2001#4: Floristiske fund fra Fyn 2000 del 4

Ved DBF Fynskredsen
(Henrik Tranberg (ansv. red.), Nina Kjær-Pedersen, Toni Reese
Næsborg, Poul Rafner, Per Rasmussen og Bo K. Stephensen)
4. del: Skebladfamilien til Orkideefamilien

Omstående præsenteres et udpluk af interessante plantefund i Fyns Amt – især fra 2000. Oplysningerne er registreret i Lokalitetsregisteret under Dansk Botanisk Forening (DBF), Fynskredsen, og vil fx blive anvendt ved den botaniske værdisætning af naturlokaliteter i Fyns Amt.
Der indgår bl.a. fund fra Atlas Flora Danica, DBF’s nye kortlægning af Danmarks flora (ved Per Hartvig), Fyns Amts naturovervågning og naturtyperegistrering (ved Annita Svendsen og Erik Vinther), samt Orkidégruppen Orchidania. Hvis ikke andet nævnes, er fundene fra 2000. En liste over meddeleres initialer bringes nedenstående.
Historiske oplysninger stammer især fra TBU-herbariet (TBU, ved Henrik Ærenlund Pedersen, Botanisk Museum) og Naturhistorisk Forening for Fyns arkiv over fynske plantefund (NF) samt fra private herbarier. En særlig tak til de to nuværende københavnere Henry Nielsen og Finn Skovgaard for oplysninger om Langelands flora hhv. bestemmelse af anthropochore taxa. Bent Søby Madsen takkes for datatransformation.
Er dine fund ikke med her, bedes du sende/ringe/maile dem til undertegnede – så kommer de måske med i årsrapporten for 2001! Størst interesse har naturligvis distriktsnye fund samt nye fund eller genfund af sjældne arter – herunder optællinger af disse. Usædvanlige bestande, pludselige lokale masseforekomster osv. af hyppigere arter kan også have interesse. En rimelig grad af hemmelighedskræmmeri vil blive accepteret i særlige tilfælde.
Efter artsnavnene er anført eventuel kategori på Rød- og Gulliste 1997 (Ex: forsvundet, E: akut truet, V: sårbar, R: sjælden, X: opmærksomhedskrævende og A: national ansvarsart). Manglende danske plantenavne er konstrueret til lejligheden i protest mod den manglende styring inden for dansk botanisk nomenklatur – og de publiceres hermed!!
Tallene 28 til 34 dækker i det følgende de topografisk-botaniske undersøgelses-distrikter, der udgør Fyns Amt: 28 Vestfyn, 29 Nord-/Midtfyn, 30 Nordøstfyn med Hindsholm, 31 Østfyn, 32 Sydfyn med det meste af Øhavet, 33 Ærø samt 34 Langeland. En “*” foran artsnavnet betyder, at den pågældende art ikke er oprindeligt hjemmehørende i Fyns Amt. En summarisk gennemgang af omstående fund er meddelt prosaisk i URT 2001:1.
Finderliste:
AE Astrid Ejlersen, AFo Anette Fog, AGP Anne Grimsbjerg Pedersen, AS Annita Svendsen, AV Antun Viljevac, BA Bodild Arup, BBK Birgitte Breum Knudsen, BJ Børge Jensen, BKS Bo K. Stephensen, BL Bernt Løjtnant, CD Claus Dalskov, DF Dorit Fruergaard, DH Dorthe Hess, DLH Dorte Langborg-Hansen, EBS Eigil Broe Sørensen, EE Erik Ehmsen, EV Erik Vinther, EW Erik Wessberg, EØA Else Østergaard Andersen, FS Finn Skovgaard, GF Gudmund Fajstrup, HA Hans Arup, HHW Hans Hiort Wernberg, HM Holger Madsen, HN Henry Nielsen, HS Henrik Staun, HT Henrik Tranberg, JB Jørgen Brøndum, JF Jørgen Frandsen, JH Jens Hæstrup, JKA Jane Kjærgaard Andresen, JMA Jørn Munk Andersen, JÅK Jens Aamand Kristensen, KDJ Kurt Due Johansen, KEA Knud-Erik Andersen, KN Knud Nielsen, LBL Leif Bisschop-Larsen, LC Lars Christiansen, LK Lone Kristensen, LN Lotte Nissen, MRT Martin Ravn Tversted, MS Mikkel Schierup, MTa Mads Tange, MTe Marcia Techau, NJS Niels Jørgen Storgaard, NKP Nina Kjær-Pedersen, OF Ove Falkesgaard, OHC Ole Heilmann-Clausen, OlB Oline Bøllehuus, OR Ole Runge, PHK Poul H. Kruuse, PMJ Palle Moreau Jørgensen, PoR Poul Rafner, PP Preben Petersen, PR Per Rasmussen, PW Peter Wind, RB Rico Boye, RP Regin Pindstrup, SG Susanne Gregersen, STN Susie Toft Nielsen, TB Torkil Bruun, TD Thomas Damgaard, TH Thor Hestnes, TRN Toni Reese Næsborg, TS Tom Søegaard, UK Ulla Knudsen, US Ulrikka Schaffalitzky, VDA Vibeke Duun Andersen og VL Viggo Lind.

