2000#3: Floristiske fund fra Fyn 1999 del 3

 Ved DBF Fynskredsens Fredningsudvalg
(Toni Reese Næsborg, Per Rasmussen, Bo K. Stephensen og Henrik Tranberg (ansv.))

3. del: Ensianfamilien til Kurvblomstfamilien

* foran et artsnavn angiver at arten er indslæbt

Eng-Ensian (Gentianella uliginosa) (V (A))
Ca. 125 afblomstrede ex. i den kvæggræssede del af Henninge Nor (34) (HT) som ny for Langeland. Op til 500 blomstrende ex. nær flyvepladsen i Gråsten Nor (33) incl. mange små ex. i den udmærket afgræssede del af lokaliteten (i det sent høslættede parti bliver planterne til gengæld op til knap 30 cm) (HT; MK/KN). Som Knud Nielsen skriver: “Efterhånden som tiden går, øges vistnok forståelsen for at bevare truede plantearter.” Håbet har man ihvertfald lov at have – man skulle tro, at dagens “mere oplyste tilstand” også engang måtte komme botanikken til gode! I 1999 er Eng-Ensian også set i Maden på Helnæs (28) og ved Bogensø Strand (30) (begge HT) samt i Urup Dam (30), men kun helt mod nordvest (BKS & HT). Derimod udeblev den énårige art trods intens eftersøgning i 1999 ved Arreskov Sø (32) (HT) (sidst set i 1997). De 2 sidste kendte fynske lokaliteter i 1990’erne er Gyldenstens Inddæmning (29) (sidst 1997) og Syltemade Ådal (32) (sidst 1998) (begge HT). På samtlige lokaliteter, også den nye, optræder arten sammen med Kegle-Vokshat!
Mark-Tusindgylden (Centaurium erythraea) (X)
Af uransagelige årsager er denne art havnet på Gullisten. Den er muligvis i tilbagegang “som alle indigéne arter”, men mange nye fund (og lige så mange tilfældige genfund) berettiger vor skepsis: Flere steder i Skårup Skovhaver (28) (TRN), 3 steder langs motorvejen (29 & 30) (VD/HT), på en brakmark ved Myrebjerg (30) (HT), i bunden af den gamle råstofgrav N f. Holckenhavn Fjord (31) (HT), på klinten ved Hornenæs Skov (32) med en lille bestand (HT), langs Ærøs sydkyst ved Haven, Vorbjerg og ved Vesterås nær Vodrup Klint (hvor der er en stor bestand) (alle 33) (alle FA/LK) samt på overdrev på Langeland (alle 34): En hatbakke N f. bebyggelsen Uglebjerg på Hov (FA/RB), ved Pusseløkke i Rudkøbing Kommune (FA/TH), på klinten ved Hellenor (FA/AE) foruden på Eskebjerg og Junkersbanke Øst (begge FA/BBK). På Fyns Hoveds Yderhoved (30) ses hvide ex. (sidst FA/LK 1998), men også set fx i 1991 af John Frisenvænge, FYNSK NATURs kasserer i eksil. Mark-Tusindgylden fortjener ikke gullistestatus! Alligevel bør der værnes om den smukke art, der endnu blomstrede 11. november på et privatejet areal i Fjordmarken (29), som trues af opfyldning med opgravet materiale fra en andedam (KDJ). Arten findes også på flere andre fynske strandenge.

