2004#3; Floristiske fund fra Fyn 2003 del 3

Ved DBF Fynskredsen (Henrik Tranberg (ansv. red.), Toni Reese Næsborg, Poul Rafner, Per Rasmussen og Bo K. Stephensen)

3. del: Skebladfamilien til gøgeurtfamilien

Omstående præsenteres et udpluk af interessante fynske plantefund – især fra 2003. Oplysningerne er registreret i Lokalitetsregisteret under Dansk Botanisk Forening (DBF), Fynskredsen, og vil fx blive anvendt ved den botaniske værdisætning af naturlokaliteter i Fyns Amt.
Der indgår bl.a. fund fra Atlas Flora Danica, DBF’s nye kortlægning af Danmarks flora (ved Per Hartvig), Fyns Amts naturovervågning og naturtyperegistrering (ved Erik Vinther), samt Orkidégruppen Orchidania. Hvis ikke andet nævnes, er fundene fra 2003. En liste over alle meddeleres initialer bringes nedenstående. Historiske oplysninger stammer især fra Dansk Herbarium (incl. TBU-arkivet, ved Henrik Ærenlund Pedersen (HÆP), Botanisk Museum) og Naturhistorisk Forening for Fyns arkiv over fynske plantefund, men også fra private herbarier. En særlig tak til de to nuværende københavnere Henry Nielsen og Finn Skovgaard for oplysninger om Langelands flora hhv. bestemmelse af anthropochore taxa.
Er dine fund ikke med her, bedes du maile/ringe/sende dem til undertegnede – så kommer de måske med i årsrapporten for 2004 (naturligvis forudsat, at FYNSK NATUR stadig er i live)! Størst interesse har naturligvis nye fynboer (uanset etnisk herkomst), distriktsnye fund samt nye fund eller genfund af sjældne arter – herunder optællinger af disse. Usædvanlige bestande, pludselige lokale masseforekomster osv. af hyppigere arter kan også have interesse. En rimelig grad af hemmelighedskræmmeri vil blive accepteret i særlige tilfælde.
Efter artsnavnene er anført eventuel kategori på Rød- og Gulliste 1997 (Ex: forsvundet, E: akut truet, V: sårbar, R: sjælden, X: opmærksomhedskrævende og A: national ansvarsart). Manglende danske plantenavne er konstrueret til lejligheden i protest mod den gældende manglende styring inden for dansk botanisk nomenklatur – og de publiceres hermed!!
Tallene 28 til 34 dækker i det følgende de topografisk-botaniske undersøgelsesdistrikter, der (trods strukturkommissionen?) udgør Fyns Amt: 28 Vestfyn, 29 Nord– og Midtfyn, 30 Nordøstfyn med Hindsholm, 31 Østfyn, 32 Sydfyn med det meste af Øhavet, 33 Ærø samt 34 Langeland. En “*” foran artsnavnet betyder, at den pågældende art ikke er oprindeligt hjemmehørende i Fyns Amt. En summarisk gennemgang af omstående fund er meddelt prosaisk i URT 2004:1.

Finderliste

AB Alice Bindel, AFo Anette Fog, AFu Ann Fuglsang, AmM Annemarie Mogensen,
-ASo Annette Sode, -ASv Annita Svendsen, BDL Bettina Dorthe Laursen, BJ Børge Jensen, BKS Bo K. Stephensen, BT Branka Trkac, CML Carl Martin Larsen, DH Dorthe Hess, DRN Dorte Reese Næsborg, DVN Dorthe Vraa Nissen, EE Erik Ehmsen, EH Erik Hammer, EK Eva Kullberg, -EL Eric Larsen, EMA Ebbe Munk Andersen, ER Erling Rasmussen, EV Erik Vinther, EVr Elin Vrang, -EW Erik Wessberg, FS Finn Skovgaard, GF Gudmund Fajstrup, HHW Hans Hiort Wernberg, HN Henry Nielsen, HS Henrik Staun, HT Henrik Tranberg, HW Heinrich Wilkens, IFJ Iben Friis Jensen, JB Jørgen Brøndum, JM Jens Mortensen, JMA Jørn Munk Andersen, -JP Jan Pedersen, -JRH Jette Raal Hansen, JRL Jan Robin Larsen, -JVC Jesper Vagn Christensen, JVr Jens Vrang, JÅK Jens Aamand Kristensen, -KB Klaus Bloch, KDJ Kurt Due Johansen, KN Knud Nielsen, KPo Kent Poulsen, KR Karl Raahauge, KS Kim Sander, KSH Kjeld Sandby Hansen, LaH Lars Hansen (Midtfyn), LBL Leif Bisschop-Larsen, LC Lars Christiansen, -LE Lis Ellemann, LeH Lena Hansen, LH Lars Hansen (Nyborg), LOK Lars Ole Kæhlershøj, MA Mogens Agergaard, -MN Mads Nedergaard, MTh Mogens Thornberg, NF Niels Faurholdt, -NKP Nina Kjær-Pedersen, NL Niels Lykke, -NR Niels Riis, OR Ole Runge, OuB Outi Böök, PeR Per Rasmussen, PHt Per Hasholt, PMP Peter Milan Petersen, PoR Poul Rafner, PSm Peter Storkholm, PW Peter Wind, -PWL Peter Wiberg-Larsen, RBJ Ruth Bruus Jakobsen, SGC Søren Grøntved Christiansen, SL Simon Lægaard, SNL Signe Nepper Larsen, ST Sven Thorsen, TB Torkil Bruun, -TH Thomas Hammer, -TK Torsten Krienke, TN Thomas Nielsen, TRM Tage Robert Mogensen, TRN Toni Reese Næsborg og ÅP Aage Pedersen.
(“-” foran initialer: ingen obs. fra 2003 nævnt her – knap så godt!)

Hertil ekskursioner (med angivelse af leder(e)/finder(e)) og/eller registreringer (med angivelse af inventør(er)) foretaget af AFD Atlas Flora Danica (dog ikke nævnt ved ”private” inventeringer), BLF Bellinge Lokalhistoriske Forening, CO COWI, DBF Dansk Botanisk Forening, DL Dalum Landbrugsskole, DMU Danmarks Miljøundersøgelser, DN Danmarks Naturfredningsforening, FA Fyns Amt, FAA Fyns Amts Avis, FD Fjordens Dag, FH Fyns Hoved Feltbiologisk Station, FU Folkeuniversitetet i Odense, KS Kølstrup Sogneforening, KU Københavns Universitet, OK Odense Kommune og VBD De Vilde Blomsters Dag i Norden.

