2003#2: Floristiske fund fra Fyn 2002 del 2

Ved DBF Fynskredsen (Henrik Tranberg (ansv. red.), Toni Reese Næsborg, Poul Rafner, Per Rasmussen og Bo K. Stephensen)

2. del: Perikonfamilien til Skærmplantefamilien
(øvrige frikronede tokimbladede)

Perikonfamilien (Hypericaceae)
Dværg-Perikon (Hypericum humifusum)
4 klynger (de 3 à ca. _ m2) i en sitkaplantage nær Ravnehytten i Væden i Brændekilde Sogn (29) (HT). Udbredt i nyplantede og sprøjtede nåleplantninger i Duereds Vænge på Horneland (32) (TRN). Også et nyt, helt ruderalt fund på fyldpladsen ved motorvejen V f. Spedsbjerg (29) (HT). Må være en af Bjørn Biceps’ yndlingsplanter: Den har taget kampen op med menneskesamfundet ligesom fx solsorten!
Lådden Perikon (Hypericum hirsutum)
Nu også som ruderatplante: Køstrup fyldplads (28) (BKS) – flere steder i skovene deromkring. Under mere oprindelige omstændigheder også talrig i parcel 2, der sidst blev stævnet i midten af 1980’erne, i stævningsskoven ved Vejlby Fed (28) (FA/HT). Også andre steder i skovens lysninger og på vejkanter i det omkringliggende beboelsesområde (Klintholm) (28) (HT). Hertil i skoven ved den tidligere Næsbyhoved Sø (29) (OK/JAJ & TN, leg. HT), i Margård Skov (29) (VDA 2001) samt få og små ex. i en endnu artsrig egeskov med i hvert fald fhv. plukhugget underskov i Lodskov ved Ferritslev (30) (HT). Endnu talrig sammesteds i 1996 (PeR). Belagt i Dansk Herbarium fra Ferritslev (30) i 1910. Kan måske tænkes at genindvandre til Ærø via kulturprægede levesteder – sidst set her i det for længst ødelagte Borgnæs Krat (33) i midten af 1800-tallet (belæg).
Smuk Perikon (Hypericum pulchrum)
Nyt fund i Hesbjerg Skov (29) (PoR). En sjælden art i Fyns Amt med udbredelsescentre på Vestfyn (28) og Sydfyn (32) – en flot bestand findes i ”Jordløse Bakker” (32) (TRN). ”Rundt om” Hesbjerg Skov er der angivelser fra Veflinge (29) (Anton Andersen, 1892) og Hjelmerup Bakker (29) (Sv. Andersen, 1911) foruden flere fund på Langesø-egnen (29) – men de fleste fra 1800-tallet. Savnes fra Nordøstfyn (30), Østfyn (31) og de fynske sydhavsøer (33, 34).

Katostfamilien (Malvaceae)
*Mauretansk Katost (Malva sylvestris ssp. mauritania)
Nye fund på Vejlby fyldplads (28) (BKS & HT), som ny for Vestfyn, hhv. på Svendborg fyldplads (32) (BKS). I sidste års rapport kom vi til at betegne arten som ny som forvildet i Fyns Amt på Svanninge komposteringsplads (32) (BKS & HT 2001), men der er ældre fund (under navnet Malva mauritania) fra Tolderlund ved Odense Havn hhv. Østerø-halvøen ved Nyborg (angivelser af Kjærulf Petersen hhv. Sv. Andersen fra 1932). Sådan kan man blive snydt ved højlys dag: Dette taxon afviger fra nominatarten (Alm. Katost, ssp. sylvestris) ved en kun svagt behåret stængel, næsten glatte blade og bladstilkene kun hårede på oversiden. Nyspredningen skyldes næppe, at Polisario opererer i Danmark, men snarere en større udbredelse som haveplante i det globale fritidssamfund.
*Kransblomstret Katost (Malva verticillata)
Ny for Vestfyn på Vejlby losseplads (28) (BKS & HT). Belagt i Dansk Herbarium fra Øksnebjerg ved Svendborg (32) i 1925 og angivet fra Østerø-halvøen (31) i 1934 – begge fund ved en vis direktør Svend Johannes Andersen, der i 1920’erne residerede i Svendborg. Iflg. TBU-arkivet kendt fra 4 TBU-distrikter Ø f. Storebælt med det 1. fund på Amagers losseplads på Kløvermarksvej i 1917 (belæg) – fra Jylland gives kun Århus 1962 (belæg). Stammer iflg. Stace fra Østasien og kaldes i England da også for Chinese Mallow. Ualmindelig i det centrale og sydlige England som tilfældigt indslæbt med uld til ruderater. I Danmark regnes den for at være indført, men mon ikke den også indslæbes ligesom til Storbritannien.
Læge-Stokrose (Althaea officinalis) (R)
Uha oh skræk – endnu en rødlisteart, der nu også optræder som ruderatplante: Endog ny for Nord-/Midtfyn (29) på Odense Nord losseplads (29) (BKS). Under mere autentiske omstændigheder stadig en flot bestand i Flægen ved Tybrind (28) (HT).
*Kinajute (Abutilon theophrasti)fund på Odense Nord losseplads (29) og på Kerteminde fyldplads (30) (begge BKS) samt i en vejkant ved en gammel tomt i grusgraven Køllebanker SV f. Ollerup (32) (HT). Ikke meldt fra Langeland (34).

