2005#1: Floristiske fund fra Fyn 2004

Ved DBF Fynskredsen (Henrik Tranberg (ansv. red.), Toni Reese Næsborg, Poul Rafner, Per Rasmussen og Bo K. Stephensen)

1. del: Ulvefodfamilien til Jordrøgfamilien

Omstående præsenteres et udpluk af interessante fynske plantefund – især fra 2004, og stadig under mottoet ”vi sparker, hvor andre gnubber”! Oplysningerne er registreret i Lokalitetsregisteret under Dansk Botanisk Forening (DBF), Fynskredsen, og vil fx blive anvendt ved den botaniske værdisætning af naturlokaliteter i Fyns Amt.
Der indgår bl.a. fund fra Orkidégruppen Orchidania og Atlas Flora Danica, DBF’s nye kortlægning af Danmarks flora (ved Per Hartvig) samt Fyns Amts kortlægning og overvågning af naturen (ved Erik Vinther) – herunder især NOVANA. Hvis ikke andet nævnes, er fundene fra 2004. En liste over alle meddeleres initialer bringes nedenstående. Historiske oplysninger stammer især fra Dansk Herbarium (incl. TBU-arkivet, ved Henrik Ærenlund Pedersen (HÆP), Botanisk Museum) og Naturhistorisk Forening for Fyns arkiv over fynske plantefund. En særlig tak til de to nuværende københavnere Henry Nielsen og Finn Skovgaard for oplysninger om Langelands flora hhv. bestemmelse af anthropochore taxa.
Er dine fund ikke med her, bedes du maile/ringe/sende dem til undertegnede. Størst interesse har naturligvis nye fynboer (uanset etnisk herkomst), distriktsnye fund samt nye fund eller genfund af sjældne arter – herunder optællinger af disse. Usædvanlige bestande, pludselige lokale masseforekomster osv. af hyppigere arter kan også have interesse. En rimelig grad af hemmelighedskræmmeri vil blive accepteret i særlige tilfælde.
Efter artsnavnene er anført eventuel kategori på den ganske vist forældede Rød- og Gulliste 1997 (Ex: forsvundet, E: akut truet, V: sårbar, R: sjælden, X: opmærksomhedskrævende og A: national ansvarsart). Kun for orkidéernes vedkommende er kategorierne siden revideret efter de nye principper, som blev omtalt af Peter Wind i URT 2004:3. Manglende danske plantenavne er konstrueret til lejligheden i protest mod den gældende manglende konsekvens inden for dansk botanisk nomenklatur – og de publiceres hermed!!
Tallene 28 til 34 dækker i det følgende de topografisk-botaniske undersøgelsesdistrikter, der udgør Fyns Amt: 28 Vestfyn, 29 Nord– og Midtfyn, 30 Nordøstfyn med Hindsholm, 31 Østfyn, 32 Sydfyn med det meste af Øhavet, 33 Ærø samt 34 Langeland. En “*” foran artsnavnet betyder, at den pågældende art ikke er oprindeligt hjemmehørende i Fyns Amt. En summarisk gennemgang af omstående fund er meddelt prosaisk i URT 2005:1, hvor vi også hjælper strukturkommissionen ved at foreslå de klassiske TBU-distrikter som nye storkommunegrænser.

