1998#4: Floristiske fund fra Fyn 1997 del 2

2. del: Ensianer til Orkidéer

 

Ved DBF Fynskredsens Fredningsudvalg (Toni Reese Næsborg, Per
Rasmussen, Bo Krusborg Stephensen og Henrik Tranberg (ansv. efter
presseloven))

Fra Nordfyns fagre, men nu opdyrkede slette over Munkebo (Fyns
Chicago) og det sydvestfynske bakkeland (så glimrende skildret
af guldaldermalerne, før det blev tæppebombet med juletræer) til
Det sydfynske Øhav, hvor strandengene kæmper en evig kamp mod
vandstandsændringer og deraf følgende menneskelige indgreb – overalt
i Fyns Amt har florister fortsat deres ydmyge søgen efter spændende
gevækster i et fromt håb om, at der i vor forjagede tidsalder
stadig er interesse for denne marginaliserede sysselsætning.

For som den kendte kulturhistoriker Børge Jensen, deltager i Atlas
Flora Danica, var inde på i en kronik i Fyens Stiftstidende/Middelfart
Venstreblad den 23. juni 1997 (“Vor vilde flora”): Hvad hjælper
det at kende til Extremaduras 0-5 mod Real Madrid på Estadio Santiago
Bernabéu, når man ikke kan genkende en Tråd-Ærenpris under studier
udi det grønne i sin egen mosbegroede have? Naturfundamentalismen
har trange kår i Dagens Danmark, men på sigt har den måske en
chance mod den tiltagende ultraliberalisme?

Vi beder læseren bemærke vor traditionelle retskrivning af såvel
danske som latinske plantenavne. Og, med hjælp fra den gl. red.,
den ligeså traditionelle kursivering af latinske slægts- og artsnavne.
Ikke noget med rødel, Strand-Arve, langbladetsoldug eller Salepgøgeurt
her. Dansk Sprognævn må ikke få held til at intetgøre næsten 250
års standard for botanisk navngivning i Danmark!

 

Ensianfamilien (Gentianaceae)

 

Eng-Ensian (Gentianella uliginosa)

Genfund ved Bogensø på Hindsholm (30) med ca. 40 blomstrende ex.
voksende på relativt tørre flader i et kreaturgræsset saltpræget
kær med fx Jordbær-Kløver, Vandnavle, Alm. Kamgræs og Hirse-Star
(FA/HT, & BKS). Sidst set af G. Skovgaard Christensen i 1949.
Også set blomstrende i 1997 i Maden på Helnæs (28) (HT), i Reservatet
ved Gyldensten (29) (FA/HT), i Urup Dam (30) (FA/HT), ved Arreskov
Sø (32) (AFD2) og i Gråsten Nor (33) (FA/HT; Knud Nielsen). Ved
Gyldensten er bestanden større end først antaget med næppe under
300 blomstrende skud (uden en arrig tyr som sekundant måske op
til 1000!).

Natskyggefamilien (Solanaceae)

 

*Kantbæger (Nicandra physalodes)

Som ny for Østfyn – og dermed kendt fra alle TBU-distrikter i
Fyns Amt – på jordbunker ved Damsgårdvej ved Ullerslev, på kompostbunke
ved Vindinge Kirke og på jordbunke ved Refsvindinge Friskole (alle
31) (alle BKS). Endvidere 3 blomstrende ex. på affaldsplads i
Stjovl Enge på Tåsinge (32) som ny for øen (HT). Hertil på byggegrund
ved Langøvej på Hindsholm (30) (BKS) som 2. fund for halvøen.
På Nordøstfyn er arten også set på jordfyld i grusgraven over
for Davinde Savværk (30) (BKS). Endelig på remisepladsen ved Åløkke
Allé/TV2 (29) (BKS) samt ca. 40 blomstrende ex. på ruderat i Gulstav
(34) (HT). Det 1. fund fra Odense-området blev gjort på Vigelsø
(29) i 1892, mens der i TBU-herbariet findes 4 belagte fund fra
Langeland – og det er næppe de sidste.

*Galnebær (Atropa bella-donna)

Som “ny” for Sydfyn i Brahetrolleborgs park (32) (HA 1996), idet
der synes at være tale om en genopspiret forekomst efter anlægsarbejde.
Vel set sammesteds af Bernt Løjtnant i 1995. Hertil i et buskads
i et grønt område med idylliske stålbænke på hjørnet af Filosofgangen
og Hunderupvej i Odense (29) (BKS). 1. fund fra det nordfynske
område er fra 1867 (belæg fra Rugård i TBU-herbariet). Savnes
stadig på Nordøstfyn, Østfyn og Ærø.

* Bulmeurt (Hyoscyamus niger)

Nyt fund i form af ét ex. på jordrampe ved Stængeshøj ved Dalby
Bugt (30) (BKS). 10 ex. op til 1,60 m på strandvolden ud for Færgeodde
øst for Vemmenæs på Tåsinge (32) (FA/HT). Sidst set ved Vemmenæs
af Svend Andersen i 1932 samt med belæg i 1956.

“Strand-Natskygge” (Solanum dulcamara var. marinum)

Ét ex. på strandvold på Erikshale (33) hhv. god bestand på strandvolde
ved Næbbet på Skjoldnæs-halvøen (33) (begge FA/HT). Gröntved (Ærøs
Vegetation og Flora, 1952) angav hovedarten som “alm., især i
Strandomraadet, fra Skjoldnæs Fyr til Erikshale.” Under sydlige
himmelstrøg også ud for Næbbeskov syd for Spodsbjerg (34) (GF).

* Hvid Pigæble (Datura stramonium)

Nyt fund på stranden ved Dyreborg (32) (HA). På Sydfyn blev arten
noteret 1. gang som forvildet i 1895 ved Diernæs. Hertil en række
fund på Nordøstfyn, hvor arten hidtil kun er angivet fra Kerteminde
(30) af Svend Andersen uden år: På en jordbunke hhv. den tilgrænsende
græseng og sydvendte skrænt ved Snekkeled, i grusgraven over for
Davinde Savværk og på Årslev Kommunes jorddepot (alle 30) (alle
BKS).