Græskarfamilien (Cucurbitaceae)
*Énbo Galdebær (Bryonia alba)
Ny for Østfyn i en ligusterhæk ved en gård på Regstrupvej 32 i Regstrup (31) (BKS). Ganske godt, men at den ikke tidligere skulle være set på Østfyn, hopper granden ikke på. Kan han mon blive nødt til det?

Pilefamilien (Salicaceae)
Krybende Pil (Salix repens ssp. repens)
Ny for Fyns Hoved-området med en lille klynge på ca. 15 x 20 cm i lavningen på heden ved Horseklint (30) (HT). Synes på Hindsholm hidtil kun registreret i et kalkkær Ø f. Enghave ved Salby (30) (FA/JRH 1990; BKS & HT 1993; FA/HT 1994). Endvidere et nyt fund i et græsset kærområde mellem Højrup Lung og Skallebjerg i Hårby Kommune (28) (TRN) – også på Vestfyn er denne lavtvoksende vedplante nu sjælden.

Korsblomstfamilien (Brassicaceae)
Skov-Springklap (Cardamine flexuosa)
Nye fund af dette taxon under udbredelse: Ved gartneriet Rosborgs afdeling på Bindekildevej (29) (BKS) samt i Bjørnemose og skoven Plantagen nær Lykkesholm i Ørbæk Kommune (begge 31) (begge PoR). Endvidere almindelig som ukrudt i potter på Pattamas orkidégartneri ved Åsum (30) (NF/HV & KEL, leg. BLa & HT) – se også kommentaren under Brudurt. Det 1. belagte fund fra Fyns Amt er fra mellem Ravnholt og Ryslinge (31) i 1877 (leg. N. Højgaard, det. E. Rostrup). Og så skal vi til den igen: Savnes fra Ærø (33).
Stivhåret Kalkkarse (Arabis hirsuta var. hirsuta)
Nyt fund på motorvejsskrænten ved Nonnebogård (30) (BKS). Den spinkle art optræder dog endnu også i den fynske natur: Ca. 75 blomstrende ex. på Skalkenbjerg ved Aunslev (31) (HT), hvor ugødsket græsland ellers stort set er en saga blott. Ligeledes set her af den tidligere indehaver af AFD-rude 4328 i 1993 (KT – nu forståeligt nok emigreret til Norge for at koncentrere sig om bryofyterne!). Hertil i nærheden nye fund med ca. 200 ex. på den nordlige af de 2 Føjse Høje ved Aunslev og ca. 800 ex. på en åben sydvestvendt skrænt i en gammel grusgrav Ø f. Føjse Høje (begge 31) (begge HT). Arten er taget til Dansk Herbarium mellem Regstrup og Skaboeshuse (31) i samme rude i 1918, efter at Sv. Andersen havde opdaget den sammesteds i 1908. Savnes fra de fynske sydhavsøer (33, 34). Bestanden på Røjle Klint ved Middelfart (28) får nu mere lysåbent græsland at brede sig på, idet et nydannet kogræsserlaug har genindført græsning ved ungkreaturer på den vestligste, privatejede del (LC).
*Gyldenlak-Hjørneklap (Erysimum cheiranthoides)
Nye fund i en agerlavning N f. Fjellerup Sø i Ørbæk Kommune (31) (PoR), i et agerhjørne V f. Skjoldgård i Gudme Kommune (31) (HT) og på Ringe Kommunes jorddepot (32) (BKS 2001). Dog taget til Dansk Herbarium i Ringe (begge 31) i 1877 og 1897. I Danmark hyppigst i Vestjylland og Vendsyssel – i 2002 fx set i en braklagt ager med Småblomstret Gulurt i den tørlagte Filsø i Vestjylland (HT) og på Grindsted losseplads (BKS & HT). Ikke meldt fra Ærø (33).
*Sibirisk Hjørneklap (Erysimum x marshallii)
Denne ”blomsterengsplante” er antagelig ny som forvildet i Fyns Amt (men ikke i Danmark (FS)) på Kerteminde fyldplads (30) (BKS, det. FS). ”Siberian Wallflower” er udbredt som dyrket i engelske haver – den optræder ikke naturaliseret her, men er hyppig på ruderater i det sydlige England. Kaldes også Erysimum x allionii.
Vandpeberrod (Rorippa amphibia)
2 nye fund i Årslev Kommune i et artsrigt kær over for det åbne fængsel ved Søby Sø hhv. i den nordlige del af Freltofte Mose (begge 30) (begge FA/HT).
Spredte forekomster langs Vindinge Å mellem Rolsted og Sønder Nærå (30) (HT). Tidligere også i Tarup Mølledam (30) (PeR 1996). Også et nyt fund i Dybmose Ø f. Morud (29) (VDA 2001). I rørsumpen ved 4 småsøer i Fyns Amt (alle FA/AFo & MN 1999-2000). Og surprise surprise: Stadig ved gadekæret i Vodrup på Ærø (33) (HT).
*Have-Karse (Lepidium sativum)
Nye fund på Vejlby fyldplads (28) (BKS & HT) og ved Skovsgårdevej i Skovsgårde (29) (BKS). Mangler i TBU-arkivet for Vestfyn, men der er en angivelse af Sv. Andersen fra Assens Havn (28) i 1925 i NF’s arkiv. I Fyns Amt sidst taget til Dansk Herbarium fra Marstal (33) i 1977.
Østersø-Strandsennep (Cakile maritima ssp. baltica)
Fortsat under kunstig spredning til indlandet: Nyt fund på Vejlby fyldplads (28) (BKS & HT). Tilsyneladende dog endnu ikke som vejkantplante ligesom fx Engelskgræs og andre strandplanter?
*Knopskulpe (Rapistrum rugosum)
Nye fund på en affaldsplads ved bådepladsen ved Tuesgyden nær Dalby Bugt på Hindsholm (30) og på Svanninge komposteringsplads (32) (begge BKS). I Jylland set på Esbjerg losseplads (BKS & HT). Fra Sydfyn foreligger ældre fund fra Fåborg, Svendborg og Sørup (alle 32). Ikke meldt fra Østfyn (31).
*Farve-Vajd (Isatis tinctoria)
Nyt ruderalt fund på Odense gl. losseplads på Stige Ø (29) (BKS & HT) som ny for Nord-/Midtfyn. Findes næppe vildt i Fyns Amt endnu?