Leg. betyder legit, latin for fundet af, mens det. betyder determinavit, latin for bestemt af, og conf. betyder confirmavit, latin for godkendt af. Et taxon (flertal: taxa) er en systematisk enhed – her inden for karplanter.

Inventørlisten er en smule længere end sidste år, hvilket forhåbentlig afspejler et stigende aktivitetsniveau (det er dog langt fra alle, der har frekventeret Det Fynske Ørige!). På et eller andet tidspunkt må det vel også gå op for den almindelige dansker, at den siddende ”miljøminister” fuldstændigt er ved at smadre Danmarks natur. Og de eneste planter, der interesserer vor såkaldte forskningsminister, er vist græsrødderne på Herning Stadion. Derfor, kære læsere: Forlad spillemaskinen for en stund og gak ud i den tilbageværende fynske natur, inden det er for sent!

Dansk Botanisk Forening, Fynskredsen

Henrik Tranberg

Bülowsvej 4

5000 Odense C

Tlf. 6613 2541

fugleroeveren@sol.dk

Toni Reese Næsborg

Stationsvej 20, Jordløse

5683 Hårby

Tlf. 6473 1482

toni.reese@get2net.dk

Bo K. Stephensen

Schacksgade 12,2.,th.

5230 Odense M

Tlf. 6591 7012

Skebladfamilien (Alismataceae)
Alm. Pilblad (Sagittaria sagittifolia) (X)
Genfund i Odense Å ved Odensevej-broen i Nr. Broby (32) med Gul Åkande (BKS) – sidst noteret her i 1967 (belæg i Dansk Herbarium). I Fyns Amt pt. kun kendt fra Odense Å, hvor den iflg. skoleinspektør L.H. Lorenzen i midten af forrige århundrede fandtes fra Vittinge Flægskov (32) til Kratholm ved Bellinge (29) (velsagtens registreret i forbindelse med en kanotur?). Det gør den formentlig stadig (og mere til), ligesom denne karakteristiske art med de pilformede luftblade er ganske udbredt i kanalsystemet i den tidligere Filsø (HT) – i øvrigt ligesom Hjertebladet Vandaks, der også er udbredt i Odense Å (29, 32). Åbenbart 2 arter, der kan kapere den iflg. Kjeld Hansen hærværkslignende danske vandløbsvedligeholdelse. Fra de 1000 søers land melder Mogens Thornberg, en berygtet botaniker fra Djævleøen, om fund af Svømmende Pilblad ved Rovaniemi – og han har nu set 4990 arter i Flora Europaea. Mao. er det ikke kun blandt ornitologer, at der findes hitjægere! Thornberg ville i øvrigt kalde vor fynske art for Almindeligt Pilblad.
Brudelys (Butomus umbellatus)
Nye fund: Flere steder i og langs Storå i Ejby Kommune (alle 28) (alle PoR) samt med 5 blomstrende ex. i en grøft ved Nordby Sø i Assens Kommune (28) (HT) og i en dam ved Odensevej 48 i Nr. Søby (32) (BKS). Pudsige genfund er der i Odense Å opstrøms Havhesten (netop nedstrøms ”Filosofbroen”) (29) (HT) – vel identisk med Odense Å ved Odense (J.C. Poulsen 1864 med belæg (også et belæg med samme tekst fra 1940)). Brudelys er iflg. Bjarne Moeslund Gudenåens smukkeste og mest graciøse kantplante forklædt som vandplante (dvs. sumpplante), når dens lange slanke stilke bærer sine rosafarvede blomster, der er samlet i store skærme, højt oppe over vandoverfladen – se videre om ”Vegetationen i Gudenåen” i Kaskelot nr. 138 (den sidste gammeldaws udgave, før tidsskriftet blev moderne og kedeligt).

Frøbidfamilien (Hydrocharitaceae)
Alm. Vandpest (Elodea canadensis)
Efter Fyns Amts forsøg på at forbedre miljøtilstanden i Søbo Sø (32) er der nu Alm. Vandpest overalt i søen (TRN, som dog kunne glæde sig over Vand-Brunrod på søbredden). Vandpesten findes også i Horne Mølleå (32), hvor bækken løber gennem et Vandmiljøplan II-område (DN & FA/AFu). Måske ikke den mest rentvandsindikerende art at finde i et vandløb, men en vandplanteflora af denne art sammen med Sideskærm, en art af Vandstjerne og Kruset Vandaks er trods alt at foretrække frem for en pesticidfyldt, karplantefri bæk. Så der er måske et spinkelt håb om flere vandplanter i de fynske vandløb (og søer) for fremtiden? Ikke angivet fra Langeland (34), men tidligere er en art af Vandpest set ved Rønnebjerg N f. Tryggelev (muligvis udsat i forbindelse med krebsebrug?) (TB).

