2003#4: Floristiske fund fra Fyn 2002 del 4

Ved DBF Fynskredsen (Henrik Tranberg (ansv. red.), Toni Reese Næsborg, Poul Rafner, Per Rasmussen og Bo K. Stephensen)

4. del: Skebladfamilien til gøgeurtfamilien
(Enkimbladede)

Skebladfamilien (Alismataceae)

Brudelys (Butomus umbellatus)
Endnu i Tarup Mølledam (30) (HT & PeR) – i hvert fald før Fyns Amts retablering af mølledammen, efter aftale med ejeren (PeR). Bjarne Moeslund angiver i Danske Vandplanter, at arten er i tilbagegang, bl.a. pga. hårdhændet vandløbsvedligeholdelse og –regulering. Brudelys kendes fra Tarup tilbage til Rostrup i slutningen af 1800-tallet. I rørsumpen ved én af 110 inventerede småsøer i Fyns Amt: En sø ved Skellet nær Horseskov på Tåsinge (32) (FA/AFo 2000).

Vandaksfamilien (Potamogetonaceae)

De fleste Vandaks-arter har i hele det europæiske landbrugslavland lidt en frygtelig tilbagegang – især pga. eutrofiering, forurening og kultivering af søer og vandløb. Nedenstående er især omtalt fund fra 2 undersøgelser udført af Fyns Amt (til dels gennem Bio/consult). I Fyns Amt står det skidt til, men mange Vandaks-arter trives stadig i Vestjylland. Det skal nogle kommende megasvinefarme forhåbentligt ikke få lov til at gøre en ende på!
Liden Vandaks (Potamogeton berchtoldii)
I en grøft ved Hårby Å i Gummerup (28) (TRN 2001, conf. AFD). ”Nordsøen” i Tarup-Davinde grusgrave (30) (DBF/HT, det. ASo) – også set her i 1997, men underrepræsenteret i forhold til Spinkel Vandaks (BC/PNG). I 11 af 110 inventerede småsøer i Fyns Amt (alle FA/AFo & MN 1999-2000) – heraf dog alle 5 søer i Tarup-Davinde grusgrave (alle 30) (alle BC/PNG). Strøm havde den ved Freltofte (30) i nærheden.
Spinkel Vandaks (Potamogeton pusillus)
I et Klokkefrø-vandhul ved Klintholm (31) (PoR 2001, conf. AFD), men underrepræsenteret i forhold til Børstebladet Vandaks. I 9 af 110 inventerede småsøer i Fyns Amt (alle FA/AFo & MN) – heraf dog ligesom Kruset Vandaks i 4 af 5 søer i Tarup-Davinde grusgrave (alle 30) (alle BC/PNG). Næppe meldt fra Langeland (34).
Butbladet Vandaks (Potamogeton obtusifolius)
Nyt fund i ”Nordsøen” i Tarup-Davinde grusgrave (30) (HT, conf. ASo) – ikke set her i 1997 (BC/PNG). Nu en sjælden art i Fyns Amt, hvor langt de fleste fund er gamle. Et hidtil ikke meldt, nyere fund er gjort i den vandfyldte grusgrav N f. Sellebjerg Skov (N f. vejen til Kirkeby) (32) (PWL 1995). Savnes i Fyns Amt fra de fynske sydhavsøer (33, 34). Derimod stadig talrig i Søvigsund, den sydøstlige del af Danmarks fhv. næststørste sø Filsø i Vestjylland (HT 1995). 2 km NV f. denne sø med et tocifret antal arter af Vandaks foruden mange andre sjældne vandplanter planlægges nu et dyrehold på 24.000 svin (i skrivende stund behandles ansøgningen i Ribe Amt)!
Spidsbladet Vandaks (Potamogeton acutifolius) (V)
Overraskende nyt fund i én af 110 inventerede småsøer (FA/AFo 2000): Den lange sø ”Grovensmose” i bunden af smeltevandsdalen i Brangstrup Mark lige S f. Ringe (32). Det senest kendte fund i Fyns Amt er en angivelse fra en dam på Margård Mark (29) i 1909 af Anton Andersen, mens det senest kendte sydfynske fund er fra Trøstemose ved Arreskov (32) (citeret hos Møller & Ostenfeld, 1902). Det sidste belagte fund i Fyns Amt er fra en mose S f. Assens (28) (ca. 1900) – kan være identisk med Irmingers belagte fund fra Torø Huse (S f. Assens) i 1887? Derimod er der et belagt moderne sjællandsk fund i en kreaturvandingsdam NØ f. Attemosegård mellem Søllerød og Gl. Holte, hvor arten blev fundet af ex-fynboen Finn Skovgaard i 1978-79, men allerede i 1981 var den forsvundet herfra. Iflg. Danske Vandplanter (1990) kendes denne sårbare art imidlertid kun fra ét voksested i Sydøstjylland, mens Løjtnant & Worsøe (1993) nævner 4 recente lokaliteter excl. den ovennævnte ved Attemosegård. Fra det nye årtusinde endvidere nye fund i en oprenset agerdam ved Roskilde (DBF/SGC 2001) og i en klarvandet drængrøft i Tøndermarsken (FS 2002). I TBU-arkivet er der 13 fund af arten i Fyns Amt (1851-1909), hvoraf de 4 er belagte i Dansk Herbarium (1851-1900). Årsagen til artens tilbagegang kendes ikke, men det er nærliggende at tro, at opfyldning af vandhuller, forurening og tilgroning har spillet en rolle.
Børstebladet Vandaks (Potamogeton pectinatus)
Stedvis dominerende i ferskvand i Syltemade Å (32) (HT). Kun i 2 af 110 inventerede småsøer i Fyns Amt: ”Kalksø” ved Klintholm (31) (FA/MN 1999) og i én af 5 søer i Tarup-Davinde grusgrave (30) (BC/PNG 1997).
Tråd-Vandaks (Potamogeton filiformis) (X)
Endnu et overraskende fund i én af 110 inventerede småsøer (FA/AFo 2000): ”Krebsesø” SØ f. Stenstrup (32) – af undervandsplanter findes også Alm. Kildemos, Kors-Andemad og Vandpest (i mængde). Her findes også den meget sjældne Ræve-Star i rørsumpen. Hidtil er kun kendt én lokalitet for den opmærksomhedskrævende Tråd-Vandaks i Fyns Amt: Brændegård Sø (32) med belæg fra 1897. I Thy-søerne og andre rene søer med sandbund er denne art, der i modsætning til Børstebladet Vandaks har en but bladspids, dog endnu ret almindelig (Danske Vandplanter).