Natskyggefamilien (Solanaceae)
* Kantbæger (Nicandra physalodes)
Hvidblomstrede ex. på Svanninge komposteringsplads (32) (BKS).
* Skopolaminurt (Scopolia carniolica)
Nye fund i Åløkke Skov i Odenses nordvestlige del (29) (BKS) samt udbredt i Sdr. Nærå Hestehave (30) (HT; OBP). Denne tidligtblomstrende art fra Øst- og Sydøsteuropa spredes med haveaffald og er ikke tidligere iagttaget på Nordøstfyn (30).
* Bulmeurt (Hyoscyamus niger)
Nye fund af denne meget giftige gamle lægeplante fra Middelhavsområdet på Stige Ø fhv. losseplads (29) og på et stranddige S f. Sabbesborg Klint (30) med fx Alm. Katost og Filtet Burre (begge BKS) – dog samlet i Odense (29) allerede under krigen i 1864. Desuden som én mægtig rosét som “ukrudt” i et drivhus og én mindre uden for drivhuset (toårig type) i Lakkendrup ved Gudbjerg (31) (LBL) hhv. små ex. (énårig type) ved Føtex i Svendborg (32), men atter bortluget (MRT). På stranden ved Færgeodde på Tåsinge (32) (antagelig identisk med Sv. Andersens angivelse fra Vemmenæs i 1932) blev i 1999 kun set én stander (HT) – på lignende biotoper er arten oprindelig i fx Storbritannien.
* Bøffelburre (Solanum cornutum)
Ny for Nordøstfyn på Kerteminde fyldplads (30) (BKS). Hele planten, der har 2-4 cm brede gule blomster, er tæt besat med stjernehår og lange gule torne – iflg. Finn Skovgaard er det her, bøflerne kommer ind i billedet: I Nordamerika, artens vemodige hjemland, skades bøflernes muler af de gule torne (dengang der var bøfler (bisoner) til). Stace kalder arten Solanum rostratum. Af 9 ældre fynske fund er de 5 fra Svendborg-området (32) med det 1. i en roemark ved byen i 1893 (belæg).
* Storfrugtet Natskygge (Solanum adventitium)
Ny for Fyns Amt på Svanninge komposteringsplads (32) (BKS). Indslæbt med fuglefrø – optrådte tidligere ved Sojakagefabrikken i København jvf. artens forekomst som “ukrudt” i sojamarker. I Vejle Havn optrådte den 1916-1932 (belæg).
* Storbægret Natskygge (Solanum nitidibaccatum)
Ny for Nordøstfyn på Munkebo komposteringsplads (30) (BKS). En ejendommelig art, der har korte kirtelhår med enkelte lange hår imellem (lig Solanum physalifolium). I TBU-herbariet er der belæg fra Vodrup på Ærø (33) i 1956 – samlet af Alfred Hansen, og vistnok i et gartneri. Fra gammelt dansk land kan nævnes en optræden i Hälsingborg 1938-1950 (Lange i Weimarcks Skånes Flora).
* Højrød Natskygge (Solanum luteum ssp. alatum)
Dette i Danmark meget sjældne taxon med røde bær er fundet som ny for Fyns Amt som “ukrudt” i en køkkenhave i Egense V f. Svendborg (32), men atter bortluget – dog heldigvis herbariseret først (MRT). Nominatarten Håret Natskygge (ssp. luteum), der har gule bær (dog farvet røde i Den Store Nordiske Flora – jvf. “Röd nattskatta” i den svenske originaludgave!), angives af Sv. Andersen fra Østerø (31) i 1934 og Svendborg (32) i 1925 – ligesom der er belæg iTBU-herbariet fra Skårup (32) i 1910. Der er 4 jyske og 9 sjællandske fund af Højrød Natskygge i TBU-arkivet, men blandt de danske TBU-distrikter er der dog flest fund på Bornholm.

Snerlefamilien (Convolvulaceae)
* Rød Tragtsnerle (Ipomaea purpurea)
Ny for Fyns Amt på Munkebo fyldplads (30) (DBF/FS & HT). Indslæbes fra tropisk Amerika med sojabønner, ligesom den dyrkes og dermed indføres som haveplante. I Danmark hidtil kun fundet i et par jyske og sjællandske TBU-distrikter (13a, 21, 41 og 46).

Silkefamilien (Cuscutaceae)
Nælde-Silke (Cuscuta europaea)
Nye fund: På strandvolde N f. Sabbesborg Klint (30) i stærk sammenfletning med Muse-Vikke og Alm. Hundegræs, ved Brabækvej nær Birkende (30) på Stor Nælde og Bukketorn og ved et gærde i Sulkendrup (31) på Stor Nælde (alle BKS) samt på Ribjerg S f. Korsebølle (34) (FA/RB). Stadig på Stor Nælde ved Nybygdgårde (32) (HT & NKP).

Floksfamilien (Polemoniaceae)
* Alm. Jakobsstige (Polemonium caeruleum)
Ny for Nordøstfyn på Årslev Kommunes jorddepot (30) (BKS). Også nyt fund på Svendborg fyldplads (32) (BKS). Kendt som forvildet ved Landet på Tåsinge (32) siden 1864. Iflg. Dansk Feltflora ikke kendt fra Vestfyn, men Sv. Andersen så den i en mose i Håre Bjerge (28) i 1942. Derimod for alvor ikke kendt fra Nord- og Midtfyn (29) samt Ærø (33) og Langeland (34).