* Blå Pigæble (Datura stramonium var. tatula)

Som ny for Nordøstfyn på Årslev Kommunes jorddepot (30) (BKS).
Hertil ved Kragsbjerg Plejehjem i Odense (29) (LOK) og indslæbt
med grus til Jordløse Bakker (32) (TRN 1995). Fra distrikterne
29 resp. 32 kendes hidtil kun ét fund: Odense Kanal 1960 resp.
Egenappegård ved Skårup 1952. Endelig på ruderat syd for Lohals
(34) (HN 1995). På Langeland blev denne varietet 1. gang taget
i 1968 ved Tranekær, mens den endnu ikke er fundet på Ærø.

 

Silkefamilien (Cuscutaceae)

 

Lyng-Silke (Cuscuta epithymum)

Nord for Avernak By på øen af samme navn (32), snyltende på Ager-Snerle,
Gul Snerre og Alm. Røllike (FA/TH). Sidst set på Avernakø under
DBF’s ekskursion i 1956 på “strandoverdrev nær havnen” snyltende
på Gul Snerre og Alm. Røllike – forgæves eftersøgt sammesteds
i 1997 (FA/HT). På Urehoved ved Ærøskøbing (33) sidst set snyltende
på Alm. Røllike i 1991 af Erik Hammer. Forrige fund her er fra
1973, og som en service over for vore franske læsere bringes her
teksten på Alfred Hansens herbarieetiket: “Péninsule Uhrehoved,
sur galets ou graviers tout près de la mer parasitant Pimpinella
saxifraga, Centaurea jacea et Galium verum.” Mao. dengang på Alm.
Pimpinelle, Alm. Knopurt og Gul Snerre. Arten kendes hverken fra
d. 28, 30, 31 eller 34.

 

Rubladfamilien (Boraginaceae)

 

Læge-Stenfrø (Lithospermum officinale)

Genfund på Mejlø (30), den største pt. permanent ubeboede ø i
Fyns Amt. Her optræder arten i mængde langs kreaturveksler (med
fx Læge-Hundetunge) samt i kanten af kystkrattet (med fx Trekløft-Alant)
på øens nordlige del (FA/HT; LH). 13. oktober blev set ca. 350
ex. 1. gang set på Mejlø i Fyns Amt i 1888 af lærer og folkemindesamler
Anton Andersen.

* Slangehoved-art (Echium plantagineum)

Som ny i forvildet tilstand for Fyns Amt på Årslev Kommunes jorddepot
(30) (BKS). Iflg. Dansk Feltflora indslæbt til Danmark, men dyrkes
også som haveplante.

* Læge-Oksetunge (Anchusa officinalis)

Denne myrespredte arts fynske hovedudbredelseområde er på Hindsholm.
På et baneruderat i Martofte (30) er der set ex. med hvide blomster
(BKS).

Bakke-Forglemmigej (Myosotis ramosissima)

Strandoverdrev med hvidblomstrede ex. på Bogensø Strand (30) (FA/HT,
& BKS).

Forskelligfarvet Forglemmigej (Myosotis discolor)

En række nye fund i forhold til Feltbotanisk Klubs undersøgelse
i 1980’erne: På Å Fed ved Brydegård (28) sammen med Spæd Kløver
(FA/HT), på 2 overdrev ved Åløkkestedet i Brænde Ådal (begge 28)
(begge FA/ILJ), på eng ved Nonnebo Mose (30) (BKS) og på overdrev
ved Skovhøj i Gudme Kommune (31) (FA/MMS). Hertil nye fund på
Hindsholm (30) på Horseklint (FA/HT, & BKS), på jorddige ved eng
nordvest for engen ved Vorrehøj ved Odense Fjord ved Mesinge (BKS)
samt på høslættet overdrev ved Lodshuse og på skrænt ved spejderhytten
yderst på halvøen Skoven (begge BKS). På strandoverdrevet ved
Pugesø på Fyns Hoved (30) findes ex. med hvide blomster (FA/HT,
& BKS) – artens navn antyder imidlertid blomsternes farveskifte
fra gul via violet til blå.

 

* River (Asperugo procumbens)

God bestand på tangvold nord for Nissekrogen ved Odense Fjord
(30) (FA/HT) hhv. pæn bestand på kystskrænt vest for huset på
Søndre Skovvænge ud mod Odense Fjord og ét ex. på stejlepladsen
ved Tuesgyden ved Dalby Bugt (begge 30) (begge BKS). Også pæn
bestand i poppelhegn nord for Skovgård på Munkebo Bakke (30) ved
hestegræssede enge (BKS). Arten synes i dag at være (næsten?)
udelukkende kystbundet i Fyns Amt – kender nogle læsere til indlandsforekomster?

 

Læbeblomstfamilien (Lamiaceae)

 

* Sand-Hanekro (Galeopsis ladanum)

Nyt fund på Hjortebjerg i Jordløse Bakker (32) (TRN). Her findes
den også på Galgebjerg. Savnes stadig på Langeland.

* Alm. Hjertespand (Leonurus cardiaca)

Nyt fund i form af et par ex. ved syrénhegn ved Rønninge Bygade
(31) sammen med stor bestand af Rød Tandbæger (BKS). Endvidere
genfund med stor bestand på Guldbjerg Kirkebakke (29) (BKS), hvor
arten 1. gang blev set i 1934 af Hans Peter Kristensen.

Merian (Origanum vulgare)

Ægte nyt fund på overdrev øst for Faurskov (28) (FA/ILJ). Endvidere
“nye” fund i skovsteppepræget hegnsbryn ved markvej vest for Gamborg
(28) hhv. på vejkant i Pederskov på Tåsinge (32) (begge HT). På
såvel Gamborg-egnen som på Tåsinge var denne krydderurt tidligere
almindelig, men det var dengang.