Havgræsfamilien (Ruppiaceae)

Langstilket Havgræs (Ruppia cirrhosa)
2 AFD-fund: I en strandsø nær Tornæs Hoved på Horneland (32) (TRN) og en god bestand på småstenet bund på lavt vand ud for Vårø Knude på Tåsinge (32) med en art af Vandkrans (HT). Slægten Vandkrans (Zannichellia) vender vi tilbage til om føje år, hvis Danmarks Naturfredningsforening ikke inddrager støtten til FYNSK NATUR. Langstilket Havgræs angives i ”Den sydfyenske Øgaards Vegetation” (1860) fra St. Jørgens, Taasinge og Avernakø (alle 32) af M.T. Lange.

Sivfamilien (Juncaceae)

Butblomstret Siv (Juncus subnodulosus)
Et nyt sted i den centrale, tilgroede del af Urup Dam (30) (FA/PSm). I bestræbelserne på at fremme levevilkårene for mosens sjældne arter (herunder især også Mygblomst og Eng-Ensian) har Fyns Amt i samarbejde med lodsejerne iværksat en omfattende naturpleje i den sydlige del af mosen foruden i den nærliggende Brabæk Mose (30) – identisk med Martin Rasmussens ”De 40 Gymnadeniers Kær”. En meddelelse om et fund i den af trafikanlæg hårdt prøvede Svanedam ved Nyborg (31) (oplyst til PSm) bør afprøves.
*Tue-Siv (Juncus tenuis)
Nyt fund af denne i Fyns Amt sjældne art som fåtallig på en skovvej ved Gammelmølle i skoven Plantagen ved Lykkesholm (31) (PoR) som ny for Østfyn. Savnes dermed i Fyns Amt kun fra Nordøstfyn (30) og Langeland (34). Fra Ærø foreligger imidlertid kun et ældre, ikke nærmere stedfæstet belæg i Dansk Herbarium (oprindeligt i J. Vahls herbarium) af direktør for Københavns Zoo Niels Kjærbølling fra ”1843” – det 1. kendte fund i Danmark. De seneste kendte belagte fynske fund er fra Galsklint ved Middelfart (28) (1939) samt fra d. 29 (begge samlet af købmand Eilstrup) Gyldensten (1949) og Åløkke Skov ved Odense (1952). I Lorenzens herbarium foreligger endvidere et nyere belæg fra Næsby ved Odense (29). Den indslæbte, men fuldt naturaliserede art har forslimende frø og foretrækker fugtig, skygget bund – oftest langs skovveje. I TBU 4 om Juncaceae (Botanisk Tidsskrift 1937) bemærker Knud Wiinstedt, at arten er et udmærket eksempel, hvor hurtigt en til dyrespredning (vel fortrinsvis ved fugle) indrettet art kan vandre over en verdensdel i løbet af ca. 100 år. I Europa blev denne amerikanske art 1. gang set i Belgien i 1824, men selv om arten fra at være indslæbt til ruderater har formået at indtage en borgerstilling i de forskellige landes naturlige plantesamfund, synes spredningen i hvert fald i Danmark at være gået næsten i stå?
Klæg-Siv (Juncus ranarius)
Nyt fund på forstranden ved Drejet nær Bøjden (32) (TRN). Ældre sydfynske belæg (alle 32) er der fra Faldsled (1879) samt på Øerne Lyø og Korshavn (begge 1932). I Kongens Made på Lyø (32) er den spinkle Tudse-Sivlignende art (men med butte indre blosterblade) også set for nyligt (TRN 2000).
Strand-Siv (Juncus maritimus)
2 bemærkelsesværdige genfund: I stor mængde og drøjde, hvor der IKKE er græsset på Ørerne ved Vindeby på Tåsinge (32) (HT). Ligeledes i store bestande ved Tornæs Hoved på Horneland (32) (TRN).
Blågrå Siv (Juncus inflexus)
Denne art med kamret marv er nyfundet i 2 moser NV f. Gamby i Søndersø Kommune (begge 29) (begge FA/JÅK) – måske identisk med ”Butblomstret Siv”, som der tidligere har der været rygter om herfra! Nye fund er der endvidere i Levermose ved Tybrind (28) (FA/HT), Ø f. Avlskovgård i Odense Kommune (29) (FA/HT), på strandengen Madelund ved Hverringe (30) (BKS), i 2 moser ved Lykkesholm (begge 31) (begge PoR), på en strandskrænt ved Elsehoved (31) (VDA 2001) og i et lille væld ved ”Stegerne” ved Dyreborg (32) (HT). Genfund er der fx i et smukt knoldkær ved Nærå Strand (29) (AmM & TRM). Blågrå Siv er udbredt i Syltemade Ådal (32) med fx en flot bestand i et piblende kildevæld på østbredden (HT). Et smukt vældpræget kær med arten findes stadig også ved Ellemose Banke på Ærø (33) (HT) – udsigt til kæret, hvor der også vokser fx Smalbladet Kæruld og Maj-Gøgeurt, er nu åbnet fra Fyns Statskovdistrikts P-plads. Under ferskengregistreringen er set 2 ex. i hele Stokkeby Nor (33) – begge ved lagunen nær pumpemøllen mod V (FA/HT). I rørsumpen ved 7 småsøer i Fyns Amt (FA/AFo & MN 1999-2000). Et par statelige ex. i Apotekerhaven ved Odense Universitetshospital (29) (HT). Så er spørgsmålet, om man kan lokke nogle sygeplejersker ind i DBF ved at underholde om artens medicinske egenskaber? Om disse kan vi intet fortælle, men man skal ikke få de sylespidse blade i øjnene!

