lige N f. Kongeåen i det sydlige Jylland – lokaliteten bør forsøges genopstøvet. Rekognescering skal der også til ved Rolfsted (30), hvor vi har fået en interessant nyere meddelelse om arten, som lige skal vendes.

*Bynke-Ambrosie (Ambrosia artemisiifolia) (NA)
Et vegeterende ex. i haven ved Ny Vestergade 12 i Allested-Vejle (32) (F&N/EMBH), hvordan en enårig plante så end kan det.

*Kron-Okseøje (Chrysanthemum coronarium) (NA)
2 ex. på Helsned fyldplads ved Humble på Sydlangeland (34) (HT). Unge Nielsen havde den fra ”Kokrog Skov” (34) i 1985 (belæg i Dansk Herbarium), så der var åbenbart også fyldplads S f. Lejbølle dengang, når den havde spredt sig til naboskoven? Nielsen regnede dog fyldpladsen som en del af skoven!

Hvid Okseøje (Leucanthemum vulgare) (LC)
Ikke noteret fra Fænø i Lillebælt (28), siden Rostrup besøgte øen i 1889, men nu atter set på overdrevet ”Hauptmanns Dal” V f. Hesselmose Skov og på skrænten ved sø nr. 8 SSV f. pkt. 39 (begge HT). Nanna Steen Sjørslev, en af de nu afgåede redaktører for studenterbladet RUST ved Syddansk Universitet i Odense, havde i nr. 8 2014 en juleartikel om ”Fænomener som du muligvis troede var danske …” med hooklinjen ”Bliv klogere på dit fædreland”. Frk. Sjørslev slutter et afsnit om margueritten med følgende konklusion: ”Men men men. På trods af sin titel (red.: som Danmarks uofficielle nationalblomst) og tilknytning til kongehuset er Margueritten altså ikke særlig dansk, da den er importeret fra De Kanariske Øer.” Gulp: Måske kan der blive tid og råd til et botanikkursus efter lidt flagrende udført redaktørdont? Vild på De Kanariske Øer er naturligvis den artsrige slægt Argyranthemum, som bestemt ikke er en Hvid Okseøje alias Marguerit! På Tenerife således fx Argyranthemum frutescens på Punta Juan Centilla (med fx Kunkeliella subsucculenta) og Barranco de Valleseco samt Argyranthemum teneriffae i Las Cañadas-området (alle HT). Hvid Okseøje er derimod en pæredansk, hjemmehørende art.

Alm. Røllike (Achillea millefolium) (LC)
En kontinental form skal være udbredt på Fyn iflg. en hemmelighedsfuld polsk botaniker (F&N/AW). Han hev dog hurtigt teltpælene op og fortsatte nomadetilværelsen i Holland, hvor den måske også er i den østlige del.

(*)Farve-Gåseurt (Anthemis tinctoria) (NA)
Forvildet til Aborg Strand (28) og ruderal på Helsned fyldplads ved Humble på Sydlangeland (34) (begge HT). Håbløs floraforfalskning derimod som udplantet på dæmningen i forbindelse med Odinsbroen ved Hedvigslund N f. Odense (29) (HT).

Farve-Gåseurt er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3), hvilket dog næppe gælder de 2 førstnævnte fund.

(*)Ager-Gåseurt (Anthemis arvensis) (NA)
Ikke noteret fra Fænø i Lillebælt (28), siden Rostrup besøgte øen i 1889, men nu atter set i åbne partier af overdrevet ”Hauptmanns Dal” V f. Hesselmose Skov (HT). Ager-Gåseurt er også spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

(*)Stinkende Gåseurt (Anthemis cotula) (NA)
Lergravene i Ryslinge Nørremark N f. den kommunale genbrugsplads V f. Gl. Fjellerup mellem Gislev og Ryslinge (31) (JHJ). Der er tidligere gravet ler i området, men vor art blev fundet i kanten af en dyrket mark (uden for sprøjtens rækkevidde) – og på meget sandet jord sammen med fx Liden Fugleklo. I TBU-arkivet savnes kartotekskort fra Vestfyn (28) og Nordøstfyn (30), ligesom der savnes belæg fra Østfyn (31) og Ærø (33). Dansk Feltflora har dog arten fra alle distrikter i Det Fynske Ørige. NF’s arkiv har angivelser fra Østfyn (alle 31) fra Oure i 1923, N f. Vejstrup Ådals udløb 1926 og Østerø i 1926 (alle Svend Andersen), ligesom samme berejste herre har den fra Assens Havn (28) i 1926.

Stinkende Gåseurt er ligeledes spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3). Arten bør uden tvivl med i Projekt Eventyrlig Flora, idet den gl. red. aldrig har set arten i Det Fynske Ørige. Med andre ord søges en ekspert på området!

Filtet Hestehov (Petasites spurius) (LC)
Nyt fra artens storfynske kerneområde på den langelandske østkyst (alle TB) (alle 34): Pæn bestand på bagstranden 200 m N f. Tranekær Fyr – ca. 600 m S f. den store bestand ved Østrig ud for Botofte, ligesom der også er ex. af arten ca. 350 m S f. fyret. Iflg. Nielsen giver og tager havet.

Hvid Hestehov (Petasites alba) (LC)
Knoppende den 15. februar i parken ved Skovsgård (DBF/OBL) under ekskursion i forbindelse med kurset i vinterbotanik, blomstrende den 8. marts i skoven Glisholm ved Hollufgård (30) hhv. den 23. marts i Lunkeris Skov på Tåsinge (32) (begge HT), afblomstret i Glisholm den 2. maj (HT). Også bemærket af en berygtet entomolog i Bredemiste Skov (31) den 7. april (BKS). I Skåne udbredt i skovklædte kløfter omkring Bråån i Rövarekulan (HT) – spontan her.

Følfod (Tussilago farfara) (LC)
Første gang i 29 år i haven ved Ny Vestergade 12 i Allested-Vejle (32) med blomstrende ex. den 9. marts – og ikke set i miles omkreds af haven (F&N/EMBH).

Et blomstrende ex. i ”Løvehave i Kirkebyskoven” (32) den 15. februar (snatur/EEE) – årets eneste botaniske observation på hjemmesiden Sydfyns natur (snatur.dk), og dermed en mere end i 2013 og 2012!

Kær-Fnokurt (Tephroseris palustris) (LC) (1997: X (A))
Lille klynge med 6 frugtende stilke (endnu også enkelte blomster den 8. juli) nær sydøsthjørnet af den ”åbne” (men tilgroende) eng i Bispeeng N f. Odense (29) (HT) – sidst meldt fra lokaliteten i 2011 (MA), nu med udsigt til Odinsbroen.

Heller ikke i 2014 set i/ved ”Nordsøen” i Tarup-Davinde grusgrave (30) (HT). Østenbælts derimod set i Borreby Mose ved Skælskør på Djævleøen (F&N/YE) og i kanten af et i 2013 nygravet vandhul på nordlige del af Ulvshale på Møn (URT/CHB).

*Smalbladet Brandbæger (Senecio inaequidens) (NA)
Stadig talrigt blomstrende på Odense St. ud for Jarlsberggade 6 (29) (HT), men nye anlæg truer – ingen Blodplet den 5. juli. Brandbægeret er også set på Odense St. af en god ven af Claus Helweg Ovesen (PEH). Savnes besynderligt nok stadig fra Vestfyn (28), hvor den i det mindste burde være langs den transfynske jernbane, og Ærø (33). Stephensen ser den gerne fundet i Middelfart (28), men måske fru Rasmussen ser den først. I Jylland nu også nået til Frederikshavn (URT/PW), hvortil kommer 2 ex. på Skive St., der blomstrede rigeligt gennem hele september og oktober (URT/DBo), samt på sydmolen i Århus Havn (URT/PW). Østenbælts (alle HT) på baneterræn på Vesterport St., København H samt en station mellem Tåstrup og Valby foruden på Sydhavsøerne Rødbyhavn på Lolland og Nykøbing Falster på Falster – på sidstnævnte lokalitet en del blomstrende ex. den 19. oktober. I Skåne (begge HT) på trafikplats Vintrie lige efter passagen af Øresundsbroen samt flere steder på baneterræn økologisk behandlet med ”planteværnseddikesyre” i Malmö.

Bitter Bakkestjerne (Erigeron acer) (LC)
Ikke noteret fra Fænø i Lillebælt (28), siden Rostrup besøgte øen i 1889, men nu atter set som fåtallig på en tør skrænt over sø nr. 5 N f. pkt. 24 (HT).

*Læge-Alant (Inula helenium) (NA)
Ingen i grøften ved markvejen til Monnet på Tåsinge (32) (DBF & SSK/ABr & CHu) pga. kraftig oprensning, hvorimod den er talrig på brakmarken S f. Vårø Skov (4 blomstrende og ca. 50 vegeterende ex.), ligesom der i en grøft i sydbrynet af skoven er set et vegeterende ex. samt i en græsmark ud for skoven 3 vegeterende ex. (ABr; HT). Uden for havehegnet i haven ved Ny Vestergade 12 i Allested-Vejle (32) (F&N/EMBH).

Pile-Alant (Inula salicina) (LC)
Lille bestand i kanten af vådområdet Ø f. Ålebæk SSV f. Gyldensten (29) – knoppende i hegnskant den 24. juni (DN/HT). Moderne genfund også i Fjordmarken (29) med ca. 15 m2 (HT & KDJ) – vor medhjemmelsmand er i den naturglade avis Fyens Stiftstidende afbildet med netop denne art i Fjordmarken. På den høje eng ved pumpestationen på ”Vibesholm Enge” SØ f. Ullerslev (31) dominerer arten endnu lokalt – den tætte bestand knoppende den 17. juni (DBF/HT). Savnes som vildtvoksende pudsigt nok stadig fra Langeland (34).

Soløje-Alant (Inula britannica) (LC)
Udbredt incl. mange endnu blomstrende ex. den 16. august på Monnet på Tåsinge (32) (DBF & SSK/ABr & CHu), ligesom den endnu er på sin sædvanlige odde ved Hovedsø på Avernak (32) (DBF/CHu & HT; HT) og på strandengen ved Kløven (33) (F&N/GMa). Derimod forgæves eftersøgt på ”Thurø Rev” (32) (Pah/HT)? Et blomstrende ex. i hækken ved Helgavej 31 i Odense (29) (HT) – plantet af Per Damsgaard Sørensen?

Trekløft-Alant (Inula conyzae) (NT) (1997: V)
Jøv (= ”Indrehovedet” af Fyns Hoved på Hindsholm) (30) (HT) – bedre pleje her end på ”Marius Bojsen Mortensens skrænt”: Ingen maskiner, vedplanter klippet. Den 19. april også 5 rosetter på muren bag det fhv. Jægerhotel samt den 23. juni 2 blomstrende ex., 3 vegeterende i muren og 3 vegeterende i ral. Ca. 50 vegeterende ex. sammen med Tyndakset Gøgeurt i tjørnekrattet på vestskrænten af Vejlø i Lillestrand ved Fyns Hoved (30) (HT), ligesom den endnu er på Mejlø i Lillestrand (30) (DBF/MKS) – men bestanden på nordøen i tilbagegang pga. tilgroning med klynger.