Voldtimian (Acinos arvensis)

I grusgrav i Havbølle (34) (TB). Sjælden på Langeland og aldrig
fundet på Ærø.

Smalbladet Timian (Thymus serpyllum)

Bjergkammer ved Faldsled (32) (TRN). Der er belæg i TBU-herbariet
fra Faldsled i 1904. Arten må stadig anses for at være meget sjælden
på Fyn, men kan være overset i det sandede sydvestfynske bakkeparti.
Findes den fx stadig i Håre Bjerge (28), hvor den blev set af
Svend Andersen i 1926?

* Rød Tvetand (Lamium purpureum ssp. purpureum)

Hvide ex. sammen med røde på græseng ved Dalby Bugt (30). De grønne
dele af planterne med hvide blomster var lysere end normalt (BKS).

* Plettet Tvetand (Lamium maculatum)

På mark bag Bo-familiens mindesten i Bo Bakker på Helnæs (28)
(TRN). Hidtil kendes den forvildet i Fyns Amt fra Fruens Bøge
(29) (angivet af Rostrup), Korinth (32) (belæg fra 1926) og Lohals
(34), hvor den blev taget på Vestervænge i 1981 af den unge Henry
Nielsen.

 

Maskeblomstfamilien (Scrophulariaceae)

 

* Uldbladet Kongelys (Verbascum densiflorum)

På Årslev Kommunes jorddepot (30) (BKS) som ny for Nordøstfyn
samt i gammel grusgrav sydøst for Ørnehøj i Fåborg Kommune (32)
(FA/TH) som ny for Sydfyn. Grusgraven er dog havepræget, så det
er tvivlsomt, om arten her kan betragtes som forvildet.

* Vår-Brunrod (Scrophularia vernalis)

Nyt fund i form af få ex. på stengærde ved Blæsenborgvej nær Enebjerg
campingplads på Hindsholm (30) (BKS) – pt. artens nordligste forekomst
i Fyns Amt. Hertil flere nye fund i Hverringe Park (30) (BKS).
Har borgere på Hindsholm anvendt planten med den skjoldbruskkirtellignende
rod i folkemedicinen eller som svinefoder?

* Langbladet Ærenpris (Veronica longifolia)

Forvildet ved Assensvej nær Ørbæks kommuneskilt (31) (BKS). I
TBU-kartoteket er der 3 ældre fund fra Østfyn – de 2 med belæg
foruden en angivelse fra Brangstrup af Rostrup. Savnes som forvildet
i Fyns Amt kun på Vestfyn.

* Trefliget Ærenpris (Veronica triphyllos)

Flot bestand på ca. 10.000 blomstrende ex. i hestegræsset græsmark
ved Ørnebjerg nær Faldsled (32) (BKS & HT). Svend Andersen angav
i 1912 arten fra bl.a. Horne og Svanninge i nærheden af Faldsled.
Endvidere set på Tullebølle-kanten (34) (HN & TB). TBU-kartoteket
rummer 2 belæg fra Sydfyn (Fåborg 1894 og 1898) hhv. 2 belæg og
én angivelse fra Langeland af denne sjældne forårsart, der bør
eftersøges på Ærø. Arten betragtes som arkæofyt i Danmark – dvs.
indført til landet, før en egentlig botanisk udforskning begyndte.
Hovedforekomsten for arten, der ikke findes i Vestjylland, synes
at være på sandede marker – ofte på hvilende marker nær strandoverdrev.

Ager-Kohvede (Melampyrum arvense)

I den nedlagte råstofgrav ved Bogensø (30) er fundet ét ex. med
hvid krone og, som normalt, gult svælg i den meget smukke og meget
store bestand af rødkronede individer (BKS). Otto Møller fandt
allerede i 1891 arten her. Caroline Rosenbergs angivelse fra Langø
markerer vel en nordligere, nu måske forsvundet forekomst? Arten
synes med sin trang til at vokse på varme sydvendte kystskrænter
at være naturligt forekommende i Danmark.

Blåtoppet Kohvede (Melampyrum nemorosum)

Ved Fynskredsens generalforsamling 11. marts 1997 meddelte fru
Karen Rasmussen, at denne art kunne beundres i Aborg Krat (28)
endnu i 1963. Siden synes den ikke set i Fyns Amt, men Blåtoppet
Kohvede bør absolut eftersøges i Aborg Krat nord for Assens og
på andre måske fhv. lokaliteter. Der henvises til Niels Faurholdts
artikel i URT 1997:3 “Blåtoppet og Kantet Kohvede – historie,
status og fremtid.”

 

Klokkefamilien (Campanulaceae)

 

Liden Klokke (Campanula rotundifolia)

Hvidblomstrede ex. ved sommerhusgrund på Bågø i Lillebælt (28)
(HT). Var. albiflora blev angivet fra Østerø-halvøen ved Nyborg
(31) af premierløjtnant Lund i 1859.

Nælde-Klokke (Campanula trachelium)

Hvidblomstrede ex. ved cykelsti ved Øksendrup (31) (BKS). Var.
albiflora blev angivet fra åskrænt ved Lettebæk ved Bellinge (29)
af Svend Andersen.

 

Gedebladfamilien (Caprifoliaceae)

 

* Alm. Hyld (Sambucus nigra)

Der er ikke meget “nigra” (dvs. sort) over frugterne på en hyld
med grønne frugter 20 m inde i d. 32 i Brændeskov (PoR). Frugterne
mangler et mørkt farvestof.

 

Baldrianfamilien (Valerianaceae)

 

* Tandbægret Vårsalat (Valerianella dentata)

Ét ex. i spor i kultureng vest for Arreskov Sø (32) (AFD2). Angivet
fra Arreskov af Svend Andersen i 1912.

* Sporebaldrian (Centranthus ruber)

Forvildet på Vilhelminevej i Kerteminde (30) (BKS 1996) og på
et ruderat ved den gamle banegård i Nyborg (31) (BKS). Bortset
fra et fund på et ruderat i Kragnæs (33) i 1978 af Alfred Hansen
ikke tidligere angivet som forvildet i Fyns Amt.

