2003#2: En Mening: Er håbet altid lysegrønt?

Ifølge SNS’ bog fra 1998 “Overdrev en beskyttet naturtype”, defineres overdrev, som værende “græsdomineret vegetation på veldrænet bund uden anden kulturpåvirkning end græsning”, men naturtypen er, hvilket titlen ellers indikerer, ikke længere beskyttet i samme omfang.

I november 2001 valgte Naturklagenævnet at gå imod overdrev som succesionsbegreb – hvilket hidtil havde været praksis – og alene historiske overdrev er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3.

Amtet står i dag – som følge af afgørelsen – uden reelt administrationsgrundlag på overdrevsområdet.

Overdrevene udgør et meget vigtigt levestedfor både planter og dyr, og naturtypen rummer næst efter skovene det højeste antal rødlistede arter.

Overdrevenes areal og naturkvalitet er blevet voldsomt reduceret i de senere år. For eksempel er de rødlistede plantearter forsvundet fra ca. 80% af de tidligere voksesteder i amtet.

Det burde være åbenlyst at det er tåbeligt at forringe beskyttelsen, når det hidtige ikke har vist sig at være tilstrækkeligt.

Men på et spørgsmål fra Fyns Amt har Hans Chr. Schmidt svaret, at han i næste folketingssamling vil fremsætte forslag til ændring af naturbeskyttelsesloven. For at sikre en tilstrækkelig beskyttelse af habitatdirektivets naturtyper vil der i den forbindelse blive taget stilling til den fremtidige beskyttelse af overdrev.

Så der er øjensynligt håb forude – spørgsmålet er så blot hvilken farve håbet denne gang har?

Michael Fynsk