*Tusindstråle (Telekia speciosa) (NA)
Ny for Fænø i Lillebælt (28) i kanten af en gammel skovvej under Ask i sydvesthjørnet af Hesselmose Skov (HT). Også et enkelt sted i sydbrynet i Lodskov ved Rolfsted (30) (HT), ligesom den i Vestjylland er set incl. blomstrende ex. i et sydvendt bøgebryn ved indkørselen til Blåbjerg Flugtskydningsbane som ny for AFD-rude 1136 Stavsø (HT)?

Strand-Loppeurt (Pulicaria dysenterica) (LC) (1997: X)
En pæn bestand er genfundet lige uden for Damsbo Skov (32), hvor den ellers har været forsvundet/klemt i mange år pga. massiv opvækst af Tagrør (TRN). Delbestanden ved stien i form af et tæppe på ca. 5 m2 har overlevet de talrige anlæg i forbindelse med etablering af Odinsbroen i Bispeeng N f. Odense (29), endnu i knop den 8. juli (HT). Andre lokaliteter med moderne genfund: Strandoverdrevet V f. Vemmmenæs Færgegård på Tåsinge (32) (HT), den kvæggræssede eng ved Thurø Bund (32) (HT), det fhv. Vitsø Nor (33) med en tusindtallig bestand (KDJ), ved gadekæret i Løkkeby (34) med ca. 60 blomstrende ex. med især Prikbladet Fredløs (HT) samt i såvel lavtvoksende rigkær, strandeng og rørsump foruden på et nu græsset tidligere dyrket areal ved Keldsnor (34) med en stor bestand (KDJ).

*Rank Evighedsblomst (Gnaphalium sylvaticum) (NA)
Ny for overdrevet ”Hauptmanns Dal” V f. Hesselmose Skov på Fænø i Lillebælt (28) – også på en tilgroet mark nær dalen (HT). Kendt fra øen, siden Rostrup besøgte den i 1889.

Gul Evighedsblomst (Helichrysum arenarium) (LC)
Med Mos-Korsarve på Fyns Hoved Camping på nordspidsen af Hindsholm (30) – før blomstring den 23. juni og endnu blomstrende den 24. august (begge HT). Stadig ved ildstedet på ”Flyvesandet” (29) med ca. 12 blomstrende og ca. 24 vegeterende ex. (HT). På Sjælland på overdrevet på Diesbjerg (DBF/CE, SGC & ÅA) – dvs. på et fladt areal S f. p-pladsen. Udbredt i Skåne (alle HT) i Linnés gamle jagtmarker i Brösarps Nörra og Södra Backar, ved stendyssen Havängsdösen, ved Vitemölla og i sandsteppen omkring jernbanen NNØ f. Everöd. Hertil med kun ca. 30 blomstrende ex. i resterne af Vittskövle Klit, der skuffede med tilplantning og tilgroning.

Liden Museurt (Logfia minima) (LC)
Med Mos-Korsarve på Fyns Hoved Camping på nordspidsen af Hindsholm (30) (FØA; HT) – endnu blomstrende den 24. august (HT). Arten kan i det hele taget godt lide kørende maskinel: I Jylland set i kampvognsterræn på Børsmose Hede (nær Vrøgumvej) (HT) og Oksbøl Skydeterræn (DBF & NSV/IN). Det førstnævnte terræn er desværre overvejende udjævnet, øv – det kan man heldigvis ikke sige om arealet ud for Mosevrå Kirke.

(*)Ager-Museurt (Logfia arvensis) (NA)
I haven ved Ny Vestergade 12 i Allested-Vejle (32) (F&N/EMBH). I Hovedlandet fx i en stikant SV f. Ny Filsø og i kampvognsspor på Børsmose Hede (Ny Hedevej).

Ager-Museurt er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

(*)Kugle-Museurt (Filago vulgaris) (NA)

Salig skoleinspektør Bent Buhl-Petersens yndlingsplante er set i den hærgede forhave ved Bülowsvej 4 i Odense (29) – med juvenile ex. den 13. maj og blomstrende den 8. juni. Nye fund er der også som ret fåtallig på en tør skrænt over sø nr. 5 N f. pkt. 24 og i en tilgroet mark nær overdrevet ”Hauptmanns Dal” V f. Hesselmose Skov på Fænø i Lillebælt (begge 28) (begge HT) – kendt fra øen, siden Andersen besøgte den i 1945. Efter Fænøturen med Bettina i Havålen et ex. på ruderatet mellem Svenstrup og den gamle hovedvej Middelfart-Odense (28) (HT). Hertil på ladepladsen Ø f. pkt. 28 nær Orelund (28) med en tusindtallig bestand (HT), ved stien ud til diget hhv. på diget N f. Langø Plantage i onkel Aages ”Gyldensteen Strand” (29) (HT), på Skalbjerg Stadion (29) (HT, Bakkeløbet), på Frøbjerg Bavnehøj (29) med et ex. (F&N/NES), i et levende hegn med Hassel ved p-pladsen med det innovative lokum i den ”fantastiske” nye skov Elmelunde Skov (29) med ca. 10 blomstrende ex. (HT) og Jøv (= ”Indrehovedet” af Fyns Hoved på Hindsholm) over Fællesstrand (30) med 7 blomstrende ex., hvor ornitologer placerer deres teleskoper. Stadig på Odense St. ud for Jarlsberggade 6 (29) (HT), men nye anlæg truer. Kugle-Museurt er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

Kattefod (Antennaria dioica) (LC)
Længe forgæves eftersøgt i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) (HT) – bør eftersøges målrettet i området med de små skyttegrave på selv nordskrænten. I Sønderjylland er der på Halk Skydeterræns overdrev på Brunbjerg endnu en lille bestand (NSV/IN).

(*)Liden Burre (Arctium minus) (NA)
Ny for Fænø i Lillebælt (28) ved en ny markvej i sydbrynet af Store Skovløkke – formentlig sammen med Skov-Burre (HT). Eller er det tale om Henry Nielsens yndlingstaxon Småkurvet Skov-Burre? Liden Burre er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

(*)Æselfoder (Onopordum acanthium) (NA)
Endnu på affaldspladsen ved Kongesø på Avernak (32) (HT). Æselfoder er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

(*)Nikkende Tidsel (Carduus nutans) (NA)
Et blomstrende ex. i kanten af et levende hegn ved en kornmark ud for sydbredden af Holckenhavn Fjord (31) med mange flere Ager-Tidsel og især Horse-Tidsel (HT).

Den nikkende art savnes stadig fra Langeland (34). Nikkende Tidsel er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

(*)Tornet Tidsel (Carduus acanthoides) (NA)
Bogø i Lillestrand (30) med mange standere den 14. november såvel på og omkring toppen (pkt. 22) som på bakken lige N f. landgangsstedet mod SV (HT). Også set på toppen af Bo K. Stephensen (på toppen af dennes botaniske karriere?) i 2006  og af Per Stidsen i 1994 – ved landingsstedet også bemærket i 2010 (MCO/JH). Erik Wessberg har utvivlsomt også set den på øen, men hvad bliver der mon af ø-floraen. Fra Nordfyn (29) og Østfyn (31) foreligger kun angivelser, mens den ikke er noteret fra Vestfyn (28) endsige Langeland (34). Tornet Tidsel er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

Lav Tidsel (Cirsium acaule) (LC)
Overraskende nyt fund (burde have været med i URT!) med flere spæde planter på overdrevsbakken NØ f. Kågård (34) (AFM & TB) – senere flere ex. i blomst (TB). Endnu på Mejlø i Lillestrand (30) (DBF/MKS), i ”Gamle Rødme Svinehaver” (32) incl. 2 blomstrende ex. den 6. september (HT), på Vodrup Klint (33) (F&N/UFr) og fåtalligt på overdrevsknolden på Monnet på Tåsinge (32) (DBF & SSK/ABr & CHu). Desværre ikke set hverken på den høje eng ved pumpestationen eller i dalen i ”Vibesholm Enge” SØ f. Ullerslev (begge 31) (begge DBF/HT). På Møn fx på det kreaturgræssede, vidtstrakte overdrev Mandemarke Bakker med fx Mangegrenet Køllesvamp, Skarlagen-Vokshat og Rødplettet Rødblad (HT). I Skåne fx i Benestads Backar (HT).

Kål-Tidsel (Cirsium oleraceum) (LC)
Synes forsvundet fra grøftekanten ved et skovbryn i Snave Skov (34), idet den ikke er set de sidste 7-8 år, så måske er Langeland en plante fattigere (TB).

Ager-Tidsel (Cirsium arvense) (LC)
Hvidblomstrede ex. langs diget mellem engsøen og kystlagunen i onkel Aages ”Gyldensteen Strand” (29) (HT).

*Horse-Tidsel (Cirsium vulgare) (NA)
Ved stien ud til pumpestationen = fugletårnet i onkel Aages ”Gyldensteen Strand” (29) incl. hvidblomstrede ex. (HT). Glemt af Buchwald et al. 2013 – eller regnes den bare for spontan?

Eng-Skær (Serratula tinctoria) (NT) (1997: X)
En klynge med 7 planter i knop foruden en single plante på blåtopengen mellem Hudevad og Rolfsted (30) (HT) – noget må ske (Hindbær nærmer sig!). På den høje eng ved pumpestationen på ”Vibesholm Enge” SØ f. Ullerslev (31) er der endnu pæn bestand med mindst et par hundrede skud, endnu i knop den 17. juni (DBF/HT). De 2 nævnte lokaliteter i Vindinge Å’s dal er nu de eneste kendte med Eng-Skær på Fyn. Hvad bliver der mon af den statusartikel til URT, som skulle udarbejdes af Niels Faurholdt og Finn Skovgaard?

Smalbladet Knopurt (Centaurea pannonica) (NE)
Få vinterstandere på græsrig kystbrink på ”Gruelund Strand” ved Låddenborg (34), et ex. i knop i kanten af en brakmark ved Nygård Hjørne (ved Y-kryds) (en rest af en gammel overdrevsbestand?) samt hist og her frugtende på Feddet ved Stoense Havn. Vel alle til hobe naturlige forekomster (alle F&N/HN, med foto) af dette taxon, der bør undersøges nærmere i Det Fynske Ørige.

*Pomerans-Høgeurt (Pilosella aurantiaca) (LC)
Tilsyneladende ny for øen (bis auf Widerspruch fx fra specialkonsulenten!) i en græsset græsmark ved søområdet på Avernak (32) (DBF/CHu & HT; HT). Hertil i kanten af en markvej ved Fuglevig nær Vissenbjerg (29) (F&N/NES).

Lancetbladet Høgeurt (Pilosella lactucella) (LC)
Forgæves eftersøgt i ”Voldtofte Made Øst” (28) (HT & TRN) – sidst set her i forbindelse med AFD-inventering i 1998 (TRN). En lavtvoksende art, der desværre nok er i frit fald i Det Fynske Ørige og dermed kandidat til den fynske rødliste i forbindelse med Projekt Eventyrlig Flora. I Vestjylland endnu med Dunet Havre på en myretue i rigkæret N f. Fidde Sø (CaM & HT).

Ru Bittermælk (Picris hieracioides) (LC)
Ved en sti nær grusgraven N f. Holckenhavn Fjord (31) (DN/HT & KDJ) og talrig på en artsrig V-exp. vejskrænt i Løkkeby (34) (HT).

