2002#3: En efterlysning: Sløruglerne tilbage på Fyn!

Mange projekter er igang for at forbedre naturtilstanden på Fyn. Desværre løber mange af tiltagene ind i problemer som er næsten umulige at gøre noget ved, f.eks. er tilgroningen af de fynske moser og enge næsten umulig at stoppe da der snart ikke findes kreature til at afgræsse moserne. Desuden er de fleste naturgenopretnings – og naturplejeprojekter forbundet med meget store udgifter, og desværre har miljøet ikke ret stor prioritet i dagens politiske landskab, så pengene og den politiske vilje mangler.
Men der findes projekter som ikke koster “en bondegård” og som alle aktive kan deltage i. Et godt eksempel er Projekt Slørugle. Sløruglen er blevet meget sjælden på Fyn i takt med at de fynske gårde er blevet moderniseret og alle indflyvningshuller er lukket. Når laderne og lofter lukkes afskæres Sløruglen fra yngle – og opholdspladsen, og selvom den skulle kunne komme ind vil den mange steder mangle egnede ynglesteder. Det er her Projekt Slørugle kommer ind, det er projekts opgave at forsøge, i samarbejde med de lokale landmænd, at få åbnet lader og lofter for uglen og samtidigt få sat redekasser op, da næsten hele Danmarks bestand af Slørugler yngler i redekasser. Der er allerede sat et antal redekasser op, men der skal mange flere til. Det er derfor vores håb at Fynsk Naturs læsere vil være behjælpelig, enten hvis man har kendskab til Sløruglelokaliteter, eller kender det helt rigtige sted for en redekasse, så hører undertegnede gerne herom. Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt, kun Sløruglegruppens medlemmer får kendskab til oplysningerne.

Per Rasmussen