Rubladfamilien (Boraginaceae)
* Læge-Kulsukker (Symphytum officinale)
I en haveaffaldsbunke ved Dalum Kloster (29) (HT) – her vrimler det med ukrudt, så de stedlige nonner lever op til Bibelens ord om at værne om alt levende (modsat de fleste menighedsråd!). Denne arkæofyt fra Sydøsteuropa er angivet fra Odense af Hornemann i 1806. Savnes måske endnu kun fra Nordøstfyn (30) trods grande Stephensens intense eftersøgning.
* Kaukasisk Kulsukker (Symphytum caucasicum)
Kompakt bestand på en vejkant ved Kølstrup hhv. i et hegn ved engen under multikunstneren Troels Triers landejendom ved Ladbyvej (begge 30) (begge BKS) – på sidstnævnte lokalitet tidligere set af BKS, men ikke ændset. Aner læseren en forbindelse mellem det tidligere røde Kaukasus og den tidligere Røde Mor-forsanger? Endelig også en tæt bestand (fra tykke, grenede rødder) af denne åbenbart nu tiere dyrkede prydplante, der har bægeret højst halvvejs fliget, på Voster fyldplads ved Bagenkop (34) (HT). Ny for Fyns Amt – hidtil konstateret i 4 jyske og 8 sjællandske TBU-distrikter.
Bakke-Forglemmigej (Myosotis ramosissima)
Hvidblomstrede ex. på engen ved sommerhusene ud til Flaskevejen ved Dalby Bugt (30) (BKS). Er hvidblomstrede Forglemmigej-arter et specielt nordøstfynsk fænomen?
Forskelligfarvet Forglemmigej (Myosotis discolor)
Nye fund: På overdrev ved Dybdal N f. Assens (28) (FA/RB), pæn bestand på hestegræsset, ret tør eng med overdrevsprægede rygge ved Agedrup (30) med fx Knold-Ranunkel og Udspærret Dværgbunke (FA/HT), på fjordskrænten ved Kalvehave (30) (BKS) samt på et sandet overdrev ved Stoense Havn (34) med Mark-Hindeknæ, Hunde-Viol, Liden Fugleklo og Alm. Mælkeurt (TB) foruden på hatbakken Bøgebjerg Ø f. Tryggelev (34) (FA/AGP & BBK).
Eng-Forglemmigej (Myosotis palustris)
Hvidblomstrede ex. i kæret N f. Spangsbro ved Nr. Lyndelse (30) (FA/HT) – måske grundet Carl Nielsens liflige toner?
* River (Asperugo procumbens)
Flere nye fund af denne oprindeligt sydøsteuropæiske arkæofyt på Hindsholm (alle 30): Ved stengærdet ved grusvejen N f. Solvognens galleri hhv. på vejkanten lidt N f. Lundegård på den hindsholmske Langø samt nær en mødding ved Nordskov Bygade med fx Rød Tandbæger (alle BKS) – hertil på tangvolden ved Bogensø Klint (30) (NF). Endelig et nyt fund på Ristinge Klint (34) (FA/AE, AGP & BBK).

Læbeblomstfamilien (Lamiaceae)
* Sand-Hanekro (Galeopsis ladanum)
Nyt fund på Munkebo fyldplads (30) (BKS) – sjælden på Nordøstfyn. Savnes endnu fra Langeland (34).
* Alm. Hjertespand (Leonurus cardiaca)
Nye fund: På et stengærde ved Kærum Kirke nær Assens (28) med fx Vinterportulak, i et hegn over for vandhullet ved Fynshovedvej nær Søbjerg (30), med en pæn bestand på et jordgærde nær Pårup grusgrav (31) samt i et levende hegn ved Vængegyden nær Svanninge, ved et levende hegn nær Fåborgvej i Nedre Hillerslev og ved Gl. Byvej i Millinge (alle 32) (alle BKS). Endelig på hatbakken Troldebjerg V f. Steensgård (34) (FA/RB).
* Blåtoppet Salvie (Salvia viridis)
Denne mediterrane-sydvestasiatiske art er meget dyrket og vel under spredning som haveflygtning: Der er nye fund på Stige Ø fhv. losseplads (29) på Årslev Kommunes jorddepot (30), på jordbunker på baneterrænet ved den gamle Nyborg Banegård (31) og på Svendborg fyldplads (32) (alle BKS). Ny for 3 af distrikterne – i Fyns Amt hidtil kun taget ved Rønninge (30) i 1980 og ved Kragnæs (33) i 1972.
* Isop (Hyssopus officinalis)
Denne gamle lægeplante og nuværende modeplante med en énsidig blomsterstand af mørkeblå blomster er set på 2 nye lokaliteter som ny for Nordøstfyn og Sydfyn: På Kerteminde fyldplads (30) hhv. ved et levende hegn i Bjerreby på Tåsinge (32) (begge BKS). I Fyns Amt hidtil kun taget på Guldbjerg og Grindløse Kirkebakker (begge 29) i 1932 hhv. 1950.

Olivenfamilien (Oleaceae)
Ask (Fraxinus excelsior)
Frimærket med asken (5,00 kr.) er fra Vindeby på Sydlangeland (34) (HS). En artikel i Fyens Stiftstidende nævner, at skovrideren gennem livet har fotograferet træ efter træ under jagten på det perfekte træ. På journalistisk vis omtales, at Stauns modeller ingen vegne løber (det var før orkanen). Kameraet er en Nikon spejlrefleks, der engang har overnattet i en langelandsk stubhave. Skovrider Staun er i øvrigt nok den første fynske botaniker, der er blevet bedt om at signere et foto af sig selv. Autografkortet sidder i Klaus Müllers freestylesamling af “Nyere danske frimærker og kunstnerne bag dem”.

