2000#4: Floristiske fund fra Fyn 1999 del 4

Ved DBF Fynskredsens Fredningsudvalg
(Toni Reese Næsborg, Per Rasmussen, Bo K. Stephensen og Henrik Tranberg (ansv.))

4. del: Ensianfamilien til Kurvblomstfamilien

* foran et artsnavn angiver at arten er indslæbt

Skeblad familien (Alismataceae)

Pilblad (Sagittaria sagittifolia) (X)
Fåtallig i Odense Å ved Lungsgrave (29) (OK/HT) – et fund på den anden bred ville være distriktsnyt (30) (måske dét kan lokke nogle til at svømme over den ikke specielt rene å?)! Angives som temmelig sjælden i Odense Å i Fyns Amts rapport (A. Sode oa. 1998), og kendes pt. kun fra øens største å. I Vindinge Å synes den sidst set ved Bynkel jernbanebro af Svend Andersen – mon ikke denne ellers meget kompetente botaniker her har ment Ørbæk ved Bynkel (31)? Netop her findes stadig en efter nutidens forhold veludviklet vandplanteflora med Krybende Vandkrans, Kruset Vandaks og en art af Vandstjerne almindelige over en længere strækning omkring den fhv. jernbanebro (HT). Th. Trojel noterede den fra Vindinge Å (31) i 1893, Hallas fra Hjulby Å (må være Ladegård Å) (31) i 1909.
Alm. Søpryd (Baldellia ranunculoides) (X)
Ca. 25 blomstrende planter i en grøft i den sydlige del af Sadelmagermose (30) (FA/HT & NKP). Kendt fra området i 1944 (DBF’s ekskursion), 1932 (Sv. Andersen) og 1883 (Hverringe, C. Rasch). Endvidere genfundet i Urup Dam (30) (FA/HT 1998). Trods noteret fra alle 7 TBU-distrikter i Fyns Amt, er den ganske smukke vandplante meget sjælden i Fyns Amt – stadig dog også i Maden på Helnæs (28) (FU/HT) samt i Piledyb på Langeland (34) – sidst set her i 1991 (FA/JRH).

Blomstersivfamilien (Scheuchzeriaceae)

Blomstersiv (Scheuchzeria palustris) (V)
Ét ex. i frugt 2. juli i en mose på Sydfyn (32) – i alt ca. 50 ex. med fx meget Tranebær (FA/HT & NKP). Sidst set blomstrende i Fyns Amt i 1988 (HT & PR med foto i TBU-herbariet).
Vandaksfamilien (Potamogetonaceae)

Vejbred-Vandaks (Potamogeton coloratus) (V)
5 skud i Urup Dam (30) (HT & NKP) og næppe under 500 ex. i Gulstav Mose (34) incl. enkelte blo. (HT) – er også set her i 1985 og 1981 (begge HN). Disse 2 lokaliteter er pt. artens eneste kendte i Fyns Amt, selv om der er mange ældre fund. Denne sårbare vandplante er dog aldrig fundet på Vestfyn (28) endsige Ærø (33).
Hjertebladet Vandaks (Potamogeton perfoliatus)
Fåtallig i Odense Å ved Lungsgrave (29) (OK/HT). Angives som meget almindelig i Odense Å i Fyns Amts rapport (A. Sode oa. 1998) – fx findes enorme grødebanker af arten i åen ved Fangel (29). Konkrete fynske fund uden for Odense Å synes der kun at være ved anonym fra Nyborg og ved Sv. Andersen fra den nu stærkt forurenede Gudme Sø (begge 31) foruden Hvidkilde Sø (32) (M.T. Lange 1860). Dansk Fejlfloras positive meldinger fra Vestfyn (28) og Nordøstfyn (30) har intet på sig, og på de sydlige øer (33 & 34) mangler den sowieso.
Spinkel Vandaks (Potamogeton pusillus)
Nye fund i søer ved Hårby og i Skallebjerg Grusgrav (begge 28) (begge TRN 1998) – begge verificerede af AFD’s Vandaks-ekspert Jens Christian Schou. Tidligere også i Assens Mølledam (28).
Butbladet Vandaks (Potamogeton obtusifolius)
2 nye lokaliteter ved Stenstrup (begge 32) for denne stærkt skrantende vandplante i AFD-rude 4022: I et vandhul på en eng og i en gammel lergrav (begge VDA). Savnes fra Ærø (33) og Langeland (34). M.T. Lange havde den fra Svanninge (32).