AFD Atlas Flora Danica 23. juli 2000 (EØA (med AFo, OlB & PoR), HT (med AGP & AV) & TRN (med KEA, NKP, TD & UK), DBF Dansk Botanisk Forenings, DN Danmarks Naturfredningsforenings, FU Folkeuniversitetets og NF Naturhistorisk Forening for Fyns ekskursioner (med angivelse af leder(e)) samt registreringer foretaget af DMU Danmarks Miljøundersøgelser, FA Fyns Amt, FSD Fyns Statsskovdistrikt (Driftsplan 1998-2012) og KU Københavns Universitet (med evt. angivelse af inventør(er)). Leg. betyder legit, latin for fundet af, mens det. betyder determinavit, latin for bestemt af.

DBF Fynskredsen
Toni Reese Næsborg
Stationsvej 20, Jordløse
5683 Hårby
Tlf. 6473 1482
E-mail: toni.reese@get2net.dk
Bo K. Stephensen
Schacksgade 12,2.,th.
5000 Odense C
Tlf. 6591 7012
Henrik Tranberg
Bülowsvej 4
5230 Odense M
Tlf. 6613 2541

Skebladfamilien (Alismataceae)

Brudelys (Butomus umbellatus)
6 blomstrende ex. i Vindinge Å ud for et lille rødt hus nedstrøms Gammelborg (HT) – de eneste konstaterede individer af arten i de yderste knap 1,5 km af åen besøgt pr. kajak (og ingen i AFD-rude 4326 Kogsbølle, øv!). Genfund for Påø Enge (34) (HS & TB), hvorfra den er belagt i TBU-herbariet af Alfred Hansen i 1960.

Vandaksfamilien (Potamogetonaceae)

Butbladet Vandaks (Potamogeton obtusifolius)
Nyt fund af denne i Fyns Amt sjældne art i et vandhul i en mark ved Charlottenlund (Broholm) N f. Lakkendrup Skov (31) (PoR). Salig Rostrup havde den fra Klingstrup (31) i 1864 – med eller uden téske.

Vandkransfamilien (Zannichelliaceae)

Krybende Vandkrans (Zannichellia repens)
Nye fund i Nørrefjord (den nordlige del af Helnæs Bugt) (28) og som dominerende art i en afvandingsgrøft i strandengen SV f. Damsbo (32) (begge TRN). I Ørbæk ved Bynkel (31) er den almindelig over en længere strækning med Kruset Vandaks og en art af Vandstjerne (HT 1999). Belæg (“af kollektivarten”) fra Holckenhavn i 1898 og Nyborg i 1949. Iflg. Dansk Feltflora er samlearten Vandkrans (Z. palustris) kendt fra alle TBU-distrikter i Fyns Amt. Stilket Vandkrans (Z. pedunculata) angives som temmelig sjælden i Odense Å (A. Sode oa. 1998).

Bændeltangfamilien (Zosteraceae)

Smalbladet Bændeltang (Zostera angustifolia)
“Yderst” på de fynske strandenge er fx set denne sjældne eller oversete art på lavt vand ud for Lundeborg Skov (31) (PoR 1999) hhv. i vigen N f. Faldsled Havn (32) (TRN). På TBU-kartotekskortet er kun ét belagt fund skilt ud som dette taxon, der tidligere blev anset for at være en varietet af Alm. Bændeltang eller Ålegræs (Z. marina): Køllenor (34) (1981). NF’s arkiv nævner den fra NF’s ekskursion til Feddet ved Å (28) i 1954 – betryggende bestemt af lederen Tyge Christensen. Sv. Andersen angiver den fra Fyns Hoved i 1915, ligesom Gröntved (1952) har den fra Urehoved, Ommelshoved og Dejrø (alle 33).
Dværg-Ålegræs (Zostera noltii)
Ny for Lyø (32) på lavt vand i en lille vig ud for Kongens Made (AFD/TRN), ligesom der er et nyt fund på lavt vand på sandbund i Nørrefjord (den nordlige del af Helnæs Bugt) (28) (TRN 1998 & 2000).