Maskeblomstfamilien (Scrophulariaceae)
* Vår-Brunrod (Scrophularia vernalis)
Ét ex. iblandt en stenrække ved Salby Gadekær (30) (BKS). Endvidere ét ex. ved en hæk ved Rugårdsvej 898 i Odense (29) (BKS) – vel plantet, men ikke i forgårs. Også ét plantet ex. i haven nær Pias kiosk ved Hindsholmvej i Kerteminde (30) (BKS).
* Purpur-Torskemund (Linaria purpurea)
Denne prydelige sag fra det centrale og sydlige Italien er set på Søndersø fyldplads (29) (BKS) og i Otterup grusgrav (29) (BKS & HT) som ny fynsk haveflygtning. Hidtil kun noteret fra 3 sjællandske distrikter. På De Britiske Øer optræder arten naturaliseret fx på mure.
Smalbladet Ærenpris (Veronica scutellata var. scutellata)
3 nye fund: I Urup Dam Syd (30) med fx Langbladet Ranunkel, ved Spangsbro (30) og i mosen i Havgårds Skov (34) (alle FA/HT) foruden et genfund ved Gudme Sø (31) under spredte birke (FA/HT & NKP) – sidst noteret her af Sv. Andersen i 1926. Alle 4 steder i artsrige kær.
* Amerikansk Ærenpris (Veronica peregrina)
Ny for Fyns Amt i urtegården i Egeskovs park (32) – formentlig indslæbt med planteskoleartikler (BKS). Den spinkle art med en lille (2-3 mm) hvid krone (dog blå i England!) er muligvis overset (dette 1. fynske fund ligger 232 år efter det 1. danske på Amager af O.F. Müller i 1767!). An. Pedersen (1963) nævner, at den ofte er forvildet fra botaniske haver (fx set i Botanisk Have i København i 1828 og 1875 samt af Kn. Wiinstedt i 1942, 1952 og 1963). Hidtil kun set i 3 sjællandske distrikter – 1. fund uden for København i Store Heddinge i 1930. Svenskerne kalder den Pilgrimsveronika – i Norge vanligvis undersat til Vandreveronika! I Storbritannien optræder den spredt mod nord til det centrale Skotland.
Ager-Kohvede (Melampyrum arvense) (X)
Denne ganske smukke art er i 1999 blevet grundigt betragtet på Ristinge Klint (34) (DBF/HS & TRN; FA/AE, AGP & BBK; FA/JMA; NF). Niels Faurholdt angiver den 10000-tallige bestand som en af de 2 største i Danmark – kun overgået af det lollandske Østersødige – blandt artens ca. 20 kendte lokaliteter i Danmark, hvor den også findes fx på Nekselø, Røsnæs og ved Bogensø (30) (NF).
Skælrod (Lathraea squamaria) (X)
Fåtallig et par steder under Ahorn og Alm. Hæg i Sdr. Nærå Hestehave (30) (HT). Hertil som vanligt under Hassel i Rubjerg Skov (32) (EE; MRT), hvor den er noteret af Sv. Andersen i 1941.