Vintergrønfamilien (Pyrolaceae)
Liden Vintergrøn (Pyrola minor)
Genfundet i Skanneshave ved Krengerup (28) (AT & FiM). Sv. Andersen angiver den ganske smukke hvidblomstrede art fra Krengerup (28) i 1914, ligesom der er nyere fund her (PoR div.). Også genfundet ved Dybmose Ø f. Morud (29) (VDA 2001) – Anton Andersen angiver den fra Morud (29) i 1895. Savnes fra Ærø i det sydligste fynske øhav (33).

Kodriverfamilien (Primulaceae)
Dusk-Fredløs (Lysimachia thyrsiflora)
Genfund, men kun i form af vegeterende ex., i en pilesump ved en tørvegrav under Kongsbjerg S f. Hesbjerg Skov (29) (HT). Eneste kendte lokalitet for arten i Brændekilde Sogn, men langt hyppigere tidligere (og stedvis blomstrende), da lokaliteten var mere kær end pilesump (HT 1980). Savnes fra Ærø (33).
Knudearve (Anagallis minima) (X)
Et ganske sensationelt nyfund af denne spinkle énårige art neden for en sydvendt skrænt på strandengen nær Tornæs Hoved på Horneland (32) – dens tro følgesvend Børste-Kogleaks var der også, hvorimod Tusindfrø glimrede ved sit fravær (TRN). Trods fjorårets tilskud af træflis til ”oldtidsvejen” på Feddet ved Å (28) ses her stadig en pæn bestand (ÅB/HT & TRN), således at arten aktuelt findes på 2 lokaliteter i Fyns Amt. Hidtil ikke kendt fra Horneland endsige Fåborg-egnen – ældre sydfynske belagte fund foreligger fra en ”Mose ved Egeskoven” nær Skårup og Gammellung ved Løgeskov (begge 32) (belæg i Dansk Herbarium fra 1876 og 1926). Et fund fra Søby på Ærø (33) (belæg fra 1913) er således tættere på det nye fund på Horneland. Sv. Andersen angiver dog i 1912 arten mellem Holstenshus og Skarntyde Mølle i Gerup Skov (32).

Stenbrækfamilien (Saxifragaceae)
Trekløft-Stenbræk (Saxifraga tridactylites)
Nye fund på et strandoverdrev ved Nærå Strand (29) (AmM & TRM) og på en ikke bortgravet rest af Grindløse Ås SV f. Sandager Mølle (29) (PoR). En hel lettelse, at vi i år kan præsentere 2 nye fund fra oprindeligt fynsk græsland og ingen fra det fynske jernbanenet. Dog: Lige før udspring på banelegemet ved Middelfartvej i Odense (29) allerede den 29. marts (HT). På Djævleøen set på et stationsruderat ved den nye S-togsstation Kildedal St. i det storkøbenhavnske område (DBF/ML), så den spreder sig stadig via DSB’s (eller Arriva’s) materiel til de åbne arealer omkring skinnerne. Savnes Gud hjælpe os fra Ærø (33), mens Henry Nielsen kender den fra ca. 6 græslandslokaliteter på den nu ligeså jernbaneløse Langeland (34).