Sivfamilien (Juncaceae)

Butblomstret Siv (Juncus subnodulosus)
I den østlige del af området “Sudden” ved Tjørnehoved nær Mullerød (28) er fundet endnu et kystnært parti med denne skilleart for ekstremrigkær (TRN). Kalkkæret, hvor der også vokser fx Samel, Leverurt (HT) og Eng-Klaseskærm, afgræsses udmærket af skotsk højlandskvæg. En ny lille bestand er opdaget i den nordøstlige del af Lisbjerg Mose (29) – 50 m2, men partiet er meget tilgroet (især Tagrør, men dog også med en pæn bestand af Butfinnet Mangeløv). Til gengæld synes arten forsvundet fra den stærkt tilgroede vestlige del af den samme nordfynske mose (DMU/HT & NKP).
Liden Siv (Juncus bulbosus)
Nyt fund på bredden af et vandhul i Lakkendrup Mark (31) (PoR). Sv. Andersen angav den fra Brændeskov (31) i 1924.
Børste-Siv (Juncus squarrosus)
Nyt fund med få planter (endnu) i kanten af en nobilis-plantage i Lakkendrup Skov (31) (PoR). Kendt i nærheden fra Fjellerup (31) allerede fra 1866 i forbindelse med seminarielærer H. Mortensens botaniske rejse til Fyn og Jylland. Også et nyt fund i Tvingsbjerg Bakker (28) ved overgangen til mosen (FA/HT & NKP). Arten savnes fra de sydlige øer (33 og 34).
Stor Frytle (Luzula sylvatica)
Nyt fund (genfund?) med 2 klynger i et bøgeskovsparti i skoven Nørretoft på det sydøstlige Fænø (28) (HT). Arten har været kendt fra Fænø fra før 1864 (Th. Jensen), og Sv. Andersen skrev i “Danske Vegetationsbilleder 26. Fænø” i Flora og Fauna 1948: “En af de Planter, der bidrager til at give Fænøs Skove et Indtryk af Jyllands Nærhed, er Stor Frytle (Luzula sylvatica); den danner anselige Kolonier i Skovbunden paa Espenhoveds høje Skovkam og mod V. i Skovløkke, især omkring den lille “Paradisdal”, den træffes ogsaa et Par Steder mod Ø., om end i ringere Antal”. Flere steder i skovene omkring campingpladsen ved Galsklint på Hindsgavl-halvøen (28) (HT), hvorfra arten pudsigt nok ikke tidligere synes noteret – men dog set her (LC). Arten er i Fyns Amt ud over på Vestfyn (28) kun registreret enkelte steder på Nord-/Midtfyn (29).

Halvgræsfamilien (Cyperaceae)

Børste-Kogleaks (Isolepis setaceus)
Genfund for Fyns Hoved med 2 tuer oven for et nygravet vandhul på den tætgræssede sydøstlige del af Yderhovedet (30) (HT). S.M. Rasmussens angivelse fra Fyns Hoved er dog vanskelig at stedfæste præcist, men fundet er fra ca. 1950. Nye fund er der fra en marklavning ved Gudbjerg og bredden af et vandhul i Lakkendrup Mark (begge 31) (begge PoR). I TBU-arkivet findes en del fund fra Østfyn (alle 31) incl. 9 belæg (herunder Vejstrup 1864, Brudager 1872, Pederstrup St. 1876 og ved Pederstrup 1950).
Sort Skæne (Schoenus nigricans) (R)
Positivt nyt er der fra Lisbjerg Mose (29), hvor der måske er håb om overlevelse for denne på Rødliste ‘90 sårbare art (“degraderingen” til sjælden synes vanskelig at forstå – den nævnte lokalitet er således den eneste tilbageværende for arten i Fyns Amt). 28 tuer i 1998 blev til 45 i 2000 (det højeste antal siden 1988) – herunder et ex. med ikke færre end 89 blomstrende strå (FA/HT & NKP).
Hvas Avneknippe (Cladium mariscus)
Dette stoute og skarpbladede halvgræs er nyfundet med et par små bestande (ca. 2 x 6-8 m) i en tørvegrav i den vestlige del af Birkemose N f. Frellesvig Huse (34) (TB). Hvas Avneknippe er relativ hyppig i Sydlangeland Kommune med 16 moselokaliteter. Hertil kommer 6 lokaliteter i Tranekær Kommune incl. Bruuns nye lokalitet. Hvas Avneknippe kendes endvidere fra Åsø Mose (Mourits-Andersen).
I Gammellung Ø f. Illebølle er fundet rester af Hvas Avneknippe i tørv undersøgt i forbindelse med de arkæologiske undersøgelser af Troldebjerg-bopladsen (Winther 1935) – og samme art er talrig i samme mose den dag i dag. I Flådet, hvor Hvas Avneknippe ikke længere forekommer efter de store dræningsarbejder i nyere tid, indvandrede Hvas Avneknippe for 9500 år siden ved overgangen fra præboreal til boreal tid – formentlig i forbindelse med en klimatisk betinget vandstandssænkning, der medførte udvikling af en egentlig rørsump for første gang i søens historie (Fredskild 1979). I atlantisk tid for ca. 7675 år siden forsvandt søen i Flådet midlertidigt, idet tilgroningen var hurtigere end den klimatisk betingede vandstandsstigning. I dag bør Hvas Avneknippe atter kunne indfinde sig i Flådet efter den vandstandshævning, der for nyligt er foretaget i mosen.