 

Kartebollefamilien (Dipsacaceae)

 

 

* Pindsvin-Kartebolle (Dipsacus strigosus)

Hjærup Gyde i Årup Kommune (28) (FA/ILJ). Ny for Vestfyn. 2 steder
(i vejrabat hhv. på mark nær allé og dysse) ved Regissegård (31)
(BKS). I TBU-kartoteket er der kun fund fra Kildemølle ved Kragelund
(31) (1976, belæg ved Finn Skovgaard), fra Bregninge på Tåsinge
(32) (1899, belæg) samt fra en have i Ærøskøbing (33) (angivet
af Alfred Hansen, men næppe forvildet). Således endnu ikke kendt
fra d. 29, 30, 33 og 34. Arten kendes fra haver i fx Odense (29)
og bør kunne findes forvildet flere steder. I Danmark, hvor den
er hyppigst på Sjælland, forvildes den til vejkanter, baneskrænter
og ruderater.

* “Fligbladet Kartebolle” (Dipsacus laciniatus)

Vejkant ved Kerteminde (30) (BKS). Ny for Fyns Amt, men hurtigt
udryddet af den stedlige vejmyndighed.

 

Kurvblomstfamilien (Asteraceae)

 

* Bynke-Ambrosie (Ambrosia artemisiifolia)

I buskads ved baneruderat i Mesinge (30) hhv. på jordbunker ved
Damsgårdvej ved Ullerslev (31) (begge BKS). Ny for Nordøstfyn
hhv. Østfyn. Også indslæbt med fuglefrø til haver ved Åløkken
i Bellinge og ved Hunderup Skovgyde i Odense (begge 29) (begge
MB). 1. angivelse fra Odense-egnen, hvor den næppe længere er
sjælden, er Anton Andersens fra Trøstrup-Korup i 1899. Der er
belæg i TBU-herbariet fra Odense Havn i 1910. Endelig set i flere
fremtrædende naturfredningsfolks haver: Jordløse og Ryslinge (begge
32) (TRN og Jørgen Mortensen) hhv. Tranekær (34) (Claus Dalskov)
som ny for Langeland.

* Tornet Brodfrø (Xanthium spinosum)

Ét ex. på jordbunke ved Vejrup Enge (30) (BKS). På Nordøstfyn
hidtil kun set ved Davinde (30) i 1996 – ikke overraskende af
samme finder.

 

* Skræppe-Brodfrø (Xanthium strumarium)

Ligeledes 2. fund på Nordøstfyn på Årslev Kommunes jorddepot (30)
(BKS) efter fundet ved Davinde Savværk (30) i 1996 (BKS).

* Have-Malurt (Artemisia absinthium)

Ét ex. på Flyvesandet (29) på strandoverdrev helt mod vest sammen
med mange Strand-Malurt (HT). Også set under Blitz und Donner
på Årslev Kommunes jorddepot (30) (BKS).

* (Russisk) Esdragon (Artemisia dracunculus)

På ruderat ved Slipshavn Marinestation på Østerø (31) (DBF/HT
& LH). Ny for Østfyn – kvarstående fra en tid, hvor WAPA spionerede
mod NATO?!? Tidligere fund i Fyns Amt fra Rørup (28) i 1970, Sct.
Jørgensgård i Odense (29) i 1955, Kerteminde Havn (30) i 1961,
Marstal (33) i 1924 samt Rudkøbing (34) i 1984. Det ærøske fund
er en angivelse af Svend Andersen, mens de øvrige foreligger med
belæg i Dansk Herbarium.

Kær-Fnokurt (Cineraria palustris ssp. congesta)

Genfundet i Gardersø ved Føns (28) (LC) – dog også set her i 1996
(FA/LH). Ellers sidst noteret under DBF’s fællesekskursion med
Naturhistorisk Forening for Fyn i 1933. Få ex. i Pilsmose over
for Nyborg Statsfængsel (31) (LH, også 1996) – en pæn bestand
på ca. 100 ex. fandtes regelmæssigt her omkring 1980 (LH). Også
genfund i form af 28 blomstrende ex. i Bispeeng ved Odense (29)
(FA/HT) samt i form af tusindtallig bestand ved det gamle teglværk
ved Åsum (30) (JB).

Strand-Asters (Aster tripolium)

Hvidblomstrede ex. på strandengene ved Køllenor og nær fyret ved
Keldsnor (34) (begge FA/HT). Ligeledes på Østerø (31) (HT) samt
ved Skrækkenborg ved Kerteminde Fjord (30) (BKS 1996).

Pile-Alant (Inula salicina)

Genfund i Fjordmarken (29) (FA/HT). 2×3 m2 plus enkelte isolerede
ex. Kendt fra Romsø ved Hofmansgave siden Caroline Rosenbergs
fund i 1888 – eller fra 1863 (belæg fra “Hofmansgave”, en ganske
bred lokalitetsbetegnelse).

Soløje-Alant (Inula britannica)

Nyt fund uden for dæmningen ved Store Vejlebjerg ved den sydlige
del af Lindelse Nor (34). Ca. 500 blomstrende ex. efter nyligt
græsningsophør, med fx Tætblomstret Hindebæger og Eng-Klaseskærm
(FA/HT). Kan dog omfattes af Rostrups angivelse fra kysten ved
Lindelse Nor nord for Karlseje i 1904. Vest for Monnet på Tåsinge
(32), hvor arten har været kendt siden 1837, ses på en lille ugræsset
strandeng ca. 250 blomstrende ex. (FA/HT). En anden gammelkendt
lokalitet på samme ø er strandengene ved Stjovl, hvor arten optræder
i tusindtal – herunder som et tilsyneladende nyt fund i form af
ca. 250 blomstrende ex. på den vestligste af disse strandenge
(FA/HT).