Halvgræsfamilien (Cyperaceae)

Børste-Kogleaks (Isolepis setaceus)
Nye fund: Batteriplantage ved Middelfart (28) (AmM & TRM), ved et udtørrende sumpområde Ø f. Skallebjerg grusgrav (28) (TRN), på en skovvej i skovområdet Fællesskov/Kirkemose i Bogense Kommune (29) (PoR), Mademose S f. Nyborg (31) (JÅK & PSm). Neden for en sydvendt skrænt på en strandeng nær Tornæs Hoved på Horneland (32) (TRN). Genfund for den ellers ødelagte Nordskov Mose med ca. 30 blomstrende ex. ved et lille vandhul ved Brockdorffs lade i den afvandede Øksnehave (30) (HT) – tidligere angivet herfra af H.C. Hansen i 1930 og af Sv. Andersen i 1911. Trods et tilskud af træflis til ”oldtidsvejen” på Feddet ved Å (28) ses her stadig en pæn bestand (ÅB/HT & TRN).
Sort Skæne (Schoenus nigricans) (R)
35 tuer, hvoraf 13 blomstrende med 146 blomsterbærende stængler i Lisbjerg Mose (29) (FA/HT & RB). I 2000 var de samme tal 45, 25 og 395 (FA/HT & NKP), så der er desværre tilbagegang at spore.
Loppe-Star (Carex pulicaris)
Nyt fund af denne pga. tilgroning stærkt aftagende art på en kærpræget eng ved Stokkebæk N f. Abildgård mellem Gudme og Hesselager (31) med fx Djævelsbid, Fladtrykt Kogleaks, Stjerne- og Krognæb-Star samt Alm. Hjertegræs og Tandbælg (PoR). Her er også tidligere set Engblomme (PoR ?). Paradoksalt nok synes græsning nu opgivet på denne artsrige eng. Loppe-Star havde tilsyneladende et godt år i 2002 – rig blomstring i Lisbjerg Mose (FA/HT & RB) og især i ”Vrøgum Kær” i Vestjylland (her næppe under 1000 ex. i det lille centrale kalkkær (HT)). Ikke kendt fra de fynske sydhavsøer (33, 34) – og kommer her heller ikke under den nuværende regering.
Stjerne-Star (Carex echinata)
Nyt fund på fugtig bund ved en skovvej i en granskov i skoven Bjørnemose i Ørbæk Kommune (31) (PoR). Endvidere vel et genfund ved vandhuller i sydenden af Fjellerup Sø (31) i Ryslinge Kommune – angivet fra Fjellerup (31) af Sv. Andersen i 1924.
Krognæb-Star (Carex lepidocarpa)
Nye fund i et væld mellem skoven Sandholt og Kobbermose ved Lykkesholm i Ørbæk Kommune og sammen med fx Stjerne-Star (også set i 1986 (PoR)) på en eng ved Stokkebæk N f. Abildgård i Gudme Kommune (begge 31) (begge PoR). Sv. Andersen angiver dog arten fra Ørbæk i 1926. Savnes fra de fynske sydhavsøer (33, 34).
Skede-Star (Carex hostiana)
Nyt fund i et kalkkær ved Ålebæk S f. Gyldensten (29) (PoR). Nær den nordfynske Kattegatkyst er der ældre angivelser fra Bårdesø Mose (Otto Møller, 1890) og Fogense Enge (NF’s ekskursion i 1934). Hertil Bogense (DBF’s ekskursion, 1920). Ikke tidligere set i Lindquist-feltet (10 x 10 m vegetationsanalyse) i Urup Dam (30) (FA/HT), hvortil også Mygblomst nyindvandrede (i hvert fald i nyere tid) for nogle år siden. Savnes fra de fynske sydhavsøer (33, 34).
*Kæmpe-Star (Carex pendula) (R som spontan)
Nye fund ved bredden af en bæk i en skovkant i Kohave ved Gyldensten i Bogense Kommune (29) (PoR) – vel forvildet? Hertil vel med én tue i kanten af en skovsump under en stejl skrænt i tilknytning til en bivej ved beboelse nær Hvidkilde (32) (BK, leg. PW) – de gamle aks burde dog hænge, og fundet bør checkes senere end den 21. april, hvor bryologer ofte er de eneste forårsfriske botanikere. Spontan i lerede væld i skovkløfter i d. 21, 25, 47, 48 og 52 – for nyligt fx set i Stenderup-skovene nær Fredericia (25) (BVP).
Tyndakset Star (Carex strigosa) (R)
Interessant nyt fund i Batteriplantage ved Middelfart (28) (AmM & TRM). Fra Hindsgavl-halvøen hidtil kun kendt fra Teglgård Skov, hvor den stadig forekommer i mængde på leret bund (LC). Savnes fra Nord-/Midtfyn (29), Ærø (33) og Langeland (34).
Vår-Star (Carex caryophyllea)
Nye fund: Vårø Knude ved Monnet på Tåsinge samt ved den gamle mølle mellem Lille og Store Stege nær Dyreborg (begge 32) (begge HT). Dog set på selve Monnets myretueklædte strandeng under den nu hedengangne Feltbotanisk Klubs mindeværdige ekskursion hertil i 1984.
Pille-Star (Carex pilulifera)
Nyt fund med ét blomstrende ex. på gravhøjen Dalhøj mellem Borreby og Fangel (29) (SDU/GG). Her vokser stadig også fx Hedelyng og Pigget Star, men som næsten overalt i Danmark overholdes den dyrkningsfrie zone på 2 m omkring fortidsminder heller ikke her. Mere om den trængte oprindelige græslandsvegetation på de fynske gravhøje i tidsskriftet Vand & Jord 2002:3 (”Er gravhøje andet end fortidsminder?” af HT, ASo, LBL, JÅK og Rasmus Ejrnæs).