Stjerne-Star (Carex echinata)
Nye fund af denne i Fyns Amt lavtvoksende og vigende art i Gardersø ved Føns (28) med fx de ligeledes nye Hirse- og Top-Star (DMU/HT & NKP) samt på en eng V f. Svenskebakke ved Højes Dong (32) med fx Tormentil, Smalbladet Kæruld, Alm. Hjertegræs og Tandbælg (PoR).
Udspilet Star (Carex extensa)
Ny for Lyø (32) i Det Sydfynske Øhav med 3 små klynger på strandengen mod NØ (AFD/HT). På Skårupøre (32) er bestanden på ca. 1000 tuer, der især findes i et tydeligt markeret, grågrønt bælte mellem salteng og strandoverdrev (HT) – vel den næststørste i Fyns Amt (efter Henninge Nor (34)). Også genfundet på Torø (28) (TRN), i den inderste del af strandengen N f. Faldsled (32) (TRN) og på Avernak mod NV (32) med spinkle ex. efter lang tids græsning (HT & NKP) – modsat på Skårupøre, hvor tuerne snarere må betegnes omfangsrige. Én tue er set på Storeholm ved Langeland (34) som ny for den lille ø (HN 1996).
Fjernakset Star (Carex distans)
Nyt fund i et saltpræget kær S f. Holckenhavn Fjord mod V (31) med fx Trævlekrone, Strand-Trehage, få Harril, Sylt-, Toradet og Blågrøn Star samt Strand-Svingel. Ny i Fyns Amts optællingsfelt for Sump-Hullæbe i Fjordmarken (29) (FA/HT & NKP). Findes også længere mod V i området (29) med fx Sylt- og Blågrøn Star (FA/KDJ, & HT) – naturgenopretning kan forhåbentlig genskabe nogle af fordums ekstremrigkær her. På Aages V. Jensens “Ølund Enge” (Firtalsstrand Nord) (29) optræder Blågrøn Star lokalt som dominant – især mod N med Sylt- og Fjernakset Star (FA/KDJ, & HT).
Genfund er der også mod NV på Lyø (32) i form af miniatureex. på den græssede strandeng (AFD/TRN).
Tyndakset Star (Carex strigosa) (R)
Endnu en ny lokalitet for denne rødlisteart i de dybe sydøstfynske skove: Fredskov-delen af Purreskov (31) – med ét formentlig trafikspredt ex. (PoR).
*Kæmpe-Star (Carex pendula)
(R som vild)
Ét blomstrende individ i skoven ved Blangstedgård i det østlige Odense (29). Forekomsten er efter alt at dømme anthropochor: Den i vild tilstand rødlistede art vokser sammen med Italiensk Arum, der er rodet op i jorden i forbindelse med anlæg af et omløb ved en sti – og det vides, at der på stedet har været en gammel forsøgshave (OR). Endvidere konstateret plantet ved buret med Sneleopard i Odense Zoo (29) (HT & NKP). I vild tilstand findes den fx ved en sø i Wales med bl.a. den sjældne Smalbladet Papyrus (Cyperus longus) (TRN).