Finderliste
AB Alice Binder, AFu Ann Fuglsang, AH Aksel Hansen, ASJ Annette Strøm Jacobsen, ASv Annita Svendsen, BKS Bo K. Stephensen, -BL Bernt Løjtnant, BMo Birgitte Mogensen, BS Bodil Schrøder, BVP Bent Vestergaard Petersen, CH Carsten Hunding, DF Dorit Fruergaard, EA Erik Aude, EE Erik Ehmsen, EEE Erhardt E. Ecklon, -EJ Erling Jirle, EL Erik Ljungstrand, ELC Edith Lysholm Christensen, ER Erling Rasmussen, EV Erik Vinther, EVr Elin Vrang, -EW Erik Wessberg, -EØA Else Østergaard Andersen, -FP Finn Petersen, FS Finn Skovgaard, GF Gudmund Fajstrup, -HHR Hans Henning Riber, HN Henry Nielsen, HS Henrik Staun, HT Henrik Tranberg, HVH Hans V. Hansen, IK Ivars Kabucis, JB Jørgen Brøndum, JK Jan Kunstmann, JKP Jane Kongstad Pedersen, JL Jimmy Lassen, -JMA Jørn Munk Andersen, JRH Jette Raal Hansen, JÅK Jens Aamand Kristensen, KB Kirsten Bruun, KBJ Kim Bang Jensen, KDJ Kurt Due Johansen, KJ Knud Johnsen, KN Knud Nielsen, -KRO Kaj Rath Olsen, KRP Kent Runge Poulsen, KSD Katarina Sydow Dominiak, -KTh Karen Thingsgaard, LBL Leif Bisschop-Larsen, LC Lars Christiansen, LH Lars Hansen (Nyborg), LHn Lars Hansen (Horneland), LSø Leif Sørensen, MA Mogens Agergaard, MaB Martin Bjerg, MF Michael Fynsk, ML Mikael Landt, -MM Michael Maag, MoB Morten Bjerrum, MR Mette Risager, MTr Mads Tranberg, NaR Nanna Rask, NF Niels Faurholdt, NiR Nis Rattenborg, -NJS Niels Jørgen Storgård, -NKP Nina Kjær-Pedersen, OBL Ole B. Lyshede, -OR Ole Runge, PeR Per Rasmussen, PHo Per Holmsgaard, PM Peter Mortensen, PoH Poul Henningsen, PoR Poul Rafner, PSm Peter Storkholm, PSø Per Sønnichsen, PW Peter Wind, RFF Rasmus Fuglsang Frederiksen, SGC Søren Grøntved Christiansen, -SNL Signe Nepper Larsen, TB Torkil Bruun, TBP Thomas Bach Piekut, TE Torben Ebbensgaard, TN Thomas Nielsen, TRN Toni Reese Næsborg, TS Tom Søegaard, USM Ulrikka Schaffalitzky de Muckadell og ÅBK Aage Bo Knudsen.
(“-” foran initialer: ingen obs. fra 2004 nævnt her – knap så energisk!)

Hertil ekskursioner (med angivelse af leder(e)/finder(e)) og/eller registreringer (med angivelse af inventør(er)) foretaget af AFD Atlas Flora Danica (dog ikke nævnt ved ”private” inventeringer), DBF Dansk Botanisk Forening, FA Fyns Amt og VBD De Vilde Blomsters Dag i Norden. Hertil nu også SN snatur.dk (Erhardt Ecklons hjemmeside om Sydfyns natur), hvor man kan se udmærkede digitale fotos af mange af arterne.

Leg. betyder legit, latin for fundet af, mens det. betyder determinavit, latin for bestemt af, og conf. betyder confirmavit, latin for godkendt af. Et taxon (flertal: taxa) er en systematisk enhed – her inden for karplanter.

Inventørlisten er den hidtil længste, hvilket forhåbentlig afspejler et stigende aktivitetsniveau. Så meget desto mere ærgerligt, at redaktionen af URT, medlemsblad for Dansk Botanisk Forening, har besluttet at udrydde Årets Fund fra bladets spalter – tilsyneladende til fordel for et mere ugebladsagtigt stof. Dette har betydning for den nærværende baggrundsartikel i FYNSK NATUR, hvilket magasin måske ydermere i sig selv tvinges til lukning pga. manglende økonomiske bidrag fra en tilsvarende magtelite i Danmarks Naturfredningsforening. Udforskningen af Fyns flora skal åbenbart bestemmes fra Djævleøen! Connie Koksbang, Danmarks nye miljøminister, har dog lidt ret i sin betragtning om, at natursagen mest forfægtes af det svage køn, idet kønskvoteringen er noget skæv! Og så har vi endog ikke modtaget fund fra en af Danmarks kendteste naturelskere, huspianisten Henrik Solgaard fra Angora – nordjyden, der forgiver sine venner med spisesvampen Rabarber-Parasolhat (!). Det skulle i givet fald have været med belæg!

