1998#3: Floristiske fund fra Fyn 1997 del 1

 

1. del: Ulvefødder til Skærmplanter

 

Ved DBF Fynskredsens Fredningsudvalg (Toni Reese Næsborg, Per
Rasmussen, Bo K. Stephensen og Henrik Tranberg (ansv.))

Endnu et nyt år er oprundet, og det er tid at meddele det svundne
års floristiske resultater. Omstående præsenteres et udpluk af
interessante fynske plantefund – især fra 1997. Oplysningerne
er registreret i Lokalitetsregisteret under Dansk Botanisk Forening
(DBF), Fynskredsen, og vil fx blive anvendt ved den botaniske
værdisætning af naturlokaliteter i Fyns Amt. Der indgår bl.a.
fund fra DBF’s nye kortlægning af Danmarks flora (Atlas Flora
Danica) og Orkidégruppen Orchidania samt Fyns Amts naturovervågning
og naturtyperegistrering. Hvis ikke andet nævnes, er fundene fra
1997. En liste over meddeleres initialer bringes nedenstående.

Er dine fund ikke med her, bedes du sende/ringe dem til undertegnede
– så kommer de måske med i årsrapporten for 1998! Størst interesse
har naturligvis distriktsnye fund samt nye fund eller genfund
af sjældne arter – herunder optællinger af disse. Usædvanlige
bestande, pludselige lokale masseforekomster osv. af hyppigere
arter kan også have interesse. En rimelig grad af hemmelighedskræmmeri
vil blive accepteret i særlige tilfælde.

Tallene 28 til 34 dækker i det følgende de topografisk-botaniske
undersøgelsesdistrikter, der udgør Fyns Amt: 28 Vestfyn, 29 Nord-
og Midtfyn, 30 Nordøstfyn med Hindsholm, 31 Østfyn, 32 Sydfyn
med det meste af Øhavet, 33 Ærø samt 34 Langeland. En “*” foran
artsnavnet betyder, at den pågældende art ikke er oprindeligt
hjemmehørende i Danmark.

En summarisk gennemgang af omstående fund er meddelt prosaisk
i URT 1997:4. Siden den alt for tidlige deadline for indlægget
i URT er dog indløbet yderligere meddelelser om fund.

 

Finderliste

AGP Anne Grimsbjerg Pedersen, AS Annita Svendsen, BB Buster Bruun,
BiB Birgitte Blahaut, BKS Bo Krusborg Stephensen, BL Birgitte
Laursen, CR Charlotte Rye, EE Erik Ehmsen, EJ Erling Jensen, EK
Else Karlog, EV Erik Vinther, EW Erik Wessberg, EØA Else Østergaard
Andersen, GF Gudmund Fajstrup, HA Hans Arup, HL Heine Laursen,
HN Henry Nielsen, HS Henrik Staun, HT Henrik Tranberg, ILJ Inge
Lise Jensen, JB Jørgen Brøndum, JLC Jonna Lund Christensen, KDJ
Kurt Due Johansen, KO Karin Olesen, LC Lars Christiansen, LH Lars
Hansen, LK Lone Kristensen, LM Lene Madsen, LOK Lars Ole Kæhlershøj,
LS Lotte Sander, MB Mogens Brøndsted, MMS Mads Meilandt Sørensen,
MT Mads Tange, NHN Niels Henrik Norsker, OB Otto Buhl, PMJ Palle
Moreau Jørgensen, PoR Poul Rafner, PR Per Rasmussen, PRS Per Rasmussen
Sønnichsen, PS Per Stidsen, TB Torkil Bruun, TH Thomas Hammer,
TRN Toni Reese Næsborg.

 

AFD1 Atlas Flora Danica 27. april 1997 (EE, EF, HT, JLC, LOK,
OB, TRN), AFD2 Atlas Flora Danica 23. august 1997 (EE, HT, LOK,
OB, TRN), DBF Dansk Botanisk Forenings ekskursioner (med angivelse
af leder(e)), FA Fyns Amts naturovervågning og naturtyperegistrering
(med angivelse af inventør).

DBF Fynskredsens Fredningsudvalg

Henrik Tranberg
Bülowsvej 4
5230 Odense M
Tlf. 6613 2541

 

Ulvefodfamilien (Lycopodiaceae)

Femradet Ulvefod (Lycopodium annonitum)

2 bestande tæt på hinanden som nyt fund i skoven Grøften ved Krengerup
(28) (PoR). Endvidere på brinken ud mod Storebælt i Fredskov syd
for Lundeborg (31) med fx Bjerg-Perikon og Mark-Tusindgylden.
Forekomsten blev nyfundet i vinteren 1997 som visne skud, men
senere på året grønnedes planten (PoR).

Alm. Ulvefod (Lycopodium clavatum)

Nyt fund på skrånende terræn med unge, spredte grantræer i Fjællebro
Holt ved Glamsbjerg (28) (PoR) foruden 2 nye bestande tæt på hinanden
i den sydligste del af skoven Grøften ved Krengerup (28), hvor
den i 1996 blev nyfundet andetsteds på en skovvej mellem unge
graner (PoR).

 

Padderokfamilien (Equisetaceae)

Elfenbens-Padderok (Equisetum telmateia)

På kystskrænt ved Knæet på vestsiden af Horneland (32) (FA/TH).
Belæg i Dansk Herbarium fra “Horneland” 1932 er næppe fra denne
afsides lokalitet? Endnu ikke fundet på Langeland.