Græsfamilien (Poaceae)

Langstakket Væselhale (Vulpia bromoides)
4 nye fund i det solrige forår 2000: Flere hundrede ved entréen til det private strandoverdrev ved Højbjerg på den hindsholmske Langø (30), flere steder, men dog temmelig sjælden på Hestebakken i Svanninge Bakker (32), i tusindvis og pletvis dominerende på et nyt overdrev (dvs. opgivet mark) S f. Sebjerg NØ f. Fåborg (32) samt et enkelt sted på Vodrup Klint (33) på lokaliteten S f. P-pladsen med masser af Skarlagen-Vokshat om efteråret (alle FA/HT & NKP). Endvidere et nyt fund på overdrevet ved Maden på Romsø (30) i form af lave ex. med Ene-Jomfruhår i mængde – foruden et genfund på et jorddige ved knaldhytten N f. Dyrehave på samme ø (begge BKS & HT). Endelig er det lykkedes at gentage Sv. Andersens fund på Røjle Klint (28) fra 1929 (FA/HT).
Stortoppet Rapgræs (Poa palustris)
Nyfundet som spontan i et med Blåtop tilgroende kær i kanten af en pilesump N f. Teglgård Næs ved Arreskov Sø (32) (DMU/HT & NKP). Arten savnes stadig fra Ærø (33).
*Bredbladet Fladstrået Rapgræs (Poa compressa var. langeana)
Denne lidet kendte varietet med kraftigere strå, bredere blade og længere skedehinder end nominatformen er fundet på Sønderby Klint (28) med Glat Rottehale (TRN). Den skal forekomme i grusgrave og på ruderater. Tilbage til før Linné!
Alm. Hjertegræs (Briza media)
Nyt fund på Skæreklint ved roden af Wedellsborg-halvøen (28) (DMU/HT & NKP). Kønne planter kan man ikke få nok af.
*Opret Hejre (Bromus erectus)
Denne art optræder som dominerende art flere steder på Sønderby Klint samt på “Saltofte Klint” V f. selve Sønderby Klint (begge 28) (begge FA/HT & NKP). Og ikke mindst på den nordlige del af Vodrup Klint (33) optræder arten i for en såkaldt indslæbt art meget stor mængde (DMU/HT & NKP). Nu er denne centraleuropæiske art vel ikke vild på disse sydkystklinter? Mistænkeligt er det dog, at den ganske pludseligt helt forsvinder længere mod S på Vodrup Klint.
Tidlig Skov-Hejre (Bromus benekenii)
Nyt fund i Mullerup Skov (31) (PoR). Angivelser fra det sydlige Østfyn (alle 31) er der også fra Sulkendrup (Sv. Andersen 1925) samt (skove ved) Ørbæklunde og Tåruplunde (begge 31) (begge Th. Holm 1879) – men holder de uden belæg, der fra Østfyn (begge 31) kun foreligger fra Nyborg (1871) og Teglværkskov (uden år)?
*Sitka-Hejre (Bromus sitchensis)
Dette i Norden udpræget subkontinentale græs er set i en tidligere grusgrav ved Lakkendrup Mark (31) (PoR). Bromus carinatus (synonym) blev taget 1. gang i Danmark i 1973 på Sølvtorvet ved Botanisk Have i København, hvor den også optræder som ukrudt. Talrig var den i Tuborg Færgehavn i 1981, ligesom den er taget ved Damhussøen og i Søborg (begge 1991). I det sydlige Sverige findes “Sloklosta” især på Gotland. I Storbritanien optræder “California Brome” (Ceratochloa carinata) – kært barn har mange navne – som forurening i frø og sjældent dyrket som foderplante. Den findes naturaliseret på ruderater og flodbredder samt i mark- og vejkanter – mest mod S og især omkring Themsen.
Eng-Byg (Hordeum secalinum)
Få individer i den sydlige tunneldal på Lyø (AFD, leg. HT) – kendes fra Lyø tilbage til M.T. Langes Den sydfyenske Ögaards Vegetation i 1857. Også set på Lyø i 1998 – men ved Vestersjo mod NV og i større mængde (FA/DF).
Skovbyg (Hordelymus europaeus)
Nye fund i Gudbjerg Skov, Præsteskov NV f. Gudbjerg Skov og Mullerup Skov (alle 31) (alle PoR) samt udbredt overalt i Brenderup Vænge ved Mullerup (31) (LC & TRN 1999). I Kajbjerg Skov (31) er den set ét sted i et af de i denne fredede skov trods alt resterende bøgeskovspartier centralt mod S på en rodvæltervold, hvor der vel frigøres næringsstoffer (HT). Også i Lysenge Skov ved Ulriksholm (30) – angives herfra af både A. Andersen (1904) og M.L. Mortensen – samt i skoven ved Juelsberg (31) (begge HT 1999).