Strand-Loppeurt (Pulicaria dysenterica)

Nye fund nordøst for Torbenhøj på Fønsskov Odde (28) med tusindtallig
bestand, hvoraf ca. halvdelen blomstrende (HT), på kystskrænt
ved Stensbjerg Knæ på Horne Land (32) med fx Blågrå Siv (FA/TH)
hhv. ved Rifbjerg Strand (34) i form af ét vegetativt ex. mellem
kær og rørskåret tagrørsump (FA/HT). 2 nye bestande ved Damsbo
Strand (32) på skrænt i skovbryn hhv. på åbred nær udløbet af
Hattebæk (begge HT). De 2 hidtil kendte og større bestande er
truet af den tiltagende turistmæssige udnyttelse af stedet (TRN).
Genfund (alle HT) også ved Lehnskov Strand (32) (ca. 400 skud),
ved Fjællebroen Strand (32) (ca. 50 skud) (sidst Svenning Nielsen
1934), ved Pederskov på Tåsinge (talrig især på kystskrænten,
men også på vejkanter i skoven), på grøftekant i Tværbymark (33)
(ca. 100 skud), i Stokkeby Nor (33) (ca. 400 skud), ved foden
af kystskrænt lige nord for Eskebæks udløb (33) (ca. 50 skud)
og i kanten af en lille mose ved Eget ved Gulstav (34) (kun 10
skud) – formentlig identisk med Rostrups angivelse fra mellem
Gulstav og Fakkebjerg. Lehnskov Strand og Pederskov nævnes i Svend
Andersens noter – formentlig fund fra 1920’erne, hvor Andersen
havde bopæl i Svendborg.

* Kruset Tidsel (Carduus crispus)

Hvidblomstrede ex. er set i Middelfart (28) (GF).

Lav Tidsel (Cirsium acaule)

7 blomstrende ex. med høje blomsterstilke i tilgroende staudeli
ved roden af Rud-halvøen lige syd for Føns Strand (28) med fx
Ru Bittermælk og Hjertegræs (HT). Også nyt fund i form af få ex.
ved hegnsstolper i den (vel ufrivilligt) ugødskede græsmarkskant
i Vestermade (30) (BKS).

Alm. Knopurt (Centaurea jacea)

Tofarvede ex. ved Assensvej nær Ørbæks kommuneskilt (31) (BKS).
Randkronerne er, som sædvanligvis, rødlilla, mens skivekronerne
er hvide.

Stor Knopurt (Centaurea scabiosa)

Hvide ex. er set ved Bogensø Strand (BL & HL). Det er mao. IKKE
Alm. Knopurt som viderebragt i URT 1997:4!

 

Kvast-Høgeurt (Hieracium cymosum)

Ét ex. i kanten af leret vej ved foden af affaldsbjerget på Stige
Ø (29) (BKS, EØA & HT). Beskeden forekomst ved Klintevejen syd
for Kerteminde (30) sammen med fx Tadder-Vikke og Dunet Vejbred
(BKS). Kvast-Høgeurt findes dog også på selve Lundsgård Klint
(kendt herfra siden midten af det 19. århundrede). Arten har hidtil
kun været kendt fra det nørre Fyns lerede kystskrænter fra Båring
(28) (via Æbelø (29)) til syd for Kajbjerg Skov (31) foruden fra
vejskrænter ved Longelse (34) i 1976 og 1982, men som de fleste
andre kurvblomstrede synes denne sjældne art også at kunne spredes
ved menneskets hjælp.

Lancetbladet Høgeurt (Hieracium lactucella)

Nyt fund med pæn bestand på eng og i grøftekanter i Hakkehave
ved Sanderumgård (30) (BKS). Ét ex. endnu blomstrende den 10.
oktober i Flægen ved Tybrind (28) (HT).

Hundesalat (Leontodon taraxacoides)

Nyt fund med over 400 blomstrende ex. vest for Bogense (29) (FA/HT).
Ud over den meget store bestand i den nordlige del af Fjordmarken
findes også en tusindtallig bestand i den sydlige del af Fjordmarken
ved møllen (29) (FA/HT). Genfund (begge FA/HT) med næppe under
100 ex. på Kapelodde på Korshavn (32) (sidst set af Rostrup, vel
før 1900) samt med næppe under 1000 ex. på Store Stege ved Dyreborg
(32), hvor arten sidst blev set på DBF’s ekskursion i 1908 under
ledelse af A. Edmund Andersen. Som indslæbt med græsfrøblandinger
i hovedgårdsplæner bl.a. ved Sanderumgård (30) (BKS 1996).

Stivhåret Borst (Leontodon hispidus)

Én plante i græskant i have i Kerteminde (30) (BKS) som nyt fund.
Denne art indslæbes med udenlandske græsfrøblandinger, så på Ærø
bruger de måske indenlandske.

* Kæmpesalat (Cicerbita macrophylla)

Genfund i Bøllevænge (31) (BKS) (sidst set i 1971 af Hauge) ved
Kajbjerg Skov, hvor den stadig optræder i en imponerende bestand
ved skovfogedhuset sammen med fx Læge-Alant – kendt tilbage fra
1970, hvor den blev fundet af den unge Finn Skovgaard.

* Saflortidsel (Carthamnus tinctorius)

I buskads ved baneruderat i Mesinge og på Årslev Kommunes jorddepot
(begge 30) (begge BKS). Ny for Nordøstfyn. Fra Fyns Amt hidtil
kun fundet som forvildet i Svendborg (32) (ca. 1890) og i Henninge
(34) (1989) (begge med belæg).

 

Frøbidfamilien (Hydrocharitaceae)

 

Krebseklo (Stratiotes aloides)

Fladedækkende i Gesinge gadekær på Tåsinge (32). Så dér har det
i hvert fald indtil for nyligt været svært at løbe på skøjter!

Frøbid (Hydrocharis morsus-ranae)

I et vandhul i Hestehave ved Tranekær (34) (TB). Sjælden på Langeland
og ikke hidtil fundet på Ærø, hvor der ellers er frøer nok, men
ikke til at bide i, for de er fredede.