Henrik Tranberg

Bülowsvej 4

5000 Odense C

Tlf. 6613 2541

fugleroeveren@sol.dk

Toni Reese Næsborg

Stationsvej 20, Jordløse

5683 Hårby

Tlf. 6473 1482

toni.reese@get2net.dk

Bo K. Stephensen

Schacksgade 12,2.,th.

5230 Odense M

Tlf. 6591 7012

Ulvefodfamilien (Lycopodiaceae)

Femradet Ulvefod (Lycopodium annonitum)
Nyt fund i den store Hesbjerg Skov (29),men kun med ca. ? m2 i et tæt tæppe af Skov-Jomfruhår i kanten af en yngre plantage af Rød Gran ud til en ung bøgeplantning (KRP) – arten er meget sjælden mod N i Fyns Amt. Fra 2/1 ligeledes et nyt fund fra Helvedeshule i N-delen af skoven på Knagelbjerg ved Sollerup (32) (SN/EEE, foto). Tidligt på året også set 15/1 i skoven Ravnsholt på NØ-Sjælland (MaB). Finderen er en af de 3 (skriver: tre) håbefulde, der har mailet oplysninger om plantefund til DBF’s næsten passive hjemmeside www.botaniskforening.dk – og der er ingen fund fra Fyns Amt overhovedet. Femradet Ulvefod er endnu også i højmosen Storelung ved Nr. Broby (32), omend den er meget fåtallig (FA/HT & MR). Savnes i Fyns Amt fra Ærø (33). Set på mindst 3 lokaliteter i Letland (DBF/IK, OBL & PW).

Padderokfamilien (Equisetaceae)

Elfenbens-Padderok (Equisetum telmateia)
Stor bestand sammen med meget Alm. Vorterod i en kilde V f. P-pladsen ved Kasmose Skov (28) (FA/HT) – næppe registreret her før, omend den er angivet fra Kasmose Skov af Svend Andersen. Desværre er kilden under tilgroning med Stor Nælde, og der er ingen af de typiske kildemosser – disse findes dog endnu andre steder på Røjle Klint. Padderokken savnes fra Langeland (34).

Slangetungefamilien (Ophioglossaceae)

Slangetunge (Ophioglossum vulgatum)
Et nyere fund fra Bjergene på Urehoved ved Ærøskøbing (33) (SN/EEE 2002, foto) fortjener at nævnes her, idet arten er sjælden (ikke mindst på Ærø) – den synes sidst noteret fra Urehoved af Svend Andersen i 1923. Øens øvrige (måske) aktuelle forekomster (alle 33) er Vitsø (sidst KTh 1983) og Sjoen (sidst HT 1987), mens arten sidst er set i Gråsten Nor i 1971 (belæg). Fra 2004 er der et nyt fund med næppe under 100 ex. på nordbredden af resterne af Filsø i Vestjylland (HT) – arten er ikke nævnt under Peter Winds lok. 27/6-3 i Ribe Amt.

Kær-Mangeløvfamilien (Thelypteridaceae)

Dunet Egebregne (Phegopteris connectilis)
Nyt fund mellem en gammel bøgestub og en grøft i skoven ved Nørresø (32) (TRN) – Brahetrolleborg (32) på DBF’s ekskursion 5/7-1926 vedrører den sumpede tilgroede S-del af Mølledammen, parkens sø. Atter set i en vældpræget askeskov i Sinebjerg Skov på Horneland (32) (HT). Savnes endnu fra Sydhavsøerne (33, 34).