Endvidere et nyt fund på Langeland i Hennetved Haver (34) (JH) – fra øen foreligger i TBU-herbariet kun en indsamling fra Longelse (34) i 1967. Desuden har Henry Nielsen i nyere tid set den i Karskov (34). Savnes ikke overraskende (endnu) fra Ærø (33).
Festgræs (Hierochloë odorata)
S f. Holckenhavn Fjord (31) er fundet et artsrigt kærparti, hvor denne velduftende græsart dominerer pletvis, ligesom der er en meget stor bestand af fx Seline (HT). Mosen har – trods manglende afgræsning – vel i mange år kun været svagt tilgroende med Tagrør. På den nærliggende Østerø-halvø ved Nyborg (31) synes arten på retur som en følge af tilgroning med Hjortetrøst og Tagrør (FU/HT). Derimod flot blomstrende i relativ mængde i kanten af en lille mose på Vibesholm Enge SØ f. Ullerslev (31) (FU/HT & NKP). Mangler på Nordøstfyn (30), Ærø (33) og Langeland (34).
Glat Rottehale (Phleum phleoides)
Stadig flere steder på Sønderby Klint (28) (FA/HT & NKP; TRN), hvor den sidst synes set i 1917 af DBF’s senere æresmedlem, kgl. operasanger Knud Frederik Jørgen Wiinstedt. Hertil er den nyfundet med en lille bestand på endnu en sydvendt steppeagtig skrænt ved Saltofte Strand V f. Sønderby Klint (“Saltofte Klint”) (28) (FA/HT & NKP). I øvrigt kun på Nord-/Midtfyn (29).
Sand-Rottehale (Phleum arenarium)
Synes ny for Vestfyn på Feddet ved Å (28) med en stor bestand på en strandvold (TRN). Dog også en nyere, udateret angivelse herfra (FSD). Savnes i Fyns Amt dermed kun fra Sydfyn (32) og Ærø (33).
Spidshale (Parapholis strigosa)
Blomstrede i 2000 omkring midten af juli: Den 12. ved Pugesø på Fyns Hoved (30) (HT & NKP), den 22. ved Lindelse Nor (34) (HT & NKP), den 23. juli mod NØ på Lyø (32) (AFD/HT)) og den 25. juli mod NV på Avernak (HT & NKP). Moderne genfund bortset fra Lyø, hvorfra den i nyere tid kun kendes fra øens 2. store strandeng mod NV (FA/EV 1983). DBF’s højsommerekskursion til bl.a. Avernakø og Lyø i 1932 fandt også arten på de 2 øer – eller som Sv. Andersen skrev i ekskursionsreferatet (Botanisk Tidsskrift 42): “… Lepturus, der ved systematisk Eftersyn fandtes overalt paa egnede Lokaliteter”. Lepturus er et slægtssynonym.
Miliegræs (Milium effusum)
Op til 1.25 m i skoven N f. Rødme Svinehaver (FU/HT & NKP, leg. HM). Normalt op til én meter.
*Spinkel Hanespore (Echinochloa colonum)
Ny for Nordøstfyn på Kerteminde fyldplads (30) (BKS). I Fyns Amt i de snere år hidtil kun set på Svanninge komposteringsplads (32), hvor den kunne genfindes på DBF’s ekskursion (DBF/FS) – 1. gang fundet af grande Stephensen i 1998. Dog også set af lærer Leif Ingerslev-Hansen på Stige Ø (29) i 1964 (Flora og Fauna 70). TBU-arkivet bringer fra det øvrige Danmark fund af den asiatiske-afrikanske art fra 11 TBU-distrikter i Jylland foruden på Sjælland og Sydhavsøerne med det 1. belagte fund på Islands Brygge i København i 1932. 1889 hos Svart Madsen & Lyck (1991) er fake (oprindeligt fejlbestemt belæg)!
*Liden Fingeraks (Digitaria ischaemum)
Genfund i en sprøjtet majsmark på Ungersbjerge og i Skovhaverne ved Nældemose (også 1999) (begge 28) (begge TRN) samt på Korinth Station (32) (BKS). Belæg i TBU-herbariet fra de 2 førstnævnte lokaliteter fra 1963 og 1977 hhv. en angivelse fra viadukten ved Korinth i 1908 (Sv. Andersen som 19-årig yndling).
*Krans-Skærmaks (Setaria verticillata)
Ny for Nordøstfyn i Rågelund tidl. råstofgrav (30) med fx Opret Amarant samt Grøn og Blågrøn Skærmaks. De 2 hidtil eneste sikre fund i Fyns Amt er fra Kokrog ved Tranekær (34) (HN 1986) og Svanninge komposteringsplads (32) (BKS 1999).