 

Slangetungefamilien (Ophioglossaceae)

Slangetunge (Ophioglossum vulgatum)

Nyt fund med ca. 50 pæne ex. i gammel digegrav ved Damsbo Strand
(32) (FA/HT). 1000’er af små skud i den fåregræssede lavning syd
for toiletskuret på Å Fed ved Brydegård (28) (FA/HT). Også mod
vest og øst på Å Fed findes arten rigeligt, således at lokalitetens
samlede bestand er den største i Fyns Amt.

 

Kongebregnefamilien (Osmundaceae)

Kongebregne (Osmunda regalis)

Overraskende genfund i en grøft i en birkeskov ved Egebjerggård
(28) (LC) – en grøft, der engang var med til at dræne “Storskovmose
ved Einsiedelsborg”, en af Fyns klassiske botaniske lokaliteter.
Sidst set under DBF’s ekskursion til Nordfyn i 1920, i hvilken
forbindelse lederen, kgl. operasanger Knud Wiinstedt, i 1953 skrev
i sin TBU-afhandling om karsporeplanterne: “En stor Bevoksning
fandtes ved Egebjerggaard paa Nord-Fyn i en Cladium Mariscus-Sump,
men da denne sidste Plante blev affræset, maatte Kongebregnen
ogsaa forsvinde.” Kongebregnen (men ikke Hvas Avneknippe) overlevede
altså mosen, men prognosen for arten er meget ringe pga. de spinkle
chancer for en foryngelse af bestanden. Sidste: Ved nærmere eftertanke
er den majestætiske bregne dog set i samme område i en udtørrende
birkesump i 1981 (FA/LM & NHN).

 

Fjerbregnefamilien (Athyriaceae)

Bægerbregne (Cystopteris fragilis)

I afskrællet tørvejord i det naturplejede område i Snarup Mose
(32) (EØA). Der er belæg i Dansk Herbarium fra Stenstrup i 1859
og fra Snarup i 1941. I Tange Top ved Snarup Mose blev den sidst
set i 1939 (foto ved Egon Aarestrup på side 61 i Flora og Fauna
fra 1940 hos Anton Mikkelsen: De fynske Karsporeplanter. Pteridophyta).
Seneste fynske fund synes at være H.C. Hansens ved Kværndrup i
1948. De fleste fund i Fyns Amt er fra stengærder – og de fleste
fund har rundet eller runder snart de 100 år.

 

Mangeløvfamilien (Aspidiaceae)

Guldskæl-Mangeløv (Dryopteris affinis coll.)

På glimmersand i en skov ved Middelfart (28) (LC). 1. fund i Fyns
Amt af denne sjældne bregne, der kun kendes fra et par andre steder
i landet. Bestemmelsen er verificeret af bregneeksperten Benjamin
Øllgaard, Aarhus Universitet.

Butfinnet Mangeløv (Dryopteris cristata)

Nyt fund i Inddæmningen ved Nakkebølle (32) (FA/HT). Et hidtil
upåagtet fund (erkendt på foto) er gjort i 1981 i den tidligere
Viesø ved Turup (28) (FA/BiB & CR). Det første belagte fund fra
Vestfyn blev gjort ved Assens i 1886.

 

Ranunkelfamilien (Ranunculaceae)

Engblomme (Trollius europaeus)

Det enlige ex. i Odense Ådal ved Stenløse (29) fik i 1997 lov
til at beholde ca. 5% af sine 64 blomstrende skud (PMJ), så der
er lys forude.

Svovlgul Anemone (Anemone nemorosa x A. ranunculoides)

Nyt fund med ca. 25 skud i den skovklædte Skelmose ved Gudme (31)
(PoR). Hertil det længe ventede genfund i Fiskeskov syd for Tiselholt
(31), hvor det vrimler med begge forældrearter (Gul og Hvid Anemone).
Af hybriden blev set ca. 150 blomstrende planter (PoR). Sidst
set af Bodil og Morten Lange i 1978. Endvidere stadig i Vejstrup
Ådal, hvor de fleste individer findes på nordbredden (31), men
der er desuden få planter på sydbredden (32) (begge PoR). Endelig
forvildet fra have til græsklædt hegnskant ved andedam i Remset
ved Ny Stenderup (32) (AFD1).

 

Porsfamilien (Myricaceae)

Mose-Pors (Myrica gale)

Nyt fund af lille, men endnu livskraftig bestand i lysåben, udtørrende
birkesump i Fjællebro Holt ved Glamsbjerg (28) med fx Hedelyng
og Klokkelyng (PoR). Der resterer kun få pletter med Tørvemos
(Sphagnum). De fleste ældre fynske fund er fra området mellem
Krengerup og Glamsbjerg, hvor den eftertragtede art da også har
en af sine 2 andre recente forekomster. En del nyere fund skyldes
udsætning, der i biologisk forstand må betragtes som uheldig (det
var det mildeste udtryk, vi kunne finde for denne form for floraforfalskning!).

 

Nellikefamilien (Caryophyllaceae)

Brudurt (Herniaria glabra)

Nye fund mellem brosten på rådhuspladsen i Munkebo samt med en
pæn bestand i grusgraven ved Nyhave nær Kappendrup (begge 30)
(begge BKS). Hertil på en stensætning ved Gråbrødre Plads i Odense
(29) (TRN) – kendt fra Odense siden 1865. På Sinebjerg Strand
(32) blev arten set i blomst såvel den 3. maj som den 16. september
(HT). Denne spinkle gulgrønne art kan optræde som såvel sommer-
eller vinterénårig som to- eller flerårig.