Havgræsfamilien (Ruppiaceae)

Langstilket Havgræs (Ruppia cirrhosa)
Blomstrende i stor mængde på det lave vand i vigen N f. Faldsled Havn (32) (TRN) hhv. mellem Odden og Mejlholm ved Hjortø (32) (HT). Fra kajak blev også iagttaget Ålegræs i mængde, så havet er da ikke slået ihjel hele vejen rundt omkring Fyn. Det Sydfynske Øhav er en internationalt kendt naturlokalitet – dette druknede morænelandskab sammenlignes pt. via internettet med et lignende område af en skoleklasse på New Zealand.

Sivfamilien (Juncaceae)

Butblomstret Siv (Juncus subnodulosus)
Nyt fund i i den sydøstlige del af Nonnebo Mose ved Lavindsgårde (30) med en bestand på ca. 40 m2 med islæt af store tuer af Top-Star (S f. et endnu afgræsset kær med ca. 50 blomstrende ex. af Maj-Gøgeurt (FA/HT)). Græsning bør genindføres i kalkkærspartiet, og Langakset Trådspore derefter genfindes! Købmand Eilstrups fund af denne pt. fra Fyn forsvundne orkidé den 25. juli 1943 ved Nonnebo er formentlig gjort her. Det flere tønder land store kalkkær med Butblomstret Siv i tusindtal i den såkaldte Norup Mose ved Pugholm (29) bør også afgræsses. I 1999 sås endnu 3 blomstrende ex. af Maj-Gøgeurt foruden fx et nyt fund af Krognæb-Star, mens 100-årige fund af de meget sjældne arter Vejbred-Vandaks, Fin Kæruld, Pukkellæbe og Mygblomst blev efterstræbt forgæves (FA/HT). Butblomstret Siv optræder også i tusindtal i Sadelmagermose på Hindsholm (30) – især omkring de gamle ralgrave (ofte med Filt-Knopmos og arter af Tørvemos), men også i grøfter og på grøftekanter) (FA/HT & NKP) – sidst set her i 1990 (FA/HHB & VSA).

Halvgræsfamilien (Cyperaceae)

