2004#3: Leder: Ny Naturbeskyttelseslov – bedre natur?

 

Den 1. oktober træder den reviderede naturbeskyttelseslov i kraft, men er dette så ensbetydende med, at vi får en bedre beskyttelse af den danske natur, endsige en bedre natur?
Igennem DMU rapporter, Dansk Botanisk Forenings projekt; Atlas Flora Danica, er der igennem en årrække dokumenteret en tilbagegang i artsdiversiteten i vores natur – med andre ord naturen forarmes.
Loven må formodes, hvilket navnet indikerer, at tage hånd om beskyttelsen af naturen.
Så lad os lige kigge på dette et øjeblik.
I lovteksten er blevet tilføjet “biologisk” overdrev, dermed er Naturklagenævnets “dom” fra 2001, hvor disse blev gjort retsløse ophævet, dejligt, men sørgeligt at dette skulle være nødvendigt.
Denne ændring får dog ikke de “lovligt” ødelagte overdrev tilbage.
En interessant ændring ses dog ift. til de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000 områder) her vil der med lovens ikrafttræden være en forpligtigelse for amtet til “at pålægge ejeren af en ejendom i eller udenfor et internationalt beskyttelsesområde den nødvendige drift, som er nødvendig for at undgå forringelser af naturtyper og levesteder for arter, som området er udpeget for”.
Dette er jo særdelels interessant set ift. de mange intensive svinefarme på Fyn.

Opfordringen til Fyns Amt skal derfor herfra lyde; “God arbejdslyst!”.

-Fynsk