Græsfamilien (Poaceae)

Langstakket Væselhale (Vulpia bromoides)
Nye fund: Lille bestand på en steppeskrænt på Jøv på Indrehovedet af Fyns Hoved (30) (HT), på Yderhovedet sammesteds (30) i et næringsfattigt parti af en fhv. ager med fx Stribet Kløver samt Tidlig og Udspærret Dværgbunke (FU/HT, leg. TRM) og i hundredevis på en ugræsset sydvendt kystskrænt på ”Mini Stege” (nær Lille Stege) over for Knolden ved Dyreborg (32) (HT). Alfred Hansen har samlet arten i Fyns Hoved-området (30) i 1964. På Vodrup Klint på Ærø (33) findes arten i artsrigt naturligt græsland med andre typiske magerbundsgræsser som Fåre-Svingel, Alm. Kamgræs, Tidlig og Udspærret Dværgbunke samt Vellugtende Gulaks, Alm. Hvene, Knold-Rottehale og Tandbælg (HT). Men mere kulturprægede arter som Alm. Rajgræs, Alm. Hundegræs, Draphavre og Fløjlsgræs, der p.t. findes i underordnet mængde på stedet, vil under Hans Kædde’s og Bjørn Biceps’ fortsatte styring (Gud bedre den!) af Danmarks miljø om 20 år formentlig være dominerende. Arten kan dog også optræde ruderalt – fx er mange ex. set på en sti langs en sprøjtet nåleplantning ved Fiskerhusene på Bågø (28) med fx Stribet Kløver og Liden Fugleklo samt Liden og Kugle-Museurt (TRN) – dog ikke ny for øen: Også set i mængde på en ager ved Fiskerhusene (EW 1989/1992).
*Løg-Rapgræs (Poa bulbosa)
Dette sirlige tueformede græs med topspirende småaks og knoldformet opsvulmet stængelbasis er genfundet i relativ mængde ved den gamle mølle mellem Lille og Store Stege ved Dyreborg (32) (HT) – sidst set her (også med en pæn bestand) i 1991 (FA/EV). Belæg i Dansk Herbarium fra 1953 og 1958, og vel i sin tid indslæbt med græsfrø. Den vokser her naturaliseret på artsrigt basisk græsland med fx Nikkende Limurt, Hulkravet Kodriver, Vild Hør, Bredbladet Timian, Alm. Knopurt, Alm. Hjertegræs og Dunet Havre samt Blågrøn og Vår-Star. Også på et gammelt anlæg lige Ø f. møllen. Aktuelt kendes arten kun fra én anden lokalitet i Fyns Amt: Skallebanke SV f. Lundegård i Broby Kommune (sidst FA/EV 1986). Hist og her på Bornholm delvist som vild på fx tørre skrænter – i øvrigt meget sjælden eller manglende i Danmark. Ældre fund fra Fyns Amt antyder artens manglende oprindelighed her: Valdemarsslots park på Tåsinge (32), en skrænt bag Korinth landbrugsskoles have (32) og ”Hov Plantage” (34).
Stortoppet Rapgræs (Poa palustris)
Mange steder i Tarup-Davinde grusgrave (incl. ved Davinde Savværk) (30) (DBF/HT) – vel oprindeligt indslæbt til området med græsfrø? Hvis der er tale om forsætlig udsåning af denne og andre ”spændende” arter, ophører DBF’s ”vegetationsanalyse” i området! Vi analyserer jo heller ikke Tivolis græsplæne. Endvidere nye fund på den nærliggende Årslev fyldplads (30), i græs ved Brockdorffs lade i den afvandede Øksnehave på Hindsholm (30) og som udbredt i grusgravsområdet Køllebanker nær Ollerup (32) (alle HT) samt i en fhv. ager i naturgenopretningsområdet ”Husby Strand” på Wedellsborg-halvøen (28) (FA/HT). Hinsides Lillebælt i en vejkant med fx Alm. Akeleje og Peberrod Ø f. Stavsø i Vestjylland (HT) samt på Esbjerg losseplads og Vojens fhv. losseplads ved Dybdal (begge BKS & HT) foruden et par steder i et motorvejsprojekt-/naturgenopretningsområde ved Herningsholm Å (KS/HT). Arten savnes stadig fra Ærø (33) – så igen: Måske skulle DBF snarest tage på stortur til Ærø? Anfred Pedersen nævner i TBU 39a om Poaceae (Botanisk Tidsskrift 1974), at arten måske er hjemmehørende et par steder på Fyn, hvor den er fundet før dyrkningsperioden (var. fertilis). Ret stabilt har den holdt sig efter udsåning i jyske vandingsenge og ved åbredder.
Kæmpe-Rapgræs (Poa remota) (V)
Fyns største bestande af denne angiveligt sårbare art findes i skoven Plantagen mellem Gammelmølle og Nymølle ved Lykkesholm i Ørbæk Kommune (31) – her vokser arten i vældpræget aske-/ellesump (PoR). Andre nye fund i kløfter i skoven Bjørnemose ved Kastel Å og i en skovkløft i Præsteskov ved Gislev samt endnu 2 steder nær Lykkesholm: I et væld i skoven Sandholt og i en ellesump i skoven Nymølles Løkke. Alle 5 nye lokaliteter er beliggende i AFD-rude 4125 Gislev (Ørbæk Kommune) (alle 31) (alle PoR). Sydøstfyn synes at være artens kerneområde i Danmark – eller skyldes de mange nye lokaliteter for denne (muligvis knap så?) sjældne græsart bare en opmærksom inventør? I de senere år i alt kendt fra 8 lokaliteter i Fyns Amt – alle i den sydlige del af Østfyn (31).
Tæppegræs (Catabrosa aquatica) (X)
I rørsumpen ved 2 af 110 inventerede småsøer i Fyns Amt (begge FA/MN 1999) – identiske med 2 nye lokaliteter for arten: Ved Tokkeskovgård Ø f. Allese (29) og ved Langtved (31). Stadig talrig ved et vandhul nær Lundsgård i den sydlige udkant af dobbeltlandsbyen Vindeballe/Tranderup på Ærø (33) (HT).
Tandet Sødgræs (Glyceria declinata)