Høst-Borst (Leontodon autumnalis) (LC)
Med Farve-Visse S f. Skansehage på Fænø i Lillebælt (28) (HT). Pudsigt nok ikke noteret fra øen, siden Rostrup besøgte den i 1889.

Hundesalat (Leontodon saxatilis) (LC) (1990: R)
Interessant genfund på Ravnebjerg på Korshavn-delen af Avernakø (32) incl. mange blomstrende ex. (DBF/CHu & HT; HT) – kendt herfra af Rostrup, dvs. siden før 1907. Nye fund er der med 10 blomstrende ex. i et vejkanthjørne mellem Kertemindevej og Rørbækvej ved Rørbæk (30) (BKS) og med et enkelt ex. på den ”afkørte” komposteringsplads på den +/- lukkede Simmerbølle fyldplads alias Kassebølle komposteringsanlæg på Centrallangeland (34) (HT). Moderne genfund er der som talrig på overdrevsknolden Store Stege ved Dyreborg (32) (HT) og med ligeledes mange blomstrende ex. den 4. oktober på ”Thurø Rev” (32) (Pah/HT).

Hertil på Sprogø i Storebælt set (alle HT & LH) med et blomstrende ex. på overdrevet, med do. i græsplænen ved gården og med ca. 10 blo. ex. mellem egetræerne i alléen – vel indslæbt med græsfrø til øen? Lige noget for Kurt Due Johansen, der går imod sin forening DOF’s officielle politik.

Stivhåret Borst (Leontodon hispidus) (LC)
Ingen fynske meldinger om denne næsten sikre fynske rødlisteart, når der nu kommer gang i Projekt Eventyrlig Flora. På Sjælland i kalkkæret ved Diesbjerg (DBF/CE, SGC & ÅA, leg. SGC) samt udbredt på Møns Klints overdrev (alle HT): Jydelejet, Høvblege og Mandemarke Bakker.

Lav Skorsoner (Scorzonera humilis) (LC)
Ikke set pga. idel tilgroning den 17. juni på den høje eng ved pumpestationen på ”Vibesholm Enge” SØ f. Ullerslev (begge 31) (begge DBF/HT) – derimod flere frugtende ex. i den fhv. plantage i dal, men svær at se. S f. Mariager Fjord i Nordjylland på overdrevet i Lambæk Dal og på det ligeledes kreaturgræssede overdrev under gravhøjen Hohøj Ø f. Mariager (begge HT).

*Have-Skorsoner (Scorzonera hispanica) (NA)
Stadig hist og her afblomstrende på den mark, hvor arten tidligere blev dyrket, men som nu er indlemmet i Fugleværnsfondens reservat ved Bøjden Nor (32) (FVF/TV). Så må den da spredes til markvejkanterne i området – det ville være mere interessant!?

(*)Eng-Gedeskæg (Tragopogon pratensis ssp. pratensis) (NA)
På den østlige vejkant 7.4 km S f. Scheelenborg Skov (30), blomstrende kl. 12, og ved en delvist nældetilgroet sti i overdrevet ved Bakkelundgård (32) med et blomstrende ex. kl. 12.45 (begge HT). Eng-Gedeskæg er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

*Småkronet Gedeskæg (Tragopogon pratensis ssp. minor) (NA)
Ikke noteret fra Fænø i Lillebælt (28), siden Rostrup besøgte øen i 1889, men nu atter set omkring sø nr. 2 i vestbrynet af skoven Nørretoft (HT).

(*)Cikorie (Cichorium intybus) (NA)
Med hvidblomstrede ex. langs markvejen på strandoverdrevet ”Feddet” S f. Nordenhuse (31) (HT). Cikorie er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

(*)Strandsalat (Mulgedium tatarica) (NA)
Ny for Fænø i Lillebælt (28) med et vegeterende skud på en stenet strandvold mod S sammen med en hidtil uverificeret solanacé og en art af Mælde (HT). Også nyt fund på stranden langs Strandvejen i Strib (28) (PW) – finderen spørger, om arten er blevet registreret så langt mod N på vestsiden af Fyn: Det er den med få planter omkring årtusindeskiftet på kysten Ø f. Strib, men V f. den åbne del af Røjle Klint (28) (AM & TRM), som meddelt i årsrapporten for 2006 efter mellemkomst ved Bent Vestergaard Petersen, idet gummistøvleægteparret kan være noget hemmelighedsfuldt. Arten er dog stadig sjælden i det nordfynske område, hvor vi proklamerede den ny for selve den nordfynske Kattegatkyst på kystskrænten NV f. Nørreby ved Nærå Strand (29) med en snes blomstrende ex. helt mod V (NSK/HT) i 2013. Her er den imidlertid også set i 2012 – endog på den anden side af Bogense (dvs. V f.), nærmere betegnet med en lille blomstrende bestand på stranden ved Storkenhøj Ø om Fogense Enge (F&N/KiR). Desværre ikke genfundet under den S-exp. klint på Avernak-delen af Avernakø (32) (HT) – første gang set her af inventøren den 21. august 1983, men ikke i AFD. Synes senest set her af 2 kendte ornitologer i 2006 (BSN & EEE). Kendes i AFD dog fra sydkysten af Avernak østligere ved Munke (32) (TRN). Nogle til fugleognatur.dk meldte fund af denne endnu spredende art som ny for Nordøstfyn (30) og Østfyn (31) (F&N/EO) har vist sig ikke at være den (og er siden slettet fra F&N ved den gl. red.’s irriterende mellemkomst) – men arten bør naturligvis yderligere eftersøges her, ligesom den stadig også mangler på Langeland (34). At Strandsalats spredning langs de danske kyster næppe er afsluttet, ses udtrykkeligt af, at den fortsætter sin spredning mod nord med et nyt fund på nordsiden af Vejle Fjord med 10 store ex. på en strandbred ca. 500 m Ø f. p-pladsen ved Stenhøj Strand (URT/KAP) – den p.t. nordligste forekomst i Danmark. Vestergaard Petersen repræsenterer for DMU’s rødliste den klassiske opfattelse, at arten stammer fra Vestasien og området omkring Sortehavet og er ført til Østersøområdet med ballastsand eller korn. Strandsalat er imidlertid spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

Skebladfamilien (Alismataceae)

Brudelys (Butomus umbellatus) (LC)
Stadig udbredt i Odense Å, hvor den fx findes ud for Solevad (29) og Flægskov ved Vittinge (32) (begge F&N/NES). Et blomstrende ex. er set i Stavids Å mellem Næsby og Tarup (29) (F&N/SRP).

Vejbred-Skeblad (Alisma plantago-aquatica) (LC)
På Fænø i Lillebælt (alle 28) i bredzonerne af sø nr. 4 V f. skoven Nørretoft (også enkelte ex. i søen), sø nr. 5 N f. pkt. 24, sø nr. 7 NNV f. Smedehuset, sø nr. 8 SSV f. pkt. 39 og sø nr. 10 i Hesselmose Skov (alle HT). Ikke noteret fra øen, siden Rostrup besøgte den i 1889.

Alm. Søpryd (Baldellia ranunculoides) (LC) (1997: X)
Atter set i det udtørrende vandhul nær markvejen i Urup Dam (30) (HT).

Frøbidfamilien (Hydrocharitaceae)

Alm. Vandpest (Elodea canadensis) (LC)
Ny for Fænø i Lillebælt (28) i sø nr. 9 nær fyrbygningen i sydvesthjørnet af Hesselmose Skov med fx den udsatte Hvid Åkande (HT).

Krebseklo (Stratiotes aloides) (LC)
10 små rosetter i Pebermosen (34) som et nyt eksempel på floraforfalskning med mindst 2 blokke Have-Nøkkerose – begge udplantet omkring 2013 (F&N/HN), i det mindste nænvt herfra i årsrapporten for 2013 (TB). Og hvad så med Pebertræ, der vist nok har givet mosen sit navn!? Vi kan ikke sige det for tit: En tragisk skæbne for årskrøniken, hvis falske Kajs ideer breder sig, føj for den. Et medlem af Fynskredsens fredningsudvalg har også disse idéer – men han vil blive holdt i kort snor af de 3 andre medlemmer. Krebseklo savnes fra Vestfyn (28) og Ærø (33) (men er den overhovedet vild i Det Fynske Ørige?). Stop for faciliteret spredning!

Blomstersivfamilien (Scheuchzeriaceae)

Blomstersiv (Scheuchzeria palustris) (VU)
Pæn vegeterende bestand og enkelte individer med frugtsætning i august i Ravnebjerg Skov (32) – dog ses også tilgroning her (NSF/JH). Muligvis ikke så tosset, når man sammenligner med den dystre prognose for arten på denne lokalitet i årsrapporten for 2007. Østenbælts et frugtende ex. i august i Lyngby Åmose i Whiskybæltet (URT/TV).

Vandaksfamilien (Potamogetonaceae)

Svømmende Vandaks (Potamogeton natans) (LC)
Ny for Fænø i Lillebælt (28) som dominerende art i sø nr. 5 N f. pkt. 24 (HT).

På den samme ø (28) også i sø nr. 10 i Hesselmose Skov, men her dominerer grønalger (HT).

Vejbred-Vandaks (Potamogeton coloratus) (V)
Atter set i det udtørrende vandhul nær markvejen i Urup Dam (30) (HT). Denne sårbare vandplante med de vejbredlignende blade savnes fra Vestfyn (28) og Ærø (33). Arten er dog ikke overført til vejbredslægten ligesom mange tidligere maskeblomstrede!

Kruset Vandaks (Potamogeton crispus) (LC)
Dominerende art i sø 5 N f. pkt. 24 Fænø i Lillebælt (28) (HT) – kendt fra øen, siden Andersen så den i 1945. På den samme ø (28) også i sø nr. 8 SSV f. pkt. 39 (HT).

Hjertebladet Vandaks (Potamogeton perfoliatus) (LC)
Opstrøms Kratholm i Odense Ådal stadig i åen ud for Engsvinget i Bellinge (29) (HT). Med få cellelag tynde blade, der letter optagelse af kulstof (DBF/FØA om Søernes Planter den 28. januar).

Liden Vandaks (Potamogeton berchtoldii) (LC)
Ny for Fænø i Lillebælt (28) som dominerende art (med synlige kirtler) sammen med grønalger i sø nr. 7 NNV f. Smedehuset – også en art af Chara (HT).

Børstebladet Vandaks (Potamogeton pectinatus) (LC)
Dominerende art i søen opstået efter udgravning til en cementpram på Stige Ø Nord (29) (OSK/HT & KDJ).

Bændeltangfamilien (Zosteraceae)

Ålegræs (Zostera marina) (LC)
Findes hele vejen rundt om Fænø i Lillebælt (28) – fx med alger ved Espenhoved (BBR & HT). Ikke noteret fra øen, siden Rostrup besøgte den i 1889. No fuimos levantados por la ballena.