Blærerodfamilien (Lentibulariaceae)
Vibefedt (Pinguicula vulgaris) (X)
Stærkt skrantende rigkærsart med fortjent gullistestatus – den har formentlig mistet langt over halvdelen af sine lokaliteter siden fx 1950. Ofte fåtallig: Nu kun 18 ex. (de fleste blomstrende) i et kær ved Borreby Møllebæk SV f. Brændekilde (29) – græsning er her for nyligt opgivet, hvilket Rød El omgående benytter sig af til at genvinde tabt terræn (HT). Ét blomstrende og 3 vegetative ex. set i Spydmos i kæret ved Hudevad (30) (FA/HT), hvor den klart største bestand dog findes ved en sumpkilde i nærheden (PR). Ca. 50 ex., hvoraf de fleste blomstrende, i et kær ved Arreskov Sø (32), med fx Stjerne-Star og Maj-Gøgeurt (FA/HT). Større bestande findes stadig i et kær ved Enemærket (28) (TRN 1999), i Maden på Helnæs (28) (FA/AS & EV) og i Urup Dam Nord (30) (ER; FA/HT & NKP). Ved Storå nær udløbet ved Varbjerg (28) er den insektædende art sidst set i 1985 (FA/EV), ved Brænde Å nær Kerte (28) i 1998 (FA/EV), ved Munkerud Gårde V f. Odense (29) i 1989 (KDJ), ved Odense Å ud for Fangel (29) i 1997 (HT), i kæret ved Dyrendalgård i Tommerup Kommune (29) i 1991 (FA/HT), ved Sorteå i Ørbæk Kommune (31) i 1996 (HT) og ved Ørbæks udløb i Holckenhavn Fjord (31) i 1989 (FA/SNL) – vel nu forsvundet pga. tilgroning. Trods eksistensen af flere kalkkær på Langeland (34) er arten aldrig fundet her, mens den fra Ærø kun er angivet fra et sted på vestsiden af M.T. Lange. På Sydfyn synes arten ikke set siden 1944, hvor H.C. Hansen så den i en mose ved Tange (32) – Vibefedt er nordlig i Fyns Amt. En angivelse fra Orchidanias ekskursion til Lisbjerg Mose (29) i 1981 spøger.
Alm. Blærerod (Utricularia vulgaris)
Genfundet med mange blomstrende ex. i et vandhul i et fhv. kær ved Løkkegårds Huse (30) (1. gang set her på DBF’s ekskursion i 1944) og med få blomstrende ex. med fx Frøbid i en gammel tørvegrav mod nord i Storelung (32) (begge FA/HT & NKP), mens en god bestand i Holmdrup Stævning (32) (FA/HT) synes at være et nyt fund. Der er stadig en meget stor bestand i Gulstav Mose (34) (HT).

Klokkefamilien (Campanulaceae)
Liden Klokke (Campanula rotundifolia)
Hvidblomstrede ex. på Djævlebakke på Helnæs (28) (FA/RP) – måske pga. den relativt høje kalkholdighed her?
Smalbladet Klokke (Campanula persicifolia)
Nyt fund med ca. 15 ex. på op til én meters højde ved Svenstrup Strand (28) – set 30. november under en rosenbusk med fx Knoldet Mjødurt på en overvejende stærkt tilgroet kystskrænt (FA/HT). Genfund med ca. 30 incl. ca. 15 blomstrende ex. på et overdrev i Kogsbølle Bæks dal (31) delvist i ly for kreaturerne under Hvidtjørn og Hunde-Rose (HT) – sidst set her ultimo 1980’erne (FA/PR). Endelig forgæves eftersøgt i skoven på klinten ved Holckenhavn (31) (HT) (sidst HT 1994).
Nælde-Klokke (Campanula trachelium)
Hvidblomstrede ex. ved den nedlagte jernbane mellem Dalby og Mesinge på Hindsholm (30) (BKS) – slige (“var. albiflora”) angives også af Sv. Andersen fra en åskrænt ved Lettebæk ved Bellinge (29).
* Karpater-Klokke (Campanula carpatica)
Forvildet til en fortovskant ved Kirkelundvej i Bellinge (29) (BKS) og til en jordbunke i Kohave ved Kerteminde (30) (BKS) som ny for Fyns Amt. Stace nævner, at den dyrkes i haver, men er usikker på, om arten forvildes til/sår sig selv på nærliggende mure og stier i det sydlige Storbritannien – ihvertfald sår den sig selv i den ene forfatters have i Jordløse (32) (TRN). Hidtil kun taget som forvildet i Danmark ved Lyngbyvej i København i 1973.
Aks-Rapunsel (Phyteuma spicatum)
I Hindsgaul Slotspark (28) (BKS) – kendt herfra siden DBF’s ekskursion for knap 130 år siden. Sjældnere mod syd – fx fåtallig i Arreskov Dyrehave under Bøg med Ahorn, Alm. Guldnælde og Skovmærke samt i en lysning i en bøge-/elmeskov på den anden side af Silke Å (begge 32) (begge EE & HT). Angivet fra “Arreskov-Haagerup Skovlinie” (32) i 1912 af Sv. Andersen.

Lobeliefamilien (Lobeliaceae)
* Kant-Lobelie (Lobelia erinus)
Nye fund af denne sydafrikanske prydplante på Køstrup fyldplads (28) (BKS), Stige Ø fhv. losseplads (29) i vedvarende regnvejr (BKS), Kerteminde fyldplads (30) (BKS), Munkebo fyldplads (30) (BKS & HT), et ruderat ved Bynkel (31) (HT) og Svanninge komposteringsplads (32) (BKS). Hidtil kun taget i Ærøskøbing (33) i 1971 og savnes dermed kun fra Langeland (34). Vi er dog nogle, der hellere vil se lobelier på Kilimanjaro – eller hvad med Lobelia urens i en gammel naturskov i Devon på én af artens få lokaliteter i England (TRN)?!