Leverurtfamilien (Parnassiaceae)
Leverurt (Parnassia palustris) (X)
Pæn bestand af denne stadig sjældnere art i et græsset kærområde i Hårby Kommune mellem Højrup Lung og Skallebjerg (28) (TRN) som et nyt fund. Stadig almindelig i dele af de skandinaviske fjelde – således fx ved Björkliden i svensk Lapland (HS).

Rosenfamilien (Rosaceae)
Kortstilket Filt-Rose (Rosa sherardii)
2 nye fund i Ørbæk Kommune (begge 31): I et hegn ved bebyggelsen Lindeskov og i kanten af en ung bøgeplantning S f. Hylden Bro (begge PoR). Hertil ved strandvejen i Koskov-delen af Kajbjerg Skov (31) med Hunde-Rose og Slåen (PoR). Savnes fra Ærø (33) – der er da ellers mange levende hegn.
*Vingefrøet Bibernelle (Sanguisorba minor ssp. muricata)
Tilsyneladende udsået sammen med fx Farve-Gåseurt på ”Hånden” i den nordlige del af Tarup-Davinde grusgrave (30) (DBF/HT). En landskabshistorisk tragedie -vegetationsanalyse: Kig på frøposen! Derimod muligvis forvildet på et ruderat i et fabriksområde i Tommerup (HT 1996, conf. AFD). 1. gang set af den gl. red. under en løbetur på Albertslund Stadion i 1982 – forsætligt udsået eller indslæbt med udsåede græsfrø? Sæt nu en stopper for den omsiggribende floraforfalskning og floraforurening! I Fyns Amt iflg. TBU i d. 28, 29, 31 og 32, men meget svært at udrede – også som en følge af forveksling med den i Danmark naturligt forekommende nopminatart Blodstillende Bibernelle (ssp. minor).
*Læge-Kvæsurt (Sanguisorba officinalis) (R som vild)
Vel indslæbt med græsfrø til en vejkant nær Stokkebæk N f. Gudbjerg i Gudme Kommune (31) (PoR). Desuden nye fund på Odense Nord losseplads og Tommerup fyldplads (begge 29) (begge BKS). Netop fra de 2 nævnte er der ældre belæg i Dansk Herbarium – herunder fra Odense (29) i 1919.
Feber-Nellikerod (Geum urbanum)
Et frugtbærende skud blev livligt fourageret på af en han af Dompap ved indgangen til OB’s tennisbaner i Ådalen i Odense (29) en tidlig morgenstund (HT!). Efter måltidet står blomsterbunden tilbage uden nødder. Og så kan dompappefader mæt først på dagen atter istemme sin bløde, sørgmodige trille. I Odense Kommune ynglede denne fugleart først fra 1950’erne, mens Feber-Nellikerod har været her længere.
Høj Nellikerod (Geum rivale x urbanum)
Nye fund ved Kastel Å i skoven Yderste Tvedeløkke i Ørbæk Kommune og i en park-/skovkant ved Broholm Gods i Gudme Kommune (begge 31) (begge PoR). Hertil ved Stokkebæk mellem Hesselager og Vormark (31) (PoR 2001). Flere ældre angivelser fra Sydøstfyn (31) af Sv. Andersen, men de 3 nævnte lokaliteter er nye.
Jordbær-Potentil (Potentilla sterilis)
Nye lokaliteter for dette forårsblomstrende, myrespredte taxon: Hornskov i Bogense Kommune (29) (PoR) samt i Ørbæk Kommune (alle 31) Forreste Tvedeløkke ved Ravnholt, nær Kastel Å i Bjørnemose og i Plantagen ved Lykkesholm (alle PoR). Også et nyere fund fra Gestelev Lunde ved Ringe (32) – myrespredning? (eng med myretuer) (FA/JÅK 2001).
Liggende Potentil (Potentilla anglica)
Vrimler i Nymose på Bågø (begge 28), og det er gammelkendt, men den findes også på en strandeng S f. vejen fra havnen mod byen (begge TRN).
*Guldjordbær (Waldsteinia ternata)
Denne haveflygtning er antagelig ny som forvildet i Fyns Amt (men ikke i Danmark (FS)) på fyldpladsen ved motorvejen V f. Spedsbjerg (29) (HT). I fx de bulgarske bjerge findes den beslægtede Waldsteinia geoides, men ellers er det en slægt, der har flest arter i Østasien.
Glansbladet Løvefod (Alchemilla micans)
Udbredt i skoven Pipstorn ved Katterød (32) – set såvel 2001 (conf. AFD) som 2002 (TRN). Kendt fra skoven siden 1898 (belæg i Dansk Herbarium). AFD’s Alchemilla-bestemmer Peter Frost Olsen havde pr. 1998 set materiale fra d. 32, 33 og 34, ligesom han havde set AFD-belæg fra d. 28, 29 og 32. ”Zierlicher Frauenmantel” blev også set på DBF’s ekskursion til Thüringen i 2001.
Spidslappet Løvefod (Alchemilla acutiloba)
2. fund på Østfyn: Eng ved Stokkebæk nær Hesselager (31) (PoR 2001). Godkendt i AFD, hvis bestemmer Peter Frost Olsen pr. 1998 også havde godkendt materiale fra Langeland (34).

