februar

Lørdag den 11. februar 2017 kl. 10.00-15.00. DBF-Fynskredsen

BESTEMMELSE AF TRÆER OG BUSKE I VINTERTILSTAND

Arrangører: Henry Nielsen og Carsten Hunding

Kun tilmeldte kan deltage

Det er en stor fornøjelse at botanisere om vinteren, når træer og buske har kastet bladene og står med nøgne grene og kviste. Det er imidlertid nogle helt andre karakterer, man skal have blik for på denne årstid, end når planterne pynter sig med grønt løv og blomster. Især handler det om skudbygning og knopper, nye skudspidser i svøb.

Husk at medbringe lup.

Antallet af deltagere er begrænset til 15. Du tilmelder dig ved at maile til hunding@sydfynsmail.dk senest den 15. januar 2017. De heldige får nærmere besked om sted, arrangement og betaling, idet det koster kr. 50 pr. snude at deltage. Men så byder Fynskredsen også på frokost, kaffe og kage. 

Mødested: Et sted på Langeland.

Onsdag den 22. februar 2016 kl. 19.30. DBF-Fynskredsen

FYNSKREDSENS GENERALFORSAMLING
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassererens beretning
5. Beretning fra Fredningsudvalget
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.

        På valg til bestyrelsen er Marta Kristensen, Erik Brejninge Andersen,

        Frede Østergaard Andersen og Carsten Hunding.

        Erik, Frede og Carsten er villige til at modtage genvalg.

        På valg som suppleanter er Ida B. Laursen og Freddy Pedersen.

        Freddy er villig til at modtage genvalg og Marta Kristensen modtager gerne nyvalg.

7. Valg af revisorer
8. Eventuelt

Forslag til andre punkter på dagsordenen skal være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
Fynskredsen byder på ostebord med øl og vand efter generalforsamlingen.
Derefter beretter Henrik Tranberg om ”Årets Fynske Urt 2016", Sanikel og ”Årets Fynske Fund”.
Mødested: Biologisk Instituts frokoststue, Syddansk Universitet i Odense, indgang C eller O, 1. sal.

marts

Onsdag den 29. marts 2017 kl. 19.30-ca. 21.30 (incl. pause). DBF-Fynskredsen.

PROJEKT EVENTYRLIG FLORA

Foredragsholder: Feltbotaniker Henrik TranbergDBF-Fynskredsen lancerer hermed Projekt Eventyrlig Flora som efterfølgeren til Atlas Flora Danica i Det Fynske Ørige - med en nødvendig kobling til pleje og naturpolitik gennem en fynsk rødliste. PEF er et statusprojekt, der vil kortlægge sjældne fynske karplanter for at medvirke til en sikring af de botaniske hotspots, som vi trods alt endnu har mange af. Gennem lysbilleder vises og diskuteres en række af de arter, der indgår i projektets taxonliste (herunder Skælrod, Årets Fynske Urt 2017). Et fingerpeg er, at alle hjemmehørende arter af karplanter med maksimalt omtrent 100 aktuelle lokaliteter i Det Fynske Ørige medtages i PEF - ligesom nogle knap så sjældne nøglearter for truede naturtyper. Herefter vil vi diskutere praktiske tiltag vedr. projektet og ikke mindst en mulig platform til en frit tilgængelig kortlægning af vore fund. PEF’s resultater meddeles endvidere i Årets Fund, ligesom der i URT vil blive bragt specialartikler. Arrangementet følges op af en ekskursion i maj.

Mødested: Biologisk Instituts frokoststue, Syddansk Universitet i Odense, indgang C eller O, 1. sal.

april

Søndag den 2. april 2017 kl. 10.00-14.00. DBF-Fynskredsen

MOSSER PÅ KNUDSHOVED

Turleder: Irina Goldberg

Endnu engang går vi med Irina på opdagelse i de fynske mossers ret ukendte verden. Denne gang er vi på jagt efter mosser på så forskellige biotoper som strandenge og -volde, ferske enge, moser og skovbevoksede arealer omkring Østerø Sø på Knudshoved.