Krapfamilien (Rubiaceae)
* Uægte Burre-Snerre (Galium spurium ssp. vaillantii)
Nye fund af dette måske oversete taxon på Stige Ø fhv. losseplads (29) og Årslev Kommunes jorddepot (30) (begge BKS). Belæg findes i TBU-herbariet fra Odense (29) i 1934. Denne variant af Hør-Snerre er muligvis overset pga. forveksling med Burre-Snerre, hvis krogbørster på frugterne imidlertid er opsvulmede ved grunden. Rostrup nævnte taxonet som hist og her. Ny for Nordøstfyn (30) – mangler endnu fra Vestfyn (28).

Baldrianfamilien (Valerianaceae)
Tandfri Vårsalat (Valerianella locusta)

Hvidblomstrede ex. ved siden af ex. med de vanligvis blåhvide kroner i vejkanten ved Fynshovedvej nær skoven S f. Scheelenborg (30) (BKS).

Kartebollefamilien (Dipsacaceae)
Håret Kartebolle (Dipsacus pilosus) (R)
7 steder på en vejkant ved Søndersø Skov (29) samt ved broen over Kongshøj Å tæt ved udløbet (31) – nogle enkelte skud var i blomst (begge BKS). Tilsyneladende 2 nye fund af denne rødlistede skovplante, der vel imidlertid også kan forvildes fra dyrkning i haver?

Kurvblomstfamilien (Asteraceae)
* Vellugtende Hjortetrøst (Eupatorium purpureum)