Ærteblomstfamilien (Fabaceae)
Farve-Visse (Genista tinctoria)
Den gammelkendte bestand i kanten af bøgeskovsknolden ved hovedvejen nær Spedsbjerg (29) er vigende (BKS & HT). Én af 2 kendte bestande i Fyns Amt (den anden på Fænø (28) (sidst HT 1997 med ca. 75 blomstrende ex.). Tidligere fx også på gravhøjen Svenskehøj på Brandsø i Lillebælt (28), hvor den blev taget til Dansk Herbarium af Axel lange i 1918. Kunstkenderen Thomas Bruun har besøgt Brandsø i de senere år for at genfinde lokaliteterne for Fyns berømte guldaldermaler Dankvart Dreyers stemningsfyldte billeder fra øen. Og han kommer til et noget andet resultat end Bjørn Biceps: Ak, hvor forandret (Biceps ville mene ah, hvor forandret!) – herunder Svenskehøj, der forlængst er groet til. Underarten ssp. elatior er taget i en vejkant på Odense Nord losseplads (29) (BKS, det. FS).
*Tornblad (Ulex europaeus)
Antagelige genfund på en græsklædt jordvold i kanten af strandengen Sudden på Wedellsborg-halvøen (28) (HT) og i en ung nåleplantning i Gl. Dyrehave ved Holstenshus (32) med masser af Gyvel (AJ & TRN). Angivelser fra Wedellsborg (28) (Kn. Wiinstedt, 1917) og Holstenshus (32) (Sv. Andersen, 1943) i NF’s arkiv.
Hare-Kløver (Trifolium arvense)
Pudsig bestand på det græsklædte tag af den lille, relativt idylliske lokumsbygning på P-pladsen ved stranden S f. Stokkebæks udløb (31) (HT).
*Sand-Vikke (Vicia villosa ssp. villosa)
Nye fund i en braklagt vildtager ved Hesbjerg Skov (29) og som ukrudt ved Forskningscenter Årslev på Kirstinebjergvej (30) – iagttaget under Åbent Hus i regnvejr med fx Asiatisk Kermesbær og Kirtel-Dueurt (begge HT). Som tidligere omtalt vrimler det med arten på Ærøs fyldplads på Husemarksvej (33) (HT).
*Glat Vikke (Vicia villosa ssp. varia)
Nyt fund på et ruderatagtigt område ved Diernæs (32) TRN). Hvor Sand-Vikke har uldhårede stængler og blade, er disse hos Glat Vikke glatte eller næsten glatte. Glat Vikke minder dog mere om Muse-Vikke. Iflg. Dansk Feltflora også kendt fra d. 29 og 31 – og iflg. Per Hartvig skal der kigges efter den på udyrkede steder, i hegn, på ruderater og lignende steder. Alfred Hansens stencilerede rapport om floristiske bidrag fra Ærø (Botanisk Museum 1981) nævner forfatterens fund ved en mødding i Tranderup (33) i 1977.
Langklaset Vikke (Vicia tenuifolia)
Nyt fund på den fhv. banestrækning ved Lindenborgvej mod Nyborg (31) (BKS) – sidst set på Østfyn i 1974 på en baneskråning ved Nyborg (31) efter den fhv. jernbane til Svendborg af Finn Skovgaard på dennes hjemmebane. Måske er der også et nyt fund (eller genfund?) på en kystskrænt nær Snekkeled ved Kerteminde Fjord (30) (BKS) – Sv. Andersen angiver den i 1911 fra Munkebo og Drigstrup (begge 30) i NF’s arkiv (Snekkeled er den østlige del af Munkebo mellem nybyggerbyen Munkebo og landsbyen Drigstrup). I indtryksfuld mængde og typisk udviklet i de lysåbne dele af foden af slåenkrattet på Jøv (Inderhovedet af Fyns Hoved, over for Pugesø) (30) (HT).
Skov-Vikke (Vicia sylvatica var. sylvatica)
Nyt fund i Nyhave mellem Ørbæk og Gislev (31) (PoR). Pæn bestand nederst på en artsrig vældpræget kystkrænt i Vejlbyskov (28) med bl.a. Elfenbens-Padderok (HT) – også set i skoven fx på DBF’s ekskursion i 1925.
Krat-Vikke (Vicia dumetorum) (V)
Nyt fund (genfund?) med få planter ved foden af et stengærde ved Lykkesholm (31) (PoR) – identisk med ”Maglehøj” (næppe lig med Magelund?) ved Lykkesholm (professor Hornemann i Langes håndbog)? Heller ikke med hjælp fra historikeren Ellen Dalsgaard-Christensen er det imidlertid umiddelbart lykkedes at opspore ”Maglehøj” på Lykkesholm-egnen. Genfund er der derimod med sikkerhed med 2 statelige blomstrende ex. i vejbrynet af den lille stævningsskov med gravhøjene Trillingehøje umiddelbart NØ f. Sulkendrup Mølle (31) (BKS; HT, NF & SGC) – belæg herfra i Dansk Herbarium fra 1950 og 1960 samt overvåget i 1980’erne og 1990’erne (PSø). Ikke genfundet i Bogensø Skov på Hindsholm (30), hvor forekomsten er fortrængt af Stor Nælde og en opvoksende kultur af Rød Gran (HT, NF & SGC). Sidst set her i 1988 (HT & PeR) efter det 1. fund i 1986 (PSø & TH) -desværre nok uigenkaldeligt sidste gang. Man må så håbe, at disse juletræer engang kan sælges. Mere om denne sjældne art i en kommende artikel i URT af de 2 garvede sjællandske botanikere Niels Faurholdt og Søren Grøntved Christiansen.
*Blå Stregbælg (Galega orientalis)
Pæn lille bestand forvildet til en vejkant nær Grønderup (32) (HT). Flot bestand i en agerkant ved et stensat jagttårn i nordkanten af Agermose ved Tybrind (28) (HT) – plantet her? I 2001 på en braklagt ager ved en grussti nær Langesø (29) (BKS) foruden ved Arreskov Sø (begge 32) forvildet fra en vildtager (EE) hhv. i kanten af en grussti (HT) – de 2 sidste fund ganske tæt på hinanden. 1. gang forvildet i Danmark ved Nislevgård nær Otterup (29) som haveukrudt i 1891 (Otto Møller) – iflg. forpagter Berthelsen var den kommet med fra en ager. Endvidere 2 fynske belæg (begge 29) i Dansk Herbarium fra Nislevgård (Elias Møller, 1894) og Bogense (P.J. Pedersen, 1931). Læs evt. mere om denne meterhøje, flerårige urt fra Kaukasus med mange violetblå blomster i decimeterlange klaser i Flora og Fauna 1996:3 (”Blå Stregbælg (Galega orientalis) – naturaliseret” af Bernt Løjtnant og Henrik Ærenlund Pedersen). De ægformede fodflige, de spidse småblade og de hængende bælge udgør gode skillekarakterer mod Læge-Stregbælg (Galega officinalis).
*Ært (Pisum sativum)
Prinsessen udeblev: Forvildet i ganske små kolonier i Tryggelev Nors strandenge (34) (FA/HT) – evt. rester efter en ærtespisende ornitolog? Oplysningen videregives evt. til Kriminalpolitiet. Den gl. red. kan fra en anden stor strandeng også fremlyse et sæt halvrustne bilnøgler fundet på Monnet på Tåsinge (32) (HT) – mærket Bilcentret i Rudkøbing (fundet i efteråret 2002).