Skov-Fuglegræs (Stellaria neglecta)

På nordvendt jordvold under levende hegn ved Render Skovhaver
(29) (HT). I mængde i Holeskov (29), hvor stævningsskovens underskov
blev fældet i vinteren 1996/1997 (HT & LS). Der er kun få ældre
fund fra distrikt 29. Endvidere 2 steder ved Stokkebæk (31) (PoR).

Tjærenellike (Lychnis viscaria)

Hvidblomstrede ex. i Jordløse Bakker (32) (TRN). Nye fund fx ved
Augustenborg i Frøbjerg Bakker og på Ørsbjerg Knold (begge 28)
(begge FA/ILJ).

Dag-Pragtstjerne (Silene dioica)

Hvidblomstrede ex. ved Holmskov (31) (HT). “Var. expallens” kendes
på Østfyn også fra Langtved Skov (M.L. Mortensen), ligesom den
angives som ikke sjælden i d. 31 af Svend Andersen.

Strand-Nellike (Dianthus superbus)

Stadig på strandengen nær Charlottenlund Skov ved roden af Hals
Odde (29), men kun 23 blomstrende ex. – sidst set i 1984 (FA/HT,
KDJ & PS). Vel kendt herfra siden ca. 1800 (“Odense Fjord” hos
Hornemann 1806). Stadig hvidblomstrede ex. på Østerø (31) (HT).

 

Portulakfamilien (Portulacaceae)

*Vinterportulak (Claytonia perfoliata)

Pæn bestand på græseng ved Dalby Bugt og meget stor bestand på
halmplads ved samme bugt. På Hindsholm også nye fund ved Bogensøvej
118 samt Langøvej 602 under fyrretræer på en sommerhusgrund (alle
30) (alle BKS). Ligeledes bl.a. under fyrretræer ved industrianlæg
ved Nonnebo og i jordbunke i råstofgrav over for Nyhave ved Kappendrup
(begge 30) (begge BKS). Ikke tidligere registreret fra Nordøstfyn!
I Hårby (28) vrimler den alle steder, men mod sydvest er den også
udbredt langs vejkanter og deslige (TRN). Hertil genfund for Odense
(1. gang set af Anton Andersen i 1909) ved Kragsbjerg Plejehjem
(29) (LOK) hhv. stadig under fyrretræer på Volkeshøj ved Faldsled
(32) (BB).

Det er ikke kun samfundet som sådan, der amerikaniseres: Også
naturen, samfundets vugge, koloniseres af spredningsaggressive
arter som Vinterportulak. Fra planteskole til have og derfra fx
til grusgravene med jordfyld – eller vice versa. Vinterportulak
kendes dog endnu ikke fra Langeland.

Liden Vandarve (Montia verna)

Nyt fund i form af pæn bestand ved stengærde på Måle Strand (30)
(FA/HT, & BKS). Genfundet som fåtallig i kreaturveksel i Gardersø
ved Føns (28) (HT) (sidst 1933, “Føns Vig”) og på østvendt dige
i Vestermade ved roden af Hindsholm (30) (BKS) (sidst 1953, “Mesinge”).

*Vild Portulak (Portulaca oleracea ssp. oleracea)

På affaldsplads ved kirkegården i Birkende (30), antagelig indslæbt
med frø (BKS). Ny for Nordøstfyn. Portulaca oleracea er i Fyns
Amt hidtil kun kendt som ukrudt i en have i Nørre Esterbølle (belæg
1955, H.C. Hansen) hhv. ved Odense Havn (få ex. set af Svend Andersen
i 1913) (begge 29).

Salturtfamilien (Chenopodiaceae)

Drue-Gåsefod (Chenopodium botryodes)

Nye fund i Reservatet ved Gyldensten (29), syd for Holckenhavn
Bugt (31), ved Bøjden Nor (32) samt ved pumpestationen ved Rudkøbing
Vejle og ved Køllenor (begge 34) (alle FA/HT). Også nyt fund i
Søen ved Midskov (30) (FA/HT, & BKS) – dog tidligere set i Flasken
nærmere Dalby Bugt (HT 1989). Genfund på Agernæs ved Helnæs (28)
(sidst Svend Andersen 1918) og ud for Vemmenæs Strandskov på Tåsinge
(32) (sidst DBF 1956) (begge FA/HT). Hertil i tusindtal ved Stenagergård
på halvøen Skoven (30) (FA/HT, & BKS) – sidst set officielt under
DBF’s jagt på Krybende Sumpskærm i 1964.

Ruderale forekomster ved Rifbjerg Strand (34) på bålplads i græsmark
med fx Sort Natskygge (FA/HT) samt på ryddeplads ved Gulstav (34)
med fx Kantbæger og flere andre arter af Gåsefod (HT). Verden
er af lave, når en rødlisteart optræder så aggressivt – nu bliver
den da også taget af, dersom Rødliste “1995” ellers nogensinde
udkommer! Overraskende er det dog ikke, at Drue-Gåsefod med sin
rigelige frøproduktion optræder som kolonisator ligesom de andre
gåsefødder.