Sivfamilien (Juncaceae)
Butblomstret Siv
(Juncus subnodulosus)
Nye fund: Med en pæn bestand i et meget fint eng- og moseområde med en række små kildevæld i Rydså’s dal i Odense Kommune (29) (FA/JÅK & OK/TN), med løse 20 m2 i en vældpude og tætte 5 m2 i kanten af en tagrørsump i et kærparti i en ferskeng i den vestlige del af Serup Mose i Søndersø Kommune (29) (FA/HT) samt med en ganske lille bestand i et kær i Svanninge Bakker i Fåborg Kommune (32) vis a vis en nyopført gylletank ved minkfarmen ved Kildemosegård på kanten af det i 2. runde udpegede habitatområde (FA/HT). Hertil 3 nye fund i Otterup Kommune (alle 29) (alle FA/HT): Spredt i den græssede ferskeng S f. Krogsbølle og en god bestand ligeledes på fhv. havbund i den plejetrængende, ugræssede ferskeng V f. Krogsbølle med fx Blågrå Siv og flere Star-arter (Top-, Alm., Hirse-, Næb-, Kær- og Tykakset Star) foruden i alt ca. 75 m2 på nordhældet af Globanke NV f. Ringe trods ihærdige forsøg på opdyrkning – vandet nærmest pibler ud af bakken, og også arter som Alm. Spydmos, Vinget Perikon, Blågrå Siv, Blågrøn Star og Næb-Star har overlevet kultiveringsforsøgene. Genfund: Stadig store bestande i ”Norup Mose” ved Pugholm (29), men lokaliteten bør snarest græsses, idet kæret pt. fungerer som et tilgroende jagtområde (endnu også fx 20 blo. Maj-Gøgeurt trods tilgroningen) (FA/HT). Hertil stadig i Brabæk Mose nær Urup Dam (30) (FA/PSm; HT), hvor græsning nu er genindført (i juni ved 3 Galloway-kreaturer og én pony) og i Sædballe Fredmose på Langeland (34) (AmM & TRM) – sidst noteret i 1991 (HN, HT & PW).
*Bleg Frytle (Luzula luzuloides)
Nyt fund i en gammel bøgeskov i Østerskov N f. Årup (28) (PoR) – fra Vestfyn hidtil kun kendt fra Hindsgavls plæne (28) i 1907 (Anton Andersen, uden belæg). Sidst set i Fyns Amt i Hakkehave ved Langeskov i 1997 (30) (BKS, det. HÆP). Iflg. Dansk Feltflora indslæbt med græsfrø og naturaliseret i parker og skove – hvordan en udsået plante naturaliseres i en park er dog ikke forklaret! De fleste fynske fund er imidlertid netop fra parker. Måske kan en landskabsarkitekt forklare fænomenet? Aldrig fundet på Ærø (33).

Halvgræsfamilien (Cyperaceae)
Børste-Kogleaks
(Isolepis setaceus)
Nye fund på en brakmark nær et kær mellem Strandgård og Lille Brogård NV f. Bro og på bredden af et vandhul i kanten af Holse Skov, begge i Ejby Kommune (begge 28) (begge PoR), med ca. 10 ex. (men delvist straks samlet) i et erosionshul i det ellers tilgroede kalkkær ved Ålebæk nær Gyldensten (29) (DBF/PoR, leg. HT) og på Holmebæks bred V f. Rævedal i Ryslinge Kommune (31) (PoR). Også set på Egernæs i bunden af Roskilde Fjord (DBF/SGC).
Fåblomstret Kogleaks (Eleocharis quinqueflora)
Genfundet i kær ved Enemærket (28) (DBF/TRN) – også set i 1995 (HT) og 1997 (TRN) samt angivet fra Skovkrogen af Svend Andersen i 1926.
Tvebo Star (Carex dioica)
Genfund med en lille bestand i kæret NV f. Hudevad radiatorfabrik (30) (HT) – sidst set i 1982 (ASo & PWL). Igen set i Maden på Helnæs (28) med fx Loppe-Star (HT) – også set på Egernæs i bunden af Roskilde Fjord (DBF/SGC).
Langakset Star (Carex appropinquata)
Nye fund af denne tueformede art i Gammelmose i Gudme Kommune (31) (PoR) – Svend Andersen angiver den i 1926 flere steder fra egnen S f. Nyborg incl. fx Gudme Sø (31), samt med 2 tuer i en vældpude i Bispeeng ved Odense (29) (DL/BKS & HT) – Odenses bynærmeste strandeng ønskes atter afgræsset, mens den ikke ønskes begravet under en ny omfartsvej.
Tue-Star (Carex caespitosa)
2 moderne genfund af denne tidligt blomstrende art: I Storås dal nær udløbet ved Varbjerg (28) (PoR) (sidst FA/JP 1993) og i ”Præsteengen” ved Stenløse (29), hvor tuerne stod med friske grønne skud den 4. november (BKS & HT).
Blågrøn Star (Carex flacca)
Hvor kildevæld pibler frem, holder denne karakteristiske art med de hængende hunaks sig også på marginale dyrkningsjorder, der ofte kun har været forsøgt opdyrket pga. de uansvarligt gunstige vilkår, dele af landbruget iflg. Kjeld Hansen opnåede gennem Kanslergade-forliget i 1933 – fx 4 nye fund sådanne steder på Nord-/Midtfyn (alle 29): Som ny for øen 2 m2 i en ung eng domineret af Gåse-Potentil nær den faldefærdige beboelse på Dræet S f. Æbelø og 5 m2 i den fhv. dyrkede kant af et kær N f. ”Gunnar Gobaks skov” mellem Vosemose og Vosebo yderst i Brændekilde Sogn (begge HT) samt 2 m2 på nordhældet af Globanke NV f. Ringe og få ex. på en ugræsset ferskeng S f. Krogsbølle (begge FA/HT).
Næb-Star (Carex rostrata)
Ny for Helnæs (28) i et tilgroende overgangsrigkær mod nordøst med fx Maj-Gøgeurt (HT). Lokalt dominerende i et kildevæld i den nordlige del af den store ferskeng i Vistorpdam (28) ligeledes i Assens Kommune (men nu uden for byrøddernes mandatområde for sommerhuse) med fx Sump-Kællingetand og Dunet Dueurt (FA/HT) – foruden i flere andre små vældpartier i de fynske ferskenge, så lidt er der da at komme efter.
Blære-Star (Carex vesicaria)
Bandt flere nye fund kan nævnes en flot bestand i lille vældpræget kær nær Langsted (29) med fx mange blomstrende Trævlekrone, men pudsigt nok ikke Maj-Gøgeurt (VBD/BJ).
Tykakset Star (Carex riparia)
Genfund med et 500 m2 tæt tæppe af vegeterende ex. i en ellesump af Rød El ved Ravnerydvej Ø f. Rudkøbing (34) (HS) – tidligere set her i 1995 under den måske forgæves moseregistrering på Langeland (FA/HT), hvor arten er udbredt. Under lignende omstændigheder et nyfund i kanten af en skovsump ved Nielstrup (32) (HT). Nye fund er der også fx i et tilgroende ekstremrigkær V f. Krogsbølle i Otterup Kommune og i en ferskeng NV f. Hårslev i Søndersø Kommune (begge 29) (begge FA/HT). I en motorvejsnær mose i Nyborg (31) (FA/EV) er den blevet nabo til en for støjbelastede borgere måske mest psykisk, men for naturen i høj grad fysisk påvirkning i form af en støjvold af ”lettere forurenet jord” – Tykakset Star er dog ganske robust, så den er nok en af de sidste arter, der opgiver ævred. Udbredt i Munkemade ved Odense (29) incl. et mægtigt tæppe mod nordøst (CO/HT) – i denne fhv. strandeng (og til dels nuværende med flere salttolerante planter trods fængslet bag dæmningen) er vandet vendt tilbage, og det er godt for naturen (fx mange Dobbeltbekkasin), om så vandet er salt eller ej.
Vår-Star (Carex caryophyllea)
Overraskende nyt fund med mindst 3 blomstrende tuer på østsydøsthældet af Søbjerg på Hindsholm (30) (HT) – ikke set her af Bojsen Mortensen i 1940’erne (analyse nr. 27, Botanisk Tidsskrift 49 (1953)) resp. af Jes Philipsen Schmidt i 1976. Fx med en pæn bestand af Hunde-Viol, som Schmidt fandt her som en af dominanterne. Vår-Star synes også ny på strandvolden sønden om Sabbesborg Klint (30) (BKS) – kun et stenkast fra Søbjerg. Ligeledes på et kalkoverdrev ved Brochterbeck i Teutoburger Wald (HT) samt i mængde på Brösarps Backar i Skåne med Nikkende Kobjælde, Hulkravet Kodriver og Kornet Stenbræk i store bestande (TRN).