Tusindbladfamilien (Halogaraceae)
Aks-Tusindblad (Myriophyllum spicatum)
Stedvis dominerende art i vandfyldte fhv. råstofgrave i Tarup-Davinde grusgrave (incl. ved Davinde Savværk og i put & take-søen) (alle 30) – i ”Sydsøen” i Tarup-Davinde grusgrave er den ligefrem almindelig (alle HT). I 12 af 110 inventerede småsøer i Fyns Amt (FA/AFo & MN 1999-2000) – heraf dog alle 5 grusgravssøer i Tarup-Davinde grusgrave (BC/PNG 1997), hvilken undersøgelse angiver artens dækningsgrad i ”Sydsøen” til 50-75%. Fåtallig i opskyl ved afløbet fra Langesø (29) (ASo & PWL 1994-1995 – i 1994 blev ligeledes set Kruset Vandaks).

Kattehalefamilien (Lythraceae)
Vandportulak (Peplis portula) (X)
Hyppig i et vandhul under græslandsskrænten ved Langager på Helnæs (28) (DBF/LC & TRN) – også tidligere set her af næstformand Christiansen. Ikke kendt fra de fynske sydhavsøer (33, 34).
Vortemælkfamilien (Euphorbiaceae)
*Kors-Vortemælk (Euphorbia lathyris)
Nye fund af denne stedsegrønne urt på Assens Station (28) (TRN), på den nye Odense Nord losseplads (29) (BKS) (hertil genfund på Odense gl. losseplads på Stige Ø (29) (BKS & HT)), med ét ex. på en fyldplads ved Vibesholmsvej mellem Ullerslev og Avnslev (31) (HT) og på Simmerbølle fyldplads (34) (HT). Hertil fra 2001 nye fund med 2 pæne ex. på en jordbunke ved Allerup Kirke (30) med fx Skov-Forglemmigej og Matrem (HT) samt på et ruderat med jordbunker ved Rosilde (31) (BKS) – en pendant til det nu jordede og tilsåede ruderat i Bynkel (31), hvor arten også fandtes (HT 1999). I det mørke Jylland iagttaget på Herning (HT 2002) og Grindsted fyldpladser (HT 2001). Vortemælk-slægten er med ca. 1600 arter en af planterigets største slægter. Mælkesaften kan fjerne vorter, men Kors-Vortemælk går grundigt til værks, for som Henrik Smid skrev i 1500-tallet, kan den “æde sig ind i kødet”.

