1999#1: Boganmeldelser

Guldsmedepragtværk
F
or første gang siden 1910, da et bind i serien Danmarks Fauna
var helliget guldsmede, udkommer nu en bog udelukkende om denne
iøjnefaldende insektgruppe.

Det er højskolelærer på Ry Højskole, Ole Fogh Nielsen, der på
entomologforlaget Appolo Books i Stenstrup er mester for værket.

Bogen indledes med guldsmedenes udviklingshistorie – guldsmedene
er en meget gammel dyregruppe; de ældst kendte fossiler har 325
mill. år på bagen – dernæst dernæst fortælles om livscyklus og
økologi og om at fotografere guldsmede. De smukke insekter egner
sig ikke til indsamling, da de hurtigt taber farven opstillet
på nåle i kasserne.

Hovedafsnittet er en beskrivelse af de ialt 52 hidtil kendte danske
arter (der er dog kommet én ny art til, som har fået plads bag
i bogen!), hvor der er tegnet et udbredelseskort for hver.

Til slut bringes en systematisk oversigt, en bestemmelsesnøgle,
en liste over foreninger, der har guldsmede på programmet og en
litteraturliste.

Man må håbe, som forfatteren, at bogen betyder et opsving i interessen
for guldsmede i Danmark; deres afhængighed af rene, ferske vande
gør, at deres fremtid står og falder med, at deres levesteder
bevares. Forhåbentlig vil vi også i fremtiden kunne se guldsmede
og vandnymfer over fugtige områder. Nu er der i hvert fald ikke
dén undskylning for ikke at interesse sig for dem, at de ikke
kan bestemmes!

Den usædvanlig smukke bog kan fås direkte fra Apollo Books, Kirkeby Sand 19, 5771 Stenstrup, tlf. 62 26 37 37.

Ole Fogh Nielsen: De danske guldsmede. Danmarks Dyreliv, bd. 8.Stenstrup
1998. 280 sider, ill., 375,- kr.

Røde og gule lister over planter og dyr
D
en “gamle” Rødliste fra Danmark udkom i 1990 og meget vand er
løbet i stranden siden da. I den nyeste liste fra 1997 er 3.142
dyre- og plantearter optaget. Det betyder, at de enten er forsvundet
fra den danske flora og fauna, at de er akut truet eller at de
er sårbare.

Ialt 343 arter regnes for forsvundet i Danmark, mens 1608 regnes
som akut truede eller sårbare. 1191 arter betegnes som sjældne.

Bemærkelsesværdigt er det, at Hvid Stork og Urfugl er på nippet
til at uddø trods bestræbelser for at sikre bestandene. Toplærken
er af ukendte grunde gået hastigt tilbage og er nu optaget som
akut truet, mens Høgesanger og Lærkefalk er i fortsat tilbagegang
og nu er optaget som akut truede. Atlingand, Brushane og Pirol
er ligeledes gået tilbage og derfor optaget som sårbare.

Der er dog også positive ting at læse: orkidéerne Fruesko, Horndrager
og Bakkegøgeurt er gået frem, ligesom Løvfrøen, der derfor er
fjernet fra rødlisten. Desuden er Havørn, Sort Stork og Stor Hornugle
genindvandret, mens der er tydelige tegn på, at også Odderen er
i fremgang.

Som noget nyt har styrelsen i år udgivet en Gulliste, der fortæller
om, hvilke plante- og dyrearter, der er i tilbagegang – dette
i sig selv kan tænkes at ville bedre deres tilstand!

Det har vist sig, at særlig skrantende arter får en renæssance,
når der bliver holdt bedre øje med dem. De potentielt interesserede
finder simpelthen flere individer, fordi de i kraft af den (påståede)
tilbagegang, har fået fornyet interesse for feltbisserne…

Alt i alt synes i to lister at vise, at der er grund til en vis
optimisme; bevidstheden om dét at sikre levesteder for planter
og dyr har tilsyneladende ikke være helt forgæves.

Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser, Skov-
og Naturstyrelsen: Rødliste 1997. 100,- kr.

Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser, Skov-
og Naturstyrelsen: Gulliste 1997. 25,-kr

 

 

Hvad skal vi med kulturmiljøet?
U
nder titlen Hvad skal vi med kulturmiljøet? har Skov- og Naturstyrelsen
udgivet en pjece, der sætter fokus på det menneskeskabte landskab.

Med udgivelsen er det hensigten at rette opmærksomheden mod behovet
for at vurdere, hvordan værdifulde kulturhistoriske og arkitektoniske
helheder, såvel i byerne som i det åbne land, kan bevares. Hæftet
indeholder en status over det hidtidige arbejde på området, en
overordnet målsætning for det fremtidige arbejde og en kort beskrivelse
af hovedprincipperne for arbejdet med landskabsplanlægning, fortidsmindebeskyttelse,
bygningsfredning og bybevaring.

Brochuren fås ved henvendelse til Skov- og Naturstyrelsen, Informationen,
Haraldsgade 53, 2100 København Ø,

tlf. 39 47 20 00.