Græsfamilien (Poaceae)
Strand-Svingel
(Festuca arundinacea var. arundinacea)
Ved en markvej på Yderhovedet af Fyns Hoved (30) til 1,9 m (BKS & HT) – iflg. Dansk Feltflora til 1,5 m.
Langstakket Væselhale (Vulpia bromoides)
Nye fund: Et par små bestande på Helnæs Ås (28) (DMU & FA/HT) og ved varmeværket i Skebjerg (34) med fx Ager-Museurt (TB). Genfund er der i den nye skov ved Nygård på Hov (34) (TB) – tidligere belagt fra det samme område (HN).
Stortoppet Rapgræs (Poa palustris)
I græskanten ved en sti ved Martinegården med især Alm. Hundegræs som ny for den kommende ø (?) Enebærodde (29) (FD/HT).
Udspærret Annelgræs (Puccinellia distans)
Ny for Romsø i Storebælt (30) på en stenet sandbred sammen med Sandkryb og Gåse-Potentil (HT).
Alm. Hundegræs (Dactylis glomerata ssp. glomerata)
Denne til det moderne landbrug veltilpassede oprindelige art kan også ses som epifyt – fx i en gammel Ask ved Stærbogård (31) (HT). Eller ”flyveplante”, som Svend Andersen kaldte fænomenet under DBF’s ekskursion til Avernakø i 1932, hvor den samme art blev set med flere andre karplanter i et tætstillet hegn lavt topstævnede popler (også fx Alm. Engelsød og Skarntyde). På flere gravhøje er Alm. Hundegræs den dominerende art som en følge af den generelle næringsberigelse af landskabet – fx på langdyssen Anes Høj i Tarup-Davinde-området (30) (HT).
Tæppegræs (Catabrosa aquatica) (X)
Flot bestand i dalen ved Vibesholm SØ f. Ullerslev (31) i en dyndeng med fx Sump-Forglemmigej og Tykbladet Ærenpris (HT, efter næppe under 50 besøg!), men akut truet af planerne om en udvidelse af den transfynske motorvej. Også set på Egernæs i bunden af Roskilde Fjord (DBF/SGC).
Tandet Sødgræs (Glyceria declinata)
Nyt fund i den nordlige del af Tryggelev Nor (34) (TB). Skimtet (under svære angreb af klæg) i den sydøstlige del af Maden på Helnæs (28) (FA/HT) – kendt fra Maden siden 1983 (FA/EV).
*Stakløs Hejre (Bromus inermis)
Nye fund: På en vejskrænt ved Hækkebølle i Årup Kommune (28) (PoR), på Kildemosen Stadion ved Odense (29) (BKS) og ved en hestefold nær et rødt hus Ø f. Stubberup Kirke (30) (BKS). Nær Kildemosens boldbaner er arten tidligere set med 2 store enklaver langs vestbanen ved dyrskuepladsen i Odense (29) – den ene ud for trinbrædtet (”Odense Sygehus”), den anden nær hjørnet af pladsen (Hans V. Hansen, en slægtning af Anton Andersen, omkring 1980). Kommunal udsåning langs mindre veje synes dog mere eller mindre ophørt?
Tidlig Skov-Hejre (Bromus benekenii)
Nyt fund i skoven Bro Frihed i Ejby Kommune (28) (PoR). Der er kun ældre fund fra Vestfyn i TBU-arkivet – og ingen er belagt i Dansk Herbarium, ligesom arten slet ikke er fundet på Brenderup-egnen før. Anton Andersen angiver ganske vist arten som ”ikke sjælden” i Nordfyns Flora, men der er kun ét belæg fra hele Nordfyn før 1910 – nemlig fra Næsbyhoved Skov (29) i 1866.
*Sitka-Hejre (Bromus sitchensis)
Nye fund: I jordfyld på Årslev fyldplads (30) (BKS) som det 5. fund i Fyns Amt (hidtil ét i 2000, 2 i 2001 og ét i 2002). Synes under spredning især via foderstoffirmaerne og næppe længere meget sjælden på åben kulturbund på agerjord, gårdspladser og møddinger (Den Store Nordiske Flora). Bør også kunne findes i d. 28, 32, 33 og 34!
Skovbyg (Hordelymus europaeus)
Ny for Bågø i Lillebælt (28) i en nåleplantage S f. Vestermose (TRN). Hertil en pæn bestand i stubhaven Næs ved Tryggelev (34) (TB), hvor den dog tidligere er set (HS & HT 1992). Vi har før beskrevet arten som sjælden på Langeland – og det er den nok stadig.
Eng-Havre (Avenula pratense)
Nyt fund med ca. 10 tuer i en endnu åben skrænt på Søbjerg (30) med fx Vår-Star og Dunet Havre (HT). Også set på det fredede areal Bleikuhlen ved Bielefeld i Tyskland med fx Violet Galmei-Viol (Viola guestphalica) og andre lokale endemer på blyholdig bund, så den kan klare lidt af hvert og er stadig en udbredt art i Europa.
Dunet Havre (Avenula pubescens)
Nye fund: På en overdrevsagtig del af kalkkæret ved Ålebæk nær Gyldensten (29) med 2 klynger (DBF/PoR, leg. HT) og under trådhegnet ved strandengen SV f. Brockdorff på Hindsholm (30) med fx Kornet Stenbræk – nær den sidstnævnte lokalitet også genfundet på dæmningen i bunden af den tilbageværende Lillestrand (BKS). Stadig på skrænten ved fyrreskoven i Nordskov (30) (BKS) og på Søbjergs østsydøsthæld (30) (HT), hvor den begge steder har optrådt i det mindste siden Bojsen Mortensens skræntanalyser i 1940’erne. Endnu også få ex. i kæret ved Hudevad radiatorfabrik (30) i det højtvoksende parti op til ellesumpen (HT).
Hunde-Hvene (Agrostis canina)
Nyt fund på en brink ved et vandhul i skovparten Lunden i Østerskov N f. Årup (28) (PoR).
Sand-Hvene (Agrostis stricta)
I 30 m2-optællingsfeltet for Guldblomme i Svinehaverne ved Rødme (32). Blandt de andre distrikter i Fyns Amt kun kendt fra Vestfyn (28) og Nord-/Midtfyn (29).
Bjerg-Rørhvene (Calamagrostis epigeios)
Ny for Skarø i Det Sydfynske Øhav (32) med én klynge på strandengen mod vest (HT).
Gul Rævehale (Alopecurus aequalis)
Nye fund i fyldjord ved Holckenhavn Slot (31) og i den lidt sumpede bund af Svanninge komposteringsplads (32) (begge BKS). Fyld nu ikke for meget i sumpen, Christina!
*Blodhirse (Digitaria sanguinalis ssp. sanguinalis)
Nyt fund i jordfyld på Årslev fyldplads (30) (BKS). I Jylland set på Fredericia og Horsens Stationer (begge BKS & HT) samt i Århus Havn (DBF/FS), hvor lederen underholdt om artens karakteristiske form med flere aks udgående fra spidsen af strået – en typisk græsform fx i Caraibien og andre steder i troperne. I Slovenien et arten et ganske udbredt ukrudt – fx i Botanisk Have i Ljubljana og sammen med Alm. Hanespore og Blågrønt Skærmaks på kirkegården ved den neoromanske kirke i Bovec, der blev smadret under slagene om Isonzo under 1. verdenskrig (begge HT). Nu også som ukrudt i Botanisk Have i København, der fra 2004 er lukket om mandagen pga. nedskæringer – og lugningen synes også beskåret. Så mere ukrudt kan ventes (ligesom i Ljubljana) – tak for det, Helge Sander. Savnes i Fyns Amt stadig fra Ærø (33), hvis landmænd næppe kan betegnes som ukrudtselskende.
*Hårfin Hirse (Panicum capillare)
Nyt fund i kompost på Svendborg fyldplads (32) (BKS) – dog tidligere taget i Svendborg Havn i 1901 og 1907 (2 belæg). Mangler fra Østfyn (31) og de fynske sydhavsøer (33, 34).