*Mur-Gåsefod (Chenopodium murale)

På blottet jordbund på byggegrund ved Langøvej på Hindsholm (30)
og på en sydvendt skrænt sammesteds (BKS). Klarede tilsåning med
græs (især Alm. Rajgræs) ved møllen ved Johannes Larsen-museet
(30) (BKS). Set i Kerteminde af Anton Andersen allerede i 1893.
Ikke set på Ærø siden forrige århundrede, hvor Johan Lange så
arten i Marstal.

Stilket Kilebæger (Halimione pedunculata)

Genfund på Vestermade ved roden af Hindsholm (30) (BKS) (vel identisk
med Otto Møllers fund ved Midskov i 1893) og ved Ramshøj ved Ristinge
Nor (34) (FA/HT) (sidst 1954).

Tangurt (Bassia hirsuta)

Nye fund i tangsumpe ved udløbet af Horne Mølleå (4 ex. foruden
ét på den tilgrænsende salteng), ved Lehnskov Strand (14 ex.)
(HT), ved slusen ved Vornæs Vejle på Tåsinge (over 100 ex.) og
ud for Vemmenæs Færgegård ligeledes på Tåsinge (6 ex.) (alle 32)
samt ét ex. ud for småbådshavnen ved Klæsøgårde ved Lindelse Nor
(34). Hertil endnu 3 nye fund på Tåsinge (alle 32) i form af ca.
300 ex. især ved gammel grøft på den vestligste af strandenge
ved Stjovl, 2 ex. i gammelt spor nordøst for Stjovl Havn og 30
ex. i gammel lo på Færgeodde øst for Vemmenæs samt mange ex. i
gammel lo i Mellemmose på Bågø i Lillebælt (28) og ét ex. på strandvold
nær spidsen af Erikshale ved Marstal (33) (alle bortset fra ved
Lehnskov Strand FA/HT). Desuden genfund med over 30 ex. i tangsump
syd for Skovballe også på Tåsinge (32) (FA/HT) (sidst 1913 i TBU-herbariet).

Som det ses, er Tangurt mere eller mindre fåtallig på de nye lokaliteter.
Men den spreder sig uden tvivl stadig og har gode kår med den
forøgede tangophobning langs de fynske kyster. Hvis arten bibeholdes
som sjælden på Rødlisten, er der noget galt med kategorierne.
Flere veletablerede bestande er således tusindtallige – fx på
Østerø (31) (især ud for Østerø Sø) og den lille ø Odden ved Hjortø
(32), hvis saltpander i eftersommeren farves røde af Tangurt.
Kraftig tilgroning kan Tangurt dog ikke klare – ved Rifbjerg Strand
nord for Rudkøbing (34), hvor græsning er ophørt, blev arten sidst
set i 1986.

*Russisk Sodaurt (Salsola kali ssp. ruthenica)

Indslæbt, måske med østeuropæisk jern, til jordbunke i havneområdet
ved Lindø Stålskibsværft (30) (BKS). Ny for Nordøstfyn og 8. kendte
fund på Fyn, idet de tidligere fund fordeler sig på 2 i Odense
(29) (1913, 1932), ét i Nyborg (1924) samt 4 i Svendborg (1907,
1914, 1932, 1933) – alle med belæg. Underartens naturlige udbredelse
er på centralasiatiske, pontiske og mediterrane sandstepper.

*Væggelusfrø (Corispermum leptoterum)

Indslæbt til jordbunke ved Lindøalléen (30) (BKS) som ny for Fyns
Amt. Hansen & Pedersen skriver i TBU nr. 35 (Botanisk Tidsskrift
1968) om denne art: “Therofyt, der efter Aellen i Flora Europaea
er hjemmehørende i Sydfrankrig og Italien, iøvrigt indslæbt til
Belgien, Holland og Tyskland. Den er naturaliseret i indsande
og på flodsand ved Rhinen, og i Brandenburg og Pommern optræder
den som ekspansiv jernbaneplante; den er ligeledes naturaliseret
i klitter langs den tyske og polske Østersøkyst fra Warnemünde
østpå. – I Danmark er den påvist på ruderater i København 1937,
ved Esbjerg Havn 1947 og Nakskov Havn 1955.” Hertil kommer nogle
senere østdanske fund foruden Stephensens.

 

Amarantfamilien (Amaranthaceae)

*Hvid Amarant (Amaranthus albus)

I have ved Ørbækvej i Gislev (31) (BKS), bl.a. sammen med Opret
Amarant og Bynke-Ambrosie. Her har uden tvivl været fuglefrø på
spil. Herbariseret på Østerø i 1934 som 1. fund på Østfyn. Mangler
på Vestfyn, Nordøstfyn og Ærø.

*Rævehale-Amarant (Amaranthus caudatus)

Årslev Kommunes jorddepot (30) sammen med fx Top- og Opret Amarant
– formentlig indslæbt med hønsefrø (BKS). Ny for Nordøstfyn.

 

Syrefamilien (Polygonaceae)

Liden Pileurt (Persicaria minus)

På udtørret bund i Bødkerdammen i Kræmmerhaven ved Holstenshus
(32) (HT & PR). Formentlig en stærkt overset art.

*Kæmpe-Pileurt (Fallopia sachalinensis)

Store bestande omkring Møllebækken ved Kogtved Strand (32), ligesom
denne aggressive art er ved at invadere den gamle Kogtved Vandmølle
(32), der er under sørgeligt forfald (HT). Ny for Sydfyn. I TBU-arkivet
hidtil kun kendt fra belagte fund på Vestfyn (Kongebroskoven,
uden år) og Langeland (Helletofte, Henry Nielsen 1984).

