2005#1: Ynglende hvinænder

Af Claus L. Olsen, naturformidler, Danmarks Jægerforbund

I Havrevimpen nr.3 2004 kunne man læse at hvinanden for første gang har ynglet i Tarup/Davinde. Jeg vil gerne fortælle lidt om baggrunden for at det endelig kunne lykkes.

Baggrunden
I 1998 snakkede jeg med Holger Henriksen, som på det tidspunkt var leder i Naturbørnehaven i Hudevad, om at det kunne være sjovt at gøre noget for at tiltrække de hulrugende ænder til grusgravssøerne. Vi blev enige om at Holger skulle stå for den lokale kontakt, da han var bedre kendt i området end jeg var. Min opgave blev at skaffe nogle kasser som skulle hænges op. Jeg kontaktede Niels Kanstrup som er biolog i Danmarks Jægerforbund, Niels var på det tidspunkt koordinator for et hvinandekasseprojekt, som blev støttet af jægernes vandfuglefond Euroducks. Han bevilgede os 6 kasser. Disse 6 kasser blev fordelt med 3 til Tarup/Davinde I/S og 3 blev hængt op ved private lodsejere i grusgravene bl.a. 1 ved Per Rasmussen. Såvidt jeg ved, gik 2 tabt i orkanen i 1999, fordi de træer de var hængt op i blæste i vandet. De øvrige har gennem årene været beboet af natugle og tårnfalk, indtil sidste år.

Stor skallesluger
Sideløbende med at der blev sat hvinandekasser op, lavede Holger og jeg et projekt hvor Naturklubben Strandtudserne og Ullerslev / Flødstrup Jagtforenings Ungdoms Afdeling i samarbejde lavede en serie kasser til stor skallesluger. Disse kasser blev betalt af henholdsvis Danmarks Jægerforbund og Skov og Naturstyrelsen, gennem de såkaldte Projektpuljemidler. En af disse kasser blev sat op i Østersøen under Tarup/Davinde I/S. Resten blev fordelt til egnede lokaliteter rundt på Fyn. Bl.a. blev 3 sat op på Skov og Naturstyrelsens arealer ved Arreskov Sø. Kassen ved Østersøen har været forsøgt beboet flere gange, men fuglene har altid opgivet formentlig på grund af for megen forstyrrelse.

Fremtiden
Det giver helt klart blod på tanden at det er lykkedes at få hvinanden til at yngle i de opsatte kasser. Det skal der selvfølgelig følges op på. Derfor har jeg truffet aftale om en ny omgang ophængning af kasser i Tarup / Davinde. Pengene til materialer er bevilget af Danmarks Jægerforbund, Jagt og Faunaafdelingen, Kalø. Tarup / Davinde I/S vil stå for ophængning ved egnede søer. Flemming Byskov, DOF vil medvirke som rådgiver og med tilsyn af kasserne. 6. A fra Sankt Hans Skole v/ lærer Mette T. Møller, vil stå for at lave kasserne, som et fællesfagligt projekt. Det er projekt jeg forventer mig meget af og jeg håber det vil blive til gavn for en voksende ynglebestand af hvinænder på Fyn.