Tue-Kæruld (Eriophorum vaginatum)
Nyt fund af denne aftagende art på den lille ø i søen ved Galtegård ved Hundstrup (32) med 3 tuer (FA/HT & NKP). Det fhv. fattigkær ved Galtegård, der tidligere hørte under godset Flintholm, blev besøgt af den unge Sv. Andersen i 1907 – måske under igangværende tørvegravning, men den senere direktør nåede dog at konstatere Hjertelæbe! Mosen vides at være blevet drænet med et såkaldt arkimedeshjul (Bo Egelund, pers. medd. (kilde: fhv. tørvegravsarbejder)) – af mosen eksisterer nu kun den lille ø, mens søen efter den bortgravne mose nu anvendes til skøjteløb.
Bredbladet Kæruld (Eriophorum latifolium) (V)
Denne nu meget sjældne art synes helt forsvundet fra Fyns Amt. Sidste angivelse er fra Odense Ådal ved Åsum (29) (Per Stidsen 1981), men pt. synes der end ikke at forekomme Kæruld i dette ellers stadig artsrige parti af ådalen (FA/HT; JBr). En nylig angivelse i Borreby Møllebæks dal (29) har intet på sig – der er her tale om en skrantende bestand af Smalbladet Kæruld (HT). Ét blomstrende ex. er i 1999 set i Læsten Bakker i Århus Amt (HT & MT), ligesom der er nylige jyske fund fra fx Vandplasken (HT), Doverkil (Christian Lange, pers. medd.) og Djursland (Bent Vestergaard Petersen, pers. medd.). Det er uden tvivl berettiget, at arten er sprunget direkte ind som sårbar på den aktuelle rødliste!
Børste-Kogleaks (Isolepis setaceus)
Nye fund: På Vejlby Fed (28) i Jørgen Andersens hestefold (LC), i Fredskov S f. Lundeborg (31) (PoR) og med ca. 100 ex. omkring et nygravet vandhul i et fhv. kær ved Præstegårdsgyden på Horneland (32) (FA/HT). Desuden endnu få planter på en tilgroende eng på Svinø (28) (LC) og et genfund i den sydlige del af Sadelmagermose (30) omkring en lille sump med Smalbladet Dunhammer (FA/HT & NKP) – sidst set her under DBF’s ekskursion i 1944.
Hvas Avneknippe (Cladium mariscus)
Genfund med ca. 30 m2 (incl. ca. 150 blomstrende ex.) i nordkanten af en tagrørsump i Langemose på Hindsholm (30) (FA/HT & NKP), hvor den stoute art sidst blev set i 1976 af Palle Gravesen og Ulla Pinborg i forbindelse med udarbejdelsen af førstnævntes fynske plantebibel.
Langakset Star (Carex appropinquata)
Pæn lille bestand i en lille mose i nordøstkanten af Findinge Skove (32) (FA/HT) som et nyt fund af denne ret sjældne art.
Forlænget Star (Carex elongata)
Der er igen flere ny- og genfund af denne art, der ofte er den sidste tiloversblevne “lidt sjældnere” art i fattigkær efter tørvegravning – ofte også på trods af kraftig udgrøftning af lokaliteterne: Skovsø ved Gummerup (28) (TRN), en birkesump i Ravnebanke Skov og Paddesø Høl (begge 29) (begge FA/HT), en mose ved Fjellerup Sø (31) (FA/HT & NKP) samt fra Sydfyn (alle 32): Flægmose med fx Kvalkved og Blåtop (FA/HT), ved Store Øresøs sydøstbred (nær Øresøhus) under