Sivfamilien (Juncaceae)

Butblomstret Siv (Juncus subnodulosus) (LC)
Lokaliteter med moderne genfund af kalkkærets primære karakterart: Fåtallig i Aborg Mose (28) – længst ude mod havet dog en tæt bestand yderst på begge sider af hovedgrøften (HT), lokalt dominerende art i ”Voldtofte Made Øst” (28) (HT & TRN), i vådområdet V og Ø f. Ålebæk SSV f. Gyldensten (29) – her er nu græsningspleje, så ingen DN’ere behøver at ødelægge ryggen ved at svinge leerne (DN/HT), endnu lokalt dominerende i kalkkæret mod Ø i Serup Mose (29) (HT), i det tilgroende ekstremrigkær og på lokaliteten med Maj-Gøgeurt i Rue Mose (29) (DN/HLa, OR & VL, leg. HT), i Odense Ådal ud for Vestervang i Skt. Klemens (29) (HT), i ”Nordskov Enge” på det nordlige Hindsholm (30) (HT), i Urup Dam (30) (HT), sparsom både N og S f. bækken i ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (begge 30) (begge HT), i ”Langemose” SØ f. Ullerslev (31) (DBF/HT), på arealet under tilgroning SV f. Holckenhavn Fjord (31) (NSF/JH) ikke overraskende også set samt med store mængder i kalkkæret i den sydlige del af Ristinge Nor (34) (VBD/CD & TB). På Sjælland i kalkkæret ved Diesbjerg med en klynge lavest i den fhv. sø med Kær-Mangeløv og Bredbladet Dunhammer (DBF/CE, SGC & ÅA). I Skåne fx i Benestads Backar, hvor den ofte er dominerende art (i lighed med Rust-Skæne) (HT).

Liden Siv (Juncus bulbosus) (LC)
Ingen nye meddelelser fra Det Fynske Ørige – skal den med i Projekt Eventyrlig Flora? I Vestjylland fx i fattigkær i Gammel Filsø mod NØ (HT) og i kampvognsterræn på Oksbøl Skydeterræn (DBF & NSV/IN) samt på Læsø i Holtemmen (HT). I Skåne udbredt i Store Mosse, højmose under genopretning (HT).

Tue-Siv (Juncus tenuis) (LC)
Stadig flere steder mellem brosten på Odense St. ud for Jarlsberggade 6 (29) (HT) – breder sig vel, men nye anlæg truer. Savnes i den fynske udkantsregion kun fra Nordøstfyn (30) – en tvivlsom angivelse fra ”Bogensø Strand” på Hindsholm i 2013 (DBF/FS & PW) har ikke kunnet verificeres. Tue-Siv er derimod set i den degenererede højmose Horreby Lyng på Falster. DMU siger LC, så det accepterer/adapterer vi.

Strand-Siv (Juncus maritimus) (LC)
Lokaliteter med moderne genfund: Eskemose Have (32) (NSF/JH), talrig omkring Noret ved Dyreborg (32), såvel på Fyns- som på Knold-siden (HT), flere steder på Monnet på Tåsinge (32) (DBF & SSK/ABr & CHu) samt lokalt do. ved Hovedsø på Avernak (32) (DBF/CHu & HT; HT). I Sønderjylland ca. 25 tuer inderst på strandengen ved Noret ved Halk (Halk Skydeterræn) (NSV/IN).

Blågrå x Lyse-Siv (Juncus inflexus x effusus) (NE)
Tilsyneladende 4 klynger af denne hybrid på den +/- lukkede Simmerbølle fyldplads alias Kassebølle komposteringsanlæg på Centrallangeland (34) (HT), belæg haves. Henry Nielsen angiver, at fx Knop- x Lyse-Siv kan være almindelig.

Tråd-Siv (Juncus filiformis) (LC)
Ingen nye meddelelser fra Det Fynske Ørige – skal naturligvis med i Projekt Eventyrlig Flora. I Vestjylland fx i fattigkær i Gammel Filsø mod NØ (HT) og i rigkær i Gammel Filsø mod N (Fidde Sø) – her også hybriden med Klit-Siv (CaM & HT).

Stor Frytle (Luzula sylvatica) (LC)
Flere steder dominerende art i bøgeskoven på den jysk-fynske ø Fænø i Lillebælt (28) – fx Svenskebatteri, Espenhoved, Store Skovløkke (BBR & HT; HT). I Det Fynske Ørige i øvrigt endnu kun kendt fra Nordfyn (29) og Nordøstfyn (30) – forekomsten under plantede egetræer nær lokummet i Tarup-Davinde grusgrave (DBF/FS & PW 2013) udgør dog ikke en hjemmehørende bestand. Udpræget dominerende art flere steder i bøgeskov på plastisk ler i Munkebjerg Strandskov S f. Vejle Fjord (HT).

Halvgræsfamilien (Cyperaceae)

Fladtrykt Kogleaks (Blysmus compressus) (LC)
Næppe tidligere set i et spor N f. Holckenhavn Fjord (31) (DN/HT & KDJ). Lokaliteter med moderne genfund er strandengen ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) (DBF/MKS) og kalkkæret i den sydlige del af Ristinge Nor (34) (VBD/CD & TB).

Rødbrun Kogleaks (Blysmus rufus) (LC)
Stadig i strandengen ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) med høje ex. (indtil en snes cm) i den kærprægede del (DBF/MKS). På Læsø fx talrig på græssede strandenge på Kringelrøn og Vester Nyland (begge HT).

Fåblomstret Kogleaks (Eleocharis quinqueflora) (LC)
Stadig i vældet S f. åen i Brænde Ådal ved Kerte Vandværk (28) (HT) og strandengen ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) (DBF/MKS). I Skåne fx i et væld i Benestads Backar (HT).

Tue-Kogleaks (Trichophorum cespitosum coll.) (NE)
Stadig i Storelung og Nybo Mose (begge 32) – begge steder meget tørt i sommeren 2014 (begge NSF/JH). Biowide har Vestlig Kær-Tuekogleaks (= Vestlig Tue-Kogleaks) (ssp. germanicum) (LC) i Nybo Mose (32) (BW/IG)! Endnu i årsrapporten for 2008 skrev vi forsigtigt, men lovligt optimystisk, at alle sydfynske fund af Tue-Kogleaks iflg. Dansk Herbarium tilhører den østlige underart Østlig Tue-Kogleaks ssp. cespitosum (NE) (alias Østlig Kær-Tuekogleaks sensu Feilberg). Et i 2008 indsamlet belæg fra en balk i en tørvegrav i højmosen Storelung (32) (HT) blev i AFD imidlertid bestemt til den vestlige underart (det. Per Hartvig), som dermed var ”ny” for Sydfyn. Bladskeden hos denne underart er med en 2-3 mm bred, skrå, bredt hindekantet åbning, der sidder løst (kan man se det på pressede individer?) omkring det furede strå. Revision af fynsk materiale er uden tvivl påkrævet! Der er ingen fund af kollektivarten fra Østfyn (31) endsige Ærø (33). Ups: Desværre blev meddelelsen i 2009 forsynet med det forkerte latinske navn på underarten! Hvor var korrekturen?

Sort Skæne (Schoenus nigricans) (R)
Holder tilgroningen stangen i sit smørhul i Lisbjerg Mose (29), men arealet er under kraftig tilgroning (NSF/JH). Hvad bliver der af LIFE-naturplejeprojektet? I Det Fynske Ørige er Sort Skæne ud over Nordfyn (29) kun kendt fra Østfyn (31).

Hvas Avneknippe (Cladium mariscus) (LC) (1990: R)
Synes ny for Helnæs Made (28) med en mindre bestand på statens areal V f. arealet under Holmegård (NSF/EV). Fundet burde have været med i URT, men lidt indirekte meddelt den 23. april! Senere var der ikke tid til at snakke om fundet – bad luck. Et enkelt fund er via en klumme i Fyns Amts Avis sluppet ud fra en nu også sejlende botanikers NOVANA-registreringer (NSF/JVC): Fakkemose (34). Lige så lidt overraskende også set i Urup Dam (30) (HT). I Sønderjylland, hvor arten er sjælden, optræder den endnu som lokalt dominerende i det højtvoksende rigkær Grønkær ved Hejsager Strand, men her er desværre stødt en meget grim opfyldning til (HT).

Hvid Næbfrø (Rhyncospora alba) (LC)
Endnu lokalt talrig under mosturen den 2. november i Storelung ved Nørre Broby (32) (DBF/IG), men længe varer det næppe. Også i Stævningen ved Kværndrup (32) (BW/IG) – kendt herfra siden Rützous angivelse hos Lange & Mortensen i 1879. I dansk flora kategoriseres Hvid Næbfrø nu som meget sjælden på Øerne. I Vestjylland er den hyppigere: Fx i kampvognsterrænet på Oksbøl Skydeterræn og i heden på Grærup Klint (begge DBF & NSV/IN) – på tur med den ganske rapkæftede københavnske bryolog Maria Glahn.

Tvebo Star (Carex dioica) (LC)
Talrig på det statsejede areal i Helnæs Made (28) (EP) og opstrøms Kratholm i Odense Ådal i ”Storgårds Væld” (29) – her 3 hanlige strå set (HT). I Vestjylland fx i heden på Grærup Klint (DBF & NSV/IN) og på Læsø fx i græsningsmosaikken i Holtemmen (HT).

Loppe-Star (Carex pulicaris) (LC)
Ligeledes talrig på det statsejede areal i Helnæs Made (28) (EP) – hvem Plöger arbejdede for, er i skrivende stund uvist. Endnu også i Lisbjerg Mose (29), men arealet under kraftig tilgroning (NSF/JH). I modsætning til Tvebo Star er Loppe-Star ikke kendt fra de fynske sydhavsøer (33, 34).

Trindstænglet Star (Carex diandra) (LC)
Endnu N f. bækken i ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (30) (HT) – kommer med i Projekt Eventyrlig Flora.

Langakset x Top-Star (Carex appropinquata x paniculata) (NE)
Stor tue med 2 mm tykke rødder ”Voldtofte Made Øst” (28) (HT & TRN) – ofte er Langakset Star forsvundet. Muligvis også hybriden i Serup Mose (29): 2 tuer i kalkkæret mod Ø (HT). Her får vi et problem i Projekt Eventyrlig Flora uden ekspertbistand.

Knold-Star (Carex nigra var. recta) (LC)
Ny for Fænø i Lillebælt (28) i den kystnære mose ud for skoven Nørretoft (HT).

Tue-Star (Carex cespitosa) (LC) (1990: R)
Nyt fund med 4 pæne tuer i den tilgroende Bjørnemose ved Hårby Å S f. Gummerup (28) (HT & TRN). Hertil godt 25 tuer i Skånemose (32) (EP). Lokaliteter med moderne genfund: Nedbidte tuer i vådområdet (incl. en enkelt tue i kalkkær) Ø f. Ålebæk SSV f. Gyldensten (29) (DN/HT), ”Præsteengen” ved Stenløse (29), flot blomstrende tuer (DN/HT, HT, VBD/HT) og i Odense Ådal ud for Vestervang i Skt. Klemens (29) (HT), ca. 40 pæne tuer med mange blomstrende skud. Frugtende på ”Præsteengen” den 15. juni (VBD/HT). Derimod forgæves søgt i kæret ved den fhv. spejderhytte Canytten ved Glisholm ved Hollufgård (29) (HT) – for tidligt den 2. maj eller påvirkning fra det nye motorvejsanlæg? I Jylland ny for TBU-d. 17 ved kanten af en sø i et lille skovområde ved Herborg nær Videbæk (F&N/EBr).