Nyt fund i en agerkant ved Faldeskov i Ørbæk Kommune (31) (PoR 2001, conf. AFD) som tilsyneladende ny for Østfyn – i hvert fald i accepteret tilstand.
Opret Hejre (Bromus erectus)
Nye fund med en stor bestand på den nordlige af de 2 Føjse Høje ved Aunslev og med 4 strå på en vestvendt skrænt under en syrénhæk i en gammel grusgrav Ø f. Føjse Høje (begge 31) (begge HT) – vel oprindeligt indslæbt til alle lokaliteter med græsfrø eller ligefrem udsået? Så synes arten straks mere spontan på en ugræsset sydvendt kystskrænt på den lille bakkeknold ”Mini Stege” (nær Lille Stege) over for Knolden ved Dyreborg (32) (HT). Genfund i en vejkant i et fhv. grusgravsområde ved Smidstrup SØ f. Bogense (29) (PoR) – tidligere set her af grande Stephensen.
Tidlig Skov-Hejre (Bromus benekenii)
Flere steder i skovene Ø f. Lykkesholm i Ørbæk Kommune (alle 31) (alle PoR) – også angivet fra Lykkesholm af Sv. Andersen i 1924. Savnes fra Ærø (33).
*Sitka-Hejre (Bromus sitchensis)
2. fund for Nordøstfyn ved Hundslevvej nær foderstoflageret mellem Hundslev og Rynkeby (30) (BKS). 4. fund i Fyns Amt, hvor dette i Norden udpræget subkontinentale græs blev set forvildet 1. gang i en tidligere grusgrav ved Lakkendrup Mark (31) (PoR 2000).
Gul Rævehale (Alopecurus aequalis)
Nye fund på vandhulsbredder Ø f. Avnslev (31) med fx Billebo-Klaseskærm (HT) og S f. Lærkenborg ved Klintholm i Gudme Kommune (31) (PoR 2001, conf. AFD). Også på et nyt sted i Køllebanker nær Ollerup (32) – ved et udtørret vandhul (HT).
Spidshale (Parapholis strigosa) (X)
Genfund på Monnet på Tåsinge (32) (EV, der – om nogen siden Sv. Andersen – har specialiseret sig i at finde denne uansélige art), hvor arten ikke synes set siden 1952 (belæg i Dansk Herbarium fra ”Maanen” i 1951 og 1952). Genfund på strandengen ved Bøjden Nor (32) (HN) – sidst set her i 1983 (FA/EV) – belæg i Dansk Herbarium fra Bøjden i 1908 og 1932. Erik Vinther har dog på det bestemteste frabedt sig tilnavnet ”Lepturus” efter artens tidligere slægtsnavn. On deadline: En vågen korrekturlæser har opdaget, at arten blev set på Monnet under DBF’s ekskursion i 1996 (DBF/LC & TRN)!
*Guldlistegræs (Spartina michauxiana)
2. fund på Nord-/Midtfyn: Søndersø fyldplads (29) med fx Prikbladet Fredløs, Jødekirsebær og Stor Væselhale (BKS). Plantet (naturaliseret?) i en fhv. råstofgrav ved Ortevej nær Skydebjerg (28) (BKS).
*Korn-Hanespore (Echinochloa utilis)
Nyt fund på Tommerup fyldplads (29) (BKS). Den uansvarlige redaktør afventer granden Stephensens udredning af slægten Hanespore i Fyns Amt – og belæg modtages. Amerikansk Hanespore (Echinochloa muricata) er således tidligere set et par gange i Rudkøbings havneområde (34) (HN), men en eftersøgning i 2002 gav intet resultat (derimod fx Mursennep og Blågrøn Skærmaks) (HN & TB).
*Blodhirse (Digitaria sanguinalis ssp. sanguinalis)
Nyt fund på Tommerup fyldplads (29) (BKS) – der er dog belæg i Dansk Herbarium fra Tommerup i 1946. Savnes endnu fra Nordøstfyn (30) og Ærø (33).
*Blågrøn Skærmaks (Setaria glauca)
Nye fund med ét ex. under en Røn i Grønlandsgade i Odense (29) (BKS) og på Ærøs fyldplads på Husemarksvej (33) HT). Genfund er der fx på fyldpladserne ved Køstrup (28) (BKS), Årslev (30) (HT) og Bynkel (31) med fx Grøn Skærmaks (BKS & HT), men den sidstnævnte fyldplads er nu tilsået med græs. Endvidere på jordfyld i Rudkøbing (34) (HN & TB). I Jylland er der nye fund på Esbjerg og Grindsted lossepladser samt Vojens fhv. losseplads ved Dybdal (alle BKS & HT) foruden på Herning fyldplads (HT). Blågrøn Skærmaks formår at modnes efter sin forvildelse og derefter at sprede sig selv – modsat fx Kolbehirse (HN).
*Kolbehirse (Setaria italica)
Nye fund på Køstrup (28), Tommerup (29) og Svendborg fyldpladser (32), ved Svendborgvej 3 i Ørbæk (31) (alle BKS) samt på Ærøs fyldplads på Husemarksvej (33) (HT). Vi har tidligere skrevet, at denne art savnedes fra Ærø, hvilket desværre er det rene vås: Alfred Hansen så den i Ommel Havn (33) i 1963 (jf. ”Nye bidrag til Ærøs flora” i Flora og Fauna 1965) – oplysningen indgår dog mærkeligt nok ikke i TBU-arkivet. I 2002 endvidere nye fund i den jyske provins på Esbjerg losseplads (BKS & HT) og Herning fyldplads (HT). Identisk med dyrehandlerens hirsekolbe. Eller hvad med handledyrets kolbehirse?
*Vild Durra (Sorghum halepense)
Nye fund på Køstrup fyldplads (28) (BKS) samt i Jylland på Esbjerg losseplads (BKS & HT) og Herning fyldplads (HT). Ikke meldt fra de fuynske sydhavsøer (33, 34).
*Ægte Durra (Sorghum bicolor)
På en kompostbunke på fyldpladsen ved Glisholm i udkanten af Odense (29) (BKS & HT). Årslev fyldplads (30) (BKS omkring årtusindeskiftet)- tilsyneladende uvidende om, at den var ny for Nordøstfyn. Det ligner ikke granden. Ikke meldt fra de 5 øvrige TBU-distrikter i Fyns Amt.