Birk og El (kan være identisk med et belagt fund fra Høbbet ved Fåborg i 1909) og Bårvekrog i vaniljekransmose (begge FA/HT & NKP) samt et fhv. fattigkær ved Lysbjerg i Egeskov-området med få spinkle ex. (kan “langt ude” være identisk med S.M. Rasmussens angivelse fra Egeskov), Låddenlung, hvor arten stort set (som Kongebregne!) har overlevet mosen, Gammellung ved Løgeskov, en mose ved Lille Ravnebjerg i den sydlige del af Ravnebjerg Skov, Skriverlong i skoven Græsholmene N f. Svendborg foruden endnu ca. 10 ex. i en stærkt grøftet lille birke-/ellesump i Storehave lige N f. den nye “motorvej” (belæg fra samme skov i 1938) (alle FA/HT). Endelig et besynderligt voksested i Troldekrog N f. Hvidkilde (32) langs en grusvej i en bøgeskov med fx Følfod og Tusindfryd (IKKE i en grøft!) (VDA). Mangler endnu på Ærø (33).
Tue-Star (Carex caespitosa)
Nyt fund i mosen ved den såkaldte Dokkebæk mellem Nr. Broby og Brobyværk (32), men kun 4 blomstrende tuer i en lysning i ellesumpen mod vest (FA/HT). Hertil et genfund i Åmose ved Ollerup (32) med knap 50 blomstrende ex. (foruden vegetative ex.) (FA/HT) – sidst bemærket her for ca. 100 år siden af P.M. Pedersen og samlet (vel sammesteds?) i en tørvemose ved Nielstrup i juni 1853 af den senere kapellan i Nyborg M.T. Lange. Arten er nu elimineret fra rødlisten, men de 2 ovenstående lokaliteter er i nyere tid de 2 eneste kendte på hele Sydfyn – ligesom alle fynske bestande er mere eller mindre små! På Postens Eng (Nedermade) (29) er optalt 137 tuer, hvoraf de 116 var med blomstrende strå (HT). I 1999 er den dog nyfundet på en fhv. græsset eng S f. Postens Eng (vel lig den berømte Præstens Eng?) med ca. 40 ex. (heraf ca. halvdelen blomstrende) – stadig også én blomstrende Maj-Gøgeurt – foruden ét blomstrende ex. af Tue-Star i den tilgrænsende pilesump (HT). Bestanden af samme art i Lungsgrave ved Odense Å (29), som blev opdaget af Per Stidsen i 1981, er stærkt plaget af tilgroning med fx Kæmpe-Balsamin og Vand-Brunrod – i 1999 er kun set 6 vegeterende tuer (HT). Den ganske graciøse art bør optages på gullisten!
Tyndakset Star (Carex strigosa) (R)
Endnu et nyt fund på Sydøstfyn af denne rødlistede art i Purreskov (31) (PoR) – arten er måske endog under spredning, idet den synes at kunne tåle moderne skovbehandling.
Tråd-Star (Carex lasiocarpa)
Bestanddannende i et kær ved Arreskov Sø (32) (FA/HT), hvor den på et andet fænologisk tidspunkt tidligere er blevet eftersøgt forgæves! Kendt herfra siden 1874 (“Fleninge” med belæg). Mangler på Langeland (34), mens der fra Ærø (33) kun foreligger en generel angivelse af M.T. Lange i 1860. På hovedøen langt sjældnere end “hist og her” i Dansk Feltflora antyder.
Vår-Star (Carex caryophyllea)
Nyt fund på kystskrænten i Fredskov S f. Lundeborg (31) (PoR).