Husk: Madpakke og drikkelse samt lup til at øje de små mos-karakterer.

Tilmelding ikke nødvendig. MEN - da det er tidligt forår, kan vejret være så koldt og blæsende, at det er bedst at aflyse turen. Derfor anbefaler turleder Irina, at du tilmelder dig pr. mail til hunding@sydfynsmail.dk, som sender dig en mail, hvis turen mod forventning må aflyses. På den måde kommer du ikke til at gå forgæves.

Mødested: P-plads foran indkørslen til DSBs Kursusstation Knudshoved, Fyrvej 1, 5800 Nyborg.

maj

Søndag den 21. maj 2017 kl. 14.00-ca. 17.00. DBF-Fynskredsen

PEF-EKSKURSION TIL PRÆSTEENGEN & STENLØSE SKOV

Turleder: Feltbotaniker Henrik Tranberg

Vi forsøger at opstøve de mulige PEF-arter Gul Frøstjerne, Tårnurt, Vinget Perikon, Vand-Brunrod, Djævelsbid, Tvebo Baldrian, Aks-Rapunsel, Kødfarvet Gøgeurt, Maj-Gøgeurt, Tue-Star, Krognæb-Star, Fåblomstret Kogleaks og Dunet Havre. Der lægges endvidere op til duel om bestemmelsen af Løvefod og Viol. Skælrod, Årets Fynske Urt 2017, ses ikke i Stenløse Skov hvert år, men vil blive eftersøgt. For 100 år siden var området blandt landets artsrigeste – kan nogle af de forsvundne arter genfindes?

Der lægges op til yderligere PEF-ekskursioner henover sommeren, som annonceres via DBF’s hjemmesider og fugleognatur.dk.

Husk: Gummistøvler er fornuftigt fodtøj.

Mødested: Busstoppestedet på Stenløsevej ud for vejen Rulkehøjen, 5260 Odense S, buslinje 110.

Søndag den 28. maj 2017 kl. 14.00-17.00. DBF-Fynskredsen

STAURBY SKOV

Turleder: Lars Christiansen

Middelfart Kommune har netop overtaget den 122 ha store Staurby Skov.

Ca. 20 ha har været urørt siden 1995 med bl.a. Butblomstret Siv og Dusk-Fredløs. Der er flere store vældområder med flere orkidéarter samt Krans-Konval og Kronløs Springklap.

Forhåbentlig har Skov-Storkenæb overlevet. Nord for skoven er der en bestand af Ugrenet Edderkopurt.

Husk: Gummistøvler er en god ide, hvis du vil med ud i mosen.

Mødested: Staurbyskovvej 6 (v. Idrætsefterskolen), 5500 Middelfart.

Mødested: Staurbyskovvej 6 (v. Idrætsefterskolen), 5500 Middelfart.

august

Søndag den 6. august 2017 kl. 13.00-ca. 16.00. DBF Fynskredsen

URUP DAM

Turleder: Martin Køhl Søholm

Urup Dam indeholder nogle af de største og mest veludviklede rigkær (kalkholdige moser) på Fyn og er især kendt for sin fine bestand af orkidéen Mygblomst. Området er en del af Natura 2000-netværket og har pga. den kalkrige undergrund en særlig artsrig vegetation.

     Der har igennem en længere årrække været gennemført et større naturprojekt i området, som har til formål at udvide arealet med lysåbne rigkær. Projektet er støttet af EU’s Life+ ordning og løber frem til og med 2018. For den nysgerrige kan der læses mere om projektet her http://life70.dk/

     Udover Mygblomst vil vi kigge efter Sump-Hullæbe, som er en anden orkidé, der findes i gode rigkær og som er gået meget tilbage flere steder. Vi vil desuden se efter Djævelsbid, Leverurt, diverse halvgræsser og siv samt andre karakteristiske arter som er fremme i sensommeren.