Udspilet Star (Carex extensa) (LC)
Ny for Fænø i Lillebælt (28) med mindst 70 blomstrende tuer på Skansehage incl. en tue med ca. 100 blomstrende strå (BBR & HT; HT). Hertil er 34 ex. set lidt V f. havnen N f. Lyø By (32) (F&N/EWe), ligesom der er set over 50 tuer sammen med Spidshale og i alt mindst 500 tuer på den sydøstlige del af odden mod NV på Storeholm ud for Ristinge Hale (34) (HT) – en enkelt tue blev set her i forbindelse med AFD-inventering (HN 1996). Andre moderne genfund: Eskemose Have (32) (NSF/JH), lokalt talrig ved Skanodde Sø på Avernak-delen af Avernakø (32) (DBF/CHu & HT; HT), talrig omkring Noret ved Dyreborg (32) – såvel på Fyns- som på Knold-siden (HT), flere steder på Monnet på Tåsinge (32) (DBF & SSK/ABr & CHu) og med en tusindtallig bestand på Ærøshale på Ærø (33) (HT).

Gul Star (Carex flava) (NT) (1997: V)
Set det sædvanlige sted i Urup Dam (30) (HT). Gul Star savnes helt fra Vestfyn (28) og Ærø (33). I Skåne på en skoveng ved Bråån i Rövarekulan (HT).

Krognæb-Star (Carex lepidocarpa) (LC)
Stadig i vældet S f. åen i Brænde Ådal ved Kerte Vandværk (28) (HT). Pæne bestande er der også på ”Præsteengen” ved Stenløse (29) (DN/HT; HT; VBD/HT), opstrøms Kratholm i Odense Ådal i ”Storgårds Væld” (29) – også fåtallig mod S (HT) og S f. bækken i ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (30) (HT). Krognæb—Star savnes fra de fynske sydhavsøer (33, 34). I Skåne fx i vældet i Benestads Backar (HT).

Fjernakset Star (Carex distans) (LC)
Kun en tue på Skansehage på Fænø i Lillebælt (28) (HT) – kendt fra øen siden Rostrups besøg i 1889. Udkonkurreres den mon af Udspilet Star? Også set i en græsset strandeng på Vester Nyland på Læsø (HT).

Skede-Star (Carex hostiana) (LC)
Kan vise sig at være en fynsk rødlisteart og medtages naturligvis i Projekt Eventyrlig Flora. På Sjælland en del ex. sammen med Tætblomstret Trådspore i kalkkæret ved Diesbjerg (DBF/CE, SGC & ÅA).

Blære-Star (Carex vesicaria) (LC)
Nyt fund i en lavning i den ”fantastiske” nye skov Elmelunde Skov (29) med et tæppe på 4 m2 (HT). 30 m2 i Store Skovløkke på Fænø i Lillebælt (28), hvor den findes på engen V f. en fugtig aske- og elleskov (HT) – også set her af Svend Andersen. Et lille tæppe er der i mosen i Ernebjerg Skov (29) (HT). Endnu også på ”VIP-engen” i Borreby Møllebæks dal (29) (HT) – de lavtvoksende Star-arter er derimod forsvundet herfra pga. katastrofal jagtpleje. Sennegras anvendes i samisk fodtøj: Først tørres og bankes planten, en passende mængde bliver så lagt ind i fodtøjet, som forsigtigt tages på, så sennegræsset bliver liggende jævnt fordelt rundt om foden, det giver god isolation og holder fødderne tørre og varme. Den også i sameland hyppigere Næb-Star anvendes ligeledes.

Tykakset Star (Carex riparia) (LC)
Dominerende art i den kystnære mose ud for skoven Nørretoft på Fænø i Lillebælt (28) (BBR & HT; HT), også i tilknytning til strandengen S f. overdrevsknolden. Ligeldes dominerende ved sø nr. 1 bag Kajshoved (HT). Udbredt i de tilgroede overgangsrigkær i Stoense Mose og i Botofte Mose (begge 34) (begge HT).

Tråd-Star (Carex lasiocarpa) (LC)
Stadig i Stævningen ved Kværndrup (32) (BW/IG), hvor den blev taget til Dansk Herbarium i 1929 af NF-manden Hans Peter Kristensen. Om den er fundet i nyere tid på lokaliteten ved vi ikke, da vi ikke længere har adgang til Fyns Amts registreringer, som nu hemmeligholdes af Naturstyrelsen i de dybe sydfynske skove. Kan være en fynsk rødlisteart (ellers stort set kun i kalkkær?) og kommer med i Projekt Eventyrlig Flora.

Vår-Star (Carex caryophyllea) (LC)
Endnu på den høje eng ved pumpestationen på ”Vibesholm Enge” SØ f. Ullerslev (31) (DBF/HT), ligesom den stadig optræder på ”Hestebakken” i Svanninge Bakker (32) (BW/IG). I Jylland fx på overdrevet Brunbjerg på Halk Skydeterræn (NSV/IN), på Sjælland på overdrevet på Diesbjerg, om end vegeterende (DBF/CE, SGC & ÅA).

Græsfamilien (Poaceae)

Skov-Svingel (Festuca altissima) (LC)
Flot bestand i Radby Skov (29) på vejskrænten og plateauet (HT).

Langstakket Væselhale (Vulpia bromoides) (LC)
Lokalt dominerende med Mos-Korsarve på Fyns Hoved Camping på nordspidsen af Hindsholm (30) (HT). Hertil ca. 1000 ex. på et ugræsset overdrev V f. Lyø By på Lyø (32) (F&N/EWe).

*Stor Væselhale (Vulpia myurus) (NA)
I en skovvej i en lærkeplantage i Nørretoft på Fænø i Lillebælt (28) (HT). Stadig overalt, med små som store ex., på Odense St. ud for Jarlsberggade 6 (29) (HT), men nye anlæg truer. Også ved transformerparken på Holmstrup St. (29), men ikke på det gamle rangerterræn (HT). Ca. 50 ex. i en sandmark på Ravnebjerg på Korshavn-delen af Avernakø (32) (F&N/EWe). Stor Væselhale savnes stadig fra Ærø (33) – det kan næppe passe. Østenbælts fx på baneterræn på Ringsted Station (talrig ligesom på flere andre sjællandske rangerterræner, fx Ø om Tåstrup) (alle HT), hertil i Skåne på baneterræn økologisk behandlet med ”planteværnseddikesyre” i Malmö (HT).

*Klit-Væselhale (Vulpia membranacea) (NA)
I tusindtal på Nordstrand ved Kerteminde (30) (CaM; HT) – især i stabiliseret ”hvid” klit. Kaj Sand-Jensen kunne her antage badenymfespredning, idet frugterne hænger fast i bikinien eller håndklædet. Fundet her i 2007 (BKS, det. HÆP) – nu mere invasiv på stedet end Rynket Rose.

Stortoppet Rapgræs (Poa palustris) (LC) (Buchwald et al. app. 2)
Flere steder på ruderatet med jordbunker mellem Svenstrup og den gamle hovedvej (28) (HT). Stadig flere steder på Odense St. ud for Jarlsberggade 6 (29) (HT), men nye anlæg truer. Et ex. SV f. havnen N f. Lyø By (32) (F&N/EWe). Stortoppet Rapgræs savnes stadig fra Ærø (33) – det kan næppe heller passe. Vestenbælts ved kanalen S f. Fidde Bro i Gammel Filsø mod NØ (HT), i Skåne ved vejen til Store Mosse i Hässleholm Kommune (HT).

Fladstrået Rapgræs (Poa compressa) (LC)
Udbredt på ruderatet med jordbunker mellem Svenstrup og den gamle hovedvej (28) (HT). Lokalt talrig på baneterræn ved Eskilstrup St. på Falster (HT), når man nu alligevel sku’ ha’ en (udmærket) tyrkerpizza i stationsbyens eneste tilbageværende detailsalgsforretning.

Alm. Hundegræs (Dactylis glomerata ssp. glomerata) (LC)
Albinistiske ex. er set i kanten af en høslæteng i den ellers tilgroende Bjørnemose ved Hårby Å S f. Gummerup (28) (HT & TRN).

Skov-Hundegræs (Dactylis glomerata ssp. lobata) (LC)
Nyindslæbt til en vejkant ved skovvejen Mælkevejen i Vester Stigtehave (34) (F&N/HN). Indslæbes iflg. meddeleren nu af det fynske skovvæsen fra hovedøen, hvor den tidligere synes indslæbt med parkgræs til fx Tranekær (34).

Tæppegræs (Catabrosa aquatica) (LC) (1997: X)
Ikke set i dalen i ”Vibesholm Enge” SØ f. Ullerslev (31) (DBF/HT) – vel pga. tilgroning og måske især tørke.

Alm. Hjertegræs (Briza media) (LC)
Trods alt endnu en række lokaliteter med moderne genfund: ”Voldtofte Made Øst” (28) (HT & TRN), Fjordmarken (29 (HT & KDJ), vældet over for Engsvinget i Bellinge opstrøms fordums Kratholm i Odense Ådal (29) (HT), ”Storgårds Væld” længere opstrøms fordums Kratholm (29) med en pæn bestand (også talrig mod S) (HT), Mejlø i Lillestrand (30) (DBF/MKS), udbredt både N og S f. bækken i ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (begge 30) (begge HT), udbredt i Urup Dam (30) (HT), på den høje eng ved pumpestationen og i dalen mod NV på ”Vibesholm Enge” SØ f. Ullerslev (31) (DBF/HT), i et spor N f. Holckenhavn Fjord (31) (DN/HT & KDJ), Sandbjerg i ”Jordløse Bakker” (32) mange blomstrende ex. den 7. juni (HT) og Fakkebjerg (34) (HT) – med skopet indstillet på Sort Stork. Mon den er under 100 lokaliteter i Det Fynske Ørige, inden Projekt Eventyrlig Flora er afsluttet? Vestenbælts fx i kanten af en fhv. ager under Kløvbakke N f. Fidde Sø (CaM & HT), østenbælts fx på overdrevet Høvblege på Møn (HT). I Skåne (alle HT) fx i et vældpræget kær oven for Bråån i Rövarekulan, Linnés gamle jagtmarker i Brösarps Södra Backar, Benestads Backar og sandsteppen omkring jernbanen NNØ f. Everöd.

Nikkende Flitteraks (Melica nutans) (LC)
4 vegeterende ex. mellem varpeskud og en skovsti i Svenstrup Skov (29) på dens nyklassiske lok. (HT) – bør checkes tidligere, idet det reelt er for sent den 7. juli. Aftagende art på Fyn – eller overset?

Eng-Havre (Helictotrichon pratense) (LC)
Endnu talrig i ”Steppereservatet” på Grindløse Ås ved Kronsbjerg (29) (HT), hvorimod kun mod V ved trådhegnet nær pumpestationen på den høje eng på ”Vibesholm Enge” SØ f. Ullerslev (31) (DBF/HT). Mangler måske på Ærø (33) – dog ikke iflg. superbotanikerne fra HabitatVision. På Sjælland i kalkkæret ved Diesbjerg (DBF/CE, SGC & ÅA, leg. SGC) og talrig på Høvblege på Møn. I Skåne (alle HT) fx i Benestads Backar, i sandsteppen omkring jernbanen NNØ f. Everöd og på Billebjär ved Lund.