 

Hindebægerfamilien (Plumbaginaceae)

Engelskgræs (Armeria maritima s.lat.)

Enkelte ex. med hvide blomster på strandoverdrevet ud for Højbjerg
på Langø (30) (FA/HT, & BKS), ved vejen Rajgræsset i Langøs sommerhusområde
(30) (BKS) og på strandoverdrevet ud for Nyborg Stadion (31) (FA/HT).

Lav Hindebæger (Limonium humile)

Genfund på Monnet på Tåsinge (32) mod sydøst (FA/HT). Angivet
herfra af H.C. Hansen i 1930. I distrikt 32 fandt kun det herbariebelagte
fund fra Knoldbugten ved Dyreborg nåde for TBU-kortlægningen i
1943 – næppe i overensstemmelse med sandheden!

Tætblomstret Hindebæger (Limonium vulgare)

Nyt fund mod nordvest ved Køllenor på Langeland (34) med mindst
25 blomstrende ex. (FA/HT). Kan dog omfattes af Rostrups angivelse
fra kysten vest for Karlseje i 1904.

 

Perikonfamilien (Hypericaceae)

Smuk Perikon (Hypericum pulchrum)

Nyt fund på vejskrænt i Kræmmerhaven ved Holstenshus (32) (HT
& PR).

 

Lindefamilien (Tiliaceae)

Storbladet Lind (Tilia platyphyllos)

2 gamle ex. i krattet med Ellen Marsvins Tjørne i den indre del
af Thurø Overdrev (32) (FA/HT). Måske såede Fru Ellen MarSvin
(FEMS jvf. damens initialer på Thurø Kirke) lindetræerne sammen
med tjørnene, da hun tabte Thurø til Christian IV i kortspil?
Fra selve Thurø Overdrev (ikke Thurø Østerskov) synes sidste angivelse
at være Ove Paulsens fra DBF’s ekskursion i 1919 (“indre del af
Fælleden og nærved Østerskovens Sydrand”). “Et gammelt, noget
knudret og smaabladet Træ” er muligt det samme som i dag, men
botanikerne er skiftet ud. Nogen må dog have bemærket disse aldrende
træer i mellemtiden!?!

 

Katostfamilien (Malvaceae)

Rosen-Katost (Malva alcea)

Ét ex. ved Fænøsund mellem skov og P-plads (28) (HT) – kendt fra
Teglgård ved Middelfart siden 1883. Fåtallig på strandvold øst
for Sparretorn på Fønsskov (28) (FA/HT). Kendt fra Føns siden
1870 (belæg) og angivet fra Føns Odde af S.M. Rasmussen. Fund
på Fønsskov efter 1980 kendes også længere ude på halvøen: Ved
Gammelgård og Mosegård – på bæltsiden ligesom det måske nye fund.

 

Violfamilien (Violaceae)

Alm. Stedmoderblomst (Viola tricolor ssp. tricolor)

På dæmning ved Løkkeby (34) (TB). Synes at være en sjælden plante
på Langeland i dag? Morits-Andersen angav den omkring 1900 som
temmelig almindelig til hist og her incl. flere steder på øens
sydlige halvdel. Der oplyses dog kun om 3 konkrete lokaliteter
i TBU-arkivet: Rudkøbing (1889), ved Keldsnor (1903 og 1984) (alle
3 fund med belæg) samt Hønsebjerg ved Lohals (litteraturangivelse
fra 1906).

Korsblomstfamilien (Brassicaceae)

Skov-Springklap (Cardamine flexuosa)

Langs hovedskovejen mellem Fjællebro Holt og Glamsbjerg Hegn (28)
(PoR). Fra Vestfyn hidtil kun noteret fra Hindsgavl i 1907 af
Anton Andersen. Endvidere i vældpræget sti på granplantage i Damsbo
Skov (32) (TRN).

*Gyldenlak-Hjørneklap (Erysimum cheiranthoides)

På affaldspladsen ved Fraugde Kirke (30) (BKS). Ny for Nordøstfyn.
Mangler blandt TBU-distrikterne i Fyns Amt nu kun på Ærø.

*Stivhåret Vejsennep (Sisymbrium loeselii)

Genfund på baneterræn i Nyborg (31) (BKS), hvor den sidst blev
taget i 1934 af Svend Andersen. Angives at være en art under udbredelse
via jernbanenettet, men det går åbenbart langsomt?! Hvad man jo
ikke længere kan sige om DSB’s tog.

*Randhåret Vinterkarse (Barbarea intermedia)

På Stige Ø fhv. losseplads (29) (BKS). Belæg i Dansk Herbarium
fra “Odense” (29) i 1866 hhv. 1956. Hertil en angivelse af Anton
Andersen fra Pårup (29) i 1907. Mangler på Nordøstfyn og Ærø.

*Ager-Kål (Brassica campestris ssp. campestris)

Én blomstrende plante i have i det nordlige Kerteminde (30) (BKS).
Fra Nordøstfyn foreligger hidtil kun en angivelse fra Sdr. Nærå.
Arten synes at have lidt samme skæbne som Korn-Ridderspore og
Klinte – dog med den forskel, at Ager-Kål næppe kommer til at
opleve en renæssance via dyrkning i haver?

*Småskulpet Dodder (Camelina microcarpa)

Nyt fund på Ørnehøj ved Faldsled (32) (TRN).