Pindsvineknopfamilien (Sparganiaceae)
Spæd Pindsvineknop
(Sparganium natans)
Genfund i et lille vandhul i Svanninge Bakker (32) (FA/HT) – sidst noteret her af Svend Andersen i 1912 (”Svanninge”). I 2003 i Fyns Amt også set i vandhuller i Skovholm-mosen ved Kirkeby (32) (HT) og i den lille mose i Svinehaverne ved Rødme (32) (L?H) (DBF/HT 2001). En forsvindende art, der fx ikke har kunnet genfindes i den grundigt inventerede AFD-rude 3723 Arreskov Sø (angives ligeledes af Andersen i 1912 (”Arreskov”). Savnes helt fra Ærø (33), hvor der ellers er en del vandhuller.

Liljefamilien (Liliaceae)
*Ugrenet Edderkopurt
(Anthericum liliago) (V som vild)
Ny for Østfyn med ét blomstrende ex. i de kreaturgræssede kalkbakker ved Klintholm i Gudme Kommune (31) (PoR).
Skov-Løg (Allium scorodoprasum)
Ny for den ellers ganske artsrige gravhøj Kongehøj i rundkørslen ved Egense (32) sammen med Vild Løg på sydskrænten (FAA/IFJ, & HT) – se omtalen af gravhøjens flora i Fyns Amts Avis den 18. juni 2003.
*Spøjs Løg (Allium paradoxum)
Genfundet på kirkediget i Magleby (34) (AmM & TRM) – 1. gang taget her af Henry Nielsen i 1984. Ikke kendt fra andre distrikter i Fyns Amt, men fra 3 sjællandske distrikter. Således optræder den spøjse art iflg. Eigil Plöger, Aglaia Consult, forvildet mange steder i Vallø-skovene (meddelt til TBU-arkivet i 1991).
Liden Guldstjerne (Gagea minima)
Genfund med en god bestand i et spor i Hegnedskov på Helnæs (28) (GF, HT & LC), men forgæves eftersøgt på gravhøjen i den samme skovs sydbryn (HT). Ligeledes forgæves eftersøgt i Hestehave Ø f. Grønslettegård (34) (TB), hvor den blev angivet i 1948 af H.C. Hansen. Til gengæld fandt vor forårsfriske mand på Langeland masser af Hylster-Guldstjerne hist og her over hele skoven (TB).
Eng-Guldstjerne (Gagea pratensis) (R)
Som ny for Langeland (34) med en lille bestand på den korte langdysse på Stejlebjerg S f. Tryggelev Nor (HN & TB) – senere optalt til 5 blomstrende og ca. 30 vegeterende ex. (HT). Der findes altså alligevel forårsfriske botanikere – i det mindste på Langeland! En af disse tog handsken op og fandt endvidere den ganske smukke art 2 steder i den nordlige del af Tryggelev Nor med en lille bestand mellem hatbakken ”Østre Galtebjerg” og en dam med Hestehale og Blågrå Siv foruden med en større bestand (med næppe under 200 ex.) neden for stengærdet på sydsiden af nabohatbakken, den forgravede ”Vestre Galtebjerg” (begge 34) (begge TB). Hertil et længe ønsket genfund på Yderhovedet af Fyns Hoved (30), hvor arten sidst blev set i 1888 af L.Th. Schiøtz, med ca. 200 blomstrende ex. med ca. 500 blomster (max. 5 pr. stand) (foruden vegeterende ex.) på et ganske artsrigt overdrev med fx Knold-Ranunkel og Kornet Stenbræk, men dog noget kulturpræget med dominans af Vild Kørvel og Rød Svingel. Netop denne lokalitet er uheldigvis beskrevet som ”ikke overdrev” i en videnskabelig undersøgelse – store sten, der er forsøgt sprængt, tyder imidlertid på, at en evt. fhv. opdyrkning har været ganske kortvarig (BKS & HT). Nu græsses overdrevet af får og ungkreaturer. I Fyns Hoved-området (alle 30) også ca. 40 blomstrende ex. i en vejkant ved Korshavn ud for grusvejen til Horseklint (HT) (set her af Per Stidsen i 1993) (hertil ét blomstrende ex. nærmere Cirkushotellet). Vader vi ud på Lillestrands ”stenalderøer” bemærkes næppe under 1000 blomstrende ex. (og mange flere vegeterende) i kratbryn samt på overdrev og strandoverdrev på Mejlø i Lillestrand (FH/HT & LH) – incl. ”Wessbergs lokalitet” N f. Enø og incl. tilsyneladende ret eutrofierede steder med fx Alm. Hundegræs. Flest Eng-Guldstjerne på Mejlø er der måske på den østlige moræneknold, som Achton Friis og Johs. Larsen benævner ”Esø”. Fra det øvrige Hindsholm også et ”nyt” fund på en vejskrænt NØ f. Stubberup Kirke (30) med ca. 50 blomstrende ex. (HT) efter et tip fra fhv. grande Stephensen.
Tager vi fra Fyns nordøstlige naturpark til den sydvestlige do. var der i 2003 kun ca. 15 vegeterende/nedbidte ex. på ”Helnæs Ås”, ligesom den ikke kunne genopstøves på Djævlebakke (begge 28) (begge HT). Til gengæld var der et nyt fund på et jorddige SV f. Bogård med ca. 10 blomstrende og ca. 40 vegeterende ex. (HT). Som Per Stidsen bemærkede i 1995: ”Er denne sjældne art overset, fordi botanikere stadig er i vinterdvale i april?” Få nu fingeren ud, forårssløve fynboer! Fx bør den kunne genfindes på Langø ved Fyns Hoved (30), hvor den sidst er set af Stidsen i 1995. Og ikke mindst på Sydfyn (32) og Ærø (33), hvorfra den stadig mangler.
Hylster-Guldstjerne (Gagea spathacea)
I år har vor forårsfriske sydøstfynske agent søgt mod nordvest – og det har, som ventet, resulteret i en pæn stak nye lokaliteter (alle i løvskove) for denne sirlige art: Bro Frihed og Sletterød Skov i Ejby Kommune, Hegnet og Østerskov N f. Årup samt skoven ved Dybmosegård N f. Etterup ligeledes i Årup Kommune (alle 28) foruden Svinekrog i Bogense Kommune og Paddesø Skov i Søndersø Kommune (begge 29) (alle PoR). Hertil i ”Helnæs Stubhave” (28) som ny for Helnæs (DBF/LC, leg. HT) og med ca. 20 blomstrende ex. (plus flere vegeterende) i et tæppe af Alm. Rapgræs oven for et kær nær nordbrynet af Grynborg Skov (29) (HT) foruden på Langeland (begge 34) udbredt i Hestehave Ø f. Grønslettegård (mest på lavtliggende, moseagtig bund) og i den sydlige del af Lindeskoven ved Lindelse med én blok i en askelavning med fx få Ægbladet Fliglæbe (begge TB). Med andre ord er der 11 nye fund af arten i Fyns Amt – og der er sikkert flere i vente!
*Vild Tulipan (Tulipa sylvestris)
4 nye lokaliteter på det østlige Fyn: Ved Fynshovedvej nær svinget ved Brockdorff (30) og ved Risingevej 5 nær Risinge (31) (begge BKS) samt på Gislev kirkegård og ved stien til Gudme Sø (begge 31) (begge PoR). Stadig en pæn bestand på det østvendte dige ved Viby Kirke (30), men dog trængt af krat (DH & HT) – iflg. kirkegårdsgraveren også på syddiget. Det er under alle omstændigheder positivt at træffe en graver, der interesserer sig for de levende fortidsminder: De fleste danske menighedsråd tolererer i dag en pinlig renholdelse af kirkegårdsdigerne – evt. under anvendelse af pesticider (eller planteværnsmidler, som den slags hedder i landbruget). Står Vild Tulipan mon også i svinget ved Solrød?
*Kejserkrone (Fritillaria imperialis)
Ofte mere eller mindre naturaliseret i skove nær beboelse – fx i en lund S f. Rolstedgård (30) (HT) med fx Gul Anemone og Alm. Guldstjerne samt andre forvildede forårsplanter og i en lund ved den pt. forladte gård S f. Nordskov på Hindsholm (30) (HT) (her snarere ”kvarstående”). I Dansk Herbarium kun 2 belæg – fra Charlottenlund i det senere whiskybælte i 1860 og 1864 (2 belæg).
*Kejserlys (Asphodeline lutea)
Ny som forvildet i Fyns Amt med ét flot ex. på ruderatet ved Dalby Bugt (30) (BKS). Arten stammer fra Middelhavslandene og Lilleasien, hvor den hører hjemme i krat og på klippefyldte skrænter i bakker og bjerge. De tætte aks af gule forårsblomster sidder på opretstående stængler med linjeformede blade.