Ny som forvildet fra de fagre fynske haver på Årslev kommunes jorddepot (30) (BKS). Dyrket i Hesede planteskole i 1859 og udbudt til salg i 1886 fra Hørsholm planteskole (Johan Lange 1999: Kulturplanternes indførselshistorie i Danmark (som Rød Hjortetrøst)). Den velkendte moseplante “Alm.” Hjortetrøst er den eneste vilde repræsentant for denne overvejende sydamerikanske slægt i Danmark.
* Skræppe-Brodfrø (Xanthium strumarium)
Nye fund på Køstrup fyldplads (28) og Svanninge komposteringsplads (32) (begge BKS). Mangler på Østfyn (31) og Ærø (33).
* Nigerfrø (Guizotia abyssinica)
Adskillige nye fund af denne tiltagende fuglefrøplante fra det østlige Afrika, der 1. gang blev noteret som indslæbt til Danmark i 1927: Vejlby losseplads og Køstrup fyldplads (begge 28), Stige Ø fhv. losseplads, ved DSB’s lastecentral i Odense (nær baneterrænet) og ved Kvik Køkkencenter i Dalum (alle 29), Kerteminde fyldplads, komposteringspladsen på Munkebo fyldplads og Årslev Kommunes jorddepot (alle 30), jordbunker i den fhv. grusgrav ved Hjulby og ved Ryslinge genbrugsstation (begge 31) samt jordbunker på Svanninge komposteringsplads og Svendborg fyldplads (begge 32) (alle som én BKS). Hvis vi andre også må bidrage: Hertil en jordbunke på et ruderat ved Bynkel (31) (HT). De ganske smukke gule blomster når ikke altid at springe ud på vore nordlige breddegrader – således slog blomstringen fejl ved Bynkel (konstateret 13. oktober), hvorimod en mere solbeskinnet bestand på Munkebo fyldplads kunne iagttages i blomst på ekskursionen den 19. september (DBF/FS & HT). 40 fund i Danmark til 1961, men 1. gang taget i Fyns Amt mellem Assens og Torø Huse (28) i 1966 – og herefter hidtil kun 2 fund på Langeland (34) i 1984 (Lohals og Henninge (begge 34) (HN)). “Niger” på engelsk – burde på dansk måske snarere hedde Selassiéfrø qua det latinske artsnavn (Abessinien er langt Ø f. Niger!) – savnes nu kun fra Ærø (33).
* Have-Malurt (Artemisia absinthium)
Nye fund på det braklagte Hesselbjerg på den hindsholmske Langø (30) med fx Tjærenellike, Dværg-Perikon og Stribet Kløver samt på Svendborg fyldplads (32) (begge BKS) – dog angivet fra Hindsholm af Sv. Andersen. Hovedudbredelsen må dog stadig siges at være egnen omkring Helnæs Bugt (28/32). Preben Nielsen, redaktionsmedlem af FYNSK NATUR, har omtalt denne gamle lægeplante indgående i Kjerteminde/Munkebo Avis.
* Oktobermargerit (Leucanthemella serotina)
Naturaliseret bestand af denne sentblomstrende sydøsteuropæiske art på vejkanten ved Prinsevej lige Ø f. Hagenskov (28) (BKS) – tidligere bemærket og samlet her af HT, men siden druknet i rod. Dyrket i Botanisk Have i København i 1804 og måske siden i fru godsejer Britta Schall-Holberg til Hagenskovs park?! Hidtil set i ét jysk TBU-distrikt og 5 sjællandske.
* Pragt-Røllike (Achillea filipendulina)
Denne oprindeligt vest- og centralasiatiske, udbredte haveplante er set på jordfyld i Kohave ved Kerteminde (30) (BKS). Omtalt som en dyrkbar staude fx i “Frilands-Blomstergartneriet” (N. Kjærbølling 1843). Hidtil set i ét jysk TBU-distrikt og 2 sjællandske, ligesom arten også i Storbritannien kun sjældent forvildes.
Kær-Fnokurt (Cineraria palustris ssp. congesta) (X (A))
Denne ubestandige, gulblomstrede urt havde tilsyneladende et dårligt år i 1999: Næsten alle ældre angivelser blev forgæves forsøgt genopstøvet (FA/HT), og arten blev kun set 4 steder: Ejby gamle teglværk ved Odense (29) (HT & JBr) – set her 1993-1999 (JBr), på Bispeeng ved Odense (29) (HT), i kanten af en nu vandfyldt rådstofgrav ved Hudevad (30) (OR) og i et kær domineret af Næb-Star i Skånemose ved Håstrup (32) (FA/HT). Ved det fhv. teglværk blev 6. juni kun set ca. 200 blomstrende ex. i graven, ligesom arten ikke fandtes på en nærliggende lokalitet ved Odense Å (måske forsvundet her pga. tilgroning med Bredbladet Dunhammer – ellers også set her 1993-1998 (JBr)). På Bispeeng blev 1. juni set ca. 20 rosetter, 4. juli 40 blomstrende på forskellige stadier og 6 vegetative ex. med fx Alm. Rapgræs, Butblomstret Sødgræs og Knæbøjet Rævehale. I Skånemose blev 1. juni set 18 blomstrende +/-spinkle ex. på alle fænologiske stadier fra før udspring til fuldt afblomstret (sidst set her i 1984 (FA/EV)). Artens biologi er et oplagt specialeprojekt – er Kær-Fnokurt altid énårig?
Smalfliget Brandbæger (Senecio erucifolius) (V)
Ét ex. af denne meget sjældne, i Danmark udpræget sydlige art som nyt fund på overdrevet i den sydlige del af Gulstav Mose (34) (FVF/SFH). På det nærliggende, plejede strandoverdrev ud for Gulstav Vesterskov (34) findes stadig en stor bestand med fx Strand-Loppeurt (HT). I nyere tid er arten også set i selve Gulstav Vesterskov (HN). Hovedudbredelsen i Fyns Amt er indiskutabelt det sydligste Langeland, hvad allerede M.T. Lange antydede i 1860.
Strand-Loppeurt (Pulicaria dysenterica) (X)