Liljefamilien (Liliaceae)

Kølet Løg (Allium carinatum)
Nye fund med ca. 100 blomstrende ex. lige N f. P-pladsen ved Hasmark Strand (29) især omkring én randsten (HT & NKP) samt 14 blomstrende ex. i en lille klynge på Hals (29), hvor der plejer at være de fleste Plettet Kongepen (og mange Stor Parasolhat) (HT). Spontaniteten af begge forekomster er dog tvivlsom?! Findes næppe længere ved ledeblokken Grydestenen ved det tidligere Hasmark Mejeri (29) – der er ført en cykelsti Ø om stenen, ligesom “anlægget” er rigelig velplejet med gødsket græsplæne og syrénhæk (HT).
*Porre (Allium porrum)
Ny som forvildet i Fyns Amt på ruderatet i Bynkel (31) (BKS & HT). Hidtil kendt fra 5 danske TBU-distrikter med det 1. fund ved Nørhule i Østjylland i 1879 (belæg).
Hylster-Guldstjerne (Gagea spathacea)
Endnu et nyt fund af denne smalbladede art ved Arreskov Sø (32) (EE) foruden 9 nye lokaliteter for arten i de sydøstfynske løvskove: Bjergeskov ved Lundeborg, Fredskov syd for Lundeborg, Skovløkke ved Svinehoved nær Mullerup, Præsteskov V f. Gudbjerg, Gudbjerg Skov, Charlottenlund (Broholm) N f. Lakkendrup Skov, skoven syd for Lakkendrup Skov og den nordlige del af Brændeskov (alle 31) samt skoven ved Langkildegård i Højes Dong (32) (alle PoR). Endvidere i 1999 Præsteskov og Nyhave S f. Hesselager, i 1998 Faldeskov, Tange Skov og Nyskov ved Tiselholt samt i 1997 i Skelmose (alle 31) (alle PoR). I Lundeborg Skov (31), hvor arten blev set 1. gang i 1998 (PoR), blomstrede arten 3 steder den 30. april (DBF/PoR).
Endelig et nyt fund i Nørrevænge N f. Steensgård (34) (TB), hvortil kommer et genfund i Hvidhave S f. Broholm (29) (HT, 1. gang i 1991). Hylster-Guldstjerne er uden tvivl overset (i TBU-herbariet foreligger ikke ét eneste belagt fund af arten fra Østfyn i hele 1900-tallet!). Men så tog Rafner fat – spørgsmålet er så, om arten virkelig er hyppigst på Sydøstfyn?

Gøgeurtfamilien (Orchidaceae)

Nikkende Hullæbe (Epipactis phyllanthes) (A)
Nyt fund i en bøgeskov ved Egebjerggård på Agernæs-halvøen (29) – typiske ex. med korte og lyse, toradet stillede blade (JB). Ved Fænøsund havde arten et godt år (28) (GF). Denne ansvarskrævende art anses af Faurholdt (2000) for at være en fortrinlig naturskovsindikator (10 points-art).
Skov-Hullæbe (Epipactis helleborine var. helleborine)
Nyt fund på Ærø, hvor arten (stadig?) er sjælden: I en lys granplantage ved en af gårdene i Skovby (33) (KN 1999). I skoven på Egehoved i 2000 under 50 ex. (KN – en snes ex. i 1996, 2-300 ex. i 1998 og færre end 2-300 i 1999). Individer med blomster, hvor læberne vender opad, er set ved Langesø (29) (PoR 1999). Ved Arreskov Sø (32) er set en tæt bestand med 300 ex. på 500 m2 (EE). I optællingsfeltet i en egebuskét ved Niels Bohrs Allé i Odense (29) er set individer på op til 90 cm med op til ca. 90 blomster – men antallet af planter er jævnt faldende (HT).
Rederod (Neottia nidus-avis)
Nyt fund med 2 blomstrende ex. i gammel bøgeskov på leret bund i Mullerup Skov (31) (PoR). Dukkede atter op i det endnu artsrige kystbryn i Kajbjerg Skov (31) (HT) – i form af 2 efterårsstandere. Savnes “naturligvis” fra Ærø (33).