Agavefamilien (Agavaceae)
*Trævlet Palmelilje
(Yucca filamentosa)
Ny som forvildet i Fyns Amt på Odense kulturlosseplads (29) og i Jørgen Nielsens grusgrav ved Ørbækvej nær et gartneri Ø f. Birkum (30) (begge BKS). Yucca er en Aloë-lignende nord- og mellemamerikansk slægt af rosétplanter med krybende rhizomer og flødefarvede blomster i store sammensatte stande. Enkelte af de ca. 30 arter er prydplanter, hvoraf Trævlet Palmelilje dyrkes hyppigt i danske haver. Denne art fra fra det sydøstlige USA optræder også forvildet i det sydlige Frankrig og det nordvestlige Italien. Fibrene af bladene, der har talrige hvidlige krummede hår langs kanten, anvendes til tovværk.

Irisfamilien (Iridaceae)
*Sibirisk Iris
(Iris sibirica)
Ny som forvildet i Fyns Amt på Odense gl. losseplads på Stige Ø (29) (BKS, det. FS). I TBU-arkivet 14 andre danske distrikter med det 1. fund på et ruderat ved ”Kalvebod Strand” på den fhv. lorteø Amager i 1954 (belæg). Trives bedst i en moseagtig fugtig jord både i fuld sol og halvskygge – også angivet fra en mose mellem Borum og Mundelstrup ved Århus af den senere så kendte mykolog Jan Vesterholt i 1981. ”Naturaliseret” i nyere tid også ved en sø ved Jonshøj i Kællingedal V f. Paradisbakkerne på Bornholm (belagt af Peder Lütken). Smukkest bliver Sibirisk Iris iflg. Havens Blomster ved en søbred! En siden forrige århundrede måske naturaliseret bestand af Iris S f. Bispeeng i Stavidså’s dal (29) (HT) bør undersøges nærmere. Centraleuropa til Sydasien.