*Sæd-Dodder (Camelina sativa)

Pæne bestande på Kertemindes fyldplads på Hindsholmvej (fx sammen
med Énårig Brudeslør (Gypsophila elegans) hhv. ved køkkenhave
i Tarup (begge 30) (begge BKS). På Nordøstfyn hidtil kun kendt
fra Kerteminde Havn (angivet af H.C.L. Hansen i 1895) hhv. fra
Mørkhøj Mark ved Nørre Søby (angivet af H. Eilstrup i 1920-21).

*Rundskulpet Karse (Lepidium neglectum)

På baneterræn i Nyborg (31) hhv. pæn bestand på banearealerne
ved Svendborg Banegård (32) (begge BKS). Synes at være en art
under udbredelse via jernbanenettet. Den kendte ruderatbotaniker,
eksilfynboen Finn Skovgaard, har i København fundet arten på baneterræn
i bl.a. Frihavnen og Glostrup. De fynske fund blev desværre angivet
som Tætblomstret Karse i URT!

*Liden Ravnefod (Coronopus didymus)

For 2. år i træk ved kantstenen langs et gruset fortov i Håstrup
(32) (KO) – sidste år ny for Fyns Amt. Optræder på sin fynske
lokalitet med en nedliggende vækstform.

*Takkeklap (Bunias orientalis)

Stor bestand på vejrabatter på Bågøgade i Skibhusene (29) (BKS).
Sidst set i Odense-området i Dalum i 1965 af stud. agr. J. Bertelsen,
så mon ikke han/hun gik på Dalum Landbrugsskole?! Der er dog flere
ældre fund fra Odense-området – bl.a. fulgt af H.C. Hansen ved
Tolderlund fra 1920 til 1946.

*Salatsennep (Eruca sativa)

Ved mur ved Fraugde Brugs (30) (BKS). Godkendt af Henrik Ærenlund
Pedersen, Botanisk Museum, som ny for Nordøstfyn. Der er ældre
angivelser fra d. 28, 29, 31 og 32.

 

Resedafamilien (Resedaceae)

*Gul Reseda (Reseda lutea)

Vejrabat i udstykningsområde på Kastanjevej i Langeskov (30) (BKS).
Ny for Nordøstfyn. Endnu aldrig fundet på Langeland.

 

Lyngfamilien (Ericaceae)

Klokkelyng (Erica tetralix)

Lille bestand i udtørrende birkesump i Fjællebro Holt ved Glamsbjerg
(28) med fx Hedelyng og Mose-Pors (PoR). Der resterer kun få pletter
med Tørvemos. Formentlig et nyt fund af denne i Fyns Amt stærkt
skrantende art. Endnu få sterile skud i birkeklædt næringsfattigt
kær i Bollelung ved Arreskov Sø (32) (AFD2).

 

Vintergrønfamilien (Pyrolaceae)

Liden Vintergrøn (Pyrola minor)

3 bestande langs skovveje i skoven Grøften ved Krengerup (28)
(PoR). Også set i Morud Skov (29) (PoR).

 

Snylterodfamilien (Monotropaceae)

Snylterod (Monotropa hypopitys s.lat.)

5 blomstrende ex. i bladfyldt grøft langs Rugårds Landevej i Morud
Hestehave (29) (HT & PoR). Også et nyt fund i skoven Enemærket
ved Millinge (32) (EØA) samt et genfund (ét afblomstret ex.) under
Bøg på skrænt i Helvedes Hule i Sollerup Skov (HT & PR) (sidst
PR 1988).

 

Kodriverfamilien (Primulaceae)

Skovstjerne (Trientalis europaea)

Nye fund på skrånende terræn med unge, spredte grantræer i Fjællebro
Holt ved Glamsbjerg (28) hhv. i nyplantning af Rød Gran nær lavning
med Tørvemos i Morud Skov (29) (begge PoR). Hertil lille bestand
under Dun-Birk og Tørst i lavning i Knagelbjerg Skov ved Holstenshus
(AFD2).

Samel (Samolus valerandi)

Nyt fund med 7 blomstrende ex. (hertil ca. 100 sterile skud) i
kanten af lille strandrørsump nord for Knoldbugten ved Dyreborg
(32) hhv. genfund med 10 blomstrende ex. i svagt saltholdigt rigkær
ved Noret ved Torø Huse (28) med fx Eng-Klaseskærm og Tandet Sødgræs
(begge FA/HT) – sidst set ved Torø Huse i 1960 af Alfred Hansen.

 

Stenbrækfamilien (Saxifragaceae)

Alm. Milturt (Chrysosplenium alternifolium)

9 ex. i Lundsgård Storskovs eneste vældparti nær Jomfruhøj (30)
(BKS). Også nær Davinde Bæk i Sanderumgårds parkagtige skov og
i væld ved bæk i Kalvehave ved Rønninge Søgård (begge 30) (begge
BKS). Arten synes sjælden på Nordøstfyn, men bør fx også kunne
findes i skovene ved Hverringe. Imidlertid synes den aldrig fundet
på Hindsholm!

Trekløft-Stenbræk (Saxifraga tridactylites)

På vejskrænt ved Søbjerg nær Sarup (28) med fx Grådodder (TRN).
Fra Vestfyn hidtil kun kendt fra Sønderby Klint (kendt siden 1886
og recent) og Bo Bakker (recent). Mangler stadig på Ærø.