 

Sivfamilien (Juncaceae)

 

Liden Siv (Juncus bulbosus)

Nyt fund på udtørret bund i Bødkerdammen i Kræmmerhaven ved Holstenshus
(32) med fx Smalbladet Ærenpris (HT & PR).

Strand-Siv (Juncus maritimus)

Nyt fund ved Store Vejlebjerg (34) med fx Eng-Klaseskærm (FA/HT).
Kan dog omfattes af Rostrups angivelse fra kysten ved Lindelse
Nor nord for Karlseje i 1904. I Eskemose Have mellem Fåborg og
Svendborg (32) findes stadig en enorm bestand, idet arten optræder
som dominerende i græsset strandrørsump (FA/HT).

 

* Bleg Frytle (Luzula luzuloides)

I Hakkehave ved Sanderumgård (30) (BKS). Godkendt af dr. Henrik
Ærenlund Pedersen, Botanisk Museum. Fra Nordøstfyn hidtil kun
kendt fra Geelsskov (30) (1857 og 1867), hvorfra den blev indført
til Odense (29) (1891 og 1893 (Albani Bryggeris have)). Ikke kendt
fra Ærø, hvorimod angivelsen af arten som ukendt i d. 30 i Dansk
Feltflora altså er endnu en lapsus.

 

Halvgræsfamilien (Cyperaceae)

 

Børste-Kogleaks (Isolepis setaceus)

Lille bestand i fugtigt spor i græsset eng ved Arreskov Sø (32)
med fx Opret Hønsetarm, Liden Pileurt og Tudse-Siv (AFD2).

Udspilet Star (Carex extensa)

Genfund på Østerø (31), hvor der findes en god bestand nær Slipshavn
Marinestation (HT). 1. gang set her af Morten Thomsen Lange, der
var kapellan i Nyborg i midten af 1800-tallet, og senest af Per
Stidsen i 1984. Den største bestand i Fyns Amt findes vel i Henninge
Nor (34) med ikke under 10.000 ex., der især optræder langs digegraven
(FA/HT). Også herfra kendt siden forrige århundrede (Hempel 1868).

Krognæb-Star (Carex lepidocarpa)

Nyt fund i kær ved Fjællebro Holt ved Glamsbjerg (28) sammen med
fx Øret Pil og Tormentil (PoR).

Tyndakset Star (Carex strigosa)

Sensationelt nyfund i Rygård Skov ved Glorup (31) (PoR). Hertil
næsten lige så sensationelle “genfund” i Indhegningen og Ny Dyrehave
ved Glorup (31) (PoR) – måske identiske med Th. Holms fund den
5. juli 1876 og Svendsens i juli 1884, begge i Glorup Dyrehave
(der synes at være en fællesbetegnelse for Indhegningen, Stenhave
og Ny Dyrehave!). Denne rødlistede Star-art, der har sin danske
hovedudbredelse i de bakkede østjyske skove, bør (foruden i andre
sydøstfynske skove) yderligere eftersøges i skovene på Hindsgavl-halvøen
ved Middelfart, hvor den sidst synes set i Teglgård Skov den 4.
juni 1952 af købmand Eilstrup. Brygger Schiøtz så arten her 1.
gang den 11. juli 1886. Bør måske også kunne genopstøves i Amalielyst
Skov ved Hvidkilde (32), hvor arten sidst blev set den 29. juli
1915 af kgl. operasanger Wiinstedt. I Fyns Amt var hidtil kun
kendt disse 3-4 fund!

 

 

Græsfamilien (Poaceae)

 

* Stor Væselhale (Vulpia myurus)

Talrig på banearealerne ved Svendborg Banegård (32) som ny for
Sydfyn – sammesteds naturligvis også jernbaneplanten Tag-Hejre
(BKS). Også set på remisepladsen ved Åløkke Allé/TV2 (29) (BKS).
Der foreligger kun ældre fund i d. 29, 30 og 34.

Stortoppet Rapgræs (Poa palustris)

Nyt fund i ellesump i Posen ved Søbo (32) (TRN). Endvidere indslæbt
til ruderat i Knudshoved Færgehavn (31) (HT). Angives også fra
Nyborg Havn af Svend Andersen. Der er også ældre fund fra fx Assens
(28) og Fåborg (32) Havne.

Tæppegræs (Catabrosa aquatica)

Kilde nær landevej ved Bjernekrog (32) (FA/HT). Muligvis nyt fund,
men Svend Andersen angav i 1912 arten fra flere steder på Horneland
og i øvrigt også fra det nærliggende Sundet ved Fåborg (32), hvor
den igangværende naturgenopretning måske kan bringe arten igen
neden for det markante bakkeparti, som kroner den gamle fjordarm.

* Stakløs Hejre (Bromus inermis)

Pæne bestande på Bogense Kirkebakke (29), i Højby nær vejen til
Hollufgård (30) samt i vejgrøft på Kertemindevej lidt nord for
Ullerslev (31) (alle BKS). Almindelig mellem Urup (30) og Rørbæk
(31) (BKS), skønt den først blev fundet som ny for Nordøstfyn
i 1996. På Østfyn hidtil kun set ved Vindinge (31) i 1964 (belæg),
mens der kendes et fund fra Bogense Havn (29) i 1963 (belæg).
Arten dukker åbenbart i stigende grad op i floraforurenende græsfrøblandinger.

Eng-Byg (Hordeum secalinum)

God bestand på øvre salteng nær Storås udløb ved Varbjerg Strand
(28) (FA/HT). Ny for Vestfyn. Angivelserne i Naturhistorisk Forenings
arkiv fra Røjle og Vejlby Skov (28) beror på en misforståelse
(det var Skovbyg, som DBF fandt i 1925!).

* Egernhale-Byg (Hordeum jubatum)

Nyt fund i form af ét ex. på hjørneruderat mellem 2 veje i Fjellerup
(31) (BKS).