     Turen lægger op til en snak om det igangværende naturprojekt og de forskellige former for naturpleje.

Husk: Tag gummistøvler på og medbring forfriskninger. Husk også kikkert, hvis du er interesseret i fugle.

Mødested: P-pladsen på Brabækvej overfor adressen Brabækvej 110, 5550 Langeskov.

Søndag den 20. august 2017 kl. 8.30-18.50. DBF-Fynskredsen

SENSOMMER-FLORA PÅ ÆRØ

Turleder: Knud Nielsen, arrangører: Marta Kristensen og Carsten Hunding

Kun tilmeldte kan deltage

Vi fortsætter Fynskredsens øhopperi med en tur til den næststørste ø i det fynske øhav, Ærø. Her har vi tidligere beundret Maj-Gøgeurt i Gråsten Nor og Vår-Star i Voderup Klint. Denne gang tager Knud Nielsen os på en sensommertur til Strand-Loppeurt og Seglblad, Bakke-Nellike og flere arter af star. Vi botaniserer ved Vitsø, der før var nor, så sø, senere eng og mark og nu igen sø, ved Søbygaard med både vandfyldt voldgrav og vindebro, på 1100-tallets Søby Voldsted og ved det gamle teglværk nær Bregninge. Langs det i 2016 frilagte vandløb i Tranderupdal vokser Vandkarse og Tykbladet Ærenpris, og i Sjoens vådområde håber vi på Vand-Brunrod, men er sikre på en fin bestand af Strand-Loppeurt i skrænten ned mod engen. Turen slutter på Flyvepladsen med Eng-Ensian, Hundesalat og andre lave planter, der nyder godt af Ærø Lelaugs årlige høslet.  

Tilmelding: Antallet af deltagere er begrænset til 20, efter først-til-mølle.

Turen koster 50 kr. pr. snude. Beløbet bidrager til at betale færgetransport af biler og deltagere samt fortæring på færgeturen.

Du kan først tilmelde dig fra den 15. juli. Send e-mail til hunding@sydfynsmail.dk eller sms til 5131 9113 og hør, om der er plads. Hvis det er tilfældet, får du nærmere besked om turen.

september

Søndag den 10. september 2017

NATURENS DAG I MIDDELFART

Arrangementet annonceres på Dansk Botanisk Forenings og Fynsk Naturs hjemmesider.

Søndag den 22. oktober 2017 kl. 13.00-ca. 16.30. DBF-Fynskredsen

SVAMPETUR TIL DE VESTFYNSKE ALPER

Turleder: Feltmykolog Henrik Tranberg

Der er flere gode svampelokaliteter i den bjergrige indre del af Vestfyn, hvor  Odense Skiklub har sin lift på Slagterbanke (127 m), Fyns Kitzsteinhorn. Vi vil besøge Frøbjerg Bavnehøj, Fyns Mount Everest med 131 m, og Brændholt Bjerg, Fyns Matterhorn trods sine beskedne 116 m. Afhængig af det lunefulde fynske efterår kan af mulige arter i skov og på overdrev nævnes Slimet Jordtunge, Ravsvamp, Alm. Netbladhat, Spids Nøgenhat samt Grøn og Rød Fluesvamp foruden flere arter af Køllesvamp, Rørhat, Skørhat og Mælkehat (måske med Avnbøg-Mælkehat). Der er kendt 21 arter af Vokshat fra de 2 lokaliteter – herunder vor prægtigste art, Skarlagen-Vokshat. Lommekniv og svampebog bør medbringes, ligesom optimister kan medbringe en kurv til den måske ikke kun hypotetiske fangst. Byttet vil blive demonstreret ved et afsluttende gedemarked.

Mødested: P-pladsen ved Frøbjerg Bavnehøj.

Til Toppen