Dunet Havre (Helictotrichon pubescens) (LC)
Lokaliteter med moderne genfund kan det kun blive til: ”Voldtofte Made Øst” (28) (HT & TRN), ved ildstedet ved ”Præsteengen” ved Stenløse (29) (DN/HT; HT; VBD/HT), på overdrevet over for Engsvinget i Bellinge opstrøms fordums Kratholm i Odense Ådal (29) (HT), strandvolden på ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) (DBF/MKS), den høje eng ved pumpestationen på ”Vibesholm Enge” SØ f. Ullerslev (31) som endnu talrig (DBF/HT) og på Sandbjerg i ”Jordløse Bakker” (32) (HT) – den sidstnævnte lokalitet (32) også med Eng-Havre (TRN). I Hovedlandet fx på på en myretue med Lancetbladet Høgeurt i rigkæret ved nordbredden af Fidde Sø (CaM & HT).

Festgræs (Hierochloë odorata) (LC)
Bestanden ved Risinge (31) har tilsyneladende overlevet planen om en andedam (BKS), idet etablering af dammen ganske viseligt blev forbudt af Nyborg Kommune efter et forholdsvist moderat pres fra biodiversitetsrepræsentanten. Hertil moderne genfund i Serup Mose (29) med en pæn bestand med mange blomstrende ex. (HT), på et areal under tilgroning S f. Holckenhavn Fjord (31) (NSF/JH) og som vanligt på plads under fugletårnet på Østerø-halvøen ved Nyborg (31), men kun med et blomstrende ex. over tagrørsumpen set den 26. maj (HT, lynobs). Endnu engang forgæves eftersøgt i kanten af den temporære sø ved den høje eng ved pumpestationen på ”Vibesholm Enge” SØ f. Ullerslev (31) (DBF/HT). Savnes stadig fra Nordøstfyn (30) (meget nær lokaliteten ved Risinge) og Sydhavsøerne (33, 34).

Glat Rottehale (Phleum phleoides) (LC)
I ”Steppereservatet” på Grindløse Ås ved Kronsbjerg (29) (HT). Udbredt på overdrev i Skåne (HT) – fx på Billebjär ved Lund (grundfjeldet nærmest Danmark, hvis man fraregner den i forvejen svensktalende BornholmJ).

Sand-Rottehale (Phleum arenarium) (LC)
Stadig på ”Flyvesandet” (29) (HT) og flere steder på strandvolden ved ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) (DBF/MKS). Savnes i Det Fynske Ørige fra Østfyn (31), Sydfyn (32) og Ærø (33). Udbredt i de resterende sandstepper i Skåne (begge HT) – fx ved Vitemölla  og i resterne af Vittskövle Klit (HT), der skuffede med tilplantning og tilgroning. Disse tilstandsændringer var allerede i gang i 2005 (TRN).

(*)Ager-Rævehale (Alopecurus myosuroides) (NA)
Talrig i ”markvej” i Stoense Mose (34) (HT), ligeledes på Helsned fyldplads ved Humble på Sydlangeland (34) (HT). Ager-Rævehale er spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 3).

Knæbøjet Rævehale (Alopecurus geniculatus) (LC)
Ny for Fænø i Lillebælt (alle 28) som dominerende art i sø nr. 2 i vestbrynet af skoven Nørretoft, i den lige så udtørrede sø nr. 3 V f. Nørretoft og i bredzonen af sø nr. 8 SSV f. pkt. 39 (alle HT).

Gul Rævehale (Alopecurus aequalis) (LC)
På Sjælland i et lille vandhul ved Diesbjerg (DBF/CE, SGC & ÅA). Der skal kigges godt efter den, hvis den skal med i Projekt Eventyrlig Flora (og det skal den).

Spidshale (Parapholis strigosa) (LC) (1997: X)
Ny for Storeholm ud for Ristinge Hale (34) med ca. 50 m2 på den sydøstlige del af odden mod NV (HT). På nordsiden af odden er en artsrig strandeng under udvikling inden for en mægtig vade. Derimod ikke set på Avernak-delen af Avernakø (32) (DBF/CHu & HT; HT) – vel for sent den 12. september?

Tandbælg (Danthonia decumbens) (LC)
Endnu en udbredt art i Det Fynske Ørige, men aftagende pga. konkurrencetrykket fra Det Beskidte Dusin. Blandt årets lokaliteter med arten kan nævnes x steder på Fænø i Lillebælt (28) – fx på Espenhoved, hvor den vokser sammen med Farve-Visse (BBR & HT; HT). På den samme ø (begge 28) (begge HT) også på strandoverdrevet ud for Store Skovløkke og på overdrevsknolden ud for skoven Nørretoft. Østenbælts fx på en gravhøj nær Hov Vig på det nordlige Sjælland (HT, efter Stylteløber).

*Alm. Vadegræs (Spartina xmaritima)/Engelsk Vadegræs (Spartina anglica) (NA)
Breder sig fortsat under fugletårnet ved Nærå Strand (29) (HT) – bør bekæmpes snarest. Ses dog ikke yderligere i området fra fugletårnet – måske fordi udsigten efterhånden er begrænset pga. opvoksende nåletræer.

(*)Liden Fingeraks (Digitaria ischaemum) (NA)
I tusindtal i et kampvognsspor i Børsmose Hede (Ny Hedevej) (HT). Liden Fingeraks er sandsynligvis spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 5), og kommer som sådan med i Projekt Eventyrlig Flora.

*Blodhirse (Digitaria sanguinalis ssp. sanguinalis) (NA)
Lejbølle fyldplads på Nordlangeland (34) (HT) ca. 5 rosetter i kompostbunke moderne genfund? Den var ny for Langeland på den nu næsten sløjfede Simmerbølle fyldplads (34) i 2001 (HT). I 2012 blev den taget på Ærø (33) som det sidste distrikt i Det Fynske Ørige.

(*)Grøn Skærmaks (Setaria viridis var. viridis) (NA)
I haven ved Ny Vestergade 12 i Allested-Vejle (32) (F&N/EMBH). Grøn Skærmaks er sandsynligvis spontan iflg. Buchwald et al. 2013 (app. 5).

*Blågrøn Skærmaks (Setaria pumila) (NA)
På Langeland (begge 34) er 22 afblomstrede ex. set på Nyløkke Banke som vinterstandere i kanten af en opgivet vildtager (F&N/HN), ligesom der endnu var et frugtende ex. på den +/- lukkede Simmerbølle fyldplads alias Kassebølle komposteringsanlæg på Centrallangeland (HT). Også i haven ved Ny Vestergade 12 i Allested-Vejle (32) (F&N/EMBH).

*Liden Kærlighedsgræs (Eragrostis minor) (NA)
Odense St. (29) (F&N/PEH) som den for Fyn nye Stor K. (!), men underkendt af den gl. red., der har set den på et fortov ved sildebådehavnen i Malmö (HT).

*Alm. Hirse (Panicum miliaceum) (NA)
Et ex. N f. bane 1 på den skrantende Tennis Club Odenses anlæg i Ådalen i Odense (29) (HT & NBP), men så var den tiltagende usportslige Ib ude med riven?

*Kæmpe-Elefantgræs (Miscanthus giganteus) (NA)
Selvsået i en granplantage i Kokrog V f. Lejbølle fyldplads? (34) (F&N/HN) – Miscanthus x osiformis?

Dunhammerfamilien (Typhaceae)

Smalbladet Dunhammer (Typha angustifolia) (LC)
Ny for Aborg Mose (28) (HT) – i det mindste i forhold til FA/HT 1998, og nu har Naturstyrelsen aka Fort Knox patent på slige oplysninger.

Andemadfamilien (Lemnaceae)

Kors-Andemad (Lemna trisulca) (LC)
Ikke noteret fra Fænø i Lillebælt (28), siden Rostrup besøgte øen i 1889, men nu atter set i søerne nr. 4 V f. skoven Nørretoft, nr. 5 N f. pkt. 24 og nr. 8 SSV f. pkt. 39 (alle HT).

Rød Andemad (Lemna turionifera) (NE)
I søen ved foden af ”Casanovabakken” på Tåsinge (32) (F&N/HN) som ny for Det Fynske Ørige. J.C. Schou ser dog gerne rækken af papiller checket – jf. sin fortrinligt illustrerede artikel i URT 2014:3: ”Rød Andemad – Lemna turionifera Landolt fundet i Danmark.”

Liljefamilien (Liliaceae)

Alm. Sand-Løg (Allium vineale var. vineale) (LC)
Ny for Fænø i Lillebælt (28) på strandoverdrevet ud for Store Skovløkke (HT).

Kølet Løg (Allium carinatum) (LC) (Buchwald et al. app. 2)
”Ny for Fyn” med 3-4 blomstrende ex. ved grunden af Enebærodde (29) (F&N/PEH) – en sandhed med modifikationer (se tråden!).

Liden Guldstjerne (Gagea minima) (LC)
Ikke set den 5. marts i lindealléen N f. Hvedholm på Horneland (32), dog endnu kun knoppende Alm. Guldstjerne (HT). Kan ligesom de andre guldstjerner findes ved kirker – fx ved Harridslev Kirke i Jylland (URT/JCS; URT/PTP).

Eng-Guldstjerne (Gagea pratensis) (LC) (1997: R)
2 nye fund (begge 30) (begge BKS): 5 blomstrende ex. på et dige ved Martofte på Hindsholm og 2 blomstrende ex. ved cykelstien ved ejendommen Benskrog N f. Revninge. Ligeledes på Hindsholm stadig på Per Stidsens lokalitet omkring 21.4 km-pælen langs Fynshovedvej i Korshavn Ø om det fhv. Jægerhotel (30) med over 100 blomstrende og frugtende ex. den 19. april (HT) – incl. typisk grågrønne planter. Savnes stadig fra Ærø (33), og det bør reelt ikke kunne passe.

Hylster-Guldstjerne (Gagea spathacea) (LC)
Stadig på gravhøjen Ringelshøj i Snave Skov (34) med 100 ex. (F&N/CD). Derimod synes Ærø (33) stadig fri for Hylster-Guldstjerne – eller hvad, forårsfriske ærøske botanikere?

*Vild Tulipan (Tulipa sylvestris) (NA)
Hundreder af blomstrende ex. ved 19.3 km-pælen på Fynshovedvej (”stikvejen” NØ om Munkebo) (30) (HT). Færre ex. ved 17.4 km-pælen (HT) – tilsyneladende identisk med 10 ex. langs en vejgrøft ved Fynshovedvej ved Bregnør (BKS). Som vanligt flere steder i skoven Glisholm ved Hollufgård (30) (HT). Endnu ikke meldt fra Ærø (33).

*Italiensk Skilla (Hyacinthoides italica) (NA)
Nærmest naturaliseret i Slipshavn Skov (31) (LH) – også set her i AFD (HT).

