2002#2: Boganmeldelse

Sørgelige tilstande for fynske moser
Den seneste snes år har de fynske moser været nøje overvåget, og vi har flere gange i FYNSK NATUR gjort opmærksom på, at nu er forholdene i denne, nu i hin kommune dokumenterede – ofte med et mistrøstigt resultat.
Mistrøstighederne er nu samlet under ét, idet Fyns Amt har udgivet hæftet Naturkvalitet i moser i Fyns amt. Før og efter 1980.
Og der er ikke munter læsning.
Rapporten viser, at der er sket et fald i naturkvaliteten i fynske moser. Af de 188 moser, som før 1980 indeholdt én til flere rødlistede plantearter, er de pågældende arter nu forsvundet fra 131 moser. Det er en nedgang på 70%.
De mest truede arter er forsvundet fra 104 af de i alt 122 tidligere kendte voksesteder, og det kan konstateres, at ud af de 46 rødlistede plantearter fra de fynske moser er 20 arter helt uddøde i Fyns Amt.
Tilsvarende er antallet af lokaliteter med forekomst af ekstremrigkær og Engblomme faldet med hhv. 61% og 72%.
Årsagen til den markante tilbagegang er, anfører amtet, at der bl.a. siden 1940erne er sket en reduktion af mosernes samlede areal med 70%. Desuden påvirkes mange af de tilbageværende moser af negative faktorer som tilgroning, tilførsel af atmosfærisk kvælstof, dræning, vandindvinding, tilplantning og gødskning. Resultatet af alle disse faktorer bliver, at mosernes plantevækst i stadig større omfang kommer til at bestå af enkelte højtvoksende og næringstålende plantearter, mens mange lavtvoksende forsvinder.
Rapporten konkluderer, at der kræves en stor indsats, hvis naturkvaliteten i de fynske moser skal bevares eller øges. Først og fremmest er det vigtigt at sikre tilstanden i mange af de eksisterende moser ved øget græsning og genopretning af de naturlige vandstandsforhold, men det er også vigtigt at nedsætte tilførslen af atmosfærisk kvælstof og genskabe mange af de tidligere moser, skriver amtet.
I alt skønnes der at være behov for en fordobling af det nuværende moseareal på ca. 6500 ha, hvis ønsket er blot at bevare mosernes nuværende biologiske mangfoldighed.
Men hvor pengene skal komme fra – eller hvordan den politiske vilje hertil skal vrides ud af den siddende såkaldte miljøminister, kommenteres ikke i rapporten.
Heller ikke at det er de eksorbitant store svinefarme, som amtet gang på gang giver udvidelsestilladelse til, der er skyld i det meste af misèren.
Der er noget, der tyder på, at vi må afskrive moserne. Og hva’ Fanden – dem er der jo heller ingen penge i…I modsætning til de hundrede millioner af svin, der gennem årene har slået naturen ihjel.

Bent Søby Madsen

Rapporten kan, kan i lighed med andre rapporter hentes på Fyns Amts hjemmeside i pdf-format.