Storkenæbfamilien (Geraniaceae)
Strand-Storkenæb (Geranium robertianum var. maritimum)
God bestand på strandbredden ved Flaskebugt N f. Vejlby Fed (28) (HT). Et sjældent taxon på Vestfyn, hvor der kun foreligger belæg i Dansk Herbarium fra Torø ved Assens (28) i 1878. I mængde på den stenede ydre strandvold på Korsøre mellem Yder- og Indrehovedet (30) (HT) – fra Fyns Hoved er den kendt siden 1839 (belæg). Denne strandform af Stinkende Storkenæb har nedliggende blade, mørkerøde stængler og mindre blade – spørgsmålet er så, hvilket taxon de omtrent således udseende planter på baneterræner hidrører til. Strand-Storkenæb savnes endnu fra selve Nordfyn (29).
*Pyrenæisk Storkenæb (Geranium pyrenaicum)
Hvidblomstrede ex. ved Dalby på Hindsholm (30) (BKS).
*Purpur-Storkenæb (Geranium purpuraeum)
2. fund i Fyns Amt som ny for Nord-/Midtfyn på Odense Station (29) – set fra et holdende lejrskoletog på vej tilbage til kongerigets hovedstad (FS). I Jylland set på Varde Station med 5 ex. (BKS & HT) og i stor mængde på Tønder Station med fx Liden Fugleklo, Smalbladet Brandbæger og Liden Fingeraks (FS). Ligesom Rundbladet Storkenæb, der endnu ikke er fundet i Fyns Amt, synes Purpur-Storkenæb i nogen grad at kunne tåle sprøjtning. Under DBF’s forsommerudflugt til Bulgarien set på et ruderat nær amfiteatret i Plovdiv (HT), ligesom arten er udbredt i Grækenland (HN).

Balsaminfamilien (Balsaminaceae)
*Kæmpe-Balsamin (Impatiens glandulifera)
Nye fund af denne høje rødblomstrede urt, der fx langs Odense Å breder sig som pesten: Omkring Odense (alle 29) på Odense Nord losseplads (BKS), mange ved Hesbjerg Gods (herunder i kanten af en lille mose) og ét stort ex. i haveaffald i kanten af bøgeskovsknolden ved Spedsbjerg (begge HT) samt i buskadser over for gården Grønløkke ved Åsumvej (29) og ved Brændekildevej nær Rasmus Rask Skolen (29), forvildet fra en nærliggende have (begge BKS). Endelig på affaldspladsen ud mod motorvejen ved Fraugde Kærby (30) og på en jordvold i Rosilde (31) (begge BKS).