Eng-Havre (Avenula pratense)

2 nye fund: 2 tuer sammen med fx Knold-Ranunkel i mængde og Bredbladet
Timian på den gamle kystskrænt ved Saltofte Strand (28) (HT).
Endvidere én ikke blomstrende tue på ugræsset strandoverdrev med
meget Eng-Kransemos ved Slipshavn på Østerø (31) (HT), hvor arten
ikke tidligere synes set.

Sand-Rottehale (Phleum arenarium)

Lille, men veletableret bestand i Bogensø Strands klitprægede
terræn på Hindsholm (30) (FA/HT). Ny for Nordøstfyn. På Flyvesandet
og på nordsiden af Enebærodde (begge 29) samt på Øren ved Hou
(34) optræder den spinkle art stadig i mængde (alle FA/HT). Findes
arten stadig ved Spodsbjerg hhv. på Ristinge Klint på Langeland
(sidst før 1860 hhv. 1903)? En angivelse fra Hjortø (32) i 1947
af Kring bør også afprøves.

* Alm. Hanespore (Echinochloa crus-galli)

Stige Ø (29) (BKS). Flere ældre fund fra Odense-området, det 1.
i 1893. I grusgraven over for Davinde Savværk og på Årslev Kommunes
jorddepot (begge 30) (begge BKS). 1. fund på Nordøstfyn ved Åsum
i 1937 (belæg).

* Bleg Hanespore (Echinochloa frumentacea)

I nærheden af hønsegård i Mesinge på Hindsholm hhv. på Årslev
Kommunes jorddepot (begge 30) (begge BKS). Formentlig indslæbt
med hønsefrø. Endvidere i brakmark i Lindkær ved Ravnholt (31)
i bræmmer sammen med Alm. Hirse (BKS) – måske er den udsået som
fasanfoder? Ny for Nordøstfyn hhv. Østfyn og tidligere kun taget
2 gange i Fyns Amt – af Henry Nielsen i Rudkøbing (1984) og Henninge
(1989) (begge 34).

* Liden Fingeraks (Digitaria ischaemum)

I udkant af sprøjtet jultræsplantage i Skovhaverne ved Nældemose
(28) (TRN). Finn Skovgaard har set Liden Fingeraks på baneterræn
i Nyborg (31). Angives som hist og her i landets sydlige egne,
men er fx aldrig fundet på Ærø.

* Blågrøn Skærmaks (Setaria glauca)

4 nye fund (alle BKS): Stige Ø og Christiansgade (ved grussti
over for kolonihavehuse) i Odense (begge 29), Årslev Kommunes
jorddepot (30) samt på brakmark i Lindkær ved Ravnholt (31). Ny
for Nordøstfyn. Fra Odense-området (29) kendes flere ældre fund
med 1. belæg fra 1893, mens der på Østfyn kun kendes et fund fra
Hesselager Stationsplads (31) i 1930 (belæg). Under udbredelse
og muligvis ofte overset pga. ligheden med Grøn Skærmaks.

* Liden Kærlighedsgræs (Eragrostis minor)

Genfund for Odense-området (sidst 1932 og 1956, begge med belæg)
med 8 ex. på remisepladsen ved Åløkke Allé/TV2 (29) (BKS). Endvidere
på baneterræn i Nyborg (31) (BKS).

* Hårfin Hirse (Panicum capillare)

På Årslev Kommunes jorddepot (30) – formentlig indslæbt med hønsefrø
(BKS). På Nordøstfyn tidligere kun fundet i Åsum i 1957 (belæg).
Hertil i Fyns Amt kun 3 ældre fund af Anton Andersen i d. 29 –
2 i Odense og ét i Morud, samt en angivelse af P.M. Pedersen fra
Valdemarsslot på Tåsinge (32) i 1902.

* Durra (Sorghum halepense)

“Kafferkorn” eller “Mohrhirse” er set ved en hønsegård i Mesinge,
i grusgraven over for Davinde Savværk og på Årslev Kommunes jorddepot
(alle 30) (alle BKS). Indslæbt med hønsefrø og som tilfældigt
optrædende ny for Fyns Amt.

 

Arumfamilien (Araceae)

 

Italiensk Arum (Arum italicum)

Forvildet til Holmeskov ved Lundsgård (30) med haveaffald (BKS).
En art under spredning? Hidtil kendt fra d. 29, 30, 32 og 34.
Eneste hidtidige fund på Nordøstfyn er Bernt Løjtnants og Eiler
Worsøes fra Kerteminde (30) i 1970.

 

Andemadfamilien (Lemnaceae)

 

Stor Andemad (Spirodela polyrhiza)

Fladedækkende i tørvegravssøer vest for Arreskov Sø (32) (AFD2).

Tyk Andemad (Lemna gibba)

Lille vandhul i hjørnet af græsset eng vest for Arreskov Sø (32)
med Stor og Liden Andemad (AFD2). 100.000’er i kanal ved slusen
ved Rudkøbing Vejle (34) (FA/HT), så hér findes næppe det reneste
drænvand.

 

Liljefamilien (Liliaceae)

 

* Høst-Tidløs (Colchicum autumnale)

På strandengen ved Bogensø Strand (30) som et levn fra lokalitetens
tid som affaldsdepot (BKS).

Liden Guldstjerne (Gagea minima)

Knap 20 blomstrende ex. på græsklædt bund på grøftevold i kant
af gammel frugthave i Hjelmerups udkant (29) (BJ). Kun det 3.
kendte fund i Fyns Amt af denne spinkle forårsart i 1990’erne
(desuden i 2 stævningsskove på Vestfyn).