Nye fund 3 steder på Ærøs sydkystklint ud for Bregninge (33) med pæne bestande (FA/LK; HT) hhv. i en vejgrøft på Tåsinge (nær 8.7 km-pælen V f. hovedvejen) med en rigt blomstrende tæt bestand (VD/HT). Et interessant genfund er der for Gulstav Mose (34), hvor ét ex. er set mod NV (FVF/SFH) – sidst set i området i 1983, men muligvis mod SV (DB & OKr). Nye delbestande er set ved en markvej i Tværby Mark på Ærø (33) (HT) foruden ved Kertemindevej i Mullerup (30), hvor arten også er set i grøften Ø f. vejen (BKS) – optalt til ca. 50 blomstrende ex. (hertil vegetative ex.) (HT & NKP). Der er dog langt flere individer i grøften V f. vejen.
Gul Evighedsblomst (Helichrysum arenarium)
Genfund af stabile bestande: På Flyvesandet (29) stadig en lille bestand med ca. 40 blomstrende ex. ud over de vegetative (HT). Dernæst på Fyns Hoved (alle 30) stadig ved Hulvejen ved Korshavn med Liden Museurt (sjælden på Hindsholm) – også ved Sandvejen ibidem (begge BKS). Hertil stadig en lille bestand mellem Sabbesborg Klint og gravhøjen (BKS) (sidst OB 1998) samt endnu et flot tæppe på Fyns Hoveds Yderhoved (FU/HT). Den velkendte bestand i sommerhusområdet Alpehau synes derimod i fortsat tilbagegang – ikke så underligt, idet arten for 10-20 år siden hér blev høstet i sække (GGJ & PGJ)!
Grenet Bakketidsel (Carlina vulgaris ssp. intermedia)
Ny for Fyn i en grusgrav ved Grønneskov (31) (PoR). Et i Skandinavien udpræget sydligt taxon med svagere og kortere bladtorne end nominatarten.
Ager-Tidsel (Cirsium arvense)
Ét hvidblomstret ex. ved Gråbrødreklostret ved Jernbanegade i Odense (29) – senere bortluget (BKS). Samme farvevarietet er set på Hellebjerg S f. Sædballe Fredmose (34) (FA/AE).
* Marietidsel (Silybum marianum)
Nye fund på Køstrup fyldplads og på vel ulovligt jordfyld i strandrørsumpen ved Torø Huse (begge 28) (begge BKS) samt på Munkebo fyldplads (30) (DBF/FS & HT) (BKS også 1998) og på Sandholts-Lyndelse kulturlosseplads (32) (BKS). Plantens indholdsstoffer er leverstimulerende og bruges fx som et middel mod forgiftninger med Snehvid Fluesvamp (iflg. Per Mølgaard, DBF’s tidligere formand, skal midlet dog tages senest én time efter indtagelse af svampen! – FYNSK NATUR fraråder eksperimenter). Oldemors bondehaveplante, opkaldt efter de hvide felter på bladene (“Mariæ mælk”), indgår også i kosttilskudsproduktet Siliverin. Arten findes på alle 7 Kanariske Øer – fx set på Fuerteventura og Tenerife i 1999 (begge HT).
Fjer-Knopurt (Centaurea phrygia ssp. pseudophrygia) (A)
Bestand ved Hestehavevej nær Gestelevvej V f. Ringe (31) (BKS). Allerede Hornemann nævnte Ringe som lokalitet for arten, og der er siden gjort adskillige fund på egnen omkring denne by – fx er der i 1897 belæg fra Bolteskov, der utvivlsomt er samme lokalitet som den recente. Stadig pæne ex. på vejskrænten ved Nybygdgårde (32) endnu 30. juni før blomstring (HT & NKP).
* Orange Høgeurt (Hieracium pilosella x aurantiacum)
Ny for Fyns Amt i græsplænen ved den pt. lukkede restaurant Næsbyhoved Skov (29) med forældrearterne Håret og Pomerans- Høgeurt (BKS). Den sjældne krydsning er ofte intermediær mellem forældrearterne, men kan i øvrigt have habitus og kronfarve, der snart nærmer sig den ene af forældrene, snart den anden (J.C. Schou i URT 1996:3 med foto fra en grusgrav i Hobro).
Hundesalat (Leontodon taraxacoides)
Også i det sydlige kalkkær ved Arreskov Sø (32) med fx Sump-Hullæbe og Spidspuklet Vokshat (AFD) – ligesom på den nordlige lokalitet (HT), hvor Hundesalat dog er langt hyppigere (mod S blev kun 4 blomstrende ex. set). Som genfund i tusindvis på strandoverdrevet Måle Strand og på grøftekanter i Sadelmagermose foruden en tæt klynge helt mod nord i Langemose (alle 30) (alle FA/HT & NKP). Stadig også en stor bestand med Eng-Ensian i Gråsten Nor (HT).
* Saflortidsel (Carthamnus tinctorius)
Flere nye fund af denne ekspanderende fuglefrøart (samt af og til haveplante) med rødorange blomster: Køstrup fyldplads (28), ved en mødding ved en gård på vejen Hestehaven nær Hollufgård ved Odense (29), Kerteminde fyldplads (30), Munkebo fyldplads (30), Årslev Kommunes jorddepot (30), Klintholm losseplads (31), ved Brobyværk genbrugsstation (32) på jordfyld med Farve-Gåseurt og Grøn Skærmaks, Svanninge komposteringsplads (32) og Svendborg fyldplads (32) (alle BKS). Sydvestasiatisk art, der bruges som safranerstatning. Hidtil kun belæg fra 2 lokaliteter i Fyns Amt: Svendborg (32) ca. 1890 og et ruderat i Henninge (34) 1989 – dog tidligere set på Nordøstfyn (30) (BKS). Savnes dermed kun fra Ærø (33).
* Stolt Kavalér (Cosmos bipinnatus)
Nye fund af denne normalt pink-/gulblomstrede kurvplante: Munkebo fyldplads (30) (BKS) incl. ex. med hvide randkroner (DBF/FS & HT), Årslev Kommunes jorddepot (30) (BKS), Svanninge komposteringsplads (32) (BKS), Ærø fyldplads i Tranderup Mark (33) (HT) og Kædeby fyldplads ved Helsnedvej (34) (BKS). “Mexikansk Asters” blev dyrket i Botanisk Have i København i 1803, men først fra 1920’erne var den almindeligt udbredt i danske haver (den sønderjyske medforfatters yndlingsblomst som barn). Ny for Nordøstfyn (30) og Sydfyn (32) – og savnes dermed kun fra Vestfyn (28) samt Nord- og Midtfyn (29) blandt de fynske TBU-distrikter.