*Snepryd (Chionodoxa luciliae coll.) (NA)
Stor Snepryd (Ch. luciliae) er atter set på Helnæs Made (28) (F&N/REL, det. HN), HT AFD vel. Også Langeland (34) på F&N-kort (primo april 11 lok.)!. Vel også denne art i skoven Glisholm ved Hollufgård (30), 5 blomster i stand, forvildet S f. dufthave ved gård (HT). En art af Snepryd også på ”Præsteengen” ved Stenløse (29) med 2 ex. à en blomst nær informationsskiltet (HT).

Narcisfamilien (Amaryllidaceae)

*Dorothealilje (Leucojum vernum) (NA)
100 m2 i et krat i Ravedam ved Tommerup (29), overgroet med træer, buske og Siv (F&N/NES). Forvildet også fx ved Åstien i Odense over for Zoo (29) (HT).

Gøgeurtfamilien (Orchidaceae)

Sump-Hullæbe (Epipactis palustris) (LC)
Stadig i kalkkærene i Helnæs Made (28) (F&N/KrG) og i Urup Dam (30) (HT). Desværre er Sump-Hullæbe ikke set på Sydhavsøerne (33, 34) i moderne tid.

På Sjælland i kalkkæret ved Diesbjerg (DBF/CE, SGC & ÅA) og i Insulinmosen i Gentofte med 34 sneglespiste, vegeterende skud (URT/TV). På Møn i en vældpræget skrænt på Høvblege (HT).

Rød Hullæbe (Epipactis atrorubens) (VU)
Ej heller set i en stikant i det nordøstlige Odense (29) i 2014 (F&N/JBr) – har ikke vist sig, siden meddeleren fandt denne sjældne art i i 1995 (JBr).

Tætblomstret Hullæbe (Epipactis purpurata) (LC)
Kort, men knap så godt: Færre på Røjleskov-halvøen (28) end i 2014 (LLC).

Skov-Hullæbe (Epipactis helleborine ssp. helleborine) (LC)
Mindst 50 ex. er set i Håre Bjerge/Mose (28), der ellers har præg af en tilgroet, sur grusgrav, men måske er der ler eller kalk i bunden af råstofgravene (DBo)? Andre antageligt nye fund, indtil det modsatte bevises: Ved stien gennem Langø Plantage i onkel Aages ”Gyldensteen Strand” (29) med 2 blomstrende ex. (HT), i et levende hegn af Avnbøg på Skalbjerg Stadion (29) med 2 vegeterende og 6 ex. før blomstring i flis under Bakkeløbet (HT), i Stavids Ådal mellem Næsby og Tarup (29) hist og her i knop den 1. juli (F&N/SRP), i hjørnet af hvedemarken ud for sydvesthjørnet af Fællesskov ved Syddansk Universitet i Odense (29) med over 30 ex. den 28. juli, kun 3 frugtende den 20. august (efter høst) (begge HT), i et egekrat ved golfbanen ved Syddansk Universitet i Odense (29) et vegeterende ex. (HT), i en stensat egeplantning ved p-pladsen P4 ved Syddansk Universitet i Odense (29) (HT), i afløbsrenden ved P3 ved Syddansk Universitet i Odense (29) med et knækket ex. (HT), ved en markvej på Seden Skydebane (30) med et frugtende ex. (HT), i det af Skavgræs omkransede vigespor nær vestbrynet af Glisholm ved Hollufgård (30) med en halv snes delvist måslede ex. (HT), lige S f. p-pladsen ved Hollufgård (30) med et frugtende ex. i østkanten af den østlige runde beplantning med Norsk Røn (yderligere et frugtende ex. nær p-plads en) (HT), nær et birketræ ved Hesbjergvej i Skellerup (31) med 2 ex. (BKS), i den fhv. grusgrav ved Lillemøllevej i Refsvindinge (31) med 2 ex. (BKS), på skrænten ved Lillemøllevej mod Ø (31) med et ex. (BKS), ved et birketræ ved Egemosevej i Frørup-området (31) med 2 ex. (BKS), på en tjørneklædt vold S f. bane 1 på Ringe Tennis (31) med 4 frugtende ex. (HT), på et let hestegræsset overdrev ved Gl. Stenderup (32) (HT) med 2 frugtende og et aborterende ex. samt ved Stoense Kirke (34) med 44 frugtende ex. (HT). Skov-Hullæbe er udbredt på Fænø i Lillebælt (28) (HT), ligesom 4 ex. i birkeskoven i Vejrup Mose (30) (BKS) også repræsenterer et moderne genfund. På Højstrup øvelsesplads (29) er set 3 ex. den 27. oktober 2013 (F&N/LSJ). Tilbage til 2014: Ca. 75 ex. incl. ca. 60 før blomstring i Skolebotanisk Have i Odense (29) (HT) – mere eller mindre vildtvoksende her. I haven ved Bülowsvej 4 i Odense (alle 29) (alle HT) nu med 6 skud (kun 4 i 2013 (HT)) – dog kun 2 i knop den 6. juli, længe tørkeskadet den 6. august, for længst udgået den 6. september. Også i Havlits have i Dyrup (29) breder den sig stadig på kalkbund (PHl). Under et tysk inspireret flytningsprojekt på Østfyn (31) blev der flyttet 389 ex. – i 2014 er der 42 tilbage (anlægsgartner Birkely, Nyborg), hvorefter sagen betragtes som afsluttet, tihi (eller tøhø). I Skåne en klynge i kanten af en sandgrav i sandsteppen omkring jernbanen NNØ f. Everöd (HT), så det kan den også.

Ægbladet Fliglæbe (Neottia ovata) (LC)
Nyt fund med 9 blomstrende ex. i Stavids Ådal mellem Næsby og Tarup (29) (F&N/SRP). Endnu 3 blomstrende ex. under Hassel og en stor Ask i den tilgroende stævningsskov nr. 82 i Hornenæs Skov på Horneland (32) (HT) – i større mængde stadig også i nr. 83 (HT). Stadig 3 ex. i en vejkant ved Vornæs Skovvej i sydvestkanten af Vornæs Skov på Tåsinge (32) – nu beskyttet mod hårdhændet slåning ved afmærkning med pinde. Et 4. individ er dukket op ca. 100 m fra trekløveret (NaR). Bestanden i den lille skov S f. Vornæs Vejle (32) viser derimod stadig markant tilbagegang pga. overgroning med bl.a. Brombær (NaR).

Rederod (Neottia nidus-avis) (LC)
Et enkelt ex. i Hindsgavl-skovene i 2014 (LLC). Samme meget vedholdende stander holdt ud lidt endnu i Fællesskov ved Syddansk Universitet ved Odense (29) – fra den 7. februar over den 28. februar til den 28. marts, men den 10. juni var standeren væltet (HT). Denne skovplante savnes naturligvis stadig fra Ærø (33).

Vestenbælts i en løvskov på plastisk ler i Staksrode Skov ved Vejle Fjord (24/39) (DBF & JNF/PW).

Skrueaks (Spiranthes spiralis) (RE)
For ca. 117. gang forgæves eftersøgt på ”Thurø Rev” (32) (Pah/HT) – i Danmark sidst set ved Rønne på Bornholm i 1980.

Tætblomstret Trådspore (Gymnadenia conopsea ssp. densiflora) (EN)
På Sjælland i kalkkæret ved Diesbjerg (DBF/CE, SGC & ÅA) – intet nyt fra vestfronten (i dette tilfælde Urup Dam (30) (HT)). Rødlistekategorien gælder på artsniveau.

Skov-Gøgelilje (Platanthera chlorantha) (LC)
Kun en knoppende og 3 vegeterende ex. i Grevindeskov ved Tybrind (28) sammen med kun 3 ex. af Ægbladet Fliglæbe (desværre ingen Tyndakset Gøgeurt set), men den artsrige parcel er her da endnu (HT). Stadig i stævningsskov nr. 83 i Hornenæs Skov på Horneland (32) (HT) med et knoppende og 21 tilsyneladende vegeterende ex. den 10. maj. 17 blomstrende ex. (heraf et afbidt) og 6 vegeterende ex. er optalt på overdrevet i sydøstkanten af Gulstav Mose (34) (DMU/EBA). Denne fjernsynede gøgelilje savnes helt fra Ærø (33). Vestenbælts i en løvskov på plastisk ler i Staksrode Skov ved Vejle Fjord (24/39) (DBF & JNF/PW), nordenfjords (begge HT) på overdrevene Brudehøj og Præstegårdsbakker ved Bjergby.

Bakke-Gøgelilje (Platanthera bifolia ssp. bifolia) (NT) (1997: X)
Desværre forgæves eftersøgt den 7. juni på Vibjerg ved Køng (28) (HT & TRN). Ikke optalt ved Tørvelong 40 (aka ”Nye Rødme Svinehaver” S f. ”Gamle Rødme Svinehaver”) (32) pga. højt græs og mange ex. (over 1000) (DMU/EBA). Denne snæversynede gøgelilje er heller aldrig set på Ærø (33) og mere overraskende næppe heller på Nordøstfyn (30) – desværre bliver den det nok aldrig (det skulle da lige være, hvis Bogø og Mejlø i Lillestrand ved Fyns Hoved blev genoprettet som nationale naturklenodier). På Læsø (begge HT) set fx i en ugræsset klitlavning i Holtemmen og i en græsset hede på  Kringelrøn.

Langsporet Gøgelilje (Platanthera bifolia ssp. latiflora) (NT) (1997: X)
Set i en løvskov på plastisk ler i Staksrode Skov ved Vejle Fjord (DBF & JNF/PW) – i Biowide-feltet på 40 x 40 m, hvor almindelige mennesker ellers ikke har adgang (så er citizen science vanskelig). Langsporet Gøgelilje bør yderligere eftersøges på Røjle Klint (28). Rødlistekategorien gælder på artsniveau, som for det ovenstående taxon.

Plettet Gøgeurt (Dactylorhiza maculata ssp. maculata) (LC)
Ganske fåtallig såvel N som S f. bækken i ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (begge 30) (begge HT): Ingen blomstrende ex. den 6. juni – kan det virkelig passe? Negative meldinger er der fra den stærkt tilgroende blåtopeng mellem Hudevad og Rolfsted (30) (HT), ligeledes lidt mod Ø på den indtil for nyligt græssede blåtopeng (30) (HT) og på den høje eng ved pumpestationen på ”Vibesholm Enge” SØ f. Ullerslev (31) (DBF/HT). På den indtil for nyligt græssede blåtopeng har vegetationen dog rettet sig siden en oppløjning i 2000’erne – og i øvrigt har vi fået nogle meget interessante oplysninger om denne engs flora i 1900-tallet, som vil blive yderligere efterforsket. Det går straks bedre for Plettet Gøgeurt i Hovedlandet: Vestjyske heder (begge DBF & NSV/IN) på Grærup Klint og ved den fhv. Nørresø NØ f. Tanesø samt nordenfjords (begge HT) på overdrevene Brudehøj og Præstegårdsbakker ved Bjergby. Hertil på Kringelrøn på Læsø (HT) og på Sjælland i kalkkæret ved Diesbjerg (DBF/CE, SGC & ÅA).

Skov-Gøgeurt (Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii) (LC)
30 ex. i aftagende blomstring den 17. juli i Mademose S f. Nyborg (31) (F&N/HK).

