1999#4: Ny skov i skov-fattig kommune

Ringe Kommune havde indtil 1997 et skovareal på kun 5%. Det er
langt under gennemsnittet for landet, og på denne noget dystre
baggrund foreslog kommunen i august 1997 Skov- og Naturstyrelsen
at etablere et sammenhængende skovrejsningsområde vest for Ringe.

Kommunen har selv skudt bynære arealer ind i projektet ved at
stille ialt ca. 50 ha til rådighed, ligesom man vil medfinanciere
køb af skovarealer med 50%.

Dette kan man læse i Skov- og Naturstyrelsens nye oversigt over
10 års naturforvaltning, der dækker perioden fra 1989 til 1998.

I bogen fortælles bl.a. om projektet i Ringe, hvor Skov- og Naturstyrelsen
i samarbejde med kommunen fik afgrænset skovrejsningsområdet,
så det strækker sig fra byens centrum ved kirken via den genskabte
Ringe Sø og landsbyerne Boltinge og Findinge til Espe, hvor det
slutter ved højdepunktet Galgebakken.

Åbent natur- og parkanlæg

Tættest ved Ringe på kommunens areal vil der blive et åbent natur-
og parkområde til mere intensive rekreative anvendelser. Arealer
er ialt ca. 450 ha. Området vil danne en grøn kile indtil centrum
af Ringe. Det beskyttede vandløb Sallinge Å gennemskærer området
med mulighed for at genoprette vandløbets arealer.

For at sikre drikkevandskvaliteten har Ringe vandværk opkøbt ca.
34 ha omkring sine boringer til skovrejsning. Vandværket så det
dog ikke som sit formål at drive skovdrift, og solgte derfor i
efteråret 1998 arealet favorabelt til Skov- og Naturstyrelsen
med en deklaration om, at der ikke må anvendes pesticider på arealerne.
Der blev i 1998 reservaret 2,8 mill. kr. til erhvervelse og tilplantning
af området.

 

Brugergruppe

Skov- og Naturstyrelsen sammenkaldte en hurtigtarbejde brugergruppe
om planlægningen af arealet. I gruppen deltog en bred kreds af
lokale foreninger og organisationer samt kommunen. Den endelige
plan blev fremlagt på et offentligt møde.

Jordene er overvejende sandede, og eg er derfor hovedtræart på
arealet. Af hensyn til grundvandet er der udelukkende plantet
løvtræ på arealerne. På de bedre jorder er egen varieret med bøg.
I alle bevoksninger er der indplantet forskellige løvtræsarter.
f.eks. lind og kirsebær. Plantningen af eg er suppleret med et
forsøg på såning af eg.

 

Bævreasp

Umiddelbart syd for arealet ligger Espe by. Espe betyder bævreasp,
og som kulturhistorisk islæt og markering af nærheden til Espe
by plantes et mindre areal med bævreasp. Desuden udlægges et areal
med naturlig succession. Mod nord grænser skoven op til Findinge
skov. Findinge Skov afgrænses af gamle bøgetræsbryn. For at bevare
dette smukke landskabselement etableres der ikke nye bevoksninger
op til skovbrynet. I stedet udlægges et areal med vedvarende græs.

Der vil blive stillet publikumsfaciliteter som p-pladser, stinet
og et område med hundeskov til rådighed, meddeler Skov- og Naturstyrelsen.

I marts 1999 blev arealerne ved Espe tilplantet. To lokale skoler
og to lokale børnehaver deltog i plantningen. Beboerneforeningen
udskrev i samarbejde med statsskovdistriktet en konkurrence om
navngivning af den nye skov, og skovens navn “Espe Skov” blev
afsløret ved skovens indvielse den 10. april. Med anlæg af friluftsfaciliteter
vil 1. etape af Ringe skovområde stå færdigt mindre end to år
efter, kommunen foreslog skovrejsning i området.