Andemadfamilien (Lemnaceae)

Tyk Andemad (Lemna gibba)
Et taxon, der elsker eutrofiering – og derfor lidet overraskende synes under kraftig udbredelse i dette svinebaronernes kongerige. Mange steder i Eskør Inddæmning ved Tybrind (28) (HT). I en afløbsrende fra ”Storesø” på Yderhovedet af Fyns Hoved og talrig sammen med Liden Andemad i det i september næsten udtørrede yderste vandhul sammesteds (begge 30) (begge HT). I en stærkt eutrofieret dam ved en hustomt i Køllebanker SV f. Ollerup (32) (HT). Dominerende i et vandhul i kanten af en ødelagt strandeng i den nordøstlige del af Stokkeby Nor på Ærø (33) (HT). Muligvis også nyopdukket ved gadekæret i Vodrup på Ærø (33) – ikke overraskende ved et andebur på sydbredden (HT). Ny for Illebølle-ruden på Langeland i Henninge Nor (34) (DBF/HT & TB). Flere steder i vandhuller eller dele af den nye sø på Wedellsborg-halvøen (28) som et tegn på meget næringsrigt vand (FA/CP & HT). Spændende fugle (fx Skestork) vender oftest (længe) før tilbage til genoprettede naturlokaliteter end interessante planter. Også flere steder i et andet Vandmiljøplan II-område: Tryggelev Nor (34) (FA/HT). Med det eskalerende svinehold vil arten uden tvivl spredes endnu mere.

Liljefamilien (Liliaceae)
*Ugrenet Edderkopurt (Anthericum liliago) (V)
117 ex., hvoraf 10 blomstrende, på ”Rudbæks Bakke” ved Strib (FA/HT, PSm & RB). Bakken er endnu præget af orkanfældede træer.
Eng-Guldstjerne (Gagea pratensis) (R)
2. fund ved en fynsk kirke (hidtil kun ved Føns Kirke (28) (LC 2001)): Nyt fund på et stendige og i en græsbræmme langs stendiget ved kirken nær Sandagergård SØ f. Bogense (29) (PoR). Arten synes dog endnu at foretrække naturlige voksesteder i Fyns Amt, hvor den imidlertid savnes fra hele den sydlige del af området (32, 33, 34). På Sydhavsøerne Ø f. Storebælt er den til gengæld ofte fundet på kirkegårde.
Hylster-Guldstjerne (Gagea spathacea)
Hvad blev det så til med FYNSK NATUR’s angiveligt forårsfriske læseres opstøvning af denne elegante art? En fuser! I og med, at der kun er nye fund ved et par af ”de sædvanlige indberettere”: 15. maj 4 blomstrende ex. i kanten af en eng ved Ernebjerg Skov (29) (HT). Hertil fra vor sydøstfynske agent 4 nye fund nær Gammelmølle i skoven Plantagen ved Lykkesholm og ved Kongshøj Å i skoven Bredemiste i Ørbæk Kommune samt i ”Gudbjerglund” og ”Charlottenlund” (”Dyrehaveskoven”) NV f. Lakkendrup i Gudme Kommune (alle 31) (alle PoR). Den 8. marts er set mindst et par 100 ex. (delvist før udspring?) i den naturnære Bolderslev Skov i Sønderjylland (HT). På den igen, forårssløve læsere – for feltkendetegn fremdrag artiklen i FYNSK NATUR 2002:1 (”Hylster-Guldstjerne og Liden Guldstjerne i Fyns Amt – en foreløbig oversigt til feltbrug” af HT & EE)!
*Vild Tulipan (Tulipa sylvestris)
Nyt fund langs et stendige ved Gislev Kirke (31) (PoR). Rostrup havde den fra Broholm (31) i 1879. Ikke meldt fra Ærø (33).
*Nikkende Fuglemælk (Ornithogalum nutans)
Forvildet på vejskrænten i udkanten af byen Sø Søby (ikke at forveksle med søen Sø Søby Sø) (28) (HT). I nærheden en ældre angivelse fra Brahesborg (28) (HCH 1948). Sjælden på Vestfyn?
*Sommerhyacint (Galtonia candicans)
Antalig ny som forvildet i Fyns Amt (og Danmark?) (eller måske bare for Nord-/Midtfyn (29)?) på Odense gl. losseplads på Stige Ø (BKS).