Kødfarvet Gøgeurt (Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata) (LC)
Trods alt endnu lokaliteter med moderne genfund: ”Præsteengen” ved Stenløse (29) med i alt 8 blomstrende ex. (3 i den østlige frahegning Ø (hertil 1 ex. uden for) og 4 i den vestlige) (DN/HT; HT; VBD/HT), endnu blomstrende den 15. juni. Ca. et dusin blomstrende ex. i dalen i ”Vibesholm Enge” SØ f. Ullerslev (31) (DBF/HT) – også set i Urup Dam (30) (HT) og i kalkkæret i den sydlige del af Ristinge Nor (34) (VBD/CD & TB). Langelands største bestand er dog ved p-pladsen ved Medicinhaverne bag Tranekær Avlsgård (34) med godt 200 blomstrende ex. (CD, HHW & TB). Ikke optalt på engen under Dyrupgård i Odense Ådal (29) pga. tilgroning, hvorfor gøgeurterne er vanskelige at se (PHl) – senere på sommeren har her dog været græsning.

Priklæbet Gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. integrata) (EN)
184 blomstrende og ca. 30 vegeterende ex. ved ”Nordsøen” i Tarup-Davinde grusgrave (30) (HT) – også set her i forbindelse med et nyt fund af Maj-Gøgeurt (PeR). Ny for Nordøstfyn her i 2013 (HÆP) – også kendt fra Vestfyn (28) og Nordfyn (29).

Maj-Gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. majalis) (LC)
Ved ”Nordsøen” i Tarup-Davinde grusgrave (30) har det vist sig, at 2 blomstrende ex. af nominatarten har blandet sig med den store bestand af Priklæbet Gøgeurt (PeR). Næppe heller tidligere noteret fra den indtil for nyligt græssede blåtopeng Ø f. den tilgroende blåtopeng med Eng-Skær ved Rolfsted (30) med et pænt blomstrende ex. på 30 cm (HT), hvorimod ingen Plettet Gøgeurt. 7063 blomstrende ex. er optalt i og omkring Gulstav Mose (34), men alligevel trues bestanden på længere sigt af tilgroning (DMU/EBA) – arten er under spredning fra engen ved mosen til et relativt tørt overdrev på den anden side af vejen. 648 blomstrende ex. er optalt på den fugtige eng ved Tørvelong 40 (også kaldt ”Ny Rødme Svinehaver”) (32), mens der var et enkelt ex. mere på overdrevet (DMU/EBA).

  Andre lokaliteter med moderne genfund er Brænde Ådal ved Kerte Vandværk (28) med over 800 blomstrende ex. i vældet S f. åen (HT), Bjørnemose ved Hårby Å S f. Gummerup (28) med kun et blomstrende ex. i det tilgroende kær (HT & TRN), ”Voldtofte Made Øst” (28) med over 500 blomstrende ex. (HT & TRN),

Serup Mose (29) med et frugtende ex. i en startue i kalkkæret, hvortil ca. 60 frugtende ex. i den øvre skrænt, som længe har ligget uden for den fhv. græsningsfold (HT), i kanten af en græsset eng i Rue Mose (29) (DN/HLa, OR & VL) med ca. 25 blomstrende ex., mosen i Ernebjerg Skov (29) med kun 6 blomstrende/frugtende, men høje ex. (HT), ”Præsteengen” ved Stenløse (29) med i alt op mod 1000 blomstrende ex. (incl. ret få i den østlige frahegning og mange i den vestlige (DN/HT; HT; VBD/HT), afblomstret den 15. juni), ud for Vestervang i Skt. Klemens i Odense Ådal (29) med kun 2 blomstrende og et vegeterende ex. (HT), opstrøms Kratholm i Odense Ådal (alle 29) i vældet over for Engsvinget i Bellinge med kun 2 blomstrende ex. (HT), i kæret over for Bellinge Kirke med kun en håndfuld sete ex. (HT), 2 håndfulde henad vældskrænten V herfor, i ”Storgårds Væld” kun en håndfuld blomstrende ex. set (og 3 mod S), i vældbræmmen ved åen opstrøms dette væld 2 blomstrende ex., over en snes blo. i øvre væld, og ca. 15 blomstrende ex. SV f. Hygrocybe-overdrevet, ”Bogensø Strand” på Hindsholm (30) (DBF/MKS) med over 500 blomstrende ex. incl. et højt ex. i hegn (leg. MEd),  ”Hudevad Kær” (kalkkæret ved Hudevad radiatorfabrik) (alle 30) med over 500 blomstrende ex. N f. bækken hhv. over 250 blomstrende ex. S f. bækken (hertil et par blomstrende ex. i sydøsthjørnet af græsningsfolden) (alle HT), den fåregræssede eng ved Naturskolen ved Hudevad (30) med et blomstrende ex. (HT), den høje eng ved pumpestationen på ”Vibesholm Enge” SØ f. Ullerslev (31) med ca. 25 frugtende ex. (DBF/HT), kæret ved sydvestbredden af Holckenhavn Fjord (31) med ca. 10 blomstrende ex. i vestkanten (HT) (Ø f. den følgende lokalitet), vældet med Engblomme ved sydvestbredden af Holckenhavn Fjord (31) med over 400 blomstrende ex. (HT), det nu kraftigt tilgroende kær ved sydbredden af Holckenhavn Fjord (31) med ca. 50 blomstrende ex. (HT), Storelung (32) allerede den 26. april (F&N/EMBH), Østersjo på Lyø (32) med ca. 100 ex. (F&N/EWe), på engen ud mod stranden SV f. Påøgård (34) med 50 blomstrende ex. sammen med Liggende Potentil og dennes hybrid med Krybende Potentil (TB), vældet på nordsiden af bakken ved Påøgård (34) med 878 blomstrende ex. sammen med Smalbladet Kæruld og Bukkeblad (TB) og kalkkæret i den sydlige del af Ristinge Nor (34) (VBD/CD & TB). Nogle ex. fra den store bestand i Gråsten Nor på Ærø (33) er afbildet med en tegning i ”Ærøs Natur” (Michael Larsen 2014). Slet ingen genfund er der desværre på alle lokaliter i Borreby Møllebæks dal den 9. juni (alle 29) (alle HT) – en klokkeklar katastrofe: Where are the meadows, I once knew?

  Vestenbælts (alle HT) fx S f. Mariager Fjord i et mosrigt væld i Kastbjerg Ådal, i et væld i Lambæk Dal og i et græsset væld ved Katbjerg Odde, østenbælts (begge DBF/CE, SGC & ÅA) i kalkkæret ved Diesbjerg og med få ex. på nordskrænten af overdrevet på Diesbjerg.

Salep-Gøgeurt (Anacamptis morio) (LC) (1997: R)
Ca. 70 blomstrende ex. (69 optalt af ekskursionen) i højflor den 11. maj på overdrevet Brunbjerg på Halk Skydeterræn i Sønderjylland (NSV/IN). Igenigenigenigenigenigenigenigen ikke fundet på det græssede strandoverdrev ”Måle Strand” ud for Sadelmagermose på Hindsholm (30) (BKS) – sidst set i 2006 med et blomstrende ex. (BKS).

Tyndakset Gøgeurt (Orchis mascula) (LC)
Tilsyneladende ny for Skånemose (32) med 110 blomstrende ex. (F&N/KrG). Genfundet med 3 blomstrende ex. i stubhaven på Påø, nu kaldet Påø Skov (34), sammen med 20 blomstrende ex. af Ægbladet Fliglæbe (TB). Meddeleren forsøger at få stubhaven stævnet. Andre lokaliteter med moderne genfund er: Stævningsskov nr. 185 ved Daugstrup S f. Otterup (29) med 2 knoppende og ca. 40 vegeterende ex. (HT), stævningsskov nr. 198 ved Glisholm ved Hollufgård (29) med kun 2 blomstrende ex. ved sydfoden af en stor Ask (HT), tjørnekrattet på vestskrænten af Vejlø i Lillestrand ved Fyns Hoved (30) med ca. 250 incl. ca. 25 blomstrende ex. (HT), ingen skredne endnu den 19. april, den høje eng ved pumpestationen på ”Vibesholm Enge” SØ f. Ullerslev (31) med 3 frugtende ex. den 17. juni, (DBF/HT, leg. LLC), ikke set i dalen mod NV, stævningsskov nr. 83 i Hornenæs Skov på Horneland (32) incl. over 40 blomstrende ex. (HT), skoven ved Nørresø nær Brahetrolleborg (32) med 15 ex. (F&N/ToD), tidligere set over 100 her af meddeleren (og andre), tilgroet, ødelagt af skovarbejde og skovgæster, stævningsskovene nr. 121 og 122 N f. Skårup Skovmølle (begge 32), incl. over 50 blomstrende ex. i nr. 122 (Ægbladet Fliglæbe kun set i nr. 122) (begge HT) og Vemmenæs Færgeskov på Tåsinge (32) endnu som juvenile den 23. marts under Grå Poppel og Hassel (HT, under forgæves jagt på Blå Anemone). Stadig også i den lille stubhave på Uglebjerg NV f. Skovsgård Mølle (34) (AFM & TB). I skovene ved Syddansk Universitet i Odense (alle 29) (alle HT) er der gjort følgende skriblerier i det forløbne år: I Fællesskov (S f. Campus) rosetter mod Ø samt ved grøften mod V den 28. februar, endnu ej knopper ved grøften den 28. marts, 4 blomstrende ex. ved grøften den 12. maj, 18 blomstrende ex. på den klassiske lok. mod Ø incl. et lyserødt, og mange vegeterende ex. begge steder, 10. juni kun et dusin vegeterende ex., heller ej blomstrende/frugtende ex. ved grøften mod V, Fællesskov SØ (det artsrige hjørne) 2 vegeterende rosetter. Moseskov Øst kun omkring høj Ask centralt V, kun 2 frugtende og 16 veg. den 3. juni, uhauha. ”Jordnær skovdrift” er konstateret i bl.a. Kissendrup Skov med haveaffald og stenbunke den 13. april (BKS) – Tyndakset Gøgeurt tidligere set her af Stephensen og i 1990’erne af den gl. red.

Stor Gøgeurt (Orchis purpurea) (NT)
Moderne genfund i løvskov på plastisk ler i Karlsskov (28), men kun med et sølle ex. med en rest af stænglen (efter plukning?) (F&N/JBr) – først meddelt som ”Kohaveskoven nær Strib”, hvilket medførte nogen opstandelse. Iflg. formanden var der dog flere end et enkelt ex. sammesteds (LLC). Vestenbælts på en lignende biotop i Staksrode Skov ved Vejle Fjord med over 200 blomstrende ex. i højflor den 22. maj i Biowide-feltet (DBF & JNF/PW).

Mygblomst (Liparis loeselii) (EN)
Tidligt blomstrende på det statsejede areal i Helnæs Made (28) (EP), og søreme også set i Urup Dam (30) (FHR; HT). Urup Dam græsses nu (ud over af de sædvanlige Hereford-kreaturer) af den lyse australske kvægrace Murray Grey (FHR). I Urup Dam flere end i 2013 (NSF/EV), men i begge år optalt i starten af august, hvilket i det mindste i 2014 var alt for sent. Der optræder flere arter af bladmosser sammen med Mygblomst i Helnæs Made end i Urup Dam (JFH, speciale, foredrag 10. december).