Fjerbregnefamilien (Athyriaceae)

Bægerbregne (Cystopteris fragilis) (V)
Nyt fund af denne i Fyns Amt meget sjældne art med 8 ex. på N-siden af et stendige ved Årslev Kirke (31) (PoR). Det sidste belagte fund fra Østfyn er fra 1900 (mellem Glorup og Ørbæk), så der er løbet meget vand i åen siden dengang. De fleste fund i Fyns Amt er fra stendiger – i 1997 blev arten dog set i afskrællet tørvejord i Snarup Mose (32) (EØA). Savnes fra Ærø (33). Også set på et kirkedige i Rezekne i Ø-Letland (DBF/IK, OBL & PW).

Ranunkelfamilien (Ranunculaceae)

Druemunke (Actaea spicata)
22 ex., hvoraf 13 blomstrende, i den lille stubhave NV f. Skovgård lige V f. Kajbjerg Skov (31) (HT) – også 2 vegeterende ex. af Ægbladet Fliglæbe i denne lille, ganske velholdte hasselstævningsskov (ikke registreret af Fyns Amt). Kryds marken diskret, insektforskere! Svend Andersen angiver dog arten fra Bøllevænge (31), hvor den stadig findes flere steder, og flere skove ved Kogsbølle i 1923. Savnes naturligvis fra Ærø (33).
Krybende Eng-Kabbeleje (Caltha palustris var. radicans)
Flere nye fund af dette noget omstridte taxon: Ved en bro over en kildebæk neden for den åbne V-del af Røjle Klint (28) (FA/HT) og i Kasmose Skov (28) (PoR) samt ved Borreby Møllebæk lidt nedstrøms Borreby og i en ellesump N f. Borreby (lige N f. kæret med Engblomme) (begge 29) (begge HT). Savnes fra de fynske sydhavsøer (33, 34), men da den også savnes på Fåborg-egnen (32) (TRN) og måske på Ringe-egnen (31/32) (PoR), er det muligvis et taxon med sydgrænse gennem Den Fynske Enklave? Vestenbælts dukker den også op hist og pist: Fx i et væld i Gørding Krat ned til Holsted Å i SV-Jylland samt i et tuet kær i NV-delen af den tidligere Filsø i Vestjylland og et par steder ved Søvig Sund, identisk med SØ-delen af fordums Filsø (alle HT). I ”Den nya nordiska Floran” tegnet ved Viborg med ”fødderne i vand”, så man ikke kan se den typiske rodslåning fra bladfæsterne.
Engblomme (Trollius europaeus) (X)
Et hidtil ukendt fund fra midten af 1990’erne er gjort på en eng N f. Skovstrup i Tommerup Kommune (SØ f. skoven Brændholt) (29) (HHR til EV) – med fx Maj-Gøgeurt, som også er set her med 37 ex. i 1990 (FA/HT). Engblomme er her måske endnu, men generelt er den smukke art desværre nok forsvindende: I kæret N f. Spangbro i Nr. Lyndelse (30) nu kun ét blomstrende ex. – kæret er ikke længere afgræsset, og vor art kæmper for livet, men endnu er der dog min. 175 ex. af Maj-Gøgeurt (BKS). Fra ”Vibesholm Enge” SØ f. Ullerslev (31) synes den nu ”endelig” at være forsvundet (FA/HT)? Til slut lidt positivt: En af de største bestande i Fyns Amt findes i et kær ved Ernebjerg Skov (29) med ca. 300 blomstrende foruden mange vegeterende ex. (HT). Savnes endnu i spontan tilstand fra Langeland (34). I Norge og Sverige stadig udbredt også i vejkanter (begge TRN), ligesom den er set ved en sti i højmosen Teici i Letland (DBF/IK, OBL & PW, leg. HT).
Gul Frøstjerne (Thalictrum flavum)
En tilgroningsstandhaftig art, der synes udbredt i hele Odense Ådal – ihvertfald på de strækninger, hvor der er bevaret mosepartier (den kan dog også kapere smalle åbræmmer). Fra ådalens sydlige stræk er der et nyt fund med min. 300 blomstrende ex. i en lille mose NV f. Rodal (NØ f. Arreskov) (32) – herunder i tuer af Top-Star (FA/HT). I de centrale dalstrøg ses i Gravene ved Hjelmerup (29) ikke under 3000 ex. (FA/HT). Nærmere udløbet kan bl.a. nævnes en rørsump bag Dalumvej-skiltet ved Dalum Papirfabrik (29) (BKS). Uden for Odense Ådal er der fx endnu en pæn lille bestand i ekstremrigkæret i Brabæk Mose (30) (FA/HT), ligesom den stadig findes i Fakkemose og ”Lundemose” på S-Langeland (begge 34) (begge FA/EA & KSD).
Svovlgul Anemone (Anemone nemorosa x ranunculoides)
Et par m2 sammen med forældrearterne i Munkemose i hjertet af Odense (29) (BS) som ny for Nord- og Midtfyn – formentlig spontan (såvel spontant voksende som spontant opstået!). Der er dog mange eksotiske arter i det parkagtige område! Det er forunderligt, at denne hybrid ikke er hyppigere i Odense-området, hvor Gul (og naturligvis Hvid) Anemone er udbredte. Bør dog eftersøges i Hunderup Skov (29), hvorfra Per Stidsen engang så den i en buket.
*Orangeskallet Skovranke (Clematis tangutica)
Ny for Nord- og Midtfyn og det 2. fund i Fyns Amt på Odense gl. losseplads på Stige Ø (29) (BKS). Denne op til 4 m lange lian med kinesiske rødder forvildes vel via sine flyvende frugter, og således har ”Guld-Klematis” måske entret Rutebilstationen i Århus?
Alm. Vorterod (Ranunculus ficaria ssp. ficaria)
Tro det eller ej: Sidst registreret på Romsø (30) i 1916-17 af Gandrup, men nu set i egeskoven mod SV med fx Tyndakset Gøgeurt (HT).
*Musehale (Myosurus minimus)
Tro det eller ej igen: Sidst registreret på Romsø (30) i 1916-17 af Gandrup, men nu set på et jorddige mod V med fx Krat-Ærenpris, der er ny for øen, og Alm. Gåsemad, der ligeledes sidst blev noteret på øen under 1. verdenskrig (BKS & HT). Også et nyt fund i den udtørrede Søen inden for Dalby Bugt på Hindsholm (30) (BKS).