Rosenfamilien (Rosaceae)

“Raunkiærs Brombær” (Rubus raunkiærii)

Mullerød ved Nældemose (28) (TRN). 1. fund af dette Hassel-Brombær
i Fyns Amt. Småarten, der bl.a. karakteriseres af næsten lige
så brede som lange, rosa kronblade, er en regionalart i det nordlige
tidligere Østtyskland og det sydøstlige nuværende Danmark med
dansk hovedudbredelse på Sydhavsøerne.

Æble-Rose (Rosa rubiginosa)

I kant af birkekrat ved Sct. Knuds golfbane på Østerø ved Nyborg
(31) (HT). Sidst angivet herfra af Svend Andersen. Også set ved
Østersjo på Lyø (32) (FA/HT).

Vellugtende Agermåne (Agrimonia procera)

14 blomstrende ex. i brynet af Ronæs Skov ved markvej (28) (HT).
Arten synes sidst set ved Ronæs i 1914 af Svend Andersen, i 1919
af M.P. Christiansen hhv. i 1922 af O. Hagerup – 3 anerkendte
botanikere.

Liggende Potentil (Potentilla anglica)

I lavning på Helnæs Made (28) (TRN). En af de mange spændende
arter, som Svend Auken ikke nåede at se under indvielsen af det
fredede areal i Helnæs Made. Arten holder sig åbenbart til ex-øer
og øer: Øvrige fund i d. 28 er fra de nuværende øer Fænø (1885),
Brandsø (1927) og Bågø (EW 1986) (alle med belæg).

*Rank Potentil (Potentilla recta)

På overdrev 1 km øst for Akkerup i Hårby Kommune (28) (FA/LK).
Også et nyt fund med en pæn bestand i råstofgrav syd for Hesthøjgård
ved Martofte på Hindsholm (30) (BKS). Endelig på en brakmark på
Illum i Helnæs Bugt (32) (TRN) – en af de øer, hvorfra Erik Wessbergs
ø-floraer desværre endnu savnes.

Glansbladet Løvefod (Alchemilla gracilis)

Så lykkedes det! En hjemmehørende Løvefod, der ikke er enten Glat,
Håret eller Gulgrøn Løvefod, er fundet i Damsbo Skov (32) (TRN).
Verificeret af Peter Frost Olsen, Aarhus Universitet. En sjælden
art i Fyns Amt, der imidlertid kun mangler at blive fundet på
Nordøstfyn.

 

Ærteblomstfamilien (Fabaceae)

Strand-Krageklo (Ononis campestris)

Skrænt på Sønderby Klint (28) (TRN). En afvigende biotop: Flere
fund i nærheden, men alle på strandenge.

*Segl-Sneglebælg (Medicago falcata)

På overdrev ved Havbølle (34) (TB). En sjælden art på Langeland,
hvor den hidtil kun er kendt fra Ristinge Klint (angivelse af
Bernt Løjtnant i 1967). Også fundet ved markvej ved Strærup (28)
og i gammel grusgrav ved Jordløse (32) (begge TRN) – begge steder
sammen med Sand-Lucerne.

*Sand-Lucerne (Medicago falcata x sativa)

Vejrabatter mellem Nyborg Blomst og motorvejsbroen på Odensevej
ved Hjulby (31) (BKS). På Østfyn hidtil kun kendt fra Brændeskov
i 1910 (Svend Andersen med belæg). Også ved bådepladsen i Faldsled
Havn (32) (TRN). Savnes fra Nordøstfyn.

Strand-Stenkløver (Melilotus dentata)

Genfundet på Hjortø i Det sydfynske Øhav (32) med godt 100 vegetative
ex. på den øvre tangvold langs nordkysten (sidst Kring 1947),
på Bøssehage ved Ærøskøbing (33) med ét vegetativt ex. sammen
med op til 2 m høje Høj Stenkløver (sidst Gröntved 1943) samt
i Klisenor (34) i kanten af lavninger og i græs langs et spor,
men ingen blomstrende ex. (sidst Damsholt 1958) (alle FA/HT).
Eneste lokalitet i Fyns Amt, hvor rigelig blomstring blev iagttaget
i 1997, var ved strandstien vest for Ærøskøbing Havn (33) med
ca. 40 blomstrende ex. ud af ca. 100 skud – hertil god frugtsætning
(FA/HT) (sidst 1983 (FA/EV)). Arten er aldrig set på Østfyn, mens
fundene i d. 28, 29 og 30 til dels er omgærdet med mystik. De
eneste belæg fra det nordlige Fyn dateres tilbage til 1845 (Hofmansgave,
29) hhv. 1893 (Midskov, 30).

Spæd Kløver (Trifolium micranthum)

Genfund med ca. 20 blomstrende ex. på Å Fed ved Brydegård (28)
(FA/HT), hvor arten sidst blev set af H.C. Hansen i 1924. Den
spinkle forsommerblomstrende art findes i en fåregræsset lavning
med myretuer syd for toiletskuret (formentlig samme sted, som
såvel kgl. operasanger Knud Wiinstedt som repræsentant H.C. Hansen
fandt arten i 1917 hhv. 1924) – såvel på tuerne, der domineres
af Rød Svingel, som i de mellemliggende mosrige flader. Typiske
følgearter er Hunde-Viol og Forskelligfarvet Forglemmigej. Bør
eftersøges på Østfyn og Ærø.