Skærmplantefamilien (Apiaceae)
Strand-Mandstro (Eryngium maritimum)
Ny for Vodrup Klint på Ærø (33) (HT), hvor ét spinkelt ex. er dukket op på stranden – måske ført hertil med vandstrømme fra Sjoen mod Ø (ligeledes ét ex. af Rynket Rose!). Hertil en række genfund: Nu kun fåtallig på Enebærodde (29) (FD/HT & PoR) – tidligere fandtes her en stor bestand (KP 1945). På Hindsholm fx spredt forekommende på Langø Hoved på Hindsholm (30) (HT), hvorimod den overfor stadig findes i mængde på Mejlø (30) (HT 2001) – skønt trafikken af landgående sejlere her er eskaleret med fritidssamfundets opblomstring. Ret lille bestand på et sandet strandoverdrev ud for Øksnehave S f. Sabbesborg Klint (30), men dog med en del unge skud (HT). Endelig kun 2 ex. på strandoverdrevet ud for Fugleværnsfondens hus lige N f. Tryggelev Nor (34) (HT) – synes sidst noteret her i 1980 (SSC).
*Russisk Mandstro (Eryngium planum)
Nye fund ved ”Lillestranden” i Kerteminde (30) (BKS) og på Svanninge komposteringsplads (32) (HT) som ny for Sydfyn?? Ikke meldt fra de fynske sydhavsøere (33, 34).
Smalbladet Hareøre (Bupleurum tenuissimum)
Et bemærkelsesværdigt nyt fund på en strandeng under tilgroning nær Tornæs Hoved på Horneland (32) (TRN) – den eneste anden p.t. kendte lokalitet på Horneland er ved Noret nær Dyreborg (32) (sidst HT 1997). Af genfund en tusindtallig bestand på det store strandoverdrev ved Iversnæs på Wedellsborg-halvøen (28) (HT) – 1. gang set her i 1983 (FA/EV). Hertil en lille bestand på myretuer yderst på Monnet på Tåsinge (32) (HT) – sidst set her af den legendariske skoleinspektør Bent Buhl-Petersen på DBF’s ekskursion i 1980’erne. Også på den indre del af Monnet (nær kreaturleddet) (HT; NF/BLa). Ligeledes igen set på myretuer på Thurø Rev (32) (HT).
Svømmende Sumpskærm (Apium inundatum) (X)
I 3 af 110 inventerede småsøer i Fyns Amt: Det velkendte vandhul i Rødme Svinehaver (FA/AFo 2000 – også set her i 2002 (HT)), men dernæst nogle meget interessante fund i vandhuller på Yderhovedet af Fyns Hoved (30) hhv. ”Klokkefrø Sø” ved Klintholm (31) (begge FA/MN 1999). Kendt fra Fyns Hoved siden 1894 (C.H. Ostenfeld; også set af Anton Andersen), men sidst set andetsteds i området i 1961 (belæg), hvorimod fundet fra Klintholm er helt nyt.
Krybende Sumpskærm (Apium repens) (E)
Målrettet, men forgæves eftersøgt i området på den nordvestlige del af halvøen Skoven (30) (DMU/BS & PW, FA/EV & HT), hvor den sidst blev set i 1998 (FA/LK; HT). Opstøvningsteamet måtte nøjes med oftest vegeterende Bredbladet Mærke i mængde – end ikke Svømmende Sumpskærm lod sig finde. Den fornyede interesse for den meget sjældne Krybende Sumpskærm skyldes, at den faktisk er listet i EU’s habitatdirektiv. Den slags gør man dog mere ud af i andre europæiske lande end i Danmark – fx er der netop udkommet en publikation vedr. eftersøgning af kanariske habitatdirektivarter på 694 sider (”Libro Rojo de la Flora Canaria contenida en la Directiva-Hábitats Europea”). Wir dummen Dänen må nøjes med Bjørn Biceps’ 9 siders affejning af faldende biodiversitet ud fra afskrivning
af håndplukkede kilder.
Hjorterod (Seseli libanotis)
Nye fund: 2 pæne bestande på en ikke bortgravet rest af Grindløse Ås SV f. Sandager Mølle (29) (PoR). Genfund med ca. 50 blomstrende ex. ved foden af den nu tilplantede grusbakke Borret S f. Egense på Hindsholm (30) (HT & NF), hvor Bojsen Mortensen i 1940’erne forefandt arten som dominerende bakkens græsland sammen med Fladstrået Rapgræs. Så igen Bjørn Biceps: Arten er der endnu, hvilket ikke nødvendigvis er ensbetydende med en bevaret naturkvalitet. De største eksisterende bestande i Fyns Amt med næppe under 5000 blomstrende skud findes på Langø Hoved (HT) hhv. på ”Martofte Strand” N f. Bøgebjerg Strand (NF 2001), begge på Hindsholm (30). I øvrigt henvises til Niels Faurholdts grundige artikel ”Hjorterod – forekomst og status i Danmark” i URT 2002:4, hvor alle 19 kendte nuværende lokaliteter i Fyns Amt er omtalt. På Hovedøya i Oslofjorden er ”Hjorterot” en udsøgt sjældenhed på nordgrænsen af sin udbredelse – her sættes iflg. Aftenposten 1. september 2002 ind med naturpleje, fordi Ask, Berberis og Rose gør livet surt for Hjorterod og andre sjældne lyskrævende arter.
*Lav Hundepersille (Aethusa cynapium ssp. agrestis)
De 3 angivelige underarter af Hundepersille synes at være en af hårdknuderne i AFD mht. verifikation af indsendte belæg. Den lave underart er i 2002 blandt andre steder fundet på Langsted-egnen (29) (BJ). En langelandsk AFD-inventør (34) bestemmer arten efter graden af overkørsel med græsslåmaskine (TB), mens den tyske botaniker Heinz Ellenberg ligeledes mener at kunne adskille de 3 underarter mht. forskellige økologiske forhold.
Seline (Selinum carvifolia)
Nyt fund med ét blomstrende ex. i den nordlige del af Freltofte Mose (30) (FA/HT). Igen i et kalkkær ved Ålebæk S f. Gyldensten (29) (PoR – også set her i 2001).
Strand-Kvan (Angelica archangelica ssp. litoralis)
Lokalt sjælden langs kysterne – fx på Østfyn, hvor strandenge også er sjældne. I Strandmose ud for Rabenslyst S f. Nordenhuse (alle 31) fåtallige bestande ved ”Kærhus” (lige N f. Strandmose) og Rendebæk (begge TO) samt på en tilgroet salteng ved en pilesump S f. Rendebæk (HT).
Grønblomstret Bjørneklo (Heracleum sibiricum)
I Danmark er denne art med grønlige, ikke radierende blomster i stærkt hvælvede småskærme formentlig en østlig art. Alm. Bjørneklo (Heracleum sphondylium) har hvide blomster med radierende kroner (dvs., at de enkelte kronblade ikke er lige store) i flade småskærme. Der er imidlertid ikke overraskende alle mulige overgange mellem de 2 taxa. Sikre fund af Grønblomstret Bjørneklo er i år gjort i en vejkant ved Borret på Hindsholm (30) (HT & NF) – her også overgangsformer – samt i en bøgeskov i Lodskov ved Ferritslev (30) og i en vejkant nær Lysemose ved Nordenhuse (31) (begge HT). Savnes fra Ærø (33), men rigeligt med ubelagte angivelser i det øvrige Fyns Amt bør neutraliseres gennem AFD.