Græsfamilien (Poaceae)

* Stor Væselhale (Vulpia myurus)
Nye fund på baneterræner i Kauslunde med fx Sandskæg og Grøn Skærmaks, Årup, Glamsbjerg og Assens (alle 28), ved Odense Havn og Kildemosens boldbaner i Odense (begge 29) samt ved Marslev St. (30) og ved den gamle banegård i Nyborg (31) (alle BKS). Må hænge fast på vognene og bør vedlægges modeljernbaner. Desuden tilsyneladende indslæbt til en græsmark S f. Flødstrup Sø (31) som forurening (?) i en engblanding med fx Trævlekrone, Alm. Hør og Hjertegræs (HT). Endelig i et nypløjet læhegn ved Svendborgvej nær Kirkeby (32) (VDA). 1. gang i Danmark i 1866 og med tvivl i Odense (29) i 1911 (ellers Langeskov (30) i 1979 med belæg), så det tog sin tid.
Stortoppet Rapgræs (Poa palustris)
Nye fund af dette mangeformede taxon på et græsareal ved Munkebo fyldplads (30) (BKS & HT), i “Danmarks bedste havejord” på Vandmiljøplan II-engen ved Rødkilde (32) (AF, EØA & HT) og efter vandstandshævning i Flådet ved Tranekær (34) med fx Tyndskulpet Brøndkarse, Dunet Dueurt og Billebo-Klaseskærm (FA/HT). Endelig i Urup Dam (30) S f. markvejen (FA/RRN, & TRN), hvor kalkkær à la de meget artsrige N f. markvejen forsøges genskabte ved kratrydning og efterfølgende græsning. Ny for Langeland (34) og fra Nordøstfyn hidtil kun et fund fra Hindsholm (30). Savnes dermed kun fra Ærø (33).
* Sudetisk Rapgræs (Poa chaixii)
Et nyt fund ved en skovvej i Høgsholt (29) hhv. en slags genfund ved Glorup Avlsgård (31) (begge PoR 1998) – Sv. Andersen fandt arten i Glorup Park i 1924 ligesom Alfred Hansen i 1960 (de fleste fynske fund er fra græsplæner). Denne fra det montane Centraleuropa indførte græsart er ikke konstateret på Nordøstfyn (30) og Ærø (33).
Nikkende Flitteraks (Melica nutans)
Smuk fodpose om en Ask og ved en skovvej under Ahorn med fx Aks-Rapunsel i Findinge Skove (32) (FA/HT) – sidst set her i 1991 (FA/PR). Også angivet i 1924 fra denne sin eneste sydfynske lokalitet af en vis direktør Andersen, der med bopæl i Svendborg ellers kunne tænkes at have set dette i Fyns Amt åbenbart nordlige taxon flere steder. Denne naturskovsindikator og signalart for rødlistearter savnes helt fra Østfyn (31), Ærø (33) og Langeland (34). Ligeledes meget sjælden på Lolland-Falster og i Sønderjylland.
Eng-Havre (Avenula pratense)
Nyt fund ved Svenstrup Strand (28) med få ex. mod N f. P-pladsen – stadig også S f. denne (FA/HT).
Sand-Rottehale (Phleum arenarium)
På baneterræn ved jernbanehavnen i Nyborg (31) (BKS) som ny for Østfyn. Savnes dermed kun fra Sydfyn (32) og Ærø (33). Bør eftersøges på det ellers delvist ødelagte strandoverdrev på den nordlige del af Østerø (31), så den evt. også kan regnes for hjemmehørende på Østfyn.
Spidshale (Parapholis strigosa)
Pæn bestand ved Klæsø Strand ved Lindelse Nor (34) (DBF/HS & TRN). – samlet ved Lindø i Lindelse Nor i 1903. En hidtil næppe omtalt langelandsk lokalitet er den saltprægede ydre del af “Åsø Mose” (34), hvor arten voksede på den dengang afgræssede strandeng bag det stadig eksisterende skur på strandvolden (HS & WC ca. 1970).
* Liden Fingeraks (Digitaria ischaemum)
Arten har formentlig holdt til i mange år på baneterrænerne uden at påkalde sig opmærksomhed – de gamle ruderatbotanikere kiggede åbenbart ikke så meget på banearealer. Der er nye fund af den centralasiatiske art, der 1. gang blev set i Danmark i 1845, på baneterræner i Årup og Glamsbjerg (begge 28), ved Marslev St. (30) samt i Højrup ved Hillerslev (32) (alle BKS). Desuden genfund ved Tommerup St. (29) (sidst H.C. Hansen 1946) og som meget talrig i Svendborg (32) (begge BKS) (flere fund i den sydfynske metropol fra og med 1905 – herunder ved viadukten ved Skt. Jørgens 1908-1923). Tag ud at se med DSB!
* Liden Kærlighedsgræs (Eragrostis minor)
Ny for Sydfyn på baneterræn i Svendborg (32) (BKS). I 1997 tog grande den på Odense og Nyborg Banegårde (29 og 31) (begge BKS). Ældre fund gives kun fra Odense-området (29) ab 1932.
* Hårfin Hirse (Panicum capillare)
Ny for Vestfyn på Vejlby losseplads (28) (BKS). Prydplante fra Nordamerika, der endnu savnes fra Østfyn (31), Ærø (33) og Langeland (34).
* Vild Durra (Sorghum halepense)
Nye fund på Odense Nord kulturlosseplads (29), Kerteminde og Munkebo fyldpladser (begge 30) samt på et ruderat mellem den nye og den gamle banegård i Nyborg (31) og på Svanninge komposteringsplads (32) (alle BKS). Ny for distrikterne bortset fra Nordøstfyn, hvor den blev taget på Årslev Kommunes jorddepot (30) af den samme berygtede botaniker i 1997.
* Ægte Durra (Sorghum bicolor)
Ny for Fyns Amt på Odense Nord losseplads (29) (BKS). Dette græs fra tropisk Afrika dukkede op i Danmark i 1932 og er hidtil set i 2 jyske foruden 4 sjællandske TBU-distrikter.
* Harehale (Lagurus ovatus)
Dette prydgræs fra Middelhavsområdet, der sjældent forvildes, er set på Kerteminde fyldplads (30) (BKS) som ny for Fyns Amt. Arten, der på norsk lyder det slibrige navn Haresvans, nævnes i 1796 af Hornemann som dyrket i Botanisk Have i København.

