2002#2: Projekt Slørugle Sønderjylland

Projekt Slørugle Sønderjylland er et ynglekasseprojekt af mere videnskabelig karakter og er i sin tid udsprunget som en forlængelse af et tidligere kasseprojekt i Sønderjylland i starten af halvfemserne. Projektet, som økonomisk bliver støttet af VU (DOF’s Videnskabelige Udvalg), DOF Sønderjylland samt flere fonde, blev startet op af undertegnede i slutningen af 1996 og har til formål at give den hårdt betrængte danske sløruglebestand en hjælpende hånd.

Af Klaus Dichmann

Hjælpen består af 4 hoveddele:
1: At etablere frie ind-og udflyvningsmuligheder i lader, udhuse o.l. året rundt, så sløruglen dels får muligheden for at yngle indendørs, men også har muligheden for at varme sig eller jage inden døre, når vejret viser sig fra sin værste side.
2: Ophængning af mårsikre ynglekasser på egnede steder. Udover, at de ophængte ynglekasser giver sløruglerne en god mulighed for at finde et egnet ynglested, hvor deres æg og unger er godt beskyttet mod at blive ødelagt eller falde ned fra uheldigt placerede redesteder, yder ynglekasserne en god beskyttelse til slørugleparrenes æg og unger mod predation fra en af sløruglens virkelige store fjender, ”måren”. I dag yngler ca. 85 % af Danmarks godt 100 sløruglepar i opsatte ynglekasser.
3: Oplysningsarbejde, der ved hjælp af div. nyhedsmedier, foldere og foredrag, henvender sig til lokalbefolkningen, institutioner, foreninger o.l. om projektet.

4: Den mere videnskabelige del af projektet omhandler bl.a. ringmærkning af sløruglernes unger ( i samarbejde med Zoologisk Museum i København), registrering af kuldstørrelser, ungedødeligheden, sløruglens gennemsnitlige levealder i en for arten nordligste udbredelsesområde, hyppigste dødsårsager og ikke mindst sløruglens udbredelsesmønster i Danmark.

Den danske sløruglebestand er med sine godt 100 par i 2001 atter i god fremgang efter et kraftigt dyk i bestanden siden 60erne, med det absolutte laveste antal kendte par i 1990 på 25 par. Siden da er nedgangen bremset og sløruglerne spreder sig igen op igennem landet takket være en god kombination af en jævn god gnaverbestand året igennem, milde vintre samt en stor indsats fra lokale uglegruppers side, der i samarbejde med private lodsejere hænger mårsikre ynglekasser op på egnede lokaliteter – kun på øerne er sløruglen forsat meget fåtallig.

Et netværk af sagkyndige kontaktpersoner landet over er under opbygning, så hurtig hjælp kan nå frem, hvis et uglepar eksempelvis skal artsbestemmes eller et sløruglepar mangler en ynglekasse. På ganske kort tid har dette landsdækkende netværk vist sig at fungerer fantastisk godt. Kontaktpersonerne er ofte personer i allerede velfungerende lokale uglegrupper som i forvejen sidder inde med en stor viden om arten. Derfor er alle relevante oplysninger store som små af stor betydning for projektet og en vigtig brik til kortlægningen af sløruglens udbredelse i Danmark.
Hvis man ligger inde med nyere oplysninger om sløruglen, så kontakt jeres lokale uglefolk, evt. via DOF’s lokalafdeling, eller ring/ mail til nedenstående adresse, hvor jeg så vil sørge for at i bliver kontaktet af jeres lokale ”uglemand”.
Besøg også sløruglens hjemmeside på adressen www.tytoalba.dk hvor der findes svar på de fleste spørgsmål om arten.

Klaus Dichmann
Hyldehegnet 27, 6400 Sønderborg
Tlf.: 74420552
E-mail: dichmann@tytoalba.dk


Fynske Slørugler
Som der er beskrevet ovenfor er Sløruglen, stadig fåtallig på øerne. På Fyn var der sidste år kun tre kendte par. At bestanden er så lille skyldes nok at den overses noget, og især er manglen på egnede ynglesteder sikkert akut. Den store fremgang i Jylland skyldes udelukkende et frugtbart samarbejde mellem DOF’s uglegrupper og lokale landmænd, der har givet tilladelse til opsætning af redekasser på egnede gårde.
En sådan succeshistorie er for god til at fynboerne kan sidde den overhørig. Vi er derfor ved at få dannet en Sløruglegruppe under DOF Fyn for at råde bod på den katastrofale mangel på Slørugler her på øen. Gruppen er endnu i opstartsfasen, så der vil på et senere tidspunkt komme en mere udførlig artikel om gruppens arbejde, men allerede nu vil vi gerne høre fra folk der har kendskab til Sløruglelokaliteter.
Per Rasmussen
tlf: 65972910
e-mail: slorugle@fynsk-natur.dk