Valmuefamilien (Papaveraceae)

*Guldvalmue (Eschscholtzia californica)
Nye fund på fyldpladser: I Ryslinge Nørremark (31) og ved Husemarksvej (her også med rødorange blomster) (33) (begge HT) som ny for Østfyn og Ærø. Endvidere nye fund på den private fyldplads på strandoverdrevet ØNØ f. Brockdorff (30) og på Svendborg fyldplads (32) (begge BKS). Savnes i Fyns Amt fra Vestfyn (28) samt Nord- og Midtfyn (29). Og så igen set ved Vilaflor på Tenerife (BVP 2003).

Jordrøgfamilien (Fumariaceae)

Hulrodet Lærkespore (Corydalis cava)
Nye nordlige fund i skoven ved Dallund Sø og en anden skov i Søndersø-ruden (begge 29) (begge KJ). Af nordligere ældre fund på det egentlige Nordfyn haves kun Hofmansgave (29) (Caroline Rosenberg 1886) og Østrupgård (Otto Møller 1891). Anton Andersen har selv set forekomsterne ved de 2 hovedgårde – han angiver arten som ”sj. og nærmest kun i Strandskovene”. Mon den overhovedet er spontan på den nordfynske slette?
*Mur-Jordrøg (Fumaria muralis)
Nyt fund i kompostmuld på fyldpladsen ved Glisholm i udkanten af Odense (29) (BKS). Mangler endnu på Nordøstfyn (30).