Andemadfamilien (Lemnaceae)

Stor Andemad (Spirodela polyrrhiza)
Nyt fund i det ellers velbesøgte gadekær i Avnslev Overby (31), der er kendt for sin bestand af Brudelys (HT).
Tyk Andemad (Lemna gibba)
Nye fund af denne sædvanligvis fladedækkende indikator for næringstilførsel i det i 1999 stærkt oversvømmede vandhul med Krybende Sumpskærm på Skoven (30) (HT & NKP), i en gammel tørvegrav i Glue Mose ved Ringe (31) (FA/HT & NKP) samt i vandhuller i Lundeborg Skov (31) (PoR) hhv. på Hjortø (32) med masser af Grøn Frø og én Drue-Gåsefod på bredderne (HT). Også set på Hjortø af Kring, men da vandhullet er nygravet, var det nok ikke her! Endelig set i mængde i et gammelt vandreservoir til fyrtårnets fhv. æselhold i den nuværende naturpark på den lille ø Lobos i Atlanterhavet af fuerteventuristen.

Liljefamilien (Liliaceae)

Kølet Løg (Allium carinatum) (V)
Nyt fund mellem markvejen og stengærdet på Måle Strand (30) (HT & NKP), der slutter sig til fundet på Bøgebjerg Strand nordligere på Hindsholms østkyst (BKS 1998). Genfund ved et levende hegn ved Bredbjerg Ø f. Langesø (29) (BKS) – sidst set her af Anton Andersen i 1888!
Liden Guldstjerne (Gagea minima)
Nyt fund på Udby Kirkegård (28) i græs under et stort birketræ (LC) – måske indslæbt fra en nærliggende stævningsskov, hvor arten blev fundet i 1994 (DBF/AR & LC). Kun 3 blomstrende ex. nær en stævnet Elm i kanten af gravhøjen i Hegningen på Helnæs (28) (DH & HT) – 1. gang set her i 1995 (HT).
Hylster-Guldstjerne (Gagea spathacea)
Flere nye fund: Under gamle egetræer i Brenderup Vænge ved Mullerup (31) hhv. i Nymark Skov ved Snarup (32) (begge SG), hvortil ikke mindst 6 steder rundt om Arreskov Sø (alle 32) (alle EE). På 5 af disse 6 steder optræder arten på enge med store træer, hvor kreaturer kan græsse mellem træerne (EE) – den største bestand er set i Gammellung Ø f. Arreskov Sø i kanten af en sumpet skov under Rød El med ca. 110 blomstrende ex. (hertil mange vegetative ex.) (EE & HT). Der synes ikke at være ét eneste fund af arten på Østfyn (31) i 1900-tallet, ligesom også de fleste fund på Sydfyn med øer (32) er af ældre dato. I 1999 også fundet i Skelskør Nor på Vestsjælland – igen under store træer på en afgræsset eng (EE). Endelig et nyligt fund i Snave-skovene på Langeland (34): I et skovspor 100 m fra langdyssen Ringelshøj (HN & TB 1998). Se også en kommende artikel i FYNSK NATUR med arbejdstitlen “Hylster-Guldstjerne – en overset art?” af E. Ehmsen og H. Tranberg. Oplysninger om de sjældnere arter af Guldstjerne søges hertil!
* Pinselilje (Narcissus poëticus)
Ny som forvildet på Æbelø (29) ved tomter mod S (fx på resterne af øens gamle skole) (BBP, BSM, KBP & RJø). Flere andre tidlige forårsblomster (fx Eranthis og Guldstjerner) synes endnu heller ikke noteret fra øen, jvf. artslisten i Æbelø Status 1997 (Tranberg 1997 for Aage V. Jensens Fonde), der tæller 558 taxa. Også den århusianske botaniker Eva Kullberg har været på Æbelø, men en række interessante fund har det pt. ikke været muligt at stedfæste – fruen synes efterhånden at opholde sig mest i Sydamerika.

Gøgeurtfamilien (Orchidaceae)