Skov-Gøgelilje (Platanthera chlorantha)
Ny bestand med 107 blomstrende foruden mange vegeterende ex. i Damsbo Skov (32) med fx Tandrod og den rødlistede Kronløs Springklap (TRN). 35 blomstrende ex. i Holmdrup Stævning (32) (MRT 1999). Ét blomstrende ex. i “Hauptmanns dal” oven for skansen på det sydvestlige Fænø (28) (HT) – tidligere set her af Bridget Hauptmann og senere af Lars Christiansen (8 ex., hvoraf 7 blomstrende i 1987), men også Rostrups og Hagerups angivelser af arten fra øen i 1890 og 1922 kan være herfra. Dalens skrænter, der ikke har været afgræssede siden i 1960’erne, er stadig artsrige, men vegetationen synes under eutrofiering formentlig ved udsivning af næringsstoffer fra de oven for liggende agre.
Bakke-Gøgelilje (Platanthera bifolia ssp. bifolia) (X)
Med 9 blomstrende ex. endelig fastslået for Vibjerg ved Køng (28) med fx Alm. Mælkeurt og Tandbælg (TRN) – ejeren (Arne Assarsson) har kendt denne sjældne orkidé fra artens kun anden nutidige fynske lokalitet i mange år (det er dog mange år siden, at han sidst har set den). Også set som tørre standere i efteråret 1999 (HT), men det burde nok forties (fejlbestemt som Plettet Gøgeurt!). Forgæves forsøgt tilbagetrukket inden publiceringen i FYNSK NATUR 2000:4!!
Skov-Gøgeurt (Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii)
Synes nu at have sin største fynske bestand med over 400 blomstrende ex. i Søbos skov ved Arreskov Sø (32) – i 2000 også 15 Skov-Gøgelilje (EE). Begge arter regnes blandt “bondeskovindikatorer” (Faurholdt 2000). For ca. 25 år siden så Mads Tange 2-3 ex. af Skov-Gøgeurt i et spor i Ladby Skov (30) – arten synes ikke siden set på Nordøstfyn.
Maj-Gøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. majalis)
V f. Svenskebakke ved Højes Dong (32) er fundet en eng med over 1000 blomstrende ex. foruden fx Stjerne-Star og få ex. af Engblomme (PoR). Endvidere nyfundet med få ex. i den sidste rest af kalkkær i den fhv. nordfynske fjord Klinte Strand (29) (DMU/HT & NKP), der bør naturgenoprettes som anbefalet af DN (helst uden drukning af kæret). Stadig få ex. i et lille artsrigt væld ved Ørsbjerg Knold (28) trods ophørt græsning (FA/RP), men kreaturkrisen kradser også her: I 1986 blev endnu set over 200 ex.
Over 10.000 blomstrende ex. ved Arreskov Sø (32) (EE) udgør vel den største bestand i Fyns Amt.
Endvidere 450 blomstrende ex. ved Sylten i Lumby Inddæmmede Strand hhv. 2 blomstrende ex. på et privatejet areal i Fjordmarken ved Hofmansgave, der ikke er udpeget som paragraf 3-område (begge 29) (begge KDJ 1999). De 2 lokaliteter trues af tilgroning hhv. tilplantning med vedplanter. I kæret i den fhv. råstofgrav ved Rågelund (30) er artens skæbne formentlig beseglet af unge med benzin i blodet – endnu findes dog en lille bestand af Maj-Gøgeurt med 25 vegeterende ex. og 4 blomstrende, hvoraf 1 albino (BKS 1999). Denne individmæssigt endnu talrigeste orkidé i Fyns Amt fandtes også tidligere i et tuekær ved Bjergenegård på Ærø (sidst set af Alfred Hansen i 1971) – desværre er lokaliteten for nyligt blevet ulovligt udgravet til andedam (HT 1999).
Tyndakset Gøgeurt (Orchis mascula)
Ca. 750 blomstrende ex. i Ladby Skov (30) – incl. kraftige, op til en halv meter høje ex. med blomsterakset udgørende halvdelen (HT & MTa). Igen ny rekord i Moseskov ved Odense Universitet (29) med 67 blomstrende og 223 vegeterende ex. (heraf 22 og 106 ex. med plettede blade samt 45 og 117 ex. med uplettede blade) (HT). Men nu kommer Ahorn og P-pladseffekten!
Mygblomst (Liparis loeselii)
Igen ny rekord i Urup Dam (30) med i alt 547 ex., hvoraf 128 blomstrende (FA/HT & NKP, & TS). Allerede 27. maj blomstrede den næsten her. Derimod fortsat tilbagegang på Helnæs (28) (FA/AS & JÅK) – der er dog håb om fremgang i 2001, idet en gammel bro vil blive istandsat, således at kreaturerne ikke behøver at være bange for at falde i grøften, når de skal på fouragering i knoldkæret.