Gøgeurtfamilien (Orchidaceae)
Sump-Hullæbe
(Epipactis palustris)
Kun 10 blomstrende ex. (dog plus 5 afbidte og 387 vegeterende ex.) i Fyns Amts 4 m2 optællingsfelt i Fjordmarken (29), men i alt næppe under 600 ex. (FA/HT). Desværre er der problemer med græsningen på lokaliteten pga. sygdom blandt kreaturerne. I det store u´land (her u’en for Fyn) fx i kalkholdige kær på Ejrnæs på Sjælland (DBF/SGC), ved Grønnestrand i Jylland (DBF/EK, SL & ÅP) og ved Bohinjsko Jezero i Slovenien (DBF/NF & PW) – alle 3 lokaliteter under tilgroning, så denne trussel er ikke kun eksistentiel i Fyns land.
Nikkende Hullæbe (Epipactis phyllanthes) (A)
”Fældningen af 15 bøgetræer i den kommunale skov ved Fænøsund er ikke nogen trussel mod livsbetingelserne for den sjældne orkide, nikkende hullæbe”, således Middelfarts borgmester Steen Dahlstrøm (S) i Middelfart Venstreblad den 11. oktober 2003. Orkidéarten er imidlertid i tilbagegang, mens japanske træopkøbere har sikret sig de 170-årige bøgetræer. Formanden for den konservative tomandsgruppe i byrådet, Morten Weiss-Pedersen, foreslår da også, at Øksenrade Skov (28) udvikler sig til en skandinavisk urskov på bekostning af den kommercielle skovdrift, der giver et betragteligt årligt underskud. Der er også et nyt fund af denne diskrete art i de dybe nordvestfynske skove – nemlig med 3 planter, hvoraf de 2 dog var ædt af snegle, i en gammel bøgeskov i Bro Frihed ved Storå (28) (PoR). Bestanden ved foden af den nærliggende Åbakke (28) er her endnu med 2 planter (PoR) (tidligere set af LC).
Skov-Hullæbe (Epipactis helleborine var. helleborine)
Ét ex. ved tennisbanerne ved Paaruphallen (29) (DN/HW, KS & MA, leg. HT) – og den vil sikkert brede sig her, som den har gjort det på OB’s tennisanlæg i Odense Ådal (29) (HT). Blandt de talrige andre nye lokaliteter for denne stadig ekspanderende art kan nævnes en grøft mellem et birkehegn og overdrevet på Fladbjerg SV f. Blommenslyst (29) med 14 frugtbærende ex. (HT) og en nedlagt grusgrav ved spejderhytten ved Allestedvej S f. Fangel (32) med 30 ex. (LaH). Ved Niels Bohrs Allé i Odense (29) er der nu kun 22 ex., hvoraf 21 blomstrende – i efteråret 2003 er der dog tyndet meget kraftigt ud i opvæksten af fx Vinter-Eg, så mon ikke orkidéen herefter vil stræbe efter fordums højder igen i 2004? Fhv. grande Stephensen har set den på i omegnen af 50 nye lokaliteter!
Rederod (Neottia nidus-avis)
Nyt fund med én stander i en bøge-/egeskov NØ f. Davinde (30) med fx Gul Anemone, Liden Lærkespore, Salomons Segl og Liljekonval (HT). Genfund med én stander i Karlsskov på Røjle Klint (28) (DBF/LC) og med 3 blomstrende ex. i Illebølle Skov (34) (TB). I den resterende del af stævningsskoven i Duereds Vænge (32), som til dels er ødelagt af sprøjtning og nåletræsplantninger, er der nu kun få ex. (TRN). Danmarks skovlove forekommer helt utilstrækkelige til bevaring af kultur- og især naturværdier i vore skove.
Skov-Gøgelilje (Platanthera chlorantha)
5-6 blomstrende ex. i et løvskovsbryn i Teglværksskov N f. Nyborg (VBD/SNL) – tidligere set her den 11. august 1976 af Palle Gravesen og Ulla Pinborg samt den 11. juni 1938 af Jens Kjellerup. Genfundet med 10-15 blomstrende ex. i Præsteskov ved Tryggelev Nor (34) (HS).
Plettet Gøgeurt (Dactylorhiza maculata ssp. maculata)
I optællingsfeltet i den sydvestlige del af overdrevet i Svinehaverne ved Rødme (32) er Plettet Gøgeurt stadig klart hyppigere end Bakke-Gøgelilje (80 (2002 51) ex., hvoraf 69 (2002 49) blomstrende, hhv. 31 (2002 23) blomstrende ex.) (HT). Men vigende uden for feltet pga. en orkanfældet Poppel, som nu er blevet fjernet nænsomt af Fyns Amts plejehold. Det er spændende at se, hvorledes orkidéerne (og den Springfrø, der sprang rundt i feltet under optællingen) reagerer på plejen i sommeren 2004. I Jylland stadig lokalt talrig – fx på Lien i tusindtal (EH).
Skov-Gøgeurt (Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii)
Undervejs på adventure trek med DBF blev der på det nye overdrev ved Stutterigården på Røjle Klint (28) også set et smukt væld på den tidligere dyrkningsjord i kanten af skoven – nu iklædt et farvestrålende tæppe af især Alm. Gyldenris, men også fx Bakketidsel og Skov-Gøgeurt (DBF/LC).
Kødfarvet Gøgeurt (Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata var. incarnata)