Gøgeurtfamilien (Orchidaceae)

Nikkende Hullæbe (Epipactis phyllanthes) (A)
Nyt fund af denne ansvarskrævende art langs en kilde i en granskov i Nyhave mellem Ørbæk og Gislev (31) (PoR).
Rød Hullæbe (Epipactis atrorubens) (R)
Ledt efter, men igen i år desværre ikke set i det nordøstlige Odense (29) (JB). Dette meget sjældne taxon vil dog fortsat blive eftersøgt.
Skov-Hullæbe (Epipactis helleborine var. helleborine)
En stor bestand findes med 586 ex. på Bærholm ved Arreskov Sø (32) (EE). Uddrag af hidtil ukendte fund: I feltbotanikeres haver 2 ex. ved en hæk af Avnbøg i Villestofte (29) (AM 2001), Valmuevej i Nyborg (31) (LH) og Tordenskjoldsvej i Vindeby på Tåsinge (32) (KDJ). Hertil blandt andre nye fund fåtallig et par steder i Tarup-Davinde grusgrave (30) (DBF/HT & PeR), 8 ex. i tæt klammeri med Kæmpe-Bjørneklo i en vejgrøft over for Avnslev Skole (31) (BKS), ét ex. i træflis på en skrænt N f. Ringe Sø (31) (BKS) og fåtallig ved brændestabler i Storskov ved Hundstrup Å (32) (HT). Ofte træffes arten sammen med Birk: Under birketræer i et levende hegn i det store engområde i Tommerup Væde (29) (FA/HT), ét ex. under birketræer ved Rugårdsvej 748 i Morud (29) hhv. på Flødstrup Kirkegård (31) (begge BKS) samt 12 ex. under birketræer ved Industrivej i Nr. Broby (32) (BKS). Vigende i egebuskét ved Niels Bohrs Allé nær Bilka i Odense (29) med nu kun 22 ex., hvoraf 17 blomstrende (HT). Årsagen er tilgroning med især Vinter-Eg. Til gengæld breder arten sig på græsarealet V f. busketten! 19 ex. (dog incl. nogle plukkede!) i Rypelyng i Apotekerhaven ved Odense Universitetshospital (29) (HT). Stadig nogle steder på Indrehovedet ved Korshavn (30) (HT), hvor arten tidligere er registreret flere steder af Natur & Ungdoms feltbiologiske station på Fyns Hoved. Derimod savnes fund fra Yderhovedet (30)!
Ægbladet Fliglæbe (Listera ovata)
Mere end 50 ex. i en lille ældre del af den ellers kun 10 år gamle byskov Otterup Skov (29) (NL). 1011 ex. i skoven N f. Arreskov Sø (EE) udgør en af de største bestande i Fyns Amt.
Rederod (Neottia nidus-avis)
Nyt fund i Præsteskov ved Gislev (31) (PoR). Hertil ét blomstrende ex. som ny for parcel 8 i stævningsskoven ved Vejlby Fed (28) (FA/HT) – i den øvrige skov 2 gamle frugtstandere. 1. gang set i denne endnu artsrige lille skov i 1986 (FA/HT & PeR). Savnes ikke overraskende fra Ærø (33).
Plettet Gøgeurt (Dactylorhiza maculata ssp. maculata)
2 nye fund af denne ellers stærkt vigende art: Ét blomstrende ex. på Eng-Skær-engen ved Rolsted hhv. 14 blomstrende ex. på en fåregræsset natureng Ø herfor – sammen med fx Tormentil og Hirse-Star (begge 30) (begge HT). På sidstnævnte lokalitet findes også en lille bestand af Maj-Gøgeurt. De 2 nye lokaliteter for Plettet Gøgeurt er nær artens velkendte lokalitet i kæret ved Hudevad Radiatorfabrik (30), hvor bestanden stadig er på over 100 ex. (HT). Bør stadig eftersøges ved Bramstrup (30), hvor Sv. Andersen noterede den i sine unge dage i 1907. I optællingsfeltet i den sydvestlige del af Rødme Svinehaver (32) er Plettet Gøgeurt nu klart hyppigere end Bakke-Gøgelilje (51 ex., hvoraf 49 blomstrende, hhv. 23 blomstrende ex.) (HT). Men vigende uden for feltet pga. en orkanfældet Poppel, som bør fjernes NÆNSOMT! I Danmark hyppigst i Vestjylland, hvor den fx forekommer spredt på de resterende heder foruden fx i det artsrige ”Vrøgum Kær” S f. den gamle Filsø (HT).
Skov-Gøgeurt (Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii)
Over 500 ex. i Mademose S f. Nyborg (31) (JÅK & PSm) og 414 ex. i en lille løvskov SV f. Arreskov Sø (32) med kun 5 ex. af Skov-Gøgelilje (EE) er vel de største bestande i Fyns Amt. Det ene ex., der plejer at titte frem i en stikant i det nordøstlige Odense (29), havde i 2002 hvide blomster (JB).
Kødfarvet Gøgeurt (Dactylorhiza incarnata ssp. incarnata var. incarnata)
Nyt fund med 12 blomstrende ex. i et artsrigt kreaturgræsset kær ved Søby Sø over for det åbne fængsel (30) – fx med Kær-Fladstjerne, Trævlekrone, Kragefod og Kær-Svovlrod samt Top-, Toradet og Blære-Star (FA/HT). Bør ligeledes eftersøges ved Bramstrup (30) (noteret af Sv. Andersen i 1941). På engen langs Gyldenstenvej Ø f. Bogense (landevej 327 ved 39 km) (29) med Maj-Gøgeurt og krydsninger med denne samt med fx Vand-Klaseskærm (PoR). 103 ex. i kæret ved Arreskov Sø (32) (EE).