 

Eng-Guldstjerne (Gagea pratensis)

Genfundet 2 steder, hvor denne forårsart ikke er set i over 100
år: Ca. 35 ex., hvoraf ca. 25 blomstrende, på let kreaturgræsset,
østvendt kystskrænt på den sydøstlige del af Bogø i Lillestrand
(30) (FA/HT). Formentlig sidst set her af brygger Ludvig Theodor
Schiøtz i 1888 (muligvis også set her af Anton Andersen mellem
1888 og 1910). Endvidere flere hundreder blomstrende ex. ud for
sommerhusene ved Nyborg Stadion ved roden af Østerø (31) (FA/HT).
Premierløjtnant Lund angav i 1860 arten fra “Østerø, især mellem
Christianslund og Aalehuse”, hvilken sidstnævnte lokalitet tilsvarer
den nuværende. Eng-Guldstjerne bør dog eftersøges andre steder
på Østerø! Arten bør absolut eftersøges i Fyns Amts sydlige del,
hvor den aldrig er fundet i d. 32, 33 og 34. Der er flere nye
fund fra de sjællandske sydhavsøer – mere om det ved Marianne
Helkjær i URT.

* Vild Tulipan (Tulipa sylvestris)

Ved det vestlige stengærde ved Drigstrup Kirke (30) (BKS). Arten
er, trods sit danske navn, indført til Danmark og bl.a. forvildet
fra kirkegårde. Vår-Brunrod bør kunne genfindes på samme lokalitet
(sidst set omkring 1900 af H.C.L. Hansen). Også 3 ex. i vejkant
på Hindsholmvej ud for Fiskergården (30) (BKS).

 

Gøgeurtfamilien (Orchidaceae)

 

Nikkende Hullæbe (Epipactis phyllanthes)

2 typiske, blomstrende ex. i bækkløft i Morud Hestehave (29) (PoR).
Den største fynske bestand er formentlig den i Øksenrade Skov
ved Middelfart (28), hvor der i 1997 blev optalt 103 ex. (GF).
Læs mere om artens udbredelse i Fyns Amt hhv. i hele Danmark i
FYNSK NATUR 1997:4 hhv. i URT 98:2. Arten bør eftersøges yderligere.

Skov-Hullæbe (Epipactis helleborine var. helleborine)

Ét albinistisk ex. uden bladgrønt også i 1997 i skoven Grøften
ved Krengerup (28) resp. i Indhegningen ved Glorup (31) (begge
PoR).

Rederod (Neottia nidus-avis)

9 blomstrende ex. i birkeskov i Fjællebro Holt ved Glamsbjerg
(28) sammen med fx nogle unge, skyggegivende bøgetræer, Skov-Hullæbe
og, som dominerende art, Blåtop (PoR). Desuden ét blomstrende
ex. i vejkant under gammelt bøgetræ i Lundeborg Skov (31) (PoR).

Skov-Gøgelilje (Platanthera chlorantha)

Ét ex. ved skovvej i højstammet bøgeskov (28) (PoR). Eneste for
tiden kendte fund af arten i skovene omkring Krengerup. Wiinstedt
nævner dog arten fra Krengerup i 1917.

Plettet Gøgeurt (Dactylorhiza maculata ssp. maculata)

55 ex., hvoraf de 48 blomstrende, i optællingsfeltet i Rødme Svinehaver
(32) (HT). Ny rekord.

Skov-Gøgeurt (Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii)

Nyt fund i det nordøstlige Odense (29) i det samme område, hvor
Rød Hullæbe blev fundet for 2 år siden (dén dukkede ikke op i
1997!) (JB). Måske Skov-Gøgeurts 1. stærkt kulturprægede lokalitet
i Fyns Amt? Endvidere genfundet med ét ex. i Øster Gulstav (34)
(HS), hvor den sidst blev set af Henry Nielsen i 1979 (50 ex.,
hvoraf 30 blomstrende).

Maj-Gøgeurt (Dactyloriza majalis ssp. majalis)

Nye fund med godt 200 blomstrende ex. på strukturdirektoratets
areal nord for Storeø ved Nærå Strand (29) (KDJ) hhv. med få standere
(vel denne art?) i Østersjo på Lyø (32) (FA/HT). På lokaliteter,
hvor græsning for nyligt er ophørt (fx Nonnebo Mose ved Langeskov
(30)), går denne fredede art trange tider i møde – idet den bortskygges
af mere højtvoksende plantearter. I Troldelung ved Faldsled (32)
synes arten ikke set siden 1960’erne – græsning ophørte helt i
begyndelsen af 1990’erne (BB).

Salép-Gøgeurt (Orchis morio)

Glædeligt genfund, omend med få ex., på Måle Strand over for Romsø
(30) (EJ & MT). Tidligere set her i 1976, 1986, 1987 og ca. 1992.
Johannes Gandrups fund på Romsø (30) i 1916 eller 1917 bør ikke
“afskrives” som Tyndakset Gøgeurt, selv om denne art også er på
øen!

Tyndakset Gøgeurt (Orchis mascula)

2 nye overdrevsfund på Hindsholm: 15 blomstrende ex. på Rødkløveren
i Langøs sommerhusområde hhv. 58 blomstrende ex. på skrænt ved
spejderhytten yderst på halvøen Skoven (begge 30) (begge BKS).
På overdrevet med sømærket lidt nordligere end sidstnævnte lokalitet
findes også stadig en lille bestand – i 1997 på 7 ex. (BKS) –
af arten, der har næsten alle sine fynske overdrevsforekomster
på Hindsholm. På Bogø hhv. Mejlø i Lillestrand ved Hindsholm (30)
sås i 1997 ca. 430 hhv. ca. 300 blomstrende ex. (FA/HT hhv. LH).
3 “nye” ex. i overdrevet Bjørnens Krat ligeledes på Hindsholm
(30) (FA/HT).

Hjertelæbe (Hammarbya paludosa)

Glædelig rekord for 1990’erne med 29 ex. i en mose på Sydfyn (FA/EV).
Om sit fund sammesteds i 1883 – det 2. i Fyns Amt – skrev Rostrup,
at arten dengang kendtes 7 steder i Danmark.

Mygblomst (Liparis loeselii)

Atter ny rekord i Urup Dam (30): 283 ex., hvoraf 105 blomstrende
sammen med fx mange blomstrende skud af Eng-Ensian (FA/EV & HT).
Omtrent status quo i Helnæs Made med 363 ex., hvoraf 173 blomstrende
(FA/AS & EV).