2 blomstrende ex. på et braklagt areal ved Urup Dam (30) (FA/EV, & ER). I naturen går det ikke godt for arten – flere bestande på Langeland (34) er således enten stærkt decimerede eller ligefrem helt udslettede (fx fra Kildemose SØ f. Illebølle) (TB).
Maj-Gøgeurt (Dactyloriza majalis ssp. majalis)
På brakmarker på Hindsholm (alle 30) 24 blomstrende ex. under Borret, 68 SV f. Borret og 168 over for kæret ved Bogensø Strand (alle BKS) – gøgeurterne tager kampen op med bjørnekløer og høje græsser; hertil en optælling af over 30 kraftige ex. på brakmarken NV f. krydset Egensøvej-Langøvej (EVr & JVr). Stadig 200 blomstrende ex. i det nu plejede areal i Enggård-området i Lumby Inddæmmede Strand (29), men plejen er efter botanikerens ringe opfattelse for hård på længere sigt – Skov-Hullæbe (allerede min. 100 ex.) vil sikkert udkonkurrere sin slægtning på sigt; positivt er det derimod, at ”Kukkedure” har spredt sig til §3-arealet mod nordvest – dog kun med ét blomstrende ex. (her også ét ex. af Blågrå Siv) (FA/HT). Ét ex. på et ruderat ved et vandreservoir i den sydlige del af Nonnebo Mose (30) – til gengæld skranter Maj-Gøgeurt gevaldigt i selve mosen, så udviklingen går den forkerte vej (BKS). Hertil et ganske vist nyt fund på en ferskeng S f. Krogsbølle (29), men med få ex. og truet af Kæmpe-Bjørneklo (FA/HT), der dog normalt bekæmpes 2-3 gange årligt iflg. lodsejeren.
Løbende optællinger: Ny rekord med 76 blomstrende ex. og 20 vegeterende ved pumpestationen på ”Vibesholm Enge” SØ f. Ullerslev (31) (HT) men akut truet af planerne om en udvidelse af motorvejen. Maj-Gøgeurt findes også i den sydøstlige del af det store engområde V f. Bogense (29) (OR) – et smukt naturområde, der er stærkt truet af ”udvidelsespresset” fra den nærliggende by. At det ikke bare er en gang gas ses i området, hvor orkidéen vokser – i forbindelse med opførelse af nye boliger er en del af §3-arealet dels blevet blottet for jord, dels blevet dækket af jord. Entreprenante bogensere, der har fået færten af tidens ultraliberale ”vækst for enhver pris-ånd”, vejrer morgenluft – men de bliver overvåget!
Tyndakset Gøgeurt (Orchis mascula)
På Langeland enorme mængder især i den østlige del af Præsteskov ved Tryggelev Nor (34) – nær det sydøstlige hjørne således 50-100 (mest blomstrende) ex. pr. m2 over et større areal (TB). Skoven vides at have været græsset i 1779 (K. Velling). Nye fund: I en askeskov ved Hellerup Å ud for Kildegård i østkanten af Hudevad (30) med ca. 75 ex. incl. min. 5 blomstrende (HT) samt tilbage på Langeland (begge 34) med 2 små bestande i Lindeskov ved Lindelse og i den lille stubhave mellem Kinderballegård og Nørreballe Nor (begge TB). Genfund: Endnu mindst 3 steder på Mejlø i Lillestrand (30) med den klart største bestand på den nordlige del af den centrale morænekerne med ca. 150 blomstrende ex. (FH/HT & LH), på Uglebjerg på Langø (30) også i selve krattet med 3 blomstrende ex. (HT) og i en endnu typisk stævningsskov af Hassel med overstandere af Ask ved Skrøbeshave (31) med 2 blomstrende ex. (HT) – sidst set i 1983 (HT). Løbende optællinger: 511 (470) ex. (194 (197) med plettede blade + 317 (273) med uplettede), hvoraf 81 (115) blomstrende (37 (56) med plettede blade + 44 (59) med uplettede), i Moseskov ved Syddansk Universitet (i parentes tal fra 2002) (29) (HT). Faldende blomstringsfrekvens pga. tilgroning med Ahorn?
Stor Gøgeurt (Orchis purpurea) (R)
Kun ca. 20 blomstrende ex. på Røjle Klint (28) (LC) – en velkendt bestand, der desværre synes aftagende, idet det er de orkidéklædte kalkholdige klintpartier, der pt. skrider i Kattegat.
Mygblomst (Liparis loeselii) (V)
I Urup Dam (30) fortsætter denne sårbare art indtil videre sin fremgang i nyere tid med 1313 ex., hvoraf 470 blomstrende (FA/HT & JÅK) (bemærk: 1212/355 i 2002 skal justeres op til 1273/385, men altså stadig en pæn fremgang fra 2002 til 2003). Også iagttaget på stedet af fx lodsejeren (ER) samt af ”20 terrængående kertingensere, kølstruppere og kertemindere” (Kjerteminde Avis, 6. juni 2003) (KS/EMA). I Maden på Helnæs (28) fortsætter tilbagegangen derimod til kun 54 ex., hvoraf 16 blomstrende (pga. høj vandstand i begyndelsen af sommeren?) (FA/ASv & EV). Endnu i 1964 voksede Mygblomst i Vitsø på Ærø (33) (fundet af den legendariske botaniker Alfred Hansen) – det var først med udpumpningen og afdræningen af vandet, at det tidligere nors rige liv forsvandt. Og ligesom i resten af landet siger respekt for naturen ikke Ærøs storbønder en høstblomst. Wake up, Axelborg!