Dansk Astragel (Astragalus danicus)

2 nye fund i form af ret lille, men livskraftig bestand på strandoverdrevet
ud for Højbjerg på Langø med ca. 75 blomstrende ex. og ca. 50
vegetative ex. (FA/HT, & BKS) samt lille bestand på skrænten ved
spejderhytten yderst på halvøen Skoven (30) (BKS), hvor der lidt
nordligere stadig findes en gammelkendt bestand af denne rødlisteart
på overdrevet ved sømærket. Begge “nye” fund kan dog være genfund
jvf. Svend Andersens angivelse af arten som mange steder på Hindsholm,
mest på vestsiden i 1929 – især det 1. af ovennævnte fund jvf.
samme persons angivelse af arten som temmelig almindelig fra Bogensø
til Langø i 1911. “Haben Sie den Dänischen Tragant gesehen?”,
kan man så spørge halvøens store tysksprogede publikum.

Liden Fugleklo (Ornithopus perpusillus)

I grusgrav i Stengade (34) sammen med fx Ager-Gåseurt (Anthemis
arvensis) (TB). Begge arter ses kun sjældent på Langeland. Der
er langelandske belæg af Liden Fugleklo i TBU-arkivet fra Stengade
(1859), Nygård (1882) og Hønsebjerg (1906). Hertil en angivelse
af H.C. Hansen i Naturhistorisk Forenings arkiv fra feriekolonien
ved Lohals i 1943.

*Sand-Vikke (Vicia villosa ssp. villosa)

Pæn bestand med fx Stribet Kløver på brakmark yderst på halvøen
Skoven (30) – herunder ex. med lyserød klo. Også lidt sydligere
i svingelmark (begge BKS).

 

Storkenæbfamilien (Geraniaceae)

*Pyrenæisk Storkenæb (Geranium pyrenaicum)

Med lyst pinkfarvede blomster på den gamle banevold mellem Mesinge
og Martofte (30) (BKS). Også set med lyserøde blomster i Søllinge
(31) (BKS). Den hvidblomstrede var. albiflorum er angivet fra
Langager Huse, Rolfsted og Herrested (alle 31) af Svend Andersen
i 1924. Andersen noterede om arten, der i dag vokser “vildt” overalt
i vejkanterne: “Indført med græsfrø, breder sig.”

Blodrød Storkenæb (Geranium sanguineum)

Nyt fund i form af 2 pæne klynger i skovsteppepræget hegnsbryn
ved markvej vest for Gamborg (28) sammen med fx Alm. Agermåne,
Merian, Stor Knopurt og Slåen (HT). Stor bestand vel spontant
optrædende sammen med fx Kornet Stenbræk, Vellugtende Gulaks og
Tyndakset Gøgeurt på Rødkløveren i Langøs sommerhusområde (30)
(BKS). Fra Langø har arten været kendt med belæg siden 1911. På
Hindsholm også et nyt fund på strandvold øst for strandengen ved
Stenagergård (30) (BKS).

 

Mælkeurtfamilien (Polygalaceae)

Alm. Mælkeurt (Polygala vulgaris)

Nyt fund på kystskrænt ved Knæet på Hornelands vestside (32) med
fx Alm. Bakketidsel, Blågrøn Star og Hjertegræs (FA/TH).

 

Skærmplantefamilien (Apiaceae)

Strand-Mandstro (Eryngium maritimum)

Nyt fund i form af enkelte vegetative ex. på Saltofte Strand (28)
såvel som på Øren ved Hou og Åsø Strand (begge 34) (alle FA/HT).

Smalbladet Hareøre (Bupleurum tenuissimum)

Nye fund som ny for Østfyn på den ellers velundersøgte Østerø
ved Nyborg (31) med ca. 30 blomstrende skud på én myretue sammen
med fx Strand-Firling samt ved Højeklint ved Lindelse Nor (34).
Hertil et genfund nord for Knoldbugten ved Dyreborg (32) med ca.
150 frugtbærende skud langs en lille strandsti – sidst set her
i 1912. Den kendte bestand i Henninge Nor (34) udgøres bl.a. af
et tæppe på ca. 20 m2 (alle FA/HT).

Vild Selleri (Apium graveolens)

Genfund i Klisenor nord for Bagenkop Færgehavn (34) med lille
bestand uden blomstrende skud (sidst Thorvald Sørensen 1958 på
“Bagenkop Strand”). En aftagende art, der ydermere trænges mod
syd.

Hjorterod (Seseli libanotis)

På Guldbjerg Kirkebakke sydøst for Bogense (29) optræder stadig
en stor bestand (BKS) – kendt siden 1927, men frygtet forsvundet
fra stedet. Lokaliteten, hvor arten sidst synes set i 1986 (PRS),
var og er denne “storebæltplante”‘s eneste på Fyn uden for det
relativ nedbørsfattige Hindsholm (dog bortset fra apoteker Hempels
fund på Ægholm i Odense Fjord i forrige århundrede (bare det nu
ikke var Ægholm (den nuværende Ægø) i Lillestrand?!). Flere af
bestandene på Hindsholm (30) optræder som dominerende i den lokale
vegetation – især på Langø Hoved og Martofte Strand, hvor arten
optræder i tusindtal (begge FA/HT, & BKS).

Eng-Klaseskærm (Oenanthe lachenalii)

Ca. 170 blomstrende skud ved Pavebæk nær udløbet (28) (FA/HT)
– formentlig identisk med A. Munchs angivelse fra Skovshøjrup
i 1908. Bestanden er pt. den nordligst kendte i Fyns Amt – fx
er arten eftersøgt flere gammelkendte voksesteder på Nordøstfyn
i sommeren 1997, men forgæves.