Rød Hullæbe (Epipactis atrorubens) (R)
2 spinkle ex. set ved en sti i Odenses nordøstlige del ligesom 1. gang i 1995 – men præget af en nu bredere grussti med megen færdsel og det ene ex. aftrådt (JBr).
Rederod (Neottia nidus-avis)
3 genfund: 2 blomstrende ex. såvel på en skrænt under bøgeskoven ved rastepladsen i Høgsholt ved Tommerup (29) med fx Alm. Guldnælde (HT) (sidst set i skoven af Sv. Andersen i 1913) som i skoven S f. Tange Å SØ f. Hesselagergård (31) på en skygget brink nær et lille vandhul i en leret, kuperet yngre løv- og nåleskov (PoR) (vel identisk med direktør for Botanisk Have A. Langes fund i Hesselager Fredskov i 1908). Endelig i Nørreskov på Tåsinge (32) med fx Skov-Gøgelilje (EEc) – evt. identisk med Rostrups angivelse fra Troense i 1872. Hertil 3 blomstrende ex. på et nyt sted i Lundeborg Skov (31) på en vandhulsbrink i næringsrig, kalkrig-leret løvskov (PoR), mens der er moderne genfund fx i Karlsskov på Røjle-halvøen (28) (DBF/LC), i Fællesskov ved Odense Universitet (29) (DN/TRN; TS) og i Gulstav Vesterskov (34) (TS). I Mademose S f. Nyborg (31) (FA/HT) blomstrede i år min. 19 ex. (FA/HT).
Plettet Gøgeurt (Dactylorhiza maculata ssp. maculata)
Til udelt overraskelse en ny overdrevslokalitet for denne i Fyns Amt sjældne orkidé, der på Fyn mest optræder i moser: Den 21. oktober blev 5 standere set under eftersøgning af vokshatte (min. 12 arter) på Vibjerg ved Køng (28) med fx Bredbladet Timian, Djævelsbid, Alm. Røllike, Smalbladet Høgeurt, Alm. Kongepen og Bølget Bunke samt bladmosset Kost-Kløvtand (HT). På et overdrev lidt vestligere er dog tidligere set Plettet Gøgeurt 2 gange i midten af 1980’erne (HT), men her er den næppe mere pga. tilgroning og skovplantning alt for tæt på bakken.
Skov-Gøgeurt (Dactylorhiza maculata ssp. fuchsii)
Nyt fund ved et krat i engene ved Påøgård (34) (JH). På Langeland samler dette taxons udbredelse sig især om skovene længst mod syd og nord.
Kødfarvet Gøgeurt (Dactylorhiza incarnata)
Nye fund: 5 blomstrende ex. på det naturplejede areal i den østlige del af Trøstrup Sø ved Korup (29) med ca. 200 Maj-Gøgeurt, 2 blomstrende ex. i den udmærket afgræssede sydligste del af Lungsgrave i Odense Ådal Ø f. Odense (29) med mange Maj-Gøgeurt (begge FA/HT). Hertil et genfund i Snave Mose (30) med 4 blomstrende ex. (FA/HT; sidst BKS 1995), i et væld nær Gammelborg i Vindinge Ådal (31) med 48 blomstrende ex. (kun 2 Maj-Gøgeurt) (FA/HT; sidst FA/SNL 1989) og en flot bestand i kæret ved nordsiden af Hjulby Sø (31) (med kun få Maj-Gøgeurt) (FA/HT; AaW; sidst LH & SF 1983). Urup Dam (30) kunne i 1999 fremvise en sjælden stor bestand med næppe under 500 blomstrende ex. (ER; FA/HT & NKP). Anderledes ser det ud i moser, hvor græsning synes opgivet: I Freltofte Mose (30) sås endnu ca. 10 blomstrende ex. helt mod SØ med ca. 300 blomstrende Maj-Gøgeurt, mens et lignende antal blev set i den endnu mere tilgroende Køllenbjerg Mose (32) med ca. 33 Maj-Gøgeurt og én hybrid (begge FA/HT). På sidstnævnte lokalitet nåede arten dog en højde af 50 cm – planter i tilgroende kær strækker sig (til slut forgæves) efter lys.
Tyndakset Gøgeurt (Orchis mascula)
Nye rekorder for optællingsperioden på gravhøjen i Hegnedskov på Helnæs (28), der heldigvis ikke skal fjernes, med 21 blomstrende og 39 vegetative ex. (DH & HT) samt i den nu delvist fjernede Moseskov ved Odense Universitet med 123 blomstrende og 253 vegetative ex., men dem skal denne syddanske læreanstalts naturfjendtlige ledelse nok få gjort kål på. Nyt fund på strandoverdrevet ud for sommerhusene på Bøgebjerg Strand på Hindsholm (30) (BKS) – S f. den lille, men velkendte bestand i Bjørnens Krat. I en lille skov ved Ør. Hæsinge (32) med de 4 orkidéer Skov-Hullæbe, Ægbladet Fliglæbe, Skov-Gøgelilje og Tyndakset Gøgeurt er stævning nu genoptaget (EE) – sådanne initiativer burde også tages i mange andre forsømte fynske og langelandske stævningsskove.
Hjertelæbe (Hammarbya paludosa) (X)
Ét næsten udsprunget ex. den 2. juli i randen af et fattigkær på Sydfyn (32) – nyt sted på lokaliteten, men ikke set de sædvanlige steder (FA/HT & NKP). Så ihvertfald set med fynske briller ser det lidt mærkeligt ud med degraderingen til Gullisten.
Mygblomst (Liparis loeselii) (V)
Ny rekord for Urup Dam (30) med 446 ex. (123 blomstrende og 323 vegetative) (FA/HT & NKP). Derimod er der problemer med manglende afgræsning af artens 2. fynske lokalitet på Helnæs (28) (FA/AS & EV), hvorfor der i 1999 optaltes langt færre individer her end i Urup Dam – Mygblomst er en plante, der elsker kreaturernes tramp. I Skåne er der i 1999 4 lokaliteter med “Gulyxne” tilbage. Den største bestand findes i Stångby Mosse – i 1999 med 305 ex., hvoraf 172 blomstrende. I 1992 var bestanden nede på 98 ex., hvoraf 36 blomstrende. På de 3 øvrige lokaliteter er bestandene på 80 ex. (heraf 20 blomstrende), 74 (55) og 22 (2) (Anna-Lena Fritz, Skånes Län).