Maj-Gøgeurt (Dactyloriza majalis ssp. majalis)
Optællinger: 4096 ex. er optalt på 13 dellokaliteter omkring Arreskov Sø (EE). De 2 største bestande er på 2397 hhv. 460 ex., hvilket ikke desto mindre kun er ca. halvdelen af tidligere. 98 ex., hvoraf 82 blomstrende, som ny rekord for bestanden umiddelbart ved pumpestationen i ”Vibesholm Enge” SØ f. Ullerslev (31) (HT). 42 ex. på Præsteengen ved Stenløse (29) mod 50 i 2001 (KDJ). Nye fund: Pæn bestand i et græsset kær mellem Højrup Lung og bebyggelsen Skallebjerg (28) med fx Leverurt, Krybende Pil og Blåtop (TRN). I nærheden også en lille bestand i et lille vældpræget kær under nordskrænten NV f. Skovgård i Skallebjerg (28) (FA/HT). Endvidere i indkørselen til skovfogedboligen i skoven Enemærket ved Millinge (32) – formentlig tilført med 5-årig mergel (EØA). Genfund i et kær S f. Boyes Banke (28) (FA/HT) – set her hvert år de sidste ca. 20 år med 10-25 ex. (LC) og i Henninge Nor (34) (DBF/HT & TB, leg. PoR). Inden DBF’s højsommerekskursion hertil også set i 2002 på denne store lokalitet af lodsejeren (FrM) og med 7-8 hvide ex. af rudeinventøren (TB) – sidst noteret i 1991 (FA/PeR). Indtil for nyligt (og måske endnu?) også i Verninge Grave i Tommerup Kommune (29) – græsning er dog opgivet 2 steder i dette store eng- og moseområde i 2001 (oplysninger fra en af lodsejerne). Derimod forsvundet fra et kærpræget parti i en ødelagt strandeng i den nordøstlige del af Stokkeby Nor på Ærø (33) (HT).
Tyndakset Gøgeurt (Orchis mascula)
Optællinger: 75-100 ex. N f. Skovly i Stenodde Skov på Tåsinge (32) (FA/JÅK), 157 ex. ved Brændegård Sø (32) (EE), 470 ex. (197 med plettede blade + 273 med uplettede), hvoraf 115 blomstrende (56 med plettede blade + 59 med uplettede), i Moseskov ved Syddansk Universitet (29) (HT). Også mange i Duereds Vænge, Pipstorn og ikke mindst i den gamle bondeskov i den østlige del af Pipstorn (alle 32), hvor der var flere hundrede (alle TRN). I den sidstnævnte bondeskov også 8 ex. af Skov-Gøgelilje (TRN). Denne art og Ægbladet Fliglæbe er fundet i pæne bestande på nye dellokaliteter – også på steder, hvor inventøren tidligere har ledt: Fx i Damsbo Skov og Sinebjerg Skov (begge 32) (begge TRN). Endelig 96 ex. af Tyndakset Gøgeurt i en ret lysåben, mindst 100-årig løvskov på gammel mosebund med Ask og Hassel NV f. Rynkeby (30) (BR 2001). Meddeleren har fulgt disse gøgeurter i ca. 40 år, og bestanden synes ikke ændret meget i antal gennem denne lange årrække.
Mygblomst (Liparis loeselii) (V)
237 ex., hvoraf 72 blomstrende, i Helnæs Made (28) (FA/EV & PSm). Et relativt lavt antal trods ganske fin kreaturgræsning og relativ beskeden opvækst af birke – vel pga. høj vandstand i år. Ca. 25 ex. blev set på DBF’s ekskursion med 4 (fire!) deltagere den 30. juni (DBF/LC & TRN, leg. HT). Ganske vist i silende regn og under VM-finalen i fodbold. Efterlods ville Oliver Kahn, Tysklands tabende Torhüter, nok have foretrukket at deltage på den pinligt underbesøgte ekskursion – nogle dage senere fremsatte et par tilfældige jyske besøgende i Urup Dam et tilsyneladende obligatorisk krav om at se Mygblomst, når den nu er omtalt i en bog! Netop i Urup Dam (30) fortsætter denne sårbare art indtil videre sin fremgang i nyere tid med 1212 ex., hvoraf 355 blomstrende (FA/HT & JÅK). Om intensiveringen af naturplejen i Urup Dam: Se venligst under Butblomstret Siv. Vedr. Mygblomst henvises i øvrigt til Peter Winds aktuelle artikel i Flora og Fauna 2002:2 (”Mygblomst (Liparis loeselii (L.) L.C.M. Richard) – status og bevaring i Danmark”). En tyrkfelj (eller som man synger i Norge: en trykkleif) har her indsneget sig i tabel 1 på side 35: I Maglemose N f. Nyborg blev arten sidst set i 1951 (ikke i 1851). De 100 års forskel er væsentlige i naturgenopretningsøjemed – især når ejeren holder på sine tønder land! Til allersidst en rettelse: Optællingen på de 2 fynske lokaliteter var også i 2001 underholdt af Fyns Amt – ikke af Danmarks Miljøundersøgelser.